Chính sách đẩy mạnh xuất khẩu lao động việt nam sang thị trường các nước khu vực châu á

103 49 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 08:46

bộ giáo dục đào tạo Tr-ờng đại học th-ơng m¹i  Nguyễn thị trang CHíNH SáCH ĐẩY MạNH XUấT KHẩU LAO ĐộNG VIệT NAM SANG THị TRƯờNG CáC NƯớC KHU VựC CHÂU Hà nội - 2016 giáo dục đào tạo Tr-ờng đại học th-ơng mại  Ngun thÞ trang CHÝNH SáCH ĐẩY MạNH XUấT KHẩU LAO ĐộNG VIệT NAM SANG THị TRƯờNG CáC NƯớC KHU VựC CHÂU Chuyên ngành: Qu¶n lý kinh tÕ M· sè: 60340410 Ng-êi h-íng dÉn khoa học: Pgs,ts Doãn kế bôn Hà nội - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tên đề tài: “Chính sách đẩy mạnh xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á” Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Trang Lớp: CH20B – QLKT – Trường Đại Học Thương Mại Địa chỉ: xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Số điện thoại liên lạc: 01656.879.104 Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Dỗn Kế Bơn Lời cam đoan: “Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình tơi nghiên cứu soạn thảo Tôi không chép viết cơng bố mà khơng trích dẫn nguồn gốc Nếu có vi phạm nào, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm.” Hà Nội, Ngày 15 Tháng 08 Năm 2016 Học viên Nguyễn Thị Trang ii LỜI CẢM ƠN Trước hết tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tham gia giảng dạy lớp CH20B-QLKT trường Đại học Thương Mại, trang bị cho tác giả tảng lý luận quản lý kinh tế Đặc biệt tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS,TS Doãn Kế Bơn tận tình hướng dẫn, định hướng ln theo sát q trình nghiên cứu để tác giả hoàn thành luận văn cách trọn vẹn hoàn chỉnh Cuối tác giả xin chân thành cảm ơn cán Bộ Lao động Thương binh Xã hội,Cục Quản lý lao động nước, giúp đỡ ủng hộ tác giả quan điểm, số liệu thống kê,… để tác giả hồn thiện luận văn Mặc dù cố gắng nhiều trình độ, kiến thức hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đóng góp thầy giáo, quan ban ngành liên quan bạn đọc quan tâm đề tài hồn thiện có tính thực tiễn Hà Nội, Ngày 15 Tháng 08 Năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Trang iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài .2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu luận văn .5 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 1.1 Xuất lao động 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Đặc điểm xuất lao động .7 1.1.3 Các hình thức xuất lao động 11 1.1.4 Vai trò xuất lao động .12 1.2 Chính sách đẩy mạnh xuất lao động 14 1.2.1 Các khái niệm 14 1.2.2 Vai trò sách đẩy mạnh xuất lao động 16 1.2.3 Mục tiêu, cơng cụ quy trình xây dựng sách đẩy mạnh xuất lao động .17 1.2.4 Nội dung sách đẩy mạnh xuất lao động 23 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sách đẩy mạnh xuất lao động 27 1.3.1 Yếu tố khách quan 27 1.3.2 Yếu tố chủ quan .28 iv CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG CÁC NƢỚC KHU VỰC CHÂU Á GIAIĐOẠN 2010 – 2015 30 2.1 Thực trạng xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á giai đoạn 2010 - 2015 .30 2.1.1 Số lượng tốc độ tăng trưởng xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á giai đoạn 2010 – 2015 30 2.1.2 Số lượng lao động xuất sang thị trường nước khu vực Châu Á theo cấu thị trường giai đoạn 2010 -2015 32 2.1.3 Số lượng lao động xuất sang thị trường nước khu vực Châu Á theo cấu lao động giai đoạn 2010 - 2015 .37 2.1.4 Thực trạng hoạt xuất lao động doanh nghiệp giai đoạn 2010 -2015 40 2.1.5 Số lượng lao động phá vỡ hợp đồng lao động giai đoạn 2010 – 2015 42 2.2 Những sách đẩy mạnh xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á giai đoạn 2010 - 2015 43 2.2.1 Chính sách phát triển thị trường .43 2.2.2 Chính sách người lao động 55 2.2.3 Chính sách doanh nghiệp xuất lao động 60 2.3 Đánh giá chung thực trạng thực sách đẩy mạnh xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á giai đoạn 2010 – 2015 .64 2.3.1 Một số thành công 64 2.3.2 Một số tồn 67 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến tồn 71 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG CÁC NƢỚC KHU VỰC CHÂU Á ĐẾN NĂM 2020 77 3.1 Quan điểm hồn thiện sách đẩy mạnh xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á 77 3.2 Định hướng mục tiêu xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á .79 v 3.2.1 Định hướng xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á .79 3.2.2 Mục tiêu xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á giai đoạn 2010 - 2020 80 3.3 Đề xuất giải pháp hồn thiện sách đẩy mạnh xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á đến năm 2020 .81 3.3.1 Giải pháp hồn thiện sách phát triển thị trường 81 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện sách người lao động .84 3.3.3 Giải pháp hồn thiện sách doanh nghiệp xuất lao động 88 3.4 Kiến nghị 89 3.4.1 Đối với doanh nghiệp xuất lao động 89 3.4.2 Đối với người lao động 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích DN Doanh nghiệp HĐLĐ Hợp đồng lao động ILO Tổ chức Lao động quốc tế IOM Tổ chức Di dân quốc tế MOU Bản ghi nhớ LĐ Lao động LLLĐ Lực lượng lao động LĐNN Lao động nước LĐXK Lao động xuất LĐTBXH Lao động-Thương binh Xã hội NKLĐ Nhập lao động NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động SXKD Sản xuất kinh doanh TTGTVL Trung tâm giới thiệu việc làm XKLĐ Xuất lao động WTO Tổ chức Thương mại Thế giới vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Số lao động xuất khẩuViệt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á tỷ lệ tổng LĐXK Việt Namgiai đoạn 2010 – 2015 30 Bảng 2.2: Số lao động xuất Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á theo cấu thị trường giai đoạn 2010-2015 33 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động xuất Việt Nam sang thị trường nước khu vựcChâu Á theo trình độ tay nghề giai đoạn 2010 – 2015 .38 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động xuất Việt Nam sang thị trường nước khu vựcChâu Á theo ngành nghề giai đoạn 2010 – 2015 39 Bảng 2.5: Cơ cấu lao động xuất Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á theo giới tính giai đoạn 2010 – 2015 .40 Bảng 2.6: Các hội thảo XKLĐ liên quan Việt Nam Nhật Bảngiai đoạn 2010 - 2015 .46 Sơ đồ 1.1:Quy trình xây dựng sách đẩy mạnh xuất lao động .19 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, trước phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ, xu tồn cầu hóa kinh tế giới trở thành xu khách quan; Các quốc gia, dân tộc khơng cách lựa chọn khác hội nhậpđể tồn phát triển Là quốc gia từ xuất phát điểm thấp, Việt Nam sớm nhận thức tầm quan trọng yêu cầu khách quan hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam thể tâm thực tự hóa thương mại coi ưu tiên hàng đầu chương trình cải cách đất nước Việt Nam đạt nhiều thỏa thuận đàm phán thương mại song phương, đa phương với đối tác chiến lược Hoạt động xuất nhập đặc biệt trọng mang lại cho kinh tế - xã hội nước ta bước chuyển với hiệu rõ rệt Bên cạnh đẩy mạnh xuất mặt hàng chủ lực như: gạo, cà phê, giày dép, thủy sản, may mặc, hoạt động xuất lao động quan tâm đặc biệt thời gian gần đây.Là đất nước có dân số trẻ với 90 triệu dân, nguồn lực lao động dồi cộng với chi phí nhân cơng rẻ, thị trường lao động Việt Nam đánh giá thị trường hấp dẫn khu vực Trong bối cảnh quốc tế điều kiện kinh tế nước,Nhà nước cần có sách đẩy mạnh xuất lao động hợp lý để tăng cường hiệu xuất lao động vào thị trường quốc tế nói chung đặc biệt thị trường xuất trọng điểm Việt Nam thị trường Châu Á nói riêng Hiện nay, Việt Nam nhanh chóng đẩy nhanh tiến trình cải cách thể chế, chế, sách kinh tế phù hợp với chủ trương, định hướng Đảng Nhà nước, chủ động xây dựng quan hệ đối tác mới, tham gia vào vòng đàm phán mới, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế song phương, khu vực đa phương Tuy nhiên vấn đề cấp bách đặt Việt Nam cần phải nghiên cứu tổng kết cách khoa học có hệ thống sách xuất lao động sang thị trường nước khu vực Châu Á, thị trường chủ chốt nước ta Một vấn đề cấp thiết làm để có hệ thống sách nhằm đẩy mạnh xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước Châu Á điều kiện kinh tế thị trường toàn cầu Góp phần giải vấn đề phương diện lý luận thực tiễn, tác giả đưa định lựa chọn đề 80 - Quản lý xuất lao động: Nhà nước thống quản lý XKLĐ theo đường lối, chủ trương, sách pháp luật sở thơng thống bình đẳng, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân có điều kiện tham gia - Nâng cao hiệu hoạt động đưa lao động làm việc nước ngồi thơng qua việc ban hành thực thi sách hỗ trợ cho đối tượng lao động làm việc nước trở để họ sử dụng phát huy kiến thức, kỹ năng, nguồn vốn tích lũy thời gian làm việc nước ngồi, qua góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội - Tiếp tục cho phép thành phần kinh tế tham gia xuất lao động: Nhà nước cho phép DN, tổ chức kinh tế thành lập theo Luật Doanh nghiệp, hội đủ điều kiện vốn pháp định, máy tổ chức, có đề hoạt động đưa người lao động làm việc nước ngồi, đóng tiền ký quỹ tham gia XKLĐ - Phấn đấu trì đưa 100.000 lao động sang thị trườngcác nước khu vực Châu Á năm, tăng tỷ lệ lao động nữ, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ lao động huyện nghèo làm việc nước 3.2.2 Mục tiêu xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á giai đoạn 2010 - 2020 a, Mục tiêu tổng quát Chỉ nhu cầu số lượng, cấu trình độ nhân lực, đảm bảo yêu cầu nhân lực thực thành cơng đường lối cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát triển nhanh ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có lợi so sánh quốc tế; đồng thời nêu giải pháp phát triển nhân lực, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao theo chuẩn khu vực bước tiến tới chuẩn quốc tế nước khu vực Châu Á b, Mục tiêu cụ thể - Tăng nhanh số lao động xuất từ 62.590 LĐ năm 2010 lên 140.000 LĐ năm 2020, với tỷ lệ LĐ nữ 45% - Chuyển dịch cấu ngành nghề xuất khẩu, đẩy mạnh gia tăng LĐXK ngành dịch vụ từ 22.75% năm 2010 lên 60% năm 2020 - Tăng nhanh tỷ lệ nhân lực qua đào tạo kinh tế hình thức, trình độ khác từ mức 33,3% năm 2010 lên mức 70,0% năm 2020, tỷ lệ nhân lực qua đào tạo ngành nông, lâm ngư nghiệp tăng tương ứng từ 15,5% lên 50,0%; ngành công nghiệp từ 78,0% lên 92,0%, ngành xây dựng từ 41,0% lên 56,0%; ngành dịch vụ tăng từ 67,0% lên 88,0% 81 - Phát triển đồng đội ngũ nhân lực với chất lượng ngày cao, đủ mạnh lĩnh vực XKLĐ để đáp ứng nhu cầu tất nước tiếp nhận LĐ; Xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng cao để đào tạo người lao động có trình độ cho đất nước, cán có chun mơn, tay nghề giúp DN hồn thành tốt cơng việc kinh doanh 3.3 Đề xuất giải pháp hoàn thiện sách đẩy mạnh xuất lao động Việt Nam sang thị trƣờng nƣớc khu vực Châu Á đến năm 2020 Để đưa giải pháp phù hợp, cần nghiên cứu diễn vấn đề tồn vướng phải giai đoạn 2010 – 2015, rút kinh nghiệm cho giai đoạn Hồn thiện, sửa đổi bổ sung sách phát triển thị trường xuất khẩu, sách người lao động sách doanh nghiệp XKLĐ đảm bảo thúc đẩy hoạt động XKLĐ đến năm 2020: 3.3.1 Giải pháp hồn thiện sách phát triển thị trường 3.3.1.1 Giải pháp hồn thiện sách phát triển quan hệ đối ngoại với nước Thị trường XKLĐ đầu XKLĐ, nhân tố quan trọng định đến tăng trưởng hoạt động XKLĐ Việt Nam thời gian tới Để phát triển thị trường XKLĐ, Chính phủ cần hồn thiện sách phát triển thị trường sách phát triển quan hệ đối ngoại với nước, đàm phán ký kết thỏa thuận để xuất lao động hai nước để khai thông thị trường, tiến hành biện pháp sau: (1) Hoàn thiện bổ sung sách phát triển tăng thị phần với loại thị trường, đặc biệt thị trường có thu nhập cao, thị trường tiềm ổn định tiếp nhận nhiều LĐ Việt Nam thực khai thác thị trường mới,… Nhà nước cần có sách thiết lập quan hệ thức hợp tác lao động với quốc gia vùng lãnh thổ có nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam, tranh thủ vai trò tổ chức quốc tế để phát triển thị trường XKLĐ Thông qua đường ngoại giao tiến hành đàm phán với nước vùng lãnh thổ có nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam để ký kết hiệp định, thỏa thuận, ghi nhớ hợp tác lao động làm sở pháp lý cho việc đưa LĐ Việt Nam làm việc nước Tận dụng vai trò thành viên tổ chức quốc tế ILO, IOM, WTO,… bảo trợ tổ chức để làm cầu nối xâm nhập vào thị trường khó tính, thị trường có thu nhập cao Nhà nước cần có sách cụ thể chiến lược phát triển thị trường XKLĐ Trên sở đánh giá nhu cầu lao động thị trường theo ngành nghề, 82 giới tính, tay nghề khả đáp ứng nhu cầu Việt Nam, xây dựng Đề án XKLĐ cụ thể cho thị trường Tham gia đàm phán ký kết chương trình, thỏa thuận để xuất lao động theo khả đáp ứng Việt Nam với thị trường nước Châu Á Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc cách chuyên sâu Trong thời gian qua, Các Đề án chương trình nước ta ký kết đàm phán với nước bạn, đặc biệt Đài Loan Hàn Quốc ít, với thị trường Nhật Bản đơi chút Vì vậy, cần trọng vấn đề xây dựng Đề án, triển khai đàm phán ký kết thỏa thuận chương trình hợp tác với nước khu vực Châu Á nói riêng, nước có nhu cầu tiếp nhận lao động lớn giới nói chung Nhà nước cần đưa sách xây dựng củng cố mạng lưới văn phòng đại diện, ban quản lý LĐ trực thuộc quan ngoại giao Việt Nam nước Giao tiêu mở rộng thị phần, thị trường cho văn phòng này, xem nhiệm vụ hàng đầu, tiêu chí đánh giá cơng tác hàng năm Thơng qua văn phòng để nắm bắt thơng tin nhu cầu lao động, sách lao động,… nước để có sách đối sách kịp thời phục vụ XKLĐ (2) Đưa sách đẩy mạnh công tác dự báo thông tin thị trường XKLĐ, dự báo chuẩn bị nguồn cho XKLĐ kịp thời cho thị trường, không gây bị động đáp ứng kịp thời yêu cầu nước NKLĐ, đảm bảo thơng tin đầy đủ, xác cập nhật nhanh chóng, cần có thơng tin, số liệu thống kê thống hoạt động XKLĐ 3.3.1.2 Giải pháp hồn thiện sách đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại XKLĐ Nhằm đẩy mạnh hoạt động XKLĐ sang thị trường nước, Cục Quản lý lao động nước – Bộ Lao động – Thương binh Xã hội cần kết hợp với quan ngoại giao, thương mại, phận chuyên ngành DN nước tổ chức diền đàn, hội thảo nước để giới thiệu tiềm LĐ Việt nam nhu cầu sử dụng lao động DN nước ngoài, làm cầu nối DN nước DN nước ngồi Bên cạnh đó, cần tổ chức đồn cơng tác liên ngành để khảo sát thị trườngvà kiểm tra thực tế LĐ Việt Nam làm việc nước ngồi Khơng vậy, cần phải có sách đẩy mạnh vai trò vấn đề liên quan đến hoạt động XKLĐ cho người dân, giúp nhận thức XKLĐ thị trường nước NKLĐ Bộ Lao động – Thương binh Xã hội cần phối hợp với Bộ 83 Thông tin Truyền thông cần sử dụng phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, quảng bá chủ trương sách Đảng Nhà nước, quy định pháp luật XKLĐ, lợi ích việc tham gia XKLĐ, điều kiện tham gia, quyền lợi nghĩa vụ, quy trình đào tạo tuyển chọn lao động làm việc có thời hạn nước nhằm tạo nhận thức đắn từ cấp, ngành liên quan đến người dân xã hội Bên cạnh đó, cần quản lý tốt tin, viết liên quan đến hoạt động XKLĐ tạo điều kiện cho công tác ổn định phát triển thị trường lao đơng ngồi nước, tạo lợi cạnh tranh doanh nghiệp lao động Việt Nam thị trường lao động quốc tế Kiên đấu tranh với tượng tiêu cực, hành vi vi phạm XKLĐ phải đảm bảo quan hệ hợp tác với nước ngồi, khơng gây ảnh hưởng đến mối quan hệ Tạo mối quan hệ tốt để thường xuyên xin ý kiến đóng góp việc đạo nghiệp vụ tiếp nhận thông tin định hướng thị trường Cục Quản lý lao động nước; tranh thủ tạo mối quan hệ cới Đại sứ quán nước, tổ chức phi phủ, văn phòng Đại diện cơng ty nước Việt Nam Đại sứ quán nước ta nước để khai thác mở rộng thị trường Ngồi ra, cần có sách tăng cường đầu tư sở vật chất, cán cho hoạt động XKLĐ, lựa chọn cán có trình độ, lực quản lý, có kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, có khả giao tiếp, thuyết phục trình đàm phán, khai thác mở rộng thị trường 3.3.1.3 Giải pháp hồn thiện sách giải vướng mắc phát sinh XKLĐ hai nước Hiện nay, lực lượng lao động làm việc nước đơng nên việc kiểm sốt lao động thị trường yêu cầu cấp bách Tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp, phạm pháp, gây rối trật tự, trộm cắp… diễn nhiều nơi gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến uy tín hình ảnh lao động Việt Nam nước Theo Cục Quản lý lao động nước việc lao động vi phạm pháp luật nước sở không gây thiệt hại cho thân người lao động mà gây nhiều khó khăn cho cơng tác bảo hộ công dân, lao động chui xảy cố Các sách đưa giảm thiểu tỷ lệ LĐ bỏ trốn, lấy lại hình ảnh nước bạn Nhưng vấn đề nước bạn ngày làm chặt chẽ hơn, giải không triệt để nguy thị trường tiếp nhận LĐ cao Chính vậy, Nhà nước cần hồn thiện sách liên quan đến vấn đề Đưa nhiều ràng buộc kể phía NLĐ, liên kết với gia đình NLĐ 84 phía DNXKLĐ Đối với NLĐ, cần cung cấp đầy đủ quy định, điều cần biết luật XKLĐ, hình thức xử phạt vi phạm, chủ động gắn kết với gia đình NLĐ để liên hệ vận động NLĐ thực cam kết HĐLĐ Bên cạnh đó, đưa mức ký quỹ đối tượng khác thị trường khác khác mức ký quỹ sát thực để NLĐ không tính đến chuyện bỏ trốn Cần bám sát quản lý DNXKLĐ, việc thu phí cao so với quy định không gây hại đến quyền lợi người lao động, mà dẫn tới việc người lao động bỏ trốn sau hết hạn hợp đồng để làm việc bất hợp pháp nhằm kiếm thêm thu nhập bù vào chi phí xuất cảnh lớn phải bỏ Thu phí NLĐ DN phải minh bạch, có đồng với đối tượng thị trường, cấm thu thêm phí khơng đáng hay khai khống khơng sát thực gây ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ DN phải quản lý NLĐ, bám sát trình hoạt động NLĐ làm việc nước ngoài, nắm bắt LĐ hết HĐ để thông báo chấn chỉnh NLĐ Có hợp tác với cơng ty khác công ty nước để hỗ trợ NLĐ sau nước có việc làm tái hòa nhập xã hội giảm thiểu lỗi lo việc làm giảm thiểu tình trạng bỏ trốn NLĐ Trong trường hợp, NLĐ vi phạm người DN đưa DN bị phạt nặng tạm dừng hoạt động đem bỏ chợ, không sát với LĐ mà DN đưa đi,… 3.3.2 Giải pháp hồn thiện sách người lao động 3.3.2.1 Giải pháp hồn thiện sách đào tạo Chính sách đào tạo nước ta thời gian qua gặp nhiều khó khăn vấn đề thực thi, nội dung sách đưa chưa chi tiết lường trước tác động yếu tố bên ngoài, hiệu thực thi sách khơng cao Số LĐ đào tạo chưa đạt mục tiêu đề ra, LĐ XK yếu khơng trình độ chun mơn mà ngoại ngữ, tác phong cơng nghiệp thiếu Chính vậy, Nhà nước cần bổ sung chi tiết điều khoản chương trình đào tạo hình thức đào tạo nhóm đối tượng khác nhau, thị trường tiếp nhận khác khác Có giám sát chặt chẽ với đối tượng tham gia đào tạo, thường xuyên theo dõi rèn luyện tu dưỡng NLĐ q trình đào tạo, cương khơng cho xuất cảnh NLĐ có ý thức kỷ luật kém, không chịu học tập rèn luyện, tiếp thu để tránh ảnh hưởng đến số đông LĐ uy tín DN 85 Cộng đồng LĐ Việt Nam nước Tổ chức tuyển chọn LĐ phải phù hợp với yêu cầu LĐ thị trường tiếp nhận Tăng cường sở vật chất, thiết bị dậy đạt chuẩn tạo sở để đầu tư tập trung, hình thành hệ thống trọng điểm, trường nghề trọng điểm, nâng cao chất lượng số lượng đào tạo Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đội ngũ giáo viên cần chuẩn trình độ đào tạo, nghiệp vụ sư phạm kỹ nghề Đổi nội dung chương trình dạy phương pháp đào tạo giúp NLĐ tiếp thu tốt Tăng cường quản lý, đánh giá chất lượng dạy nghề, chất lượng đào tạo Kiểm tra thi kiểm tra kiến thức chuyên môn thường xuyên đội ngũ cán bộ, kiểm tra đánh giá trình độ cấp bậc NLĐ kiến thức thực tế 3.3.2.2 Giải pháp hồn thiện sách sách hỗ trợ lao động - Giải pháp hồn thiện sách sách hỗ trợ lao động tài Chính sách hỗ trợ tài cho NLĐ phần sơ chi phí ban đầu đào tạo ngoại ngữ, nghề giáo dục định hướng Tuy nhiên số tiền hỗ trợ chiếm tỷ lệ khiêm tốn tổng chi phí cần phải có trước NLĐ Việc vay chi phí trước số Ngân hàng thực cho vay theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg Nghị định số 61/2015/NĐ-CP khoản vay nhiều hạn chế đối tượng số lượng Trong thủ tục vay rườm rà,… Vì vậy, để NLĐ có đủ tài làm việc nước ngồi cần hồn thiện lại sách hỗ trợ sau: Đối với ngân hàng đưa vào Quyết định, Nghị định cần bố trí nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn NLĐ, áp dụng hạn mức cho vay sát với chi phí thực tế thị trường với mức lãi suất hợp lý ưu tiên với NLĐ mở tài khoản gửi thu nhập ngân hàng, xác định kỳ hạn trả nợ vay thích hợp với đối tượng LĐ sở mức vay, thu nhập hàng tháng, thời hạn hợp đồng Đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn vay hỗ trợ Người XKLĐ không vay vốn từ ngân hàng, thương mại, ngân hàng sách xã hội mà hỗ trợ chi phí từ ngân sách Nhà nước thơng qua Chương trình Quốc gia giải việc làm, Chương trình xóa đói giảm nghèo, Quỹ hỗ trợ việc làm ngồi nước thơng qua tổ chức trị xã hội khác Đưa điều khoản tăng cường trách nhiệm NLĐ, gia đình, quyền địa phương DNXKLĐ để đảm bảo thu hồi nợ cho ngân hàng Phối hợp chặt chẽ Bộ LĐTBXH với cấp quyền địa phương, ngân 86 hàng DN hoạt động cho vay vốn thu hồi nợ Áp dụng biện pháp hợp đồng bảo lãnh với trường hợp vay không chấp tài sản NLĐ không thuộc diện sách Người LĐ mở tài khoản cá nhân ngân hàng cho vay vốn cam kết chuyển thu nhập tài khoản Tiến hành cải tiến, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục vay vốn NLĐ, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ giải cho vay để NLĐ vay vốn nhanh nhất, dễ dàng - Giải pháp hồn thiện sách hỗ trợ người lao động nước sau xuất Chính sách hỗ trợ người lao động nước sau xuất nhằm phát huy tối đa ưu điểm, hiệu XKLĐ đồng thời hạn chế rủi ro, tác động tiêu cực XKLĐ mang lại, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp NLĐ sau trở từ nước ngồi Do đó, hồn thiện sách cần thiết, sách cần phải cụ thể phân biệt cho loại lao động nước với lý khác Đối với NLĐ nước trước hạn cần phân biệt nguyên nhân nước để có quy định hỗ trợ cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người LĐ sớm tái hòa nhập xã hội Đối với NLĐ hồn thành hợp đồng, Nhà nước cần có sách hỗ trợ để tái hòa nhập, khuyến khích NLĐ nước hạn tránh tình trạng bỏ trốn gây khó khăn cho quản lý LĐ nước Ngoài hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm sau NLĐ nước, Nhà nước hỗ trợ kiến thức, tay nghề, để NLĐ tự tạo việc làm đào tạo lại theo đơn đặt hàng DN, cấp quyền cần tạo điều kiện cho NLĐ sử dụng hiệu đồng vốn tích lũy sau làm việc nước ngồi thơng qua sách khuyến khích đầu tư, miễn giảm thuế, tiền thuế đất, cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh,… Khuyến khích DN XKLĐ kết hợp tạo việc làm nước tạo việc làm nước, giới thiệu việc làm cho LĐ hoàn thành HĐ nước làm cầu nối chủ sử dụng nước chủ sử dụng nước, khuyến khích việc đưa LĐ đến làm việc cơng ty mẹ, công ty hệ thống đế sau nước, NLĐ có việc làm ổn định, nhanh chóng hòa nhập xã hội Cần phải có phối hợp chặt chẽ doanh nghiệp cung ứng lao động, Hiệp hội xuất lao động Cục quản lý Lao động nước, nhằm quản lý lực lượng lao động xuất trở để cung ứng cho đơn vị nước Hình thành máy trực thuộc Bộ LĐ-TB XH nhằm khai thác, quản lý sử dụng nguồn nhân lực hậu XKLĐ, đồng thời có phân cơng, phân 87 cấp quản lý nguồn LĐ phạm vi nước, quản lý thông tin liên quan đến LĐ theo thị trường, ngành nghề,… làm việc nước ngồi nhu cầu LĐ DN nước để gắn kết giới thiệu cơng việc cho NLĐ sau nước Cần quan tâm việc làm cho người lao động trở nước Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nước Việt Nam mong muốn tuyển dụng lao động Việt Nam làm việc nước họ trở họ biết ngoại ngữ, có tay nghề, tác phong cơng nghiệp, hiểu biết văn hóa họ, đặc biệt lao động từ Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc,… trở Đây giải pháp có tính bền vững: vừa tránh lãng phí nguồn lực, vừa làm cho người lao động an tâm việc làm thu nhập, tránh sức ép kiếm tiền họ thời gian làm việc nước 3.3.2.3 Giải pháp hồn thiện sách bảo vệ người lao động làm việc nước Thiếu chế bảo vệ người lao động làm việc nước ngoài, đặc biệt thiếu bảo vệ trực tiếp quan, tổ chức khiến khơng người lao động Việt Nam phải đối mặt với nhiều rủi ro nơi đất khách quê người Theo Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, hàng năm, Việt Nam đưa khoảng 100.000 lao động làm việc nước ngoài, chiếm khoảng 5% tổng số lao động giải việc làm Hiện có khoảng 500.000 lao động Việt Nam làm việc hợp pháp 40 quốc gia vùng lãnh thổ với 30 nhóm ngành nghề khác Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sách xuất lao động tiếp tục đẩy mạnh việc cần có chế quản lý đủ mạnh cánh tay đủ dài để bảo vệ lực lượng lao động ngày cấp bách Và cần hồn thiện sách bảo vệ người lao động làm việc nước Những doanh nghiệp XKLĐ cần thương thảo ký kết hợp đồng có đủ điều kiện rõ ràng liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ người lao động theo pháp luật Việt Nam DN XKLĐ cần bảo vệ NLĐ làm việc nước ngồi, ln hỗ trợ NLĐ cần thiết NLĐ đào tạo ngôn ngữ, phần tập quán để địa phương NLĐ cần tự giác nâng cao trình độ ngoại ngữ, tìm hiểu thật kỹ thị trường lao động tới làm việc Ngồi ra, vai trò tổ chức Cơng đồn bảo vệ lao động di cư tránh rủi ro xảy điều kiện có nhiều rào cản pháp lý hoạt động di cư nước phái cử nước tiếp nhận quan trọng Do đó, Tổ chức Cơng đồn cần tăng cường hoạt động hợp tác với nước tiếp nhận lao động 88 việc bảo vệ quyền bình đẳng với lao động địa lao động quốc gia khác Đặc biệt, phải cung cấp thông tin cho người lao động nước ngồi giúp cho việc tìm kiếm giúp đỡ cần thiết người lao động thuận tiện 3.3.3 Giải pháp hồn thiện sách doanh nghiệp xuất lao động 3.3.3.1 Giải pháp hoàn thiện sách quản lý doanh nghiệp xuất lao động Gần đây, số lượng chi nhánh doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất lao động ngày tăng, cơng tác quản lý chưa theo kịp Tính trung bình, doanh nghiệp thành lập chi nhánh, chi nhánh lại trung tâm đào tạo nên số lượng đơn vị làm xuất lao động thực tế phải gấp lần đơn vị đăng ký giấy phép Vấn đề giám sát quản lý chi nhánh nhiều lỏng lẻo, bỏ sót Đề giảm thiểu tình trạng này, Nhà nước cần đưa hình phạt nặng DN XKLĐ không thành thực khai báo, báo cáo lên quan chức Với hình phạt khơng tài mà đưa hình phạt đình hoạt động DNXKLĐ thời gian năm đình dừng hẳn hoạt động DN vi phạm lần tiếp theo.Việc thu phí cao so với quy định không gây hại đến quyền lợi người lao động, mà dẫn tới việc người lao động bỏ trốn sau hết hạn hợp đồng để làm việc bất hợp pháp nhằm kiếm thêm thu nhập bù vào chi phí xuất cảnh lớn phải bỏ 3.3.3.2 Giải pháp hồn thiện sách hỗ trợ tài Trong thời gian vừa qua, DNXKLĐ hỗ trợ tài để thực hoạt động đưa NLĐ làm việc nước Song, nguồn vốn cho vay DN hạn chế, mức cho vay thấp, thủ tục lại phức tạp Quy trình thẩm tra hồ sơ vay vốn địa phương kéo dài với nhiều thủ tục, lại khơng hướng dẫn kỹ nên làm chậm tiến độ vay vốn xuất cảnh người lao động Một số chi nhánh ngân hàng địa phương bắt buộc người lao động phải có xác nhận Ban đạo XKLĐ cấp, đủ hồ sơ pháp lý doanh nghiệp XKLĐ Vì vậy, Nhà nước cần hồn thiện lại sách hỗ trợ tài DN để đảm bảo tính khả thi với sách mang lại hiệu cho DN: Đối với ngân hàng đưa vào Quyết định, Nghị định cần bố trí nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn DNXKLĐ, áp dụng hạn mức cho vay sát với chi phí thực tế đào tạo, sở vật chất trang thiết bị cần thiết cho giảng dạy quy mô DN với mức lãi suất hợp lý ưu tiên với DNXKLĐ có NLĐ mở tài khoản gửi thu nhập ngân hàng, xác định kỳ hạn trả nợ vay 89 thích hợp với đối tượng DN sở mức vay, thời hạn hợp đồng Đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn vay hỗ trợ Tiến hành cải tiến, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục vay vốn DNXKLĐ, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ giải cho vay để DNXKLĐ vay vốn nhanh nhất, dễ dàng 3.3.3.3 Giải pháp hồn thiện sách hỗ trợ thơng tin thị trường Ngồi sách hỗ trợ thông tin thị trường Nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp XKLĐ để DN chủ động mở rộng thị trường XKLĐ việc xây dựng đội ngũ cán chuyên nghiệp thị trường XKLĐ: Tổ chức thường xuyên khảo sát đến thị trường tiềm để tìm kiếm hội nhu cầu nhập lao động thị trường Hỗ trợ DN trình tiến hành khảo sát thị trường, có giám sát DN việc lựa chọn đối tác nước đàm phán ký kết hợp đồng cung ứng lao động, thẩm định kỹ đơn hàng lao động thị trường có thu nhập khơng cao thị trường 3.4 Kiến nghị Để giải pháp vào sống phát huy tác dụng hồn thiện sách thúc đẩy hoạt động XKLĐ Việt Nam vào thị trường nước Châu, DN XKLĐ NLĐ cần tiến hành số công việc theo kiến nghị sau: 3.4.1 Đối với doanh nghiệp xuất lao động Thực quy định theo chủ trương, sách Đảng hoạt động XKLĐ DN XKLĐ, tuân thủ yêu cầu, quy định giấy phép đăng ký kinh doanh, quy định hoạt động DN, quy định tuyển chọn, đào tạo, thu phí quản lý NLĐ đưa NLĐ sang làm việc nước ngồi, Có phản hổi lại phía quan ban hàn sách tính khả thi sách q trình chấp hành để nghiên cứu, chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp Đầu tư, xây dựng, nâng cao lực cạnh tranh DN thị trường LĐ quốc tế, thị trường Châu Á cách đầu tư sở vật chất cho lớp đào tạo LĐ, nâng cao trình độ đội ngũ cán làm XKLĐ khơng khâu ngoại ngữ mà kiến thức tâm lý, quản trị nhân sự, luật lao động, thương mại quốc tế, Xây dựng quy trình làm việc khoa học, có sách khen thưởng thỏa đáng thúc đẩy phát triển đội ngũ cán bộ, DN Tăng cường đầu tư vào phát triển phận phát triển thị trường, ưu tiên nhân lực tài lực cho phận để đàm phán ký kết có hợp đồng cung ứng LĐ tốt, có kỹ thẩm định trình 90 độ hiều biết đơn hàng đảm bảo có thẩm định kỹ đơn hàng Thực đầy đủ cam kết với đối tác số lượng chất lượng LĐ kể trình độ chun mơn hóa Cung cấp thông tin đầy đủ, công khai minh bạch cho NLĐ việc làm, môi trường điều kiện làm việc, chi phí đào tạo mơi giới cần phải nộp chế độ tiền lương tiền thưởng, hình thức hỗ trợ, phụ cấp, người liên quan cần liên hệ có vấn đề Tăng cường quản lý LĐ nước ngoài, với chủ sử dụng KĐ, đại diện ngoại giao Việt nam nước quản lý tốt NLĐ nước ngoài, kịp thời giải phát sinh quyền lợi cho NLĐ, giải dứt điểm tình trạng LĐ bỏ trốn, lành mạnh hóa mơi trường làm việc, Tăng cường hỗ trợ việc làm cho LĐXK sau nước Tạo điều kiện XKLĐ cho người có tay nghề, kinh nghiệm có nhu cầu XKLĐ tiếp 3.4.2 Đối với người lao động Thực quy định theo chủ trương, sách Đảng hoạt động XKLĐ NLĐ, Có phản hổi lại phía quan chức tính khả thi sách q trình chấp hành để nghiên cứu, chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp Chủ động tìm hiểu thơng tin thị trường XKLĐ, mức phí hình thức XKLĐ phù hợp với lực thân kiến thức nguồn lực tài Chủ động nâng cao tay nghề, chun mơn kỹ thuật việc tham gia học nghề cách phù hợp với nhu cầu LĐ nước tiếp nhận, nâng cao nhận thức ý nghĩa mục đích XKLĐ, đảm bảo ngoại ngữ, rèn luyện sức khỏe, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, Cũng chủ động tìm hiểu quy định hoạt động XKLĐ để nâng cao nhận thức, hiểu biết, phòng tránh nạn nhân vụ lừa đào XKLĐ Thực nghiêm chỉnh nội dung thỏa thuận cam kết hợp đồng, có phát sinh mâu thuẫn tìmkiếm cách giải yêu cầu hỗ trợ từ phía DN XKLĐ Đại diện ngoại giao Việt Nam nước ngoài, nghiêm cấm hành vi vi phạm HĐLĐ, vi phạm pháp luật nước sở tại, trộm cắp, trật tự an ninh xã hội ảnh hưởng đến uy tín cộng đồng LĐ Việt Nam 91 KẾT LUẬN XKLĐ phận chương trình mục tiêu giải việc làm – chương trình Kinh tế - Xã hội trọng điểm quốc gia Đây hoạt động mang tính Kinh tế - Xã hội sâu sắc thơng qua việc phát triển nguồn nhân lực, giải việc làm tạo thu nhập, nâng cao trình độ tay nghề cho NLĐ, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước Bên cạnh đó, phận hoạt động kinh tế đối ngoại, hoạt động XKLĐ góp phần vào củng cố thắt chặt mối quan hệ hợp tác Việt Nam với nước tiếp nhận lao động giới nói chung nước khu vực Châu Á nói riêng Đây hoạt động mang tính chất đặc thù nhạy cảm Trên sở kết nghiên cứu đề tài cho phép tác giả rút số kết luận chủ yếu sau: Hệ thống hóa làm rõ thêm số vấn đề lý luận thực tiễn sách đẩy mạnh xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động XKLĐ thực trạng sách đẩy mạnh mạnh xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á giai đoạn 2010 - 2015 Đề xuất phương hướng, giải pháp số kiến nghị nhằm hồn thiện sách đẩy mạnh mạnh xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á đến năm 2020 Do thời gian lực nghiên cứu tác giả hạn chế, luận văn tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý, bổ sung thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý để luận văn hoàn thiện Xin chân trọng cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO A Sách Cơng trình nghiên cứu Nguyễn Thị Hồng Bích (2007), “Xuất lao động số nước Đông Nam Á, kinh nghiệm học”, NXB Khoa học Xã hội Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2001), “Hỏi đáp xuất lao động”, NXB Lao động – Xã hội Bộ Luật Người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng, 2006 (2007), NXB Lao động – Xã hội Phạm Đức Chính (2011), “Hồn thiện sách sử dụng nguồn nhân lực sau xuất lao động Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Học viện Hành Chương trình EPS: Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngồi Hàn Quốc (2004) Chương trình đưa lao động trình độ cao sang làm việc Hàn Quốc theo chương trình thẻ vàng (visa E7) Công văn Số - 462/QLLĐNN - TTLĐ "Hợp tác đưa lao động sang làm việc Đài Loan" (2012), Cục Quản lý người lao động nước – Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Công văn số 341/LĐTBXH-QLLĐNN “Về việc chấn chỉnh công tác đưa lao động sang làm việc Đài Loan” (2012), Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Nguyễn Tiến Dũng (2010), “Phát triển xuất lao động Việt Nam hội nhập Kinh tế Quốc tế”, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố HCM 10 Đặng Đình Đào (2005), “Một số vấn đề xuất lao động Việt Nam”, Tạp trí Kinh tế Phát triển, số 92 tháng 02/2005 11 Đề án “Tổ chức khóa đào tạo khởi doanh nghiệp cho lao động muốn thành lập doanh nghiệp tổ chức kinh doanh” (2009), Bộ Lao động Thương binh Xã hội 12 Hiệp định VJEPA đối tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản (2009), Trung tâm WTO 13 Nguyễn Phúc Khanh(2004) “Xuất sức lao động với Chương trình Quốc gia việc làm: Thực trạng giải pháp”, Đề tài cấp bộ, Đại học Ngoại thương 14 Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho niên nghèo Việt Nam (2013) 15 Ngơ Tự Nam (2013), “Tổng quan phân tích sách”, Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu Dân cử 16 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP “Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đưa người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng” (2013), Thủ tướng Chính phủ 17 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP “Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đưa người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng” (2015), Thủ tướng Chính phủ 18 Đỗ Thị Quế (2014), “Chính sách người lao động sau kết thúc hợp đồng xuất lao động tỉnh Hà Nam”, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Thương mại 19 Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg Đề án “Hỗ trợ huyện nghèo đẩy mạnh xuất lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020”(2009), Thủ tướng Chính phủ 20 Quyết định số 1201/QĐ-TTg “Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm Dạy nghề giai đoạn 2012 – 2015” (2012), Thủ tướng Chính phủ 21 Quyết định số 1465/QĐ-TTg “Về việc thực thí điểm ký quỹ người lao động làm việc Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngồi Hàn Quốc” (2013), Thủ tướng Chính phủ 22 Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam đến tỉnh Okayama (2013) 23 Thông tư số 21/2013/TT-BLĐTBXH “Thông tư quy định mức trần tiền ký quỹ thị trường lao động mà Doanh nghiệp dịch vụ thỏa thuận ký quỹ với người lao động” (2013), Bộ Lao động - Thương binh Xã hội 24 Thông tư Số - 22/2013/TT-BLĐTBXH, "Quy định mẫu nội dung hợp đồng cung ứng lao động hợp đồng đưa người lao động làm việc nước ngoài” (2013), Bộ Lao động - Thương binh Xã hội 25 Thông tư liên tịch số 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC “Hướng dẫn thực Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21 tháng năm 2013 Thủ tướng Chính phủ việc thực thí điểm ký quỹ người lao động làm việc Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước Hàn Quốc” (2013), Bộ Lao động - Thương binh Xã hội – Bộ Tài Chính 26 Thủ tướng Chính phủ “Quy định sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia việc làm” (2015), Thủ tướng Chính phủ 27 Trần Thị Thu (2006), “Nâng cao hiệu quản lý xuất lao động doanh nghiệp điều kiện nay”, NXB Lao động – Xã hội 28 Nguyễn Tiệp (2007), “Thực trạng giải pháp tạo việc làm cho lao động niên”, Tạp trí Kinh tế Phát triển ,số 124 tháng 10/2007 29 Đỗ Hồng Tồn (2008), “Giáo trình quản lý Nhà nước kinh tế”, Đại học Kinh tế Quốc dân 30 Bùi Sỹ Tuấn (2012), "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu xuất lao động Việt Nam đến năm 2020", Viện Đào tạo sau Đại học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 31 Lê Văn Tùng (2003), “Xuất lao động Việt Nam – Thực trạng triển vọng đến năm 2010”, Đại học Ngoại thương 32 Đoàn Thị Yến (2014), “Quản lý hoạt động xuất lao động doanh nghiệp địa bàn Thành phố Hà Nội”,Học Viện Nông nghiệp Việt Nam B Báo báo cáo web Bộ Lao động Thương Binh Xã Hội (2008), “Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật bảo vệ người lao động Việt Nam làm việc nước ngồi” http://www.molisa.gov.vn/vi/pages/ChiTiet.aspx?IDNews=15302, Truy cập ngày 22/03/2016 Cơng đoàn xây dựng Việt Nam (2015), “Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, sách lao động tốt xây dựng cơng đồn sở vững mạnh” http://congdoanxaydungvn.org.vn/tin-tuc/t4934/thuc-day-quan-he-lao-dong-haihoa-chinh-sach-lao-dong-tot-va-xay-dung-cong-doan-co-so-vung-manh.html Truy cập ngày 25/03/2016 Hiệp hội xuất lao động Việt Nam (2015), “Lao động Việt Nam làm việc nước năm 2014” http://www.vamas.com.vn/lao-dong-viet-nam-di-lamviec-o-nuoc-ngoai-nam-2014_t221c654n44352.html Truy cập ngày 21/03/2016 Nguyễn Thị Thu Hương (2015), “Lao động nước việt nam thực trạng vấn đề đặt ra” http://ilssa.org.vn/2015/07/17/lao-dong-nuoc-ngoai-o-vietnam-thuc-trang-va-nhung-van-de-dat-ra/ Truy cập ngày 21/03/2016 ... hệ thống sách đẩy mạnh xuất lao động sang thị trường nước khu vực Châu Á Phương pháp so sánh đối chiếu: Chính sách đẩy mạnh xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á xem xét... giá thực trạng hoạt động xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu vực Châu Á giai đoạn 2010 – 2015 + Phân tích, đánh giá thực sách đẩy mạnh xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước khu. .. PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG CÁC NƢỚC KHU VỰC CHÂU Á ĐẾN NĂM 2020 77 3.1 Quan điểm hồn thiện sách đẩy mạnh xuất lao động Việt Nam sang thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách đẩy mạnh xuất khẩu lao động việt nam sang thị trường các nước khu vực châu á , Chính sách đẩy mạnh xuất khẩu lao động việt nam sang thị trường các nước khu vực châu á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay