skkn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

19 74 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:33

MỤC LỤC TT Tên MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 NỘI DUNG 2.1 2.2 Cơ sở lí luận Thực trạng vấn đề trước áp dụng 3 2.2.1 Thuận lợi 2.2.2 2.3 Khó khăn Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Bồi dưỡng tư tưởng trị, đạo đức nhà giáo 4 2.3.1 Trang 2.3.1.1 Bồi dưỡng tư tưởng, trị 2.3.1.2 Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp 2.3.2 Bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ 2.3.2.1 Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn 2.3.2.2 Đổi hoạt động dự giờ, học hỏi đồng nghiệp 2.3.2.4 Phát huy phong trào tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo viên 2.3.2.4 Bồi dưỡng chuyên môn thông qua đầu tư sở vật chất 10 2.3.3 Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá giáo viên 11 2.4 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 12 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 12 3.1 Kết luận 12 3.2 Kiến nghị 12 Tài liệu tham khảo 14 1 : MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài: Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị số 29-NQ/TW) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Đảng ta nhận đình: “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.” Cho đến nay, ngành giáo dục Việt Nam xây dựng đội ngũ nhà giáo cấp tương đối đồng cấu, đủ số lượng, có phẩm chất đạo đức ý thức trị, trình độ lực chun mơn, nghiệp vụ tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành Các nhà trường bước đầu đổi theo tinh thần phát huy tính động, chủ động tích cực người học; giáo viên chủ động việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy quản lý, bước nâng cao chất lượng giáo dục Tuy nhiên, chất lượng nhà giáo không đồng vùng miền Nhiệm vụ “đổi toàn diện giáo dục” đặt lên vai đội ngũ nhà giáo Việt Nam yêu cầu với trách nhiệm lớn dạy học giáo dục Mỗi thầy giáo, cô giáo theo yêu cầu đổi người giỏi chuyên môn dạy học mơn học mà phải người có lực sư phạm, lực giáo dục truyền động lực học tập, tu dưỡng đạo đức nhân cách tới học sinh Bên cạnh đó, để thực tốt nhiệm vụ mình, thầy giáo, giáo cần có lực huy động hợp tác rộng rãi với đồng nghiệp, với cha mẹ học sinh, cộng đồng tổ chức xã hội tham gia hiệu vào hoạt động giáo dục Vì vậy, việc xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi ngành giáo dục đào tạo xác định nhiệm vụ quan trọng, khâu then chốt công đổi giáo dục Xuất phát từ nguyên nhân mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu “Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục” 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng, kinh nghiệm thực tế Từ đề xuất biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 1.3 Đối tượng nghiên cứu Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu chủ yếu tự luận, nghiên cứu văn bản, nghị quyết, thị công tác quản lý giáo dục cấp - Phương pháp nghiên cứu lý luận; thực tiễn - Phương pháp quan sát; - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 2: NỘI DUNG 2.1.Cơ sở lí luận Đổi tồn diện giáo dục hiểu là: đổi tất mặt, thành tố hệ thống giáo dục, hoạt động dạy học, đánh giá kết giáo dục điều kiện đảm bảo (chương trình tài liệu dạy học giáo viên động lực giáo viên, sở vật chất phương tiện dạy học, tài chính, mơi trường dạy học…) thành tốt quan Đổi giáo dục phải đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thông tin truyền thông dạy học Đứng trước yêu cầu đổi giáo dục Thực nhiệm vụ giáo dục khơng khác ngồi vai trò đội ngũ giáo viên lực lượng chủ chốt ngành giáo dục, đội ngũ giáo viên định thành bại giáo dục đào tạo Đội ngũ giáo viên có vị trí, vài trò quan trọng việc đào tạo người có ích cho xã hội, Khơng có thầy giỏi khơng có trò giỏi Chính để nâng cao chất giáo dục tồn diện cho học sinh điều cần thiết phải xây dựng đội ngũ giáo viên có tư tưởng, trị, phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, đủ số lượng, đồng cấu chuẩn hóa trình độ đào tạo Đồng thời phải tạo môi trường giáo dục thuận lợi để giáo viên phát huy hết lực mình, khơng ngừng tự học, tự bồi dưỡng lực chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên cập nhật đổi giáo dục, nâng cao tầm hiểu biết mình, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng 2.2.1.Thuận lợi Trường Tiểu học thị trấn Thống Nhất năm gần thực tốt nhiệm vụ giáo dục, chất lượng dạy học nhà trường nâng lên rõ rệt - Trường có 16 lớp với 512 học sinh Tỉ lệ bình quân 32 học sinh/lớp đảm bảo theo quy định, học sinh đa phần chăm ngoan - Đội ngũ cán GV, nhân viên nhà trường gồm 23 người đó: Đại học: 17; cao đẳng: 4; Trung cấp: 2; Đảng viên: 19 Đội ngũ cán giáo viên, nhân viên nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, sách Đảng Nhà nước, có trình độ chun mơn vững vàng, tâm huyết với nghề, động, sáng tạo thích ứng với thay đổi nghiệp vụ, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ - Ban giám hiệu nhà trường, quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên phát huy khả sáng tạo lực thân Hơn nữa, tăng cường công tác tự học, tự rèn cho đội ngũ để tiếp cận kịp thời theo yêu cầu đổi ngành - Xã hội ngày phát triển, công nghệ thông tin phương tiện ngày đại tạo điều kiện thuận lợi cho đổi công tác giáo dục 2.2.2 Khó khăn Bên cạnh thuận lợi đó, nhà trường có khó khăn định như: - Đội ngũ giáo viên năm trở lại khơng ổn định, hàng năm ln có ln chuyển đội ngũ giáo viên Do gặp khơng khó khăn việc nâng cao chất lượng đội ngũ - Trình độ chun mơn giáo viên chưa đồng đều, việc đổi phương pháp dạy học số giáo viên thực chưa hiệu quả, chưa phát huy hết lực thân 2.3 Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 2.3.1 Bồi dưỡng tư tưởng trị đạo đức nhà giáo 2.3.1.1 Bồi dưỡng tư tưởng,chính trị Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo đến cơng tác giáo dục trị tư tưởng, theo Người “Tư tưởng khơng đắn cơng tác sai lầm” Người nói: “Lãnh đạo quan trọng lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng cán để giúp đỡ thiết thực cơng tác; tư tưởng thơng suốt làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng khơng làm việc” Từ tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cơng tác giáo dục trị, tư tưởng nội dung cốt lõi đặc biệt quan tâm tiến hành thường xuyên nhà trường Để làm tót cơng tác bồi dưỡng trị, tư tưởng tơi thực sau: - Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiệu Chỉ thị số 05 Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực đầy đủ có hiệu thị, nghị Đảng giáo dục - đào tạo tới cán bộ, giáo viên, nhân viên Đặc biệt quán triệt nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo - Phối hợp với tổ chức trị nhà trường, đạo tổ chuyên môn quan tâm giáo dục tư tưởng, trị cho đội ngũ qua buổi sinh hoạt tổ chức trị, buổi sinh hoạt chuyên môn - Cấp ủy chi lãnh đạo, đạo thực tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, trị cho Đảng viên, Đảng viên phải gương mẫu đầu hoạt động - Đẩy mạnh sinh hoạt trị - tư tưởng, trau dồi kiến thức lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn giảng dạy Nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, đồng thời phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên nâng cao trình độ lý luận đội ngũ giáo viên 2.3.1.2 Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp Giáo dục đào tạo – thời vậy, người giáo viên ln gánh trọng trách lớn lao, nhọc nhằn đỗi vinh quang, trách nhiệm “Trồng người”, để hồn thành trọng trách khơng cần có trình độ chuyên môn, lực sư phạm, mà hết phải ý thức tầm quan trọng việc trường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức nghề dạy học Để nâng cao đạo đức nhà giáo đáp ứng yêu cầu nghiệp giáo dục đào tạo xã hội trông đợi: giáo dục đào tạo trở thành “quốc sách hàng đầu” để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhà trường phải làm cho đội ngũ cán giáo viên, nhân viên thực tốt nội dung sau: Thực tốt Chỉ thị số 05 Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Thực tốt vân động “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” Đảng viên thực tốt quy định “những điều đảng viên không làm” Phải quán triệt nghiêm túc sâu sắc Quyết định số 16/2008/QĐBGDĐT trưởng Bộ giáo dục đào tạo ngày 16 tháng năm 2008 ban hành quy định đạo đức nhà giáo, phải biến quy định thành chuẩn mực đạo đức để nhà giáo phấn đấu; thành tiêu chuẩn để đánh giá trình tu dưỡng, tự rèn luyện, phấn đấu nhà giáo Nhà trường phải xây dựng đội ngũ nhà giáo có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất lương tâm nghề nghiệp sáng, khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, có lối sống ứng xử chuẩn mực, thực gương cho người học noi theo Làm tốt cơng tác giáo dục trị, tư tưởng đạo đức cho nhà giáo cán quản lí giáo dục Nâng cao nhận thức vai trò, trọng trách nhà giáo để nhà giáo cán quản lí giáo dục thấy rõ trách nhiệm với xã hội, với việc đào tạo bồi dưỡng người cho đất nước; thấy rõ trách nhiệm việc bảo vệ danh dự nhà giáo ngành giáo dục, trách nhiệm người đứng đầu Khơi dậy lương tâm, trách nhiệm, nhiệt huyết, nhiệt tình nhà giáo để nhà giáo có khát vọng cống hiến cho nghiệp giáo dục đào tạo phát triển đất nước - Chăm lo đến đời sống nhà giáo, tạo điều kiện thuận lợi (cả vật chất tinh thần điều kiện có thể) để nhà giáo làm việc cống hiến - Tăng cường công tác tra, kiểm tra để chấn chỉnh xử lí kịp thời, nghiêm túc biểu vi phạm đạo đức nhà giáo, Tuyên dương gương nhà giáo tiêu biểu có lương tâm, trách nhiệm, tận tụy, dành trọn tâm huyết trí tuệ cho nghiệp giáo dục, hết lòng học sinh thân yêu 2.3.2 Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 2.3.2.1 Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn: Tổ chuyên môn đơn vị sở nhà trường, trực tiếp triển khai hoạt động chuyên môn Hoạt động tổ chuyên môn có vai trò quan trọng việc nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng dạy - học nhà trường Tổ chun mơn cầu nối Ban giám hiệu nhà trường với giáo viên học sinh Để hoạt động chuyên môn đạt kết cao việc nâng cao chất lượng dạy học nhà trường thực sau: - Bổ nhiệm tổ trưởng tổ chun mơn: chọn người gương mẫu, có phẩm chất trị, đạo đức lối sống tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm Là người đóng vai trò trung tâm, có khả nắm bắt nhanh tình hình tổ, bao quát công việc, sẵn sàng chia sẻ khó khăn đồng nghiệp Linh hoạt, sáng tạo, mềm dẻo công việc, mạnh dạn đề xuất vấn đề liên quan đến tổ Xây dựng mối đoàn kết tổ, người biết lắng nghe, biết chia sẻ đặc biệt biết cách phản hồi tích cực (bởi cách phản hồi khiến người nghe nhận sai mà thấy coi trọng, sửa sai tâm trạng vui vẻ, thoái mái - Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động tổ: Sinh hoạt chuyên môn tốt điều kiện thuận lợi cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, Ngay từ đầu năm, ban giám hiệu định hướng cho tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ dựa theo mục tiêu sau: + Nâng cao lực chuyên môn cho giáo viên, Bồi dưỡng giúp giáo viên đổi phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh + Chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chuyên đề dạy học môn học chuyên đề tích hợp, phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh; + Đổi nhận thức mục tiêu, nội dung, phương pháp hình thức dạy học, đổi kiểm tra đánh giá học sinh theo văn hợp 03/VBHNBGDĐT năm 2017 quy định đánh giá học sinh tiểu học (văn hợp Thông tư 22 Thông tư 30 đánh giá học sinh tiểu học) Đảm bảo hội học tập, góp phần phát triển phẩm chất, lực cho học sinh; + Xây dựng phát triển quan hệ đồng nghiệp thân thiện, tôn trọng theo hướng hợp tác, hỗ trợ dân chủ; đảm bảo hội phát triển chuyên môn cho giáo viên; + Phát triển quan hệ nhà trường với gia đình xã hội Tạo điều kiện cho gia đình xã hội tham gia vào trình học tập học sinh nhà trường - Nội dung sinh hoạt chuyên môn: Cần tập trung sâu vào vấn đề khó, mới, vấn đề cần làm rõ kiến thức, phương pháp, tránh hình thức qua loa Nội dung sinh hoạt phải đa dạng, phong phú + Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác thực hiện: Căn vào tình hình thực tế kết đạt theo kế hoạch đề ra, tập trung đánh giá sâu ưu điểm, tồn tổ thời gian qua bàn bạc đề biện pháp khắc phục tồn thời gian tới tập trung vào nội dung: + Đi sâu trao đổi, thảo luận, góp ý, xây dựng thực đổi phương pháp dạy học đổi soạn giảng: Thực đổi soạn giảng, đổi phương pháp dạy học, sử dụng hiệu đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin dạy học sát thực với dạy Giải vấn đề nảy sinh soạn giảng Thống phương pháp, hình thức tổ chức dạy loại bài, dạng + Bồi dưỡng chuyên môn: Đối với chuyên đề tập huấn, học tập, tiếp thu cấp phân công giáo viên báo cáo chuyên đề, giáo viên dạy minh họa, giáo viên tổ giúp đỡ, xây dựng tiết dạy, chuẩn bị đồ dùng cần thiết để thực chuyên đề Dự góp ý kiến đồng thời rút kinh nghiệm thống cách thực Trong buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ trưởng cần thông báo cho giáo viên chuẩn bị trước nội dung thảo luận Chú ý giải vấn đề trọng tâm chuyên môn, giáo viên trao đổi, chia sẻ khó khăn tìm phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh Xây dựng dạy: Tổ trưởng với giáo viên thảo luận xây dựng tiết dạy Xác định mục tiêu mục tiêu hoạt động Mỗi hoạt động dùng phương pháp hình thức tổ chức dạy học nào? sử dụng đồ dùng dạy học gì? cho phù hợp để từ lập kế hoạch đưa phương pháp giảng dạy cho phù hợp với nội dung quan điểm lấy học sinh làm trung tâp phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh 10 Tổ chức học tập có hiệu nội dung học bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch xây dựng 2.3.2.2 Đổi hoạt động dự giờ, học hỏi đồng nghiệp Dự hoạt động chuyên môn quan trọng nhà trường Việc đổi hoạt động dự hoạt động tích cực để thúc đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục Dự hoạt động quan trọng giáo viên Thông qua việc dự giúp người dự bước trưởng thành công tác chuyên môn; giúp cho giáo viên chủ động, tích cực giảng mình, tìm hiểu, trao đổi với đồng nghiệp nhiều để có buổi dạy đạt kết cao Qua dự giáo viên tự đánh giá khả năng, lực chun mơn mình, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp thành viên, nhận biết ưu điểm hạn chế từ nâng cao nghiệp vụ sư phạm, rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm để hồn thành nhiệm vụ dạy học cách tốt - Công tác đạo: + Ban giám hiệu nhà trường phải tăng cường đạo, giám sát việc xây dựng kế hoạch dự tổ khối chuyên môn, cá nhân, phân định rõ mục đính việc dự tháng, thời điểm + Quán triệt nghiêm túc, chặt chẽ mục đích dự giờ, hiệu việc dự người dự người dạy + Tổ chức học chuyên đề “Các bước dự giờ” Chuyên đề rõ bước dự là: trước dự giờ, dự giờ, sau dự + Phân công thành viên ban giám hiệu tổ buổi dự giờ, có đánh giá, rút kinh nghiệm kĩ dự giờ, đánh giá - Để dự giờ, học hỏi chuyên môn đạt kết cao giáo viên cần thực tốt nội dung sau: 11 Để dự có hiệu quả, giáo viên cần xác định mục đích việc dự giờ: Dự để học hỏi, bồi dưỡng chuyên môn, để đánh giá xếp loại đồng nghiệp, để giao lưu chun mơn Bên cạnh đó, cần tìm hiểu trước lớp, chương trình, nội dung, dạng dự giờ, xác định kiến thức chính, trọng tâm kiến thức liên quan, nội dung mở rộng dạy, nội dung tích hợp vào dạy, hướng tích hợp Ghi chép cụ thể tiến trình tiết dạy, Ghi nhận thơng tin, tình xảy tiết dạy cách trung thực Nắm vững tiêu chuẩn đánh giá dạy: để đánh giá, nhận xét học hỏi chuyên môn - Nâng cao kĩ đánh giá sau tiết dạy giáo viên Nội dung đánh giá tiết dạy lĩnh vực là: Kiến thức, kĩ sư phạm, Thái độ sư phạm Hiệu quả: giáo viên phải nắm vững để đánh giá tiết dạy Kiến thức: Dạy đủ, kiến thức, kĩ bài; giảng dạy xác, có hệ thống, bật trọng tâm; điều chỉnh tài liệu phù hợp sát với thực tiễn Trong trình giảng dạy, giáo viên đảm bảo nội dung giáo dục tồn diện, tích hợp nội dung giáo dục vào học cách cụ thể, rõ ràng dễ hiểu mang lại tác dụng giáo dục tốt với học sinh Kĩ sư phạm: Dạy đặc trưng mơn, loại bài, dạng bài; Hình thức tổ chức dạy học phù hợp, chủ động thời gian tiết dạy; giám sát, giúp đỡ, khích lệ học sinh hoạt động tích cực: học cá nhân học hợp tác; dạy giáo viên thực đánh giá tiết dạy chủ động, phù hợp; sử dụng phương pháp dạy học linh hoạt, phù hợp; chuẩn bị đủ sử dụng hiệu phương tiện , đồ dùng dạy học cần thiết cho tiết dạy, trình bày bảng đẹp khoa học; giáo viên chủ động tương tác dạy học 12 Thái độ sư phạm: tác phong sư phạm chuẩn mực, thân thiện, gần gũi tận với học sinh; quan tâm tất đối tượng học sinh, đặc biệt học sinh chưa hồn thành mơn học Hiệu tiết dạy: Trong học học sinh tự tin, biết hợp tác, hoạt động học tập tích cực, khả năng; hồn thành mục tiêu tiết học, học sinh đạt chuẩn kiến thức, kĩ vân dụng - Trình tự đánh giá sau tiết dạy: Người dạy nêu quan điểm tự nhận xét tiết dạy thân Người dự nêu ưu điểm tiết dạy, hạn chế tiết dạy, đề xuất biện pháp đổi dạy học xin phản hồi người dạy Đánh giá tiết dạy theo theo tiêu chuẩn đánh giá giáo viên tiểu học Khi đánh giá cần đặt vào vị trí người nghe, cảm nhận Góp ý cách bình đẳng, coi trọng việc học hỏi Đưa vấn đề cần điều chỉnh cho người dạy Người dạy cần tập trung vào người góp ý, lắng nghe với thái độ tôn trọng, tiếp thu tất ý kiến, viết lại ý từ người đóng góp, hỏi lại người góp ý, làm sáng tỏ thơng tin chưa rõ Từ giúp cho giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn, điều chỉnh phương pháp dạy học để nâng cao lực chuyên môn cho thân 2.3.2.3 Phát huy phong trào tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo viên Tự học, tự bồi dưỡng đòi hỏi, yêu cầu khách quan xã hội phát triển, giáo dục đào tạo phát triển theo, đòi hỏi trình độ chun mơn đội ngũ ngày cao Tự học, tự bồi dưỡng phương thức tốt giúp người giáo viên tiến bộ, trưởng thành, nâng cao trình độ chun mơn để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Ban giám hiệu tuyên truyền giáo dục cho giáo viên nhận thức tầm quan việc tự học, tự bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ Có tích cực tự học, tự bồi dưỡng lực, trình độ chun mơn giáo viên đáp ứng nhu cầu đổi giáo dục 13 Nhà trường trang bị đầy đủ phương tiện đại, kết nối mạng Internet, cung cấp loại sách báo giáo dục có liên quan đến công tác giảng dạy để giáo viên tham khảo nghiên cứu tự học, tự bồi dưỡng Phát huy phong trào tự học, tự bồi dưỡng qua nghiên cứu tài liệu, sách báo, qua trang mạng internet, qua mạng giáo dục, trường học kết nối tự học, tự bồi dưỡng qua buổi sinh hoạt chuyên môn, qua dự giờ, qua mối quan hệ với đồng nghiệp, với phụ huynh, với học sinh, với xã hội Thực nghiêm túc thông tư số 32/2011/TT/BGDĐT giáo dục Đào tạo ngày tháng năm 2011 ban hành Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học Hàng năm giáo viên phải xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên nghiêm túc, tiêu chí để đánh giá giáo viên Nhà trường quan tâm động viên cán giáo viên tham gia học nâng cao trình độ chuẩn 2.3.2.4 Bồi dưỡng chuyên môn thông qua đầu từ sở vật chất: Trang thiết bị phục vụ công tác dạy học có ảnh hưởng lớn đến việc đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Từ nâng cao trình độ chun mơn cho giáo viên đáp ứng u cầu đổi Chính ngồi thiết bị tối thiểu theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo lớp học, nhà trường quan tâm đầu tư mua sắm trang bị thêm thiết bị dạy học đại mua sắm lớp máy chiếu phục vụ cho công tác dạy học có ứng dụng cơng nghệ thơng tin u cầu giáo viên sử dụng tiết/ tuần có sử dụng thiết bị dạy học đại, tiết thi giáo viên giỏi, tiết thao giảng giáo viên sử dụng thiết bị dạy học đại vào giảng dạy Ban giám hiệu tăng cường công tác kiểm tra sử dụng đồ dùng dạy học tiết học, sử dụng đồ dùng có sử sụng đồ dùng tự làm Kết nối mạng internet đến lớp học để giáo viên truy cập mạng tìm kiêm tài liệu, tư liệu, hình ảnh phục vụ cho công tác dạy học 14 Đầu tư thêm sách thư viện : Hằng năm thư viện bổ sung sách, báo, tạp chí tài liệu tham khảo, văn quy phạm pháp luật đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh 2.3.3 Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá giáo viên Kiểm tra bốn nội dung, chức người cán quản lý công việc quản lý nhà trường Kiểm tra vũ khí, động lực cho phát triển Trong nhà trường, thực thường xun cơng tác kiểm tra nhắc nhở người làm việc đúng, đồng thời phát kịp thời mặt tốt để phát huy, tìm mặt hạn chế để khắc phục Tạo thói quen làm việc nghiêm túc, có kế hoạch, khoa học Làm tơt công tác kiểm tra theo nguyên tắc, thiết thực tạo nên hiệu đích thực, giúp người ngày tự giác nghiêm túc - Nội dung kiểm tra việc thực quy định chuyên môn như: Kiểm tra kế hoạch giảng dạy Kiểm tra kế hoạch học Kiểm tra thực chương trình, Kiểm tra đánh, nhận xét, chữa cho học sinh, Kiểm tra việc dự thăm lớp, tự học, công tác chủ nhiệm số công tác khác - Ngoài kiểm tra theo lịch trọng việc kiểm tra đột xuất, dự đột xuất việc thực quy chế chuyên môn - Sử dụng kết kiểm tra để nhắc nhở, rút kinh nghiệm giáo viên thực chưa tốt có thiếu sót q trình cơng tác, đồng thời tun dương, khích lệ cá nhân làm tốt từ nhân rộng điển hình Khi cán bộ, giáo viên bị nhắc nhở mà không sửa chữa bị kiểm điểm Do công tác kiểm tra thực thường xun từ tổ đến Ban giám hiệu nên khơng có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn 15 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Trong năm học 2018 – 2019 thực biện pháp bồi dưỡng đội ngũ cán giáo viên nhà trường tiểu học thị trấn Thống Nhất thu kết sau - Về tư tưởng trị, đạo đức tác phong: 100% cán giáo viên có tư tưởng trị, phẩm chất đạo đức tốt - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, giáo viên nâng lên, cán giáo viên phát huy tốt phong trào tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, đáp ứng u cầu đổi Có tinh thần trách nhiệm cao công việc, chấp hành tốt kỉ luật chun mơn, có tich thần đồn kết, vượt qua moi khó khăn giúp đỡ hồn thành tốt nhiệm vụ - Kết thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: Có 16 giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường có 15 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 93,8% - Kết dự thi giáo viên dạt giỏi cấp huyện: Có giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện xếp thứ toàn huyện chất lượng thi giáo viên giỏi cấp huyện - Kết kiểm tra ban giám hiệu, chuyên môn nhà trường: Qua kiểm tra toàn diện giáo viên thực tốt nhiệm vụ giao Khơng có giáo viên vi phạm 16 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Qua q trình cơng tác thân tự rút số học kinh nghiệm việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên sau: - Quan tâm đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học ngang tầm yêu cầu đòi hỏi xã hội giáo dục trang thiết bị để phục vụ ứng dụng công nghê thông tin vào giảng dạy nhằm phát huy tích tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, tạo điều kiện cho giáo viên đổi phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu xã hội giai đoạn - Cơng tác bồi dưỡng đội ngũ phải có kế hoạch lâu dài, cụ thể làm thường xuyên không đợi đến cần bồi dưỡng Thường xuyên tổ chức hội thảo, chuyên đề tổ chuyên môn đổi phương pháp dạy học - Tăng cường công tác kiểm tra nội Xây dựng kế hoạch kiểm tra năm học phải phân chia cụ thể tháng vào trọng tâm kiểm tra nhiệm vụ hoạt động tháng Đồng thời phải có kiểm tra đột xuất để đánh giá tình hình hoạt động phận xác, thực tế Sau kiểm tra phải đánh giá rút kinh nghiệm tồn hạn chế - Xây dựng kế hoạch nhà trường cần kế hoạch chung ngành, địa phương sở tình hình thực tế nhà trường mà đề kế hoạch chung cho trường cụ thể cho phận nhà trường Lưu ý kế hoạch, tiêu, biện pháp phải mang tính khả thi có sức thuyết phục - Quản lý cần gần gũi, sâu sát tạo cảm thông, chia người quản lý người thực yếu tố quan đem lại hiệu quản lý 3.2 Kiến nghị Đề nghị với cấp quan tâm phân bổ đầy đủ đội ngũ giáo viên, nhân viên cho nhà trường để nhà trường thực tốt nhiệm vụ 17 Đề nghị với cấp quan tâm đầu tư sở vật chất trang thiết bị dạy học để nhà trường làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, đáp ứng với yêu cầu xã hội Trên kinh nghiệm thân bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục mà bản thân rút q trình quản lý mong góp ý hôị đồng khoa học cấp Tôi xin trân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Yên Định, ngày tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Hà Thị Thu Hà 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ giáo dục Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học Nghị số 29-NQ/TW ngày tháng 11 năm 2013 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệm hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” 3.Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT trưởng Bộ giáo dục đào tạo ngày 16 tháng năm 2008 ban hành quy định đạo đức nhà giáo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐTngày 10 tháng năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên 19 ... ứng trước yêu cầu đổi giáo dục Thực nhiệm vụ giáo dục khơng khác ngồi vai trò đội ngũ giáo viên lực lượng chủ chốt ngành giáo dục, đội ngũ giáo viên định thành bại giáo dục đào tạo Đội ngũ giáo. .. trường làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, đáp ứng với yêu cầu xã hội Trên kinh nghiệm thân bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục mà bản thân rút trình quản lý mong... Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng, kinh nghiệm thực tế Từ đề xuất biện pháp bồi dưỡng đội ngũ
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục , skkn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay