Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số của công ty cổ phần ở việt nam nghiên cứu so sánh với nhật bản và hoa kỳ

181 38 1
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 18:05

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN HỒNG NGỌC PH¸P LT Về BảO Vệ Cổ ĐÔNG THIểU Số CủA CÔNG TY Cổ PHầN VIệT NAM: NGHIÊN CứU SO SáNH VớI NHậT BảN Và HOA Kỳ LUN AN TIấN SI LUT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN HONG NGC PHáP LUậT Về BảO Vệ Cổ ĐÔNG THIểU Số CủA CÔNG TY Cổ PHầN VIệT NAM: NGHIÊN CứU SO SáNH VớI NHậT BảN Và HOA Kỳ Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 38 01 07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS HOÀNG THẾ LIÊN HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các kết trình bày luận án khách quan, trung thực, tài liệu tham khảo trích dẫn rõ ràng Những kết luận khoa học Luận án không trùng lặp với cơng trình nghiên cứu công bố tác giả khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Phan Hoàng Ngọc MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến Đề tài luận án 1.1.1 Tình hình nghiên cứu quốc tế 1.1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 10 1.2 Ðánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận án 18 1.2.1 Những kết nghiên cứu bảo vệ cổ đông thiểu số 18 1.2.2 Một số kết nghiên cứu so sánh pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số 22 1.3 Các vấn đề chưa nghiên cứu chưa làm rõ Luận án tiếp tục xem xét 24 1.4 Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 27 1.4.1 Cơ sở lý thuyết: 27 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu 27 Kết luận Chương 29 CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM 33 2.1 Khái quát bảo vệ cổ đông thiểu số 33 2.1.1 Quan niệm cổ đông thiểu số 33 2.1.2 Sự cần thiết bảo vệ quyền cổ đông thiểu số 38 2.2 Điều chỉnh pháp luật bảo vệ quyền cổ đông thiểu số 41 2.2.1 Phạm vi điểu chỉnh pháp luật quyền cổ đông thiểu số 41 2.2.2 Điều chỉnh pháp luật quyền cổ đông thiểu số quan hệ với cổ đông lớn người quản lý công ty 43 2.2.3 Phân loại quyền cổ đông thiểu số 44 2.3 Trách nhiệm bảo vệ quyền cổ đông người quản lý chế quản trị công ty 48 2.3.1 Vị trí vai trò HĐQT 49 2.3.2 Vai trò, nhiệm vụ thành viên HĐQT điều hành thành viên không điều hành 50 2.3.3 Trách nhiệm người quản lý công ty chế quản trị nội nhằm bảo vệ quyền cổ đông 52 2.4 Các phương thức bảo vệ quyền cổ đông thiểu số 54 2.4.1 Bảo vệ cổ đông thiểu số theo chức quan quản lý, giám sát xử lý vi phạm 56 2.4.2 Bảo vệ cổ đông thiểu số theo chế chủ động - tự bảo vệ quyền lợi cổ đông 57 2.4.3 Bảo vệ cổ đông thiểu số chế quản trị trách nhiệm người quản lý công ty 58 Kết luận Chương 62 CHƯƠNG 3: PHÁP LUẬT BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM SO SÁNH VỚI NHẬT BẢN VÀ HOA KỲ 68 3.1 Vai trò pháp luật và điều lệ cơng ty việc bảo vệ cổ đông thiểu số 68 3.1.1 Vai trò pháp luật 68 3.1.2 Vai trò điều lệ, quy tắc nội công ty 71 3.1.3 Các biện pháp bảo vệ cổ đông thiểu số 73 3.2 Những đặc điểm pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số Nhật Bản 74 3.2.1 Khái quát khung pháp lý quan thực thi pháp luật 75 3.2.2 Về quản trị công ty cải cách Nhật Bản 76 3.2.3 Mơ hình phổ biến cấu trúc quản trị công ty Nhật Bản 77 3.3 Những đặc điểm pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số Hoa Kỳ 78 3.3.1 Khái quát khung pháp lý công ty cổ phần 78 3.3.2 Về cấu trúc quản trị nội công ty 80 3.3.3 Về quyền cổ đông trách nhiệm bảo đảm người quản lý công ty 81 3.4 Bảo vệ cổ đông thiểu số Việt Nam, Nhật Bản Hoa Kỳ 84 3.4.1 Pháp luật quyền cổ đông thiểu số Việt Nam 86 3.4.2 Các quyền cổ đông thiểu số Việt Nam so sánh với Nhật Bản Hoa Kỳ 92 3.4.3 Trách nhiệm người quản lý công ty Việt Nam so sánh với Nhật Bản Hoa Kỳ 101 3.4.4 Những điểm tương đồng Việt Nam với Nhật Bản Hoa Kỳ 107 3.4.5 Những điểm khác biệt pháp luật Hoa Kỳ Nhật Bản 114 Kết luận Chương 135 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 140 NHỮNG CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 150 TÀI LIỆU THAM KHẢO 151 PHỤ LỤC 160 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BKS: Ban Kiểm sốt CTCP: Cơng ty cổ phần CTÐC: Công ty đại chúng ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông GĐ: Giám đốc HĐQT: Hội đồng quản trị IFC: Tổ chức tài q́c tế LBCA: Luật Cơng ty thương mại Bang Louisiana LCK: Luật Chứng khoán LDN: Luật doanh nghiệp NQL: Người quản lý công ty OECD: Tổ chức hợp tác kinh tế phát triển QTCT: Quản trị công ty TGĐ: Tổng giám đốc TSE: Sở giao dịch chứng khoán Tokyo TTCK: Thị trường chứng khoán MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng ty cổ phần (CTCP) có vai trò quan trọng đời sống kinh tế - xã hội nước ta thơng qua việc huy động vớn tồn xã hội từ các giao dịch thị trường chứng khoán (TTCK) CTCP tổ chức hoạt động theo ngun tắc đới vớn, cổ đơng sở hữu cổ phần với lượng vớn nhỏ thường có vị thế ́u so với các cổ đông lớn Các quyền cổ đơng sở hữu cổ phiếu ghi nhận bình đẳng nhiên dễ bị chèn ép bị vi phạm cổ đông lớn sở hữu đa số cổ phần công ty Cùng với LDN, Luật Chứng khoán có nhiều quy định góp phần hồn thiện chế pháp luật đồng bảo vệ quyền cổ đông thiểu số công ty cổ phần Mặt khác so với pháp luật nhiều nước, đặc biệt nước kinh tế phát triển thì các quy định bảo vệ cổ đơng thiểu sớ CTCP nước ta điểm chưa tương thích với pháp luật thơng lệ LDN 2014 các văn có liên quan khác ghi nhận các quyền cổ đông nhiên tính khả thi chưa cao Cơ chế bảo vệ cổ đơng thiểu sớ chưa hoạt động có hiệu nhằm xử lý các vi phạm xâm hại các quyền lợi hợp pháp nhà đầu tư - cổ đông thiểu số Thực tiễn nêu cho thấy, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số nước ta, đồng thời tham khảo, so sánh thực tiễn pháp luật nước ngoài, thực tiễn pháp luật nước phát triển Nhật Bản, Hoa Kỳ Để có kinh nghiệm học nhằm tham khảo để hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta, cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp cận mang tính hệ thớng bảo vệ cổ đơng thiểu sớ CTCP Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu luận án Mục đích nghiên cứu Luận án xem xét, đánh giá tổng quát kết nghiên cứu lý luận pháp luật thực định bảo vệ cổ đông thiểu số Việt Nam đồng thời có đới chiếu, tham khảo số quy định pháp luật Nhật Bản Hoa Kỳ bảo vệ cổ đông thiểu số Thông qua đề xuất sớ khún nghị để tham khảo phục vụ hoàn thiện pháp luật Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu Luận án triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu sau: Thứ nhất, luận án nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận chung bảo vệ cổ đông thiểu số CTCP, đặc điểm cổ đông thiểu số quan hệ pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số Việt Nam Thứ hai, luận án phân tích, đánh giá pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số Việt Nam, đối chiếu so sánh với số thực tiễn pháp luật Nhật Bản, Hoa Kỳ điểm tương đồng khác biệt Thứ ba, luận án đề xuất số khuyến nghị để tham khảo phục vụ hoàn thiện pháp luật Việt Nam nhằm bảo vệ cổ đông thiểu số sở nguyên tắc thông lệ quốc tế quản trị công ty Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Về phạm vi: Phạm vi nghiên cứu luận án giới hạn LDN 2014 các văn pháp luật có liên quan đồng thời có đới chiếu so sánh với số quy định pháp luật Nhật Bản Hoa Kỳ công ty cổ phần thực tiễn pháp luật các quốc gia Đề tài tập trung nghiên cứu số phương thức bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần xem xét pháp luật Việt Nam có so sánh, tham khảo số thực tiễn pháp luật Nhật Bản, Hoa Kỳ; khuyến nghị tham khảo, nghiên cứu phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cổ đơng thiểu sớ Việt Nam Về đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu các quy định đặc điểm pháp luật bảo vệ các quyền cổ đông thiểu số CTCP; cấu trúc quản trị nội bộ; vai trò CTCP trách nhiệm người quản lý công ty việc bảo đảm quyền cổ đông Việt Nam đối chiếu với quy định tương tự các nước Nhật Bản, Hoa Kỳ Phương pháp nghiên cứu Luận án thực sở các phương pháp nghiên cứu gồm: các phương pháp phân tích, tổng hợp; nghiên cứu so sánh; phương pháp liệu thứ cấp Đồng thời, Luận án thực sở phương pháp luận Học thuyết Mác – Lênin nhà nước pháp luật; số lý thuyết như: Thuyết đại diện (Agency theory), Thuyết lợi ích cổ đơng sớ lý luận khác bảo vệ CĐTS Đóng góp mới khoa học Luận án Luận án góp phần làm rõ các nội dung: quan niệm CĐTS CTCP Việt Nam các nước Nhật, Mỹ; phương thức bảo vệ CĐTS xét mối quan hệ cổ đông người quản lý công ty xét khía cạnh quan hệ chủ sở hữu người quản lý; Trách nhiệm bảo đảm từ phía cơng ty người quản lý đối với quyền lợi CĐTS; Đánh giá, so sánh làm rõ mối quan hệ HĐQT, giám đốc người quản lý mặt trách nhiệm với CĐTS pháp luật, điều lệ, quy chế nội công ty Ý nghĩa khoa học Luận án Luận án thực việc xem xét phân tích tổng quan pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền cổ đông thiểu số nhằm đưa khuyến nghị để tham khảo quá trình hoàn thiện pháp luật Việt Nam Kết nghiên cứu luận án tài liệu nghiên cứu khoa học phục vụ tham khảo, giảng dạy vấn đề bảo vệ cổ đông thiểu số quản trị công ty Việt Nam Kết nghiên cứu có giá trị tham khảo cho các quan quản lý, các cổ đơng người có liên quan cơng ty nhằm nâng cao hiệu quản trị, điều hành cơng ty Luận án tài liệu nghiên cứu góp phần bổ sung các quan điểm lý luận bảo vệ cổ đông thiểu số CTCP Việt Nam sở tham khảo pháp luật Nhật Bản Hoa Kỳ bảo vệ quyền cổ đông thiểu sớ Bố cục Luận án Ngồi Phần Lời mở đầu, Phần Kết luận khuyến nghị, Danh mục tài liệu tham khảo, Danh mục các công trình nghiên cứu công bố Phụ lục, Luận án bao gồm 03 Chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Những vấn đề lý luận pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần Việt Nam Chương 3: Pháp luật bảo vệ cổ đông thiểu số công ty cổ phần Việt Nam so sánh với Nhật Bản Hoa Kỳ 107 Supplement Fundamental of Securities Regulation (1998) New York: Aspen Law & Business, 108 Roman Tomasic, Stephen Bottomley and Rob McQueen, Corporations Law in Australia (2nd ed, 2002); 120 Nguyen Thi Anh Van, Toward A well Functioning Securities Market in Vietnam, CALE, Nagoya University, Japan, 2002 (Đại học Nagoya xuất sách: Hướng tới thị trường chứng khốn hoạt động tớt Việt Nam) 121 The Report of World Bank (2004), Protecting Investors; (2010, 2016), Doing Business Report *Tài liệu tham khảo trang website: 122 http://www.lawcom.goy.uk/docs/cpl42.pdf 123 http://www practiciallaw.com 124 http://vneconomy.vn/chung-khoan/bao-ve-nha-dau-tu-goc-nhin-tu-dao-luatsarbanesoxley-20090309100759403.htm 125 http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/835379/thu-tuong-tra-loi-bao-chinhat-ban-truoc-hoi-nghi-g7-mo-rong 126 https://definitions.uslegal.com 127 http://www.iflr.com/Article/3181365/Japans-minority-shareholder-cash-outprocedures.html 128 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam#protectingminority-investors, 2016 129 http://www.iflr.com/Article/3181365/Japans-minority-shareholder-cash-outprocedures.html 130 https://www.ssrn.com/en/index.cfm/lsn/ 131 Japanese Company Act, 132 133 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2035&vm=04&re=02 Japan's Corporate Governance Code www.jpx.co.jp/english/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/20150513.pdf Stephen Giove, Shearman and Sterling LLP, United States Corporate Governance and Directors’ Duties 2010 (ttp://www practiciallaw.com) PHỤ LỤC 160 PHỤ LỤC CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Theo Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Doanh nghiệp 2014 TT Các quyền Nhóm Các quyền có tính chất phòng ngừa Luật doanh nghiệp 2005 Áp dụng (x) Không (o) Điều khoản quy định Luật doanh nghiệp 2014 Điều khoản quy định Áp dụng (x) Không (o) Quyền thông tin X Điều 114.1 (đ, e); Điều 79.1 (đ); 79.2 114.2 (b); Điều 171.2; 171.4 (b); 98.3 Luật doanh nghiệp 2005 Luật doanh nghiệp 2014 Quyền yêu cầu điều tra, kiểm toán X Điều 114.2 (đ) Điều 79.2 (đ) Luật Luật doanh nghiệp doanh nghiệp 2005 2014 x Quyền triệu tập họp đại hội đồng cổ đông X Điều 97.6 Luật Điều 136.6 Luật doanh nghiệp năm doanh nghiệp 2014 2005 x X Điều 114.1 (a); Điều 49.1 (a); 2(a); 114 (a); 114.4 Điều 96.2 (c) Luật (a, b) doanh nghiệp năm Luật doanh nghiệp 2005 2014 x X Điều 79.1 (c) Luật Điều 114.1 (c); doanh nghiệp năm Luật doanh nghiệp 2005 2014 x X Điều 79.1 (b); (d); (g) Luật doanh nghiệp năm 2005 Điều 114.1 (b, d, g) Luật doanh nghiệp 2014 x X Các Điều 79; 120 Các Điều 114; 162 Luật doanh nghiệp Luật doanh nghiệp năm 2005 2014 x x Điều 79.1 (a) Luật Điều 114.1 (a) doanh nghiệp năm Luật doanh nghiệp 2005 2014 x Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý công ty Quyền ưu tiên mua trước Quyền nhượng cổ phần, nhận cổ tức tài sản lại sau cơng ty phá sản, giải thể Quyền tham gia vào quá trình quyết định - Nguyên tắc cổ phần - phiếu bầu 161 x PHỤ LỤC (Tiếp) TT Các quyền - Ủy quyền biểu quyết - Thông qua giao dịch người quản lý với các bên liên quan Luật doanh nghiệp 2005 Luật doanh nghiệp 2014 Điều 114.1 (a) x Điều 79.1 (a) Luật doanh nghiệp năm 2005 Điều 162.1; 162.3 x Điều 120.1 Luật doanh nghiệp năm 2005 Điều 147; 148 x Điều 107 Luật doanh nghiệp năm 2005 Luật doanh nghiệp năm 2005 không quy định Luật doanh nghiệp 2014 Luật doanh nghiệp 2014 Luật doanh nghiệp 2014 x x Nhóm Các quyền có tính chất khắc phục Kiến nghị tính hợp lệ nghị quyết đại hội đồng cổ đông Quyền phản đối thay đổi lớn cấu trúc công ty Kiện trực tiếp Kiện phái sinh Quyền"rút lui"(exit rights) - Đệ đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp - Quyền yêu cầu mua lại cổ phần (Appraisal rights) Luật doanh nghiệp 2014 không quy định x Khoản Điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2005 Điều 210.1 Luật doanh nghiệp 2014 x Luật doanh nghiệp năm 2005 không quy định Điều 161 Luật doanh nghiệp 2014 x x Điều 17 Luật phá sản năm 2004 Điều 5.5 Luật phá sản 2014 x x Điều 129; 130 Điều 90 Luật doanh Luật doanh nghiệp nghiệp năm 2005 2014 x 162 PHỤ LỤC TÊN YÊU CẦU TỔ CHỨC QUỐC ĐHĐCĐ/ĐẠI HỘI TỒN GIA THỂ (U CẦU CỦA CỔ ĐƠNG) CỔ ĐÔNG CÔNG TY TỶ LỆ SỞ THỜI HẠN HỮU TỐI CHĨT ĐỂ THIỂU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG SAU KHI CĨ U CẦU VIỆT Gửi thơng NAM 10% báo mời họp thời gian chậm 10 tháng sở hữu ngày trước cổ phần khai mạc YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG GHI CHÚ TRÌNH ĐHĐCĐ NHẬT BẢN 1% tuần 300 quyền bỏ phiếu thời gian sở hữu 1% cổ phần, Đã công 2000 khai tuyên USD giá trị bố báo thị trường cáo năm với thơi gian trước sở hữu năm 3% thời gian tháng sở hữu cổ phần tuần CỔ ĐÔNG TỶ LỆ SỞ THỜI HẠN HỮU TỐI CHÓT ĐỂ THIỂU YÊU CẦU (TRƯỚC HỘI NGHỊ) 10% tỷ Đề nghị lệ nhỏ văn thời gửi đến gian liên tục cơng ty chậm tháng 03 ngày trước ngày khai mạc (tính theo ngày làm việc) CÔNG TY CHẤP NHẬN VÀ CÔNG BỐ YÊU CẦU (TRƯỚC HỘI NGHỊ) Không quy Điều kiện định tiến hành ĐH Cổ đơng: có tỷ lệ tham dự họp đại diện nhất: Lần 1: 51% Lần 2: 33% (tổng số phiếu biểu quyết) Không quy định Đối tượng Quy định 10% cổ bị xem xét Đạo phần, để loại bỏ luật mẫu Chứng công ty nhận góp sở tiêu thương vớn chuẩn cụ mại (Hoa theo thể Kỳ) quy chế nội cơng ty quy định (Nguồn: Trích dẫn từ Báo cáo khảo sát Sách liệu Quản trị công ty Tổ chức OECD năm 2017 – Tiếng Anh: OECD Survey of Corporate Governance Frameworks in Asia, 2017; OECD Corporate Governance Factbook 2017) HOA KỲ 163 PHỤ LỤC QUY ĐỊNH CỦA NHẬT BẢN, HOA KỲ VÀ VIỆT NAM VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY Pháp luật quốc gia Nhật Bản Cơng bố thơng tin hay khơng Có Tỷ lệ sở hữu phải công bố Thời điểm công bố * Những yêu cầu báo - Nộp báo cáo thời gian cáo đối với cổ đông: - Các cổ đơng lớn (ví dụ ngày sau đạt cổ đông sở hữu từ 5% tỷ lệ % sở trở lên tổng số cổ phiếu) hữu mà theo quy phải làm báo cáo gửi Cơ định phải công bố Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu Công bố thông tin cho cổ đông thiểu số - Khi có thay đổi tỷ Khơng lệ sở hữu nhiều 01% thì cổ đông lớn phải nộp báo cáo vòng 05 ngày từ có thay đổi quan giám sát tài chứng khoán FSA, báo cáo cơng khai hóa * Những u cầu báo - Nộp báo cáo vào cáo đối với thành viên ngày thứ 15 tháng kế tiếp với HĐQT: - Các thành viên HĐQT tháng mua cổ đông lớn tổ bán cổ phiếu chức phát hành cổ phiếu phải báo cáo FSA họ mua bán cổ phiếu tổ chức phát hành Hoa Kỳ Có cơng bớ thơng tin * Quy định yêu cầu - Việc công bố việc thông tin mang tính phải thực vòng 10 cảnh báo sớm: * Theo Đạo luật giao ngày sau đạt dịch chứng khoán (Phần tỷ lệ sở hữu thứ 13) yêu cầu (mà theo phải (ngồi tổ chức phát cơng bớ) quy 164 - Phải báo cáo Cơ quan giám sát tài chứng khoán Nhật Bản (FSA) mua bán cổ phiếu * Quy định yêu cầu Không việc thông báo có tính báo cáo cảnh báo kịp thời: - Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu phải gửi kịp thời để công khai Pháp luật quốc gia Công bố thông tin hay không Tỷ lệ sở hữu phải công bố Thời điểm công bố hành chứng khoán định đạt (trực tiếp gián tiếp) tỷ lệ sở hữu có thụ hưởng lợi ích đối với tỷ lệ nhiều 5% loại chứng khoán Hoa đăng ký Kỳ Có theo Đạo luật GDCK công phải công bố thông tin bớ tỷ lệ sở hữu nói thơng tin * Hình thức phạm vi thông tin công khai phải đa dạng, tùy theo việc người công bố báo cáo nhà đầu tư bị động, tổ chức mua, bán nắm giữ chứng khoán theo - Đối với thành thông lệ tham gia viên HĐQT với hình thức khác người quản lý, thị trường giao dịch người có tỷ lệ sở * Quy định yêu cầu phải báo cáo đối với thành viên HĐQT người quản lý điều hành công ty: phần 16a Đạo luật GDCK yêu cầu tất hữu có hưởng lợi tức phải nộp báo cáo thơng báo cho UBCK vòng 10 ngày từ trở thành chủ thể có địa vị HĐQT, người quản lý, người sở hữu tỷ lệ 165 Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu gì thay đổi thực sự, bao gồm việc mua, bán 1% đối với loại cổ phiếu nhà đầu tư - Đối với người nộp báo cáo không chủ động trước các dự định đầu tư, việc bổ sung báo cáo phải làm vòng 45 ngày (khi lịch năm kết thúc) * Đối với chủ thể báo cáo thành viên HĐQT, người quản lý chủ sở hữu cổ phiếu có thụ hưởng lợi ích thì phải gửi báo cáo vòng ngày có thay đổi địa vị mình tỷ lệ sở hữu theo quy định Công bố thông tin cho cổ đông thiểu số Pháp luật quốc gia Công bố thông tin hay không Tỷ lệ sở hữu phải công bố Thời điểm công bố Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu Công bố thông tin cho cổ đông thiểu số thành viên HĐQT, theo quy định người quản lý sở hữu hưởng thụ lợi ích 10% loại cổ phiếu đăng ký theo Đạo luật GDCK phải nộp thông báo phù hợp theo quy định cho UBCK (SEC) Điều Thơng tư 155/2015/TT/BTC Bộ Tài hướng dẫn Việt Có cơng bố thơng tin Nam cơng thị trường chứng khốn, bớ xác định đối tượng công thông bố thông tin bao gồm: tin - Cổ đơng lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên sớ cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết công ty đại chúng; cổ đông sáng lập thời gian bị hạn chế chuyển nhượng công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; Điều 26 Thông tư 155/2015/TT/BTC - Cổ đơng lớn, nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên sớ cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết công ty đại chúng, có tăng giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu, qua ngưỡng 1% (kể trường hợp cho cho, tặng - Nhà đầu tư nhóm tặng, thừa kế, nhà đầu tư có liên quan chuyển nhượng mua vào để trở thành cổ nhận chuyển 166 Không báo cáo Pháp luật quốc gia Công bố thông tin hay không Tỷ lệ sở hữu phải công bố Thời điểm công bố nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm ) phải công bố thông tin - Tổ chức, cá nhân thực báo cáo cho Ủy chào mua cơng ban Chứng khốn khai cổ phiếu công Nhà nước, Sở giao dịch chứng ty đại chúng khoán (đối với cổ Việt phiếu niêm yết, Nam đăng ký giao dịch) công ty đại chúng thời Có hạn 07 ngày, kể từ cơng ngày có thay bớ đổi theo thơng Thơng tư 115 tin Đối tượng công bố Tổ chức, cá thơng tin nhân, nhóm người người nội cơng có liên quan sở hữu từ 5% trở lên ty đại chúng, cụ thể: a) Thành viên Hội đồng sớ cổ phiếu lưu hành có quyền quản trị; biểu quyết b) Thành viên Ban kiểm cơng ty đại sốt, thành viên Ban chúng, kiểm tốn nội bộ; khơng cổ c) Giám đớc Tổng đơng lớn, phải Giám đớc, Phó Giám cơng bớ thơng tin đớc Phó Tổng báo cáo giao giám đốc chức Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu Công bố thông tin cho cổ đông thiểu số đông lớn công ty đại chúng, sở hữu từ 5% trở lên chứng quỹ quỹ đóng; 167 Khơng báo cáo Trong vòng 03 ngày làm việc sau nhận báo cáo liên quan đến giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu…của người nội người có liên quan người nội cơng ty đại chúng phải công bố trang thông tin điện tử công ty (Điều 28 TT Pháp luật quốc gia Công bố thông tin hay không Tỷ lệ sở hữu phải công bố Thời điểm công bố danh quản lý tương đương Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị bổ nhiệm; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh cơng ty ký kết giao dịch công ty theo quy định Điều lệ công ty; Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu dịch cổ phiếu cho số115/2015/TT/BTC) công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán thời hạn 07 ngày, kể từ ngày trở thành khơng cổ d) Giám đớc Tài chính, đơng lớn Kế toán trưởng, Trưởng Trước ngày thực phòng tài kế tốn, giao dịch tới người phụ trách kế tốn; thiểu 03 ngày đ) Người đại diện theo làm việc, người pháp luật, người nội công ty ủy quyền cơng bớ thơng đại chúng, người có liên quan tin các đối tượng phải công bố thơng tin báo cáo cho Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, Sở giao dịch chứng khốn, cơng ty đại chúng, việc dự kiến giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu… 168 Công bố thông tin cho cổ đông thiểu số Pháp luật quốc gia Công bố thông tin hay không Tỷ lệ sở hữu phải công bố Thời điểm công bố Thời hạn thực giao dịch không 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực giao dịch bắt đầu tiến hành phiên giao dịch sau 24 giờ kể từ có cơng bớ thơng tin từ Sở giao dịch chứng khoán 169 Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu Công bố thông tin cho cổ đông thiểu số PHỤ LỤC VỤ KIỆN CTCP SÀI GỊN TOURIST - STT (Cổ đơng Nguyễn Văn Hồng khởi kiện Tổng Giám đốc Kakazu Shogo) Tóm tắt: Cổ đơng Nguyễn Văn Hồng (sở hữu 21% cổ phần CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist - STT) đệ đơn khởi kiện Tổng giám đốc TGĐ) người Nhật, Kakazu Shogo, theo u cầu Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh buộc ơng phải bồi thường cho Công ty thiệt hại gây quá trình điều hành công ty Theo nguyên đơn - cổ đông Nguyễn Văn Hồng, thời gian đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đớc STT (từ tháng 9/2014 đến thời điểm khởi kiện 2016), ông Kakazu Shogo để xảy số thiệt hại cho Công ty Cụ thể, tháng 6/2015, ông Kakazu Shogo ký hợp đồng thuê trụ sở văn phòng để chuyển trụ sở Cơng ty chưa có chấp thuận ĐHĐCĐ, gây thiệt hại tỷ đồng cho Cơng ty (gồm chi phí th văn phòng tháng với giá 146 triệu đồng/tháng chi phí sửa chữa mặt 140 triệu đồng) Yêu cầu từ nguyên đơn: - Đề nghị tòa án tuyên bớ hợp đồng th văn phòng Cơng ty TNHH MTV Máy Thiết bị Dầu khí Sài Gòn STT vơ hiệu Lý việc chuyển trụ sở chưa có chấp thuận ĐHĐCĐ - Yêu cầu TGĐ Kakazu Shogo phải bồi thường thiệt hại tuyển dụng bổ nhiệm cán quản lý sai quy định, sử dụng lái xe để tham gia kinh doanh vận tải, mà khơng có hợp đồng lao động dẫn đến bị Sở Lao động Thương binh Xã hội TP HCM phạt vi phạm hành 72 triệu đồng - Cổ đơng Nguyễn Văn Hồng u cầu ơng Kakazu Shogo phải bồi thường thiệt hại ký hợp đồng với xe liên kết không tuân thủ quy định pháp luật, gây hậu nghiêm trọng Xe taxi liên kết bị đình đợt tra khiến công ty STT thất thu doanh số tháng, tương đương 384 triệu đồng Tổng khoản thiệt hại mà Nguyên đơn Nguyễn Văn Hồng yêu cầu Tổng giám đốc Kakazu Shogo bồi thường cho STT gần 1,5 tỷ đồng Nguyên đơn cho rằng, ông Kakazu Shogo điều hành công việc kinh doanh hàng ngày không theo quy định pháp luật, Điều lệ Cơng ty, khơng hồn thành nghĩa vụ với cẩn trọng nên phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Căn pháp lý nguyên đơn viện dẫn: Luật Doanh nghiệp 2014 quy định thành viên HĐQT, giám đốc tổng giám đốc phải bồi thường trách nhiệm dân thực quyền nghĩa vụ giao trái với quy định pháp luật, điều lệ công ty nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Được biết, Điều lệ công ty STT quy định trách nhiệm cẩn trọng 170 thành viên HĐQT, Tổng giám đốc cán quản lý, trách nhiệm thiệt hại bồi thường Theo đó, nếu người khơng hồn thành nghĩa vụ với cẩn trọng, mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Đại diện ơng Kakazu Shogo bị đơn trình bày - Việc tuyển dụng bổ nhiệm cán quản lý thẩm quyền Tổng giám đốc - Về việc ký hợp đồng với xe liên kết (dẫn đến Thanh tra Sở Giao thông Vận tải quyết định thu hồi phù hiệu xe có thiếu sót, vi phạm sớ điều kiện quy định hoạt động kinh doanh taxi), đại diện ông Kakazu Shogo cho rằng, Công ty triển khai từ năm 2008, trước ông Kakazu Shogo làm Tổng giám đốc (Như TGĐ chịu trách nhiệm vi phạm này) - Về yêu cầu nguyên đơn đề nghị hủy hợp đồng thuê văn phòng chưa ĐHĐCĐ chấp thuận, bị đơn TGĐ cho rằng, khơng có sở Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh: Hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng: - Yêu cầu khởi kiện cổ đông Nguyễn Văn Hồng là có Bản án sơ thẩm nhận định, TGĐ Kakazu Shogo ban hành quyết định bổ nhiệm ơng Kishi Kentaro làm Giám đớc Phòng Tổ chức Hành chính, Thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội TP HCM phát ông Kishi Kentaro khơng có giấy phép lao động xử phạt STT 60 triệu đồng (theo quyết định ngày 26/1/2015) Đến tháng 6/2015, STT bị Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP HCM xử phạt 12 triệu đồng hành vi vi phạm “Sử dụng lái xe để tham gia kinh doanh vận tải, mà khơng có hợp đồng lao động theo quy định Không thực nội dung niêm yết giá cước” - TAND đưa Bản án sơ thẩm nhận định: là định xử phạt đối với pháp nhân là Công ty STT và Cơng ty phải nộp phạt Ơng Kakazu Shogo Tổng giám đớc STT, có tồn quyền bổ nhiệm người quản lý ký hợp đồng với người lao động, Khoản 4, Điều 157, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Giám đốc, Tổng giám đốc người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày công ty theo quy định pháp luật, điều lệ công ty Trường hợp điều hành trái với quy định, gây thiệt hại cho cơng ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật phải bồi thường thiệt hại cho cơng ty Điều lệ STT có quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại người quản lý Cơng ty, có Tổng giám đốc Do đó, việc ngun đơn u cầu ơng Kakazu bồi thường có sở chấp nhận - Đối với khoản thiệt hại liên quan đến xe taxi bị thu hồi phù hiệu phương tiện giao thông, đình hoạt động thời gian tháng, Hội đồng xét xử cho rằng, đại diện ông Kakazu Shogo STT cho việc ký hợp đồng với xe liên kết để quảng bá thương hiệu, khơng có lợi nhuận cung cấp cho tòa án báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận xe liên kết; hoạt động xe liên kết bị lỗ 997.000 đồng/xe/tháng Tuy nhiên, báo cáo không ghi ngày tháng, không đánh số 171 chưa Tổng giám đốc phê duyệt sốt xét Ban Kiểm sốt, nên khơng có sở để chấp thuận TAND nhận định: bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đớc ông Kakazu Shogo phải có nghĩa vụ xem xét lại toàn hoạt động STT với cẩn trọng phải chịu trách nhiệm nếu để Công ty xảy vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm Khơng thể đổ lỗi cho chủ trương có từ trước, ơng Kakazu Shogo tiếp tục ký hợp đồng nên chịu trách nhiệm - Về việc di dời trụ sở chính, việc liên quan đến sửa đổi Điều lệ Công ty phải thông qua họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 75% Vì vậy, chưa có chấp thuận ĐHĐCĐ với tỷ lệ 75% mà ông Kakazu Shogo quyết định di dời trụ sở trái với quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty Sau đó, HĐQT STT họp Nghị quyết việc trình ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông văn việc thay đổi địa trụ sở Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh Tuy nhiên, việc lấy ý kiến cổ đông xảy tình trạng kiểm phiếu trái pháp luật (Biên kiểm phiếu tính ln sớ phiếu “khơng gửi về, khơng có ý kiến coi đồng ý với nội dung biểu quyết” hoàn toàn trái với quy định Khoản 4, Điều 145, Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Ngày 10/7/2015, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM có cơng văn gửi STT đề nghị xem xét yếu tố pháp lý nghị quyết Kết quả, việc lấy ý kiến cổ đông xem ĐHĐCĐ không thông qua việc di dời trụ sở Vì vậy, u cầu ngun đơn có sở để chấp thuận) TAND Thành phố Hồ Chí Minh tuyên Bản án sơ thẩm: tuyên bớ hợp đồng th văn phòng Cơng ty Máy Thiết bị Dầu khí Sài Gòn STT vơ hiệu, ông Kakazu Shogo phải chịu trách nhiệm bồi thường cho STT số tiền 1,48 tỷ đồng Qua phán quyết sơ thẩm vụ việc cho thấy, quyền lợi Nguyên đơn Tòa án phán quyết bảo vệ phần (tuy chưa phải toàn yêu cầu cổ đông đơn khởi kiện người quản lý công ty) Vụ kiện cho thấy cổ đông bảo vệ nhờ quy định pháp luật điều lệ cơng ty có đồng bộ, có quy tắc trách nhiệm trung thành, cẩn trọng người quản lý công ty (thành viên HĐQT, giám đốc tổng giám đốc phải bồi thường vi phạm quyền nghĩa vụ giao, không trách nhiệm, trái với pháp luật, điều lệ công ty nghị quyết ĐHĐCĐ) Mặt khác, kết sơ thẩm cho thấy Điều lệ công ty quan trọng bảo vệ cổ đơng, giúp họ có sở cụ thể khởi kiện thuận lợi (Điều lệ công ty STT quy định trách nhiệm cẩn trọng thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, trách nhiệm thiệt hại bồi thường, cẩn trọng, mẫn cán lực chuyên môn, trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây (Nguồn: Tác giả Bùi Trang, Báo Đầu tư chứng khoán, 16/9/2016 http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/toa-tuyen-tong-giam-doc-stt-phai-boithuong-15-ty-dong-cho-cong-ty-164112.html) 172 PHỤ LUC 173 ... 81 3.4 Bảo vệ cổ đông thiểu số Việt Nam, Nhật Bản Hoa Kỳ 84 3.4.1 Pháp luật quyền cổ đông thiểu số Việt Nam 86 3.4.2 Các quyền cổ đông thiểu số Việt Nam so sánh với Nhật Bản Hoa Kỳ ... CHƯƠNG 3: PHÁP LUẬT BẢO VỆ CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM SO SÁNH VỚI NHẬT BẢN VÀ HOA KỲ 68 3.1 Vai trò pháp luật và điều lệ công ty việc bảo vệ cổ đông thiểu số 68...VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHAN HỒNG NGỌC PH¸P LT Về BảO Vệ Cổ ĐÔNG THIểU Số CủA CÔNG TY Cổ PHầN VIệT NAM: NGHIÊN CứU SO SáNH VớI NHậT BảN Và HOA Kỳ Chuyờn ngnh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số của công ty cổ phần ở việt nam nghiên cứu so sánh với nhật bản và hoa kỳ , Pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số của công ty cổ phần ở việt nam nghiên cứu so sánh với nhật bản và hoa kỳ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay