Giá trị tài sản vô hình, đòn bẩy tài chính và sở hữu nhà nước nghiên cứu các doanh nghiệp niêm yết tại việt nam

73 41 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 23:16

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - PHẠM TRƯỜNG GIANG GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÌNH, ĐỊN BẨY TÀI CHÍNH SỞ HỮU NHÀ NƯỚC: NGHIÊN CỨU CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - PHẠM TRƯỜNG GIANG GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÌNH, ĐỊN BẨY TÀI CHÍNH SỞ HỮU NHÀ NƯỚC: NGHIÊN CỨU CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ VIỆT QUẢNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giá trị tài sản hình, đòn bẩy tài sở hữu nhà nước: nghiên cứu doanh nghiệp niêm yết Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan chưa công bố nghiên cứu khác Tất tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Nghiên cứu sinh Phạm Trường Giang TĨM TẮT Tài sản hình ngày có vai trò quan trọng việc hình thành giá trị doanh nghiệp kinh tế tri thức Khác với tài sản hữu hình, trình hình thành tài sản hình đòi hỏi nhiều thời gian, công sức tri thức Tuy nhiên, rủi ro cho doanh nghiệptài sản hình hình thành hơm mang lại giá trị kỳ vọng tương lai Cũng lý đó, học thuật, tài sản hình sử dụng yếu tố dự báo cho dòng tiền dựa vào để đánh giá tình hình doanh nghiệp Có hai phương pháp đo lường giá trị tài sản hình là: (1) ước tính phần chênh lệch giá trị thị trường giá trị sổ sách doanh nghiệp, (2) phân tích loại tài sản hình doanh nghiệp tiến hành định giá loại, (3) sử dụng tiêu để đại diện cho giá trị tài sản hình Phương pháp (1) gặp phải khó khăn mà giá trị thị trường đôi lúc bị ảnh hưởng nhiều cú sốc, tâm lý nhà đầu tư, phương pháp (2) lại nhiều thời gian, tốn mà đơi kết phụ thuộc vào cơng tác định giá tài sản thành phần Cuối cùng, phương án thứ (3) hợp lý đánh giá giá trị tài sản cách tương đối mối quan hệ so sánh với doanh nghiệp thị trường Lev Sougiannis (1999) đưa hai yếu tố: tỷ số số M/B chi phí nghiên cứu phát triển (R&D) với hàm ý chúng đại diện cho giá trị hình doanh nghiệp Tuy nhiên, tỷ số M/B dễ chịu tác động thị trường chi phí R&D dường biết xác Việt Nam Bài nghiên cứu tìm nhân tố đại diện cho giá trị hình doanh nghiệp khắc phục yếu điểm trên, ROTA (tỷ số Lợi nhuận trước thuế, lãi vay khấu hao/Tài sản cố định hữu hình) Tỷ số ROTA chứng minh mặt lý thuyết phù hợp với yêu cầu đặt Bằng cách xếp hạng tỷ số cho kết giá trị hình doanh nghiệp cách tương đối Trên sở giá trị hình thu được, nghiên cứu đào sâu tìm thấy mối quan hệ thuận chiều giá trị doanh nghiệp, đòn bẩy tài giá trị tài sản hình Dưới tác động yếu tố sở hữu nhà nước, mối quan hệ yếu tố trì có ý nghĩa MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG HÌNH VẼ TÓM TẮT PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài 10 1.6 Cấu trúc đề tài 11 PHẦN 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 13 2.1 Về khái niệm tài sản hình 13 2.2 Tính khác biệt tài sản hình 14 2.2.1 Tính sở hữu khơng hồn tồn 14 2.2.2 Tính phi thị trường 15 2.3 Các dạng tài sản hình 16 2.3.1 Sản phẩm dịch vụ 16 2.3.2 Quan hệ khách hàng 17 2.3.3 Nguồn nhân lực 17 2.3.4 Mơ hình tổ chức 17 2.4 Các nghiên cứu trước ước tính giá trị tài sản hình 18 2.4.1 Cấp độ vĩ mô 18 2.4.2 Cấp độ doanh nghiệp 19 2.4.3 Những ước tính gián tiếp 21 2.5 Thước đo để ước tính giá trị tài sản hình 22 2.5.1 Cơ sở lý thuyết 22 2.5.2 Đánh giá thước đo so với thước đo nghiên cứu trước 24 2.6 Các nghiên cứu mối quan hệ đòn bẩy tài giá trị tài sản hình 24 PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Mô tả liệu 27 3.2 Mô tả nghiên cứu 28 3.2.1 Các bước thực kiểm định mối quan hệ giá trị doanh nghiệp tài sản hình 28 3.2.2 Các bước kiểm tra mối quan hệ đòn bẩy tài chính, tài sản hình ảnh hưởng đặc tính sở hữu nhà nước 30 3.3 Mơ hình nghiên cứu 31 3.3.1 Mơ hình sử dụng để kiểm định mối quan hệ giá trị doanh nghiệp tài sản hình 31 3.3.2 Mơ hình sử dụng để kiểm định mối quan hệ đòn bẩy tài tài sản hình 34 3.4 Giả thuyết nghiên cứu 36 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 Kết hồi quy nghiên cứu mối quan hệ giá trị doanh nghiệp tài sản hình 37 4.1.1 Mô tả chung biến mô hình hồi quy nghiên cứu mối quan hệ giá trị doanh nghiệp tài sản hình 37 4.1.2 Kết hồi quy mơ hình nghiên cứu mối quan hệ giá trị doanh nghiệp tài sản hình 38 4.2 Kết hồi quy mối quan hệ tài sản hình đòn bẩy tài doanh nghiệp 39 4.2.1 Mô tả chung biến mơ hình hồi quy mối quan hệ tài sản hình đòn bẩy tài doanh nghiệp 39 4.2.2 Kết hồi quy mối quan hệ tài sản hình đòn bẩy tài doanh nghiệp 40 4.2.3 Kết hồi quy mối quan hệ tài sản hình đòn bẩy tài doanh nghiệp với xuất sở hữu nhà nước 41 KẾT LUẬN 43 5.1 Kết luận kết nghiên cứu 43 5.2 Hạn chế nghiên cứu 44 5.3 Khắc phục hạn chế 45 5.4 Đề xuất hướng nghiên cứu 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC A Bảng A1 Kết thống kê mơ tả biến mơ hình hồi quy nghiên cứu mối quan hệ giá trị doanh nghiệp tài sản hình Bảng A2 Kết tương quan biến mơ hình hồi quy nghiên cứu mối quan hệ giá trị doanh nghiệp tài sản hình Bảng A3 Kết hồi quy riêng biệt cho biến R&D Bảng A4 Kết hồi quy riêng biệt cho biến xếp hạng ROTA Bảng A5 Kết hồi quy chung cho cho R&D xếp hạng ROTA Bảng A6 Kết hồi quy chung cho cho R&D xếp hạng ROTA, có xuất sở hữu nhà nước PHỤ LỤC B B1 Kết thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu mối quan hệ tài sản hình đòn bẩy tài doanh nghiệp B2 Ma trận tương quan biến mơ hình nghiên cứu mối quan hệ tài sản hình đòn bẩy tài doanh nghiệp B3 Kết hồi quy với Pooled OLS B4 Kết hồi quy với Fixed Effect cố định hai yếu tố: thời gian đặc trưng doanh nghiệp B5 Kết hồi quy với Fixed Effect cố định yếu tố thời gian B6 Kết hồi quy với Fixed Effect cố định yếu tố đặc trưng doanh nghiệp B7 Kết hồi quy với Fixed Effect cố định yếu tố thời gian có xuất SO R&D B8 Kết hồi quy với Fixed Effect cố định yếu tố thời gian có xuất xếp hạng ROTA R&D B9 Kết hồi quy với Fixed Effect cố định yếu tố thời gian có xuất xếp hạng ROTA, ROTA R&D B10 Kết hồi quy với Fixed Effect cố định yếu tố thời gian có xuất xếp hạng ROTA, ROTA R&D, có thêm biến kiểm sốt DANH MỤC CÁC BẢNG HÌNH VẼ Trang Hình 1.1 Tỷ trọng đầu tư vào tài sản hữu hình hình Hình 1.2 Số lượng giá trị giao dịch M&A Việt Nam Hình 1.3 Số lượng thương vụ cấp vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam Bảng 3.1 Phương pháp tính biến cho mơ hình kiểm định mối quan hệ 31 giá trị doanh nghiệp tài sản hình Bảng 3.2 Phương pháp tính biến cho mơ hình kiểm định mối quan hệ 34 đòn bẩy tài tài sản hình Bảng 4.1 Thống kê kết hồi quy thực cho mơ hình nghiên cứu mối quan hệ giá trị doanh nghiệp tài sản hình Bảng 4.2 Thống kê kết hồi quy thực cho mơ hình nghiên cứu mối quan hệ đòn bẩy tài tài sản hình 37 40 Bảng 4.3 Thống kê kết hồi quy thực cho mơ hình nghiên cứu mối quan hệ đòn bẩy tài tài sản hình có ảnh hưởng sở hữu nhà nước 41 1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Giá trị hình ngày quan trọng kinh tế tri thức, thời đại công nghệ thông tin phát triển vượt bậc Ngày nay, hành tinh biết đến Facebook hay Google, gã khổng lồ công nghệ tạo nên cách mạng hay văn minh Dựa tảng kinh tế chia sẻ, chúng trở thành cổ máy tạo tiền Trong quý I năm 2017, Facebook kiếm 7,86 tỉ đô từ doanh thu quảng cáo, tính đến 28/9/2017 giá trị vốn hố đạt 486,98 tỷ Trong đó, tổng tài sản Facebook đạt 64,961 tỷ đô, 13,34% giá trị vốn hoá giá trị tài sản cố định đạt 13,22% tổng tài sản năm 2016 Một tình khác Amazon, doanh nghiệp thương mại điện tử đa quốc gia Mỹ, có tài sản cố định 29,114 triệu đô, chiếm 34,91% tổng tài sản doanh nghiệp, tạo doanh thu 135,987 triệu đô giá trị vốn hố đạt 461.812 triệu đơ1 Như vậy, doanh nghiệp thành cơng ngày có xu hướng sử dụng tài sản cố định Thành công Facebook hay Amazon doanh nghiệp đầu tư nhiều vào nhà xưởng hay kho bãi, văn phòng hay máy móc thiết bị mà chìa khố mơ hình kinh doanh hồn tồn so với loại hình kinh doanh truyền thống, tảng cơng nghệ, thuật tốn, quyền truy cập sử dụng liệu thông tin, quyền thương hiệu, đội ngũ nhân sự, hệ thống cửa hàng, liệu khách hàng… Đó hai số nhiều doanh nghiệp giới có tốc độ tăng trưởng chóng mặt mà lợi hoàn toàn dựa vào giá trị hình Nakamura (2001, 2003) ước tính tỷ lệ đầu tư hàng năm tài sản hình Hoa Kỳ 1.000.000.000.000 vào năm 2001, thực tế với tài sản hữu hình Hơn nữa, 1/3 giá trị tài sản doanh nghiệp Mỹ tài sản hình theo phân tích Nakamura Chưa tài sản hình quan tâm bây giờ, doanh nghiệp đua tạo giá trị khác biệt dựa tảng công nghệ để không bị đào thải đua kinh doanh Doanh thu báo cáo ngày 31/12/2016 giá trị vốn hoá ngày 29/12/2016 Long, M S., Malitz, I B., 1985 Investment patterns and financial leverage In: Corporate capital structures in the United States University of Chicago Press, pp 325–352 Louis K C Chan, Josef Lakonishok, Theodore Sougiannis, 2001 The Stock Market Valuation of Research and Development Expenditures The Journal of Finance (2001) Lundstrum, L L., 2002 Corporate investment myopia: a horserace of the theories Journal of Corporate Finance (4), 353–371 Mann, W., 2015 Creditor rights and innovation: Evidence from patent collateral http://ssrn.com/abstract=2356015 Maria Loumioti, 2012 The Use of Intangible Assets as Loan Collateral Maria Psillaki and Nikolaos Daskalakis, 2008 Are the Determinants of Capital Structure Country or Firm Specific? Small Business Economics Vol 33, No (Oct., 2009), pp 319-333 Mark A Youndt, Ohan Subramaniam and Scott A Snell, 2004 Intellectual Capital Profiles: An Examination of Investments and Returns Journal of Management Studies, 2004, vol 41, issue 2, 335-361 Milton Harris, Artur Raviv, 1991 The Theory of Capital Structure The Journal of Finance Vol 46, No (Mar., 1991), pp 297-355 Murray Z Frank and Vidhan K Goyal, 2008 Capital Structure Decisions: Which Factors are Reliably Important? MPRA Paper No 22525 Niamh Brennan, Brenda Connell, 2000 Intellectual capital: current issues and policy implications Journal of Intellectual Capital, Vol Issue: 3, pp.206-240 Nold III, H A., 2012 Linking knowledge processes with firm performance: organizational culture Journal of Intellectual Capital, 13(1), 16-38 Raf Orens, Walter Aerts, Nadine Lybaert, 2009 Intellectual capital disclosure, cost of finance and firm value Management Decision, Vol 47 Issue: 10, pp.1536-1554 Ravi Jagannathan and Zhenyu Wang, 1996 The Journal of Finance Vol 51, No (Mar., 1996), pp 3-53 Saskia Clausen, Stefan Hirth, 2016 Measuring the Value of Intangibles The Journal of Finance (2016) Stewart, T., 1997 Intellectual capital: the new wealth of organizations Nicholas Brealey Publishing Sullivan, P H., Wurzer, A J., 2009 Ten common myths about intangibles value and valuation IAM-Intellectual Asset Management 27, 17 Sveiby, 1997 The Intangible Assets Monitor Journal of Human Resource Costing & Accounting, Vol Issue: 1, pp.73-97, https://doi.org/10.1108/eb029036 Wagner, M., 2013 Determinants of acquisition value: the role of target and acquirer characteristics International Journal of Technology Management 62 (1), 56–74 DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Giá trị tài sản hình M&A http://tinnhanhchungkhoan.vn/chungkhoan/gia-tri-cua-tai-san-vo-hinh-trong-ma-100769.html Hoạt động M&A nửa cuối năm 2017 kỳ vọng bùng nổ trở lại http://www.nhadautu.vn/hoat-dong-ma-nua-cuoi-nam-2017-ky-vong-bung-notro-lai-d2312.html Thương hiệu tài sản nâng tầm doanh nghiệp http://tinnhanhchungkhoan.vn/thuong-truong/thuong-hieu-tai-san-nang-tamdoanh-nghiep-164320.html Xác định giá trị tài sản cố định không đơn giản http://www.misa.com.vn/tintuc/chi-tiet/newsid/5358/Xac-dinh-gia-tri-tai-san-co-dinh-vo-hinh-khong-hedon-gian PHỤ LỤC A CÁC KẾT QUẢ LIÊN QUAN ĐẾN MƠ HÌNH HỒI QUY NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TÀI SẢN HÌNH Bảng A1 Kết thống kê mơ tả biến mơ hình hồi quy nghiên cứu mối quan hệ giá trị doanh nghiệp tài sản hình VTAT BA CH DI PR RD RROTA SO Mean -0.081789 0.131500 0.026246 0.005606 0.009831 0.020796 0.499501 0.283721 Median -0.014369 0.142254 0.013317 0.000927 0.006540 0.011198 0.499500 0.294100 Maximum 2.861334 0.940395 0.799046 0.686616 0.710412 0.277668 1.000000 0.844400 Minimum -9.518205 -1.001481 -0.235970 0.000000 0.000000 Std Dev 0.595927 0.258827 0.128241 0.041815 0.079473 0.040112 0.289099 0.229937 Skewness -5.228549 -1.822214 0.112140 5.044056 -0.625723 0.940645 2.10E-05 0.153152 Kurtosis 75.31031 20.63188 8.177232 80.21116 42.81712 12.54797 1.799727 1.834440 Jarque-Bera 218863.4 13290.77 1101.015 248596.7 65065.72 3882.826 59.06690 59.54647 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -80.48031 129.3964 25.82645 5.516408 9.673321 20.46362 491.5090 279.1817 Sum Sq Dev 349.0922 65.85252 16.16620 1.718775 6.208539 1.581624 82.15719 51.97210 Observations 984 984 984 984 984 984 984 984 Sum -2.832949 -0.831020 -0.219792 Bảng A2 Kết tương quan biến mơ hình hồi quy nghiên cứu mối quan hệ giá trị doanh nghiệp tài sản hình VTAT RROTA RD PR DI CH BA VTAT 1.000000 0.054096 0.056645 0.202386 0.088564 0.082069 -0.009492 RROTA 0.054096 1.000000 0.032623 0.022665 -0.041582 -0.076695 0.003802 RD 0.056645 0.032623 1.000000 -0.009498 0.063725 0.002368 0.076523 PR 0.202386 0.022665 -0.009498 1.000000 0.395303 0.295475 0.193507 DI 0.088564 -0.041582 0.063725 0.395303 1.000000 0.114680 0.088122 CH 0.082069 -0.076695 0.002368 0.295475 0.114680 1.000000 0.242661 BA -0.009492 0.003802 0.076523 0.193507 0.088122 0.242661 1.000000 Bảng A3 Kết hồi quy riêng biệt cho biến R&D Dependent Variable: VTAT Method: Least Squares Date: 10/10/17 Time: 01:41 Sample (adjusted): 984 Included observations: 984 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob BA -0.144679 0.074918 -1.931166 0.0538 CH 0.171135 0.154784 1.105640 0.2692 DI 0.086566 0.485250 0.178395 0.8584 PR 1.513650 0.266875 5.671748 0.0000 RD 0.934429 0.466143 2.004598 0.0453 C -0.102053 0.022763 -4.483297 0.0000 R-squared 0.048573 Mean dependent var -0.081789 Adjusted R-squared 0.043709 S.D dependent var 0.595927 S.E of regression 0.582758 Akaike info criterion 1.763990 Sum squared resid 332.1357 Schwarz criterion 1.793817 Hannan-Quinn criter 1.775335 Durbin-Watson stat 1.826116 Log likelihood -861.8830 F-statistic 9.985959 Prob(F-statistic) 0.000000 Bảng A4 Kết hồi quy riêng biệt cho biến xếp hạng ROTA Dependent Variable: VTAT Method: Least Squares Date: 10/10/17 Time: 01:42 Sample (adjusted): 984 Included observations: 984 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob BA -0.135006 0.074734 -1.806495 0.0711 CH 0.191698 0.155484 1.232911 0.2179 DI 0.203402 0.484992 0.419393 0.6750 PR 1.459849 0.267253 5.462423 0.0000 RROTA 0.110619 0.064702 1.709659 0.0876 C -0.139813 0.038675 -3.615072 0.0003 R-squared 0.047511 Mean dependent var -0.081789 Adjusted R-squared 0.042641 S.D dependent var 0.595927 S.E of regression 0.583083 Akaike info criterion 1.765106 Sum squared resid 332.5066 Schwarz criterion 1.794933 Hannan-Quinn criter 1.776451 Durbin-Watson stat 1.832848 Log likelihood -862.4321 F-statistic 9.756620 Prob(F-statistic) 0.000000 Bảng A5 Kết hồi quy chung cho cho R&D xếp hạng ROTA Dependent Variable: VTAT Method: Least Squares Date: 10/10/17 Time: 01:43 Sample (adjusted): 984 Included observations: 984 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob BA -0.146512 0.074862 -1.957106 0.0506 CH 0.193814 0.155267 1.248261 0.2122 DI 0.132949 0.485656 0.273752 0.7843 PR 1.485469 0.267198 5.559428 0.0000 RROTA 0.106043 0.064653 1.640180 0.1013 RD 0.906618 0.466049 1.945326 0.0520 C -0.154781 0.039379 -3.930537 0.0001 R-squared 0.051186 Mean dependent var -0.081789 Adjusted R-squared 0.045359 S.D dependent var 0.595927 S.E of regression 0.582255 Akaike info criterion 1.763273 Sum squared resid 331.2236 Schwarz criterion 1.798071 Hannan-Quinn criter 1.776509 Durbin-Watson stat 1.824258 Log likelihood -860.5301 F-statistic 8.784379 Prob(F-statistic) 0.000000 Bảng A6 Kết hồi quy chung cho cho R&D xếp hạng ROTA, có xuất sở hữu nhà nước Dependent Variable: VTAT Method: Least Squares Date: 10/10/17 Time: 01:45 Sample (adjusted): 984 Included observations: 984 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob BA -0.149517 0.075025 -1.992895 0.0466 CH 0.187712 0.155594 1.206421 0.2279 DI 0.143518 0.486069 0.295262 0.7679 PR 1.485229 0.267277 5.556892 0.0000 RROTA 0.107196 0.064696 1.656917 0.0979 RD 0.929123 0.467461 1.987593 0.0471 SO -0.053146 0.081471 -0.652326 0.5143 C -0.140248 0.045254 -3.099111 0.0020 R-squared 0.051599 Mean dependent var -0.081789 Adjusted R-squared 0.044797 S.D dependent var 0.595927 S.E of regression 0.582426 Akaike info criterion 1.764869 Sum squared resid 331.0793 Schwarz criterion 1.804639 Hannan-Quinn criter 1.779996 Durbin-Watson stat 1.822785 Log likelihood -860.3157 F-statistic 7.585830 Prob(F-statistic) 0.000000 PHỤ LỤC B CÁC KẾT QUẢ LIÊN QUAN ĐẾN MƠ HÌNH HỒI QUY NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỊN BẨY TÀI CHÍNH TÀI SẢN HÌNH B1 Kết thống kê mơ tả biến mơ hình nghiên cứu mối quan hệ tài sản hình đòn bẩy tài doanh nghiệp FC LOS PB PPE PR RD RROTA Mean 0.459462 0.006296 1.068963 0.206342 0.076078 0.064297 0.501278 Median 0.464285 0.043590 0.942136 0.155714 0.062265 0.045906 0.501000 Maximum 0.927543 1.104949 6.442495 0.976420 0.783700 0.438502 1.000000 Minimum 0.031092 -3.026220 0.344593 0.003631 -0.645506 0.000000 0.000000 Std Dev 0.215814 0.388612 0.535570 0.177569 0.080655 0.066548 0.287157 Skewness -0.044003 -1.290679 3.870442 1.627768 0.759855 2.244853 -0.004499 Kurtosis 1.976960 10.79710 26.99355 5.828111 16.94454 9.720123 1.808567 Jarque-Bera 48.63215 3111.505 29317.59 857.7741 9075.538 3012.770 65.47879 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Sum 508.6243 6.969927 1183.342 228.4208 84.21878 71.17733 554.9150 Sum Sq Dev 51.51286 167.0270 317.2394 34.87290 7.194833 4.898018 91.19975 Observations 1107 1107 1107 1107 1107 1107 1107 B2 Ma trận tương quan biến mô hình nghiên cứu mối quan hệ tài sản hình đòn bẩy tài doanh nghiệp FC LOS PB PPE PR RD RROTA FC 0.046534 0.007333 -0.020745 -0.001083 -0.006805 -0.005523 -0.008681 LOS 0.007333 0.150883 0.026409 -0.008067 0.004539 0.002766 0.012272 PB -0.020745 0.026409 0.286576 0.005112 0.021609 0.007755 0.033659 PPE -0.001083 -0.008067 0.005112 0.031502 0.000313 -0.000600 -0.015999 PR -0.006805 0.004539 0.021609 0.000313 0.006499 0.001495 0.010583 RD -0.005523 0.002766 0.007755 -0.000600 0.001495 0.004425 0.002991 RROTA -0.008681 0.012272 0.033659 -0.015999 0.010583 0.002991 0.082385 B3 Kết hồi quy với Pooled OLS Dependent Variable: FC Method: Panel Least Squares Date: 10/10/17 Time: 02:39 Sample: 2008 2016 Periods included: Cross-sections included: 123 Total panel (balanced) observations: 1107 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOS 0.090921 0.014659 6.202232 0.0000 PB 0.017619 0.012116 1.454147 0.1462 PPE -0.004293 0.034008 -0.126229 0.8996 PR -0.994866 0.090263 -11.02184 0.0000 RD -1.026250 0.087906 -11.67446 0.0000 RROTA 0.038114 0.023434 1.626462 0.1041 C 0.563509 0.018139 31.06662 0.0000 R-squared 0.266753 Mean dependent var 0.459462 Adjusted R-squared 0.262754 S.D dependent var 0.215814 S.E of regression 0.185305 Akaike info criterion -0.527327 Sum squared resid 37.77164 Schwarz criterion -0.495650 Log likelihood 298.8753 Hannan-Quinn criter -0.515347 F-statistic 66.69621 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.373952 B4 Kết hồi quy với Fixed Effect cố định hai yếu tố: thời gian đặc trưng doanh nghiệp Dependent Variable: FC Method: Panel Least Squares Date: 10/10/17 Time: 02:40 Sample: 2008 2016 Periods included: Cross-sections included: 123 Total panel (balanced) observations: 1107 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOS -0.046140 0.017621 -2.618508 0.0090 PB 0.035536 0.010197 3.484955 0.0005 PPE 0.040168 0.037327 1.076108 0.2821 PR -0.246455 0.056690 -4.347451 0.0000 RD -0.374666 0.079917 -4.688172 0.0000 RROTA -0.013283 0.016244 -0.817737 0.4137 C 0.462976 0.017372 26.65102 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared 0.844347 Mean dependent var 0.459462 Adjusted R-squared 0.822524 S.D dependent var 0.215814 S.E of regression 0.090918 Akaike info criterion -1.842313 Sum squared resid 8.018114 Schwarz criterion -1.222359 Log likelihood 1156.720 Hannan-Quinn criter -1.607853 F-statistic 38.68989 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.978623 B5 Kết hồi quy với Fixed Effect cố định yếu tố thời gian Dependent Variable: FC Method: Panel Least Squares Date: 10/10/17 Time: 02:42 Sample: 2008 2016 Periods included: Cross-sections included: 123 Total panel (balanced) observations: 1107 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOS 0.092387 0.014736 6.269602 0.0000 PB 0.021123 0.012715 1.661243 0.0970 PPE -0.004163 0.034109 -0.122048 0.9029 PR -1.003696 0.094878 -10.57884 0.0000 RD -1.052315 0.092304 -11.40055 0.0000 RROTA 0.038303 0.023658 1.618980 0.1057 C 0.561980 0.018486 30.40050 0.0000 Effects Specification Period fixed (dummy variables) R-squared 0.270498 Mean dependent var 0.459462 Adjusted R-squared 0.261145 S.D dependent var 0.215814 S.E of regression 0.185507 Akaike info criterion -0.517993 Sum squared resid 37.57876 Schwarz criterion -0.450114 Log likelihood 301.7089 Hannan-Quinn criter -0.492322 F-statistic 28.92219 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.372401 B6 Kết hồi quy với Fixed Effect cố định yếu tố đặc trưng doanh nghiệp Dependent Variable: FC Method: Panel Least Squares Date: 10/10/17 Time: 02:44 Sample: 2008 2016 Periods included: Cross-sections included: 123 Total panel (balanced) observations: 1107 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOS -0.044946 0.017335 -2.592883 0.0097 PB 0.024640 0.009150 2.692842 0.0072 PPE 0.045746 0.037277 1.227184 0.2200 PR -0.239204 0.054602 -4.380876 0.0000 RD -0.370038 0.072579 -5.098405 0.0000 RROTA -0.011060 0.016005 -0.691050 0.4897 C 0.471501 0.016710 28.21750 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.842375 Mean dependent var 0.459462 Adjusted R-squared 0.821745 S.D dependent var 0.215814 S.E of regression 0.091117 Akaike info criterion -1.844175 Sum squared resid 8.119711 Schwarz criterion -1.260423 Log likelihood 1149.751 Hannan-Quinn criter -1.623406 F-statistic 40.83283 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.971443 B7 Kết hồi quy với Fixed Effect cố định yếu tố thời gian có xuất SO R&D Dependent Variable: FC Method: Panel Least Squares Date: 10/10/17 Time: 03:19 Sample: 2008 2016 Periods included: Cross-sections included: 123 Total panel (balanced) observations: 1107 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOS 0.085564 0.014915 5.736871 0.0000 PB 0.018064 0.012731 1.418912 0.1562 PPE -0.049118 0.032946 -1.490869 0.1363 PR -0.943704 0.085320 -11.06079 0.0000 RD -1.059034 0.092080 -11.50121 0.0000 SO 0.073113 0.026101 2.801108 0.0052 C 0.568244 0.015154 37.49914 0.0000 Effects Specification Period fixed (dummy variables) R-squared 0.273963 Mean dependent var 0.459462 Adjusted R-squared 0.264655 S.D dependent var 0.215814 S.E of regression 0.185066 Akaike info criterion -0.522755 Sum squared resid 37.40023 Schwarz criterion -0.454876 Log likelihood 304.3447 Hannan-Quinn criter -0.497084 F-statistic 29.43258 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.367920 B8 Kết hồi quy với Fixed Effect cố định yếu tố thời gian có xuất xếp hạng ROTA R&D Dependent Variable: FC Method: Panel Least Squares Date: 10/10/17 Time: 03:20 Sample: 2008 2016 Periods included: Cross-sections included: 123 Total panel (balanced) observations: 1107 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOS 0.072877 0.015730 4.633035 0.0000 PB 0.008147 0.013431 0.606567 0.5443 PPE -0.007751 0.037193 -0.208394 0.8350 PR -1.256244 0.097467 -12.88896 0.0000 RROTA 0.042297 0.024957 1.694805 0.0904 SO 0.067760 0.027601 2.455023 0.0142 C 0.506438 0.019582 25.86222 0.0000 Effects Specification Period fixed (dummy variables) R-squared 0.188151 Mean dependent var 0.459462 Adjusted R-squared 0.177743 S.D dependent var 0.215814 S.E of regression 0.195697 Akaike info criterion -0.411041 Sum squared resid 41.82065 Schwarz criterion -0.343163 Log likelihood 242.5113 Hannan-Quinn criter -0.385370 F-statistic 18.07701 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.384328 B9 Kết hồi quy với Fixed Effect cố định yếu tố thời gian có xuất xếp hạng ROTA, ROTA R&D Dependent Variable: FC Method: Panel Least Squares Date: 10/10/17 Time: 03:21 Sample: 2008 2016 Periods included: Cross-sections included: 123 Total panel (balanced) observations: 1107 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOS 0.085389 0.014905 5.728852 0.0000 PB 0.018119 0.012722 1.424175 0.1547 PPE -0.029426 0.035199 -0.835983 0.4033 PR -1.008531 0.094603 -10.66066 0.0000 RD -1.056351 0.092033 -11.47800 0.0000 RROTA 0.037306 0.023589 1.581500 0.1141 SO 0.072485 0.026087 2.778652 0.0056 C 0.550366 0.018897 29.12417 0.0000 Effects Specification Period fixed (dummy variables) R-squared 0.275624 Mean dependent var 0.459462 Adjusted R-squared 0.265665 S.D dependent var 0.215814 S.E of regression 0.184939 Akaike info criterion -0.523238 Sum squared resid 37.31469 Schwarz criterion -0.450834 Log likelihood 305.6122 Hannan-Quinn criter -0.495856 F-statistic 27.67491 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.376511 B10 Kết hồi quy với Fixed Effect cố định yếu tố thời gian có xuất xếp hạng ROTA, ROTA R&D, có thêm biến kiểm sốt Dependent Variable: FC Method: Panel Least Squares Date: 10/10/17 Time: 03:22 Sample: 2008 2016 Periods included: Cross-sections included: 123 Total panel (balanced) observations: 1107 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOS 0.085722 0.014898 5.753960 0.0000 PB 0.020196 0.012789 1.579178 0.1146 PPE -0.030309 0.035184 -0.861449 0.3892 PR -1.014928 0.094642 -10.72384 0.0000 RD -1.066393 0.092218 -11.56379 0.0000 RROTA 0.075768 0.034694 2.183873 0.0292 SO 0.134988 0.048895 2.760788 0.0059 RROTA*SO -0.134367 0.088924 -1.511037 0.1311 C 0.531469 0.022652 23.46279 0.0000 Effects Specification Period fixed (dummy variables) R-squared 0.277138 Mean dependent var 0.459462 Adjusted R-squared 0.266527 S.D dependent var 0.215814 S.E of regression 0.184830 Akaike info criterion -0.523524 Sum squared resid 37.23669 Schwarz criterion -0.446595 Log likelihood 306.7704 Hannan-Quinn criter -0.494430 F-statistic 26.11845 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.378873 ... xin cam đoan luận văn Giá trị tài sản vơ hình, đòn bẩy tài sở hữu nhà nước: nghiên cứu doanh nghiệp niêm yết Việt Nam công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng phân...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - PHẠM TRƯỜNG GIANG GIÁ TRỊ TÀI SẢN VƠ HÌNH, ĐỊN BẨY TÀI CHÍNH VÀ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC: NGHIÊN CỨU CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT... quan hệ đòn bẩy tài tài sản vơ hình 34 3.4 Giả thuyết nghiên cứu 36 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 Kết hồi quy nghiên cứu mối quan hệ giá trị doanh nghiệp tài sản vô hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá trị tài sản vô hình, đòn bẩy tài chính và sở hữu nhà nước nghiên cứu các doanh nghiệp niêm yết tại việt nam , Giá trị tài sản vô hình, đòn bẩy tài chính và sở hữu nhà nước nghiên cứu các doanh nghiệp niêm yết tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay