Phân chia di sản thừa kế theo quy định bộ luật dân sự năm 2005

87 45 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 22:01

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ VĂN MINH PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ THEO QUY ĐỊNH BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 Chuyên ngành: LUẬT DÂN SỰ Mã số: 60 38 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHÙNG TRUNG TẬP HÀ NỘI - 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học toán tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy, viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để bảo vệ Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Lê Văn Minh Trang bìa phụ Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Tính đóng góp đề tài .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nội dung phương pháp nghiên cứu Chương 1: MÔT SÔ VAN ĐE CHUNG VE PHÂN CHIA DI SAN THỪA KE 1.1 Khái niệm thừa kế quyền thừa kế 1.1.1 .Khái niệm thừa kế 1.1.2 .Khái niệm quyền thừa kế 1.2 Khái niệm di sản thừa kế cấu di sản thừa kế 14 1.2.1 .Khái niệm di sản thừa kế 14 1.2.2 Cơ cấu di sản thừa kế 17 1.3 Xác định di sản thừa kế 22 1.4 Căn để phân chia di san thưa kê 25 1.4.1 .Theo thoả thuận tất người thừa kế 25 1.4.2 Theo ý chí định đoạt người lập di chúc 26 1.4.3 Theo quy định pháp luật 28 1.5 Khái lược quy định pháp luật phân chia di san thưa kê 32C h n g : PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ, THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN 39 2.1 Khái niệm phân chia di sản thừa kế 39 2.2 Nguyên tắc phân chia di san thừa kê 39 2.2.1.Nguyên tắc phân chia di sản thừa kế theo di chúc 39 2.2.2.Nguyên tắc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật 42 2.3 .Phân chia theo di chúc 45 2.3.1 Phân chia di sản trừờng hợp có di tăng 45 2.3.2 Phân chia di san t hừa kê theo di chuc trừơng hợp co di sản dùng vào việc thờ cúng 46 2.3.3 Phân chia di san thừa kê theo di chuc trừợng hợp co ngừợi thừa kê không phụ thuộc vào nội dung di chúc 48 2.4 Phân chia theo phap luật 51 2.4.1 Phân chia theo phap luât trừợng hợp xuât hiên ngừợi thừa kê mợi 51 2.4.2 Phân chia di sản cho ngừời thừa kế vị 52 2.5 Hạn chế phân chia di sản 54 2.6 Thừc trạng ap dung phap luât vê phân chia di san thừa kê 56 2.6.1 Phân chia di san la quyên sừ dung đât nha ợ 61 2.6.2 Phân chia di san thừa kê tài sản khác 69 2.7 Đinh hừợng hoan thiên quy định phân chia di sản thừa k 76 2.7.1 Về khai niêm di san thừa kê 76 2.7.2 Về thời hiệu 77 2.7.3 Về thời điểm phân chia di sản theo di chúc chung vợ chồng 80 2.7.4 Thợi điêm xac lâp quyên sợ hừu cho ngừợi thừa kê va nhừng ngừợi hừợng di san thừa kê khác 81 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .85 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khi sống lao động có ích, người tạo cải cho xã hội, họ khơng muốn có quyền khối tài sản sống, mà muốn chi phối chết Khi họ chết, tài sản họ để lại trở thành di sản phân chia cho hệ cháu Và cháu hóa thân ông bà, bố mẹ, kéo dài nhân thân người chuyển dịch di sản theo chế định thừa kế nối tiếp quyền sở hữu Vì vậy, người coi chết chết chưa chấm dứt mà phần người hữu, tồn cháu, di sản mà họ để lại Pháp luật công nhận quyền thừa kế cá nhân đáp ứng phần mong mỏi người tồn mãi Chính thế, pháp luật thừa kế giới nói chung pháp luật thừa kế Việt Nam nói riêng khơng ngừng phát triển hoàn thiện Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, sau Hiến pháp 1992, Bộ Luật Dân chiếm vị trí đặc biệt quan trọng, tạo lập hành lang pháp lý cho cá nhân thực quyền thừa kế Được quy định phần thứ tư, bao gồm chương, 56 điều, từ Điều 631 đến Điều 687 Bộ luật Dân năm 2005 chế định thừa kế tạo chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử chủ thể tham gia quan hệ thừa kế, góp phần làm lành mạnh hóa quan hệ xã hội Chế định quyền thừa kế Bộ luật Dân kết tinh thành tựu khoa học pháp lý nhân loại góp phần giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, kế thừa phát huy phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp ăn sâu vào tiềm thức lưu truyền qua bao đời dân tộc Việt Nam Hiện tranh chấp thừa kế có xu hướng ngày gia tăng trở nên phức tạp Sự nhận thức không đầy đủ pháp luật cá nhân, việc áp dụng pháp luật khơng thống cấp Tòa án yếu tố làm cho vụ kiện gặp nhiều khó khăn, thời gian giải kéo dài, ảnh hưởng không tốt đến truyền thống đạo đức tốt đẹp vốn có từ lâu đời dân tộc Việt Nam Đặc biệt, khó khăn vướng mắc lớn áp dụng quy định pháp luật để giải tranh chấp thừa kế vấn đề phân chia di sản thừa kế Trước tình hình đó, việc nghiên cứu, phân tích, kiến nghị để làm sáng tỏ số nội dung " P h â n c h i a d i s ả n t h a k ế t h e o q u y đ ị n h B ộ L u ậ t D â n s ự n ă m 0 " để làm đề tài luận văn thạc sĩ Luật học Đây đề tài có ý nghĩa quan trọng, cấp bách phương diện lý luận thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu đề tài Do tầm quan trọng vấn đề thừa kế nên nội dung nhiều nhà khoa học pháp lý quan tâm, nghiên cứu Tiến sĩ Phùng Trung Tập giới thiệu với bạn đọc tác phẩm " Thừa kế theo pháp luật công dân Việt Nam từ năm 1945 từ trước đến nay"; Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Điện tác giả "Bình luận khoa học thừa kế Bộ luật dân Việt Nam" ; Phó giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Thanh - Trần Hữu Biền có tác phẩm " Hỏi đáp pháp luật thừa kế" Tuy nhiên, tất cơng trình nghiên cứu có phạm vi rộng, mang tính tồn diện, bao quát chế định pháp luật thừa kế, đưa kiến nghị để ngày hoàn thiện hệ thống pháp luật thừa kế Riêng với đề tài "P h â n c h i a d i s ả n t h a k ế t h e o q u y đ ị n h B ộ L u ậ t D â n s ự n ă m 0 ", tác giả tập trung sâu nghiên cứu, làm sáng tỏ nội dung, chất củ a phân chia di sản thừa kế quy định hệ thống pháp luật Việt Nam, sở đưa số kiến nghị mang tính giải pháp để ngày hoàn thiện quy định nội dung Luật Tính đóng góp đề tài Từ trước đến có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực thừa kế Có cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề nội dung cách tồn diện, bao qt, có cơng trình nghiên cứu khía cạnh nhỏ chế định thừa kế Luật Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu cụ thể phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật dân hành Đây luận văn cấp độ Thạc sĩ nghiên cứu chi tiết quy định phân chia di sản thừa kế Trên sở đó, tác giả nghiên cứu làm sáng tỏ quy định pháp luật hành, tìm vướng mắc tồn thực tế đề xuất số kiến nghị góp phần hồn thiện pháp luật thừa kế Bộ Luật Dân Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đ ố i t ợ n g : Các quy định pháp luật phân chia di sản thừa kế * P h m v i : Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận, chất quy định pháp luật thừa kế nhằm làm rõ quy định phân chia di sản thừa kế Khi nghiên cứu đề tài, tác giả tham khảo toàn quy định hành pháp luật nước ta phân chia di sản thừa kế gắn với nghiên cứu sách chuyên khảo tài liệu liên quan đến vấn đề Nội dung phương pháp nghiên cứu * N ộ i d u n g : Nghiên cứu quy định pháp luật thừa kế nói chung, phân chia di sản nói riêng để đánh giá thực trạng pháp luật thừa kế Việt Nam Trên sở đó, nêu lên quan điểm, giải pháp nhằm hồn thiện pháp luật thừa kế nước ta * Phương pháp Việc nghiên cứu luận văn dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng Nhà nước pháp luật Đặc biệt quan điểm Đảng Nhà nước thừa kế thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập Đề tài hoàn thành dựa sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin Ngoài ra, tác giả sử dụng số phương pháp khoa học chuyên ngành khác như: phương pháp logic, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp đủ nghĩa vụ thờ cúng Tháng 10/2007, đồng thừa kế gồm: bà Hà, bà Linh, ông Ngọc ông Minh làm đơn yêu cầu chia thừa kế di sản Tại án dân sơ thẩm số 30/2007/DSST ngày 30/9/2007 Tòa án nhân dân thành phố H định: Bác yêu cầu chia di sản thừa kế bà Hà, ông Ngọc ông Minh Giao cho ông Hưng tiếp tục quản lý toàn số tài sản để thờ phụng tổ tiên Ngồi ra, Tòa án sơ thẩm định án phí Qua nghiên cứu án dân sơ thẩm số 30/2007/DSST ngày 30/9/2007 Tòa án nhân dân thành phố H Tơi đồng ý với định án, vì: Di sản dùng vào việc thờ cúng quy định Điều 670 Bộ luật Dân năm 2005 Tuy nhiên, điều luật không đề cập đến việc người nhận di sản thừa kế không thực theo ý chí người lập di chúc có phải chịu trách nhiệm khơng? Mặt khác, đương kiện đòi phân chia lại di sản thừa kế giải nào?, có chia lại hay không? Điều 670 Bộ luật Dân năm 2005 quy định : “ di sản dùng vào việc thờ cúng phần di sản khơng chia thừa kế” Trường hợp trên, ông Hưng trai không thực theo di chúc cụ V: phá bỏ nhà thờ, không thực việc thờ cúng, tự ý chia di sản cho người khác, thực giao dịch khác lợi ích thân Những việc làm làm nghĩa di chúc Mà pháp luật nhà nước ta ln tơn trọng ý chí người lập di chúc Mục đích loại di sản dùng vào việc thờ cúng người khuất người nhận di sản không thực nghĩa vụ nên cho phép người thừa kế khác có quyền yêu cầu chia di sản di sản đem phân chia lại giao cho người khác quản lý thực nghĩa vụ thờ cúng theo ý nguyện người lập di chúc Tuy nhiên, phân tích phần trên, pháp luật hành quy định vấn đề chưa đầy đủ, nên xảy tranh chấp vấn đề thiếu pháp lý để giải 2.6.2.2 Phân chia di sản quyền sử dụng đất Đất đai loại tài sản có giá trị lớn bên đương sự, nên việc thắng, thua vụ kiện ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, dòng tộc mà ảnh hưởng nhiều đến kinh tế họ, bên tranh chấp với liệt, gay gắt Thực tế năm gần đây, số lượng vụ án dân có liên quan đến tranh chấp di sản thừa kế quyền sử dụng đất ngày gia tăng; thực tiễn xét xử Toà án cấp cho thấy loại án có tính chấp phức tạp, khó giải quyết, từ việc đánh giá chứng cứ, thu thập chứng đến việc áp dụng pháp luật Do vậy, giải vụ án này, Tòa án thường lúng túng, gặp nhiều khó khăn, thời gian giải thường kéo dài, qua nhiều cấp xét xử đôi lúc hướng giải chưa thống Thực trạng xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: quy định pháp luật đất đai thường xuyên sửa đổi, bổ sung, nhiên nhiều quy định không cụ thể, thiếu thống nhất; công tác quản lý đất đai lỏng lẻo, dẫn đến việc cung cấp chứng cho Tồ án thiếu xác, không xác định tài liệu sát thực Sau vụ án nêu lên số vấn đề Tại đơn khởi kiện ngày 01/3/2005 việc yêu cầu hưởng thừa kế cha mẹ để lại trình tố tụng, ngun đơn ơng Nguyễn Văn Có bà Nguyễn Thị Thi trình bày sau: cụ Nguyễn Văn B có hai vợ, vợ cụ Võ Thị C (chết năm 1946) có 04 người chung gồm: bà Nguyễn Thị Sương, bà Nguyễn Thị Phước, bà Nguyễn Thị Lộc (các bà sinh sống Mỹ) bà Nguyễn Thị Lạc sống tỉnh Y Sau cụ C chết, cụ Bảo kết hôn với cụ Dương Thị T, có 05 người có 02 người chết từ nhỏ, lại 03 người gồm: bà Nguyễn Thị Thi sống thành phố M, bà Nguyễn Thị Phán sống tỉnh Y ông Nguyễn Văn Cơ sống Mỹ Năm 1973, cụ T chết Năm 1994, cụ B chết Tài sản cụ B, cụ T tạo lập bao gồm nhà đất thổ cư số 70 Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Y 38.889m đất nơng nghiệp thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Y Trước chết, cụ B có lập di chúc ngày 18/12/1993 với nội dung: Biệt thự số 70 Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Y để làm nhà thờ cúng Phần đất thổ cư 70 Hòa Hạ phần phía bên trái mặt tiền đường rộng 15m x 23m cho bà Nguyễn Thị Lạc sử dụng Phần đất thổ cư 70 Hòa Hạ phần phía bên phải mặt tiền đường rộng 15m x 23m cho bà Nguyễn Thị Phán sử dụng Về phần đất nông nghiệp, cụ Bảo chưa định đoạt di chúc Tháng 9/2003, ông Huỳnh Văn Tuấn (là người ơng Nguyễn Văn Có ủy quyền) có đơn khởi kiện u cầu chia diện tích đất nơng nghiệp 38.889m làm ba phần cho bà Thi, bà Phán ơng Có, phần nhà, đất thổ cư định đoạt di chúc, ông không yêu cầu chia Bà Nguyễn Thị Thi đồng ý với yêu cầu ơng Có trình bày rằng: trước cụ B có cho bà 7.000m2 đất, bà thành phố M nên bà đề bà Phán đứng tên kê khai quyền sử dụng đất; năm 2001 bà nhờ bà Phán bán diện tích đất nói bà Phán giao đủ tiền cho bà Nay bà đồng ý gộp 7.000m đất nêu để chia thừa kế cho 03 chi em bà Phán, cơng Có bà Bà Nguyễn Thị Phán cho rằng: Cụ B cho bà 38.889m đất nông nghiệp nêu Bà sử dụng, canh tác, kê khai, đóng thuế quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1992 năm 1998, nên bà không đồng ý chia đất cho bà Thi, ơng Có Bà Nguyễn Thị Lạc cho rằng: diện tích 38.889m đất nơng nghiệp nêu có nguồn gốc cụ B, cụ C Lúc cụ B sống cụ B canh tác, cụ B chết bà Phán canh tác Bà khơng u cầu chia thừa kế diện tích đất bà cụ B cho đất Bà Nguyễn Thị Sương, bà Nguyễn Thị Phước, bà Nguyễn Thị Lộc có văn thể khơng có ý kiến việc chia thừa kế diện tích đất nơng nghiệp nói Tại án dân sơ thẩm số 02/2005/DS-ST ngày 27/5/2005 Tòa án nhân dân tỉnh Y định: Bác yêu cầu khởi kiện ông Nguyễn Văn Có bà Nguyễn Thị Thi tranh chấp di sản thừa kế quyền sử dụng đất bà Nguyễn Thị Phán Toàn 38.889m2 đất nông nghiệp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M599467 Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa cấp cho bà Nguyễn Thị Phán vào năm 1998 thuộc quyền sử dụng bà Phán Ngoài Tòa án sơ thẩm định án phí tuyên truyền kháng cáo đương theo quy định pháp luật Ngày 08/6/2005, bà Nguyễn Thị Thi có đơn kháng cáo yêu cầu chia đất Ngày 09/6/2005, ông Huỳnh Văn Tuấn (là người ông Nguyễn Văn Có ủy quyền) có đơn kháng cáo yêu cầu chia đất Tại án dân phúc thẩm số 399/2005/DS-PT ngày 21/10/2005 Tòa án nhân dân tối cao thành phố M, định: Công nhận di sản thừa kế vợ chồng ông Nguyễn Văn B để lại phần di sản không định đoạt di chúc gồm: 38.889m đất nông nghiệp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M599467 bà Nguyễn Thị Phán đứng tên 7.000m2 (bà Phán chuyển nhượng), tổng cộng 45.889m2 Kỷ phần thừa kế người hưởng 45.889m2: = 15.296m2 2.1 Ơng Nguyễn Văn Có hưởng phần di sản thừa kế giá trị quyền sử dụng đất 15.296m2 x 44.282 đồng = 677.337.000 đồng 2.2 Bà Nguyễn Thị Thi hưởng phần di sản thừa kế giá trị quyền sử dụng đất (phần thiếu) (15.296m2 - 7.000m2) x 44.282 đồng = 677.337.000 đồng Bà Nguyễn Thị Phán quyền sử dụng, tiếp tục đứng tên đất số M599467 với diện tích 38.889m2 3.1 Bà Nguyễn Thị Phán phải thối lại cho ơng Nguyễn Văn Có ơng Huỳnh Văn Tuấn đại diện nhận trị giá quyền sử dụng đất = 677.337.000 đồng 3.2 Bà Nguyễn Thị Phán phải thối lại cho bà Nguyễn Thị Thi trị giá quyền sử dụng đất = 677.337.000 đồng Ngồi Tòa án phúc thẩm định án phí Qua nghiên cứu án dân sơ thẩm số 02/2005/DS-ST ngày 27/5/2005 Tòa án nhân dân tỉnh Y, án dân phúc thẩm số 399/2005/DS-PT ngày 21/10/2005 Tòa án nhân dân tối cao thành phố M, đồng ý với án dân sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Y, vì: Căn tài liệu, chứng hồ sơ vụ án nguồn gốc 38.889m đất nơng nghiệp cụ Nguyễn Văn B Tuy nhiên, cụ B sống bà Phán người sống chung với cụ B quản lý, sử dụng, canh tác Năm 1989, bà Phán đứng tên kê khai đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu bìa tạm (bìa trắng) Ủy ban nhân dân tỉnh Y cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1992 Năm 1998, thực chủ trương đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Phán tiếp tục kê khai, đăng ký Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Y cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất 38.889m gồm 362, 363, 387, 388, 391, tờ đồ số 06 81, 82, 83, tờ đồ số 09, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Y Trong trình sử dụng đất, bà Phán kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật khơng có tranh chấp Đồng thời, vào thời điểm năm 1992, bà Phán làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ B sống với bà Phán cụ B khơng có khiếu nại Mặt khác, cụ B lập di chúc ngày 18/12/1992 chia nhà đất cho con, cụ B không đề cập đến phần đất nông nghiệp 38.889m2 bà Phán sử dụng Do đó, có xác định cụ B cho bà Phán diện tích đất nơng nghiệp 38.889m2 nêu trên, bà Phán quản lý, sử dụng, kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật nên bà Phán có quyền sử dụng hợp pháp diện tích đất Theo lời khai bà Thi, bà Phán sống cụ B cho bà Thi 7.000m2 đất nông nghiệp, bà Thi sống thành phố M nên nhờ bà Phán bán bà Thi nhận tiền Do đó, phần đất khơng tài sản vợ chồng cụ B Vì vậy, việc Tòa án phúc thẩm xác định giá trị 7.000m đất nông nghiệp mà bà Phán bá di sản vợ chồng cụ B để chia thừa kế cho bà Thi, ơng Có, bà Phán khơng pháp luật Việc Tòa án phúc thẩm xác định diện tích đất nơng nghiệp 38.889m bà Phán quản lý, sử dụng di sản thừa kế đem chia tồn cho bà Thi, bà Phán, ơng Có khơng đúng, thời hiệu khởi kiện thừa kế phần di sản cụ C, cụ T hết 2.7 Định hương hoan thiên quy định phân chia di sỂhừa kế 2.7.1 Về khải niêm di sản thừa kê Trong hệ thống văn quy phạm pháp luật dân từ năm 1950, kể từ ban hành Sắc lệnh số 97/SL ngày 22/5/1950 chưa có văn quy phạm quy định khái niệm di sản thừa kế Điề u dẫn đến tình trạng thiếu sở khoa học để xem xét vấn đề liên quan đến di sản thừa kế Muốn xác định di sản thừa kế, trước hết phải nhận dạng đặc điểm, phân loại xác định thành phần di sản thừa kế người chết để lại Do vậy, phải nhận dạng hiểu di sản thừa kế gì? Tài sản thuộc quyền sở hữu người trở thành di sản nào? Từ mà người chết có tài sản đó? Khi điều kiện tài sản người trở thành di sản thừa kế người qua đời Đây vấn đề chưa pháp luật dân quy định Vấn đề tài sản người trở thành di sản thừa kế Đây phải xem bước khởi đầu pháp luật thừa kế Trước Bộ Dân luật Bắc, Bộ Dân luật Trung Bộ Dân luật Sài Gòn năm 1972 quy định: “Tài sản thành di sản người mệnh chung” Để xem xét giải vấn đề di sản thừa kế phải dựa bình diện chung nhất, thể chất pháp lý di sản thừa kế từ khái niệm chung - Thứ nhất: Tài sản phải có giá trị - Thứ hai: Tài sản phải thuộc quyền sở hữu người chết - Thứ ba: Tài sản chuyển dịch cho người có quyền hưởng di sản - Thứ tư: Sự dịch chuyển nằm bảo hộ pháp lý Nhà nước Từ yêu cầu này, xây dựng khái niệm di sản thừa kế sau: Di sản thừa kế toàn tài sản thuộc quyền sở hữu người chết để lại, đối tượng quan hệ dịch chuyển tài sản người sang cho người hưởng thừa kế, Nhà nước thừa nhận bảo đảm thực 2.7.2 Về thời hiệu Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế bác bỏ quyền thừa kế người khác mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế Đối với trường hợp mở thừa kế trước ngày 01/7/1996, thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế thực theo quy định Điều 36 Pháp lệnh thừa kế năm 1990 hướng dẫn Nghị số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Khi xác định thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế mà thời điểm mở thừa kế trước ngày 01/7/1991 di sản nhà thời gian từ ngày 01/7/1996 đến ngày 01/01/1999 khơng tính vào thời hiệu khởi kiện Hết thời hiệu khởi kiện, Tòa án trả lại đơn khởi kiện, không thụ lý vụ án Tuy nhiên, Nghị số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lại có hướng dẫn sau “trong thời hạn mười năm kể từ thời điểm mở thừa kế mà đồng thừa kế khơng có tranh chấp quyền thừa kế có văn xác nhận đồng thừa kế sau kết thúc thời hạn mười năm mà đồng thừa kế khơng có tranh chấp hàng thừa kế thừa nhận di sản người chết để lại chưa chia di sản chuyển thành tài sản chung thừa kế Khi có tranh chấp u cầu Tòa án giải khơng áp dụng thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế mà áp dụng quy định pháp luật chia tài sản chung để giải ” Điều dẫn đến trường hợp, có tranh chấp quyền thừa kế, bên gửi đơn khởi kiện Tòa án, thời hạn mười năm kể từ thời điểm mở thừa kế, Tòa án trả lại đơn khởi kiện, từ chối thụ lý vụ án, bên gửi đơn yêu cầu chia tài sản chung Tòa án lại thụ lý vụ án Điều vơ hình chung làm cho việc quy định thời hiệu khởi kiện thừa kế trở thành ý nghĩa Chúng tơi cho rằng, pháp luật thiếu quy định xác định tính chất pháp lý tài sản hết thời hiệu khởi kiện Trong trường hợp hết thời hiệu khởi kiện, Tòa án từ chối thụ lý giải quyết, di sản để lại thuộc quyền sở hữu ai, họ phải làm thủ tục để đăng ký quyền sở hữu mình, chưa có quy phạm điều chỉnh vấn đề này, vậy, người chiếm hữu tài sản tiếp tục chiếm hữu mà trở thành chủ sở hữu, người tranh chấp tiếp tục khiếu nại nhiều nơi, khiếu nại vượt cấp Nghị 02/2004/NQ-HĐTP nêu giúp đưa cách thức giải vấn đề này, việc giải không triệt để áp dụng thỏa mãn điều kiện: - Khơng có tranh chấp hàng thừa kế - Đều thừa nhận di sản người chết để lại chưa chia Với thời hạn mười năm sau người để lại di sản chết, thật có vụ án đương khơng có tranh chấp hàng thừa kế di sản Ngược lại, khơng thỏa mãn điều kiện trên, Tòa án từ chối không thụ lý vụ án Thực tế cho thấy, thụ lý vụ án, Tòa án thật khó xác minh việc có hay khơng có tranh chấp hàng thừa kế di sản, dẫn đến tình trạng sau thụ lý vụ án, phát yếu tố tranh chấp, Tòa án lại phải định đình giải vụ án Điều khơng làm cho ngành Tòa án thêm gánh nặng mà khiến vụ việc lại trở tình trạng “treo" Bộ luật Dân Việt Nam có quy định khác thời hiệu hưởng quyền dân Khoản Điều 255 Bộ luật Dân năm 1995 (tương ứng với Khoản Điều 247 Bộ luật Dân năm 2005) với thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế Theo đó, “ người chiếm hữu, người lợi tài sản khơng có pháp luật tình, liên tục, cơng khai thời hạn mười năm động sản, ba mươi năm bất động sản trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu ” Như vậy, hết thời hiệu khởi kiện quyền thừa kế (10 năm), người thừa kế di sản bất động sản (hoặc quyền bất động sản) quyền sử dụng đất, nhà người chiếm hữu, khơng phải chủ sở hữu Nhưng người thừa kế chiếm hữu liên tục thời gian 30 năm kể từ thời điểm hết thời hiệu khởi kiện, họ đương nhiên chủ sở hữu theo Điều 255 Bộ luật Dân năm 1995 (Điều 247 Bộ luật Dân năm 2005) Vậy, Nghị 02/2004/NQ-HĐTP nêu có lẽ áp dụng thời hạn 30 năm, kể từ ngày hết thời hiệu khởi kiện Do vậy, theo chúng tơi Bộ luật Dân cần có thêm quy định thời hiệu hưởng quyền dân đặc biệt quan hệ thừa kế Theo đó, hết thời hiệu khởi kiện, người quản lý hợp pháp di sản trở thành chủ sở hữu tài sản 2.7.3 Về thời điểm phân chia di sản theo di chúc chung vợ chồng Điều 668 Bộ luật Dân năm 2005 quy định: “Di chúc chung vợ, chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau chết thời điểm vợ, chồng chết Như vậy, theo quy định di chúc chung vợ chồng lập chung có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm người sau chết thời điểm vợ chồng chết, tài sản lập theo di chúc chung vợ chồng chia kể từ thời điểm người sau chết thời điểm người sau chết thời điểm vợ chồng chết Quy định không phù hợp với thực tế vì: Khi vợ chồng lập di chúc chung sau người vợ chết trước người chồng chết trước việc phân chia di sản người chết trước người có quyền thừa kế yêu cầu Hơn nữa, trường hợp người vợ người chồng người chết trẻ tuổi, người sống 10 năm, 20 năm chí lâu Với thời gian vậy, người thừa kế theo di chúc kiên trì chờ đợi không? Hơn nữa, di sản thừa kế chưa chia người sau vợ chồng chưa chết hiệu sử dụng tài sản người sống quản lý gây lãng phí giảm sút lý khơng thể lường trước Theo quy định pháp luật, di sản chia sau người vợ người chồng chết người sau chết hai vợ chồng chết vào thời điểm, thời gian người vợ người chồng sống với tư cách người sở hữu phần tài sản mình, vừa với tư cách sử dụng tài sản người thừa kế theo di chúc (phần tài sản mà người thừa kế theo di chúc hưởng chưa chia) sử dụng tài sản chưa chia người chồng người vợ chết trước vào sản xuất kinh doanh, thu lợi nhuận định lợi nhuận di sản thừa kế hay thuộc quyền sở hữu người vợ người chồng sống Nếu trường hợp người vợ người chồng sống lạm dụng quy định pháp luật, không khai thác tài sản theo mục đích sinh lợi mà tẩu tán tài sản mục đích riêng, chi tiêu hoang phí làm hao tán tài sản chung, người vợ người chồng người chết sau tài sản lại khơng vào thời điểm mở thừa kế người sao? Trong trường hợp này, di chúc phần di chúc định đoạt cho người thừa kế hưởng phần tài sản định khơng tồn vào thời điểm mở thừa kế, phần di chúc vơ hiệu, gây thiệt hại cho người thừa kế theo di chúc Từ bất cập đây, theo nên quy định thời điểm phân chia di sản theo di chúc chung vợ chồng theo hướng di chúc vợ chồng lập chung sau người chết trước phần di chúc liên quan dến di sản người chết trước phải tiến hành chia Quy định tạo điều kiện thuận lợi việc giải tranh chấp liên quan đến việc hưởng di sản người thừa kế theo di chúc, đồng thời tránh rắc rối không cần thiết 2.7.4 Thơi điểm xác lập quyền sơ hữu cho thừa kế vá hương di sán thừa kế khác Điều 636 Bộ Luật Dân năm 2005 quy định: “Kể từ thời điểm mở thừa kế, người thừa kế có quyền, nghĩa vụ tài sản người chết để lại Quy định cho thấy, kể từ thời điểm mở thừa kế, người hưởng thừa kế có quyền hưởng di sản người chết để lại, thời điểm người thừa kế chưa có quyền sở hữu di sản thừa kế, nguyên tắc người có quyền yêu cầu chia di sản lúc nào, kể từ thời điểm mở thừa kế Quyền hưởng di sản thực quyền hưởng di sản diễn hai thời điểm khác trình thực bước quan hệ pháp luật thừa kế Quyền hưởng di sản cứ, tiền đề cho việc thực quyền hưởng di sản Việc xác định thời điểm xác lập quyền sở hữu người hưởng thừa kế phần di sản thừa kế mà họ hưởng ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định tổng khối di sản mà người chết để lại Khi người hưởng thừa kế chưa xác lập quyền sở hữu phần di sản thừa kế khối di sản giá trị vật chất phát sinh từ di sản thuộc “ k h ố i d i s ả n ” giá trị vật chất khối di sản bị tiêu huỷ, bị giảm giá trị hay gây thiệt hại cho người khác xác định quyền nghĩa vụ chung tất người hưởng di sản thừa kế Các hệ xác định hệ quyền thừa kế hệ quyền sở hữu Ngược lại, người hưởng thừa kế nhận xác lập quyền sở hữu giá trị vật chất phát sinh từ phần di sản rủi ro hay bất lợi cho di sản từ phần di sản thuộc người hưởng di sản Lúc này, hệ quyền sở hữu không hệ quyền thừa kế Thêm vào đó, xác định thời điểm xác lập quyền sở hữu di sản thừa kế người hưởng thừa kế có ý nghĩa việc xem xét tính hợp pháp giao dịch liên quan đến di sản thừa kế người hưởng di sản Nếu có tranh chấp, quan xét xử có sở để cơng nhận hay tun bố giao dịch vơ hiệu Vì chủ sở hữu tài sản có quyền định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu Khi di sản thừa kế chưa chia khơng có quyền thực hành vi để định số phận thực tế hay số phận pháp lý di sản Theo đó, khối di sản bảo toàn, tránh chuyển dịch bất hợp pháp tẩu tán tài sản Với lý này, thấy Bộ luật Dân cần phải quy định thời điểm xác lập quyền sở hữu người hưởng di sản phần tài sản mà họ hưởng khối di sản thừa kế người chết để lại thuộc quyền sở hữu người có quyền hưởng di sản từ họ nhận di sản (đối với di sản mà pháp luật không yêu cầu phải đăng ký quyền sở hữu) từ hoàn tất thủ tục đăng ký quyền sở hữu di sản thừa kế (nếu pháp luật có yêu cầu) KÉT LUẬN Thừa kế chuyển dịch tài sản quyền sở hữu tài sản cá nhân người chết cho cá nhân, tổ chức có quyền hưởng thừa kế; người thừa kế trở thành chủ sở hữu tài sản hưởng theo di chúc theo pháp luật Là quan hệ xã hội đời phát triển với xuất phát triển xã hội loài người Với ý nghĩa vậy, nên chế độ xã hội có giai cấp nào, vấn đề thừa kế có vị trí quan trọng chế định pháp luật nói chung thân phản ánh phần chất chế độ xã hội đó, chí phản ánh tính chất giai đoạn trình phát triển chế độ xã hội nói riêng Sau năm thi hành, Bộ Luật Dân năm 2005 tạo thuận lợi cho người tham gia quan hệ pháp luật lĩnh vực thừa kế thực quyền nghĩa vụ Đồng thời góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức, giúp cho việc cho việc giải vụ việc dân nhanh chóng, xác, cơng minh pháp luật Tuy nhiên, bên cạnh số quy định Bộ luật Dân không tránh khỏi khiếm khuyết định, đặc biệt bối cảnh mà đời sống dân ngày đa dạng, phức tạp ảnh hưởng kinh tế thị trường Với đề tài: “Phân chia di sản thừa kế theo quy định Bộ luật Dân năm 2005” phần đưa vấn đề mặt lý luận thực tiễn pháp luật phân chia di sản thừa kế Phân chia di sản thừa kế đề tài có chiều rộng chiều sâu phạm vi nghiên cứu Khi phân tích làm sáng tỏ luận điểm cần thiết phải tìm hiểu hầu hết quy định thừa kế không đơn quy định phân chia di sản thừa kế Qua q trình nghiên cứu, tìm hiểu cho thấy có tồn số quy định pháp luật chưa phù hợp với thực tế, tính khả thi khơng cao Mặt khác, trình độ hiểu biết pháp luật người dân có hạn chế nên thực tế vụ việc tranh chấp xảy ngày nhiều mức độ phức tạp ngày gia tăng Tuy nhiên, việc giải tranh chấp có nhiều mặt hạn chế, chủ yếu phân chia di sản quyền sử dụng đất nhà Hy vọng thời gian tới hạn chế, vướng mắc nhà lập pháp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để quy định pháp luật ngày hồn thiên thực cơng cụ hữu hiệu để nhà nước quản lý xã hội đồng thời sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người dân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ph Ăngghen (1961), Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu Nhà nước, Nxb Sự thật, Hà Nội Bộ luật Dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1995 Bộ luật Dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 Nguyễn Ngọc Điện (2001), “Bình luận khoa học thừa kế Luật Dân Việt Nam ”, Nxb Trẻ, Hà Nội Trần Thị Huệ (2007), “ Di sản thừa kế theo pháp luật dân Việt Nam'" Luận án tiến sĩ Luật học, Trường đại học Luật Hà Nội Trần Thị Huệ (2011), “Di sản thừa kế theo pháp luật dân Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn ” Nxb Tư pháp, Hà Nội Thái Công Khanh (2006), " Những khó khăn, vướng mắc việc thực điều 679 Bộ luật Dân quan hệ thừa kế riêng bố dượng, mẹ kế" , Tạp chí Tồ án nhân dân, (16) Thái Cơng Khanh (2006),"Phương pháp giải xung đột pháp luật thừa kế" , Tạp chí Tồ án nhân dân, (20) Luật Đất đai năm năm 2003 10 Luật Hôn nhân Gia đình năm 1959 11 Luật Hơn nhân Gia đình năm 1986 12 Luật Hơn nhân Gia đình năm 2000 13 Nghị số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật việc giải vụ án dân sự, hôn nhân gia đình 14 Pháp lệnh thừa kế 30/8/1990 15 Lê Kim Quế (1994), “90 câu hỏi đáp pháp luật thừa kế”, Nxb Chính trị quốc gia 80 16 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1946), Hiến pháp năm 1946 17 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1959), Hiến pháp năm 1959 18 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1980), Hiến pháp năm 1980 19 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2001 20 Phùng Trung Tập (2008), “Luật thừa kế Việt Nam”, Nxb Hà Nội 21 Phùng Trung Tập (2002), “Thừa kế theo pháp luật công dân Việt Nam từ 1945 đến nay”; Luận án Tiến sĩ Luật học Trường đại học Luật Hà Nội 22 Thông tư 81/TANDTC ngày 24/7/1981 Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải tranh chấp thừa kế 23 Tòa án nhân dân tối cao, viện khoa học xét xử (2009), “So sánh Bộ luật Dân năm 1995 Bộ luật Dân năm 2005 ”, Nxb Tư pháp, Hà Nội 24 Trung tâm từ điển học (2000), “Từ điển Tiếng Việt ”, Nxb Đà Nẵng 25 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), “ Giáo trình luật Dân Việt Nam Tập ” Nxb Công an nhân dân 26 Nguyễn Minh Tuấn “Pháp luật thừa kế Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn ”, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 27 Đinh Trung Tụng (2005): “Bình luận nội dung Bộ luật dân 2005 ”, Nxb Tư pháp, Hà Nội 28 Phạm Văn Tuyết (2007) “Thừa kế - quy định pháp luật thực tiễn áp dụng”; Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 81 ... tắc phân chia di sản thừa kế theo di chúc 39 2.2.2.Nguyên tắc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật 42 2.3 .Phân chia theo di chúc 45 2.3.1 Phân chia di sản. .. hưởng di sản quy n từ chối hưởng di sản Người thừa kế hưởng di sản người có quy n nghĩa vụ liên quan đến di sản thừa kế phạm vi giá trị di sản thừa kế Người thừa kế có quy n từ chối nhận di sản theo. .. bảo hiểm di sản thừa kế người Di sản thừa kế cá nhân hiểu toàn tài sản theo quy định Điều 163 Bộ luật Dân năm 2005, quy n sử dụng đất đai Di sản thừa kế bao gồm thành phần tài sản xác định từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân chia di sản thừa kế theo quy định bộ luật dân sự năm 2005, Phân chia di sản thừa kế theo quy định bộ luật dân sự năm 2005

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay