skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non thành tâm

22 77 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:17

SỞ SỞ GIÁO GIÁO DỤC DỤC VÀ VÀ ĐÀO ĐÀO TẠO TẠO TỈNH TỈNH THANH THANH HĨA HĨA PHỊNG PHỊNG GIÁO GIÁO DỤC DỤC VÀ VÀ ĐÀO ĐÀO TẠO TẠO THẠCH THẠCH THÀNH THÀNH SÁNG SÁNG KIẾN KIẾN KINH KINH NGHIỆM NGHIỆM MỘT MỘT SỐ SỐ BIỆN BIỆN PHÁP PHÁP CHỈ CHỈ ĐẠO ĐẠO NÂNG NÂNG CAO CAO CHẤT CHẤT LƯỢNG LƯỢNG GIÁO DỤC CHUYÊN ĐỀ: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC CHUYÊN ĐỀ: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤCLÀM LẤYTRUNG TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONGMẦM DỤC GIÁO LẤY TRẺ TÂM TRONG TRƯỜNG TRƯỜNG MẦM NON THÀNH NON THÀNH TÂM TÂM Ngườithực thựchiện: hiện:Nguyễn NguyễnThị ThịHân Hân Người Chứcvụ: vụ:Hiệu Hiệutrưởng trưởng Chức Đơnvịvịcông côngtác: tác:Trường Trườngmầm mầmnonThành nonThànhTâm Tâm Đơn SKKNthuộc thuộclĩnh lĩnhvực: vực:Quản Quảnlýlý SKKN THANH 2018 THANH HÓA HÓA NĂM NĂM 2018 MỤC LỤC NỘI DUNG Tra ng MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 NỘI DUNG SÁNG KIÊN 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2.2.1 Thuận lợi 2.2.2 Khó khăn 3 2.2.3 Kết thực trạng 2.3 Các biện pháp thực để giải vấn đề 2.3.1 Biện pháp1: Xây dựng kế hoạchchỉ đạo thực 2.3.2 Biện pháp2: Tạo Môi trường lớp học Thân thiện theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 2.3.3 Biện pháp3: Tạo mơi trường bên ngồi lớp học thân thiện với trẻ 2.3.4 Biện pháp4: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáoviên điều kiện phát huy tính tích cực tham gia hoạt động trẻ 2.3.5 Biện pháp5: Tăng cường công tác tham mưu phối kết hợp tuyên truyền vận động xã hội hóa giáo dục 2.3.6 Biện pháp6: Chỉ đạo công tác làm đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo 2.3.7 Biện pháp7: Tổ chức hội thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm) 2.3.8 Biện pháp8: Biện phápkiểm tra đánh giá kết (Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm) 2.4.Hiệu sau thực biện pháp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 11 13 14 15 16 18 18 19 19 1 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Nghị Trung ương khoá VIII khẳng định: “Lấy giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ làm yếu tố bản, coi khâu đột phá…” Muốn ngành giáo dục cần phải đổi nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức cho phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non Mục tiêu giúp trẻ phát triển tồn diện, hình thành cho trẻ sở ban đầu nhân cách người xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho trẻ có nhiều hội thắng lợi đường học hành sống [1] Để đạt mục tiêu trên, đòi hỏi phải có đầu tư chiến lược người, đầu tư cho giáo dục đào tạo, mà yết tố định đội ngũ cán giáo viên Bởi vai trò đội ngũ nhà giáo việc chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non quan trọng Chính nhà trường bỏ qua việc bồi dưỡng lực lượng giáo viên mầm non Mục tiêu công tác nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ, giáo viên ln phải nghiên cứu hàng ngày q trình chăm sóc, giáo dục trẻ Để nâng cao chất lượng sử dụng mơi trường có vào chăm sóc, giáo dục trẻ Mục tiêu đòi hỏi người giáo viên mầm non phải sáng tạo việc tận dụng môi trường để bố trí, xếp, trang trí thật đẹp, phù hợp với chủ đề, độ tuổi trẻ Thường xuyên thay đổi, làm nội dung ngày để khích thích trẻ tìm tòi, khám phá Thực tế lối vườn, hơm trò tạo cho đường đến khu du lịch “Thảo cầm viên” với trang trí “khu du lịch”, ngày mai lại đường đến lễ hội “thỏ ngoan vui xuân” với trang trí “Lễ hội mùa xuân”; Cũng vườn cảnh, hôm giáo viên hướng dẫn trẻ tưới nước cho với dụng cụ vừa sức với trẻ, ngày mai giáo viên lại hướng dẫn trẻ nhìn ngắm quan sát, phát có so với hơm qua, khuyến khích trẻ trang trí cho vườn đẹp hơn, lạ với đồ dùng cô chuẩn bị trẻ lựa chọn [2] Để xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả, đòi hỏi người quản lý lập kế hoạch cụ thể, tham mưu tạo sở vật chất mơi trường giáo dục ngồi lớp học phù hợp với điều kiện thực tế trường địa phương Làm để trì nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trường chuẩn Quốc gia mức độ I, với mục tiêu tạo tâm cho trẻMỗi ngày đến trường ngày vui”? Muốn thực mục tiêu đó, trước hết cán quản lý, giáo viên mầm non phải khơng ngừng học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tích cực, chủ động, sáng tạo lĩnh vực công tác Xác định vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, tơi bám theo nhiệm vụ ngành để xây dựng, triển khai trường cách cụ thể Đặc biệt quan tâm đến cảnh quan trường lớp, sở vật chất, trang thiết bị nhóm lớp Vì sở vật chất trường mầm non toàn phương tiện vật chất kỹ thuật khác sử dụng vào việc chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ bao gồm phòng học, phòng chức năng, đồ dùng, đồ chơi, môi trường giáo dục, mơi trường thiên nhiên xung quanh trường lớp… Đây nói yếu tố định để phát triển nghiệp giáo dục mầm non- Thế hệ tương lai đất nước Xuất phát từ lý trên, với trách nhiệm người quản lý trường mầm non mạnh dạn chọn đề tài: Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng giáo dục chuyên đề: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Với mục đích đóng góp phần nhỏ bé vào việc chăm sóc, ni dưỡng mầm xanh tương lai đất nước phát triển cách tồn diện 1.2 Mục đích nghiên cứu: Nhằm tìm biện pháp tạo mơi trường giáo dụctheo quan điểm “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, Để thực tốt cơng tác chăm sóc giáodục trẻ 1.3 Đối tượng nghiên cứu Thông qua chuyên đề xây dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, Để thực tốt công tác chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ từ 18 tháng tuổi đến tuổi trường mầm non Thành Tâm 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp sau: Phương pháp nghiên cứu tài liệu Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết Phương pháp thực hành, trắc nghiệm Phương pháp thống kê sử lý số liệu NỘI DUNG SÁNG KIẾN 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Trường mầm non sở giáo dục nằm hệ thống giáo dục quốc dân trường học người Ở lứa tuổi quãng thời gian có tầm quan trọng trình phát triển chung trẻ Đây chặng đường phát triển tốt trẻ buổi bình minh đời, giai đoạn trẻ có đặc điểm riêng, quy luật phát triển độc đáo Giáo dục trẻ lứa tuổi mặt phát triển toàn diện thể chất, tình cảm, thẩm mĩ, trí tuệ [4] Cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng dạy học trường mầm non yếu quan trọng góp phần định việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ theo mục tiêu Bộ giáo dục Đào tạo quy định Để đảm bảo chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ, đáp ứng u cầu đòi hỏi sở vật chất, phương tiện dạy học phải đảm bảo đầy đủ, môi trường lớp học phải xanh, sạch, đẹp, an toàn, hấp dẫn phù hợp với lứa tuổi mầm non Vì “Xây dựng mơi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” nhiệm vụ quan trọng giáo viên thực chương trình giáo dục mầm non Đặc biệt giai đoạn mà toàn ngành giáo dục tâm thực NQ số 29 Đảng về: “Đổi toàn diện giáo dục Đào tạo”[3] Xây dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm xây dụng môi trường thân thiện - an toàn, thu hút ý trẻ, giúp trẻ chủ động tham gia vào hoạt động Đáp ứng kịp thời đổi tồn diện phương pháp, hình thức giáo dục mầm non 2.2 Thực trạng vấn đề nghiên cứu Trường Mầm non Thành Tâm trường đạt chuẩn quốc gia nhiên qua nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục chuyên đề: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Tơi gặp số thuận lợi khó khăn sau: 2.2.1 Thuận lợi Được quan tâm đầu tư cấp Lãnh đạo, đạo sát chuyên môn cấp, động viên khích lệ cấp ngành; Sự phối kết hợp chặt chẽ địa phương, nhà trường gia đình trẻsở vật chất nhà trường xây dựng theo quy mô trường chuẩn Bộ Giáo dục Đào tạo Trường lớp sẽ, rộng rãi, khuôn viên cảnh quan đẹp Đội ngũ cán giáo viên nhiệt tình, đồn kết, trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp Tỉ lệ giáo viên có trình độ chuẩn 90% Phụ huynh học sinh quan tâm ủng hộ, tin tưởng gửi gắm em cho nhà trường Cùng với quan tâm cấp, ngành, ủng hộ hội cha mẹ trẻ, cố gắng nỗ lực đội ngũ giáo viên Trường mầm non Thành Tâm ngày phát triển phát triển không ngừng, nhiều năm liên tục trường đạt danh hiệu Trường tiên tiên xuất sắc; Trường đạt trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I 2.2.2 Khó khăn Trình độ chuyên môn, khả lực sư phạm giáo viên nhà trường không đồng Một số giáo viên tuổi đời cao nên chưa nắm vững nội dung chuyên đề việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy chậm Phương pháp, hình thức đổi áp đặt, gò bó trẻ, thiếu linh hoạt, chưa sáng tạo dạy, chưa gây hứng thú với trẻ mầm non Sự ý thức tự rèn luyện công tác tự bồi dưỡng giáo viên chưa cao, hay có tính thụ động bắt chước hoạt động người khác, khơng có đầu tư suy nghĩ để sáng tạo cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ, thực chương trình chăm sóc trẻ theo hướng đổi Mơi trường lớp học nghèo nàn, đồ dùng đồ chơi cho trẻ chưa phong phú, thiếu so với yêu cầu ngành học, mơi trường bên ngồi, chưa đáp ứng u cầu so với số lượng trẻ 2.2.3 Kết thực trạng Từ thực trạng nêu đối chiếu với nội dung yêu cầu tiêu chí chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” có số liệu cụ thể sau khảo sát thực trạng đầu năm học 2017-2018 + Bảng điều tra khảo sát sở vật chất, trang thiết bị TT Môi trường lớp học a Kết Nợi dung Số lớp có đủ diện tích phòng học thống mát có Chưa đạt Đạt Đối tượng Lớp học Số lượng Tỷ lệ (%) 12 100 Số lượng Tỷ lệ (%) TT b 2.1 2.2 2.3 Kết Nội dung hiên chơi cho trẻ Số lớp có đủ đồ dùng, đồ chơi giúp trẻ hứng thú tham gia hoạt động Môi trường bên ngoài lớp học Diện tích sân chơi rộng rãi thống mát có đủ đồ chơi trời theo yêu cầu trường chuẩn quốc gia Vườn thiên nhiên, vườn cổ tích cho trẻ hoạt động trời Khu vui chơi phát triển vận động Đồ dùng 41,6 58,4 Sân chơi 100 0 Vườn 0 100 Khu 0 100 + Bảng kết khảo sát chất lượng trẻ: Tổng số trẻ 380 cháu T T Nợi dung Trẻ có hiểu biết mạnh dạn, tự tin tham gia hoạt động Trẻ có khả tự lực,có thói quen tự lấy cất đồ dùng, đồ chơi Tích cực tham gia hoạt động vui chơi, tìm tòi khám phá, trải nghiệm, thực hành, sáng tạo Trẻ biết tương tác, hỗ trợ hoạt động Tốt Khá Đạt yêu cầu Chưa đạt Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 135 35,5 125 33 105 27.6 15 3.9 140 36,8 125 33 105 27.6 10 2,6 135 35,5 125 33 105 27.6 15 3.9 140 36,8 125 33 105 27.6 10 2,6 Đứng trước thực trạng với tinh thần trách nhiệm suy nghĩ, trăn trở phải làm để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ Bằng biện pháp cụ thể tham mưu với cấp lãnh đạo đầu tư sở vật chất mua sắm thêm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, tạo dựng môi trường bên lớp học để tạo hứng thú cho trẻ tham gia vào hoạt động trường Qua khảo sát nhận thấy kiến thức, kĩ giao tiếp trẻ nhiều hạn chế Về môi trường giáo dục sở vật chất chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhiệm vụ quan trọng, tiến hành trình hình thành phát triển toàn diện nhân cách trẻ Từ sở lý luận thực tiễn đơn vị, nhận thức vấn đề trên, mạnh dạn đề xuất số biện pháp đạo nâng cao chất lượng giáo dục thực chuyên đề: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trường mầm non Thành Tâm Huyện Thạch Thành 2.3 Các biện pháp thực hiện để giải vấn đề 2.3.1 Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch đạo thực Trên sở kế hoạch thực chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Phòng GD&ĐT Thạch Thành việc thực chuyên đề, định hướng đạo cho trường mầm non Huyện xây dựng triển khai thực có hiệu Bám sát kế hoạch hướng dẫn đạo Phòng Giáo dục Đào tạo, nhà trường xây dựng kế hoạch cho năm học phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị Làm tốt công tác tham mưu với cấp lãnh đạo, đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư, bổ sung trang thiết bị lớp, lớp Ngoài việc đạo chuyên mơn xây dựng kế hoạch lồng ghép tích hợp vào hoạt động học, vui chơi hàng ngày trẻ Tơi tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền địa phương, hội cha mẹ trẻ hỗ trợ kinh phí, xây dựng sở vật chất cảnh quan trường lớp học, ưu tiên nội dung hạng mục phục vụ cho công tác môi trường bên như: Làm khu vui chơi phát triển vận động liên hoàn cho trẻ hoạt động lúc nơi Xây khn viên vườn cổ tích, tận dụng hành lang gầm cầu thang để tạo thêm điểm vui chơi, khám phá cho trẻ “Góc thư viên bé”, “Góc dân gian Việt” ,”Góc âm nhạc” tạo điều kiện để giáo viên tổ chức tốt hoạt động Trong công tác xây dựng kế hoạch việc quan trọng phải xây dựng lớp điểm, dạy thực hành, tổ chức buổi chuyên đề, tổ chức hội thảo, tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham quan học tập đơn vị trường học huyện để giáo viên có hội dự rút kinh nghiệm, trao đổi học tập lẫn Đặc biệt theo chủ đề nhà trường đạo giáo viên phụ trách nhóm lớp thực kế hoạch làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ phù hợp với chủ đề cho trẻ thấy lạ, kích thích trẻ tìm tòi học hỏi tích cực tham gia hoạt động Muốn kế hoạch trở thành thực, mục tiêu trở thành kết việc tổ chức, đạo thực kế hoạch có ý nghĩa định - Tổ chức hội nghị cán viên chức thống kế hoạch nhằm tạo trí cao thực kế hoạch - Kết hợp với tổ chức, đoàn thể phát động phong trào thi đua, khuyến khích tính tích cực, chủ động sáng tạo cá nhân tập thể như: Cơng đồn Đoàn niên, tập trung hoàn thành tốt kế hoạch - Thực tốt công tác tham mưu cho cấp lãnh đạo tăng cường phối hợp với lực lượng xã hội nhằm vận động, huy động nguồn lực từ cộng đồng để đạt mục tiêu kế hoạch - Hàng tháng, nhà trường tổ chức họp để xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực kế hoạch tháng triển khai kế hoạch tháng sở bàn bạc dân chủ, tạo phối hợp đồng bộ, thống phận trường - Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến trình thực kế hoạch, phát sai lệch kịp thời uốn nắn, điều chỉnh cho phù hợp Có tổng kết tình hình thực kế hoạch kỳ cuối năm - Đánh giá kết việc thực chuyên đề, rút học kinh nghiệm cho năm tiếp theo, động viên khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân hoàn thành kế hoạch đề 2.3.2 Biện pháp 2: Tạo môi trường lớp học thân thiện theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Môi trường cho trẻ hoạt động nơi có nguồn thơng tin phong phú, khuyến khích tính độc lập hoạt động tích cực trẻ Nếu học mơi trường vật chất đầy đủ với phòng học phù hợp, thoáng mát, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đa dạng phục vụ tốt cho nhu cầu trẻ điều kiện thuận lợi để trẻ tích cực vận động, nắm bắt tri thức thuận lợi hiệu Bên cạnh đó, học môi trường thiên nhiên tốt giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn, trẻ đến gần với thiên nhiên từ phát triển trẻ lực cảm thụ thẫm mĩ để hướng đến đẹp cho thân đẹp cho sống trẻ sau này, môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm bao gồm; Môi trường xã hội mơi trường vật chất */Tạomơi trường xã hợi: Đó q trình giao tiếp trẻ, trẻ với trẻ trẻ với người xung quanh Mơi trường vừa mang tính chất sư phạm vừa mang tính chất gia đình Nên giáo viên cần tạo mối quan hệ tình cảm thân thiết, mơi trường giao tiếp hòa đồng, cởi mở với trẻ: giao tiếp nhẹ nhàng gần gủi trẻ Tơn trọng tình cảm ý kiến trẻ, khơng gò bó, áp đặt, định kiến với trẻ Giáo viên tạo lời khuyến khích, gợi ý để giúp trẻ tự tìm cách giải vấn đề thân Thường xuyên tổ chức hoạt động tập thể,khuyến khích tinh thần cộng tác, trẻ hoạt động giúp đỡ lẫn để trẻ mở rộng mối quan hệ qua lại Giáo viên cần nhạy cảm để tận dụng mối quan hệ trẻ với trẻ để giáo dục trẻ Như gọi trẻ con, có cấp học mầm non có tiếng gọi thân thiết mẹ gia đình trẻ */ Mơi trường vật chất: gồm tất phòng nhóm, lớp học, hành lang, sân vườn trang thiết bị đồ dùng dạy học ( môi trường ngồi lớp học) Mơi trường xây dựng Do đội ngũ giáo viên nhà trường, gia đình trẻ, cộng đồng địa phương chung tay xây dựng mơi trường - Mơi trường bên lớp: Đểmôi trường bên lớp học đủ điều kiện cho trẻ tham gia vào hoạt động giáo viên cần tạo khu vực, góc hoạt động góc xây dựng, góc phân vai, tạo hình, sách, khám phá, âm nhạc vận động, Góc hoạt động nơi trẻ có chơi theo ý thích cá nhân, phù hợp chủ đề, Ở đó, trẻ học cách tự định, chia sẻ giao lưu với Trẻ trải nghiệm ý tưởng giúp trẻ bộc lộ khả - Khu vực đóng vai đặt tên “Bé tập làm nội trợ” Giáo viên bố trí nhóm chơi gia đình, nhóm chơi Bác sỹ, cửa hàng bách hóa.Có giường, gối, búp bê, thú nhồi bơng, điện thoại kiềm, búa, quần áo, giày dép, mũ, nón, thau, khăn, chai, lọ, hộp giá trưng bày, đồ để đựng, đóng gói hàng hóa, loại thực phẩm đồ chơi nhựa, cân, thước đo, bảng giá, tiền giấy để trẻ trải nghiệm - Góc xây dựng, lắp ghép ký hiệu “Những kỹ sư tí hon” * Vị trí: Ở nơi không cản trở lối lại, không gian đủ rộng cho trẻ xếp hình khối.Trang bị đồ dùng, đồ chơi: Giá, kệ mở, nhiều khối kích thước, hình, chất liệu khác nhau, đồ chơi hình người, vật, thảm có, hoa, xe có bánh để đẩy, toa xe chở hàng, ô tô, xe đạp, đồ chơi giao thơng, tranh xây dựng, bìa cát tơng kích cỡ khác nhau, dải băng loại, xếp hình, lắp ghép đa dạng hình dáng, kích thước hướng dẫn lắp ráp, vật liệu để trẻ thực hành trải nghiệm - Khu vực góc sách truyện ký hiệu; “Thư viện của bé” Ở góc bố trí tận dụng khu vực hiên yên tĩnh, có ánh sáng tốt Có đồ dùng, đồ chơi nguyên vật liệu: Bàn, ghế làm từ lốp xe qua sử dụng, giá sách, gối, nệm, chiếu, loại tranh ảnh sách, truyện, họa báo, tạp chí, album, keo dán, tẩy, bút, kéo, hồ, rối, thẻ tên Hình ảnh bé xem tranh góc thư viện Để tạo hội cho trẻ tham gia vận động lúc nơi từ đầu năm học xây dựng kế hoạch tận dụng hành lang hiên trước xây dụng góc thư viện bé có nhiều đồ dùng, sách, báo, tranh ảnh trẻ ôn luyện lúc nơi với mơn học: Tạo hình, chữ cái, tốn, xem tranh, kể chuyện sáng tạo - Khu vực góc âm nhạc đặt tên góc “Bé vui ca hát”, * Vị trí: xa góc n tĩnh, đủ rộng để trẻ vận động Gồm có dụng cụ âm nhạc, đầu video, đàn organ, tập hát, trò chơi, điệu múa, trang phục biểu diễn - Góc khám phá thiên nhiên: đặt tên góc “Bé u thiên nhiên” * Giáo viên trang bị: Giá, kệ, khay, lọ đựng có nắp, loại hoa, cảnh khơng độc hại, trồng ngắn ngày, hộp đựng cát đồ chơi với cát, hột hạt, khăn lau, chổi xẻng, khuôn, hồ cá, dụng cụ tưới Đồ chơi góc hoạt đợng xếp hợp lý: - Các đồ chơi trẻ đặt thuận tiện cho trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ cất - Các góc trang trí mang tính mở, khơng cố định trẻ phải sử dụng theo cách cho đúng.Phản ánh rõ khác biệt văn hóa (mang màu sắc vùng miền, địa phương) Để trẻ thể ý tưởng khơng bị gò bó - Các lớp giáo viên cần tận dụng làm nhiều đồ chơi cho trẻ như: Ống bơ sữa, chai lọ qua sử dụng để làm đồ dung đồ chơi trang trí lớp Như cây, hột, hạt, len, vải vụn…để khuyến khích trẻ trải nghiệm, có đồ dùng hồn thiện chưa hồn thiện để trẻ chơi.Các đồ chơi góc xếp gọn gàng, khoa học, dễ lấy, tiện cho trẻ sử dụng Môi trường bên lớp học góc bố trí gọn gàng, hợp lý, có chỗ cho trẻ hoạt động với nội dung phong phú, đẹp thiết kế vừa tầm tạo điều kiện để trẻ xem lúc nhiều thời điểm ngày Bố trí góc n tĩnh xa góc ồn Trường mầm non ngơi nhà thứ hai, trẻ yêu thương, chăm sóc cô giáo, học tập vui chơi, giao tiếp cô với trẻ, trẻ với trẻ, thông qua hoạt động ngày trẻgiáo viên phải gương cho trẻ học tập làm theo Tổ chức nhiều trò chơi dân gian cho trẻ tham gia giúp trẻ có kỹ giao tiếp thân thiện với người xung quanh 2.3.3 Biện pháp 3: Tạo mơi trường bên ngồi lớp học thân thiệnvới trẻ Để thực tốt nội dung xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo đầy đủ loại đồ dùng đồ chơi, vật liệu chơi, khu vực chơi phù hợp với chủ đề, nhằm đáp ứng nhu cầu hứng thú chơi trẻ Mơi trường ngồi lớp học thiết kế phù hợp với khơng gian, diện tích thực tế trường Như khu vui chơi phát triển vận động cho trẻ toàn trường có: (cột bóng rổ, thang leo, khu vực chơi với đồ chơi trời (cầu trượt, đu quay, đu bay, bập bênh, nhà bóng ); khu vực chơi “giao thông”; khu vực thư viện sách, bé, khu vườn thiên nhiên cho trẻ trồng rau, trồng chăm sóc cối, khu vườn cổ tích có đường bố trí lát gạch láng si măng phù hợp toàn cổng trường tường rào tường bao trang trí hình ảnh ngộ nghĩnh từ vật hoa Sân trường có xanh bóng mát, có biểu bảng ngồi sân cho khu vực Có thể nói việc xây dựng mơi trường giáo dục trường mầm non thực cần thiết quan trọng Nó ví người giáo viên thứ hai công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi hoạt động trẻ Một mơi trường sẽ, an tồn, có bố trí khu vực chơi học lớp ngồi trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không phát triển thể chất trẻ, mà thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo Mơi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện cô với trẻ, trẻ với trẻ trẻ với môi trường xung quanh tạo hội cho trẻ chia sẻ, giãi bày tâm sự, nguyện vọng, mong ước trẻ với cô, với bạn bè, nhờ mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu hơn, hoạt động phối hợp nhịp nhàng nên hiệu hoạt động cao hơn, trẻ yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo bạn bè Bên ngồi mơi trường vườn hoa, cảnh quy hoạch hợp lý trẻ tham thực hành Đặc biệt có lớp góc chơi có gắn nội quy nho nhỏ giúp trẻ thực theo nội quy góc Qua khơi dậy niềm ham mê nghề nghiệp, tính sáng tạo đội ngũ, trau dồi tính kiên trì bền bỉ cho cá nhân, bổ sung thêm kiến thức sáng tạo nghề nghiệp cho đội ngũ yếu tố quan trọng thiếu việc xây dựng trường học thân thiện trẻ phải học môi trường tâm lý xã hội tốt, khơng có cơ, có bạn mà có mối quan hệ, giao lưu gần gũi mà thân mật… Các góc hoạt động lớp ngồi lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn sử dụng vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm Các đồ dùng đồ chơi ngồi lớp bố trí xếp khoa học, thường xuyên thay đổi tạo nên mẻ, phấn khích trẻ; đồ dùng đồ chơi nhóm, lớp xếp phù hợp theo chủ đề Tạo điều kiện, hội cho trẻ tham gia vào hoạt động hứng thú với khả nhu cầu hứng thú trẻ Giáo viên thường xuyên hướng dẩn kỷ cho trẻ, trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá môi trường lớp học Trong khu vườn cổ tích có mơ hình mơ lại câu chuyện: Tấm cám, nàng bạch tuyết bảy lùn, thánh gióng để trẻ thể trải nghiệm qua câu chuyện học, giúp trẻ ôn lại kiến thức câu truyện cố tích mà trẻ nghe giáo kể Kh 10 Các bé hứng thú nghe kể chuyện khu vườn cổ tích Hình ảnh góc thiên nhiên Để thực nội dung giáo dục “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đạt hiệu vào chiều sâu, phát động phong trào Trang trí lớp học, xây dựng mơi trường bên lớp từ nguyên vật liệu phế thải" để lớp giáo viên có tinh thần hơn, sáng tạo cơng tác trang trí phòng lớp học, tạo môi trường lớp học thân thiện, gần gũi trẻ mà lại tiết kiệm, bảo vệ môi trường Kết quả: 12/12 lớp, lớp vẻ, lớp tạo ấn tượng tốt cho bước chân vào lớp học 11 Hình ảnh trang trí bên ngồi lớp học 2.3.4 Biện pháp 4: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên điều kiện phát huy tính tích cực tham gia hoạt động trẻ: Thực tốt việc hồn thiện sở vật chất, tơi ln trọng tới bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ cán giáo viên nhà trường, đặc biệt đội ngũ giáo viên chất lượng dạy học nhà trường phụ thuộc nhiều vào yếu tố Đầu năm học xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ Đưa tiêu biện pháp cụ thể: Tôi giáo dục nâng cao phẩm chất trị đạo đức cho đội ngũ giáo viên Thông qua sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng nhà trường phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị, Nghị Đảng, ngành đến đội ngũ cán giáo viên Hảng tháng với cơng đồn nhà trường phát động vận động, phong trào thi đua Cuộc vận động “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học Mỗi giáo viên, muốn nâng cao chất lượng dạy học đòi hỏi cán giáo viên nhà trường phải tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ Tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ chị em cán giáo viên trường yên tâm học nâng cao trình độ chun mơn chuẩn Đến nhà trường có 90% cán giáo viên có trình độ chun mơn chuẩn Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ học không khác ngồi giáo viên gia đình trẻ chung tay tạo môi trường cho trẻ Từ việc xây dựng môi trường giáo dục, ban giám hiệu yêu cầu giáo viên tổ chức hoạt động để đánh giá, nhận xét Sau bổ sung nội dung, phương pháp, hình thức tiết dạy cho hồn chỉnh hiệu Thơng qua buổi sinh hoạt chuyên môn tiếp thu chuyên đề mới, thực hành chuyên đề để giáo viên học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn Cách làm đồ dùng đồ chơi, cách soạn bài, cách thiết kế giảng, việc tổ chức linh hoạt hoạt động ngày cho trẻ, đặc biệt việc thực chương trình giáo dục mầm non sủa đổi theo Thơng tư 28 Từ biện pháp cho thấy chất lượng dạy học nhà trường 12 nâng lên rõ rệt Hàng năm giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp huyện tỷ lệ đạt 100% 2.3.5 Biện pháp 5: Tăng cường công tác tham mưu, phối kết hợp, tuyên truyền vận động xã hội hóa giáo dục Trong xây dựng sở vật chất công tác xã hội hóa giáo dục vơ quan trọng đóng vai trò then chốt, để thành công ta cần phải tăng cường công tác vận động tun truyền cơng tác chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ cách có khoa học, để nâng cao chất lượng đảm bảo số lượng làm tốt cơng tác xã hội giáo dục việc xây dựng sở vật chất trường mầm non Nhưng trông chờ vào nguồn đóng góp nhân dân khơng khơng thể xây dựng mà cần phải có hỗ trợ toàn xã hội vào đầu năm học tranh thủ viết thư ngỏ đến quan, đơn vị đóng địa bàn xã doanh nghiệp, nhà hảo tâm xin hỗ trợ nguồn quỹ để tạo mơi trường bên ngồi lớp học Đây nhiệm vụ quan trọng trường mầm non nhằm giúp cho nhà trường làm tốt công tác phối hợp môi trường “Nhà trường - Gia đình xã hội” để “Chung tay chăm sóc trẻ, góp sức xây dựng mơi trường lớp học Xanh - - đẹp” */ Công tác tuyên truyền Thơng qua buổi họp phụhuynh tồn trường buổi họp ban đại diện phụ huynh học sinh để tun truyền kiến thức chăm sóc ni dạy theo khoa học Từ phụ huynh thấy rõ việc nuôi dưỡng phải gắn liền với việc xây dựng sở vật chất, tạo điều kiện cho kết hợp với hội phụ huynh học sinh vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng sở vật chất cách dễ dàng đồng tình cao phụ huynh Tranh thủ ủng hộ tập thể cá nhân nhằm tăng cường đầu tư sở vật chất trang thiết bị, phục vụ cho cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ phục vụ chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non Từ năm 2016 - 2017 đến nhà trường huy động doanh nghiệp đóng địa bàn xã Thành Tâm Công Ty Xuân Sơn tặng 12 triệu đồng Công ty Hạnh Duy tặng triệu đồng Tổng nguồn kinh phí huy động từ cơng tác xã hội hóa giáo dục người, nhà, đoàn thể tổ chức trị, nhà hảo tâm, tích cực tham gia ủng hộ tinh thần, vật chất, ngày công, tiền bạc vật… lên đến 205.000.000 đồng (Hai trăm linh năm triệu đồng) +Số kinh phí thực theo kế hoạch cụ thể: - Vẽ tranh tường phòng học: 28.750.000đ - Xây dựng vườn cổ tích trồng cỏ: 35.350.000đ - Nàng bạch tuyết bảy lùn 01 bộ: 12.650.000đ - Bộ cô giếng nước 01 bộ: 5.000.000đ - Thánh Gióng 01: 9.800.000đ - Làm cổng vườn cổ tích: 8.500.000đ - Hưu cao cổ 02 con: 9.000.000đ - Khu vui chơi Phát triển vận động: 85.000.000đ - Xây bồn hoa cảnh: 6.500.000đ 13 Hình ảnh góc khu vui chơi phát triển vận động Tồn cảnh khu vườn cổ tích bé Như biết cháu mầm non non gieo trồng khơng chăm bón tốt non cằn cỗi, úa tàn Vì nghiệp giáo dục tồn dân, giáo dục trách nhiệm người bậc cha mẹ trẻ người trực tiếp gửi trẻ nhà trường cần phải thể rõ trách nhiệm Chính nhà trường thường xuyên phối kết hợp với bậc cha mẹ trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ, ủng hộ xây dựng sở vật chất, tạo môi trường giáo dục cho trẻ đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện 14 2.3.6 Biện pháp 6: Chỉ đạo công tác làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo Hiện nay, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động học tập vui chơi trẻ hạn chế nhiều.Chưa đáp ứng với yêu cầu dạy, nhà trường tổ chức phát động làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, giáo viên làm từ đồ dùng đồ chơi/ tháng trở lên Hình thức tổ chức làm theo chủ đề, làm theo nhóm chấm điểm theo kì học lấy thành tích để chào mừng ngày lễ lớn ngày 20/11, ngày 8/3…Kết làm đồ dùng đồ chơi tự tạo lấy để đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng, học kì năm học Bản thân xây dựng kế hoạch, tổ chức đợt bồi dưỡng cho giáo viên Hướng dẫn giáo viên cách làm, hướng dẫn giáo viên cách lựa chọn sử dụng nguyên vật liệu sẵn có địa phương như: Các đồ dùng phế liệu, chai lọ nhựa, mẩu gỗ vụn, cám cưa, giấy gói quà, len, vải vụn, ni nol, đá sỏi, cành khô…Để tạo sản phẩm có giá trị sử dụng cao, bền đẹp, an toàn, phù hợp với đối tượng trẻ, mang tính chất thẩm mĩ cao gây hứng thú cho trẻ hoạt động học tập vui chơi Hình ảnh góc hoạt động bé tạo đồchơi tự tạo Ngồi chúng tơi hướng dẫn giáo viên học hỏi tham khảo, sưu tầm mạng cách làm đồ dùng đồ chơi mới; tạo điều kiện cho giáo viên học tập lớp bồi dưỡng chuyên đề cách thức làm đồ dùng đồ chơi sở, phòng giáo dục tổ chức sau triển khai tồn trường Từ phong trào phát động thi đua số lượng đồ dùng đồ chơi tăng lên, qua giúp cho học, chơi đạt kết cao Đây biện pháp tích cực nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường 2.3.7 Biện pháp 7: Tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.” Việc tổ chức cho giáo viên tham gia vào hội thi hội để giáo viên tích cực sâu vào nghiên cứu chuyên môn, nâng cao tay nghề, kĩ làm đồ dung đồ chơi Nâng cao trình độ hiểu biết học tập nhiều kinh nghiệm nảy sinh nhiều sáng kiến hay, phát huy tốt lực để phấn đấu vươn lên Ngay từ đầu năm học Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch việc tổ chức hội thi năm học dựa sở kế hoạch triển 15 khai sở, phòng Giáo dục Đào tạo Tổ chức hội thi động viên đội ngũ toàn trường tham gia Hội thi đem đến cho trẻ nhiều niềm vui, hào hứng, tạo niềm tin cho bậc phụ huynh, đông đảo phụ huynh đồng tình ủng hộ động lực thúc đẩy để tập thể cán giáo viên thêm yêu nghề, yêu trẻ, vững bước đường chọn Hội thi góp phần khơng nhỏ nâng cao chất lượng chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ trường Mầm non” + Tổ chức Hội chợ Xuân: Vào dịp Tết nguyên đán, tổ chức lễ hội xuân nhằm tạo sân chơi vui vẻ cho bé làm quen với sắc văn hóa dân tộc, giúp trẻ phát triển toàn diện, mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ giới xung quanh, hình thành cho trẻgiao tiếp, kĩ sống qua hoạt động phát triển vận động cho trẻ hình thức tổ chức trò chơi dân gian, để tham gia ngày hội phân công lớp xây dựng kế hoạch tổ chức trò chơi vận động với nhiều phần quà hấp lớp mời bậc phụ huynh tham gia dẫn, với gian hàng Hình ảnh bé vui hội chợ xuân 2018 Trong chương trình cho trẻ tham gia trò chơi vận động nhằm phát triển vận động chương trình giáo dục mầm non, rèn luyện cho trẻ kĩ vận động, khéo léo phát triển tố chất vận động Hoạt động thu hút tham gia bậc phụ huynh, từ phụ huynh thấy tầm quan trọng giáo dục trẻ với phát triển toàn diện trẻ phối hợp tốt với nhà trường công tác chăm sóc giáo dục trẻ.Thơng qua hội thi nhằm đánh giá kết làm đồ dùng dạy học vận dụng vào công tác giảng dạy cô nhận thức trẻ Đây biện pháp bồi dưỡng giáo viên nhằm mở mang kiến thức góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Sau hội thi nhà trường đánh giá, động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.Góp phần động viên cho tập thể cá nhân việc tham gia phong trào.Đồng thời rút kinh nghiệm để lần sau đạo tổ chức đạt kết cao 2.3.8 Biện pháp 8: Biện pháp kiểm tra đánh giá kết “Xây dựng môi 16 trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.” Để thúc đẩy phong trào giáo dục mầm non, công tác kiểm tra phải tiến hành thường xuyên có kế hoạch, vào nhiệm vụ yêu cầu cụ thể năm học Đầu năm nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm học công tác kiểm tra cụ thể chi tiết; Trong năm 100% giáo viên kiểm tồn diện, 2/3 giáo viên kiểm tra chuyên đề Hàng tháng kiểm tra khoảng 3- giáo viên toàn trường * Nội dung kiểm tra: Việc xây dựng kế hoạch giáo viên, việc tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm - Kiểm tra công tác tạo mơi trường cho trẻ hoạt động ngồi nhóm lớp - Kiểm tra cơng tác làm đồ dùng đồ chơi, công tác tuyên truyền phối kết hợp với bậc phụ huynh Sau lần kiểm tra chúng tơi ghi lại kết để theo dõi, tiếp tục đạo q trình thực cơng việc Những kết sở để đánh giá thi đua khen thưởng hay kỉ luật Để thực tốt công tác kiểm tra, người kiểm tra phải nắm vững nguyên tắc, nghiên cứu kĩ văn bản, nội dung liên quan đến công tác kiểm tra để kiểm tra xác trọng tâm đưa nhận xét thuyết phục Khi đánh giá phải khách quan, xác cụ thể, tư vấn góp ý rõ ràng giáo viên dễ hiểu, dễ thực hiện, đánh giá phải có so sánh, đối chiếu khoa học để giáo viên chấp nhận tự giác thực nhiệm vụ Chính đòi hỏi người cán quản lý phải có nhiều kinh nghiệm kĩ kiểm tra kinh nghiệm thực tế công tác quản lý đạo nói chung đạo chun đề “Xây dựng mơi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trường mầm non, sát thực tế để nắm vững công việc phận, nghiên cứu, đạo đúc rút nhiều kinh nghiệm quý báu cho công tác kiểm tra Để giáo viên góp phần tích cực vào việc thiết lập môi trường giáo dục Nhờ có việc tổ chức kiểm tra thường xuyên theo quy định, quy trình kế hoạch tác động cho đội ngũ giáo viên ý thức chấp hành nội quy quy chế chuyên môn, chất lượng giảng dạy đội ngũ giáo viên ngày nâng lên Qua kiểm tra, nhà trường kịp thời khen thưởng động viên nhiều hình thức như: thưởng tiền mặt vật cho tập thể cá nhân cá thành tích xuất sắc nhân rộng điển hình tiên tiến Nhờ mà phong trào thi đua thật có tác dụng thúc đẩy nâng chất lượng hoạt động chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 2.4 Hiệu sau thực hiện biện pháp */ Đối với trẻ: Phát huy tính tích hoạt động trẻ, trẻ tự khám phá, trẻ trải nghiệm giác quan, tăng cường giao tiếp cô trẻ, trẻ với trẻ trình tổ chức hoạt động, sáng tạo, khơng bị gò bó tổ chức hoạt động, hoạt động chung có mục đích học tập hoạt động góc chơi, giáo viên sử dụng tối đa nguồn nguyên vật liệu sẵn có địa phương để 17 làm phong phú hoạt động trẻ, gây ý trẻ, phát huy kĩ giao tiếp ngơn ngữ tình cảm Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non */ Đối với giáo viên: Giúp giáo viên nhận thức việc đổi phương pháp dạy học làrất cần thiết việc thực đổi chương trình giáo dục bậc học mầm nonthành nhà trường đầu tư đầy đủ trang thiết bị sở vật chất phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy giáo viên Ban giám hiệu có tầm nhìn, đưa biện pháp phù hợp, đạt hiệu Giáo viên nhiệt tình, ham học hỏi, cần cù chịu khó, tích cực trau dồi chun mơn Các bậc phụ huynh trường có nhận thức sâu sắc, ln có phối hợp với giáo viên cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Có quan tâm cấp ngành ủng hộ hoạt động nhà trường Qua thực vận dụng số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục thông qua chuyên đề: “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.” cho trường mầm non Thành Tâm, thấy hiệu hoạt động nhà trường tăng lên cách rõ rệt Đã tạo bầu khơng khí làm việc sôi nhà trường, đội ngũ giáo viên phấn khởi, hăng say làm việc Đặc biệt giáo viên có ý thức vươn lên, chung tay chăm sóc giáo dục trẻ tồn diện Chất lượng nhà trường ngày nâng cao Cụ thể sau; + Bảng khảo sát sở vật chất trang thiết bị cuối năm học 2017 - 2018 Kết TT Nội dung Đạt Chưa đạt Đối Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ tượng - Môi trường lớp học 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 Số lớp có đủ diện tích phòng học thống mát có hiên chơi cho trẻ Số lớp có đủ đồ dùng, đồ chơi giúp trẻ hứng thú tham gia hoạt động Mơi trường bên ngoài lớp học Diện tích sân chơi rộng rãi thống mát có đủ đồ chơi ngồi trời theo yêu cầu trường chuẩn quốc gia Vườn thiên nhiên, vườn cổ tích cho trẻ hoạt động ngồi trời Khu vui chơi phát triển vận động Lượng (%) lượng Lớp học 12 100 0 Đồ dùng 10 83,3 16.7 Sân chơi 100 0 Vườn 100 0 Khu 100 0 (%) 18 + Kết khảo sát đánh giá cuối năm: Tổng số trẻ 380 cháu Tốt T T Nội dung Đạt yêu cầu Khá Chưa đạt Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Trẻ có hiểu biết mạnh dạn, tự tin tham gia hoạt động 160 42 160 42 60 16 Tích cực tham gia hoạt động vui chơi, tìm tòi khám phá, trải nghiệm, thực hành, sáng tạo 150 39 155 41 75 20 Trẻ có khả tự lực,có thói quen tự lấy cất đồ dùng, đồ chơi 145 38 140 37 95 25 150 39 155 41 20 Trẻ biết tương tác, hỗ trợ hoạt động 75 Tỷ lệ (%) Qua bảng khảo sát chất lượng chuyên đề chất lượng giáo dục tăng lên rõ rệt Điều chứng tỏ hoạt động muốn đạt kết cao chất lượng cần phải có biện pháp tác động.Đối với người giáo viên mầm non ln ln phải tìm tòi, nâng cao trình độ lực chun mơn để đáp ứng với u cầu thời đại KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Vai trò người cán quản lý, tổ chức thực tốt chuyên đềXây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học trách nhiệm nặng nề mà đòi hỏi người đạo ln ln động, sáng tạo đầu tư có hiệu Giúp sở vật chất nhà trường cải thiện quy hoạch lại khang trang có quy mơ, có nhiều đồ chơi mang tính đại Có nhiều khu vui chơi cho trẻ, khu phát triển vận động liên hồn khu vườn cổ tích, vườn thiên nhiên Qua tơi rút số học là: Cán quản lý cần tạo môi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện cô với trẻ, trẻ với trẻ trẻ với môi trường xung quanh tạo hội cho trẻ chia sẻ, giãi bày tâm sự, nguyện vọng, mong ước trẻ với cô, với bạn 19 bè, nhờ mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu hơn, hoạt động phối hợp nhịp nhàng nên hiệu hoạt động cao hơn, trẻ yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo bạn bè Thường xun liên tục tìm tòi biện pháp tối ưu tạo môi trường lớp học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, với tinh thần trách nhiệm nhân cách nhà giáo, có lòng nhân tận tụy yêu nghề, mến trẻ, coi trẻ em Quan hệ trẻ, người lớn với trẻ phải thể tình cảm yêu thương, thái độ tôn trọng, tin tưởng trẻ, tạo hội cho trẻ bộc lộ suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng Tạo điều kiện cho trẻ giao tiếp thể quan tâm người, vật tượng gần gũi xung quanh Mọi cử chỉ, lời nói, việc làmgiáo người lớn phải mẫu mực để trẻ noi theo Mối quan hệ trẻ với trẻ quan hệ bạn bè học chơi, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, đồng cảm, học hỏi lẫn Phối kết hợp chặt chẽ từ ba lực lượng giáo dục Gia đình- Nhà trường - Xã hội Cần phải phối kết hợp chặt chẽ đồn thể nhà trường, nâng cao vai trò trách nhiệm cho đội ngũ cốt cán, vai trò nòng cốt chuyên môn nhà trường; Tăng cường công tác kiểm tra nội trường học Vận dụng linh hoạt, sáng tạo nội dung “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” vào hoạt động hàng ngày trẻ 3.2 Một số kiến nghị Để đáp ứng yêu cầu ngày cao cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ, mạnh dạn kiến nghị với cấp số ý kiến sau: - Tăng nguồn kinh phí đầu tư cho trường mầm non để mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên đề theo hướng đại hóa Trên số kinh nghiệm việc đạo chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ trường mầm non, chắn khơng tránh khỏi thiếu sót q trình đạo, mong nhận góp ý Hội đồng khoa học cấp quản lý đồng nghiệp để thân rút kinh nghiệm việc đạo chuyên đề thực tốt nhiệm vụ năm học năm Tơi xin chân thành cám ơn! XÁC NHẬN CỦA PHĨ HIỆU TRƯỞNG Thạch Thành, ngày 10 tháng năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết sáng kiến Nguyễn Thị Hân 20 21 ... non Thành Tâm trường đạt chuẩn quốc gia nhiên qua nghiên cứu đề tài: Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục chuyên đề: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ... xuất số biện pháp đạo nâng cao chất lượng giáo dục thực chuyên đề: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non Thành Tâm Huyện Thạch Thành 2.3 Các biện pháp thực hiện... trách nhiệm người quản lý trường mầm non mạnh dạn chọn đề tài: Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng giáo dục chuyên đề: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Với mục đích đóng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non thành tâm , skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục thực hiện chuyên đề xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non thành tâm , NỘI DUNG SÁNG KIẾN, Các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. Các đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp được bố trí sắp xếp khoa học, thường xuyên được thay đổi

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay