Các nhân tố tác động đến dự định duy trì tham gia hệ thống NQTM của bên nhận quyền tại tp HCM (tt)

27 47 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 16:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - TRẦN THỊ TRANG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ ĐỊNH DUY TRÌ THAM GIA HỆ THỐNG NQTM CỦA BÊN NHẬN QUYỀN TẠI TP.HCM Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 62.34.01.2 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 Cơng trình hồn thành tại: Người hướng dẫn khoa học: Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp Vào hồi ……… ……… ngày ……… tháng năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện: DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH A Các cơng trình liên quan đến luận án Trần Thị Trang, 2016 Các nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống nhượng quyền thương mại: Trường hợp Việt Nam Tạp chí Khoa học Công nghệ Số 8(105), trang 108-112 Tran Thi Trang, 2016 The effect of commitment and franchising law enforcement on franchisee's intentions to remain in the franchise system Proceedings of the 5th International conference on emerging challenges: partnership enhancement ISBN: 978-604-93-8961-0, page 111-116 Võ Thanh Thu Trần Thị Trang, 2015 Tác động chất lượng mối quan hệ đặc điểm cá nhân đến định trì tham gia hệ thống nhượng quyền thương mại Tạp chí Phát triển kinh tế Số 10, trang 92-110 B Các cơng trình liên quan khác Trần Thị Trang, 2015 Quản lý nhà nước nhượng quyền thương mại số khuyến nghị Tạp chí Tài Số 611, trang 20-22 Võ Thanh Thu, Trần Thị Trang đtg, 2015 Hoạt động nhượng quyền thương mại (franchise) địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực trạng giải pháp thúc đẩy phát triển Đề tài NCKH cấp tỉnh (Sở Khoa học Công nghệ Tp.HCM) Nguyễn Đông Phong, Võ Thanh Thu Trần Thị Trang, 2015 Cẩm nang hướng dẫn kinh doanh nhượng quyền thương mại NXB Kinh tế Tp.HCM Tran Thi Trang and Vo Thanh Thu, 2015 Franchising – Problems and recommendation Proceedings of the 5th International conference on emerging challenges: Managing to Success ISBN: 978-604-938-723-4, page 473-480 Tran Thi Trang, 2014 Service quality in convenience franchising stores Proceedings of the 5th International conference on Green Technology and Sustainable Development ISBN: 978-604-7328178, page 650-654 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 1.1 Bối cảnh nghiên cứu luận án Có nhiều nghiên cứu mang tính học thuật trì phát triển NQTM, đa số học giả cho rằng, lợi nhuận hiệu hoạt động kinh doanh mục tiêu lợi ích chung mà hai Bên nhượng quyền Bên nhận quyền hướng đến Đây nhân tố quan trọng để trì mối quan hệ thua lỗ bên tác động không thuận lợi đến bên ngược lại Một số nhà khoa học khác lại cho chất lượng trì phát triển NQTM phụ thuộc vào chất lượng mối quan hệ (CLMQH) Bên nhượng quyền Bên nhận quyền (Rubin, 1978; Shane, 1996) ), mối quan hệ thể qua ba yếu tố sau: (1) Chất lượng hợp đồng NQTM quy định trách nhiệm, quyền định chia sẻ nguồn lực Bên nhượng quyền Bên nhận quyền (Rubin, 1978; Pizanti đtg, 2003), (2) Phát triển mối quan hệ Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền (3) CLMQH hoạt động NQTM phụ thuộc nhiều vào lực Bên nhận quyền (Kaufmann đtg, 1995; Nathan, 2004) Mặc dù nhiều ý kiến khác NQTM, nhà khoa học nhấn mạnh với đặc điểm chung: Phương thức kinh doanh NQTM phương thức kinh doanh giúp nhanh chóng mở rộng quy mơ kinh doanh phát triển thương hiệu thông qua đầu tư Bên nhận quyền hệ thống, cho nên, hệ thống NQTM cần phải ổn định phát triển mặt số lượng Bên nhận quyền Việc lựa chọn Bên nhận quyền có đủ tiềm lực tài chính, lực quản lý tham gia vào hệ thống NQTM cần thiết Các nhà nghiên cứu lý thuyết NQTM quan tâm nghiên cứu khám phá làm để Bên nhận quyền tiếp tục trì mối quan hệ cộng sinh, trì hợp tác – xây dựng – phát triển hệ thống NQTM Đây vấn đề quan trọng, có tính sống cho phát triển hệ thống NQTM Có nhiều nghiên cứu trì hợp tác kinh doanh nói chung trì tham gia hệ thống NQTM nói riêng như: Adeiza đtg (2017), Erlinda đtg (2016), Jena đtg (2011), Hanafiah (2009), Lee đtg (2008), Venetis đtg (2004), Ulaga đtg (2006), Chiou đtg (2004), Morrison (1997),… Trong hoạt động NQTM, Bên nhượng quyền, Bên nhận quyền vừa khách hàng vừa đối tác thành viên hệ thống NQTM Do vậy, khác với hoạt động kinh doanh thông thường, khách hàng (Bên nhận quyền) cần phải cân nhắc tuyển chọn cho tham gia lâu dài vào trình phát triển chung hệ thống NQTM Các nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền nghiên cứu đề cập chủ yếu xoay quanh mối quan hệ Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền (sự tin tưởng, hài lòng, cam kết), dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền kết mối quan hệ Ngồi ra, có nhân tố khác tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền như: Giao tiếp, hỗ trợ dịch vụ Bên nhượng quyền, lợi cạnh tranh Bên nhượng quyền, cam kết hệ thống NQTM, mối quan hệ Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền, hài lòng chung, đặc điểm cá nhân Bên nhận quyền,… Tuy nhiên, nghiên cứu chưa đề cập đến yếu tố pháp luật NQTM việc thực thi pháp luật NQTM Bên nhận quyền có ảnh hưởng đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Bên cạnh đó, yếu tố đặc điểm cá nhân Bên nhận quyền, CLMQH Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền đề cập riêng biệt nghiên cứu tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Đặc điểm cá nhân Bên nhận quyền có liên quan đến việc lựa chọn Bên nhận quyền Bên nhượng quyền cho hệ thống NQTM Đồng thời, hệ thống NQTM không tồn mối quan hệ Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền mà có mối quan hệ Bên nhận quyền hệ thống Do vậy, tương quan đặc điểm cá nhân, CLMQH Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền nào, vấn đề cần nghiên cứu làm rõ Hơn nữa, quốc gia phát triển Việt Nam, văn hóa, ngơn ngữ, pháp luật, người, thu nhập, mức sống,… có nhiều điểm khác biệt so với nước phát triển Vì vậy, hoạt động NQTM, dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền có điểm chung tồn nhân tố, đặc thù riêng cần khám phá thêm thông qua nghiên cứu mang tính học thuật kiểm định qua nghiên cứu thực tiễn NQTM phương thức kinh doanh đóng vai trò quan trọng việc tạo cơng ăn việc làm góp phần phát triển kinh tế (Shane đtg, 2006) Phương thức kinh doanh NQTM áp dụng nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như: nhà hàng, dịch vụ nhà trọ, bán lẻ, dịch vụ cá nhân, ô tô, bất động sản, dịch vụ thương mại,… Tại Việt Nam nói chung Tp.HCM nói riêng, hoạt động kinh doanh theo phương thức NQTM giai đoạn đầu phát triển Tuy nhiên, hoạt động NQTM nước ta mang tính tự phát, chưa thể chuyên nghiệp, thiếu tính bền vững Một nguyên nhân thất bại chưa xây dựng CLMQH tốt Bên nhượng quyền Bên nhận quyền, chưa thực cam kết cần thiết hoạt động kinh doanh NQTM, dẫn đến Bên nhận quyền khơng trì tham gia lâu Do đó, luận án Các nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Tp.HCM nghiên cứu nhằm khám phá kiểm định nhân tố then chốt góp phần đem đến dự định gắn bó, trì lâu dài Bên nhận quyền hệ thống NQTM – điều kiện sống hệ thống NQTM 1.2 Ý nghĩa nghiên cứu - Khám phá nhân tố Thực thi pháp luật NQTM, đặc điểm cá nhân CLMQH Bên nhượng quyền – Bên nhận quyền có tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền, điều chỉnh thang đo kế thừa từ nghiên cứu trước - Hai nhân tố CLMQH Bên nhượng quyền – Bên nhận quyền đặc điểm cá nhân Bên nhận quyền đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền xem xét hai khái niệm đa hướng 1.3 Mục tiêu nghiên cứu luận án - Thiết kế mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền - Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền - Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao mức độ dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền hàm ý sách Nhà nước hoạt động NQTM 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu luận án Các nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 1.4.2 - Phạm vi nghiên cứu Về vấn đề nghiên cứu: Các nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền - Về thời gian: Hoạt động NQTM thực tiễn từ 2007 đến - Về không gian: + Tổng quan thực trạng hoạt động NQTM Việt Nam nói chung Tp.HCM nói riêng + Khảo sát, kiểm định mơ hình nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Tp.HCM - Về đối tượng khảo sát: Bên nhận quyền – lãnh đạo doanh nghiệp hay quản lý cửa hàng nhận quyền – người điều hành đề xuất định cho hoạt động kinh doanh NQTM đơn vị 1.5 Phương pháp nghiên cứu luận án Luận án lựa chọn phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định tính với kỹ thuật vấn tay đôi giai đoạn nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng thực qua hai giai đoạn nghiên cứu định lượng sơ với 95 nhà nhận quyền Tp.HCM với nghiên cứu định lượng thức với kỹ thuật khảo sát 187 doanh nghiệp cá nhân nhận quyền, lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu phát triển mầm phương pháp ngẫu nhiên đơn giản CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT - MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Dự định trì tham gia hệ thống NQTM hiểu hành vi Bên nhận quyền việc lên kế hoạch định tái ký hợp đồng NQTM mở rộng hợp tác với Bên nhượng quyền hệ thống NQTM mà họ tham gia Khi Bên nhận quyền có hành vi tức Bên nhận quyền có dự định trì tham gia hệ thống NQTM 2.1 Các nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Bảng 2.4: Tổng hợp nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Tt Nhân tố Tác giả, năm CLMQH Bên nhượng Adeiza đtg (2017), Chen (2011), quyền - Bên nhận McDonnell đtg (2011), Ulaga quyền đtg (2006) Erlinda Sự tin tưởng đtg (2016), Victoria Bordanaba-Juste đtg (2008), Chiou đtg (2004), Morrison (1997) Chen (2011), Huang đtg (2009), Lee đtg (2008), Chiou đtg Sự hài lòng (2004), Hing (1999), Morrison (1997), Justis đtg (1991) Victoria Sự cam kết đào tạo, chương trình huấn luyện Lợi cạnh tranh, đtg (2008) Chất lượng dịch vụ, Bordanaba-Juste hình ảnh thương hiệu Bên nhượng quyền Venetis đtg (2004), Justis đtg (1991) Erlinda đtg (2016), Huang đtg (2009), Chiou đtg (2004) Đặc điểm cá nhân Bên nhận quyền Chen (2011), Morrison (1997) (tính, tuổi, trình độ) Giao tiếp, trao đổi Huang đtg (2009), Victoria thông tin hợp tác Bordanaba-Juste đtg (2008), Chiou đtg (2004) Môi trường KD Huang đtg (2009) 10 Định hướng dài hạn Ono đtg (2009) 11 Chủ nghĩa hội Ono đtg (2009) 12 Tự chủ nhận thức Hanafiah đtg (2009) 13 Sự quan tâm gia đình Hanafiah đtg (2009) Nguồn: Tổng hợp tác giả 2.2 Mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 2.2.1 Cơ sở lý thuyết liên quan đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 2.2.1.1 Lý thuyết động (Motivation theory) Dự định thực hành vi yếu tố hành vi tương lai (Ajzen đtg, 2005) trải qua ba bước: (i) Hình thành động cơ; (ii) Hành động lựa chọn định; (iii) Thực dự định (Thomas Waweru Gakobo đtg, 2016) Như vậy, hình thành động bước khởi đầu cho việc hình thành dự định hay lên kế hoạch hay định thực hành động Động khái niệm lý thuyết sử dụng để giải thích người tiến hành hành động cụ thể thời gian cụ thể (Beck, 2004) Còn theo quan điểm Petri đtg (2004), động khái niệm dùng để mô tả tác động trực tiếp từ bên bên tổ chức đến hành vi, giải thích khác biệt mức độ hành vi tồn Các lý thuyết tạo động dựa thỏa mãn nhu cầu: động thúc đẩy người hành động xuất phát từ mong muốn thỏa mãn 10 kỳ vọng nhu cầu bên liên quan CLMQH khách hàng công ty thước đo xem khách hàng có muốn tiếp tục trì mối quan hệ với người cung cấp dịch vụ hay không (Roberts đtg, 2003) CLMQH xem xét ba phương diện chính: Sự hài lòng (satisfaction), tin tưởng (trust), cam kết (commitment) (Hennig đtg, 1997; Smith, 1998; Liang đtg, 2005) Trong nhiều ngành công nghiệp ngày nay, CLMQH công cụ nhằm trì mối quan hệ dài hạn người bán người mua (Dwyer đtg, 1987) Điều tương tự CLMQH Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền lĩnh vực NQTM Bên nhận quyền khách hàng, đối tác ký kết hợp đồng NQTM với Bên nhượng quyền Mối quan hệ NQTM loại mối quan hệ hợp tác dài hạn tiêu biểu Thời gian trì mối quan hệ hai bên phản ánh CLMQH họ (Ernández Monroy đtg 2005) 2.2.1.5 Lý thuyết Đặc điểm cá nhân (Big Five personality traits) Lý thuyết đề cập đến tính cách khác cá nhân thông qua năm đặc điểm: Hướng ngoại (extraversion), đồng thuận (agreeableness), tận tâm (conscientiousness), ổn định cảm xúc (emotional stability) tưởng tượng (imagination) (Costa đtg, 1992) Trong NQTM, Peterson đtg (1990), tính cáchBên nhận quyền tương quan ảnh hưởng đến cảm nhận họ NQTM Nghiên cứu đặc điểm cá nhân Bên nhận quyền giúp hiểu động tham gia hệ thống NQTM (Lee, 1999) Các nghiên cứu trước rằng, dựa vào đặc điểm cá nhân dự đốn khả tương thích mối quan hệ nội (Morrison, 1997), mong muốn trì phát triển hệ thống NQTM Bên nhận quyền (Weaven đtg, 2009) Ngồi ra, theo Nguyễn Đơng Phong đtg (2009), NQTM phương thức kinh doanh 11 mang tính cộng sinh khác biệt hóa cách hợp pháp Do vậy, vận dụng lý thuyết giúp Bên nhượng quyền dự đoán định chọn lựa Bên nhận quyền đồng tâm hiệp lực xây dựng phát triển lâu dài hệ thống NQTM 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Trên sở lý thuyết nghiên cứu liên quan đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền, NCS ủng hộ quan điểm kết nghiên cứu Chen (2011) Morrison (1997) Bên nhận quyền có đặc điểm cá nhân phù hợp với phương thức hoạt động kinh doanh đặc điểm cá nhân Bên nhượng quyền tạo nên mối quan hệ tốt đẹp có xu hướng tiếp tục trì hợp tác tương lai Trên sở này, hai giả thuyết nghiên cứu đề xuất sau: Giả thuyết H1: Đặc điểm cá nhân có tác động chiều đến CLMQH Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền Giả thuyết H2: Đặc điểm cá nhân có tác động chiều đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Mức độ am hiểu, tin tưởng thực thi pháp luật NQTM, thực thi thỏa thuận ghi hợp đồng NQTM Bên nhận quyền có ảnh hưởng đến CLMQH họ Bên nhượng quyền Ngoài ra, Bên nhận quyền có niềm tin pháp luật NQTM bảo vệ quyền lợi hợp pháp, họ yên tâm có khuynh hướng tiếp tục trì tham gia hệ thống NQTM Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu hoạt động NQTM nước, nghiên cứu chưa xem xét việc thực thi pháp luật NQTM có ảnh hưởng đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM CLMQH bên Với lý trên, NCS đề xuất hai giả thuyết sau: 12 Giả thuyết H3: Thực thi pháp luật NQTM có tác động chiều đến CLMQH Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền Giả thuyết H4: Thực thi pháp luật NQTM có tác động chiều đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Điểm đáng ý hoạt động NQTM mối quan hệ mang tính cộng sinh Bên nhượng quyền Bên nhận quyền Một hệ thống NQTM xem thành công ngày có nhiều Bên nhận quyền tham gia trì lâu dài hệ thống Trong đó, dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền phụ thuộc lớn vào cảm nhận họ mối quan hệ với Bên nhượng quyền Hai bên thường có quan điểm động khác họ có chung mục tiêu lợi ích chung cần đạt đến hiệu kinh doanh Do vậy, hai bên phải có ràng buộc định, cần phải trì CLMQH Bên nhượng quyền Bên nhận quyền cách lâu dài, tốt đẹp để phát triển vững thị trường Vì mà CLMQH trở thành thành tố quan trọng đem đến thành công cho hợp tác lâu dài lĩnh vực NQTM (Ernández Monroy, 2005) CLMQH Bên nhượng quyền Bên nhận quyền tốt Bên nhận quyền có nhiều khả dự định tiếp tục hợp tác, trì tham gia hệ thống NQTM Do vậy, rút giả thuyết sau: Giả thuyết H5: CLMQH Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền có tác động chiều đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền 13 Đặc điểm cá nhân - Hướng ngoại - Sự đồng thuận - Sự tận tâm - Ổn định cảm xúc - Sự tưởng tượng H2 (+) H1 (+) H3 (+) CLMQH Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền - Sự tin tưởng - Sự hài lòng - Sự cam kết H5 (+) Dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền H4 (+) Thực thi Pháp luật NQTM Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu lý thuyết CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp nghiên cứu chọn mẫu 3.1.1 - Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu định tính thực phương pháp thảo luận tay đôi với chuyên gia lĩnh vực NQTM nhằm khẳng định tính khoa học mơ hình nghiên cứu lý thuyết với 10 đại diện đối tượng khảo sát nhằm đảm bảo bảng câu hỏi khảo sát rõ ràng, dễ hiểu phù hợp với đối tượng khảo sát - Phương pháp nghiên cứu định lượng thực giai đoạn nghiên cứu định lượng sơ nhằm đánh giá sơ thang đo nghiên cứu định lượng thức nhằm kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu 14 3.1.2 - Phương pháp chọn mẫu Đối với hoạt động NQTM từ nước vào Việt Nam: Sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản - Đối với hoạt động NQTM nước: Sử dụng phương pháp chọn mẫu phát triển mầm 3.2 Nghiên cứu định tính - Kỹ thuật thực nghiên cứu định tính: Nghiên cứu định tính thực thông qua kỹ thuật thảo luận tay đôi - Đối tượng thu thập liệu cho nghiên cứu định tính chuyên gia tham gia thảo luận tay đôi Để điều chỉnh thang đo cho phù hợp với đối tượng khảo sát, NCS thảo luận với 10 nhà nhận quyền đại diện Tp.HCM thông qua biến quan sát điều chỉnh lần cuối thiết kế thành bảng câu hỏi khảo sát sơ - Kết nghiên cứu sau vấn chun gia giúp khẳng định mơ hình nghiên cứu lý thuyết đề xuất Chương 2, đồng thời bổ sung thêm năm biến quan sát cho bốn thang đo Sự tin tưởng, Sự hài lòng, Thực thi pháp luật NQTM Dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền Như vậy, Mơ hình nghiên cứu lý thuyết có 10 thang đo đo lường khái niệm nghiên cứu với tổng cộng 49 biến quan sát 3.3 Nghiên cứu định lượng 3.3.1 - Nghiên cứu định lượng sơ Phương pháp thực nghiên cứu định lượng sơ bộ: Các thang đo điều chỉnh thông qua đánh giá độ tin cậy độ giá trị (phân tích nhân tố khám phá - EFA) - Kết nghiên cứu định lượng sơ bộ: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo cho thấy từ 49 biến quan sát ban đầu, có 14 15 biến quan sát bị loại, có thang đo bị loại thang đo tưởng tượng Vì vậy, mơ hình nghiên cứu thức gồm chín thang đo với 35 biến quan sát 3.3.2 - Nghiên cứu định lượng thức Thiết kế bảng câu hỏi: Bảng câu hỏi khảo sát thức bao gồm 35 câu hỏi tương ứng 35 biến quan sát thuộc thang đo mơ hình nghiên cứu Bên cạnh đó, câu hỏi gạn lọc số thông tin liên quan đưa vào bảng câu hỏi - Về phương pháp điều tra, phương pháp vấn trực tiếp xem phương pháp có tỷ lệ phản hồi cao Như trình bày mục 3.1.2, nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (đối với thương hiệu NQTM từ nước vào Việt Nam) phương pháp phát triển mầm (đối với thương hiệu NQTM nước) - Kích thước mẫu: Phương pháp phân tích liệu sử dụng cho nghiên cứu phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính (SEM) Bollen (1989) cho kích thước mẫu tối thiểu mẫu cho tham số ước lượng (trích Nguyễn Đình Thọ đtg, 2011) Trong nghiên cứu này, có tất 35 tham số ước lượng nên kích thước mẫu tối thiểu 175 - Phương pháp thực nghiên cứu định lượng thức: Các thang đo tiếp tục kiểm định phương pháp hệ số tin cậy Cronbach Alpha’s phân tích nhân tố khám phá (EFA) Sau đó, thang đo tiếp tục kiểm định phương pháp phân tích nhân tố khẳng định (CFA) Khi dùng phương pháp CFA, nghiên cứu sẽ: Đo lường mức độ phù hợp mơ hình với thơng tin thị trường, Đánh giá độ tin cậy thang đo, Giá trị hội tụ, Giá trị phân biệt Sau kiểm định giá trị hội tụ, tính đơn 16 hướng giá trị phân biệt, biến quan sát đạt điều kiện sử dụng để kiểm định mơ hình lý thuyết CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ ĐỊNH DUY TRÌ THAM GIA HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI BÊN NHẬN QUYỀN 4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu thức Nghiên cứu định lượng thức thực khảo sát 200 nhà nhận quyền Tp.HCM, kết thu 178 phiếu hợp lệ 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo Theo kết nghiên cứu định lượng sơ mục 3.5.1, có chín thang đo cần đánh giá độ tin cậy thang đo cho mô hình nghiên cứu Các nhân tố tác động đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Kết kiểm định độ tin cậy thang đo nhân tố cho thấy có hai biến quan sát bị loại sau đánh giá độ tin cậy thang đo là: PL5 (thang đo thực thi pháp luật NQTM) Y3 (thang đo dự định trì tham gia hệ thống NQTM) Như vậy, 33 biến quan sát lại đáp ứng độ tin cậy thang đo sử dụng phần phân tích nhân tố khám phá (EFA) 4.3 Phân tích nhân tố khám phá - Phân tích nhân tố khám phá cho khái niệm đặc điểm cá nhân, chất lượng mối quan hệ, thực thi pháp luật NQTM: Ở lần phân tích EFA thứ nhất, có ba biến quan sát không đạt giá trị phân biệt HL4, DT3 TA5 Kết phân tích EFA lần bốn cho thấy có tám nhân tố trích Trong đó, biến quan sát thuộc thang đo hướng ngoại, tận tâm, đồng thuận ổn định cảm xúc đo lường cho khái niệm đặc điểm cá nhân; biến quan sát thuộc thang đo cam kết, hài lòng tin 17 tưởng đo lường cho khái niệm chất lượng mối quan hệ - Phân tích nhân tố khám phá khái niệm dự định trì tham gia hệ thống NQTM: Kết phân tích EFA khái niệm dự định trì tham gia hệ thống NQTM có nhân tố rút trích 4.4 Phân tích nhân tố khẳng định - Kết CFA cho khái niệm đa hướng: Sau phân tích CFA cho khái niệm, với độ tin cậy 95%, hệ số tương quan khái niệm khác biệt so với (p < 0,05), thang đo đạt giá trị phân biệt - Kết CFA mơ hình đo lường tới hạn: Để kiểm định giá trị phân biệt tất khái niệm nghiên cứu mơ hình nghiên cứu, khái niệm nghiên cứu tự quan hệ với mơ hình tới hạn Kết cho thấy tất thang đo đạt tính đơn hướng, độ tin cậy tổng hợp, phương sai trích, độ tin cậy Cronbach’s alpha, giá trị nội dung, giá trị hội tụ giá trị phân biệt Vì vậy, khái niệm đạt giá trị phân biệt 4.5 Kiểm định mơ hình nghiên cứu (SEM) 4.5.1 Kiểm định mơ hình nghiên cứu Kết SEM cho thấy mơ hình lý thuyết phù hợp với liệu thị trường: Chi-square/df = 1,275 (< 2), TLI = 0,957 (> 0,9), CFI = 0,961 (> 0,9), RMSEA = 0,039 (< 0,08) Kết kiểm định cho thấy, mô hình nghiên cứu lý thuyết mơ hình cấu trúc tuyến tính có bậc tự do, tượng Heywood khơng xuất q trình ước lượng mơ hình SEM sai số chuẩn < |2,58| Kết ước lượng chưa chuẩn hóa tham số mơ hình cho thấy, với độ tin cậy 95%, mối quan hệ nhân có ý nghĩa thống kê có giá trị p < 0,05 18 Kiểm định ước lượng mơ hình nghiên cứu lý thuyết Bootstrap Nghiên cứu sử dụng phương pháp Bootstrap với số lượng mẫu lặp lại N = 350 Kết ước lượng từ 350 mẫu tính trung bình kèm theo độ chệch nhỏ, khơng có ý nghĩa thống kê độ tin cậy 95% Vì vậy, kết luận ước lượng mơ hình tin cậy 4.5.2 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu Dựa vào kết Bảng 4.13 kết luận thang đo đo lường khái niệm mơ hình nghiên cứu đạt giá trị liên hệ lý thuyết Vậy, giả thuyết mối quan hệ khái niệm mơ hình nghiên cứu chấp nhận Cụ thể: - Giả thuyết đặc điểm cá nhân có tác động chiều đến CLMQH Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền (H1) chấp nhận với p = 0,012 - Giả thuyết đặc điểm cá nhân có tác động chiều đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền (H2) chấp nhận với p = 0,039 - Giả thuyết thực thi pháp luật NQTM có tác động chiều đến CLMQH Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền (H3) chấp nhận với p = 0,004 - Giả thuyết thực thi pháp luật NQTM có tác động chiều đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền (H4) chấp nhận với p = 0,044 - Giả thuyết CLMQH Bên nhượng quyền - Bên nhận quyền có tác động chiều đến dự định trì tham gia hệ thống NQTM Bên nhận quyền (H5) chấp nhận với p = 0,008 4.5.3 - Phân tích đa nhóm Phân tích đa nhóm theo số năm hoạt động: Giá trị khác biệt Chi- 19 bình phương hai mơ hình 2,835 khác biệt bậc tự Vì vậy, mức khác biệt khơng có ý nghĩa hai mơ hình (p-value = 0,725 >0,05) Do mơ hình bất biến chọn Điều có nghĩa khơng có khác biệt tác động khái niệm mơ hình theo thời gian hoạt động - Phân tích đa nhóm theo xuất xứ thương hiệu: Giá trị khác biệt Chi-bình phương hai mơ hình bất biến khả biến 11,080 khác biệt bậc tự Mức khác biệt có ý nghĩa thống kê hai mơ hình (p-value = 0,016
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến dự định duy trì tham gia hệ thống NQTM của bên nhận quyền tại tp HCM (tt), Các nhân tố tác động đến dự định duy trì tham gia hệ thống NQTM của bên nhận quyền tại tp HCM (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay