skkn một số biện pháp chỉ đạo thực hiện lồng ghép việc chương trình rèn luyện đội viên với nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp

23 54 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:33

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HỐ PHỊNG GD&ĐT CẨM THỦY SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN LỒNG GHÉP CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN VỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VÂN Người thực hiện: Vũ Văn Tiếp Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Cẩm Vân SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý CẨM THỦY, NĂM 2018 MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trang Trang II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trang III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Trang IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trang B PHẦN NỘI DUNG Trang I CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN VÀ …… Trang Những nội dung chương trình rèn luyện đội viên Trang Nội dung hoạt động GD lên lớp trường tiểu học Trang II THỰC TRẠNG VỀ THỰC HIỆN … Trang Vài nét Trường Tiểu học Cẩm Vân Trang Về triển khai thực chương trình cơng tác Đội phong trào thiếu nhi nhà trường Trang Về tổ chức hoạt động Giáo dục lên lớp III MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ……………… Trước hêt, Hiệu trưởng phải người năm vững nội dung chương trình hoạt động Đội thiếu niên việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Trang Trang Trang Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo tổng phụ trách đội công tác tham mưu: Chỉ đạo thực tốt công tác phối hợp Tổng phụ trách Trang 11 Đội đội ngũ cán giáo viên: Trang 10 Xây dựng kế hoạch lồng ghép hoạt động giáo dục lên lớp với nội dung chương trình rèn luyện đội viên đảm bảo phù Trang 11 hợp Tổ chức tốt hoạt động tập thể sân trường lồng ghép chương trình rèn luyện đội viên với hình thức phong phú, đa dạng Trang 14 thu hút học sinh tham gia Tranh thủ ủng hộ quyền địa phương đồng Trang 15 thuận cha mẹ học sinh IV HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN LỒNG GHÉP … Trang 16 C Trang 19 PHẦN KẾT LUẬN A PHẦN MƠ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày 11 tháng năm 2015 Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa ban hành Cơng văn số 1490/SGDĐT-GDTH việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động Giáo dục lên lớp Tiểu học, xác định rõ nội dung “Hoạt động Giáo dục lên lớp thực hoạt động như: Giáo dục lên lớp theo chủ đề; Giáo dục kĩ sống; Giáo dục tập thể: Chào cờ, sinh hoạt lớp; Múa hát tập thể sân trường - trò chơi dân gian; Hoạt động ngoại khóa; Giáo dục An tồn giao thơng; Hoạt động Câu lạc bộ…Nội dung hoạt động Giáo dục ngồi lên lớp tích hợp với môn học, hoạt động Giáo dục khác Nhà trường lựa chọn hoạt động phù hợp với điều kiện giáo viên, sở vật chất, đặc điểm văn hoá địa phương, lồng ghép số nội dung Giáo dục vào hoạt động Giáo dục lên lớp cấp tiểu học” “Lồng ghép nội dung hoạt động Đội, Nhi đồng vào hoạt động Giáo dục lên lớp cách tự nhiên hiệu quả, gây hấp dẫn, hứng thú, có sức lơi học sinh vào hoạt động tự rèn luyện mình” [1] Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 phối hợp hoạt động ngành Giáo dục với Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 đề yêu cầu “Đẩy mạnh hoạt động Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, triển khai có hiệu việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hoạt động Giáo dục cho đoàn viên, niên, học sinh, sinh viên trường học thơng qua hoạt động Đồn, Hội, Đội” Bên cạnh đó, chương trình rèn luyện đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chương trình Giáo dục tổng hợp, mang tính định hướng gồm kiến thức truyền thống lịch sử dân tộc; kiến thức môi trường, sức khỏe, thể dục thể thao, … dành cho đội viên Trong trình phát triển, đòi hỏi em động, sáng tạo khối lượng tri thức phong phú gắn với vấn đề có tính thời bảo vệ mơi trường, chống biến đổi khí hậu, tăng cường Giáo dục kỹ sống Việc lồng ghép nội dung hoạt động Đội, Nhi đồng vào hoạt động Giáo dục lên lớp trường tiểu học với hướng dẫn chung thời lượng tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp tiết/tháng (hoặc 01 buổi/tháng) Đối với trường học buổi/ngày, bố trí hoạt động Giáo dục ngồi lên lớp thành tiết dạy độc lập cho phù hợp với kế hoạch dạy học Đối với trường học buổi/ngày lồng ghép giáo dục ngồi lên lớp vào môn học hoạt động giáo dục khác, phải đảm bảo thời lượng, nội dung theo yêu cầu Trong đó, thời lượng tổ chức hoạt động giáo dục tập thể Sao Nhi đồng, Đội thiếu niên tiết/tuần, thực vào chào cờ đầu tuần tiết sinh hoạt lớp Để đạt mục tiêu củng cố, khắc sâu kiến thức học lớp, hình thành hành vi, thói quen tốt; Rèn luyện cho học sinh kỹ bản; Hình thành tình cảm, niềm tin sáng, thái độ đắn tượng tự nhiên xã hội; đồng thời giúp.cho em đáp ứng tiêu chuẩn chuyên hiệu chương trình rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đòi hỏi Nhà trường phải có quản lý, phối hợp, đạo đồng bộ, chặt chẽ nội dung Giáo dục Với ý nghĩa đó, năm qua quan tâm thực “Một số biện pháp đạo thực lồng ghép việc chương trình rèn luyện đội viên với nội dung Giáo dục lên lớp Trường Tiểu học Cẩm Vân” đồng thời khái quát thành kinh nghiệm, để chia sẻ đồng nghiệp nhằm góp phần bước nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện nhà trường II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đánh giá thực trạng tổ chức thực biện pháp lồng ghép việc chương trình rèn luyện đội viên với nội dung Giáo dục lên lớp Trường Tiểu học Cẩm Vân nhằm nâng cao chất lượng hiệu Giáo dục trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Chương trình rèn luyện đội viên đội TNTP Hồ Chí Minh - Nội dung chương trình hoạt động giáo dục ngồi lên lớp tiểu học IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu văn bản, hướng dẫn Đội thiếu niên hoạt động Giáo dục trường tiểu học - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm B PHẦN NỘI DUNG I CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN VÀ NHỮNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Những nội dung chương trình rèn luyện đội viên trường tiểu học Chương trình rèn luyện đội viên nhằm giáo dục em nhi đồng, đội viên kiến thức giáo dục tổng hợp, mang tính định hướng gồm kiến thức truyền thống, lịch sử dân tộc; kiến thức chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử tổ chức Đồn TNCS Hồ Chí Minh Đội TNTP Hồ Chí Minh Bên cạnh đó, kiến thức kỹ năng, sức khỏe, môi trường, hoạt động giao lưu quốc tế…nhằm giúp em phát triển toàn diện trở thành ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ Ở trường tiểu học em từ tuổi đến 11 tuổi, theo hướng dẫn Hội đồng Đội Trung ương em tập trung thực chương trình sau đây: 1.1 Đối với chương trình dự bị đội viên, đối tượng Thiếu nhi độ tuổi từ đến tuổi, em thuộc lớp 1,2,3 trường tiểu học - Về nội dung, chương trình dự bị đội viên giúp em nhi đồng thực điều Bác Hồ dạy, xứng đáng ngoan,trò giỏi, nhi đồng chăm ngoan, Cháu ngoan Bác Hồ; phấn đấu trở thành đội viên tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh Các nội dung cụ thể bao gồm: Hiểu biết có lòng kính u Bác Hồ, yêu đất nước, dân tộc Việt Nam; Trở thành ngoan - trò giỏi - nhi đồng chăm ngoan cháu ngoan Bác Hồ; phấn đấu trở thành đội viên tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh; Biết giữ gìn vệ sinh sẽ; Hiểu biết yêu tổ chức Sao nhi đồng, Đội TNTP Hồ Chí Minh 1.2 Đối với chương trình rèn luyện đội viên, đối tượng đội viên chi đội, trường tiểu học em độ tuổi từ đến 11 tuổi, thuộc lớp 4,5 - Về nội dung, chương trình Rèn luyện Đội viên dành cho đội viên chia thành bậc rèn luyện, bao gồm hạng Ba; hạng Nhì hạng Nhất Trong phạm vi đề tài này, đề cập sâu vào nội dung rèn luyện chuyên hiệu hạng ba dành cho đội viên 8-11 tuổi, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học Bao gồm 10 chuyên hiệu sau đây: 1) Chuyên hiệu “Nghi thức Đội” 2) Chuyên hiệu “Kỹ Đội viên” 3) Chuyên hiệu “Nhà sử học nhỏ tuổi” 4) Chuyên hiệu “Nghệ sĩ nhỏ tuổi” 5) Chuyên hiệu “Nhà sinh học nhỏ tuổi” 6) Chuyên hiệu “Vận động viên nhỏ tuổi” 7) Chun hiệu “An tồn giao thơng” 8) Chuyên hiệu “Khóe tay hay làm” 9) Chuyên hiệu “Chăm học” 10) Chuyên hiệu “Hữu nghị Quốc tế” Nội dung hoạt động Giáo dục lên lớp trường tiểu học Từ năm học 2015-2016, Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa hướng dẫn việc tổ chức hoạt động lên lớp với nội dung cụ thể sau: - Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học: Giao lưu Tiếng hát-kể chuyện Bác Hồ; Giáo dục ý thức đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh… - Hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an tồn; dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh, điều kiện thực tế địa phương, giúp học sinh tự tin học tập; tổ chức hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh; học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hố, cách mạng địa phương - Giáo dục kĩ sống, gắn nhà trường với cộng đồng: Thực Giáo dục Kĩ sống cho học sinh đủ 01 chủ đề/tháng, chủ đề/năm học - Tìm hiểu kiến thức an tồn giao thơng thơng qua dạy 01 chủ đề/tháng, chủ đề/năm học; tổ chức giao lưu vẽ tranh theo chủ đề; tiểu phẩm, thơ ca hò vè, thuyết trình, đặt lời cho điệu dân ca có nội dung an tồn giao thơng - Hoạt động Múa hát tập thể sân trường - trò chơi dân gian: Múa hát tập thể sân trường phù hợp với Học sinh tiểu học, chủ điểm gắn với tháng năm học Múa hát tập thể sân trường phải tổ chức hướng dẫn thường xun có hiệu thơng qua giao lưu cấp cụm, huyện; giới thiệu hướng dẫn trò chơi an tồn, trò chơi dân gian như: Ơ ăn quan, nhảy dây, kéo co, bịt mắt bắt dê, trồng nụ trồng hoa, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột, nhảy bao bố… khuyến khích tổ chức trò chơi dân gian địa phương - Hoạt động Đội – Sao Nhi đồng: Lồng ghép nội dung hoạt động Đội, Nhi đồng vào hoạt động giáo dục lên lớp cách tự nhiên hiệu quả, gây hấp dẫn, hứng thú, có sức lơi học sinh vào hoạt động tự rèn luyện - Hoạt động Câu lạc học sinh: Thành lập Câu lạc sở thích cho học sinh theo môn học hoạt động Giáo dục; loại hình Câu lạc phải phù hợp với nhu cầu, sở thích học sinh, nhà trường địa phương; Câu lạc phải tạo môi trường cho sáng kiến, tài khiếu học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi giải trí, rèn luyện kĩ cho em Tổ chức giao lưu Câu lạc cấp cụm, huyện; thường xuyên kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực Nói tóm lại, chương trình rèn luyện đội viên tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp hướng tới nâng cao lực, phẩm chất, góp phần phát triển hồn thiện nhân cách, bồi dưỡng khiếu tài sáng tạo học sinh Qua củng cố, bổ sung, mở rộng nội dung kiến thức tiếp thu lớp Từ nội dung chương trình rèn luyện đội viên nội dung hoạt động giáo dục lên lớp trường tiểu học, chúng tơi tiến hành đánh giá thực trạng tình hình triển khai đơn vị để đề giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tạo hứng thú học tập cho em II THỰC TRẠNG VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CƠNG TÁC ĐỘI VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VÂN Vài nét Trường Tiểu học Cẩm Vân Trường Tiểu học Cẩm Vân có tổng số 27 CBGV; 432 học sinh với 18 lớp Đã công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn vào tháng 12 năm 2002 công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ năm 2012 Nhà trường hồn thành cơng tác kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cơng nhận đạt cấp độ vào tháng 5/2015 Về sở vật chất nhà trường: - Trường có 30 phòng kiên cố, hai tầng (22 phòng điểm trường 08 phòng điểm trường lẻ) Có 18 Phòng học, 04 phòng học mơn (Âm nhạc, Ngoại ngữ, tin học Mỹ thuật), 01 phòng truyền thống sinh hoạt Đội Thư viện đạt chuẩn Thư viện có tổng số đầu sách 8211 Hằng năm tổ chức tốt Ngày hội đọc sách phong trào quyên góp sách Bố trí xếp thư viện ngăn nắp, khoa học Là thư viện tổ chức hoạt động có hiệu huyện Cẩm Thủy, có nhiều đơn vị tỉnh đến tham quan chia sẻ kinh nghiệm Phong trào nếp hoạt động Đội thiếu niên trì thường xuyên, cấp đánh giá cao Có nhiều học sinh đạt giải kỳ thi cấp huyện cấp tỉnh, có đội viên đạt giải toàn tỉnh Hội thi huy đội, phụ trách giỏi tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII Về triển khai thực chương trình cơng tác Đội phong trào thiếu nhi nhà trường: Trường Tiểu học Cẩm Vân ln triển khai thực tốt chương trình Cơng tác Đội phong trào thiếu nhi năm Năm học 2017-2018 với chủ đề “Thiếu nhi Cẩm Thủy thi đua làm theo điều Bác Hồ dạy” Một bốn nhiệm vụ trọng tâm xác định là: Nâng cao chất lượng đội viên Đổi phương thức triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” Nghiên cứu đổi cách thức tổ chức cho thiếu nhi thực Chương trình "Rèn luyện đội viên" qua mạng Internet Chủ động nghiên cứu, tham mưu lồng ghép, tích hợp Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai hoạt động lên lớp nhà trường, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lưa tuổi Nghiên cứu, điều chỉnh nội dung, phương pháp đánh giá để thống với chương trình ngồi lên lớp chủ trương ngành giáo dục đào tạo; tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” với hình thức kiểm tra, ghi nhận phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị [4] Căn chương trình cơng tác Hội đồng Đội huyện, Tổng phụ trách Đội cụ thể hóa chương trình cơng tác năm học phù hợp với tình hình đơn vị Về tổ chức hoạt động Giáo dục lên lớp Vào đầu năm học, Sở Giáo dục Đào tạo Thành Hóa có văn hướng dẫn cụ thể tổ chức hoạt động Giáo dục lên lớp với định hướng “Tiếp tục thực Công văn 1490/SGDĐT-GDTH ngày 11/8/2015 việc hướng dẫn tổ chức hoạt động Giáo dục lên lớp Tiểu học Tuyên truyền cho phụ huynh - học sinh cộng đồng cách phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, kiến thức bản, dấu hiệu nhận biết nạn bắt cóc trẻ em, bạo lực học đường, cách phòng chống đuối nước, kĩ hiểm tự vệ đáng,… Khuyến khích nhà trường đưa môn Khiêu vũ thể thao (Dance sport), Võ thuật vào hoạt động Giáo dục lên lớp, vận dụng vào nội dung múa hát sân trường” [5] Đối với Trường Tiểu học Cẩm Vân, trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, tổ chức dạy học buổi/ngày Ngồi việc bố trí thời khóa biểu tuần 01 tiết hoạt động ngồi lên lớp, 01 tiết sinh hoạt cờ vào thứ Hai đầu tuần 01 tiết sinh hoạt tập thể cuối tuần, hàng tháng tổ chức 01 buổi sinh hoạt tập thể tồn trường với hình thức hội thi, hội diễn, sân khấu hóa … Kế hoạch hoạt động lên lớp tập trung vào nội dung: - Hoạt động giáo dục: Triển khai học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học: Giao lưu Tiếng hát-kể chuyện Bác Hồ; giáo dục ý thức đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh… - Hoạt động thể dục thể thao: Nâng cao chất lượng nề nếp thể dục vào thứ hai thứ tư múa hát sân trường vào thứ ba thứ năm hàng tuần Thành lập câu lạc môn thể thao, môn nghệ thuật học sinh u thích gồm: bóng đá; cờ vua, cầu lơng, bóng bàn; E robic, Khiêu vũ - Hoạt động lao động, khoa học, kỹ thuật: Giáo dục học sinh tham gia lao động, vận dụng kiến thức học vào thực tế sống Tiếp tục trì cơng trình măng non chăm sóc bồn hoa, cảnh sân trường Tổ chức buổi lao động làm vệ sinh trường lớp, vệ sinh công cộng hàng tuần, hướng dẫn Học sinh lao động có khoa học, kỹ thuật đảm bảo vệ sinh - Hoạt động vui chơi giải trí: Tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, giới thiệu hướng dẫn trò chơi an tồn, trò chơi dân gian như: Ơ ăn quan, nhảy dây, kéo co, bịt mắt bắt dê, trồng nụ trồng hoa, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột, nhảy bao bố… đồng thời tổ chức trò chơi dân gian địa phương - Thực chủ đề Giáo dục kỹ sống, tổ chức thực theo khối lớp năm học, cụ thể sau: Chủ đề Khối lớp Khối lớp Kỹ Tự Kỹ phục vụ Phòng tránh nạn, thương tích Kỹ Kỹ Quản lý Lắng nghe thời gian tích cực Khối lớp Khối lớp Khối lớp Kỹ Tự Kỹ Tự Kỹ phục vụ phục vụ Giao tiếp nơi công cộng Kỹ Kỹ Kỹ Giao tiếp Giao tiếp Ứng phó với bạn bè với bạn bè với căng và thẳng người người Kỹ Kỹ Tôi ? Kỹ Kỹ Phòng tránh Trình bày định Hợp tác nạn, suy nghĩ, ý giải thương tích tưởng vấn đề Kỹ Kỹ Tự Kỹ Kỹ Tự Kỹ Tìm kiếm tin Phòng tránh bảo vệ Giải hỗ trợ nạn, mâu thuẫn khó thương tích khăn Kỹ Kỹ Kỹ Kỹ Kiên định định Cảm thơng đảm nhận Tìm kiếm từ chối giải chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ vấn khó đề khăn Kỹ Kỹ Kỹ Kỹ Giá trị Hợp tác đảm nhận Quản lý Kiểm sốt tơi trách nhiệm thời gian cảm xúc Kỹ Kỹ Mục tiêu Kỹ Ứng xử Hợp tác Lập kế hoạch Kỹ Tìm kiếm xử lý thơng tin - Thực chủ đề Giáo dục An toàn giao thông, tổ chức thực theo khối lớp năm học, cụ thể sau: Chủ đề Khối lớp An toàn nguy hiểm Khối lớp An toàn nguy hiểm đường phố Em tìm hiểu Đường phố đường phó nơi em sống học Khối lớp Em tìm hiểu giao thơng đường bộ, đường sắt Em tìm hiểu biển báo hiệu giao thơng Đèn tín hiệu Hiệu lệnh Đi sang giao thông cảnh sát đường an giao thơng tồn Biển báo hiệu giao thơng Đi an Đi Đường tồn sang đường an toàn đường phố an toàn đến trường Đi sang Các phương Đường đường an tiện giao an tồn tồn thơng đến trường đường (tiếp) Ngồi an Ngồi an An toàn toàn xe toàn xe xe khách đạp, xe máy đạp, xe máy Khối lớp Biển báo giao thông vạch kẻ đường Chiếc xe đạp an tồn Khối lớp Biến báo giao thơng thường gặp Thực hành xe đạp Những hành vi không phép xe đạp an toàn Lựa chọn đường xe đạp an tồn Giao thơng đường thủy an tồn giao thơng đường thủy An tồn xe hơi, xe buýt, tàu hỏa Đường an toàn Em xe đạp an toàn Nguyên nhân gây tai nạn giao thơng Em thực an tồn giao thơng Nội dung giáo dục lên lớp phong phú, đa dạng xuyên suốt năm học, nhận thấy trách nhiệm người Hiệu trưởng cần phải đạo thực lồng ghép việc chương trình rèn luyện đội viên với nội dung Giáo dục lên lớp để tạo đồng hoạt động nhà trường, nâng cao hiệu giáo dục toàn diện III MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN LỒNG GHÉP CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN VỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VÂN Trước hêt, Hiệu trưởng phải người nắm vững nội dung chương trình hoạt động Đội thiếu niên việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Ở trường tiểu học, Hiệu trưởng người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí hoạt động chất lượng giáo dục nhà trường, để nâng cao chất lượng thực chương trình rèn luyện đội viên đội thiếu niên tiền phong HCM nâng cao hiệu hoạt động giáo dục lên lớp Nhà trường, đòi hỏi người cán lý phải: - Nắm vững chương trình cơng tác, nội dung phương pháp tổ chức hoạt động đội thiếu niên - Xác định vị trí vai trò việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung hình thức tổ chức hoạt động lên lớp Đây giải pháp quan trọng định chất lượng việc tổ chức hoạt động lên lớp Việc xây dựng kế hoạch, nội dung hình thức tổ chức hoạt động Ngồi lên lớp cần đảm bảo tính khoa học, thực tiễn khả thi Nội dung đề phải đảm bảo yêu cầu chung giáo dục lên lớp tiểu học Phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, địa phương Ngoài tổ chức cho nhiều học sinh tham gia, tạo điều kiện cho học sinh hoạt động Hình thức tổ chức cần linh hoạt, sáng tạo để tổ chức đa dạng phong phú hình thức Kế hoạch, nội dung hình thức phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học, lựa chọn cách linh hoạt, sáng tạo, hợp lí Mỗi tháng bố trí 01 buổi sinh hoạt tập thể với hình thức sân khấu hóa, hội thi, hội diện để tạo điều kiện cho em trải nghiệm điều học lớp Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo tổng phụ trách đội công tác tham mưu: Tổng phụ trách Đội trường tiểu học vừa giáo viên nhà trường vừa đại diện Đoàn phụ trách cơng tác thiếu nhi đòi hỏi người phụ trách phải có lực tổ chức quản lý công tác Đội; biết vận dụng đường lối, sách Đảng, Nhà nước chủ trương Đồn vào cơng tác Đội; Biết tổ chức đạo, phối hợp lực lượng nhà trường tham gia công tác giáo dục thiếu nhi Tuy nhiên để nâng cao hiệu công tác giáo dục nhà trường tổ chức Đội nhà trường, Hiệu trưởng phải coi trọng phát huy tính chủ động, sáng tạo Tổng phụ trách Đội việc tham mưu, đề xuất biện pháp cơng tác đội, hình thức phối hợp cơng tác đội chương trình hoạt động giáo dục ngồi lên lớp; Xây dựng kế hoạch công tác Đội trở thành phận kế hoạch giáo dục nhà trường Ở Trường Tiểu học Cẩm Vân, chúng tơi ln đề cao vai trò Tổng phụ trách Đội, từ việc lựa chọn giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn phẩm chất, nghiệp vụ kỹ công tác để phân công nhiệm vụ đến việc tạo điều kiện sở vật chất đảm bảo tốt cho việc tổ chức hoạt động Đội 10 TPT Đội tham gia tập huấn cốt cán tổ chức hoạt động Giáo dục lên lớp năm học 2015-2016 Sở GD&ĐT tổ chức Tổng phụ trách hướng dẫn múa hát sân trường cho Ban huy chi đội năm học 2017-2018 Chỉ đạo thực tốt công tác phối hợp Tổng phụ trách Đội đội ngũ cán giáo viên: Nhận thức rõ vai trò Tổng phụ trách Đội Nhà trường, nhiên cá nhân Tổng phụ trách tổ chức hoạt động độc lập để triển khai trương trình cơng tác Đội mà đòi hỏi phải có định hướng Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên liên tục đội ngũ cán giáo viên Chính cơng tác quản lý, đạo xem biện pháp quan trọng Hàng năm, đưa nội dung hoạt động Đội thiếu niên hoạt động giáo dục lên lớp nhiệm vụ công tác chi Phân công nhiệm vụ cụ thể đảng viên, giáo viên; xác định rõ biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động việc phối hợp Tổng phụ trách Đội đội ngũ cán giáo viên, trước hết với giáo viên chủ nhiệm lớp Đồng thời tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên, xếp loại viên chức cuối năm Hội nghị chi xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2018 GVCN phối hợp tham gia hoạt động hướng dẫn học sinh múa hát sân trường Xây dựng kế hoạch lồng ghép hoạt động giáo dục lên lớp với nội dung chương trình rèn luyện đội viên đảm bảo phù hợp 11 Trên sở hướng dẫn số 1490/SGDĐT ngày 11/8/2015 Sở GD-ĐT Thanh Hóa hướng dẫn nhiệm vụ năm học năm, xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, cụ thể sau: Chủ Tháng điểm Giáo dục Nội dung lồng ghép chương trình rèn luyện đội viên với hoạt động Giáo dục lên lớp Hoạt động Đội, Sao nhi đồng: Phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Chăm học”,“An toàn giao thơng” Mùa Hoạt động Giáo dục ngồi lên tựu lớp: trường - Giáo dục kĩ tham gia sinh hoạt tập thể; Triển khai múa hát tập thể sân trường, trò chơi dân gian Hoạt động Đội, Sao nhi đồng: Đại hội Chi đội, Liên đội; Kiện toàn Ban huy liên đội; Tập huấn cho Ban huy Liên đội - Triển khai thực phong trào: “Tuần lễ giúp bạn đến trường” … Mái - Phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Chăm trường học”,“An tồn giao thơng” thân Hoạt động Giáo dục lên lớp: yêu Truyền thống nhà trường, nội quy trường lớp - Giáo dục Kĩ sống (Chủ đề 1) - Giáo dục an tồn giao thơng (Chủ đề1) -Triển khai múa hát tập thể sân trường, Trò chơi dân gian Hoạt động Đội, Sao nhi đồng: - Phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Chăm học”,“An tồn giao thơng” Vòng Hoạt động Giáo dục ngồi lên lớp: 10 tay bạn - Giáo dục tình cảm bạn bè, lòng nhân ái, bè nhân đạo - Giáo dục Kĩ sống (Chủ đề 2) - Giáo dục an tồn giao thơng (Chủ đề 2) 11 Biết ơn Hoạt động Đội, Sao nhi đồng: thầy, cô Phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Chăm giáo học”; “Nghệ sĩ nhỏ tuổi”; " Khéo tay hay làm" Trọng tâm hoạt động - Hát đúng, thuộc hát: Quốc ca- Đội ca; - Nghi thức Đội - Phát động tháng ATGT cho Học sinh toàn trường Vui học " An tồn giao thơng" - Sinh hoạt tập thể theo chủ đề, chủ điểm - Hoạt động múa hát tập thể sân trường Vui học "An tồn giao thơng" - Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ - Hội thi văn 12 Chủ Tháng điểm Giáo dục 12 Uống nước nhớ nguồn Ngày Tết quê em Em yêu Tổ quốc Việt Nam Yêu quý mẹ giáo Nội dung lồng ghép chương trình rèn luyện đội viên với hoạt động Giáo dục lên lớp Hoạt động Giáo dục lên lớp: Giáo dục lòng kính trọng biết ơn thầy cô giáo - Giáo dục Kĩ sống (Chủ đề 3) - Giáo dục an tồn giao thơng (Chủ đề 3) Hoạt động Đội, Sao nhi đồng: Phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Chăm học”, “Nghi thức đội viên" Hoạt động Giáo dục lên lớp: Giáo dục lòng tự hào biết ơn người ngã xuống độc lập tự Tổ quốc - Kĩ sống (Chủ đề 4) - Giáo dục an tồn giao thơng (Chủ đề 4) Hoạt động Đội, Sao nhi đồng: Phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Chăm học”, Hoạt động Giáo dục lên lớp: Giáo dục truyền thống dân tộc - Giáo dục Kĩ sống (Chủ đề 5) - Giáo dục an tồn giao thơng (Chủ đề 5) Hoạt động Đội, Sao nhi đồng: Rèn luyện chuyên hiệu “Chăm học”, Hoạt động Giáo dục lên lớp: Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước - Giáo dục Kĩ sống (Chủ đề 6) - Giáo dục an tồn giao thơng (Chủ đề 6) Hoạt động Đội, Sao nhi đồng: Phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Nhà sử học nhỏ tuổi”, “Chăm học” Hoạt động Giáo dục lên lớp: Giáo dục tình cảm u q bà, mẹ, giáo, chị em gái; tơn trọng, thân thiện đồn kết với bạn gái - Giáo dục Kĩ sống (Chủ đề 7) Trọng tâm hoạt động nghệ: “Hát mừng thầy cô” Hội thi “Rung chuông vàng” theo chủ đề - Sinh hoạt tập thể theo chủ đề - HĐ Múa hát tập thể sân trường Tổ chức hoạt động nhân đạo, giúp đỡ bạn có hồn cảnh khó khăn - Giao lưu hoạt động Câu lạc cấp trường 13 Chủ Tháng điểm Giáo dục Hòa bình hữu nghị Bác Hồ kính yêu Nội dung lồng ghép chương trình rèn luyện đội viên với hoạt động Giáo dục lên lớp Hoạt động Đội, Sao nhi đồng: Phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Nghệ sĩ nhỏ tuổi”, “Chăm học”, “Nhà sử học nhỏ tuổi” gắn với việc tìm hiểu lịch sử địa phương Hoạt động Giáo dục lên lớp: Giáo dục tình đồn kết hữu nghị dân tộc, quốc gia giới; Tổ chức Ngày sách Việt Nam Hoạt động Đội, Sao nhi đồng: Phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Nghệ sĩ nhỏ tuổi”, “Chăm học”, “Nhà sử học nhỏ tuổi” gắn với việc tìm hiểu lịch sử địa phương Hoạt động Giáo dục ngồi lên lớp: Giáo dục tình cảm kính yêu Bác Hồ Ôn tập, kiểm tra, tổng kết năm học Trọng tâm hoạt động Tổ chức “Ngày hội sách”; Hội thi kể chuyện; giới thiệu sách Thi Kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh Tổ chức tốt hoạt động tập thể sân trường lồng ghép chương trình rèn luyện đội viên với hình thức phong phú, đa dạng thu hút học sinh tham gia Mỗi tháng nhà trường cần tổ chức 01 buổi sinh hoạt tập thể lồng ghép việc thực chương trình rèn luyện đội viên nội dung hoạt động lên lớp theo chủ điểm, đảu bảo yêu cầu: 5.1 Lựa chọn thời gian, hình thức hoạt động lên lớp phù hợp với nội dung rèn luyện chuyên hiệu chủ điểm giáo dục tháng: Các hình thức hoạt động Giáo dục lên lớp đa dạng, phong phú Mỗi hình thức có tác dụng to lớn việc rèn luyện chuyên hiệu đội viên Khi tổ chức rèn luyện chuyên hiệu, cần lựa chọn hình thức thích hợp để lồng ghép nội dung chủ điểm giáo dục tháng Ví dụ: Đối với chuyên hiệu “Chăm học” tổ chức hình thức “Hội vui học tập”, “Trò chơi chữ”, Rung chuông vàng…hoặc chuyên hiệu “Nghệ sĩ nhỏ tuổi” tổ chức lồng ghép với chủ điểm “Kính u thầy cơ” vào tháng 11, với hình thức thi văn nghệ, thi kể chuyện, vẽ tranh 5.2 Kết hợp rèn luyện nhiều chuyên hiệu tổ chức hoạt động tập thể sân trường:Tùy theo chủ điểm tháng lồng ghép nội dung rèn luyện chuyên hiệu cho phù hợp vừa đảm bảo mục tiêu tiết sinh hoạt ngoại khóa vừa đảm bảo mục tiêu rèn luyện chuyên hiệu với chủ điểm "Truyền thống nhà trường" tổ chức lồng ghép chun hiệu "An tồn giao thơng", "Chăm học", với hoạt động quyên góp giúp đỡ bạn; Với chủ 14 điểm“Uống nước nhớ nguồn” vào tháng 12 tập trung rèn luyện chuyên hiệu “Nghi thức Đội”, “Chăm học”, “Vận động viên nhỏ tuổi” Hoặc với chủ điểm “Kính u Bác Hồ” phối hợp rèn luyện chuyên hiệu “Nhà sử học nhỏ tuổi”, "Chăm học", "Nghệ sĩ nhỏ tuổi"… Ví dụ, với chủ điểm Tháng “Yêu quý mẹ cô giáo” , năm 2017 chúng tơi tổ chức hình thức hội thi rung chuông vàng với chủ đề “Em yêu sử Việt” kết hợp lồng ghép công nhận chuyên hiệu “Nhà sử học nhỏ tuổi” Năm 2018 chúng tơi tổ chức hình thức giao lưu câu lạc Toán Tiếng Việt khối 4,5 Học sinh Trần Lê Nguyên 5A đạt xuất sắc phần trả lời câu hỏi rung chuông vàng (tháng 3/2017) Phần thi chào hỏi đội Phượng hồng buổi giao lưu câu lạc (tháng 3/2018) Hay với chủ điểm tháng “Hòa bình hữu nghị”, năm 2016 tổ chức Ngày hội đọc sách với chủ điểm “Em yêu lịch sử Việt Nam” gắn với việc tìm hiểu lịch sử địa phương Thanh Hóa Năm 2017, tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” Phần thi “giới thiệu sách mới” em Phạm Huyền Trang lớp 3A năm học 2015-2016 Phần thi “Kể chuyện” em Vũ Hạnh Chi lớp 5A năm học 2016-2017 Tranh thủ ủng hộ quyền địa phương đồng thuận cha mẹ học sinh Hiệu trưởng nhà trường phải làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng , quyền địa phương, đại diện cha mẹ học sinh, nhằm tranh thủ ủng hộ, đồng thuận việc triển khai thực kế hoạch nhà trường 15 Cha mẹ học sinh giáo viên chuẩn bị cho học sinh dự thi Erobic (năm 2017) Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy dự giao lưu câu lạc trao thưởng cho học sinh (tháng 3/2018) Từ năm học 2017-2018, Trường Tiểu học Cẩm Vân đưa môn Khiêu vũ thể thao với vũ điệu cha cha cha vào hoạt động tập thể sân trường tạo húng thú cho học sinh cha mẹ học sinh ủng hộ nhiệt tình Năm học 2017-2018 đưa mơn Khiêu vũ vào hoạt động tập thể sân trường Các thành viên câu lạc thể vũ điệu cha cha cha (tháng 3/2018) IV HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN LỒNG GHÉP CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN VỚI NỘI DUNG GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VÂN Bước đầu rèn luyện hình thành cho học sinh kĩ phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học; Hình thành hành vi, thói quen tốt học tập, lao động tự phục vụ hoạt động tập thể Thực nghi thức đội năm học 2017-2018 Tiết chào cờ đầu tuần kéo cờ theo nghi thức Đội 16 Chất lượng thực chương trình rèn luyện đội viên nâng lên rõ rệt, tạo thu hút hứng khởi đội viên Nền nếp hoạt động Đội nhà trường trì khẳng định Hiệu triển khai chương trình cơng tác Đội phòng trào thiếu nhi nhà trường đạt kết cao Đội viên thực hành trống Hội thi “Chỉ huy Đội, phụ trách Sao giỏi Tổng phụ trách đội 02 đội viên dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Cẩm Thủy năm 2017 Tạo khơng khí thi đua học tập sơi khối, chi đội Bồi dưỡng thái độ tự giác tham gia hoạt động tập thể; hình thành tình cảm chân thành, niềm tin sáng với sống, với quê hương đất nước Hội thi kể chuyện Bác Hồ năm học 2016-2017 Giao lưu câu lạc năm học 2017-2018 Củng cố kiến thức học lớp, trau dồi kĩ sống làm cho học sinh rèn luyện, tự tin xử lý tốt tình thực tế Học sinh Hướng dẫn, giới thiệu Nhà trường hoạt động thư viện với thầy cô bạn học sinh huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái thăm trường (tháng 05/2018) 17 Đồng thời tạo nếp hoạt động thường xuyên, liên tục Đội Thiếu niên nâng cao hiệu hoạt động giáo dục lên lớp Trường Tiểu học Cẩm Vân cha mẹ học sinh nhân dân địa phương đánh giá cao Học sinh hào hứng tham gia phần thi rung chuông vàng tháng 3/2018 Học sinh tham gia ngày hội đọc sách năm 2017 Nói tóm lại, lồng ghép chương trình rèn luyện đội viên với nội dung giáo dục lên lớp có ý nghĩa vơ quan trọng trường tiểu học, góp phần thiết thực vào việc thực mục tiêu giáo dục toàn diện Nhà trường Tổ chức tốt hoạt động Đội thiếu niên hoạt động giáo dục lên lớp giúp cho Trường Tiểu học Cẩm Vân khẳng định nếp dạy học, tạo hứng thú cho học sinh đến trường, xây dựng niềm tin cha mẹ học sinh nhân dân địa phương, đảm bảo điều kiện để nhà trường trì, phát triển nâng cao chất lượng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 18 C PHẦN KẾT LUẬN Từ thực tiễn tổ chức triển khai thực lồng ghép chương trình rèn luyện đội viên với nội dung Giáo dục hoạt động lên lớp Trường Tiểu học Cẩm Vân, rút số kết luận sau đây: Lồng ghép chương trình rèn luyện đội viên với nội dung giáo dục hoạt động lên lớp việc làm vơ cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục nhà trường Chỉ đạo thực tốt việc lồng ghép chương trình rèn luyện đội viên với nội dung giáo dục hoạt động lên lớp trường tiểu học giải pháp hiệu quả, toàn diện để tiếp tục nâng cao chất lượng đội viên, chất lượng hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi, chất lượng giáo dục, góp phần thực có hiệu qủa cơng tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em thời kỳ đồng thời thực tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” hướng tới đổi phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực chủ động học sinh Vì vậy, để nâng cao chất lượng hiệu chương trình rèn luyện đội viên với nội dung giáo dục hoạt động lên lớp trường tiểu học , trước hết đòi hỏi cán quản lý, trước hết người hiệu trưởng phải nhận thức rõ vị trí, vai trò cơng tác Đội phong trào thiếu nhi nhà trường tầm quan trọng hoạt động giáo dục lên lớp; Phát huy vai trò, tính chủ động sáng tạo Tổng phụ trách Đội từ việc tham mưu xây dựng kế hoạch đến việc tổ chức triển khai thực kiểm tra đánh giá kết Một biện pháp quan trọng để để nâng cao chất lượng hiệu chương trình rèn luyện đội viên với nội dung giáo dục hoạt động lên lớp trường tiểu học cần làm tốt công tác xã hội hóa Giáo dục, huy động người tham gia làm công tác Giáo dục với nhà trường Để làm tốt công tác này, hiệu trưởng phải thực dân chủ bàn bạc, công khai việc xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cơng khai, minh bạch q trình thực Đây yếu tố quan trọng để tạo tin tưởng đồng thuận tập thể cán giáo viên, nhân viên nhà trường, lãnh đạo địa phương cha mẹ học sinh tham gia thực mục tiêu phát triển nhà trường Bên cạnh đó, sở vật chất thiết bị nhà trường điều kiện quan trọng, cẩn thiết để nâng cao hiệu hoạt động Đội thiếu niên hoạt động lên lớp Kinh nghiệm rút từ trình đạo nhà trường cần thực lồng ghép chương trình rèn luyện đội viên với nội dung giáo dục hoạt động lên lớp tạo đồng việc thực chương trình cơng tác Đội phong trào thiếu nhi với chủ điểm giáo dục tháng Nhà trường Người hiệu trưởng cần phải tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giáo viên Tổng phụ trách Đội với giáo viên chủ nhiệm lực lượng giáo dục địa phương 19 Trên số biện pháp rút từ thực tiễn trình đạo tổ chức thực nội dung lồng ghép chương trình rèn luyện đội viên với nội dung Giáo dục hoạt động lên lớp Trường Tiểu học Cẩm Vân, chắn chưa đảm bảo toàn diện khơng tránh khỏi thiếu sót Bản thân tơi mong nhận đóng góp ý kiến bổ sung thêm đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Cẩm Vân, ngày 21 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết Vũ Văn Tiếp 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hướng dẫn tổ chức hoạt động Giáo dục lên lớp Tiểu học Số 1490/SGDĐT-GDTH ngày 11/8/2015 Sở GD&ĐT Thanh Hóa Hướng dẫn thực chương trình rèn luyện đội viên Hội đồng Đội Trung ương - NXB Thanh niên 2007 Chương trình phối hợp hoạt động ngành Giáo dục với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 Hội đồng Đội huyện Cẩm Thủy chương trình Cơng tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 Số 01-CT/HĐĐ ngày 21/9/2017 Dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Mạch thực Giáo dục lên lớp năm học 2017-2018 Công văn số 896/SGDĐT-GDTH ngày 05/5/2017 Sở GD&ĐT Thanh Hóa DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Vũ Văn Tiếp Chức vụ đơn vị công tác: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Vân TT Tên đề tài SKKN Cấp đánh giá xếp loại Hướng dẫn học sinh lớp giải toán phương pháp “rút đơn vị” Sở GD&ĐT Thanh Hóa Nâng cao hiệu hoạt động Giáo dục lên lớp thơng qua hình thức hội thi "Năm cánh ngoan" trường Tiểu học Cẩm Vân" Phòng GD&ĐT Cẩm Thủy Một số biện pháp đạo nâng cao hiệu dạy học lịch sử Sở GD&ĐT địa lý địa phương Trường Thanh Hóa Tiểu học Cẩm Vân Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng hiệu hoạt Sở GD&ĐT động thư viện thân thiện Thanh Hóa Trường Tiểu học Cẩm Vân Một số biện pháp tăng cường sở vật chất, thiết bị dạy học Trường Tiểu học Cẩm Vân để trì, phát triển nâng cao chất lượng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ Năm học Kết đánh đánh giá xếp giá xếp loại loại Loại B (Số 219/B-GDTH 1999-2000 ngày 10/5/2001 GĐ Sở GD&ĐT) Loại A 2006-2007 Loại C (QĐ Số 871/QĐ2011-2012 SGD&ĐT ngày 18/12/2012 GĐ Sở GD&ĐT) Loại B (QĐ Số 753/QĐSGD&ĐT ngày 03/11/2014 GĐ Sở GD&ĐT) 2013-2014 Loại C Phòng GD&ĐT Cẩm Thủy QĐ số 22/QĐPGD&ĐT ngày 05/5/2017 Trưởng phòng GD&ĐT 2016-2017 ... viên với nội dung Giáo dục lên lớp để tạo đồng hoạt động nhà trường, nâng cao hiệu giáo dục toàn diện III MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN LỒNG GHÉP CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN VỚI NỘI DUNG. .. TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN VÀ NHỮNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Những nội dung chương trình rèn luyện đội viên trường tiểu học Chương trình rèn luyện đội viên. .. giáo viên chủ nhiệm lực lượng giáo dục địa phương 19 Trên số biện pháp rút từ thực tiễn trình đạo tổ chức thực nội dung lồng ghép chương trình rèn luyện đội viên với nội dung Giáo dục hoạt động lên
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp chỉ đạo thực hiện lồng ghép việc chương trình rèn luyện đội viên với nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp , skkn một số biện pháp chỉ đạo thực hiện lồng ghép việc chương trình rèn luyện đội viên với nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay