skkn một số biện pháp xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục tại trường mầm non xuân phúc, huyện như thanh

25 31 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:16

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHƯ THANH TRƯỜNG MẦM NON XUÂN PHÚC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC CHĂM SĨC GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON XUÂN PHÚC, HUYỆN NHƯ THANH Người thực hiện: Lê Thị Thủy Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường MN Xuân Phúc SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý NHƯ THANH NĂM 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .3 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM .3 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI: 2.2 THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN.4 2.2.1 Thuận lợi: 2.2.2 Khó khăn: 2.2.3 Kết thực trạng: 2.3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC CHĂM SĨC GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON XUÂN PHÚC, HUYỆN NHƯ THANH 2.3.1 Biện pháp Xây dựng khới đồn kết nội : .6 2.3.2 Biện pháp 2: Kiện toàn lại tổ chức, đoàn thể nhà trường, xếp giáo viên đứng lớp 2.3.3 Biện pháp 3: Xây dựng kỷ cương, nề nếp nhà trường: .9 2.3.4 Biện pháp 4: Thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ giáo dục tư tưởng trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên 10 2.3.5 Biện pháp 5: Làm tớt cơng tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, chun mơn nghiệp vụ, cơng tác giáo dục trị tư tưởng đạo đức, lối sống: 12 2.3.6 Biện pháp 6: Làm tốt công tác thi đua khen thưởng: .14 2.3.7 Biện pháp 7: Phát huy vai trò hiệu trưởng việc xây dựng tập thể sư phạm đồn kết, thớng nhất 16 2.4 HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, BẢN THÂN, ĐỒNG NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG 17 2.4.1 Đối với nhà trường thân 18 2.4.2 Đối với đội ngũ CBGV,NV .18 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .18 3.1 Kết luận: 18 3.2 Kiến nghị 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………… 21 MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Đoàn kết truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa đến dân tộc ta Trong trình dựng nước giữ nước, nhân dân ta thực tốt học đồn kết nên ln giành từ thắng lợi đến thắng lợi khác, giúp nhân dân ta giữ vững độc lập, thống toàn vẹn lãnh thổ Tinh thần đoàn kết ông cha ta lưu truyền lại qua câu ca dao “Một làm chẳng nên non, ba chụm lại nên núi cao”[1] , hay “Thuận bè thuận bạn, tát cạn biển đơng” [1] Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết điều thành chân lý có giá trị mn đời, Bác khẳng định rõ: “Đồn kết, đồn kết, đại đồn kết; Thành cơng, thành cơng, đại thành cơng” [2] Câu nói Bác muốn nhắc nhở điều người cán phải lấy dân làm gốc, phải xây dựng khối đại đồn kết thống việc thành cơng Câu nói Bác chứng minh chiến thắng Điện Biên Phủ” lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu hay Đại thắng mùa xuân năm 1975 Nhờ có đồn kết biết phát huy sức mạnh nhân dân mà nước Việt Nam nhỏ bé chiến thắng tất cường quốc lớn đến xâm chiếm, giành lại độc lập tự cho đất nước Đây học quý báu cho tất người làm cán bộ, người làm công tác quản lý lĩnh vực cơng tác Trên thực tế chứng minh cho thấy “Ở đâu có đơn vị mạnh ln có đội ngũ đồn kết thớng nhất” ngược lại Sự đồn kết thống tiền đề dẫn đến thành công nhà trường, đặc biệt công tác quản lý người Hiệu trưởng bắt tay thân thiện, câu hỏi giao tiếp với đồng nghiệp mà chân tình làm cho cán giáo viên, nhân viên cảm thấy tinh thần thoải mái từ có hiệu cao, họ yên tâm công tác bắt tay xây dựng, để đem lại lợi ích cho ngơi trường Ngược lại người hiệu trưởng không xử khéo léo, lúc, chỗ làm cho giáo viên chán nản, tâm lý nặng nề ảnh hưởng chất lượng hiệu cơng việc Vì đơn vị trường học có tập thể sư phạm đồn kết trí lòng hiệu cơng tác cao hơn, nơi có thành cơng cơng tác quản lý người hiệu trưởng Với đặc thù ngành học mầm non, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ yếu nữ, mà đội ngũ nòng cốt, định đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường Do xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thống nhât có ý nghĩa quan trọng nhà trường, tồn song song với phát triển nghiệp giáo dục Sức mạnh đoàn kết đội ngũ đóng vai trò định việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Đồng thời việc xây dựng đội ngũ đoàn kết thống phát huy sức mạnh tổng hợp đội ngũ việc thực mục tiêu năm học Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ đoàn kết thống tập thể đông người phức tạp với tập thể “ tồn nữ” lại phức tạp Vậy để có tập thể sư phạm đoàn kết, thống cao? Tơi thiết nghĩ phải có thân thiện, lòng nhân hậu, đức bao dung người tập thể người hiệu trưởng phải "Trung tâm" đoàn kết thống đội ngũ nhà trường Đó việc liên kết giáo viên, nhân viên, thành viên nhà trường với thành tập thể đoàn kết, vững mạnh mặt, hết lòng mục tiêu giáo dục nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mà nhà trường đề Đoàn kết tập thể đơn vị ln có tinh thần đồng chí, đồng đội; tính thân thiện, lòng nhân hậu, đức bao dung người tập thể đề cao; người yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ phải biết gắn bó, đồng tâm trí với thành khối vững chắc, hành động để đạt lý tưởng, mục đích định… Qua tạo nên sức mạnh tập thể tiền đề dẫn đến thành công Đây vấn đề không mới, song khó, đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý phải xác định rõ tầm quan trọng tập thể đoàn kết đưa mục tiêu hàng đầu để phấn đấu xây dựng Song đội ngũ giáo viên, nhân viên nói chung nhà trường nói riêng khơng đồng trình độ chun môn nghiệp vụ tuổi tác Một số giáo viên non chuyên môn nghiệp vụ, không kịp thời đổi mới, thiếu chí tiến thủ, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, tính tự giác hạn chế nên việc mâu thuẫn nội dễ xảy Để thực mục tiêu, nhiệm vụ năm học nhà trường phải vững mạnh tồn diện nhằm thúc đẩy hoạt động chăm sóc giáo dục nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Mà lực lượng then chốt để hồn thành nhiệm vụ thiêng liêng cố gắng thành viên, mối quan hệ thân thiện gắn kết thành viên tập thể sư phạm nhà trường Vì vậy, việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết trở nên cấp thiết, để họ gắn bó, yêu thương, bảo vệ sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn tập thể Qua thực tế cơng tác, nhận thấy việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống vấn đề quan trọng khó khăn người làm cơng tác quản lý Có xây dựng đội ngũ đồn kết thống đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục nhà trường từ phục vụ nghiệp Cơng nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước Cũng lẽ mà tơi ln quan tâm suy nghĩ để tìm biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên thật đoàn kết thống nhà trường Nhận thức rõ tầm quan trọng năm học 2017-2018 thân điều động, bổ nhiệm công tác Trường Mầm non Xuân Phúc với chức vụ Hiệu trưởng nhà trường từ tháng 10 năm 2017, mơi trường có vấn đề đồn kết thống nhất, vậy, nên tơi phải trăn trở, suy nghĩ “ Làm để xây dựng khối đoàn kết, thống đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường” Bằng lực thực tế việc học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp đã mạnh dạn áp dụng đơn vị “Mợt sớ biện pháp xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhằm nâng cao hiệu công tác chăm sóc giáo dục trường mầm non Xuân Phúc, hụn Như Thanh” Với mong muốn góp phần khơng nhỏ vào việc xây dựng nghiệp giáo dục nói chung xây dựng tập thể cán bọp giáo viên trường Mầm non Xuân Phúc nói riêng ngày đoàn kết thống phát triển vững mạnh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tâm, sinh lí đội ngũ giáo viên, ý thức tổ chức, lối sống, sinh hoạt nhóm tập thể giáo viên Từ đó, định chuẩn mực cho tập thể sư phạm, cho người nhận thức vai trò cán cơng chức nhà nước, danh dự nhà giáo Từ đó, xây dựng tập thể nhà trường thành tập thể thực đoàn kết, tương thân, tương giúp hoàn thành nhiệm vụ, tập thể không ngừng học tập nâng cao nghiệp vụ tiếp cận công nghệ thông tin tập thể có gương cho học sinh học tập noi theo nhân dân tin tưởng 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Biện pháp xây dựng tập thể sư phạm đồn kết nhằm nâng cao hiệu cơng tác chăm sóc, giáo dục trường mầm non Xuân Phúc, huyện Như Thanh 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Gồm phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại hệ thống hóa tài liệu văn có liên quan đến vấn đề nghiên cứu - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Gồm phương pháp điều tra, nêu gương, quan sát, đàm thoại, phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động - Phương pháp toán học để xử lý số liệu nghiên cứu (Bảng biểu ) NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI: Sinh thời Bác Hồ dặn phải coi trọng đồn kết đồn kết sức mạnh, đồn kết để thành cơng, tư tưởng đồn kết xun suốt di chúc xuyên suốt đời hoạt động Người Trong nghiệp Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng Đảng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh tự giải phóng xây dựng xã hội làm chủ Sự nghiệp thực sức mạnh dân tộc, đại đoàn kết toàn dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết tồn dân tộc hình thành sở tư tưởng - lý luận thực tiễn phong phú Trước hết tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, đoàn kết dân tộc hình thành củng cố hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước giữ nước dân tộc, tạo thành truyền thống bền vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm tâm hồn người Việt Nam Tinh thần tạo nên sức mạnh vô địch để chiến thắng thiên tai địch họa, làm cho đất nước trường tồn, sắc dân tộc giữ vững Đối với người Việt Nam, yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết trở thành tình cảm tự nhiên qua câu ca dao: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người nước phải thương cùng” [1] Chính vậy, để xây dựng tập thể vững mạnh thiết phải có đồng tâm đồng lòng cá nhân hoạt động, hướng nhằm đạt mục tiêu đề Như lời phát biểu khái quát sâu sắc chủ tịch Hồ Chí Minh lời kêu gọi buổi lễ mừng Quốc khánh 2/9/1955 đăng báo nhân dân ngày kỷ niệm trọng đại là: “Đoàn kết” lực lượng vô địch- Trường xuân bất lão” Bác định nghĩa “đại đoàn kết” “một lực lượng” Bác muốn rõ tồn thành phần bao gồm tập hợp lại từ phận sau đây: nhân dân, đội, Đảng, Chính phủ Bốn phận tổng hợp hình thành lực lượng lớn quan trọng nước phương thức “Đại đoàn kết” Mặt trận dân tộc thống thực Ngoài ra, bên nước, có ủng hộ nhân dân giới u chuộng hòa bình [3] Trong học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đồn kết dân tộc mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu cách mạng Như đại đoàn kết dân tộc đòi hỏi khách quan thân quần chúng nhân dân đấu tranh để tự giải phóng, nghiệp nhân dân, nhân dân nhân dân Chuyển đòi hỏi khách quan tự phát nhân dân thành đòi hỏi tự giác, thành thực có tổ chức, thành sức mạnh vơ địch đấu tranh độc lập cho dân tộc, tự cho nhân dân, hạnh phúc người” [4] Với quan điểm Bác Hồ, Đảng: “Đồn kết, đồn kết, đại đồn kết thành cơng, thành cơng, đại thành cơng” [2] Cho nên việc đồn kết tập thể sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ dù nhiệm vụ có khó khăn đến đâu Trong nhà trường tập thể sư phạm khơng phải đồn kết thống mà tập thể có trình độ chun mơn, có hiểu biết pháp luật thực tập thể gương cho học sinh noi theo Chỉ có tập thể đồn kết tạo môi trường rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng hiệu giảng dạy, giáo dục Mới bảo vệ nội nhà giáo tránh tác động xấu từ bên vào tập thể sư phạm giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo Đồng thời gương mẫu việc tơn trọng nhân cách, lợi ích đáng tập thể đồng nghiệp Một tập thể sư phạm tốt đồn kết trí cao theo kiểu bảo nghe Mà thể sư phạm tốt tập thể đồn kết trí, động sáng tạo, dám đấu tranh với thói hư tật xấu tập thể không ngừng tu dưỡng đạo đức nhà giáo, không ngừng học tập nâng cao tay nghề trình độ chun mơn Phải nhân dân tin tưởng, xứng đáng với lời dạy thủ tướng Phạm Văn Đồng “Nghề cao quý nghề cao quý” [5], quy chế dân chủ thực tối đa, pháp lệnh công chức thực nghiêm túc 2.2 THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN 2.2.1 Thuận lợi: Trong năm qua, đặc biệt năm học 2017 - 2018 Trong trình thực nhiệm vụ, trường mầm non Xuân Phúc nhận quan tâm cấp lãnh đạo Huyện uỷ - Uỷ ban nhân dân - Phòng GD&ĐT huyện quan tâm đạo Lãnh đạo địa phương, ủng hộ nhiệt tình đầy tinh thần trách nhiệm ban ngành, đoàn thể, hội phụ huynh học sinh Ban giám hiệu nhà trường nhiệt tình, động, sáng tạo cơng tác quản lý nên tích cực chủ động tham mưu với cấp lãnh đạo huyện, xã để xin định hướng đạo Đồng thời làm tốt cơng tác tuyên truyền cộng đồng dân cư giáo dục Mầm non cơng tác xã hội hóa giáo dục, có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ Bên cạnh nhà trường có đội ngũ Cán giáo viên nhiệt tình, động, sáng tạo có trách nhiệm với cơng việc giao, có 100% trình độ chuẩn 80% CBGV có trình độ chuẩn Về sở vật chất, trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, trường đặt khu trung tâm văn hóa địa phương nên phần thuận tiện cho hoạt động chăm sóc giáo dục nhà trường 2.2.2 Khó khăn: Trường mầm non Xuân Phúc thành lập năm 1964 thời gian dài trường có lớp lẻ nằm rải rác thơn, Trường xây dựng dồn thành khu vào năm học 2013 - 2014 Tuy khó khăn cơng tác quản lý đội ngũ, đặc biệt khu lẻ trường Trong năm học trước đây, đội ngũ cán giáo viên nhà trường chưa thật đồn kết, ban giám hiệu khơng thống cơng tác đạo, điều hành, nên mơi trường sư phạm chưa thực sáng, cảnh quan nhà trường chưa quan tâm cải tạo, công tác quản lý chuyên môn chưa chặt chẽ, việc dự thăm lớp, kiểm tra đánh giá, nhận xét mang tính hình thức, ngại va chạm, chưa phát huy hết khả cá nhân Các chuyên đề chuyên môn triển khai chưa thấu đáo, giáo viên tự ti hoạt động chuyên môn Năm học 2017-2018 nhà trường thiếu cán quản lý phó hiệu trưởng, gặp nhiều khó khăn việc đạo chuyên môn số công tác khác nhà trường Về công tác thi đua năm gần nhà trường khơng đạt thành tích mà Ban giám hiệu bị Hội đồng kỷ luật huyện kỷ luật thuyên chuyển công tác hai đồng chí ban giám hiệu đồn kết nội làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình trị tư tưởng đội ngũ cán giáo viên, nhân viên trường, bậc phụ huynh, ban ngành địa phương Do mà chất lượng chăm sóc giáo dục chưa mang lại kết cao 2.2.3 Kết thực trạng: * Kết xếp loại thao giảng dự giáo viên Tổng số GV 32 Kết xếp loại thao giảng dự năm học 2016 - 2017 Giờ giỏi Giờ Giờ TB không đạt YC Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lượng (%) lượng (%) lượng (%) lượng (%) 15,6 11 34.4 12 37,5 12,5 * Kết đánh giá trẻ: Tổng số trẻ Kết đánh giá trẻ năm học 2016 - 2017 Kết chăm sóc Kết giáo dục Trẻ kênh BT 345 Số lượng 323 Tỷ lệ (%) 93,6 Trẻ suy DD thể Số Tỷ lệ lượng (%) 22 6,4 Trẻ đạt Số lượng 332 Tỷ lệ (%) 96,2 Trẻ chưa đạt Số lượng 13 Tỷ lệ (%) 3,8 * Kết thu thập thông tin nhà trường Nội dung Mâu thuẫn CBGV,NV Mâu thuẫn CBQL Xếp loại Chi Đoàn niên Xếp loại Chi Xếp loại trường Năm học 2016-2017 Có Có Hồn thành nhiệm vụ Khơng hồn thành nhiệm vụ Khơng hồn thành nhiệm vụ Từ hạn chế thân với ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn nghiên cứu tìm biện pháp để nhanh chóng khắc phục tình trạng 2.3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC CHĂM SĨC GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON XN PHÚC, HUYỆN NHƯ THANH Sau tìm tòi, nghiên cứu trải nghiệm thực tế trường mầm non Xuân Phúc từ tháng đầu năm học 2017-2018, nhận thấy để xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường, hay nói khác xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống cần phải sử dụng số biện pháp sau: 2.3.1 Biện pháp Xây dựng khới đồn kết nội : Để có sở xây dựng khối đồn kết tập thể sư phạm nhà trường, trước hết người cán quản lý nói chung người Hiệu trưởng nói riêng phải có mối quan hệ gần gũi, gắn bó thấu hiểu tình cảm, tâm tư nguyện vọng chị em đơn vị, phải nắm bắt lực, sở trường tính cách chị em để có cách ứng xử phù hợp, đặt biệt phân công giáo viên: Phân công giáo viên với giáo viên yếu hơn, giáo viên cũ với giáo viên để nhằm tạo điều kiện giúp đỡ truyền kinh nghiệm giảng dạy chuyên môn cho nhau, giúp công việc, tổ chức thao giảng chung toàn trường nhằm trao đổi rút kinh nghiệm phương pháp giảng dạy, truyền cho kinh nghiệm việc làm đồ dùng dạy học, đồ chơi, nhằm tạo mối quan hệ qua lại tình cảm, thể đồng tâm hợp ý công tác Đây khâu mấu chốt đoàn kết khâu quan trọng nhất, tâp thể đoàn kết, biết san sẻ, giúp đỡ bầu khơng khí lành mạnh, thân tạo tâm trạng phấn khởi, vui vẻ thành viên, nhằm thể cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật hiệu cơng tác tốt Chính tơi thường xun tổ chức buổi họp hội đồng sư phạm nhà trường, họp chuyên mơn nêu rõ mục đích u cầu họp tạo điều kiện để chị em đươc trao đổi thẳng thắn suy nghĩ, vấn đề không vừa ý đơn vị đề xuất cụ thể, từ bàn bạc biện pháp khắc phục, giải tỏa mâu thuẩn nội để thống việc xây dựng, giữ gìn khâu đồn kết mối quan hệ công tác sinh hoạt tập thể, giúp đỡ tiến mặt Qua tổ chức hoạt động trường, ý quan sát tinh thần, thái độ chị em Với biểu chuyển biến tốt mối quan hệ công tác tập thể tơi nhận xét khích lệ chị em kịp thời nhìn nhận điểm tốt người Điều thúc đẩy người tự tin hơn, thích thể đẹp nhân cách mình, thích làm việc tốt mang lại lợi ích chung cho tập thể tiến tập thể sư phạm nhà trường Ngồi cơng tác chun mơn, chúng tơi phối hợp với cơng đồn tổ chức ngày hội, ngày lễ, nội dung sinh hoạt câu lạc bộ, hay vui chơi dã ngoại, chuyến du lịch vui chơi bổ ích giúp tình cảm chị em gần gũi, gắn bó với Trong trình quản lý nhà trường, tơi ln ln thể sư công đối xử, không định kiến, không thiên vị phát huy uy tín cá nhân vai trò lãnh đạo, quan hệ cơng tác sinh hoạt tập thể để tạo niềm tin cho tập thể sư phạm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải thực trung tâm đoàn kết tập thể sư phạm, với vai trò người đứng đầu ln chân tình dẫn, nhắc nhở tin tưởng giao việc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Chính từ việc làm tạo nên chuyển biến rõ nét xây dựng khối đoàn kết nội bộ, người hiểu hơn, công tác giúp đỡ tiến mặt Tuy nhiên, để xây dựng tập thể sư phạm với bầu khơng khí tâm lí tốt đẹp người Hiệu trưởng hay phó hiệu trưởng, phải nhiều biện pháp giải tình huống, đối tượng khác nhau; phải mềm dẻo thuyết phục có lúc phải cứng rắn kiên xử lí mức trừơng hợp làm ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, để xây dựng củng cố khối đoàn kết tập thể ngày tốt Cùng với CBGV, học sinh lễ hội mùa xuân trường 2.3.2 Biện pháp 2: Kiện toàn lại tổ chức, đoàn thể nhà trường, xếp giáo viên đứng lớp Để thực tốt kế hoạch năm học trước hết cần phải thành lập, kiện toàn lại đầy đủ tổ chức, đồn thể việc làm thiếu nhà trường Vì có phối hợp tổ chức, đồn thể nhà trường nhà trường hoạt động có hiệu Cho nên bắt đầu nhận công tác trường MN Xuân Phúc vào tháng 10 năm 2017, năm học 20172018 bắt đầu tháng, Song kịp thời bắt tay vào việc ổn định tổ chức thành lập tổ chức, đoàn thể để vào hoạt động có hiệu như: Thành lập tổ chuyên môn, thành lập ban kiểm tra nội trường học, hội đồng thi đua khen thưởng- kỷ luật Cơ cấu theo điều lệ trường MN văn bản, quy định cấp trên, tổ chức học tập, thảo luận để đoàn thể, phận trường, nắm vững xác định phạm vi, quyền hạn trách nhiệm đồng thời xây dựng chế hoạt động mối quan hệ công tác để phối hợp phát huy tính chủ động, sáng tạo.Trên sở phận đồn kết xây dựng kế hoạch hoạt động với mục tiêu cụ thể theo phạm vi trách nhiệm Qua việc tổ chức cấu phù hợp với tình hình thực tế nhà trường tạo nên động lực tích cực, lực lượng nòng cốt, tham gia vào trình quản lý giúp Ban giám hiệu nhà trường cách đắc lực việc xây dựng kế hoạch đôn đốc việc thực kế hoạch, hưởng ứng phong trào thi đua nhà trường để nâng lên chất lượng giáo dục chăm sóc trẻ Bên cạnh tơi chủ động báo cáo cấp để nhanh chóng kiện tồn tổ chức đồn thể nhà trường Bởi tổ chức nhà trường có chức năng, nhiệm vụ riêng phải đạo điều hành chi Đảng với mục tiêu phấn đấu là: “Giáo dục học sinh theo mục tiêu đào tạo, xây dựng đội ngũ đồn kết thớng nhất” Cơng việc đòi hỏi người hiệu trưởng phải biết phối kết hợp chặt chẽ tổ chức đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức đoàn thể nhà trường, đồng thời người hiệu trưởng phải xây dựng mối quan hệ khăng khiết tổ chức đoàn thể tạo nên thống đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường Mặt khác xếp lại số giáo viên đứng lớp phù hợp với lực, sở trường điều kiện, hoàn cảnh giáo viên trường Sắp xếp người, việc nhằm phát huy hết lực khả giáo viên, giúp cho giáo viên an tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Hơn muốn chị em an tâm phấn khởi, người hiệu trưởng phải xếp cơng bằng, lấy lợi ích chung hết không thiên vị, cá nhân thường xuyên động viên khích lệ chị em Có họ làm việc vui vẻ, thoải mái cống hiến để đạt kết cao Ảnh: Hiệu trưởng giáo viên thảo luận công tác chuyên môn 2.3 Biện pháp 3: Xây dựng kỷ cương, nề nếp nhà trường: Việc xây dựng kỷ cương nề nếp tập thể sư phạm tiền đề đồn kết trí nhà trường Vì muốn tập thể sư phạm nhà trường thực đoàn kết, thống trước hết người hiệu trưởng phải xây dựng kỷ cương, nề nếp sau tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thực quy chế chuyên môn, trau dồi kỷ nghề nghiệp, nâng cao phẩm chất trị như: Giáo dục cán giáo viên, nhân viên có ý thức thực nghiêm túc nề nếp nhà trường như: phải đảm bảo ngày, giờ, công lao động, phải xây dựng kế hoạch cá nhân phù hợp với lực tình hình thực tế với cơng việc mà đảm nhiệm thực đúng, đủ có hiệu cao kế hoạch đề Chúng cụ thể hóa thành tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với tình hình nhà trường Tiêu chuẩn hội đồng thi đua trường góp ý xây dựng thể triển khai đến toàn thể CB-GV-NV trường thảo luận, thống trở thành chuẩn mực để người thi đua thực trì đặn thường xuyên mặt hoạt động nhà trường, tác phong hiệu trưởng mẫu mực nghiêm túc có ảnh hưởng lớn đến đội ngũ, đưa nề nếp nhà trường vào trật tự, kỉ cương Để ý thức tự giác tập thể trở thành thói quen nâng dần lên nhu cầu thực thành viên Chính nhờ nội quy quy định cụ thể, phổ biến rõ ràng đến tập thể cá nhân Nhờ có nhắc nhở, uốn nắn, đánh giá kịp thời thi đua nên hoạt động có nề nếp tốt hơn, tinh thần tự quản tổ đồng đạt hiệu cao * Thực hiện quy chế chuyên môn: Hiệu trưởng nhà trường phải xây dựng tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực nội quy, quy chế chuyên môn cán giáo viên như: Việc thực kế hoạch giảng dạy giáo viên phải theo kế hoạch chuyên môn: Dạy đúng, đủ hoạt động theo chương trình giáo dục; khơng cắt xén chương trình, thực việc đó, soạn chuẩn bị điều kiện trước lên lớp đầy đủ, tự làm loại đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường mở cho trẻ hoạt động, đảm bảo “3 an toàn” cho trẻ Đồng thời phải biết vận dụng việc đổi phương pháp dạy học tích cực “lấy trẻ làm trung tâm” để phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo việc tiếp thu kiến thức trẻ học tập Bên cạnh phải thực tốt vận động "Hai khơng": Khi kiểm tra, đánh giá học sinh đúng, xác theo quy định Thực nghiêm túc quy chế, quy định chun mơn như: có ý thức tham gia thao giảng, dự giờ, thăm lớp để tạo cho cán bộ, giáo viên có nề nếp thói quen công tác Việc thực nghiêm túc kỷ cương, nếp nhà trường góp phần khơng nhỏ vào việc tạo nên sức mạnh đoàn kết thống tập thể sư phạm nhà trường từ chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ nâng lên 2.3.4 Biện pháp 4: Thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ Đây vấn đề quan trọng trình thực nhiệm vụ, kế hoạch nhà trường Vì để làm tốt nội dung Chi có biện pháp đạo nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục lập trường tư tưởng trị cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ Thường xuyên quản lý, kiểm tra, cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên thực quy định ngành Đã có hình thức, biện pháp để phát hiện, giáo dục, đấu tranh ngăn chặn kịp thời biểu suy thối tư tưởng trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên 10 nhà trường Giải dứt điểm sai sót, khuyết điểm, vụ việc tiêu cực nhà trường mà dư luận quan tâm Khi có tình hình, vụ việc sai sót, vi phạm xảy thực thẳng thắn tự phê bình phê bình Thực dân chủ thực nhiệm vụ năm học, công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bố trí xếp công việc, xét thi đua khen thưởng, kỷ luật thực sách cán giáo viên, việc đưa bàn bạc đến thống tổ chức thực Mặt khác Ban giám hiệu thực đoàn kết trí cao Tất chủ trương, sách cấp triển khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên tổ chức thực có hiệu Muốn thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ đòi hỏi người đứng đầu đơn vị phải động sáng tạo công tác, thực quy chế làm việc; thực tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên hiểu thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ quan đơn vị trường học Xuất phát từ vấn đề tơi ln trọng đến vấn đề vấn đề nhạy cảm, cần mập mờ vấn đề nhà trường mà người không biết, không bàn họ nghi kỵ, bàn tán Các nghi kỵ tích tụ dần đến ngày tích tụ nổ khối đồn kết trường tan theo Do nhà trường làm tốt "3 công khai" theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 Thông tư số 36/2017/TT - BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 Ban hành quy chế thực công khai đối vơi sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân để người học xã hội giám sát, đánh giá cụ thể là: Nhà trường làm tốt việc công khai cam kết kết chất lượng đào tạo, công khai điều kiện sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cơng khai thu, chi tài Trong nhà trường trọng công khai chất lượng giáo dục thực tế trình độ đào tạo giáo viên, kết học tập học sinh theo kỳ, kết thi giáo viên, học sinh qua đợt thi đua, cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh biết Công khai kế hoạch phân công nhiệm vụ cán giáo viên, công khai kế hoạch phải thực tháng, học kỳ Công khai sở vật chất phục vụ cho dạy học nhà trường để đáp ứng nhu cầu giáo dục cho toàn thể giáo viên, học sinh cha mẹ học sinh biết Mỗi lần nhà trường tăng cường sở vật chất mua sắm nguồn tham mưu với lãnh đạo địa phương, bàn bạc ban giàm hiệu cơng khai đến tồn thể cán bộ, giáo viên phụ huynh học sinh Nhà trường làm tốt việc cơng khai tài chính: Đây vấn đề nhạy cảm, nguyên nhân việc đoàn kết nội Bằng học kinh nghiệm đơn vị năm học trước mắc sai lầm, trú trọng đến cơng tác cơng khai tài tất khoản thu chi vừa để thực chống tham nhũng, chống lãng phí đồng thời tiết kiệm chi tiêu, chi mục đích để bàn bạc mức chi tiêu với tập thể nhằm xây dựng “Quy chế chi tiêu nội bộ” tốt 11 Mỗi lần bổ sung sửa chữa sở vật chất nhà trường từ nhỏ đến lớn công khai dân chủ giao cho cán hành Ban chấp hành Cơng Đồn, ban tra khảo sát giá thị trường thực chi tiêu luật Kết thúc đợt công khai cho người biết Về khoản kêu gọi phụ huynh đóng góp tự nguyện năm học nhà trường tổ chức họp phụ huynh đầu năm để cha mẹ học sinh thảo luận bàn bạc dự thảo dự tốn thu chi Sau xin chủ trương quyền địa phương, xin ý kiến đạo Phòng GD&ĐT đồng ý quyền cấp ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường nghị thu chi nghị cha mẹ học sinh thông qua họp đại diện cha mẹ học sinh toàn trường Sau đợt hay kỳ năm học nhà trường phối hợp cha mẹ học sinh toán công khai trước tập thể hội đồng nhà trường, trước họp phụ huynh chi tiết nội dung Chính việc thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tạo nên sức mạnh đoàn kết thống cao đội ngũ nhà trường Các hoạt động văn nghệ giáo viên và học sinh trường mang lại tinh thần phấn chấn đội ngũ CBGV 2.3.5 Biện pháp 5: Làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, chun mơn nghiệp vụ, cơng tác giáo dục trị tư tưởng đạo đức, lới sớng: Để giúp giáo viên có điều kiện hồn thành nhiệm vụ, khắc phục thiếu sót cập nhật hóa kiến thức người hiệu trưởng phải có kế hoạch cụ thể, bồi dưỡng đội ngũ cán giáo viên, nhân viên đơn vị nâng cao nhận thức trình độ lực chun mơn * Bồi dưỡng trị tư tưởng đạo đức, lới sớng: Nhằm giúp cho đội ngũ nắm vững chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, văn giáo dục nói chung giáo dục mầm non nói riêng Hàng tháng, thông qua họp hội đồng chúng tơi trì nề nếp học tập, triển khai văn ngành liên quan trực tiếp đến giáo dục mầm non Điều lệ trường mầm non, Luật giáo dục, Luật khiếu nại tố cáo, Luật bình 12 đẳng giới, Pháp lệnh công chức văn pháp quy khác cấp hướng dẫn để nâng cao kiến thức hiểu biết pháp luật cho đội ngũ cán giáo viên, nhân viên trường nhằm hướng cho đội ngũ thực tốt nhiệm vụ giao năm học Chăm lo giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn, thông qua hội thi cấp trường để nêu“Gương tốt việc tốt” hiệu trưởng phải gương sáng để chị em học tập từ họ biết sống sống lành mạnh, sáng, tươi vui gương sáng cho học sinh noi theo Việc bồi dưỡng trị cho đội ngũ thể qua việc xây dựng nội dung “xây” “chống” chuẩn mực đạo đức Hồ chí Minh Trong sống hàng ngày sống sáng, lành mạnh, giản dị tiết kiệm, tránh xa tệ nạn xã hội, bên cạnh tun truyền vận động người thân, gia đình, bà lối xóm thực hiện, qua chị em thể tinh thần trách nhiệm, đoàn kết tương thân tương ái, ý thức kỷ luật hoạt động chun mơn, thường xun góp ý bồi dưỡng lòng yêu nghề phẩm chất đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp cho tập thể nhà trường Trong năm đề xuất giới thiệu kết nạp đảng viên vào đảng, chuyển thức vào Đảng cho đồng chí đảng viên, đồng thời khuyến khích cán giáo viên lại nâng cao ý thức , phấn đấu vào Đảng * Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chăm lo đời sống cho cán giáo viên: Việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên việc quan trọng cần thiết, việc làm thường xuyên liên tục Vì đội ngũ yếu tố định chất lượng giáo dục nhà trường Hình ảnh người giáo viên - Người mẹ hiền thứ hai trẻ ảnh hưởng trực tiếp đến hình thành phát triển nhân cách học sinh Do để có đội ngũ vững mạnh đồn kết thống nhất, đội ngũ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức sáng người hiệu trưởng phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể việc xây dựng tập thể sư phạm nhà trường, cán giáo viên không ngừng phấn đấu học tập rèn luyện để giữ phẩm chất người giáo viên việc làm sau: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao lực cho giáo viên Bởi công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên vấn đề quan trọng, có vị trí chiến lược lâu dài Đặc biệt trường mầm non đội ngũ giáo viên, nhân viên đóng vai trò quan trọng việc chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ Chất lượng đội ngũ giáo viên có ý nghĩa định đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ nhà trường Vì hiệu trưởng nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên học nâng cao trình độ chun mơn; tổ chức buổi thao giảng, dự giờ, để giáo viên dự rút kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau, có kiến thức chun mơn nghiệp vụ góp phần chăm sóc giáo dục học sinh tốt Số giáo viên yếu chưa đạt yêu cầu trường tiếp tục phân công giáo viên có lực giúp đỡ, bồi dưỡng thêm Vì đồng chí tích cực học tập, khơng e ngại, rụt rè tự ti hoạt động chuyên môn Đồng thời bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên qua sinh hoạt tổ chuyên môn, qua học tập chuyên đề, kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên 13 qua thực chuyên đề, động viên giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy, đẩy mạnh công tác viết sáng kiến kinh nghiệm, sáng tạo làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho dạy học, hội thảo trao đổi kinh nghiệm giảng dạy đội ngũ cán giáo viên Thực đúng, đủ chế độ sách cho cán bộ, giáo viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện tốt cho cán bộ, giáo viên công tác sống riêng tư họ Đặc biệt nhân viên diện hợp đồng đồng lương họ thấp Việc quan tâm đến gia đình thành viên nhà trường liều “thuốc bổ” hữu hiệu tăng sức mạnh cho cá nhân đóng góp cơng sức xây dựng nhà trường Người quản lý phải biết quan tâm chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với thành viên mình, phải biết vui với niềm vui họ, buồn với nỗi buồn họ giúp họ vượt qua khó khăn cơng tác sống hàng ngày Từ quan tâm, chia sẻ mà ngày đến trường không niềm vui cháu mà niềm vui cô, giáo viên đến trường hăng say công việc nên hoạt động nhà trường diễn tốt đẹp, sức mạnh đoàn kết thống ngày gắn bó, góp phần hồn thành tốt mục tiêu đề năm học 14 Một số hoạt động trẻ trường mầm non Xuân Phúc 2.3.6 Biện pháp 6: Làm tốt công tác thi đua khen thưởng: Thi đua khen thưởng động lực thúc đẩy hoạt động nhà trường lên Chính lẽ mà nhà trường ln coi trọng cơng tác thi đua nhiệm vụ trị nhà trường Thực tốt công tác thi đua khen thưởng có tác dụng khuyến khích động viên cán bộ, giáo viên học sinh toàn trường Đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phục vụ tốt tâm trạng tốt làm việc thoải mái, có chất lượng Do phát động thi đua phải khách quan, công bằng, dân chủ, phải cân nhắc kỹ càng, dựa vào tập thể Khi xét thi đua phải có đầy đủ thành phần ban thi đua nhà trường Từ họ có tin cậy, thơng cảm với nhau, hợp tác tương trợ lẫn Có thúc đẩy phong trào thi đua “hai tốt” nhà trường lên Đó động lực cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững mạnh đoàn kết thống toàn diện 15 Tổ chức hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đội ngũ giáo viên 2.3.7 Biện pháp 7: Phát huy vai trò hiệu trưởng việc xây dựng tập thể sư phạm đồn kết, thớng nhất Ban giám hiệu nhà trường, hay nói cụ thể người hiệu trưởng có vai trò lớn việc xây dựng mối đồn kết nội Nó thể mối quan hệ với đội ngũ giáo viên Đó gần gũi, cảm thơng, góp ý chân thành, cởi mở, khơng mang tính áp đặt dưới, biết nắm bắt tâm tư nguyện vọng cán giáo viên trường Khi phân công công việc hay giải thắc mắc không để gây ức chế giáo viên Người hiệu trưởng phải thực linh hồn, người đứng đầu đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường Muốn xây dựng tập thể sư phạm thật vững mạnh, đồn kết, người hiệu trưởng phải tận tình, tâm huyết gương mẫu đầu lĩnh vực, phải động sáng tạo công việc, biết thương yêu, quan tâm chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, lúc hoạn nạn hay lúc khó khăn đội ngũ giáo viên nhà trường Mặt khác hiệu trưởng phải trung tâm đoàn kết gắn kết thành viên tập thể với Phải công tâm việc đánh giá đối xử với chị em nhà trường Phải có tri thức, biết tạo hội thuận lợi cho chị em hoàn thành nhiệm vụ Có chị em thể hết mình, hăng say, nhiệt tình cơng tác, thương u giúp đỡ lẫn tạo nên mối đồn kết, gắn bó khăng khiết Sự thoải mái tư tưởng khiến người ta nhiệt tình u mến cơng việc Muốn làm điều người Hiệu trưởng phải ln trau dồi đạo đức lối sống, có lối sống lành mạnh, sáng Luôn nêu cao thực tốt cơng tác phê tự phê bình, ln có ý thức xây dựng khối đồn kết Chi nhà trường Giữ gìn tư cách đạo đức, tiên phong gương mẫu công việc Chấp hành nghiêm quy định Bộ trị điều Đảng viên không làm Gương mẫu việc "Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Ln có ý thức học tập để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, lý luận trị qua Hội nghị, hội thảo ngành tổ chức tham gia học tập đầy đủ Nghị Đảng Đảng uỷ triệu tập, đồng thời tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt Chi bộ, Đảng ln có ý thức học tập tốt 16 Có trình độ chun mơn vững vàng Biết tạo thời làm chủ tình Khéo léo linh hoạt để có uy tín cao tập thể sư phạm Phải quan tâm tới thông tin xử lý thông tin nội kịp thời Thường xuyên đổi công tác quản lý Không ngừng tự học, tự rèn luyện để nâng cao nhận thức mặt đặc biệt nhiệm vụ quản lý, thực tốt công tác công khai dân chủ công khách quan quản lý Phải nắm vững quan điểm đường lối Đảng, chế độ sách nhà nước, vận dụng cách khoa học hiệu nhà trường Đồng thời có nhiều giải pháp để nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường, động viên khuyến khích họ hồn thành tốt nhiệm vụ mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Những biện pháp trình bày có mối quan hệ chặt chẽ với Trong trình tổ chức hoạt động nhà trường, người Hiệu trưởng cần phải sử dụng phối hợp biện pháp cách linh hoạt để tác động trực tiếp nhiều cách, nhiều hình thức khác Nhằm nâng cao khối đại đoàn kết trí nhà trường đạt hiệu cao hơn, góp phần thực nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục nhà trường ngày phát triển 2.4 HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, BẢN THÂN, ĐỒNG NGHIỆP VÀ NHÀ TRƯỜNG Với giải pháp thực đồng bộ, nhịp nhàng năm học qua nhà trường kết sau: 2.4.1 Đối với nhà trường thân Hội đồng sư phạm nhà trường thống thực nghiêm túc chủ trương, sách, đường lối Đảng pháp luật Nhà nước hành Tham gia đầy đủ buổi học tập trị cấp tổ chức Vận động cán – giáo viên – nhân viên đăng kí việc làm cụ thể việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Đảm bảo 100 % tham gia học tập, 100 % CB-GV thực tốt nội qui quan 100% cán giáo viên làm việc tinh thần tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban lãnh đạo nhà trường thể vai trò tiên phong gương mẫu cơng tác Ln tìm biện pháp thích hợp tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho cán giáo viên hoạt động tích cực Tạo an tâm tư tưởng cho cán giáo viên hoạt động Luôn thể vai trò lãnh đạo mình, tạo uy tín trước quần chúng 2.4.2 Đới với đội ngũ CBGV, NV Đội ngũ cán bộ, giáo viên nghiêm túc thực nhiệm vụ, sức học tập rèn luyện phấn đấu, nỗ công tác giáo dục nhà trường Nhiều giáo viên hồn thành tốt vai trò trách nhiệm bước gây dựng lòng bậc phụ huynh, lãnh đạo địa phương lòng tin tưởng, hỗ trợ nhà trường công tác chăm sóc, giáo dục trẻ Trong cơng tác, vấn đề vướng mắc giải kịp thời không để xảy tồn đọng trường hợp chưa xử lý Hoạt động công tác dạy học nhà trường diễn nhịp nhàng mang lại nhiều hiệu cao Vai trò thành viên đoàn thể chưa phát huy hết nhiệm vụ cách triệt để tạo nhiều ảnh hưởng góp 17 phần phối hợp với quyền nhà trường xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tạo nhiều kết tốt đẹp Trong năm học nhà trường không xảy bất đồng quan điểm, khơng hòa hợp thực nhiệm vụ mà tạo bầu khơng khí ấm áp, hòa thuận, thỗi mái điều kiện thuận lợi cho cán giáo viên ban giám hiệu nhà trường đầu tư, tâm huyết với công việc đạt hiệu cao Kết thu thập thông tin sau năm thực hiện: * Kết xếp loại thao giảng dự giáo viên Tổng số GV 32 Kết xếp loại thao giảng dự năm học 2017 - 2018 Giờ giỏi Giờ Giờ TB không đạt YC Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lượng (%) lượng (%) lượng (%) lượng (%) 25 78,1 15,7 6,2 0 * Kết đánh giá trẻ: Tổng số trẻ 319 Kết đánh giá trẻ năm học 2017 - 2018 Kết chăm sóc Kết giáo dục Trẻ suy DD Trẻ kênh BT Trẻ đạt Trẻ chưa đạt thể Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lượng (%) lượng (%) lượng (%) lượng (%) 301 94,4 18 5,6 312 97,8 2,2 * Kết thu thập thông tin nhà trường Nội dung Mâu thuẫn CBGV,NV Mâu thuẫn CBQL Xếp loại Chi đoàn Thanh niên Xếp loại Chi Xếp loại nhà trường Năm học 2017 - 2018 Khơng Khơng Giấy khen Huyện đồn Chi vững mạnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Với kết thể nỗ lực phấn đấu cố gắng đội ngũ cán bộ, giáo viên gắn bó, đồn kết vượt qua khó khăn để hồnh thành tốt nhiệm vụ năm học Cùng với tinh thần đồn kết trí cao đội ngũ cán giáo viên trường đạo sát hiệu trưởng, kinh nghiệm, học hỏi, tìm tòi để đưa số biện pháp xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống vận dụng nhà trường đến trường mầm non Xuân Phúc có đội ngũ cán bộ, giáo viên thật đoàn kết, thống mục tiêu chung nhà trường Bên cạnh đó, gắn kết tình cảm gia đình cán giáo viên, nhân viên trường với ngày gần gũi thân thiện tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chung vun đắp gia đình hạnh phúc đội ngũ cán giáo viên 18 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Từ hiệu thu áp dụng biện pháp xây dựng tập thể sư phạm đồn kết nhằm nâng cao hiệu cơng tác chăm sóc giáo dục trường mầm non Xuân Phúc năm học qua, rút số học kinh nghiệm sau: Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, hành động mục đích chung, dìu dắt tiến Nhưng đồn kết khơng có nghĩa im lặng, làm ngơ, bao che cho khuyết điểm đồng chí đồng nghiệp mà cá nhân ln nêu cao tinh thần phê tự phê Dám nhận thiếu sót thân, đồng chí đồng nghiệp thẳng thắn góp ý xây dựng Phê tự phê để loại bỏ dần yếu điểm, hạn chế, giúp tiến Tuy nhiên việc góp ý kiến phải chân thành, lúc, nơi để đồng chí đồng nghiệp lắng nghe khắc phục Biết đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân, biết xem công việc đồng nghiệp cơng việc mình, biết nhìn nhận sai biết lắng nghe để tự sửa chữa mình, biết góp ý chân tình cho đồng nghiệp Đó sở để xây dựng khối đồn kết nội ngày vững Sự gần gũi, cảm thơng, góp ý chân thành, cởi mở, khơng mang tính áp đặt Ban giám hiệu người đứng đầu đơn vị, biết nắm bắt tâm tư nguyện vọng CBGV trường Khi phân công công việc hay giải thắc mắc không để gây ức chế giáo viên Sự thoải mái tư tưởng khiến người ta nhiệt tình u mến cơng việc Để xây dựng mối đồn kết tập thể sư phạm cấn phát huy tinh thần dân chủ trường học, tạo công cá nhân tập thể minh bạch tài - Ngồi việc xây dựng khối đoàn kết nội tập thể sư phạm, muốn đơn vị trường trở thành đơn vị vững mạnh phải xây dựng vững mạnh từ đồn thể nhà trường để làm điều theo tơi cần đạo đồn thể thực tốt việc sau: - Chấp hành tuyệt đối lãnh đạo Đảng, phân cơng quyền - Ngay từ đầu năm học đoàn thể phải xây dựng cho kế hoạch làm việc năm phân định công việc cụ thể cho tháng, kì Việc xây dựng kế hoạch phải sát với tình hình thực tế, khơng qua loa, đại khái hay chung chung, có phân định trách nhiệm cơng việc rõ ràng, phân người, việc dựa theo khả năng, sở trường người hiệu công việc cao - Thực nghiêm túc việc sinh hoạt định kì để đánh giá rút kinh nghiệm nhằm phát huy mặt mạnh, có hướng khắc phục hạn chế Cần phải thẳng thắn nhìn nhận mặt thiếu sót chưa làm Thiếu sót thuộc ai, phận Sự rạch ròi cơng việc khiến người có trách nhiệm cơng việc mình, tránh tình trạng đổ lỗi cho - Biết lắng nghe ý kiến đóng góp để tìm đúng, hay mà sửa chữa để hồn thiện 19 - Một tập thể đoàn kết, biết cộng đồng trách nhiệm, biết yêu thương giúp đỡ chắn tập thể vững mạnh hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao 3.2 Kiến nghị Để xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, trước hết CBGV phải có lập trường tư tưởng vững vàng, phải xác định cho thân mình, phấn đấu mục tiêu chung tập thể , có thi đua lao động khơng trở thành ganh đua Khi có chung lí tưởng người chung sức, chung lòng thân với - Nhà trường cần tổ chức tốt sinh hoạt tư tưởng trị cho cán giáo viên thường xuyên năm học, quan tâm theo dõi diễn biến tư tưởng cán giáo viên - Phải xây dựng quy chế hoạt động chung cho nhà trường, cho sở cho phù hợp với giai đoạn đất nước phù hợp với tình hình địa phương nhà trường - Xây dựng tập thể sư phạm khơng phải xây dựng đồn kết trí mà phải xây dựng tập thể học tập thường xun có trình độ chun mơn Có ý thức sáng tạo, cải tiến phương pháp vận dụng vào giáo dục học sinh - Đẩy mạnh, đổi hoạt động cơng đồn xây dựng tập thể thân thiện đội ngũ cán giáo viên nhà trường Để hồn thành nhiệm cơng tác đào tạo nhân tài cho đất nước Trước hết, tập thể sư phạm nhà trường phải tập thể gương mẫu, đồn kết, có lực, trình độ, có kỉ cương nề nếp tin tưởng nhân dân gương cho em học sinh sống hàng ngày noi theo Chính cơng tác xây dựng tập thể sư phạm nhà trường việc làm thiếu mà chi ủy, chi bộ, ban giám hiệu, tổ chức đoàn thể nhà trường phải thường xuyên chăm lo vun đắp Chỉ có tập thể đồn kết có lực trình độ, có đạo đức nhà giáo sáng thực tốt thi đua Dạy tốt - Học tốt, vượt qua khó khăn, hồn thành tốt nhiệm vụ nhà trường mà đảng nhân dân tin tưởng giao cho XÁC NHẬN CỦA BGH Như Thanh, ngày 20 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết sáng kiến Hà Thị Mai Lê Thị Thủy 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Kho tàng ca dao - tục ngữ Việt Nam – NXB Văn hóa DT năm 1996 Trích nói chuyện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II (ngày 25 tháng năm 1961) Chủ Tịch Hồ Chí Minh- Báo nhân số 2593 ngày 26 tháng năm 1961 Lời kêu gọi buổi lễ mừng quốc khánh mùng tháng năm 1955 quãng trường Ba Đình đăng báo Nhân dân ngày 02/9/1955 Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết dân tộc – NXB Thơng tin văn hóa Trung ương –Tháng 05 năm 2003 Tạp chí Giáo dục Thủ số 75, PGS.TS Đặng Quốc Bảo - tháng 3/2016 21 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Lê Thị Thủy Chức vụ đơn vị công tác: Hiệu trưởng trường MNXuân Phúc, Như Thanh TT Tên đề tài SKKN Một số biện pháp tổ chức hoạt động âm nhac cho trẻ 5-6 tuổi đạt hiệu trường MN Thị trấn Yên Cát Sáng tạo số trò chơi cho trẻ tuổi làm quen với chữ Sáng tạo số trò chơi cho trẻ tuổi làm quen với chữ Kinh nghiệm đạo thực nhằm nâng cao hiệu sử dụng tiết kiệm lượng điện, nước trường mầm non Phượng Nghi, Như Thanh Cấp đánh giá xếp loại (Phòng, Sở, Tỉnh ) Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) Năm học đánh giá xếp loại Phòng GD&ĐT B 1995-1996 A 1997 - 1998 C 1997 - 1998 B 2016 - 2017 Phòng GD&ĐT Sở GD&ĐT Phòng GD&ĐT 22 23 ... 2.2.3 Kết thực trạng: 2.3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC CHĂM SĨC GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON XUÂN PHÚC, HUYỆN NHƯ THANH 2.3.1 Biện pháp. .. tìm biện pháp để nhanh chóng khắc phục tình trạng 2.3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC CHĂM SĨC GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON XUÂN PHÚC, HUYỆN NHƯ... học tập noi theo nhân dân tin tưởng 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Biện pháp xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhằm nâng cao hiệu cơng tác chăm sóc, giáo dục trường mầm non Xuân Phúc, huyện Như Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục tại trường mầm non xuân phúc, huyện như thanh , skkn một số biện pháp xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục tại trường mầm non xuân phúc, huyện như thanh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay