skkn một số biện pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mâm non phú lâm

24 177 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:16

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TĨNH GIA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHẤT LƯỢNG NI DƯỠNG, CHĂM SĨC, GIÁO DỤC TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LÂM Người thực hiện: Trần Thị Hương Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Mầm non Phú Lâm SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý THANH HÓA NĂM 2018 MỤC LỤC TT NỘI DUNG TRANG Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài Trang 1-2 1.2 Mục đích nghiên cứu Trang 1.3 Đối tượng nghiên cứu Trang 1.4 Phương pháp nghiên cứu Trang 1.5 Những điểm Sáng kiến kinh nghiệm Trang 2 Nội dung Trang 1-2 Trang 3-17 2.1 Cơ sở lý luận Trang 2.2 Thực trạng vấn đề Trang 3-5 2.3 Các giải pháp sử dụng Trang 5-12 2.4 Hiệu Trang 12-17 Kết luận, Kiến nghị Trang 17-18 3.1 Kết luận Trang 17-18 3.2 Kiến nghị Trang 18 Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò đặc biệt quan trọng việc đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách người Chính vì hầu hết quốc gia tổ chức quốc tế xác định giáo dục mầm non mục tiêu quan trọng giáo dục cho người Thụy Điển coi giai đoạn tuổi mầm non “Thời kỳ vàng đời'' thực sách: trường mầm non trường tự nguyện quyền địa phương quản lý, trẻ tuổi theo học khơng tiền Luật Hệ thống giáo dục quốc gia Indonesia công nhận Giáo dục mầm non giai đoạn tiền đề cho hệ thống giáo dục Luật Giáo dục Thái Lan nhấn mạnh gia đình Chính phủ phải cùng chia sẻ trách nhiệm Giáo dục mầm non nhằm thực Công ước quốc tế quyền trẻ em Ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tuổi mầm non đòi hỏi phải có kết hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội để tạo môi trường giáo dục thống thuận lợi Điều 93 Luật Giáo dục 2005 khẳng định “Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình xã hội để thực mục tiêu, nguyên lý giáo dục” Trường Mầm non có nhiệm vụ ni dưỡng,chăm sóc,giáo dục để trẻ phát triển toàn diện nhân cách, mặt khác để chuẩn bị tốt tâm cho trẻ bước vào lớp song coi trường Mầm non nơi đảm bảo hoàn toàn trình giáo dục cho trẻ, vì hàng ngày trẻ trường Mầm non với thời gian định, còn lại trẻ sống gia đình chịu ảnh hưởng sâu sắc môi trường giáo dục gia đình cộng đồng xã hội Hồ Chủ Tịch dạy: "Giáo dục nhà trường phần, còn cần có giáo dục xã hội gia đình để giúp cho việc giáo dục nhà trường tốt Giáo dục nhà trường dù tốt đến thiếu giáo dục gia đình xã hội thì kết khơng hồn tồn".Vì việc kết hợp thống giáo dục nhà trường, gia đình xã hội trở thành nguyên tắc giáo dục xã hội chủ nghĩa Trong thực tế cho ta thấy trường có chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tốt thì nơi mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội gắn bó, có kết hợp chặt chẽ thống ba môi trường giáo dục trình chăm sóc giáo dục trẻ Có kết bước đầu nhờ phần vận dụng đắn việc phối kết hợp yếu tố Phú Lâm xã miền núi, thuộc phía Nam Huyện Tĩnh Gia Tổng nhân 42365 người,1100 hộ, có năm thơn đặc biệt khó khăn Đặc thù địa phương dân góp từ nơi: Hải Hòa, Hải Lĩnh,Tân Dân,Triêu Dương vv định cư vào từ năm 1964 Hơn 54 năm thành lập phát triển Phú Lâm có bước chuyển biến đáng kể kinh tế- văn hoá - xã hội Tuy nhiên so với xã lân cận xã phát triển chậm, đời sống nhân dân còn nghèo, năm thơn đặc biệt khó khăn, Kinh tế địa phương chủ yếu sống nghề nông,thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18,55% Trình độ dân trí thấp, nhận thức giáo dục mầm non còn hạn chế Trường Mầm Non Phú Lâm thành lập tháng 9/1972, trải qua bao khó khăn thử thách, cùng với cố gắng nỗ lực Nhà trường ,lòng tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao đội ngũ cán giáo viên , nhân viên, từ trường Bán công với lớp Mẫu giáo nhỏ lẻ, học nhờ nhà văn hóa thơn, quan tâm Đảng Nhà nước,hệ thống Giáo dục Mầm non chuyển biến rõ nét, trường chuyển sang Công Lập, sở hạ tầng, trang thiết bị bước cải thiện Tuy nhiên để đáp ứng với mục tiêu xu phát triển xã hội thì chưa đạt yêu cầu thực tiễn Xác định tầm quan trọng công tác kết hợp nhà trường, gia đình xã hội việc ni dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ thì việc tăng cường mối quan hệ chặt chẽ nhà trường, gia đình xã hội việc làm luôn cần thiết để bước đáp ứng mục tiêu, chiến lược phát triển giáo dục Mầm non thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Chính vì tơi chọn đề tài “Một số biện pháp phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội nhằm nâng cao hiệu chất lượng ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trường Mầm non Phú Lâm” 1.2 Mục đích nghiên cứu: - Dựa vào điều kiện thực tế để làm rõ thực trạng công tác kết hợp nhà trường, gia đình xã hội nhằm nâng cao hiệu chất lượng ni dưỡng,chăm sóc, giáo dục trẻ - Trên sở đưa biện pháp nhằm khai thác tiềm nguồn lực, vật lực, tài lực xã hội Phát huy có hiệu nguồn lực, tạo điều kiện cho hoạt động giáo dục nhà trường phát triển, nâng cao chất lượng toàn diện trường Mầm non - Rút kinh nghiệm,ứng dụng vào thực tiễn cách thực tế hiệu 1.3 Đối tượng nghiên cứu: “Một số biện pháp phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội nhằm nâng cao hiệu chất lượng ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trường Mầm non Phú Lâm” 1.4 Phương pháp nghiên cứu a Phương pháp đọc, nghiên cứu , xây dựng sở lý luận b Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thu thập thông tin c Phương pháp thống kê , xử lý số liệu 1.5 Những điểm sáng kiến kinh nghiệm - Nội dung sáng kiến kinh nghiệm ngắn gọn, xúc tích - Công tác huy động trẻ tăng so với năm học trước 31 trẻ - Công tác xã hội hóa giáo dục chất lượng ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục tăng năm trước 10 %, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm 3,6 % - Cơ sở vật chất, trang thiết bị bổ sung - Cơng tác phối kết hợp với đồn thể , đặc biệt Chi bộ, Chi hội phụ nữ, Đồn niên sở có bước chuyển biến rõ rệt - Nhận thức cha mẹ học sinh việc cho đến trường thay đổi cách tích cực - Trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên đạt chuẩn tăng % so với năm học 2016-2017 Nội dung 2.1 Cơ sở lý luận: Chức gia đình việc ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ quan trọng Vì gia đình tế bào xã hội, xã hội thu nhỏ Ngày xã hội xác định giáo dục trách nhiệm gia đình, điều 64 Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định “Cha mẹ có trách nhiệm ni dạy trở thành người công dân tốt, cháu có bổn phận kính trọng chăm sóc ơng, bà, cha, mẹ” Với nguồn tình cảm tự nhiên gia đình thực chức giáo dục cách tích cực với mong muốn có đứa khoẻ mạnh, thơng minh, ngoan ngỗn, lớn lên người cơng dân tốt có ích cho gia đình xã hội.Maraken khẳng định: “Những gì bố mẹ làm cho trước tuổi đạt 90% kết trình giáo dục” Nhiệm vụ Giáo dục mầm non ni dưỡng,chăm sóc, giáo dục trẻ từ đến tuổi thành người chủ tương lai đất nước Bởi trường Mầm non xác định khởi đầu quan trọng nghiệp đào tạo người Để thực mục tiêu thì trường Mầm non cần kết hợp chặt chẽ việc chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ nhà trường với gia đình xã hội nhằm tạo môi trường giáo dục thống nhất, hiệu Trong văn kiện Hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII khẳng định: "Giáo dục Đào tạo nghiệp toàn Đảng, Nhà nước toàn dân Các cấp uỷ Đảng, quyền, đồn thể nhân dân, tổ chức kinh tế, xã hội, gia đình cá nhân có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển nghiệp Giáo dục & Đào tạo, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài lực cho giáo dục đào tạo Kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường, gia đình xã hội tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh nơi, cộng đồng tập thể".Có ba nhân tố việc ni dưỡng,chăm sóc, giáo dục trẻ là: Gia đình, nhà trường xã hội Mỗi nhân tố mang vai trò riêng định Đó là: Gia đình tế bào xã hội, tảng quốc gia chỗ dựa vững mặt tinh thần, đồng thời kim nam để tránh nhận thức lệch lạc từ phía phụ huynh việc giáo dục trẻ Nhà trường môi trường giáo dục chuyên nghiệp,không phát triển kiến thức mà còn phải truyền tải cho trẻ giá trị chuẩn mục xã hội để trẻ trở thành chủ nhân tương lai , người tri thức thật có đời sống tinh thần phong phú bên cạnh sống gia đình Xã hội môi trường thực tế , giúp trẻ hoàn thiện số kỹ sống , chi phối phần lớn suy nghĩ hành động trẻ Vì phối hợp ba nhân tố việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục nhân cách học sinh Giống kiềng ba chân, đơn giản lại vững thiếu chân 2.2 Thực trạng vấn đề a.Thuận lợi: Trường Mầm non Phú Lâm quan tâm, tạo điều kiện cấp ủy Đảng , Chính quyền địa phương , đạo sát Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Phòng Giáo dục & Đào tạo Huyện Tĩnh Gia Trong năm qua nhà trường phát huy kết đạt được, làm tốt công tác tham mưu , thực tốt cơng tác ni dưỡng,chăm sóc, giáo dục trẻ đặc biệt có phối kết hợp chặt chẽ nhà trường,phụ huynh học sinh cộng đồng xã hội Đây động lực thúc đẩy Nhà trường vượt qua khó khăn , phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-1018 Đội ngũ cán giáo viên , nhân viên yêu nghề ,mến trẻ, có lực chuyên môn tinh thần trách nhiệm cao, 100 % cán giáo viên , nhân viên đạt trình độ chuẩn trở lên, có 17/23 đạt chuẩn,chiếm 74 % Bản thân Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, mặc dù trình nhận nhiệm vụ bốn năm , tuổi đời, lực kinh nghiệm quản lý còn hạn chế song đồng thuận tập thể cán giáo viên, nhân viên, ban đại diện cha mẹ học sinh, chia sẻ ban ngành đoàn thể ý chí, nghị lực, tinh thần trách nhiệm ,sự tâm cao, tơi bước vượt qua khó khăn ban đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao b Khó khăn: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn khó khăn, thiếu số lượng, chất lượng Năm học 2017-2018 nhà trường tổ chức bán trú năm tư, trường có 11 nhóm, lớp,304 học sinh , so với điều lệ ,Nhà trường còn thiếu phòng học, phòng chức năng, hiệu bộ, công trình vệ sinh nước sạch, số bàn ghế không quy cách chiếm 71 % Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên còn thiếu Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm 18,55 %, bên cạnh kinh phí đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục mầm non hàng năm chưa đáp ứng với chương trình Mầm non Nhận thức phận phụ huynh còn hạn chế nên việc phối hợp nhà trường, gia đình xã hội hiệu chưa cao Điều tất yếu dẫn đến chất lượng toàn diện còn hạn chế c Kết khảo sát, đánh giá thực trạng đầu năm học 2017-2018 Nội dung 1: Chất lượng phát triển số lượng Trường có điểm trường/ 11 nhóm, lớp, kết huy động đầu năm 304 trẻ.Trong đó: Nhóm trẻ 24 trẻ, mẫu giáo 280 trẻ Tỷ lệ huy động đạt 93% So với năm học trước tăng 31 trẻ, nhiên tỷ lệ huy động trẻ tuổi đạt 86 % Nội dung 2: Chất lượng ni dưỡng, chăm sóc Năm học 2016-2017 có 273 học sinh ăn bán trú trường với mức ăn 15.000 đồng/ngày/1 trẻ đạt 100% kế hoạch Đầu năm học 2017-2018 số học sinh ăn bán trú tăng lên 304 trẻ, đạt 100% Mức ăn 15000 đồng/ngày/1 trẻ Trẻ suy dinh dưỡng 28 trẻ chiếm 10,5 %, trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 30 trẻ chiếm 16% Nội dung 3: Chất lượng Giáo dục toàn diện đầu năm : - Về sức khỏe: Số trẻ khảo sát: Kênh Bình thường: 272 trẻ = 89,5%, Kênh suy dinh dưỡng: 32= 10,5 % - Về Giáo dục: Số trẻ khảo sát 304 trẻ Trong đó:Tốt: 85 trẻ đạt 28%, Khá :110 trẻ đạt 36%, TB: 69 đạt 33%, chưa đạt: 40 trẻ chiếm 13 % Nội dung 4: Công tác tuyên truyền: - Một phận phụ huynh còn khó khăn kinh tế, chưa nhận thấy hết trách nhiệm cơng tác phối hợp việc ni dưỡng, chăm sóc , giáo dục trẻ - Một số giáo viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm cơng tác tun truyền, biện pháp kết hợp gia đình, nhà trường xã hội chưa đồng Nội dung5: Công tác xã hội hóa giáo dục phong trào xây dựng môi trường thân thiện học sinh tich cực Năm học 2016-2017 huy động xã hội hóa giáo dục tiếp tục trì tốt, tạo niềm tin phụ huynh công đồng nhiên điều kiện kinh tế địa phương, mặt khác khuôn viên hẹp nên môi trường cho trẻ vui chơi còn bất cập Nội dung 6: Cơng tác bồi dưỡng giáo viên - Do hồn cảnh điều kiện công tác nên còn giáo viên, nhân viên chưa học nâng cao trình độ chuyên môn.( Đại học) - Đầu năm sau tiếp thu chuyên đề nhà trường tổ chức đợt chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên - Số lượng cán bộ, giáo viên nghỉ sinh nhiều, giáo viên hợp đồng tạm thời đông nên ảnh hưởng lớn đến việc bố trí, xếp nguồn nhân 2.3 Các giải pháp sử dụng 2.3.1 Nâng cao nhận thức vai trò vị trí bậc học mầm non cho đội ngũ giáo viên, đoàn thể cộng đồng Nhà trường tổ chức cho cán giáo viên, nhân viên học tập Chỉ thị, Nghị Trung ương,Tỉnh , Huyện Tĩnh Gia sách phát triển giáo dục Mầm non, kế hoạch thực đề án Phổ cập cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 năm Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục tư tưởng trị cho đội ngũ giáo viên, nhân viên gắn liền với việc học tập “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Qua việc học tập Nghị cán giáo viên, nhân viên nhận thức sâu sắc quan điểm chủ trương sách Đảng Nhà nước giáo dục Mầm non, đồng thời thấy rõ vị trí, nhiệm vụ quan trọng bậc học mầm non hệ thống giáo dục quốc dân, từ nâng cao ý thức trách nhiệm việc chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ ,đáp ứng u cầu đổi giáo dục Mầm non Xây dựng kỷ cương, nề nếp nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục khoa học lành mạnh phù hợp với giáo dục Mầm non Tập trung nâng cao chất lượng tồn diện “ Lấy trẻ làm trung tâm” Tăng cường công tác Đảng nhà trường, lấy Chi Đảng hạt nhân trị giúp đội ngũ giáo viên, nhân viên nắm bắt nhanh quan điểm Đảng giáo dục mầm non đồng thời giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ Nâng cao hiệu làm việc tổ chức Công đoàn, Đoàn niên; Ban đại diện cha mẹ học sinh, chi hội khuyến học…Thực vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng tập thể đoàn kết, thống với phương châm “ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Khi cán bộ, giáo viên, nhân viên hiểu, nhận thức rõ vai trò mình thì họ tuyên truyền viên tốt tới phụ huynh học sinh, cộng đồng tồn xã hội Từ nâng cao trách nhiệm cho cá nhân tập thể việc nôi dạy Bác Hồ dạy: "Dễ trăm lần khơng dân chịu, khó vạn lần dân liệu xong ".Giáo dục mầm non ngồi cơng tác ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ còn phải làm tốt công tác huy động trẻ độ tuổi lớp, tuyên truyền để phụ huynh thấy tầm quan trọng hình thành phát triển nhân cách sau trẻ.Vì làm tốt công tác phối hợp nhà trường, gia đình xã hội thúc đẩy giáo dục mầm non phát triển, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hố đại hố đất nước, tạo niềm tin nguyện vọng nhân dân địa phương 2.3.2 Xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền * Đối với lãnh đạo nhà trường: Trường Mầm non nói riêng nơi tập trung lực lượng phụ huynh đơng nên cơng tác tun truyền có nhiều thuận lợi, vì từ đầu năm học xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức tuyên truyền cụ thể , phù hợp với thực tế địa phương: Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học, thông qua tiêu số lượng, chất lượng, sở vật chất, công tác xã hội hóa giáo dục, thực tốt phong trào thi đua, các vận động, chuyên đề, tập trung nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn… Tổ chức thành công hội nghị công chức, viên chức đầu năm ,trên sở tổ chức thực nghiêm túc, hiệu quy chế, quy định Ký cam kết nhà trường Cơng đồn việc thực nhiệm vụ Phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức thành công hội nghị phụ huynh toàn trường ( Ban đại diện cha mẹ học sinh Ban giám hiệu chủ trì ) nhóm, lớp năm lần để phụ huynh cùng nắm kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm kết đạt nhà trường đồng thời cùng đánh giá , rõ tồn cần khắc phục cho năm học tới Xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, bàn bạc vấn đề liên quan đến hoạt động nhà trường tối thiểu lần /năm có nội dung hoạt động thỏa thuận theo yêu cầu phụ huynh thông qua hội nghị phụ huynh toàn trường đầu năm cuối học kỳ tổng kết năm học.Thông báo khoản thu theo quy định, nguồn huy động từ xã hội hóa, hoạt động trẻ có phụ huynh tham gia năm học( quyên góp nguyên vật liệu có sẵn địa phương, tham gia hoạt động lớp…) , nghĩa vụ mà phụ huynh phải thực phối hợp Cơng khai quỹ xã hội hóa giáo dục trước hội nghị phụ huynh tồn trường thơng qua chương trình trao quà ngày 14/1/2018 báo cáo kết Uỷ ban nhân dân xã Đặt bảng nội quy nhà trường trung tâm cổng để phụ huynh dễ quan sát Thành lập ban giám sát:Vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn tai nạn thương tích, vệ sinh mơi trường, cơng tác y tế trường học có tham gia phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh.Thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tình hình hoạt động nhà trường qua việc trao đổi với đoàn thể, phụ huynh nhân dân để trì điều chỉnh nội dung cần thiết Tăng cường cơng tác kiểm tra,giám sát, động viên, khích lệ kịp thời ,làm tốt công tác khen thưởng, tạo điều kiện cho cán bộ,giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Thông qua lễ, hội, hội thi: Ngày hội đến trường bé, tết trung thu, văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, 8/3,30/4 tổng kết năm học, hội thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, thi đồ dùng đồ chơi, trang trí nhóm, lớp, giao lưu văn nghệ với đồn thể địa phương, thơn, xóm khai trương ,đón nhận làng văn hóa * Đối với giáo viên đứng lớp Sự giao tiếp giáo viên với phụ huynh sợi giây gắn kết hiệu việc ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ Bình thường vấn đề nảy sinh nhà trường gia đình tránh có giao tiếp hợp lý, khéo léo giáo viên.Vì nhiệm vụ chun mơn giáo viên cần phải có kỹ giao tiếp với phụ huynh Giáo viên không người chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ mà còn phải đảm nhận vai trò nhà tư vấn giáo dục cho phụ huynh suốt trình trẻ đến lớp Giao phận chuyên môn đạo nhóm, lớp xây dựng góc tuyên truyền lớp học: 100% lớp có góc tuyên truyền với nội dung hình thức phong phú hấp dẫn Đó là: Tuyên truyền kế hoạch chuyên theo chủ đề, tháng: Hình thành biểu tượng toán sơ đẳng, làm quen với chữ viết, văn học , kết hợp góc chơi Tuyên tuyền chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho trẻ theo giai đoạn, theo mùa, số thức ăn phù hợp với dinh dưỡng sức khoẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngộ độc thức ăn, phòng chống bệnh thường gặp trẻ, kết khám sức khoẻ theo dõi biểu đồ định kỳ Tuyên truyền hoạt động cô cháu trường, lớp Các nội dung tuyên truyền thay đổi theo mùa, theo tháng nên gây ý để phụ huynh nắm bắt nhiều thông tin mới.Thống với bậc phụ huynh nhóm lớp nội quy, nề nếp, yêu cầu đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng phục vụ chuyên đề cần có trẻ trường để cùng kết hợp thực Thơng báo kết ni dưỡng,chăm sóc giáo dục trẻ đến phụ huynh qua việc đón, trả trẻ đặc biệt qua hội nghị phụ huynh năm cuối năm Xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ, trì tốt trang phục công sở, cô giáo khơng nói tiếng địa phương, giao tiếp phải lịch Cuối năm nhà trường bình chọn đến hai gương tiêu biểu thực phong trào thi đua để tuyên dương khen thưởng * Lãnh đạo nhà trường giáo viên: Giáo viên ký cam kết công tác phối hợp nhà trường, gia đình xã hội việc chăm sóc , nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, gắn liền với tiêu chí thi đua hàng tháng Ln chủ động tun truyền, nội dung tuyên truyền sát với yêu cầu thời điểm, có hiệu cao nhất.Tạo điều kiện tốt tinh thần vật chất cho giáo viên, phân công giáo viên phụ trách phù hợp với lực điều kiện gia đình để họ thực hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Hàng tháng sơ kết đánh giá việc thực nhiệm vụ đưa giải pháp thực Hàng năm sơ kết, tổng kết kết thực 2.3.3 Tuyên truyền qua thông tin đại chúng: Nhà trường có hệ thống loa đài thường xuyên mở nhạc cháu tập thể dục buổi sáng mở băng nhạc thiếu nhi, thơ, truyện, băng đĩa chăm sóc sức khỏe ban đầu, vệ sinh an toàn thực phẩm… mọt cách tốt Nhà trường trao đổi , gửi thông tin, viết nhờ đài truyên xã đọc tin viết có nội dung tuyên truyền giáo dục trẻ : Ngày khai giảng đưa tin ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, lễ tổng kết năm học, viết kết khám sức khoẻ lần 1, 2,3 cho trẻ ,bài viết hội thi trường năm học, cách phòng chống bệnh chân tay miệng… Được nhìn thấy hoạt động, kết chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ nhà trường, thông qua hội thi họ hiểu hoạt động trường mầm non, nắm bắt nội dung giáo dục trẻ nhà trường, tạo niềm tin chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ có trách nhiệm công tác phối hợp với nhà trường thực nhiệm vụ ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 2.3.4 Nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục tạo niềm tin tưởng bậc phụ huynh, đoàn thể xã hội Chất lượng ni dưỡng,chăm sóc, giáo dục minh chứng rõ nét để nhà trường phát huy tầm ảnh hưởng mình đến với cộng đồng Chất lượng có đảm bảo, trẻ có khoẻ mạnh, thơng minh phát triển tốt thì vai trò nhà trường phụ huynh cộng đồng thừa nhận Vì vậy, nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ nội dung trọng tâm quan tâm hàng đầu trường Mầm non Để nâng cao chất lượng ni dưỡng , chăm sóc giáo dục trẻ, nhà trường ý đến việc đảm bảo môi trường, cảnh quan sư phạm Các phòng học, kết hợp làm phòng ăn, ngủ, khu vệ sinh phải thoáng mát, sẽ, an toàn Nhà trường thực nghiêm túc chế độ sinh hoạt trẻ theo quy định Bộ giáo dục Đào tạo, phải nuôi dưỡng trẻ theo khoa học: Cung cấp cho trẻ đủ lượng phù hợp với độ tuổi; cân đối chất protit, lipit, gluxit, vitamin khoáng chất, cân đối lượng cần cung cấp cho trẻ bữa ăn ngày; phấn đấu giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng tỉ lệ trẻ béo phì Thực chương trình phải nội dung, mục đích, yêu cầu Các lĩnh vực phát triển phải cung cấp cho trẻ tri thức ban đầu giới xung quanh, giúp trẻ phát triển phẩm chất nhân cách phù hợp với yêu cầu xã hội Trên sở đó, chuẩn bị cho trẻ tiền đề cần thiết để bước vào học lớp lớp cách thuận lợi Nhà trường thực phương châm “ Bao quát, thấy, nhìn, trực tiếp quan sát” Do nhà trường có yêu cầu cụ thể với nhóm, lớp sau: Các nhóm, lớp mời phụ huynh tham dự hoạt động/1 năm (việc tổ chức khơng bắt buộc phải có 100% phụ huynh tham gia lần tối thiểu/ học kỳ phụ huynh dự lần, sau lần dự, đợt dự giáo viên phụ huynh dành khoảng thời gian định để cùng trao đổi, thống nhất, cùng có trách nhiệm chăm sóc em mình đặc biệt việc đáp ứng yêu cầu đồ dùng học tập, đồ chơi sưu tầm vật liệu thiên nhiên sẵn có bổ sung thêm đồ chơi cho trẻ, lưu ý đến trẻ khuyết tật Nhà trường xây dựng sườn soạn giáo án, hướng dẫn cách xếp hồ sơ cô trẻ khoa học Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tăng cường công tác dự , thăm lớp, mở lớp chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên, thực tốt việc kiểm tra nội trường học khảo sát lực giáo viên 10 Phối hợp với trạm y tế, trọng công tác khám sức khỏe định kỳ năm ba lần mua que khám họng kết hợp để kiểm tra sức khỏe cho trẻ Ngoài việc Ban giám hiệu hàng ngày, hàng tuần kiểm tra nhà trường còn mời ban đại diện cha mẹ học sinh phụ huynh 1lần/quý đến kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chất lượng bữa ăn trẻ Thông qua việc tổ chức hội nghị phụ huynh tồn trường nhà trường có hình ảnh hoạt động ngày để phụ huynh thấy kết Chăm sóc, ni dưỡng ,giáo dục nhà trường dành cho em họ Đối với chất lượng bữa ăn, để giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng , Ban giám hiệu giao Giáo viên chia lớp thành ba nhóm đối tượng trẻ Nhóm thứ trẻ ăn tốt, nhóm hai trẻ ăn mức độ bình thường cô cần động viên, nhóm ba cháu ăn kém, suy dinh dưỡng Đối với nhóm ba giao viên thường xuyên hỗ trợ , động viên, khuyến khích trẻ ăn hết suất, làm thì trẻ đảm bảo bảo dinh dưỡng, khỏe mạnh mà còn tạo niềm tin phụ huynh Hồ sơ pháp lý bán trú phải đầy đủ, quy định Lựa chọn thực phẩm phải rõ nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Thực phẩm phải có hợp đồng xác nhận quyền địa phương Thực nghiêm túc bước kiểm thực, lưu mẫu quy đinh, khu bếp phải thường xuyên lau chùi vệ sinh kiểm tra hàng ngày Nhà trường phân cơng tổ, nhóm, lớp trực tuần, vệ sinh lớp, khu vệ sinh, sân chơi, nhà trường xây lò đốt rác để thuận tiện cho việc tổng vệ sinh hàng ngày.Vì trường Với cách làm cán giáo viên nhà trường nâng cao ý thức trách nhiệm công việc phụ huynh qua kiểm tra thấy chất lượng bữa ăn trẻ trường đảm bảo thì họ yên tâm tin tưởng nhà trường Đây kinh nghiệm mà nhà trường tổ chức năm qua mang lại hiệu thiết thực 2.3.5 Phối hợp với ban ngành đoàn thể: - Hội phụ nữ, đoàn niên: Đây lực lượng đông đảo mạnh để làm công tác tuyên truyền, làm việc với Ban chấp hành Phụ nữ, Đoàn xã phối hợp với chi hội, chi đồn thơn, phân công giáo viên cư trú địa bàn thôn tham gia họp đến dự phối kết hợp tun truyền cơng tác ni dưỡng, chăm sóc giáo dục nhà trường Tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ thơn nhằm xây dựng khối đoàn kết - Trạm y tế xã : Trạm y tế xã sinh hoạt Chi chung với trường mầm non,chính vì thuận tiện cho việc phối kết hợp Đây đơn vị thường xuyên cùng với nhà trường làm tốt chất lượng khám sức khoẻ định kỳ cho cháu có nhiều nội dung tuyên truyền phong phú chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em phụ nữ Ở phương diện bí thư chi tơi xây dựng kế hoạch, phân cơng nhiệm vụ trạm trưởng phó bí thư chi thực nhiệm vụ Chi giao, góc độ nhà trường phối kết hợp với trạm y tế khám sức khoẻ cho học sinh đảm bảo 11 theo kế hoạch: Một năm lần nhà trường kết hợp với y tế khám sức khỏe cho học sinh cán giáo viên ( có sử dụng que khám họng ) để xác định nắm bắt điều trị kịp thời bệnh tật, sau giáo viên chủ nhiệm trao đổi cụ thể với phụ huynh tình trạng sức khoẻ cháu, đồng thời tuyên truyền số bệnh thường gặp trẻ cách phòng tránh số bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ Chính vì mà tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm so với năm trước 2% Hỗ trợ thuốc khủ trùng toàn đồ dùng, đồ chơi lần / năm, nhiên xảy dịch bệnh thì bổ sung - Thơn, xóm: Để làm tốt cơng tác phối hợp đạt hiệu qủa làm việc với lãnh đạo thôn kế hoạch tuyên truyền kiến thức nuôi dạy cho người dân cùng biết thực hiện, đặc biệt phụ huynh có độ tuổi Mầm non, mặt khác nhà trường tổ chức ngày lễ , hội tơi mời Bí thư chi bộ, Trưởng thơn đến dự nhằm tạo gắn kết nhà trường với nhân dân Khi họ hiểu biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ, biết rõ hoạt động nhà trường thì việc huy động học sinh đến trường, trì tỷ lệ học sinh học chuyên cần thuận lợi công tác huy động nguồn lực từ xã hội hóa giáo dục dễ dàng Trong năm từ năm 2013 đến nhà trường huy động gần 900 triệu đồng quy đổi từ vật phục vụ cho cơng tác ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 100 % học sinh ăn bán trú trường, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm % 2.3.6 Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ: Lê Nin dạy: “Cái định nhà trường chương trình, sách giáo khoa mà đội ngũ thầy, cô giáo” Đội ngũ giáo viên nguồn lực quý báu, có vai trò định đến chất lượng giáo dục nhà trường Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thực quan điểm “Giáo dục quốc sách hàng đầu” Muốn công tác bồi dưỡng thực tốt cần phải triển khai tổ chức cách hợp lý Xây dựng kế hoạch, chương trình nội dung bồi dưỡng đồng bao gồm: Kiến thức văn hố, chun mơn nghiệp vụ, lực sư phạm kiến thức bổ trợ khác để bổ sung kiến thức, tăng vốn hiểu biết cho giáo viên, hình thành lực truyền đạt kiến thức, phát huy sáng tạo, tinh thần tự học tự bồi dưỡng Bồi dưỡng nhiều hình thức: Sinh hoạt chuyên môn, khảo sát lực nhà giáo, dự giờ, thăm lớp, thi giáo viên giỏi, xây dựng đội ngũ nòng cốt nhà trường, tạo điều kiện cho giáo viên học nâng cao trình độ chuyên môn, năm mở đợt chuyên đề trường , đa dạng hoá loại hình bồi dưỡng.Nội dung bồi dưỡng phải ý đến đối tượng giáo viên, trình độ đào tạo, nhu cầu bồi dưỡng giáo viên để lựa chon nội dung, phương pháp bồi dưỡng phù hợp Nội dung bồi dưỡng phải đôi với thực hành, rèn luyện kỹ sư phạm Nhà trường chọn hồ sơ tốt để nhân rộng mơ hình có khen thưởng vào cuối năm.Phân công giáo viên đứng lớp phù hợp với điều kiện thực tế, lực chuyên môn điều kiện gia đình 2.3.7 Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình xã hội 12 Trên thực tế lâu phối hợp gia đình, nhà trường việc giáo dục trẻ chưa có chiều sâu Điều bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, song hai phía giáo viên cha mẹ học sinh Chuyện cha mẹ trẻ gặp gỡ giáo viên ba buổi họp phụ huynh, chí khơng trò chuyện với giáo con, Giáo viên đến thăm nhà học sinh lại Chính điều khiến băn khoăn định đưa giải pháp từ đầu năm học dựa hồ sơ lý lịch trẻ phân loại hoàn cảnh gia đình ,trước tổ chức hội nghị trao đổi với Ủy ban nhân dân xã mượn hội trường làm địa điểm tổ chức, giấy mời tất phụ huynh đến dự vào trước trả trẻ tiếng( 14 h) Chủ đề mà tơi thục là: “ Kết nối vòng tay lớn ”.Nội dung : Tổ chức cho phụ huynh xem số hoạt động nhà trường ;Đưa số tình thường ngày ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ, tập trung thảo luận cùng ký cam kết thực tốt công tác phối kết hợp nhà trường, gia đình xã hội để nâng cao chất lượng chăm sóc ni dưỡng, giáo dục trẻ 2.3.8.Gia đình, nhà trường phải ln tự kiểm điểm Là giáo, mong muốn giáo dục trẻ nên người, với biện pháp đa dạng phong phú, song biện pháp cần bảo đảm tính sư phạm, khơng vi phạm nhân cách trẻ Các cô giáo trải qua lớp nghiệp vụ sư phạm, công tác trao dồi thêm kiến thức, tham gia lớp bồi dưỡng giải tình sư phạm, biện pháp giáo dục tích cực…Song trình giáo dục, có trường hợp cá biệt có cách giáo dục bột phát “không giống ai, không dạy, không đồng tình”; họ thực thấy hiệu tức thì nên áp dụng kinh nghiệm Ví dụ: phạt trẻ đứng ấp mặt vào tường, cho lớp ê bạn vì lý đó…Những biện pháp làm cho trẻ tủi thân Còn phía gia đình, cần xem xét kỹ trước kết luận giáo dục Sau làm số ví dục minh chứng số suy nghĩ còn hạn chế số phụ huynh Ví dụ:Vào đầu năm học trường có nhận cháu trai tuổi có bố bị HIV cháu mẹ không bị, thấy cháu bé lớp thì phận phụ huynh tỏ thái độ kỳ thị, xa lánh , né tránh, chí muốn xin nhà trường cho chuyển lớp lấy lý để nghỉ học Ông bà, bố mẹ cháu xúc lên gặp tôi.Tôi chia sẻ, động viên yêu cầu gia đình cháu bé xin giấy xác nhận bệnh viện làm minh chứng, gặp gỡ trao đổi với phụ huynh lớp hội nghị phụ huynh đầu năm, mặt khác trao đổi , động viên bố mẹ cháu ổn định tư tưởng,yên tâm điều trị bệnh, mặt khác gặp riêng giáo viên trao đổi, để có biện pháp giúp đỡ, động viên, quan tâm trẻ 2.3.9 Cô giáo phải gương cho trẻ noi theo, kiên trì, nhẫn nại Trong mắt trẻ thơ, cô giáo thần tượng vì cô giáo phải gương sáng, mẫu mực từ lời ăn tiếng nói, tác phong làm việc tác phong ăn mặc gọn gàng, quan hệ với trẻ phải người mẹ thứ hai trẻ Kiên trì giáo dục theo kiểu mưa dầm thấm lâu Sau cha mẹ, cô người gần gũi với trẻ hết nên hiểu bé nắm rõ hoàn cảnh để có định hướng dạy dỗ then chốt thành cơng Chính vì mà tơi 13 quán triệt tinh thần giáo viên, đưa nội dung giáo dục vào tiêu chí thi đua hàng tháng, năm học Kỷ luật nghiêm minh với trường hơp vi phạm quy chế Lồng ghép hoạt động lễ giáo vào nội dung giáo dục hội thi Có hòm thư góp ý đặt cổng trường cung cấp số điện thoại cho phụ huynh vì mà nhà trường tạo niềm tin phụ huynh Dành thời gian tiếp đón phụ huynh tuần lần vào chiều thứ Lắng nghe, chia sẻ với phụ huynh đề liên quan đến chất lượng chăm sóc , ni dưỡng, giáo dục trẻ 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội nhằm nâng cao hiệu chất lượng ni dưỡng,chăm sóc, giáo dục trẻ trường mầm non Phú Lâm” áp dụng đạt kết cao mong đợi Đó là: a Đối với hoạt động giáo dục nhà trường Nội dung1: Chất lượng phát triển số lượng: Từ trường có nhiều nhóm, lớp học hà văn hóa thơn, đến trường khơng còn điểm lẻ, nhóm, lớp tập trung khu trung tâm Công tác huy động trẻ lớp đạt 93%; tỷ lệ trẻ độ tuổi nhà trẻ đến trường trì ổn định theo kế hoạch; tỷ lệ trẻ 3-5 tuổi lớp, tăng % so với năm học trước; tỷ lệ học sinh học chuyên cần đạt 95%, tăng 1% năm học trước, năm học khơng có trẻ bỏ học Nội dung2: Chất lượng chăm sóc, ni dưỡng Số học sinh ăn bán trú tăng lên từ 273 lên 304 trẻ, đạt 100% , tăng 31 trẻ so với đầu năm Mức ăn 15000 đồng/ngày/1 trẻ Trẻ suy dinh dưỡng giảm còn % Chất lượng chăm sóc, ni dưỡng nâng lên 14 Hình ảnh1: Nhân viên cấp dưỡng chế biến thực phẩm,, đảm bảo dinh dưỡng Nội dung 3: Chất lượng Giáo dục toàn diện cuối năm : + Về sức khỏe: Số trẻ: 304 Trong Kênh BT: 292= 96 % Kênh SDD: 12= 4% + Về Giáo dục: Số trẻ khảo sát 304/304 trẻ Trong đó: Tốt: 190 trẻ đạt 62,5 % ; Khá : 103 trẻ đạt 34 %%; TB: 11 đạt 3,5%; yếu: + 100% số trẻ khuyết tật độ tuổi đến trường ăn bán trú hưởng chế dộ sách dành cho trẻ khuyết tật;100.% trẻ thuộc thôn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo …được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định Nội dung 4:Công tác tuyên truyền + Phụ huynh cộng đồng thay đổi nhận thức cách rõ rệt bậc học, chủ động trao đổi, liên lạc đặc biệt ủng hộ tinh thần vật chất cải thiện sở vật chất, trang thiết bị Qua việc tiếp đón phụ huynh qua điện thoại trao đổi nhà trường tạo niềm tin phụ huynh 15 Hình ảnh 2:Một hoạt động lấy trẻ làm trung tâm có tham gia phụ huynh Nội dung Cơng tác xã hội hóa giáo dục phong trào xây dựng môi trường thân thiện học sinh tich cực + Nhà trường tạo mơi trường sư phạm đồn kết, thân thiện tạo niềm tin đốivới cấp ủy Đảng, quyền địa phương, ban ngành đồn thể đặc biệt phụ huynh, thu hút quan tâm cộng đồng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.Chất lượng phong trào thi đua phụ huynh, Chi đoàn ủng hộ nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao: Hỗ trợ ngày công lao động làm sân trường, tu sửa phòng học, sửa chữa điện nước… + Năm học 2016-2017 nhà trường huy động nguồn lực quy đổi với giá trị 263.585.000 đ Gồm vật:Phòng bảo vệ, mái tôn, phòng học cơi nới, chuồng cửa chính, sổ, hệ thống điện, nước, thay quạt tường, quạt trần, bổ sung bàn ghế họ sinh, giá góc, bình nước Sơn Hà, toàn đồ dùng bán trú, láng sân chơi, máy nổ, lò đốt rác +Năm học 2017-2018 nhà trường huy động nguồn lực quy đổi giá trị 165.920.000 đ Gồm: Nhà vệ sinh giáo viên, 115 bàn ghế, mái tôn bão số tốc, hệ thống sổ, hệ thống điện, nước,bổ sung giá góc, đồ dùng bán trú 16 Hình ản 3:Chương trình trao quà Xã hội hóa giáo dục năm học 2016-2017… Hình ảnh 4:Chương trình trao q Xã hội hóa giáo dục năm học 2017-2018 +Môi trường cải thiện rõ rệt Phụ huynh chia sẻ làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu phục vụ cho việc dạy học trò 17 Hình ảnh : Kết thi ĐDĐCcó tham gia Phụ huynh mừng QTPN 8/3 Hình ảnh : Kết thi trang trí nhóm, lớp 18 +Phụ huynh tặng ăn quả,ủng hộ ngày công lao động tôn tạo sở vật chất, sân vườn Các đồn thể, bí thư Chi , trưởng thôn, Hội phụ nữ, trạm y tế tham gia tích cực hoạt động nhà trường năm học Hình ảnh :6 Vườn ăn Hội người cao tuổi , đoàn niên giáo viên trồng( trồng đến ngày hái quả) Để đảm bảo môi trường, xử lý toàn rác thải hàng ngày , nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh huy động nguồn lực xây lò đốt rác Hình ảnh : Lò đốt rác, thành Phụ huynh Chi đồn niên Nội dung 6: Cơng tác bồi dưỡng giáo viên 19 Hiện có giáo viên học đại học, tổ chức thành công lớp chuyên đề :Phát triển vận động, Bồi dưỡng thường xuyên, chuyên môn.Nội dung sát thực với thực tiến nên giáo viên phấn khởi Hình ảnh : Giáo viên tham gia chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm” kiểm tra khảo sát lực nhà giáo( Nội dung 1) b Đối với đồng nghiệp thân - Đối với đồng nghiệp: Nâng cao việc trao dồi học hỏi kinh nghiệm quản lý, kỹ giao tiếp đặc biệt học sinh phụ huynh , nâng cao lực chun mơn, tự tin hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Đối với thân: Nâng cao lực quản lý,chủ động công tác đạo.Lời nói đơi với việc làm, tạo niềm tin cho đồng nghiệp Đúc rút kinh nghiệm cơng tác quản lý Phát huy có hiệu sáng kiến kinh nghiệm việc nâng cao chất lượng tồn diện.Tạo tin tưởng với quyền địa phương, ban ngành đoàn thể, gắn kết nhà trường với phụ huynh cộng đồng xã hội Tích lũy kinh nghiệm sống ,chắt lọc thông tin xử lý thông tin cách hiệu Kết luận kiến nghị 3.1 Kết luận Để làm tốt công tác phối kết hợp nhà trường, gia đình xã hội phải: - Cần thiết lập chặt chẽ mối quan hệ, đồng thuận nhà trường với quyền địa phương, ban ngành đoàn thể, phụ huynh cộng đồng xã hội việc nuôi dưỡng , chăm sóc, giáo dục trẻ Khi tham mưu phải kiên trì, bền bỉ tạo niềm tin cho lãnh đạo nhân dân, phụ huynh Lời nói đơi với việc làm, gương mẫu cơng việc, có tinh thần trách nhiệm cao với nghề, khơng đối phó, qua loa, khơng chạy theo bệnh thành tích Vận dụng linh hoạt lý thuyết thực tiễn, phát huy trách nhiệm, huy động tối đa nguồn lực Phát huy quyền dân chủ quan , đơn vị, dân chủ song không trớn Tăng cường công tác tuyên truyền bậc học nhiều hình thức cho phụ 20 huynh học sinh, cộng đồng Tổ chức hoạt động thiết thực, tranh thủ quan tâm cấp, ngành, cộng đồng xã hội, phụ huynh học sinh Đội ngũ cán giáo viên, nhân viên phải có trình độ chun mơn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ giao tiếp, có tinh thần trách nhiệm cao , yêu nghề, mến trẻ.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, song phải kịp thời động viên, khích lệ người việc thực nhiệm vụ Phân công nhiệm vụ phải phù hợp với lực điều kiện thực tế đội ngũ giáo viên, nhân viên Nhằm đạt mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài thì đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cần cố gắng nhiều nữa, đồng thời phải địa đáng tin cậy để bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm em mình Bằng thực tiễn việc vận dụng Sáng kiến kinh nghiệm đơn vị, gặt hái thành công định, thúc đẩy phát triển cách tích cực vận động, phong trào thi đua , hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018 năm 3.2 Kiến nghị, đề xuất: Nhà nước cần phải tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng sở hạ tầng, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho Giáo dục mầm non Cần có chế độ đặc thù dành cho bậc học mầm non ( chăm sóc trưa, quy định ngày họp hội đồng nhà trường) chế độ hợp lý cho giáo viên công tác lâu năm nghỉ hưu Định biên đủ số lượng Cán quản lý, giáo viên , nhân viên kế toán, y tế , nhân viên cấp dưỡng cho bậc học, đặc biệt bậc học mầm non Xây dựng số trưởng điểm huyện có đầu tư , hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Phòng Giáo Dục Đào Tạo Bản thân mong Hội đồng khoa học ngành góp ý để sáng kiến kinh nghiệm thực có hiệu cơng tác quản lý Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Phó hiệu trưởng Phú Lâm, ngày 10 tháng 04 năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN mình viết, không chép nội dung người khác Người viết sáng kiến Lê Thị Hà Trần Thị Hương 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ trường mầm non 2.Tài liệu Giáo dục mầm non ĐHSP Hà Nội - 1993 Đào Thanh Âm - Trịnh Dân Nguyễn Hoà 3.Luật giáo dục 2005 Nhà xuất Lao động - Xã hội 4.NXB trị quốc gia - 1993 “Giải pháp tình gia đình” 5.NXB phụ nữ 1996 - “Thành công bổn phận làm cha mẹ” 6.Văn kiện Hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII Những vấn đề lý luận thực tiễn giáo dục mầm non Bài phát biểu Hồ Chủ Tịch Hội nghị cán Đảng toàn ngành giáo dục tháng 6/1957 Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị Đảng Tỉnh, Huyện , xã, nghị Chi Mầm non- Y tế 10 Báo cáo tổng kết năm học từ năm 2012 – 2013; 2013 – 2014, 2014 – 2015, 20152016, 2016-2017 Trường mầm non Phú Lâm 11 Báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018 12 Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018 13 Bồi dưỡng thường xuyên 14 Các văn hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh 15 Các văn tham mưu cơng tác xã hội hóa giáo dục nhà trường 22 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: TRẦN THỊ HƯƠNG Chức vụ đơn vị công tác: Hiệu trưởng, Trường mầm non Phú Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Kết Cấp đánh giá Năm học đánh giá TT Tên đề tài SKKN xếp loại (Phòng, đánh giá xếp xếp loại (A, Sở, Tỉnh ) loại B, C) Một số biện pháp nhằm nâng cao chất Phòng Giáo dục & Đào tạo Huyện lượng hoạt động Tạo hình cho trẻ Tĩnh Gia C 2002-2003 trường mầm non Phú Lâm Một số biện pháp nhằm nâng cao chất Phòng Giáo dục & Đào tạo Huyện lượng bồi dưỡng đội ngũ Giáo viên Tĩnh Gia C 2010-2011 trường mầm non Phú Lâm Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu Phòng Giáo dục & Đào tạo Huyện công tác Xã hội hóa giáo dục Tĩnh Gia A 2014-2015 trường mầm non Phú Lâm Một số kinh nghiệm phối hợp Nhà Phòng Giáo dục& Đào tạo Huyện trường, gia đình xã hội nhằm nâng Tĩnh Gia cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ B 2015-2016 trường mầm non Phú Lâm Một số biện pháp phối hợp Nhà trường, gia đình xã hội nhằm nâng cao hiệu chất lượng nuôi dưỡng, Phòng Giáo dục& Đào tạo Huyện Tĩnh Gia A 2016-2017 chăm sóc, giáo dục trẻ trường mầm non Phú Lâm 23 24 ... đến chất lượng chăm sóc , ni dưỡng, giáo dục trẻ 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp phối hợp nhà trường, gia đình xã hội nhằm nâng cao hiệu chất lượng ni dưỡng ,chăm sóc, giáo dục. .. mầm non Phú Lâm Một số biện pháp phối hợp Nhà trường, gia đình xã hội nhằm nâng cao hiệu chất lượng nuôi dưỡng, Phòng Giáo dục& Đào tạo Huyện Tĩnh Gia A 2016-2017 chăm sóc, giáo dục trẻ trường. .. 2014-2015 trường mầm non Phú Lâm Một số kinh nghiệm phối hợp Nhà Phòng Giáo dục& Đào tạo Huyện trường, gia đình xã hội nhằm nâng Tĩnh Gia cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ B 2015-2016 trường
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mâm non phú lâm , skkn một số biện pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mâm non phú lâm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay