Chức năng kinh tế của gia đình người việt ở xã yên trung, huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

107 20 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 16:40

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THÀNH CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA GIA ĐÌNH NGƢỜI VIỆT Ở XÃ YÊN TRUNG, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ DÂN TỘC HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THÀNH CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA GIA ĐÌNH NGƢỜI VIỆT Ở XÃ YÊN TRUNG, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Dân tộc học Mã số : 31 03 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ DÂN TỘC HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS ĐẶNG THỊ HOA HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nguồn tƣ liệu luận văn kết điền dã thực địa cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực nội dung chƣa đƣợc công bố công trình khác Thơng tin tài liệu tham khảo sử dụng luận văn đƣợc trích dẫn theo quy định Tác giả Nguyễn Thị Thành LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực luận văn đề tài “Chức kinh tế gia đình người Việt xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”, nhận đƣợc giúp đỡ nhiều cá nhân nhƣ quan, đoàn thể, đặc biệt trực tiếp từ giáo hƣớng dẫn tận tình PGS.TS Đặng Thị Hoa động viên ngƣời gợi ý nhiều ý tƣởng cho luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô thầy cô giáo khoa Dân tộc học, Học viện Khoa học xã hội giúp đỡ, ủng hộ tơi hồn thành đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo nơi công tác, Khoa Dân tộc học Nhân học, Phòng Quản lý đào tạo Học viện Khoa học xã hội tạo điều kiện thuận lợi để tơi đƣợc học tập hồn thành chƣơng trình thạc sĩ khóa 2016-2018, nhƣ giúp đỡ tơi thủ tục cần thiết qua trình học tập bảo vệ luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ủy ban nhân dân xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ngƣời dân thôn xã ngƣời Việt cƣ trú lâu năm địa bàn nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ hiểu biết họ chức kinh tế gia đình họ trƣớc sau có khu cơng nghiệp Sam Sung xây dựng địa phƣơng để tơi có thơng tin, tƣ liệu quý báu viết đề tài Hà Nội, ngày tháng Tác giả Nguyễn Thị Thành năm 2018 DANH MỤC BẢNG/BIỂU STT BẢNG/ TÊN BẢNG/ BIỂU BIỂU Các gia đình chia theo nhóm ngành nghề TRANG 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Nguồn thu nhập hộ gia đình 45 10 2.9 Mức thu nhập hộ gia đình 46 11 2.10 12 2.11 13 2.12 Quyền định chi tiêu gia đình 52 14 2.13 Tích lũy hộ gia đình chia theo nghề nghiệp 57 Thu nhập quy tiền mặt hộ gia đình từ hoạt động sản xuất lƣơng thực năm 2017 Thu nhập quy tiền mặt hộ gia đình từ hoạt động rau màu năm 2017 Thu nhập quy tiền mặt hộ gia đình từ hoạt động chăn nuôi năm 2017 Thu nhập quy tiền mặt hộ gia đình từ nghề thủ cơng năm 2017 Thu nhập quy tiền mặt hộ gia đình làm thuê thu mua phế liệu Thu nhập quy tiền mặt hộ gia đình từ hoạt động buôn bán năm 2017 Bảng thu nhập từ buôn bán theo tƣơng quan với nghề nghiệp chủ hộ gia đình năm 2017 Cơ cấu nguồn thu nhập từ thành viên gia đình Các khoản chi tiêu cho tiện nghi đắt tiền chia theo nghề nghiệp chủ hộ 10 32 32 35 37 38 41 43 46 48 chủ hộ 15 2.14 Hộ gia đình có tiền gửi tiết kiệm 57 16 2.15 Hộ gia đình có tiền mua kim loại q 58 17 3.1 18 3.2 19 3.3 20 3.4 21 3.5 Hộ gia đình có thay đổi có thành viên làm việc khu Cơng nghiệp Hộ gia đình có thay đổi thu nhập từ năm 2006 Kinh tế hộ gia đình thay đổi mở thêm kinh doanh Kinh tế hộ gia đình thay đổi làm nơng nghiệp kỹ thuật cao Kinh tế hộ gia đình thay đổi có ngƣời làm nhà nƣớc 67 67 68 68 69 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG/BIỂU MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 13 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 13 1.1.1 Một số khái niệm 13 1.1.2 Cơ sở lý thuyết 16 1.2 KHÁI QUÁT ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 18 1.2.1 Đặc điểm tự nhiên 18 1.2.2 Khơng gian hành 20 1.2.3 Đặc điểm dân cư, kinh tế, văn hóa, xã hội 21 tiểu kết chương 25 CHƢƠNG CHỨC NĂNG KINH TẾ GIA ĐÌNH NGƢỜI VIỆT Ở 26 XÃ YÊN TRUNG 26 2.1 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 26 2.1.1 Các hoạt động sản xuất gia đình trước 2006 27 2.1.2 Hoạt động sản xuất gia đình từ 2006 - 2017 32 2.2 VĂN HÓA TIÊU DÙNG 48 2.2.1 Hoạt động Error! Bookmark not defined 2.3.HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI 54 2.4 HOẠT ĐỘNG TÍCH LŨY 56 tiểu kết chương 60 CHƢƠNG NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHỨC NĂNG KINH TẾ GIA ĐÌNH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 61 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH KHU CÔNG NGHIỆP SAM SUNG 61 3.2 PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 62 3.3 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐA DẠNG NGÀNH NGHỀ TẠI ĐỊA PHƢƠNG 64 3.4 TÁC ĐỘNG CỦA KHU CƠNG NGHIỆP TỚI KINH TẾ GIA ĐÌNH 66 3.5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ KIẾN NGHỊ 70 3.5.1 Một số vấn đề đặt 70 3.5.2 Một số kiến nghị 72 tiểu kết chương 74 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 83 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Gia đình Việt Nam đơn vị, tế bào xã hội đƣợc xem nhƣ thiết chế xã hội Gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cá nhân trì sống phát triển Gia đình với chức nhƣ: điều tiết quan hệ giới tính (chức tình cảm), trì ngân khoản chung (chức kinh tế), sinh (chức sinh sản) xã hội hóa thơng qua rèn luyện giáo dục (chức giáo dục) Trong đó, chức kinh tế chức quan trọng để trì tồn phát triển gia đình Thơng qua hoạt động kinh tế nhằm đảm bảo đời sống vật chất ngƣời tạo tƣơng tác thành viên gia đình với với xã hội Chức kinh tế gia đình thay đổi theo biến đổi hình thái kinh tế xã hội Trƣớc chuyển đổi mạnh mẽ từ chế cũ kinh tế tiểu nông, kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang chế thị trƣờng kinh tế hàng hóa nhiều thành phần thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế làm thay đổi cấu kinh tế, văn hóa, xã hội, tác động trực tiếp đến chức kinh tế gia đình Điều thấy rõ gia đình nơng thơn, làng ven đô nhƣ địa phƣơng phát triển khu cơng nghiệp Chức kinh tế gia đình thể qua hoạt động sản xuất, tiêu dùng, tích lũy, phân phối gia đình tộc ngƣời Việt Nam Đó hoạt động định sinh tồn thành viên gia đình Quá trình cơng nghiệp hóa, thị hóa diễn mạnh mẽ, tập trung vùng đồng địa bàn cƣ trú chủ yếu ngƣời Việt (Kinh) - tộc ngƣời đa số nƣớc ta đóng vai trò quan trọng tồn hƣng vong quốc gia Trong ba thập niên đổi vừa qua, chuyển đổi cấu kinh tế vùng nơng thơn có khu cơng nghiệp, làm thay đổi cách toàn diện sâu sắc mặt làng quê Các gia đình ngƣời Việt sinh sống trải qua biến đổi to lớn, gia đình khơng đơn vị sản xuất chủ yếu để nuôi sống thành viên gia đình mà có chuyển đổi sang hình thức ngày trở nên đa dạng phức tạp Qua trình tìm hiểu tỉnh Bắc Ninh tỉnh có diện tích nhỏ nƣớc nhƣng khu công nghiệp đƣợc xây dựng, phủ rộng khắp địa bàn Các khu công nghiệp Tiên Sơn, Quế Võ, n Phong, Thuận Thành,…Trong khu cơng nghiệp Yên Phong nằm huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đƣợc xem tâm điểm khu công nghiệp lớn miền Bắc đƣợc triển khai xây dựng vận hành thành công Tại đây, thu hút đƣợc nhiều dự án đầu tƣ, chủ yếu sản xuất kinh doanh lĩnh vực công nghệ cao, cơng nghệ sạch, có nhiều nhà đầu tƣ nƣớc ngồi có thƣơng hiệu mạnh đến từ Hàn Quốc sản xuất kinh doanh thành công nhƣ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn SamSung Electronics Việt Nam (gọi tắt Công ty Sam Sung) Công ty Sam Sung đặt địa bàn xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, hoạt động từ năm 2006 đến Xã n Trung nằm phía Đơng Bắc huyện Yên Phong, địa hình phẳng, liền kề với sơng Cầu, phía Nam giáp với quốc lộ 18A, tuyết đƣờng qua tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dƣơng Quảng Ninh Xã Yên Trung thuận lợi cho việc phát triển sản xuất Cƣ dân ngƣời Việt sống tập trung từ lâu đời Trƣớc xuất khu công nghiệp, Yên Trung xã nông, với kinh tế chủ yếu nông nghiệp Từ Công ty Sam Sung xuất làm thay đổi nhanh chóng kinh tế xã Yên Trung vùng lân cận Diện tích đất nơng nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng sang xây dựng khu công nghiệp, tỷ trọng ngành nông nghiệp ngày giảm, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ Q trình chuyển dịch tác động, làm biến đổi cấu kinh tế truyền thống, làm biến đổi đời sống ngƣời nơng dân, văn hóa gia đình, chức gia đình Qua phản ánh thay đổi thiết chế xã hội thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Với mục đích tìm hiểu gia đình ngƣời Việt nơng thơn vùng đồng Bắc Bộ địa bàn cụ thể có biến đổi mạnh mẽ bối cảnh xã hội chuyển biến theo hƣớng cơng nghiệp hóa, đƣợc gợi ý ngƣời hƣớng dẫn khoa học, chọn vấn đề “Chức kinh tế gia đình người Việt xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh” làm đề tài luận văn thạc sĩ Nghiên cứu góp phần quan trọng việc nhìn nhận vai trò chức gia đình xã hội trƣớc đổi toàn diện đất nƣớc Trong bối cảnh mới, gia đình Việt Nam phải đảm đƣơng chức nặng nề phức tạp trƣớc nhiều: nhƣ đơn vị kinh tế bản, nhƣ đơn vị xã hội sở, vừa tái sản xuất ngƣời, tái sản xuất sức lao động, vừa sản xuất cải vật chất tinh thần, vừa giữ gìn phát huy giá trị văn hóa cao quý Đây vấn đề nghiên cứu cần thiết để thấy rõ chuyển đổi gia đình đại, giữ đƣợc nét đẹp phong mỹ tục gia đình ngƣời Việt, nét đẹp văn hóa riêng có Việt Nam thời kỳ hội nhập Đề tài góp phần cung cấp thêm tƣ liệu khoa học làm sở cho việc hoạch định sách kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp liên quan đến việc phát triển kinh tế hộ gia đình bối cảnh Phụ lục 2: DANH SÁCH NHỮNG NGƢỜI CUNG CẤP THÔNG TIN (Xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) STT Họ tên Tuổi Dân tộc Nguyễn Văn Huynh 1974 Kinh Đỗ Văn Tồn 1972 Kinh Phó Chủ tịch UBND Phùng Thị Liệu 1985 Kinh Cán văn thƣ lƣu trữ Nguyễn Văn Sơn 1990 Kinh Bí thƣ Chi Đồn Trần Văn Sơn 1964 Kinh Xe ôm Trƣơng Văn Thuần 1977 Kinh Kinh doanh Karaoke Đồng Thị Xuân 1945 Kinh Nông dân Nguyễn Văn Miên 1958 Kinh Nguyễn Thị Hoa 1991 Kinh 10 Lê Thị Oanh 1965 Kinh 11 Nguyễn Văn Giới 1957 Kinh Trƣởng thôn Trần Xá 12 Lƣơng Đức Hải 1981 Kinh Kinh doanh nhà trọ 13 Nguyễn Đình Diệp 1956 Kinh 14 Nguyễn Khắc Linh 1957 Kinh 15 Nguyễn Sỹ Kỷ 1965 Kinh 86 Nghề nghiệp Phó Bí thƣ Đảng uỷ Chủ tịch UBND Trƣởng thôn Thân Thƣợng Công nhân Nông nghiệp + Bán hàng tạp hóa Sản xuất thủ cơng mỹ nghệ Sản xuất thủ công mỹ nghệ Nông dân Phụ lục 3: MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Ảnh 1: Khu chợ bán hoa ven Ảnh 2: Khu chợ bán quần áo ven đƣờng thơn Ấp Đồn đƣờng thơn Ấp Đồn (Ảnh chụp 24-09-2017) (Ảnh chụp 24-09-2017) Ảnh 3: Khu chợ cóc thơn Trần Xá Ảnh 4: Cửa hàng tạp hóa thơn (Ảnh chụp 21-01-2018) Yên Lãng (Ảnh chụp 13-03-2018) 87 Ảnh 5: Quán karaoke thôn Ấp Đồn, Ảnh 6: Các dịch vụ giải trí giáp tuyến đƣờng phía sau khu công đƣờng thôn Ấp Đồn (Ảnh chụp nghiệp Sam Sung (Ảnh chụp 24-09- 24-09-2017) 2017) Ảnh 7: Quán karaoke thôn Trần Xá (Ảnh chụp 21-01-2018) Ảnh 8: Quán karaoke thôn Yên Lãng (Ảnh chụp ngày 1303-2018) 88 Ảnh 9: Nhà nghỉ Lotte thôn Ấp Đồn Ảnh 10: Nhà nghỉ Sen Champa (Ảnh chụp 24-09-2017) thôn Trần Xá (Ảnh chụp 21-01-2018) Ảnh 11: Khách sạn Phƣơng Mai Ảnh 12: Ảnh khu nhà trọ thôn thôn Yên Lãng Trần Xá (Ảnh chụp 21-01-2018) (Ảnh chụp 13-03-2018) 89 Ảnh 13: Khu nhà trọ lập mái tôn Ảnh 14: Khu nhà trọ lập mái tôn thôn Yên Lãng thôn Ấp Đồn (Ảnh chụp 13-03-2018) (Ảnh chụp 24-09-2017) Ảnh 15: Điểm giao dịch tài Ảnh 16: Điểm giao dịch tài thơn Trần Xá thôn Yên Lãng (Ảnh chụp 21-01-2017) (Ảnh chụp 13-03-2018) 90 Ảnh 17: Trƣờng mầm non tƣ thục Sen Ảnh 18: Trƣờng mầm non tƣ thục Hồng thôn Trần Xá Sao Biển Ấp Đồn (Ảnh chụp 21-01-2018) (Ảnh chụp 24-09-2017) Ảnh 19: Trung tâm ngoại ngữ thôn Ảnh 20: Dịch vụ nhà hàng thôn Yên Lãng Ấp Đồn (Ảnh chụp 13-03-2018) (Ảnh chụp 24-09-2017) 91 Ảnh 21: Dịch vụ trông xe khu đất Ảnh 22: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe giáp phía sau khu cơng nghiệp Sam thôn Ấp Đồn Sung, thôn Ấp Đồn (Ảnh chụp 24-09-2018) (Ảnh chụp 24-09-2017) Ảnh 23: Bãi đất trồng rau phía sau Ảnh 24: Chăn ni đàn vịt khu khu Công nghiệp đất bỏ hoang thôn Trần Xá (Ảnh (Ảnh chụp 13-03-2018) chụp 21-01-2018) 92 Ảnh 25: Nghề làm bánh tẻ gia đình Ảnh 26: Ủy ban nhân dân xã Yên nông dân thôn Thân Thƣợng (Ảnh chụp Trung 24-09-2017) (Ảnh chụp 24-092017) Ảnh 27: Đƣờng vào thôn Trần Xá (Ảnh Ảnh 28: Ảnh kỷ niệm trƣởng chụp 21-01-2018) thôn Thân Thƣợng (Ảnh chụp 24-9-2017) 93 Phụ lục 4: PHIẾU KHẢO SÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU KHẢO SÁT MỨC SỐNG CỦA NGƢỜI DÂN XÃ YÊN TRUNG I Thông tin chung - Họ tên:…………………….…… …… Năm sinh:………… - Giới tính: Nam Nữ - Dân tộc…………………… Tôn giáo……………… - Nghề nghiệp: Công nhân Cán nhà nƣớc Buôn bán/dịch vụ Làm nông nghiệp Làm tự - Năm kết hôn………………………………………………………… II Thông tin khảo sát 1/ Gia đình ơng (bà) là: Ngƣời địa phƣơng Di cƣ đến năm ……… 2/ Gia đình có thành viên gồm hệ? (ghi rõ số hệ): ……… Hiện số người có hoạt động kinh tế sinh hoạt chung (ghi rõ số người):… Số người có độ tuổi lao động (18-60 tuổi) (ghi rõ số người):…… Số người có thu nhập đóng góp vào kinh tế hộ gia đình(ghi rõ số người):… Số người độ tuổi lao động khơng có đóng góp vào kinh tế hộ gia đình (ghi rõ số người):…… 94 Số người không độ tuổi lao động có đóng góp vào kinh tế hộ gia đình (ghi số người):…… Cụ thể ai: Ông/bà Cha/mẹ Con/dâu/rể Cháu Người khác 3/ Ngƣời kiếm tiền (mang lại thu nhập cao nhất) gia đình ai? Ơng Bà trai dâu cháu trai dâu cháu trai cháu gái 4/ Ngƣời quản lý tiền gia đình ai? Ơng Bà trai cháu gái 5/ Gia đình có thu nhập từ nguồn nào? Lƣơng công chức Lƣơng công ty Bán sản phẩm Nông nghiệp Kinh doanh Nghề khác:………………………………………………………… 6/ Mức thu nhập gia đình (tính chung thu nhập tất thành viên gia đình? (đơn vị: đồng) Mức thu nhập 2017 Dƣới 10 triệu/tháng 10 triệu – dƣới 30 triệu/tháng 30 triệu – dƣới 50 triệu/tháng 50 triệu – 80 triệu/tháng 80 triệu – 100 triệu/tháng Trên 100 triệu/tháng 95 Xin ông (bà) cho biết ƣớc tính thu nhập từ nguồn khác năm 2017 gia đình ta ? Stt Nguồn thu ƣớc tính thành tiền (đ) Lƣơng thực Rau, Chăn nuôi (gia súc, gia cầm, cá thuỷ sản nuôi khác) Nghề thủ công (đan lát, dệt vải, rèn, gốm, đãi vàng, đúc đồng,…) Dịch vụ buôn bán (tiền lãi) Khai thác NLTN (săn bắn, đánh cá, rau, măng, thuốc, mây, song, gỗ,…) Lƣơng phụ cấp từ nhà nƣớc Thu phế liệu, làm thuê Ngƣời thân trợ giúp 10 Đi vay 11 Lãi suất tiết kiệm 12 Thu khác Mức sống gia đình ta thuộc loại (theo phân loại Chính phủ) ? Stt Loại hộ gia đình Hộ giả Hộ trung bình Hộ nghèo Khơng phân loại 96 Nếu thuộc loại hộ nghèo năm gia đình ta thiếu ăn(*) tháng……………tháng 10 Xin ơng (bà) cho biết ƣớc tính khoản chi tiêu gia đình ta năm 2017 ? Stt Khoản chi (ăn, chăn nuôi, mua sắm) Lƣơng thực (ngày) Thực phẩm (thịt, cá, trứng, đậu, rau, măng, ƣớc tính thành tiền (đ) củ quả,…)/ngày Mỡ, muối, nƣớc mắm, gia vị/tháng Đƣờng sữa/tháng Chi cho uống ( rƣợu cần, rƣợu cất, bia, chè, cà phê)/tháng Chi xà phòng, thuốc đánh răng, cắt tóc/tháng Thuốc hút/tháng Chất đốt, điện thắp sáng/tháng Quần áo, chăn màn, giày dép/năm 10 Làm nhà, sửa nhà, làm chuồng trại/năm 11 Mua sắm tiện nghi (xe, đài, giƣờng, tủ, bàn,…)/năm 12 Chi phí tái sản xuất trồng trọt (mua giống, phân, công cụ, thuỷ lợi, thuốc bảo vệ thực vật, …)/năm 13 Chi phí cho chăn ni/năm 14 Chi học hành/năm 15 Chi chữa bệnh/năm Thiếu ăn điều kiện hộ gia đình khơng tìm đƣợc nguồn thu nhập để bán đổi lấy lƣơng thực * 97 16 Chi văn hoá (sách, báo, phim, pin đài,…)/năm 17 Chi hiếu, hỷ, lễ hội, giỗ tết/năm 18 Chi phí lại (xăng, tiền xe,…)/năm 19 Đóng góp thuế quỹ an ninh quốc phòng, vệ sinh, quỹ tình thƣơng,…/năm 20 Chi khác 11 Tiền chi cho hoạt động khác Mua đất Xây nhà Thuê nhà Năm mua……………… Nhà ngói Năm xây……………… Tiền thuê………………………………… vnđ/tháng Đi du lịch hàng năm Vui chơi, giải trí Gửi tiền ngân hàng Nghề gì……… Kinh doanh Giáo dục Nhà tầng Học thêm Nội dung học………………………… Sức khỏe/làm đẹp Có mua trang sức Làm gì……………………………………… dây truyền vòng tay nhẫn khác……… 12 Trong gia đình, người định việc làm thu nhập……… Ai người định chi tiêu………………………… 13 Năm qua, trừ khoản chi phí cho sống, ơng bà có tích luỹ đƣợc khơng ? Có Khơng Nếu có tích luỹ ? đ Số tiền tích lũy thường cất giữ Gửi tiết kiệm ngân hàng 98 Mua vàng/ bạc, đồ quý Ai người quản lý/nắm giữ tiền tiết kiệm/ tích lũy đó? Ơng/bà Bố/mẹ Vợ/chồng Con Người khác 14 Hiện gia đình ông (bà) có tiện nghi sinh hoạt tài sản dƣới ? Nếu có cho biết số lƣợng giá trị chúng Stt Loại tài sản Đài cattsette Ti vi Đầu video/ VDC, Tủ lạnh Máy tính, máy in Điều hoà Tủ Bàn ghế đắt tiền Giƣờng ngủ đắt tiền Số lƣợng (cái) ƣớc tính giá trị (đ) 10 Tài sản quý theo phong tục dân tộc (chiêng, ché) 11 Khác 15 Thu nhập gia đình ơng/bà từ năm 2006 trở lại có thay đổi nhiều không? Thay đổi nhiều Thay đổi phần Ít thay đổi Khơng thay đổi Nếu thay đổi nhiều lý từ đâu 99 Do có khu cơng nghiệp mở ra, cháu xin vào làm cơng nhân có lương Mở thêm dịch vụ kinh doanh Làm nông nghiệp kỹ thuật cao mang lại thu nhập tốt Có người làm nhà nước, thu nhập từ lương cao Khác Xin trân trọng cảm ơn! 100 ... chức kinh tế gia đình + Bƣớc đầu làm rõ sở lý luận nghiên cứu chức kinh tế gia đình + Phân tích chức kinh tế gia đình ngƣời Việt địa bàn nghiên cứu - xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. ..VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THÀNH CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA GIA ĐÌNH NGƢỜI VIỆT Ở XÃ YÊN TRUNG, HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Dân tộc học... viên gia đình, góp phần ổn định sống gia đình trƣớc biến đổi linh hoạt động xã hội đại Áp dụng thuyết chức nghiên cứu chức kinh tế gia đình, trƣờng hợp xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Chức năng kinh tế của gia đình người việt ở xã yên trung, huyện yên phong, tỉnh bắc ninh , Chức năng kinh tế của gia đình người việt ở xã yên trung, huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay