Quản trị công ty và hiệu quả tài chính công ty trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)

29 51 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 16:14

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ……… ……… NGUYỄN ĐÌNH KHƠI QUẢN TRỊ CƠNG TY HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CƠNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ******* NGUYỄN ĐÌNH KHƠI QUẢN TRỊ CƠNG TY HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CƠNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài ngân hàng Mã ngành: 9340201 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồ Viết Tiến TS Nguyễn Thanh Phong Tp Hồ Chí Minh – 2018 DANH MỤC CÁC CÔNG BỐ NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ Các cơng trình nghiên cứu khoa học cơng bố (liệt kê cơng trình theo thứ tự: Tên tác giả; Năm xuất bản; Tên báo; Tên Tạp chí số tạp chí; trang đăng báo;, nhà xuất Tạp chí) STT CÁC CƠNG BỐ NGHIÊN CỨU Các nghiên cứu cơng bố Tạp chí, Kỷ yếu: PGS.TS Hồ Viết Tiến, NCS Hồ Thị Vân Anh, NCS Nguyễn Đình Khơi, 2016 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp quản trị công ty: chứng từ công ty niêm yết Việt Nam, 2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Hoàn thiện thể chế cho phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020” 2016 21 277 Nhà xuất Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội (Đã xuất bản) ISBN: 978 - 604 - 946 - 159 - PGS.TS Hồ Viết Tiến, NCS Nguyễn Đình Khơi, 2017 Quản trị cơng ty hiệu tài chính: chứng từ cơng ty niêm yết Việt Nam Tạp chí Phát triển kinh tế- Trường Đại học kinh tế TPHCM, tháng 1/2017, số 242, trang 36 - 46 ISSN 1859-1124 Các nghiên cứu công bố Hội thảo: NCS Nguyễn Đình Khơi, PGS.TS Hồ Viết Tiến, 2016 Quản trị công ty giá trị công ty: chứng từ công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường (đã nghiệm thu) Asso Prof Hồ Viết Tiến and Nguyễn Đình Khơi (PhD’s candidate), 2016 Corporate Governance index and firm performance: evidences from Vietnam The 1st Asian – Pacific Infinity conference on international Finance, UEH 2016 Asso Prof Hồ Viết Tiến and Nguyễn Đình Khơi (PhD’s candidate), 2017 Disclosure and Transparency index and corporate financial performance: evidences from Vietnamese listed companies The 13th Annual international conference on Asian Law and Economics association, UEH 2017 NCS Nguyễn Đình Khôi, PGS.TS Hồ Viết Tiến, 2017 Chỉ số công khai minh bạch hiệu tài chính: chứng từ công ty niêm yết Việt Nam, 2017 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Chương 1: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Có nghiên cứu sử dụng số CGI nguyên tắc quản trị OECD để nghiên cứu cho trường hợp Việt Nam, việc áp dụng 179 câu hỏi thực hành QTCT cho công ty tương đối phức tạp Theo báo cáo đánh giá QTCT Việt Nam (Claessens 2006; Cung & Scott 2005) kết luận Việt Nam chưa thực hoàn tồn theo ngun tắc quản trị cơng ty OECD (2004); điều luật quản trị công ty chưa tn thủ Việt Nam Ngồi ra, Cơng ty Kiểm tốn Tư vấn Tài Quốc tế (IFC) có nghiên cứu thực hành QTCT Việt Nam cho năm 2010 2011 (IFC 2011), năm 2012 (IFC 2012) kết nhiều tranh luận, nghiên cứu Nguyễn Thu Hiền (ADB 2013) khảo sát 39 công ty lớn thị trường Việt Nam Đề tài khảo sát hầu hết công ty thị trường chứng khoán lớn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thực hành QTCT năm từ 2013 đến 2015, sau phân tích quan hệ số tổng hợp quản trị công ty (Corporate Governance Index – CGI) với hiệu tài cơng ty (HQTC) Việt Nam Mặc dù Chính phủ Việt Nam cam kết nỗ lực việc thúc đẩy áp dụng QTCT (được áp dụng theo nguyên tắc OECD) Việt Nam nhằm tạo môi trường kinh tế Việt Nam công khai, minh bạch phù hợp với thông lệ quốc tế, công ty nhận thức hạn chế tầm quan trọng việc thực QTCT theo thông lệ quốc tế lợi ích QTCT đem lại Do đó, cần có nghiên cứu thực nghiệm để điều tra mối quan hệ thực hành QTCT với lợi ích nhận từ việc thực hành QTCT tốt 1.2 Động nghiên cứu Đề tài thực để giải hai vấn đề Thứ nhất, thị trường vốn Việt Nam non trẻ, nghiên cứu quan trọng để đánh giá tiến cải cách QTCT công ty niêm yết Việt Nam Điều thực cách sử dụng tiêu chuẩn quốc tế chấp nhận Nguyên tắc QTCT OECD Do đó, việc đánh giá có hệ thống thực hành QTCT công ty niêm yết Việt Nam điều cần thiết bối cảnh Việt Nam Các kết nghiên cứu làm sáng tỏ tiến thị trường chứng khoán Việt Nam liệu có liên quan đến việc áp dụng thơng lệ quản trị công ty quốc tế thừa nhận Thứ hai, đề tài tiếp tục xem xét nhằm tìm kiếm chứng mối quan hệ chất lượng thực hành quản trị cơng ty tồn diện hiệu tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu chung Mục tiêu nghiên cứu đề tài xem xét mối quan hệ thực hành QTCT hiệu tài chính; đồng thời đề tài tiến hành điều tra ảnh hưởng yếu tố công khai – minh bạch thông tin đến hiệu tài cơng ty niêm yết HOSE giai đoạn 2013-2015 1.3.2 Mục tiêu cụ thể Để đạt mục tiêu chung trên, đề tài tiến hành thực mục tiêu cụ thể sau: Mục tiêu 1: Đánh giá mức độ tác động số CGI tổng/thành phần đến hiệu tài cơng ty Mục tiêu 2: Ảnh hưởng công khai minh bạch thơng tin đến hiệu tài cơng ty Mục tiêu 3: Tác động thay đổi điểm thực hành QTCT tổng/thành phần đến thay đổi hiệu tài cơng ty tương lai 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Đề tài có câu hỏi nghiên cứu sau: + Câu hỏi 1: Thực hành QTCT tốt có ảnh hưởng đến hiệu tài cơng ty niêm yết? + Câu hỏi 2: Công bố minh bạch thơng tin quan tâm có giúp cơng ty cải thiện nâng cao hiệu tài khơng? + Câu hỏi 3: Ảnh hưởng thay đổi tích cực thực hành QTCT có quan hệ đến hiệu tài cơng ty tương lai? 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng 1.1 Đối tượng nghiên cứu công ty cổ phần niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) giai đoạn 2013-2015 Đề tài chọn công ty HOSE tỷ lệ vốn hóa thị trường chiếm khoảng 75% tổng giá trị vốn hóa TTCK Việt Nam1 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Đề tài tiến hành chấm điểm tình hình thực hành quản trị cơng ty công ty niêm yết HOSE năm 2013 đến 2015 (trừ công ty niêm yết bị hủy, sáp nhập) Phạm vi thời gian: o Chấm điểm thủ công thực hành QTCT công ty niêm yết thực từ năm 2013 đến 2015 o Số liệu tài công ty thu thập từ báo cáo tài kiểm tốn để xác định tỷ lệ nợ, quy mô công ty, Tobin’s Q,…, từ năm 2011 đến 2016 Phạm vi nội dung: Mối quan hệ QTCT HQTC quan hệ nhân theo nghiên cứu Bhagat & Bolton (2008) Tuy nhiên, bối cảnh Việt Nam trước áp lực nhu cầu hội nhập cần minh bạch thông tin công ty niêm yết theo yêu cầu nhà đầu tư bên liên quan thảo luận trên, phạm vi nội dung nghiên cứu tập trung điều tra chiều ảnh hưởng chất lượng thực hành QTCT đến HQTC Ngoài ra, đề tài tiến hành xem xét mối quan hệ chiều thông qua phương pháp so sánh với độ trễ mối quan hệ chất lượng thực hành QTCT năm t HQTC năm t+1 t+2 để không xảy tác động ngược lại 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Chỉ số đo lường chất lượng QTCT – CGI Phương pháp phân tích nội dung phương pháp định tính chủ yếu áp dụng để tiến hành chấm điểm số thực hành QTCT thành phần khác gồm khoản mục là: (i) Quyền cổ đơng; (ii) Đối xử bình đẳng cổ đơng; (iii) Vai trò bên liên quan; (iv) Công bố thông tin minh bạch, (v) Trách nhiệm HĐQT 1.6.2 Hiệu công ty Hiệu công ty đề tài gồm giá trị hiệu đo lường dựa sổ sách kế toán (ROA, ROE) giá trị hiệu đo lường dựa vào thị trường (Tobin’s Q, biến động suất sinh lợi giá cổ phiếu - stock returns deviation) 1.6.3 Phương pháp phân tích - Do liệu nghiên cứu luận án liệu bảng không cân bằng, biến độc lập có quan hệ nhân với biến phụ thuộc kỳ kỳ sau đó, điều cho thấy mơ hình tồn tượng nội sinh Vì thế, phương pháp hồi quy thích hợp sử dụng đề tài để phân tích phương pháp mơ hình ảnh hưởng cố định (Fixed effects model – FEM) - Phương pháp hồi quy bước (2SLS) sử dụng để xử lý nội sinh (nếu có) mơ hình hồi quy 1.6.4 Khung nghiên cứu Khung nghiên cứu minh họa sau Các yếu tố ảnh hưởng quản trị công ty Chỉ số Quản trị công ty Hiệu theo thị trường Giá trị công ty (Tobin’s Q) Biến động giá (stock returns deviation) Hiệu theo kế toán (ROE, ROA) Sơ đồ 1.1: Khung nghiên cứu đề tài Theo báo cáo Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia tháng 9/2017 giá trị vốn hóa HOSE 2,06 triệu tỷ đồng, HNX 196 nghìn tỷ đồng UPCoM 500 nghìn tỷ đồng Các đóng góp nghiên cứu Nghiên cứu đóng góp đến tài liệu QTCT theo nhiều cách Đầu tiên, đề tài xem xét QTCT theo cách tiếp cận khung đa lý thuyết để giải thích kết thực nghiệm hiểu hành vi QTCT theo chiều sâu Các nghiên cứu trước QTCT thường hay sử dụng riêng lẻ lý thuyết lý thuyết đại diện, lý thuyết liên quan kinh tế khác nên áp dụng (như lý thuyết tổ chức, lý thuyết chi phí giao dịch,…) (Zattoni & Van Ees 2012) Do đó, đề tài sử dụng hỗn hợp nhiều lý thuyết để giải thích kết thực nghiệm biến quản trị công ty thành phần (subindices CGI) mối quan hệ biến thành phần với biến hiệu công ty Thứ hai, nghiên cứu cung cấp chứng mức độ thực QTCT công ty niêm yết HOSE theo tiêu chuẩn quốc tế so sánh với quy định thực QTCT theo Thông tư 121 Bộ Tài Thứ ba, đề tài đóng góp vào lược khảo thơng qua việc xem xét khả việc thừa nhận quy định QTCT theo tiêu chuẩn quốc tế Việt Nam Các kết nghiên cứu đạt tiền đề sở cho nghiên cứu sâu liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam, đóng góp phần việc cải thiện thực hành QTCT công ty niêm yết Việt Nam để đạt theo yêu cầu quốc tế Cuối cùng, nghiên cứu tiền đề dùng để tham khảo tiến trình xây dựng số thực hành QTCT riêng không phù hợp với luật pháp, kinh tế văn hóa Việt Nam mà đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế 1.8 Cấu trúc luận án Chương 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT 2.1 Giới thiệu 2.2 Các lý thuyết QTCT 2.2.1 Lý thuyết đại diện (Agency theory) 2.2.1.1 Giới thiệu 2.2.1.2 Lý thuyết đại diện QTCT 2.2.2 Lý thuyết bên liên quan (Stakeholder theory) 2.2.2.1 Nội dung 2.2.2.2 Lý thuyết bên liên quan QTCT 2.2.3 Lý thuyết thông tin bất đối xứng (Asymmetric information theory) 2.2.3.1 Nội dung 2.2.3.2 Thông tin bất cân xứng QTCT 2.3 Định nghĩa quản trị công ty (QTCT) 2.3.1 Quản trị công ty gì? 2.3.2 Nội dung QTCT 2.4 Hệ thống QTCT 2.4.1 Mơ hình Anh – Mỹ (Anglo–American - outsider model) 2.4.2 Mơ hình QTCT Châu Âu lục địa (Continental of corporate governance - insider model) 2.5 Các nguyên tắc OECD QTCT 2.6 Các chế QTCT (Corporate Governance Mechanisms) 2.6.1 Các chế QTCT bên 2.6.2 Các chế QTCT bên 2.7 Khung lý thuyết nghiên cứu ROA ROE Lý thuyết đại diện Lý thuyết thông tin bất cân xứng Quản trị công ty (QTCT) Lý thuyết bên liên quan Các chế QTCT 1.7 Hình 2.2: Khung lý thuyết nghiên cứu (tác giả) Tobin’s Q SRD Chỉ số Quản trị công ty (CGI) Hiệu công ty 2.8 Các nghiên cứu thực nghiệm QTCT hiệu công ty 2.8.1 QTCT hiệu công ty nước phát triển 2.8.2 QTCT hiệu công ty thị trường 2.8.3 QTCT hiệu công ty Châu Á Việt Nam 2.9 Các nghiên cứu thực nghiệm đo lường QTCT thông qua số QTCT (CGI) hiệu công ty 2.10 Khoảng trống giả thuyết nghiên cứu 2.10.1 Khoảng trống nghiên cứu Đề tài thực xuất phát từ nguyên nhân sau: Thứ nhất, qua lược khảo nghiên cứu trước cho thấy, có chứng thể mức độ tuân thủ công ty QTCT gia tăng, mối quan hệ thực hành QTCT hiệu cơng ty có tác động khác qua kết từ nghiên cứu khác có tác động tích cực, tiêu cực, hay khơng có quan hệ, chí có tác động hỗn hợp hay khơng có kết luận nghiên cứu trước nước phát triển2 Và, nghiên cứu kiểm chứng thị trường cho kết không phù hợp nghiên cứu thị trường phát triển Tranh luận xảy ra, nhà nghiên cứu cho có hai lý do: (1) có thay đổi kinh tế lẫn trị nước phát triển, tất thay đổi có tác động đến chế QTCT; kết tác động đến hiệu công ty Do đó, QTCT dường tiếp tục phát triển; (2) có khác đáng kể QTCT thị trường so với thị trường nước phát triển, phát triển thị trường tài giới hạn, vậy, việc sử dụng kênh tài truyền thống trở nên phổ biến; cấu trúc sở hữu tập trung cao; quyền sở hữu định chế thấp; thị trường hiệu minh bạch, bất cân xứng thơng tin lớn, chi phí giám sát thực thi cao hơn; phủ tổ chức liên quan phủ khơng thiết lập luật lệ mà người tham gia chủ động kinh tế, ví dụ thông qua công ty vốn nhà nước hay vốn nhà nước kiểm soát; đầu tư theo trào lưu phổ biến, phần hệ thị trường hiệu quả, phần tập qn xã hội; rủi ro cao tính khơng ổn định yếu tố vĩ mơ, trị thị trường Từ đặc điểm này, số giả thuyết nghiên cứu QTCT nước phát triển không thiết kinh tế (Ararat et al 2016; Boubakri et al 2005; Claessens & Yurtoglu 2013; Wright et al 2005; Xu & Meyer 2013) Việt Nam quốc gia phát triển thuộc kinh tế chuyển đổi nên cần có nghiên cứu mức độ tuân thủ QTCT mối quan hệ thực hành QTCT hiệu Thứ hai, đa số nghiên cứu trước thường sử dụng hay nhiều chế QTCT mơ thành viên HĐQT độc lập, quy mô HĐQT, quyền sở hữu nhà quản lý, phương diện khác để kiểm tra mối quan hệ đặc điểm QTCT với hiệu công ty Các nghiên cứu VN theo cách tiếp cận (Duc & Huy 2015; Hiền et al 2016; Tân & Dương 2016) Tuy nhiên, chế phản ánh phần chất thực hành QTCT mà khơng phản ánh tồn diện Sau cùng, khái niệm quản trị công ty doanh nghiệp số định lượng, nên nhiều nghiên cứu gần sử dụng cách tiếp cận cách xây dựng số quản trị toàn diện, sau đánh giá ảnh hưởng thực hành QTCT đến giá trị công ty (Bebchuk et al 2009; Black 2002; Black, Jang, et al 2006b; Cheung et al 2007; Durnev & Kim 2005; Gompers et al 2003; Klapper & Love 2004) Theo nghiên cứu này, xem xét chất lượng quản trị cơng ty phải đánh giá cách toàn diện chất lượng thực hành, bước đánh giá tác động QTCT đến hiệu công ty mức độ khác Tuy nhiên, có nghiên cứu Việt Nam sử dụng cơng cụ rộng tồn diện để đo lường chấm điểm chất lượng hoạt động QTCT bảng câu hỏi số thực hành QTCT, thường sử dụng nước phát triển thuộc OECD theo phiên sửa đổi năm 2004 Những lý cho thấy cần có nghiên cứu đánh giá số QTCT toàn diện chi tiết cho tất công ty niêm yết HOSE, Việt Nam; từ đó, xem xét ảnh hưởng số QTCT toàn diện số QTCT thành phần đến hiệu tài cơng ty tương lai 2.10.2 Các giả thuyết nghiên cứu tác động QTCT đến hiệu tài (HQTC) 1) Chỉ số quản trị cơng ty (CGI) HQTC Vui lòng xem thêm chi tiết phần phụ lục Đề tài thực thông qua giả thuyết sau a) Chỉ số QTCT tổng hiệu tài Giả thuyết đưa để trả lời câu hỏi nghiên cứu đáp ứng mục tiêu 1: H1: QTCT tốt (năm t) tác động tích cực đến hiệu tài cơng ty năm mà tương lai (năm t+1, t+2) b) Các số QTCT (CGI) thành phần hiệu công ty Quyền cổ đông Giả thuyết nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi đáp ứng mục tiêu đề nghị sau: H2a: Quyền cổ đông (cg_rosh) quan tâm (năm t) khơng có tác động tích cực đến hiệu tài cơng ty năm mà tương lai (năm t+1, t+2) Đối xử bình đẳng cổ đơng H2b: Đối xử bình đẳng cổ đơng (cg_etsh) đảm bảo hơm (năm t) khơng có tác động tích cực đến hiệu tài cơng ty mà tương lai (năm t+1, t+2) Vai trò bên liên quan H2c: Vai trò bên liên quan (cg_rost) quan tâm tốt (năm t) khơng có ảnh hưởng tích cực đến hiệu tài cơng ty năm mà tương lai (năm t+1, t+2) Công khai - minh bạch thơng tin hiệu tài H2d: Cơng khai minh bạch thông tin (cg_dat) tốt (năm t) có tác động tích cực đến hiệu tài cơng ty khơng năm mà tương lai (năm t+1, t+2) Trách nhiệm Hội đồng quản trị H2e: Trách nhiệm HĐQT (cg_reob) thực tốt (năm t) có ảnh hưởng tích cực đến hiệu tài cơng ty khơng năm mà tương lai (năm t+1, t+2) 2) Quan tâm thực công khai minh bạch thơng có giúp cải thiện hiệu cơng ty Luận án thực để tìm chứng mối quan hệ công bố thông tin hiệu tài cơng ty thị trường chứng khoán Việt Nam Đây vấn đề quan tâm thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn khát khao luồng vốn đầu tư để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế Do đó, đề tài đề xuất giả thuyết để trả lời câu hỏi thực mục tiêu sau: H3: Quan tâm công khai minh bạch thông tin tác động tích cực đến hiệu tài cơng ty khơng mà tương lai (năm t+1, t+2) 3) Những thay đổi điểm số QTCT tổng số quản trị thành phần hiệu công ty Giả thuyết nghiên cứu đề xuất để giải thích câu hỏi mục tiêu sau: H4: Những thay đổi tiến thực hành QTCT có tác động tích cực dẫn đến thay đổi hiệu tài cơng ty tương lai Kết luận chương Chương 3: PHƯƠNG PHÁP MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.1 Giới thiệu 3.2 Xây dựng biến mơ hình nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp chấm điểm cho số CGI 3.2.1.1 Tiêu chí sở đánh giá Sự thu thập liệu dựa đa dạng lớn thơng tin có sẵn cơng khai Vì thế, cơng ty cam kết thực hành QTCT tốt không báo cáo thực hành Trong trường hợp này, điểm số QTCT cơng ty bị giảm Về mặt báo cáo khơng giải thích Minh bạch công khai quan trọng định đầu tư nhà đầu tư mong muốn nhận thơng tin QTCT họ muốn biết công ty quản trị Việc đánh giá bao quát tất khía cạnh khác thực hành QTCT Tuy nhiên, điều chắn kết nối quan hệ chặt chẽ Do đó, câu hỏi/điều kiện đánh giá thích hợp khoản mục đánh giá khác Chất lượng thực hành QTCT câu hỏi công ty đánh giá hai mức độ sử dụng phương pháp đánh sau: DANH MỤC CÁC CÔNG BỐ NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ Các cơng trình nghiên cứu khoa học cơng bố (liệt kê cơng trình theo thứ tự: Tên tác giả; Năm xuất bản; Tên báo; Tên Tạp chí số tạp chí; trang đăng báo;, nhà xuất Tạp chí) STT CÁC CƠNG BỐ NGHIÊN CỨU Các nghiên cứu công bố Tạp chí, Kỷ yếu: PGS.TS Hồ Viết Tiến, NCS Hồ Thị Vân Anh, NCS Nguyễn Đình Khơi, 2016 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp quản trị công ty: chứng từ công ty niêm yết Việt Nam, 2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Hoàn thiện thể chế cho phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020” 2016 21 277 Nhà xuất Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội (Đã xuất bản) ISBN: 978 - 604 - 946 - 159 - PGS.TS Hồ Viết Tiến, NCS Nguyễn Đình Khơi, 2017 Quản trị cơng ty hiệu tài chính: chứng từ cơng ty niêm yết Việt Nam Tạp chí Phát triển kinh tế- Trường Đại học kinh tế TPHCM, tháng 1/2017, số 242, trang 36 - 46 ISSN 1859-1124 Các nghiên cứu công bố Hội thảo: NCS Nguyễn Đình Khơi, PGS.TS Hồ Viết Tiến, 2016 Quản trị cơng ty giá trị công ty: chứng từ cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường (đã nghiệm thu) Asso Prof Hồ Viết Tiến and Nguyễn Đình Khơi (PhD’s candidate), 2016 Corporate Governance index and firm performance: evidences from Vietnam The 1st Asian – Pacific Infinity conference on international Finance, UEH 2016 Asso Prof Hồ Viết Tiến and Nguyễn Đình Khơi (PhD’s candidate), 2017 Disclosure and Transparency index and corporate financial performance: evidences from Vietnamese listed companies The 13th Annual international conference on Asian Law and Economics association, UEH 2017 NCS Nguyễn Đình Khơi, PGS.TS Hồ Viết Tiến, 2017 Chỉ số công khai minh bạch hiệu tài chính: chứng từ công ty niêm yết Việt Nam, 2017 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường a Biến total_cg: b Biến cg_rosh: biến số quản trị thành phần liên quan đến Quyền cổ đông c Biến cg_etsh biến số quản trị thành phần đến Đối xử bình đẳng cổ đơng d Biến cg_rost biến số quản trị thành phần đến Vai trò bên liên quan e Biến cg_dat: biến số quản trị thành phần liên quan đến Công khai minh bạch thông tin f Biến cg_reob biến số quản trị thành phần đến Trách nhiệm HĐQT 2) Biến phụ thuộc: hiệu tài cơng ty (HQTC) a Lợi nhuận tài sản (ROA) b Lợi nhuận vốn chủ (ROE) c Tobin’s Q d Giá cổ phiếu (stock price) 3) Các biến kiểm sốt mơ hình 3.3 Phương trình hồi quy Theo Bhagat & Bolton (2008), phương trình hồi quy đa biến tổng quát dự kiến có dạng sau: - Để thực mục tiêu 1, đề tài đề xuất phương trình hồi quy sau: Đối với số QTCT tổng (total_cg) Phương trình hồi quy 1a (cùng năm): HQTC = β/ + β 12134_67 + β8 LEV8 + β< SIZE< + uA (1a) Phương trình hồi quy 1b (lệch năm): HQTCB,DE = β/ + β 12134_67 , + β8 LEV8, + β< SIZE χ2 (0,001) -0,0428* -1,92 (0,055) 47,17*** (0,0000) 42,48*** 8,83*** 0,0444 (0,8331) (0,159) -0,0311 -0,37 (0,715) 10,10 (0,1827) 9,1336 1,8176 (0,008) -0,1526* -0,57 (0,571) 69,26*** (0,0000) 167,469*** 202,114*** 0,0205 (0,8862) (0,287) 0,0366 0,62 (0,534) 25,89*** (0,0005) 144,282 *** 49,255*** 0,011 (0,9166) (Nguồn: Tính tốn tác giả) Ghi chú: *, **, *** tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% roa_a,roe_a, lnq_a, srd_a, bcom, bsize, ib, duality firmyear biến công cụ sử dụng mơ hình 2SLS để xử lý nội sinh phát xảy nội sinh mơ hình hồi quy Bảng 4.10b: Các kết hồi quy 2SLS ảnh hưởng số QTCT thành phần năm (t) đến HQTC năm (t+1) Biến ROA(t+1) ROE(t+1) lnq(t+1) SRD(t+1) cg_rosh Coef t-stat (sig) 0.5915 0.79 (0.429) 2.2124 1.03 (0.035) 1.0037 0.15 (0.878) -1.1269 -0.89 (0.372) cg_etsh Coef t-stat (sig) -2.4728 -1.23 (0.218) -0.2518 -0.06 (0.952) -15.0479 -1.34 (0.179) 4.6686 1.04 (0.300) cg_rost Coef t-stat (sig) 1.0191 1.24 (0.217) -0.0657 -0.03 (0.977) 11.0616* 1.70 (0.089) -1.3001 -0.80 (0.422) cg_dat Coef t-stat (sig) 1.1924 0.70 (0.483) -2.3456 -0.59 (0.553) 16.7497* 1.81 (0.070) -3.4449 -0.90 (0.368) cg_reob Coef t-stat (sig) -0.4156 -0.4 (0.687) -1.6968 -0.56 (0.578) -7.0760 -0.81 (0.416) 1.8531 0.95 (0.342) size Coef t-stat (sig) -0.0993*** -3.20 (0.001) -0.0539 -0.64 (0.524) -0.6414*** -2.75 (0.006) 0.0475 0.67 (0.506) lev Coef t-stat (sig) -0.0128* -0.4 (0.688) 0.0124 0.13 (0.893) -0.1383* -0.51 (0.610) 0.0132 0.25 (0.799) 43.4*** (0.0000) 3.72 (0.8116) 64.39*** (0.0000) 25.89*** (0.0005) 137.153*** 2.9461 396.823*** 161.73*** Wu-Hausman test 32.655*** 0.5816 157.038*** 40.0154*** Sargan (score) χ2 Prob > χ2 0.4244 (0.5147) 0.1430 (0.7052) 0.5334 (0.4652) Wald (χ2) (sig) Durbin (χ2) test Ghi chú: *, **, *** tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% (Nguồn: Tính tốn tác giả) roa_a,roe_a, lnq_a, srd_a, bcom, bsize, ib, duality firmyear biến cơng cụ sử dụng mơ hình 2SLS để xử lý nội sinh phát xảy nội sinh mơ hình hồi quy (vui lòng xem thêm kết phụ lục) 22 Bảng 4.11b: Các kết hồi quy 2SLS ảnh hưởng số QTCT thành phần năm (t) đến HQTC năm (t+2) Biến ROA(t+2) cg_rosh cg_etsh cg_rost cg_dat cg_reob size lev Wald (χ2) (sig) Durbin (χ2) test Wu-Hausman test Sargan (score) χ2 Prob > χ2 Coef t-stat (sig) Coef t-stat (sig) Coef t-stat (sig) Coef t-stat (sig) Coef t-stat (sig) Coef t-stat (sig) Coef t-stat (sig) ROE(t+2) lnq(t+2) SRD(t+2) -0.2759 -0.25 (0.800) -4.0056 -1.38 (0.168) 0.9286 0.51 (0.613) 2.4980 0.91 (0.364) 0.8010 0.52 (0.606) -0.1006*** -1.36 (0.174) -0.0713* -0.46 (0.649) 13.94* (0.0522) 1.1737 0.51 (0.609) 0.7553 0.14 (0.886) 0.4785 0.13 (0.900) -5.7680 -1.07 (0.284) 0.5888 0.18 (0.857) -0.0762 -0.44 (0.658) 0.1051 0.34 (0.730) 4.33 (0.7405) -5.2540 -0.63 (0.526) -23.9688 -1.34 (0.179) 15.7152 1.08 (0.279) 23.0651 1.41 (0.157) 0.9204 0.08 (0.939) -0.8218 -1.34 (0.179) -0.2716 -0.24 (0.812) 22.76*** (0.0019) 0.2747 0.28 (0.781) 2.5425 0.79 (0.429) -2.6184* -1.84 (0.066) -0.8104 -0.28 (0.783) -0.5170 -0.36 (0.718) 0.0694 1.20 (0.229) -0.0675 -0.63 (0.527) 31.83*** (0.0005) 70.8863*** 15.9805*** 0.8530 (0.3557) 4.9371 9721 233.268*** 81.7584*** 0.6974 (0.6864) 82.3416*** 19.0422*** 3.1515 (0.0759) Ghi chú: *, **, *** tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% (Nguồn: Tính tốn tác giả) roa_a,roe_a, lnq_a, srd_a, bcom, bsize, ib, duality firmyear biến cơng cụ sử dụng mơ hình 2SLS để xử lý nội sinh phát xảy nội sinh mơ hình hồi quy (vui lòng xem thêm kết phụ lục) Sau kiểm tra tượng nội sinh mơ hình hồi quy, kết cho thấy mơ hình có xảy nội sinh Tuy nhiên, kết đạt sau xử lý nội sinh theo phương pháp 2SLS trình bày bảng 4.16b mơ hình khơng có ý nghĩa thống kê, đề tài khơng thể dựa vào kết sau xử lý để giải thích ý nghĩa mối tương quan biến mơ hình hồi quy Vì vậy, kết nghiên cứu đạt từ mơ hình hồi quy theo OLS dùng để thảo luận Kết hồi quy OLS từ bảng 4.16a cho thấy thay đổi chất lượng thực hành QTCT có tác động tích cực có ý nghĩa thống kê đến thay đổi khơng hiệu tài dựa vào thị trường (Tobin’s Q, SRD) mà hiệu tài dựa vào sổ sách kế toán (ROA) giai đoạn nghiên cứu; cụ thể, số công khai minh bạch (Δcg_dat) có tác động dương mạnh mức ý nghĩa 1% với thay đổi biến Δlnq (Tobin’s Q) ΔSRD, đồng thời số trách nhiệm HĐQT (Δcg_reob) có tương quan dương mạnh mức ý nghĩa 1% với biến ΔROA Hơn nữa, dấu mối tương quan phù hợp với hệ số tương quan thể bảng 4.5d Mối quan hệ dương công khai minh bạch hiệu tài đo lường Tobin’s Q tiết lộ việc công ty thay đổi thực hành công khai minh bạch thông tin không giúp nhà đầu tư giảm rủi ro đại diện hình thành từ bất cân xứng thơng tin, mà biện pháp để kiểm soát giám sát nhà quản lý tốt tối thiểu hóa hành vi hội tư lợi nhà quản lý; từ đó, họ tập trung đưa định có lợi cho cổ đơng, điều giúp nâng cao giá trị công ty nhà đầu tư, làm tăng giá trị công ty Kết nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu trước (Durnev & Kim 2005; Klapper & Love 2004) Mối tương quan dương cg_dat SRD có nghĩa cơng ty cơng khai minh bạch thông tin làm cho giá cổ phiến biến động thị trường Điều cho thấy nâng cao nhận thức công ty việc công khai minh bạch thông tin so với trước tạo nên tin tưởng nhà đầu tư, nên 23 làm tăng sóng đầu tư vào công ty tiềm từ nhà đầu tư nước nước (do bị giới hạn khối lượng cổ phiếu nắm giữ) Bên cạnh đó, thay đổi lớn giá cổ phiếu thị trường chất lượng số lượng thông tin nâng cao bị ảnh hưởng nhà đầu tư lướt sóng thị trường, họ nắm giữ cổ phiếu thời gian ngắn chờ đợi Khi công ty công bố thông tin tốt hội phát triển hay tiềm đầu tư tương lai, điều tăng tính hấp dẫn nhà đầu tư khác làm cho giá cổ phiếu công ty tăng Lúc này, nhà đầu tư lướt sóng bán cổ phiếu Do đó, việc cơng khai minh bạch thơng tin hấp dẫn nhà đầu tư, từ làm biến động giá cổ phiếu thị trường Kết phù hợp với đặc điểm thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn nghiên cứu nghiên cứu trước (Lang & Lundholm 1993; Leuz & Verrecchia 2000) Tuy nhiên, hạn chế nghiên cứu thời gian mẫu nghiên cứu ngắn (3 năm), thực nghiên cứu với thời gian dài việc thông lệ công khai minh bạch công ty theo chuẩn quốc tế ngày phổ biến giảm biến động giá cổ phiếu thị trường Cuối cùng, đề tài thất bại việc khơng tìm thấy mối quan hệ cg_rosh cg_reob với HQTC đo lường thị trường (Tobin’s Q hay SRD), không giống nghiên cứu trước Cheung (2010), Gomper (2003) Klein (2005) tìm thấy mối quan hệ dương cg_rosh (quyền cổ đông) với HQTC đo lường Tobin’s Q stock returns Tuy nhiên, nghiên cứu khơng tìm thấy chứng trách nhiệm HĐQT HQTC 4.4 Kết luận Kết khảo sát phân tích cơng ty niêm yết HOSE có cơng bố sách QTCT báo cáo công khai giai đoạn 2013–2015 cho thấy: (1) Chỉ số QTCT tổng hợp QTCT thành phần có tác động đến HQTC năm so sánh lệch năm; (2) Chỉ số QTCT tổng hợp khơng có tác động đến HQTC năm mà ảnh hưởng đến HQTC năm so sánh lệch t+1 t+2 năm, kết phù hợp với giả thuyết 2; (3) Ảnh hưởng số Đối xử bình đẳng cổ đơng (cg_etsh) có tác động tỷ lệ nghịch với Tobin’s Q, số có tác động dương đến SRD năm, đồng thời số cơng khai minh bạch (cg_dat) có tác động dương đến Tobin’s Q năm; (4) Quan tâm đến bên liên quan (cg_rost) công khai minh bạch (cg_dat) tốt hôm không làm tăng giá trị cơng ty (lnq), mà làm giảm biến động giá cổ phiếu (SRD), hay giảm rủi ro tương lai, kết phù hợp với giả thuyết 3; (5) thay đổi chất lượng thực hành quản trị công ty công khai minh bạch không dẫn đến làm tăng hiệu tài (Tobin’s Q) mà tăng biến động giá cổ phiếu (SRD), thay đổi trách nhiệm HĐQT dẫn đến làm tăng hiệu tài (ROA ROE), kết nghiên cứu phù hợp với giả thuyết 24 Đối tượng nghiên cứu công ty cổ phần niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) giai đoạn 2013-2015 Đề tài chọn cơng ty HOSE tỷ lệ vốn hóa thị trường chiếm khoảng 75% tổng giá trị vốn hóa TTCK Việt Nam1 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Đề tài tiến hành chấm điểm tình hình thực hành quản trị công ty công ty niêm yết HOSE năm 2013 đến 2015 (trừ công ty niêm yết bị hủy, sáp nhập) Phạm vi thời gian: o Chấm điểm thủ công thực hành QTCT công ty niêm yết thực từ năm 2013 đến 2015 o Số liệu tài cơng ty thu thập từ báo cáo tài kiểm tốn để xác định tỷ lệ nợ, quy mô công ty, Tobin’s Q,…, từ năm 2011 đến 2016 Phạm vi nội dung: Mối quan hệ QTCT HQTC quan hệ nhân theo nghiên cứu Bhagat & Bolton (2008) Tuy nhiên, bối cảnh Việt Nam trước áp lực nhu cầu hội nhập cần minh bạch thông tin công ty niêm yết theo yêu cầu nhà đầu tư bên liên quan thảo luận trên, phạm vi nội dung nghiên cứu tập trung điều tra chiều ảnh hưởng chất lượng thực hành QTCT đến HQTC Ngoài ra, đề tài tiến hành xem xét mối quan hệ chiều thông qua phương pháp so sánh với độ trễ mối quan hệ chất lượng thực hành QTCT năm t HQTC năm t+1 t+2 để không xảy tác động ngược lại 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Chỉ số đo lường chất lượng QTCT – CGI Phương pháp phân tích nội dung phương pháp định tính chủ yếu áp dụng để tiến hành chấm điểm số thực hành QTCT thành phần khác gồm khoản mục là: (i) Quyền cổ đông; (ii) Đối xử bình đẳng cổ đơng; (iii) Vai trò bên liên quan; (iv) Công bố thông tin minh bạch, (v) Trách nhiệm HĐQT 1.6.2 Hiệu công ty Hiệu công ty đề tài gồm giá trị hiệu đo lường dựa sổ sách kế toán (ROA, ROE) giá trị hiệu đo lường dựa vào thị trường (Tobin’s Q, biến động suất sinh lợi giá cổ phiếu - stock returns deviation) 1.6.3 Phương pháp phân tích - Do liệu nghiên cứu luận án liệu bảng khơng cân bằng, biến độc lập có quan hệ nhân với biến phụ thuộc kỳ kỳ sau đó, điều cho thấy mơ hình tồn tượng nội sinh Vì thế, phương pháp hồi quy thích hợp sử dụng đề tài để phân tích phương pháp mơ hình ảnh hưởng cố định (Fixed effects model – FEM) - Phương pháp hồi quy bước (2SLS) sử dụng để xử lý nội sinh (nếu có) mơ hình hồi quy 1.6.4 Khung nghiên cứu Khung nghiên cứu minh họa sau Các yếu tố ảnh hưởng quản trị công ty Chỉ số Quản trị công ty Hiệu theo thị trường Giá trị công ty (Tobin’s Q) Biến động giá (stock returns deviation) Hiệu theo kế toán (ROE, ROA) Sơ đồ 1.1: Khung nghiên cứu đề tài Theo báo cáo Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia tháng 9/2017 giá trị vốn hóa HOSE 2,06 triệu tỷ đồng, HNX 196 nghìn tỷ đồng UPCoM 500 nghìn tỷ đồng Bảng 4.14b: Các kết hồi quy 2SLS ảnh hưởng Chỉ số Công khai minh bạch thông tin (cg_dat) năm (t) đến HQTC năm (t+1) Var ROA(t+1) ROA ROE(t+1) cg_dat cg_dat Coef t-stat (sig) roa_a Coef t-stat (sig) size Coef t-stat (sig) -0.06*** -3.70 (0.000) 0.015*** 3.98 (0.000) lev Coef t-stat (sig) -0.0067 -0.30 (0.764) -0.0004 -0.06 (0.951) 3.525*** 5.66 (0.000) cg_ dat 0.171*** 4.17 (0.000) F Prob > F R2 ROE 38.67*** (0.000) lnQ Coef t-stat (sig) cg_ dat 0.0144* 1.83 (0.067) size -0.0122 -0.19 (0.848) 0.014*** 3.36 (0.001) lev -0.0775 -1.15 (0.252) -0.0098 -1.39 (0.166) 11.48*** (0.0000) 0.0747 Wald (χ2) (sig) cg_dat 1.4646 0.37 (0.708) roe_ a lnQ(t+1) cg_dat 26.94*** 6.53 (0.000) Coef t-stat (sig) lnq_a SRD(t+1) 0.033*** 6.67 (0.000) size -0.549*** -4.48 (0.000) 0.017*** 4.34 (0.000) lev 0.1573 0.87 (0.382) -0.0022 -0.35 (0.726) 7.98*** (0.0000) 0.0485 SRD cg_dat Coef t-stat (sig) srd_a Coef t-stat (sig) -6.87*** -3.32 (0.000) -0.1*** -3.36 (0.001) size 0.0404 0.98 (0.326) 0.0103** 2.42 (0.016) lev -0.0500 -0.92 (0.355) -0.0094 -1.34 (0.180) 9.63*** (0.0000) 0.0579 16.55*** (0.0000) 0.0948 7.25 (0.2027) cg_dat 52.54*** (0.0000) 17.27*** (0.0040) Durbin (χ2) test 70.22*** 1.2734 163.87*** 192.5*** Wu-Hausman test 41.21*** 1.2641 563.43*** 252.4*** (Nguồn: Tính tốn tác giả) Ghi chú: *, **, *** tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% roa_a, roe_a, lnq_a, srd_a biến cơng cụ sử dụng mơ hình 2SLS để xử lý nội sinh phát xảy nội sinh mơ hình hồi quy 26 Bảng 4.15b: Các kết hồi quy 2SLS ảnh hưởng Chỉ số Công khai minh bạch thông tin (cg_dat) năm (t) đến HQTC năm (t+2) Var ROA(t+2) ROA ROE(t+2) cg_dat cg_dat Coef t-stat (sig) roa_a Coef t-stat (sig) size Coef t-stat (sig) -0.05*** -2.75 (0.006) 0.013*** 2.80 (0.005) lev Coef t-stat (sig) -0.0264 -1.23 (0.220) 0.0057 0.82 (0.411) 3.184*** 4.34 (0.000) cg_ dat 0.187*** 4.80 (0.000) F Prob > F R2 ROE 24.14*** (0.0002) cg_dat -1.4017 -0.19 (0.853) 0.0076 0.88 (0.380) roe_a size 0.0085 0.09 (0.932) 0.012** 2.33 (0.020) lev -0.0748 -1.18 (0.238) -0.0034 -0.41 (0.682) 8.70*** (0.0000) 0.0724 Wald (χ2) (sig) lnQ(t+2) lnQ cg_ dat Coef t-stat (sig) lnq_a Coef t-stat (sig) SRD(t+2) cg_dat 30.833*** 4.81 (0.000) 0.029*** 4.58 (0.000) size -0.677*** -4.20 (0.000) 0.016*** 3.14 (0.002) lev 0.3100 1.48 (0.140) 0.0022 0.31 (0.758) 4.23*** (0.0009) 0.0391 SRD cg_dat Coef t-stat (sig) srd_a Coef t-stat (sig) -5.671*** -3.16 (0.002) -0.090** -2.51 (0.012) size 0.0293 0.58 (0.563) 0.0084** 1.57 (0.118) lev -0.0182 -0.31 (0.760) -0.0028 -0.34 (0.730) 5.38*** (0.0000) 0.0491 8.49*** (0.0000) 0.0740 3.43 (0.6339) cg_dat 34.07*** (0.0000) 15.00*** (0.0018) Durbin (χ2) test 46.29*** 0.0343 109.21*** 113.4*** Wu-Hausman test 22.48*** 0.0339 249.56*** 142.6*** (Nguồn: Tính tốn tác giả) Ghi chú: *, **, *** tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% roa_a, roe_a, lnq_a, srd_a biến công cụ sử dụng mơ hình 2SLS để xử lý nội sinh phát xảy nội sinh mơ hình hồi quy 27 Chương 5: KẾT LUẬN HÀM Ý 5.1 Giới thiệu 5.2 Kết luận Nội dung luận án xem xét mối quan hệ số thực hành QTCT hiệu tài ảnh hưởng lan truyền thực hành QTCT tốt có ảnh hưởng tốt đến lợi ích cơng ty tương lai Kết nghiên cứu tìm thấy số QTCT tổng có mối quan hệ tích cực mức ý nghĩa 1% với HQTC không năm mà ảnh hưởng đến năm Để làm rõ ảnh hưởng nguyên tắc quản trị nào, đề tài tiến hành xem xét tác động số QTCT thành phần đến HQTC Kết phân tích cho thấy năm có số có mối quan hệ đến HQTC; đó, hai số đối xử bình đẳng cơng khai minh bạch có mối quan hệ đến biến HQTC đo lường Tobin’s Q SRD, hai số khác quyền cổ đông trách nhiệm HĐQT có quan hệ đến HQTC đo lường ROE Hơn nữa, để đánh giá lan tỏa việc thực tốt QTCT đến HQTC tương lai, đề tài tiến hành đánh giá mối quan hệ năm Kết phân tích năm (t+1) HQTC cho thấy hai số QTCT vai trò bên liên quan cơng khai minh bạch có tác động tích cực đến HQTC đo lường Tobin’s Q; năm (t+2) tìm thấy số vai trò bên liên quan có ảnh hưởng lan tỏa theo hướng tỷ lệ nghịch đến HQTC đo lường SRD Bên cạnh đó, đề tài điều thay đổi chất lượng thực hành QTCT có liên quan đến thay đổi HQTC Kết mơ hình từ phương pháp hồi quy OLS cho thấy mối quan hệ dương thay đổi công khai minh bạch hiệu đo lường Tobin’s Q SRD, quan hệ dương trách nhiệm HĐQT với hiệu đo lường ROA ROE Tuy nhiên, tính thuyết phục kết nghiên cứu khơng cao mơ hình hồi quy theo phương pháp OLS có tính vững không phù hợp với liệu bảng Kết luận án trả lời cho giả thuyết nghiên cứu (giả thuyết 1) số thực hành QTCT có ảnh hưởng tích cực đến HQTC khơng tại; mà (giả thuyết 2) đến HQTC năm tương lai; (giả thuyết 3) tìm thấy chứng cho thấy cơng khai minh bạch thông tin không ảnh hưởng đến HQTC mà tác động đến HQTC tương lai năm (t+1) (t+2); (giả thuyết 4) tìm thấy chứng khơng chắn mối quan hệ thay đổi số chất lượng thực hành QTCT dẫn đến thay đổi HQTC tương lai Đặc biệt, công khai minh bạch tác động đến HQTC, cụ thể sau: + Tác động tích cực đến ROA, điều có nghĩa công khai minh bạch quan tâm chủ nợ; + Tác động dương đến Tobin’s Q cho thấy công khai minh bạch quan tâm thị trường (đối với nhà đầu tư bên ngoài); + Tác động tỷ lệ nghịch với SRD nghĩa cơng khai minh bạch tác động tích cực đến ổn định giá thị trường, hay nói khác giúp nhà đầu tư giảm rủi ro biến động giá cổ phiếu Ở đây, công khai minh bạch tác động đến ROE (vốn chủ sở hữu) lại tác động tích cực đến ROA, nghĩa có thêm thơng tin cơng khai minh bạch giúp chủ nợ tham gia kiểm soát tốt khoản vay, nên dẫn đến làm tăng ROA, chủ sở hữu biết thông tin từ nội bộ, nên họ khơng có hành động, từ ROE khơng bị ảnh hưởng công khai minh bạch Cuối cùng, luận án cung cấp chứng thực nghiệm Việt Nam tạo bước tiến thực hành QTCT theo thông lệ quốc tế so với trước để hội nhập nhiều với kinh tế toàn cầu Tuy nhiên, tiến chưa đạt theo yêu cầu tối thiểu thông lệ quốc tế nguyên tắc quản trị 5.3 Các đóng góp học thuật Đề tài đóng góp vào lược khảo học thuật liên quan đến thực hành QTCT Việt Nam, quốc gia phát triển Đóng góp nghiên cứu điều tra tiến đổi thực hành QTCT Việt Nam để hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu, nghiên cứu cung cấp tầm nhìn hữu ích cần thiết để thực QTCT khơng học thuật, mà thực trạng QTCT công ty niêm yết công ty nhỏ vừa tương lai Kết tìm thấy nghiên cứu hồn tồn phù hợp với lý thuyết đại diện (chỉ số đối xử bình đẳng cổ đơng), lý thuyết bên liên quan (chỉ số vai trò bên liên quan) lý thuyết thông tin bất cân xứng (chỉ số công khai minh bạch) Hơn nữa, việc sử dụng tiêu chuẩn chấm điểm chất lượng thực hành QTCT theo chuẩn quốc tế OECD nghiên cứu thực Việt Nam Bên cạnh đó, đề tài cung cấp chứng tác động số QTCT thành phần đến HQTC để làm tiền đề cho hướng nghiên cứu thực nghiệm cho thị trường tài 28 chứng khốn Việt Nam, cho nhà sách đưa quy định QTCT liên quan đến số QTCT thành phần có ảnh hưởng đến HQTC tìm thấy kết nghiên cứu 5.4 Hàm ý sách quản trị 5.5 Hạn chế đề xuất hướng nghiên cứu tiếp Trong đề tài này, vài hạn chế thảo luận Thứ nhất, số QTCT chấm điểm dựa cách khơng sử dụng trọng số, điều khơng phản ánh xác tầm quan trọng nguyên tắc QTCT quốc gia khác nguyên tắc chung, văn hóa, tập quán nước Châu Á khác với Châu Mỹ hay Châu Âu, điểm số bị ảnh hưởng đến điểm thực hành QTCT số thành phần Tuy nhiên, không trọng số có thuận lợi việc áp dụng dễ dàng, minh bạch so sánh với quốc gia với Thứ hai, khơng kiểm tra tính minh bạch thơng tin phi tài công ty niêm yết tự cung cấp báo cáo Thứ ba, xảy chồng lắp thông tin bảng câu hỏi Thứ tư, hạn chế thời gian mẫu nghiên cứu, đề tài khơng thể kiểm tra điểm dừng tác động lan truyền thực hành tốt QTCT đến HQTC Cuối cùng, mục tiêu đề tài xem xét chiều tác động số QTCT đến HQTC, nên đề tài không nghiên cứu đầy đủ quan hệ hai chiều nghiên cứu nước trước hạn chế liệu Do đó, hướng nghiên cứu sử dụng khoảng thời gian dài để kiểm tra tác động lan truyền số QTCT HQTC Ngoài ra, nghiên cứu cần xem xét lại mối quan hệ hai chiều số QTCT HQTC, thay đổi số chất lượng thực hành QTCT thay đổi HQTC Cuối cùng, cần có nghiên cứu so sánh kết phân tích từ hai nguồn liệu nghiên cứu khác nhau, gồm liệu thứ cấp thu thập tay liệu thu thập từ khảo sát trực tiếp 29 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ******* NGUYỄN ĐÌNH KHƠI QUẢN TRỊ CƠNG TY VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CƠNG TY TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài ngân hàng Mã... Đình Khơi, PGS.TS Hồ Viết Tiến, 2016 Quản trị công ty giá trị công ty: chứng từ công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường (đã nghiệm thu) Asso Prof Hồ... giúp cải thiện hiệu cơng ty Luận án thực để tìm chứng mối quan hệ công bố thông tin hiệu tài cơng ty thị trường chứng khoán Việt Nam Đây vấn đề quan tâm thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị công ty và hiệu quả tài chính công ty trên thị trường chứng khoán việt nam (tt) , Quản trị công ty và hiệu quả tài chính công ty trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay