skkn một số biện pháp chỉ đạo triển khai công tác xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng trường mầm non ngọc sơn huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa năm học 2017 2018

21 29 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:18

1 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Giáo dục Mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, sở, tảng móng ban đầu vững cho phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ trẻ em Việt Nam Việc chăm lo phát triển giáo dục Mầm non trách nhiệm cấp quyền, ngành, gia đình tồn xã hội lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước Chính cơng tác xã hội hố giáo dục coi phương châm, phương thức, cách làm giáo dục Hàng loạt cơng trình khoa học, báo cáo tham luận, tổng kết mặt lý luận thực tiễn giúp người có cách nhìn đắn cơng tác xã hội hố giáo dục Cơng tác xã hội hóa giáo dục chủ trương lớn ngành Giáo dục nhằm vận động tổ chức tham gia rộng rãi nhân dân toàn xã hội vào nghiệp giáo dục đào tạo, xây dựng trách nhiệm tầng lớp nhân dân nghiệp phát triển giáo dục Vai trò cơng tác xã hội hóa giáo dục Đảng ta khẳng định: “Giáo dục nghiệp quần chúng, toàn dân phải có trách nhiệm chăm lo cho nghiệp giáo dục” [1] “Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, người trung tâm phát triển, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho người”[2] Điều 12 Luật Giáo dục ghi: Nhà nước giữ vai trò chủ đạo phát triển nghiệp giáo dục, thực đa dạng hóa loại hình trường hình thức giáo dục, khuyến khích huy động tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục Mọi tổ chức, gia đình cơng dân có trách nhiệm chăm lo cho nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh an tồn.Vì vậy, việc đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục động lực thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, trị, xã hội đất nước Vậy muốn giáo dục ngày phát triển phải làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục phải làm để “Phát triển giáo dục nghiệp toàn xã hội, Nhà nước cộng đồng, gia đình cơng dân, kết hợp tốt giáo dục học đường với giáo dục gia đình, giáo dục xã hội, xây dựng mơi trường giáo dục lành mạnh Phát động phong trào rộng khắp toàn dân học tập, người người học, học trường, lớp tự học suốt đời”[3] Song hoạt động thực tiễn có nhiều quan điểm đánh giá việc thực xã hội hố cơng tác giáo dục khác nhau, chí trái ngược Coi xã hội hóa giáo dục đóng góp tiền vơ bổ cho nhà trường… Trong trường Mầm non Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc năm trước trường gặp nhiều bất cập việc triển khai thực công tác xã hội hóa giáo dục Chính vậy, đòi hỏi thiết người cán quản lý giáo dục cần có tiêu chí việc đánh giá công tác để đối chiếu, so sánh quan trọng định hướng vào hoạt động thực tiễn Xuất phát từ lí trên, cán quản lí trường Mầm non tơi ln xác định cho vai trò cơng tác quản lí muốn cho nhà trường ngày phát triển người cán quản lí đặc biệt người Hiệu trưởng nhà trường phải làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục Phải huy động tất cấp, ngành, nguồn lực xã hội tham gia vào nghiệp giáo dục Có cơng tác quản lí giáo dục thành công tiêu chí để nhà trường phấn đấu xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia Từ thân xác định chọn đề tài: “Một số biện pháp đạo, triển khai cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non Ngọc Sơn năm học 2017 - 2018” làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao hiệu công tác XHHGD nhà trường xây dựng điều kiện thiết yếu phục vụ cho trình giáo dục cháu trường Mầm non Ngọc Sơn tạo môi trường giáo dục thống nhà trường-gia đình-xã hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non đơn vị 1.3 Đối tượng nghiên cứu: “Một số biện pháp đạo, triển khai cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non Ngọc Sơn, năm học 2017 – 2018” 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết: Nghiên cứu, tham khảo tài liệu, sách báo liên quan đến đề tài, lựa chọn khái niệm tư tưởng làm sở lý luận cho đề tài Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin: Tiến hành điều tra, khảo sát thực tế vấn đề xã hội hóa giáo dục nhà trường, địa phương để đưa biện pháp tác động phù hợp Phương pháp thống kê xử lý số liệu: Thống kê số liệu, so sánh kết đạt trước sau nghiên cứu, áp dụng đề tài 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN 2.1 Cơ sở lý luận việc đạo, triển khai công tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non Ngọc Sơn Xã hội hóa giáo dục chủ trương lớn Đảng Nhà nước nhằm huy động sức mạnh tổng hợp cộng đồng để xây dựng phát triển nghiệp giáo dục Cơng tác xã hội hóa giáo dục Đảng ta xác định “Huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng giáo dục quốc dân quản lý nhà nước” [1] “Muốn tiến hành công nghiệp hoá, đại hoá đất nước cách thắng lợi phải trọng phát triển giáo dục đào tạo, coi nhiệm vụ quốc sách hàng đầu” [2] Là nhà quản lý giáo dục phải làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục để cá nhân, nhà, ngành, cấp, tổ chức xã hội thấy vai trò, trách nhiệm góp sức xây dựng nghiệp giáo dục trách nhiệm tồn đảng, tồn dân khơng phải riêng Xã hội hố cơng tác giáo dục hiểu đưa nghiệp giáo dục trở thành trách nhiệm toàn xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Giáo dục nghiệp quần chúng… Trưòng học phải liên hệ chặt chẽ với gia đình, với xã hội đoàn thể niên, phụ nữ Các quan quyền cấp uỷ Đảng phải thật quan tâm đến nhà trường, đến hoạt động học tập em nữa”[4] Để thực Xã hội hóa cơng tác giáo dục mầm non phải người gương mẫu góp phần vào việc thực mục tiêu trước mắt mục tiêu lâu dài nghiệp giáo dục.[5] Trong năm qua, nhờ có chủ trương đắn Đảng nhà nước coi giáo dục quốc sách hàng đầu nhờ mà ngành giáo dục có bước phát triển số lượng chất lượng Những thành tựu giáo dục bước khẳng định vị Việt Nam trường quốc tế Không thế, nhiều dự án đầu tư cho giáo dục làm cho cảnh quan sư phạm nhà trường ngày phát triển, nhiều trường tranh tre nứa vùng sâu vùng xa thay phòng học khang trang làm cho học sinh ham thích đến trường Bên cạnh đầu tư nhà nước, ngành giáo dục nhận đầu tư, hỗ trợ mặt từ tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân nước Nhiều nhà hảo tâm, đơn vị kinh tế cho, hiến, tặng, vật lực, tài lực, tin lực…cho nghiệp giáo dục Sự hỗ trợ góp phần tích cực, có hiệu vào việc xây dựng sở vật chất trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học, giúp đỡ học sinh có hồn cảnh khó khăn đến trường Như ngồi lãnh đạo, giúp đỡ quan cấp trên, có chủ trương xã hội hóa giáo dục khắc phục nhanh khó khăn trước mắt Phải xác định sức mạnh nhân dân, ủng hộ nhân dân, có huy động sức dân đem lại thắng lợi Nó vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài phát triển bền vững nhà trường Vì vai trò người Hiệu trưởng nhà trường trở nên quan trọng hết, biết xây dựng kế hoạch tổ chức thực kế hoạch cách hiệu quả, sáng tạo lãnh đạo, quản lý, điều hành nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục Chỉ có chất lượng hiệu giáo dục tạo nên động lực thúc đẩy tham gia lực lượng xã hội vào công tác giáo dục nhà trường 2.2 Thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non Ngọc Sơn trước áp dụng sáng kiến Năm học 2017 – 2018 nhà trường có tổng số 25 cán bộ, giáo viên nhân viên Trong đó: Quản lý: 2, Giáo viên: 22, nhân viên: Trong trình quản lý đạo nghiên cứu đề tài thân gặp số thuận lợi khó khăn sau: 2.2.1 Thuận lợi: Được quan tâm đạo sát Phòng Giáo dục đào tạo Ngọc Lặc công tác chuyên môn Trong năm trước trường Mầm non Ngọc Sơn thuộc xã 135 nên Nhà nước quan tâm hỗ trợ chế độ sách cho cháu đến trường, từ phần giảm bớt khó khăn cho gia đình có em độ tuổi mầm non Mặt khác giúp nhà trường nâng cao tỷ lệ huy động trẻ độ tuổi lớp theo kế hoạch Về đội ngũ giáo viên nhà trường 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn chuẩn chiếm 76%, nhiệt tình, u nghề, mến trẻ, có tinh thần đồn kết, ln có ý thức vươn lên tự học tập, tự bồi dưỡng để khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Cơng tác phát triển Đảng đồn thể nhà trường quan tâm trọng 2.2.2 Khó khăn: * Khó khăn: Nhận thức chung cấp, ngành, tổ chức trị xã hội địa bàn xã nội dung công tác xã hội hóa giáo dục chưa đầy đủ tồn diện Đội ngũ giáo viên nhận thức vấn đề xã hội hóa giáo dục nhiều hạn chế, chưa có kinh nghiệm công tác tuyên truyền phối hợp với phụ huynh Đa số phụ huynh phó mặc em cho nhà trường quan niệm trường mầm non nơi trông giữ trẻ nên chưa nhận thấy trách nhiệm cơng tác phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ công tác hỗ trợ nhà trường xây dựng sở vật chất, tổ chức hoạt động cho trẻ Về sở vật chất, đồ dùng đồ chơi nhiếu thiếu thốn chưa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục * Nguyên nhân: Trường Mầm non Ngọc Sơn thuộc xã miền núi có điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội nhiều khó khăn, dân cư chủ yếu người dân tộc Mường chiếm 90% tổng dân số toàn xã Nhà trường có khu: Khu trung tâm khu lẻ nằm rải rác thôn bản, địa bàn tương đối rộng, đường xá lại đến số khu lẻ nhiều bất cập nên phần ảnh hưởng đến việc quan tâm chăm lo đầu tư xây dựng sở vật chất cấp ủy đảng, quyền địa phương tổ chức trị xã hội địa bàn xã Mặt khác năm qua thực luân chuyển điều động cán Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc, đồng chí cán chủ chốt xã Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân luân chuyển điều động làm việc nên việc nhìn nhận quan tâm cho giáo dục xã nhà có phần bị gián đoạn Đội ngũ cán bộ, giáo viên người địa phương thuộc dân tộc mường chiếm 80% nên có phần quen phong tục tập quán sống người xứ Đời sống thu nhập người dân nơi thấp, đa số gia đình có em độ tuổi mầm non tuổi lao động làm ăn xa gửi lại cho ông bà người thân chăm sóc nên việc phát động phong trào xã hội hóa giáo dục nhà trường khó khăn 2.2.3 Kết thực trạng: Từ thực trạng nêu thân tiến hành khảo sát nội dung cơng tác xã hội hóa giáo dục địa phương kết khảo sát sau: Lần 1: A Nhận thức cấp, ban ngành, đồn thể, tổ chức trị xã hội xã, cán giáo viên, nhân viên phụ huynh học sinh địa bàn xã Ngọc Sơn nội dung cơng tác XHHGD: T T Nội dung XHHGD góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục nhà trường XHHGD để tạo xã hội học tập góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài XHHGD phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội địa Các cấp, ban Cán giáo viên Phụ huynh ngành, đoàn thể, nhân viên học sinh tổ chức trị xã hội xã (Số lượng: 13) (Số lượng: 25) Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng 3/13= 23% 5/13= 38,5% 5/13= 6/25= 24% 10/25 =40% 9/25= 15/31 2=4,8 % 142/3 12=45 ,5% 155/312 =49,7% 3/13= 23% 6/13= 46% 4/13= 8/25= 32% 8/25= 32% 9/25= 18/31 2=6% 151/3 12=48 % 143/312 =46% 4/13= 5/13= 38% 4/13= 6/25= 24% 10/25 =40% 9/25= 18/31 2=6% 151/3 12=48 % 143/312 =46% 31% 38,5% 31% 31% 36% 36% 36% (Số lượng: 312) phương XHHGD đường để thực dân chủ hoá giáo dục 3/13= 23% 5/13= 38,5% 5/13= 6/25= 24% 38,5% 9/25= 36% 10/25= 40% 24/31 2=8% 156/3 12=50 % 132/312 =42% B Kết công tác XHHGD: I Kết chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục STT Năm học Số lượng Tỉ lệ huy động 2016 - 2017 281/482 58,2% Chất lượng CS Chất lượng giáo nuôi dưỡng dục Kênh BT Kênh SDD Đạt Chưa đạt 264/281 = 93,9% 17/281 =6,1% 277/281= 4/281= 98,5% 1,5% II Kết xây dựng sở vật chất: TT Danh mục Năm học: 2016 – 2017 Phòng học Có phòng/12 nhóm lớp Nhà hiệu Khơng có Bếp ăn bán trú Có bếp chiều Cơng trình vệ sinh Có CT vệ sinh phòng Sân khấu Khơng có Khn viên nhà trường Tạm bợ, chưa phù hợp Nhà kho Khơng có Nhà xe Khơng có Đồ chơi vận động, ngồi trời Mới có loại 10 Ti vi thực giáo án điện tử Chỉ có ti vi chung toàn trường Qua thực tế kết điều tra cho thấy thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non Ngọc Sơn chưa đạt hiệu quả, thân người cán quản lý cần phải trăn trở tìm biện pháp hữu hiệu cơng tác xã hội hóa giáo dục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục cháu nhà trường 2.3 Một số biện pháp đạo triển khai cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non Ngọc Sơn năm học 2017 - 2018 2.3.1 Biện pháp 1: Làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương xã hội hóa giáo dục Chúng ta phải khẳng định vấn đề đặc biệt công tác xã hội hóa giáo dục muốn đến thành cơng đạt hiệu cao cơng tác tun truyền vấn đề vô quan trọng nhà trường Muốn cơng tác xã hội hố giáo dục thực cơng việc, phong trào mang tính tự giác, tích cực thành viên xã hội có lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh… cần phải trọng vai trò tuyên truyền vận động việc nâng cao tầm nhận thức cho lực lượng hiểu đầy đủ chất xã hội hoá giáo dục mầm non, lực lượng hỗ trợ đắc lực cho nhà trường cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Ở hiểu tuyên truyền không sử dụng panơ, áp phích treo đầy đường, hay phát rầm rộ thông tin đại chúng mà đối tượng phải tuyên truyền tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường Phải để giáo viên, nhân viên thấy nơi nhà chung tập thể sư phạm Như người Hiệu trường phải thường xuyên quan tâm động viên chia sẻ với giáo viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng tạo điều kiện cho giáo viên có kiến thức, kinh nghiệm bổ ích, tổ chức họp triển khai chủ trương, kế hoạch nhà trường tinh thần cơng khai dân chủ, xây dựng trí tuệ tập thể cơng tác xã hội hóa giáo dục năm học Ví dụ: Sau tổng kết năm học tập thể cán giáo viên nhận thấy nhà trường đạt chưa đạt được, Hiệu trưởng tổ chức họp toàn thể cán giáo viên rút kinh nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân giải pháp khắc phục, sở Hiệu trưởng đưa ý tưởng xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng toàn diện nhà trường Phụ lục Khi tập thể sư phạm nhà trường thấy kế hoạch hiệu trưởng đắn họ sẵn sàng sức ủng hộ khơng ngại khó khăn Bởi giáo viên nhận thấy: Nếu thiếu thốn trang thiết bị dạy học, môi trường sư phạm không đảm bảo hiệu chăm sóc giáo dục khơng cao, thương hiệu nhà trường khó gây dựng Ngược lại, nhà trường có điều kiện tốt thân giáo viên có nhiều thuận lợi công việc, hiệu công tác cao hơn, niềm tin phụ huynh nhân dân nhờ mà nhân rộng, từ nhà trường nhận đồng tình ủng hộ cao hoạt động Ngồi thơng qua buổi họp hội đồng, chuyên môn nhà trường thông báo rõ chủ trương mục đích huy động xã hội hóa, xây dựng nội dung cụ thể chi tiết cho giáo viên triển khai tới phụ huynh học sinh thông qua buổi họp định kỳ tháng, năm, giáo viên lắng nghe phản hồi phụ huynh học sinh tổng hợp ý kiến chung để xây dựng kế hoạch thực sau thơng báo lại cho ban đại diện lớp để tạo đồng thuận cao Công khai kịp thời kế hoạch thực nhiệm vụ giáo dục nhà trường theo giai đoạn để tất tập thể sư phạm nhà trường tham gia, góp ý hiến kế hay cho nhà trường Kịp thời triển khai qui định pháp luật liên quan đến chủ trương xã hội hoá giáo dục cho cán giáo viên, bồi dưỡng cho giáo viên khả tuyên truyền để đội ngũ giáo viên tuyên truyền viên tốt, bổ sung cập nhật kiến thức, nắm vấn đề thời để tư vấn cho phụ huynh cách nuôi dạy khoa học Đối với phụ huynh học sinh: Nhà trường mở rộng đợt tuyên truyền sâu rộng tới lực lượng phụ huynh, nâng cao nhận thức cộng đồng vị trí vai trò thực giáo dục – đào tạo nói chung giáo dục mầm non nói riêng, phải thực coi giáo dục – đào tạo quốc sách hàng đầu, coi đầu tư cho giáo dục – đào tạo đầu tư cho phát triển Bằng phương tiện tun truyền nhà trường Ví dụ: Thơng qua bảng tin, biển tuyên truyền chuyên đề, giáo dục bảo vệ mơi trường, chun đề an tồn giao thông, chủ đề trường mầm non… nhà trường, hệ thống biểu bảng lớp học, dịp khai giảng, tổng kết năm học, hội thi, tổ chức chuyên đề chăm sóc giáo dục trẻ để phụ huynh biết hoạt động hàng ngày trường Mầm non Phụ lục 2: Hình ảnh khai giảng năm học Ngồi nhà trường tuyên truyền qua buổi họp phụ huynh, buổi tổ chức dạy mẫu nhà trường mời phụ huynh tham dự để phụ huynh biết đặc thù hoạt động trường Mầm non không giống phổ thông mà giáo viên phải sử dụng nhiều đồ dùng dạy học, trẻ sử dụng đồ dùng cô hoạt động học tập, vui chơi Bên cạnh nhà trường tổ chức cho giáo viên, học sinh tích cực tham gia hoạt động phong trào, văn hóa văn nghệ với xã, với thơn tạo mối quan hệ liên kết phụ huynh với giáo viên, nhà trường Ví dụ: Cơ trẻ tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị giáo dục cấp xã, Đại hôi hội nông dân xã, tết trồng cây, thơn đích nơng thơn mới… Đối với lãnh đạo, nhân dân địa phương đơn vị đóng địa bàn xã: Để hoạt động xã hội hóa giáo dục nhà trường thực đạt hiệu Ban Giám hiệu nhà trường, đặc biệt người hiệu trưởng phải tạo mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo địa phương, tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã tổ chức tốt hội nghị giáo dục năm học, xây dựng nghị thực cụ thể cho giai đoạn phát triển nhà trường nói riêng nghiệp giáo dục xã nhà nói chung, thu thập ý kiến đóng góp lực lượng xã hội, để thể trách nhiệm xã hội nghiệp phát triển giáo dục Phải chủ động việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường nói riêng địa phương nói chung Từ cơng tác huy động xã hội hóa giáo dục để xây dựng phát triển nhà trường trở thành nghị Đảng, quyền, đồn thể địa phương Từ nghị nhà trường có sở để xây dựng kế hoạch hành động từ nghị huy động sức mạnh tổng hợp ban ngành đoàn thể, kêu gọi đóng góp hỗ trợ mạnh thường quân, nhà hảo tâm, đơn vị kinh tế đóng chân địa bàn, đặc biệt đồng thuận, đóng góp phụ huynh học sinh Duy trì thường xuyên liên tục, sinh động, đa dạng có hiệu việc tuyên truyền chủ trương, nội dung xã hội hóa giáo dục Đảng Nhà nước phương tiện thông tin đại chúng, thơng qua đợt sơ, tổng kết đồn thể, thơn xóm, chi tồn xã, hiệu trưởng tranh thủ kêu gọi đóng góp cộng đồng, phân tích cặn kẽ chủ trương huy động nhà trường, nâng cao ý thức trách nhiệm người dân cộng đồng xã hội việc chăm lo phát triển nghiệp chăm sóc giáo dục trẻ mầm non Việc tuyên truyền làm cho toàn xã hội hiểu rằng: Nếu toàn xã hội gia đình quan tâm với cơng tác xã hội hóa em hưởng mơi trường giáo dục tốt Việc tuyên truyền phải chủ trương đắn với mục đích dành tốt đẹp cho trẻ, cải thiện điều kiện học tập, vui chơi mơi trường an tồn thân thiện trường mầm non 2.3.2 Biện pháp 2: Tạo thương hiệu nhà trường việc nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ Việc tạo lập uy tín, thương hiệu phải nội lực nhà trường, phấn đấu thầy, cô giáo biến q trình giảng dạy thành q trình học, chơi với trẻ trẻ mầm non “Học chơi, chơi mà học” Phấn đấu ngày đến trường học sinh học tập, vui chơi cách thoải mái, hiệu Với trách nhiệm lớn lao nghề nhà giáo thân suy nghĩ làm để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tốt lứa tuổi trẻ ln tò mò, hoạt động nhiều, ham học hỏi, thích tự làm việc, khả tiếp thu kiến thức thông qua việc phát triển ngôn ngữ tư logic phát triển nhanh, đòi hỏi người giáo viên phải linh hoạt sáng tạo tổ chức hoạt động cho trẻ Đây nhiệm vụ quan trọng cần phải có nỗ lực phấn đấu, tâm cao đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường Một giải pháp nhà trường thực để nâng cao cơng tác chăm sóc giáo dục, ni dưỡng trẻ tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện gắn với vận động ngành giáo dục phát động Đồng thời, đổi cách thức quản lý, thực kỷ cương nề nếp chăm sóc giáo dục trẻ Ngay từ đầu năm học thân xác định, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên khâu then chốt, tạo nên chất lượng giáo dục Vì nhà trường thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trường có 100% cán quản lý giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn, 78% cán giáo viên đạt trình độ chuẩn, nhà trường phấn đấu đến năm 2021 đạt 100% CBGV có trình độ chuẩn để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục mầm non Tạo điều kiện cho giáo viên học bồi dưỡng nâng cao trình độ, tổ chức tập huấn chuyên đề, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chun mơn trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích giáo viên tham gia hội thi, hội giảng nhà trường phòng giáo dục phát động Qua tạo động lực cho đội ngũ giáo viên hăng say, toàn tâm cho cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Nhà trường quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán giáo viên, xếp công việc phù hợp với lực trình độ chuyên môn để giáo viên phát huy hết khả tâm huyết với công việc Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thơng tin vào cơng tác chăm sóc ni dưỡng, giáo dục trẻ Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất giáo viên, nâng cao chất lượng mũi nhọn nhằm khẳng định uy tín, thương hiệu nhà trường Chỉ đạo giáo viên phải coi học sinh em ruột thịt mình, chăm sóc, giáo dục trẻ tình thương, lương tâm trách nhiệm để học sinh thấy tự tin sống nhà chung ấm áp cô giáo, bạn Tổ chức đánh giá kết quy trình, biểu dương khen thưởng kịp thời tạo động lực khuyến khích cán bộ, giáo viên nỗ lực hồn thành tốt nhiệm vụ giao Ví dụ: Hàng tháng sau kiểm tra nhóm lớp nội dung trang trí theo chủ đề, vệ sinh mơi trường, nề nếp học sinh, hồ sơ sổ sách giáo viên học sinh, dạy, đảm bảo an toàn…đều đưa vào tiêu chí xếp loại tháng Đặc biệt vấn đề đảm bảo an toàn học sinh, sau học kỳ lớp khơng có tình trạng an toàn xảy dù trẻ bị cào cấu xay xát…lớp thưởng 100.000đ/tháng Để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường ln trọng đạo phận chuyên môn lồng ghép trò chơi dân gian, hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện kỹ giao tiếp học, nhằm giúp trẻ mạnh dạn tự tin tham gia vào hoạt động, làm cho trẻ thực hưởng “Mỗi ngày đến trường ngày vui” qua tạo niềm tin vững phụ huynh, cấp ngành nhân dân địa bàn Coi trọng việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm việc hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm đề nghị cấp có thẩm quyền địa bàn xã phê duyệt, thực tốt việc lưu mẫu thức ăn theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ Ngoài nhà trường tổ chức phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu sẵn có địa phương phục vụ chủ đề đảm bảo 100% dạy lớp có đủ đồ dùng trực quan đủ đồ chơi nhằm phục vụ tốt hoạt động học tập, vui chơi cho trẻ trường Ví dụ: Cuối năm học trước nghỉ hè nhà trường kế hoạch phát động giáo viên sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi để vào tháng nhà trường tổ chức hội thi đồ dùng đồ chơi chào mừng khai giảng năm học 2017 – 2018 Phụ lục 2: Hình ảnh hội thi đồ dùng đồ chơi 2.3.3 Biện pháp 3: Xây dựng kế hoạch phân phối nguồn nhân lực quản lý, sử dụng có hiệu nguồn lực sở vật chất nhà trường Để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục việc xây dựng kế hoạch phân phối nguồn nhân lực, huy động quản lí sử dụng có hiệu nguồn lực sở vật chất có tác dụng lớn việc tổ chức thực cơng tác xã hội hóa Đòi hỏi người Hiệu trưởng nhà trường phải động, sáng tạo quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu nguồn nhân lực nâng cao chất lượng giáo dục, uy tín thương hiệu nhà trường khẳng định Biết phân phối nguồn lực, hay sử dụng nguồn lực tốt chất lượng tốt Muốn vậy, trước hết phải phân công người việc, việc phân công giáo viên chủ nhiệm để chất 10 lượng học sinh ngày tốt hơn, phụ huynh yên tâm giao tương lai em họ cho nhà trường, học sinh thêm yêu trường yêu lớp hơn, có niềm vui đến trường điều cần đặc biệt quan tâm Ví dụ: Bước vào đầu năm học, dựa vào kết thực nhiệm vụ chuyên môn năm học trước, dựa vào độ tin cậy phụ huynh với giáo viên khối lớp, Ban Giám hiệu nhà trường phân loại trình độ, lực giáo viên, để phân công giáo viên theo khối lớp phù hợp, tạo mạnh cho giáo viên việc phát huy sở trường, lực chuyên mơn vừa có lợi cho giáo viên, vừa có lợi cho công việc chung nhà trường Phải lựa chọn sàng lọc đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình tâm huyết, tận tâm, tận lực với học sinh để phụ huynh học sinh toàn tâm, toàn ý tin tưởng vào nhà trường Bên cạnh nhà trường đạo tập thể cán giáo viên việc sử dụng bảo quản hiệu sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi đơn vị việc làm cụ thể nhằm hạn chế tối đa tình trạng thất thốt, lãng phí tài sản đơn vị nhà trường nhiều khó khăn, thiếu thốn sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi Ví dụ: Định kỳ học kỳ Ban Giám hiệu tổ chức kiểm tra tài sản sở vật chất nhóm lớp, khu Thường xun giám sát tình hình tài sản nhà trường, kịp thời phát sửa chữa tài sản hư hỏng, bổ xung đồ dùng trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo viên học sinh cần thiết Công khai minh bạch nguồn huy động hỗ trợ, không phụ huynh học sinh hiểu nhầm, sẵn sàng nhận lỗi giải thích điều phụ huynh băn khoăn không rõ, không xử lý chiều, thành tâm lắng nghe ý kiến phụ huynh học sinh, lãnh đạo địa phương, tạo đồng thuận toàn thể lực lượng cần huy động Cùng với ban đại diện cha mẹ học sinh, xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý có ích nguồn thu từ xã hội hóa, tạo nét thay đổi, bật cho nhà trường Đây chìa khóa thành cơng cơng tác xã hội hóa giáo dục nói chung giáo dục mầm non nói riêng Như nói cơng tác phân phối nguồn nhân lực sử dụng bảo quản hiệu nguồn tài sản sở vật chất nhà trường có tác dụng lớn đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục nhà trường Đây nội dung quan trọng, nòng cốt giúp nhà trường mở rộng quan tâm đầu tư, khai thác tiềm nhân lực, vật lực tài lực xã hội, phát huy sử dụng có hiệu nguồn lực nhân dân địa bàn xã, tạo điều kiện cho nghiệp chăm sóc, giáo dục nhà trường phát triển mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu đất nước thời kỳ đổi hội nhập 2.3.4 Biện pháp 4: Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương phối hợp tốt với tổ chức đồn thể: Bằng lí luận thực tiễn phải khẳng định cơng tác tham mưu có vai trò ý nghĩa vơ quan trọng mặt đời sống xã hội, đặc biệt có tính chất định nội dung công tác xã hội hóa giáo dục nhà trường Vì để cơng tác xã hội hóa giáo dục nhà trường tốt người Hiệu trưởng phải chủ động tích cực tham mưu với lãnh đạo cấp nhiên, việc tham mưu phải có kế hoạch chuẩn bị, khơng tham mưu vụn vặt, 11 lần bố trí làm việc phải chuẩn bị kỹ nội dung để trình bày cách toàn diện, trọng tâm Sau lãnh đạo chấp thuận, thực xong phải kịp thời báo cáo lại để lãnh đạo nắm bắt Tạo nhiều hội để cấp ủy, quyền địa phương đến thăm sở vật chất, gặp gỡ giáo viên nhà trường Ví dụ: Vào dịp khai giảng năm học, Hội nghị cán giáo viên, ngày Nhà giáo Việt nam 20/11, ngày tổng kết năm học… nhà trường có giấy mời đồng chí lãnh đạo Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban ngành đồng chí lãnh đạo thơn, đơn vị đóng chân địa bàn dự Song với đồng chí lãnh đạo gửi giấy mời xong mà Hiệu trưởng nhà trường phải gặp trực tiếp trân trọng mời đồng chí dự đạo động viên nhà trường Qua đồng chí nắm bắt điều kiện thực tế nhu cầu sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị nhà trường để có biện pháp quan tâm đầu tư Hiệu trưởng nhà trường cần chủ động tranh thủ quan tâm cấp ủy, quyền, lần muốn đề xuất chủ trương thực nhiệm vụ năm học phải tham mưu cụ thể biện pháp thực Không nên báo cáo công việc với lãnh đạo vào lúc lãnh đạo phải tập trung lo việc lớn Phải kiên trì, tham mưu lần chưa lặp lại nhiều lần Trình bày với đồng chí chủ chốt chưa xong, tìm gặp nhiều đồng chí cấp ủy, quyền để tập thể địa phương ủng hộ, đồng tình với đề xuất nhà trường Ví dụ: Năm học 2017 – 2018 sở vật chất nhà trường thiếu thốn từ kết tham mưu Hiệu trưởng, nhà trường nhận quan tâm cấp ủy, quyền xã đầu tư xây dựng nhà Hiệu với tổng trị giá 500.000.000 đồng cho chủ trương xã hội hóa nguồn hỗ trợ từ phụ huynh để bổ xung hạng mục phụ trợ phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục nhà trường Phụ lục 3: Hình ảnh nhà Hiệu Ngồi cần kịp thời cung cấp thông tin giáo dục như: chủ trương ngành, hoạt động đơn vị tiên tiến, kết bật hội thi cấp huyện, cấp tỉnh, kết xếp loại thi đua cuối năm học… đến cán chủ chốt cấp ủy, quyền địa phương biết Đối với đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Trạm y tế, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ… nhà trường cần tranh thủ ngày hội, ngày lễ, mít tinh tham gia chào mừng, giao lưu phối hợp lúc, nơi Trong công việc tâm trưng cầu ý kiến góp ý từ tìm đồng tình, ủng hộ Nhà trường làm tốt công tác phối hợp với Mặt trận tổ quốc tạo nên phong trào quần chúng làm giáo dục Hội Cựu chiến binh tuyên truyền cho hệ trẻ truyền thống quê hương anh hùng Tại xã Ngọc Sơn có chi Bắc sơn tiền thân Đảng huyện Ngọc Lặc Từ giáo dục trẻ có phẩm chất đạo đức, tình yêu quê hương, đất nước, yêu quý lãnh tụ, anh hùng yêu nước Phối hợp với Trạm y tế chăm sóc sức khoẻ cho học sinh như: Khám sức khoẻ định kỳ, tiêm văcxin phòng chống dịch bệnh theo mùa, cung cấp kiến thức vệ sinh an tồn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, tư vấn cho giáo viên biết cách sơ cứu ban đầu cho học sinh trường, bổ sung thêm nhiều kiến thức nuôi dạy theo khoa học cho gia đình, triển khai chương trình phòng 12 chống suy dinh dưỡng, chống béo phì, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trường mầm non Phối hợp với Hội khuyến học có kế hoạch chăm lo quan tâm, động viên khen thưởng giáo viên vượt khó hồn thành tốt nhiệm vụ, khen thưởng giáo viên học sinh vào dịp cuối năm học Phối hợp với Đoàn niên xây dựng phong trào hoạt động giao lưu văn hóa hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo ấn tượng tốt đẹp quần chúng nhân dân xã hội Đối với quan đơn vị địa bàn xã, sau xin ý kiến đạo cấp uỷ, quyền địa phương, Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp đến quan đơn vị gặp gỡ lãnh đạo để đặt vấn đề giúp đỡ, hỗ trợ ngày cơng, vật, kinh phí bổ xung, tu sửa sở vật chất nhà trường Ví dụ: Trên địa bàn xã có đơn vị đội ATK đóng chân địa bàn, nhà trường thực kết nghĩa nên vào dịp lễ tết nhà trường thường hay nhận chia sẻ động viên đơn vị đội đồ dùng, vật nhà trường thiếu hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tăng âm, loa đài, quạt điện… Trong công tác tham mưu phối hợp nhà trường trọng mối quan hệ hai chiều: Ví dụ: Nhà trường đóng góp kinh phí tham gia xây dựng nơng thơn với xã 2km đường bê tông liên thôn, tri ân gia đình sách nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7, đóng góp kinh phí thực phong trào điện chiếu sáng công cộng, phong tào làm cổng làng thực vệ sinh đường làng ngõ xóm vào chiều thứ hàng tuần Qua nhà trường nhận ghi nhận cấp lãnh đạo địa phương, tổ chức đoàn thể nhân dân toàn xã nỗ lực nhà trường tạo điều kiện thuận lợi nhiều cho nhà trường việc tham mưu phối hợp tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục đạt hiệu 2.3.5 Biện pháp 5: Phối kết hợp chặt chẽ với phu huynh học sinh phát huy vai trò Ban đại diện cha mẹ học sinh Bằng vốn kinh nghiệm trình thực nhiệm vụ chăm sóc giáo dục từ cương vị giáo viên đến cương vị người quản lý trường học người Hiệu trưởng nhà trưởng thân phải khẳng định công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh điều kiện tiên đến thành công thất bại công tác xã hội hóa giáo dục Bởi biết cần vài phụ huynh ghi nhận có niềm tin vào nhà trường có ý kiến dư luận khơng tốt nhà trường sức lan tỏa lớn cộng đồng phụ huynh nhân dân địa bàn xã Vì người Hiệu trường nhà trường phải xây dựng hình ảnh cho thực mẫu mực, biết tơn trọng, ln trân trọng giá trị thực phụ huynh nhân dân lại gần gũi, giản dị người mẹ, người bạn đồng hành với học sinh trường học chơi trẻ Ví dụ: Sau làm việc căng thẳng xuống lớp thăm cô, cháu học sinh xem hoạt động cô trẻ nhóm lớp Trên sở tơi biết giáo viên thực chương trình quan 13 trọng tơi hòa vào hoạt động trẻ học chơi với trẻ, trẻ thích thú trẻ thấy xuống lớp tất trẻ kể bé nhà trẻ nhỏ dù chơi học vòng tay “Con chào Hiệu trưởng ạ” nhiều trẻ chạy lại kéo tay, bá đùi, ơm phía trước, ơm phía sau giáo Hiệu trưởng trông hồn nhiên dễ thương… Bản thân thiết nghĩ suy nghĩ mộc mạc trẻ đem với gia đình, phụ huynh hình ảnh giáo Hiệu trưởng trường, từ có sức ảnh hưởng lớn cơng tác phối hợp với phụ huynh tạo đồng thuận cao hoạt động nhà trường Bên cạnh thân người Hiệu trưởng phải biết lắng nghe ý kiến phản hồi phụ huynh kết công tác chăm sóc giáo dục nhà trường Có kế sách thực công tác phối kết hợp cách hiệu cách nhìn nhận chất lượng mặt nói chung nhà trường sở khách quan thực tế Có kế hoạch cải tiến chất lượng chăm sóc giáo dục, tu sửa bổ xung sở vật chất… ghi nhận, tôn vinh hành động nghĩa cử cao đẹp phụ huynh giá trị vật chất, tinh thần dù nhỏ song lại lớn trường mầm non xã nghèo thuộc vùng miền núi huyện Ngọc Lặc Ví dụ: Trong dịp họp phụ huynh cuối học kỳ I, sau thông báo kết hoạt động nhà trường, Hiệu trưởng nêu tên biểu dương số gia đình, phụ huynh hỗ trợ, tặng nhà trường chậu hoa cảnh, đóng góp vật liệu làm đồ chơi vận động, phụ huynh thường xuyên tham gia ngày công lao động cải tạo khuôn viên, xây dựng môi trường hoạt động giúp nhà trường Công tác phối kết hợp không đủ mà người Hiệu trưởng phải đạo giáo viên kịp thời thông báo kết nề nếp học tập, tình hình sức khỏe học sinh đến phụ huynh, cần quan tâm đến học sinh cá biệt, học sinh thuộc gia đình có hồn cảnh khó khăn khơng đủ điều kiện đến trường Những trường hợp thân đến gia đình tìm hiểu nắm bắt động viên gia đình, chia sẻ với gia đình cháu vào dịp lễ tết…thực chế độ ưu tiên để cháu đến trường học với bạn trang lứa Chỉ đạo cán giáo viên q trình chăm sóc trẻ phải quan tâm đùm bọc bù đắp mát thiếu thốn cháu để cháu tự tin đến trường bạn Ví dụ: Ở lớp mẫu giáo tuổi có học sinh hồn cảnh gia đình có chị em, mẹ bị bệnh thần kinh, bố suốt ngày rượu chè say xỉn chẳng chịu làm việc, nhà trường hỗ trợ tiền ăn cho cháu miễn khoản đóng góp theo quy định, huy động giáo viên cho cháu quần áo, mũ dép để cháu dùng đặc biệt vào mùa đông quần áo không đủ ấm nhà trường qun góp quần áo gia đình giáo viên có em hết tuổi mẫu giáo mua thêm áo phao để cháu đỡ phải chịu rét buốt khắc nghiệt thời tiết Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tắm gội chăm sóc cháu trường cách chu đáo Mặt khác để công tác xã hội hóa giáo dục phát triển tốt cần quan tâm đến hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh Trong thực tế công tác giáo dục nhà trường, vai trò Ban đại diện cha mẹ học sinh vô quan trọng 14 việc gắn kết chặt chẽ nhà trường – gia đình gia đình – nhà trường Sự gắn kết tạo thuận lợi cho phụ huynh nắm bắt thơng tin có hỗ trợ kịp thời cần thiết Với quan điểm nhà trường gia đình làm giáo dục có đích hướng tới phát triển tồn diện nhân cách học sinh tất hoạt động đồng thuận, tự nguyện, minh bạch hữu ích Vì cần xây dựng trì hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh, cần bầu chọn người có nhận thức đắn cơng tác xã hội hóa giáo dục, nhiệt tình động, tự nguyện tham gia vào việc huy động nguồn lực chăm lo cho nghiệp giáo dục nhà trường Phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội, ngày lễ, thực phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Động viên cán giáo viên nâng cao chất lượng chăm sóc ni dưỡng giáo dục tồn diện cho cháu Cùng với Ban Giám hiệu hướng dẫn tuyên truyền pháp luật, chủ trương sách giáo dục phụ huynh học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, giáo dục học sinh Kiến nghị với cấp quyền, ngành chức với địa phương xây dựng sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn hành vi xâm phạm giáo viên, học sinh nhà trường Thu hút bậc phụ huynh tham gia trực tiếp vào hoạt động nhà trường như: Dự giờ, thăm buổi tổ chức ăn bán trú, kiểm tra phần ăn trẻ… Như phụ huynh cảm thấy yên tâm tin tưởng vào chất lượng nhà trường, động quan trọng để phụ huynh sẵn sàng đóng góp hỗ trợ nhà trường nhà trường cần huy động bổ xung sở vật chất phục vụ hoạt động học tập vui chơi Ví dụ: Trong năm học 2017 – 2018 nhà trường huy động số lượt phụ huynh tham gia ngày công lao động cải tạo khuôn viên làm đồ chơi vận động, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 479 lượt người, hỗ trợ kinh phí giúp nhà trường làm sân khấu mái vòm, lát gạch sân nhà Hiệu bộ, làm nhà xe, cải tạo cơng trình vệ sinh phòng cho cháu đổ bê tơng đường lối lại với tổng kinh phí 132.000.000 đồng Phụ lục 4: Hình ảnh nhà xe, cơng trình vệ sinh 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: Qua việc nghiên cứu áp dụng số biện pháp đạo, triển khai cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non Ngọc Sơn, thân nhận thấy nhà trường ngày thay da đổi thịt, so với năm học 2016 – 2017, năm học 2017 – 2018 nhà trường khốc lên áo Chất lượng đội ngũ ngày nâng lên rõ nét: có nhiều giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, cấp tỉnh, kết tham gia hội thi cấp huyện, cấp tỉnh có giải cao, nhiều giáo viên Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen đạt chiến sỹ thi đua cấp sở Mặc dù trường chưa đạt trường Chuẩn Quốc gia (do thiếu phòng học) song nhà trường Sở Giáo dục công nhận đạt cấp độ công tác kiểm định chất lượng trường Mầm non 15 Về kết chất lượng học sinh năm học 2017 – 2018 nhà trường có số lượng học sinh đạt lĩnh vực 100%, tỷ lệ trẻ đạt kênh bình thường đạt 94,2% Về uy tín nhà trường: Nhà trường cấp ủy, quyền địa phương, ban ngành, tổ chức trị tồn xã ghi nhận tâm huyết nỗ lực phấn đấu tập thể sư phạm nhà trường từ có quan tâm nhiều đầu tư bổ xung sở vật chất trường học Được phụ huynh nhân dân địa bàn tin tưởng, quý mến, yên tâm gửi em đến lớp, đến trường đồng thời chia sẻ, phối hợp tốt với nhà trường việc chăm sóc giáo dục cháu Kết xếp hạng thi đua cuối năm học nhà trường xếp thứ tốp 10 toàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc xét tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học Điều cốt lõi mà thân tâm đắc nhận thức cơng tác xã hội hóa giáo dục đội ngũ cán giáo viên, nhân viên, bậc phụ huynh học sinh nhân dân địa bàn, quan tâm cấp lãnh đạo, ban ngành địa phương có chuyển biến đáng kể có nhiều khởi sắc thể qua kết khảo sát sau: Lần 2: A Nhận thức cấp, ban ngành, đoàn thể, tổ chức trị xã hội xã, cán giáo viên, nhân viên phụ huynh học sinh địa bàn xã Ngọc Sơn nội dung công tác XHHGD: S T Nội dung T Các cấp, ban Cán giáo Phụ huynh ngành, đoàn thể, viên nhân học sinh tổ chức trị viên xã hội xã (Số lượng: 13) (Số lượng: 25) Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng XHHGD góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục nhà trường 3/13= 23% 5/13=3 8,5% 5/13= 6/25= 24% 10/25= 40% 9/25= 36% 15/312=4 ,8% 142/312= 45,5% 155/312 =49,7% 5/13=3 8,5% 18/25 =72% 7/25=2 8% 175/312 124/312= 40% 13/312= 4% XHHGD để tạo xã hội học tập góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài 3/13= 23% 6/13=4 6% 4/13= 8/25= 32% 8/25=3 2% 9/25= 36% 18/312=6 % 151/312= 48% 143/312 =46% 14/25 =56% 11/25= 44% 163/312= 52% 129/312= 41% 20/312= 7% 38,5% (Số lượng: 312) Lần 8/13= 61,5% =56% Lần 31% Lần 6/13= 46% 6/13=4 6% 1/13= 8% Lần 16 XHHGD phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội địa phương 4/13= XHHGD đường để thực dân chủ hoá giáo dục 3/13= 23% 31% 5/13=3 8% 4/13= 6/25= 24% 10/25= 40% 9/25= 8/13=6 1,5% 17/25 =68% 8/25=3 2% 5/13=3 8,5% 5/13= 6/25= 24% 9/25= 6/13=4 6% 15/25 =60% 10/25= 40% 31% 18/312=6 % 151/312= 48% 143/312 =46% 148/312= 47% 136/312= 44% 28/312= 9% 10/25 =40% 24/312= 8% 156/312= 50% 132/312 =42% 157/312= 50% 132/312= 43% 23/312= 7% 36% Lần 5/13= 38,5% Lần 38,5% 36% Lần 7/13= 54% Lần B Kết công tác XHHGD: I Kết chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục STT Năm học Số lượng Tỉ lệ huy động 2016 - 2017 281/482 2017 - 2018 312/498 58,2% 62,6% Chất lượng CS Chất lượng giáo nuôi dưỡng dục Kênh BT Kênh SDD Đạt Chưa đạt 264/281 = 93,9% 17/281 =6,1% 277/281= 4/281= 98,5% 1,5% 294/312 =94,2% 18/312 =5,8% 312/312= 100% II Kết xây dựng sở vật chất: TT Danh mục Năm học 2016 – 2017 2017 – 2018 Phòng học Có phòng/12 lớp Có phòng/12 lớp Nhà hiệu Khơng có Xây nhà hiệu theo quy định chuẩn Bếp ăn bán trú Có bếp chiều Có bếp chiều Cơng trình vệ sinh Mới có cơng Có cơng trình vệ sinh trìnhVS phòng phòng quy cách Sân khấu Khơng có Khn viên sân trường khu tạm bợ, khu khuôn viên đẹp, phù chưa phù hợp hợp, thống mát Nhà kho Khơng có Cải tạo nhà kho 10m2 Nhà xe Khơng có Làm nhà xe 72m2 17 Có sân khấu lợp mái vòm 304m2 Đồ chơi vận động, Chỉ có loại ngồi trời 10 Có 15 loại đồ chơi với nhiều chủng loại khác Ti vi thực giáo án Có ti vi dùng Lắp ti vi cho nhóm lớp điện tử chung trường Qua kết khảo sát đây, thân cảm nhận mức độ tích cực đề tài Đó thống đồng lãnh đạo địa phương, ban ngành đoàn thể, tập thể cán giáo viên, nhân viên phụ huynh nhân dân tâm nhìn nhận thực cơng tác xã hội hóa giáo dục cách nghĩa theo quan điểm đạo Đảng, nhà nước Trên sở góp phần quan trọng cho Ban lãnh đạo nhà trường đạo triển khai công tác xã hội hóa giáo dục đạt hiệu cao Bản thân hy vọng đề tài tiếp tục vận dụng triệt để đơn vị nhận góp ý bạn bè đồng nghiệp, Hội đồng khoa học cấp để đề tài có sức lan tỏa nhằm đưa cách mạng xã hội hóa giáo dục huyện nhà nói chung trường Mầm non Ngọc Sơn nói riêng tiếp tục thu thắng lợi đáp ứng yêu cầu xã hội giai đoạn 18 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Như lý luận thực tiễn phải khẳng định thực xã hội hóa giáo dục đường tất yếu, hướng đắn để phát triển giáo dục giai đoạn Nó có ý nghĩa sâu sắc vai trò tác động mạnh mẽ nhiều mặt việc giáo dục hệ trẻ nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh Giáo dục phải đạt mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát triển nhân tài Trong năm qua, chủ trương thực xã hội hóa giáo dục có bước phát triển tương đối tốt tương quan chung ngành giáo dục huyện Ngọc Lặc tạo nét bật phương thức quản lý, đạo cơng tác xã hội hóa giáo dục Trường Mầm non Ngọc Sơn quản lí, lãnh đạo trực tiếp Phòng giáo dục, quan tâm cấp uỷ Đảng quyền địa phương đóng góp nhân dân địa bàn Vì cơng tác xã hội hóa giáo dục vơ quan trọng, với phương châm dần dần, từ từ, bước, khơng nóng vội, kiên trì khéo léo thuyết phục thành cơng Qua q trình nghiên cứu thực đề tài “Một sô biện pháp đạo, triển khai cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non Ngọc Sơn, năm học 2017 - 2018.” thân rút số học kinh nghiệm sau: Để thực thắng lợi công tác xã hội hóa giáo dục, trước hết phải khẳng định vị thế, vai trò trách nhiệm cấp ủy, quyền địa phương, đồn thể quần chúng tầng lớp nhân dân, sau vai trò ngành giáo dục, nhà trường Phải bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán giáo viên nhà trường vai trò cơng tác xã hội hóa giáo dục Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng để ngành, nhà, người nắm vai trò trách nhiệm nghiệp giáo dục Phải huy động sức mạnh cộng đồng tham gia công tác giáo dục Phải thể tư tưởng dân, dân, dân hoạt động quản lý nhà nước nói chung, cơng tác xã hội hóa giáo dục nói riêng, sở xây dựng tốt xã hội học tập giáo dục tồn dân, tồn diện Song song cơng tác tham mưu, người tham mưu chuẩn bị truớc nội dung cụ thể, vận dụng linh hoạt, lí lẽ trình bày đầy đủ, tranh thủ thời thuận tiện, phải cứng rắn để đấu tranh cho vấn đề cần giải Làm tốt công tác xã hội hóa để mở rộng thu hút nguồn đầu tư, khai thác tiềm nhân lực, tài lực, vật lực xã hội Mỗi cán giáo viên trường phải nâng cao nhận thức mặt, đồng thời phải tuyên truyền viên tích cực với nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền để Đảng nhân dân nhận thức cách sâu sắc, toàn diện đầu tư cho phát triển giáo dục Đặc biệt Ban Giám hiệu, đội ngũ giáo viên phải có tâm cao, đồn kết, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động cơng việc Khơng ngừng cố gắng vươn lên tạo uy tín, lòng tin nhà trường phụ huynh Nâng cao chất lượng chăm sóc, 19 ni dưỡng, giáo dục trẻ, minh chứng sản phẩm tuyên truyền có chất lượng đạt hiệu Đề tài thấy rõ yếu tố chi phối ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực xã hội hóa cơng tác giáo dục như: Những quan điểm Đảng, hệ thống sách nhà nước, chế đầu tư khuyến khích doanh nhân, vai trò nhân dân lực lượng xã hội, điều kiện kinh tế xã hội địa phương, vai trò ngành giáo dục đội ngũ cán quản lý giáo dục phát huy sức mạnh cộng đồng việc tổ chức thực xã hội hóa giáo dục cách hiệu Trên số kinh nghiệm rút trình làm cơng tác xã hội hóa giáo dục nhằm khơng ngừng đáp ứng yêu cầu phát triển ngày cao nghiệp giáo dục, đặc biệt giáo dục Mầm non góp phần quan trọng làm cho nghiệp giáo dục Mầm non thực trở thành nghiệp giáo dục toàn đảng, toàn dân Rất mong nhận ý kiến đóng góp hội đồng khoa học cấp, bạn bè đồng nghiệp để công tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non Ngọc Sơn thu kết cao năm 3.2 Kiến nghị: Qua nghiên cứu áp dụng đề tài vào thực tế địa phương nơi công tác, qua thực tế công tác xã hội hóa giáo dục nhà trường cho thấy nhà trường đạt số kết định song biện pháp đề tài đưa biện pháp tạm thời, cấp bách nhằm tháo gỡ khắc phục khó khăn bước đầu Vậy để cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non đạt hiệu nhà trường xin đề xuất số vấn đề sau: * Đối với Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tổ chức đoàn thể xã Ngọc Sơn: Quan tâm đầu tư sở vật chất cho nhà trường, thực tốt phương châm: “Nhà nước nhân dân làm” để giúp nhà trường có đủ điều kiện thực tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu giai đoạn Thành lập quỹ hội, nhóm tổ chức tun truyền, thơng tin hoạt động giáo dục Mầm non để cấp, ngành, người dân có nhận thức đắn vị trí, vai trò ngành học * Đối với phòng Giáo dục đào tạo huyện Ngọc Lặc: Tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục Mầm non địa bàn tồn huyện Từ tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện có chủ trương, biện pháp đạo cấp, ngành sâu sát, kịp thời có hiệu cơng tác xã hội hóa giáo dục Tơi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Ngọc Sơn, ngày … tháng…… năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người thực Nguyễn Thị Hà 20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1], Nghị hội nghị ban chấp hành TW Đảng lần thứ khóa VII [2], Nghị TW2 khố VIII [3], Luật giáo dục, nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà nội 1998 [4], Hồ Chí Minh - Vấn đề GD, NXBGD Hà Nội 1990 [5], Nghị 89/CP Chính phủ phương hướng chủ trương xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá 21 ... dụng số biện pháp đạo, triển khai cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non Ngọc Sơn, thân nhận thấy nhà trường ngày thay da đổi thịt, so với năm học 2016 – 2017, năm học 2017 – 2018 nhà trường. .. biện pháp đạo, triển khai cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non Ngọc Sơn, năm học 2017 - 2018. ” thân rút số học kinh nghiệm sau: Để thực thắng lợi công tác xã hội hóa giáo dục, trước hết... trường Mầm non Ngọc Sơn năm học 2017 - 2018 2.3.1 Biện pháp 1: Làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương xã hội hóa giáo dục Chúng ta phải khẳng định vấn đề đặc biệt công tác xã hội hóa giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp chỉ đạo triển khai công tác xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng trường mầm non ngọc sơn huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa năm học 2017 2018 , skkn một số biện pháp chỉ đạo triển khai công tác xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng trường mầm non ngọc sơn huyện ngọc lặc tỉnh thanh hóa năm học 2017 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay