skkn một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non nga hưng

24 18 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:14

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG Người thực hiện: Mai Thị Thùy Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường MN Nga Hưng SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý THANH HOÁ, NĂM 2018 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM 2.1 Cơ sở lí luận 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề Giải pháp 1: Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tư tưởng trị nhân cách nhà giáo Giải pháp 2: Bồi dưỡng lực chuyên môn kỹ nghiệp vụ sư phạm Giải pháp 3: Bồi dưỡng qua phong trào thi đua 10 Giải pháp 4: Bồi dưỡng công nghệ thông tin hỗ trợ cho hoạt động giáo dục 11 Giải pháp 5: Bồi dưỡng thông qua việc quan tâm chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho đội ngũ 13 Giải pháp 6: Bồi dưỡng kiến thức, hiểu biết người Đảng viên cho cán giáo viên 14 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 15 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 18 3.1 Kết luận 18 3.2 Kiến nghị 18 * Tài liệu tham khảo 19 * Danh mục đề tài sáng kiến kinh nghiệm xếp loại 20 LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Đảng Nhà nước ta coi GD&ĐT quốc sách hàng đầu, nghiệp toàn đảng, toàn dân, toàn xã hội Giáo dục vừa chìa khóa, vừa đòn bẩy để mở cửa thúc đẩy phát triển toàn diện đất nước Nghị “Đổi mạnh mẽ đồng yếu tố GD-ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học” GDMN 1bộ phận hệ thống giáo dục quốc dân, GDMN thực việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ từ 3-72 tháng tuổi Mục tiêu GDMN “giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, hình thành phát triển trẻ chức tâm sinh lý, lực phẩm chất mang tính tảng, kỹ sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, đặt tảng cho việc học cấp học cho việc học tập suốt đời” Chính đội ngũ giáo viên có vị trí quan trọng nghiệp GDĐT, Giáo viên người trực tiếp hình thành nhân cách, tổ chức trang bị tri thức cho học sinh Nghị Ban chấp hành TW khóa VIII Đảng khẳng định: “Giáo viên nhân tố định nghiệp giáo dục Sự nghiệp GD-ĐT thành cơng phát triển đòi hỏi người giáo viên phải đảm bảo vừa hồng vừa chuyên, có đủ phẩm chất lực” GDMN năm qua có chuyển biến lớn mặt như: Quy mô trường lớp mở rộng, số lượng trẻ lớp phát triển mạnh, chất lượng chăm sóc ni dưỡng nâng lên rõ rệt Những thành tựu mà giáo dục mầm non đạt nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân quan trọng chủ yếu trưởng thành đội ngũ cán bộ, giáo viên Chính họ đã, tạo nên kết nghiệp giáo dục Để phục vụ cho nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất, trình độ, lực đề cao lương tâm nhân cách nhà giáo, lòng nhân tận tuỵ thương yêu trẻ, thể tinh thần tự học, tự bồi dưỡng cải tiến nội dung phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ Vậy nên người quản lý bỏ qua việc bồi dưỡng lực lượng cán giáo viên việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển nhà trường Trong năm qua, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường chưa thực trọng, bên cạnh nhận thức giáo viên công tác bồi dưỡng chưa thật đầy đủ Hơn trình độ đội ngũ giáo viên không đồng tuổi tác lẫn lực, số giáo viên cao tuổi chưa tiếp cận phương pháp đổi chương trình, khả ứng dụng cơng nghệ thơng tin hạn chế, giáo viên trẻ trường kinh nghiệm tổ chức hoạt động Chính công tác triển khai đạo, việc chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ gặp khó khăn Trước thực trạng vậy, ban giám hiệu nhà trường tiến hành bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên song chưa có giải pháp cụ thể thiết thực nên dù có làm, hiệu công việc chưa cao Là cán quản lý thiết nghĩ việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển nhà trường cơng việc thường xun, cần phải có giải pháp hữu hiệu để sau đợt, giai đoạn bồi dưỡng chất lượng cho đội ngũ phải thay đổi nâng cao cách rõ rệt việc thực nhiệm vụ hàng ngày giáo viên Vì tơi chọn cho đề tài “Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục trường Mầm Non Nga Hưng” để nghiên cứu viết Sáng kiến kinh nghiệm Qua đề tài nhằm nâng cao nhận thức thân, đồng thời xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đơn vị, góp phần nhỏ vào nghiệp giáo dục nhà trường 1.2 Mục đích nghiên cứu - Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường mặt - Giúp GV có kỹ tự học tự nghiên cứu đạt hiệu tốt - Từ việc nâng cao chất lượng đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục tồn diện cho trẻ nhà trường 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ giáo viên, họat động trường Mầm non Nga Hưng 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận: - Nghiên cứu tài liệu - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp điều tra - Phương pháp quan sát - Phương pháp đàm thoại, khảo sát chất lượng NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận: Người giáoviên nói chung người lao động làm nghề đặc biệt: Nghề dạy học Đây nghề đòi hỏi có văn hóa lao động cao: Văn hóa sư phạm, lại đòi hỏi kỹ lao động tạo hiệu đích thực Sản phẩm người thầy khác với sản phẩm ngành nghề khác chỗ sản phẩm tích hợp nhân tố tinh thần vật chất, đặc thù mà sứ mệnh người giáo viên thời đại có ý nghĩa cao đặc biệt Người thầy phận lao động tinh hoa đất nước, lao động họ trực tiếp gián tiếp thúc đẩy phát triển đất nước, cộng đồng, vào trạng thái phát triển bền vững Một ngày thiếu "giáo dục" đất nước tồn được, "giáo dục" người thầy khơng thể vận động Chính nghiệp xây dựng đất nước, Đảng Nhà nước ta coi Giáo dục - Đào tạo quốc sách hàng đầu nghiệp toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng tiếp tục khẳng định điều đó, nhấn mạnh "phát triển đội ngũ giáo viên khâu then chốt" chiến lược "đổi toàn diện GD - ĐT" Đội ngũ giáo viên lực lượng nòng cốt tồn nghiệp giáo dục nói chung nghiệp giáo dục mầm non nói riêng, vì: Họ lực lượng đơng đảo nhà trường, hàng ngày trực tiếp chăm sóc ni dưỡng, giáo dục trẻ từ 18- 72 tháng tuổi Họ người hình thành sở nhân cách người, người định chịu trách nhiệm chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; chuẩn bị nguồn lực ban đầu cho giáo dục phổ thông, cung cấp nguồn lực trực tiếp cho giáo dục tiểu học Vì họ có nhiệm vụ : “Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ, đối xử công tôn trọng nhân cách trẻ em… Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực mục tiêu giáo dục trẻ em Để nâng cao chất lượng tồn diện chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục cho trẻ nhà trường, theo quy định Bộ GD&ĐT, u cầu đội ngũ giáo viên phải có trình độ trung cấp trở lên, có kiến thức, lực chuyên môn phẩm chất nghề nghiệp (tài liệu BDCBQL,GV thường xuyên năm 2013 - 2014 Bộ GD&ĐT) nêu: “Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ GV: “hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch Bồi dưỡng cho đội ngũ GV để giúp GV cập nhật kiến thức trị, kinh tê - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển lực dạy học, lực giáo dục lực khác theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp GV, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục Phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng GV nhằm thực tốt nhiệm vụ GD nhà trường mục tiêu ngành giáo dục đề Nhiệm vụ người giáo viên Mầm non, vẻ vang song nặng nề, không truyền thụ cho trẻ kiến thức sơ đẳng ban đầu mà phải CSNDGD, hình thành cho trẻ kỹ sống khởi đầu Để thực tốt nhiệm vụ giai đoạn đòi hỏi người giáo viên MN phải hội tụ đầy đủ yếu tố bản: Phẩm chất trị, phong cách đạo đức - Kiến thức kỹ sư phạm (điều 63 luật giáo dục năm 2014, Bộ GD&ĐT nêu): “Nhà giáo có nhiệm vụ không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao đạo đức, phẩm chất, trình độ chun mơn, nghiệp vụ nêu gương tốt cho người học” Phát huy thành tích đạt năm học 2016-2017, nhiệm vụ năm học 2017-2018 toàn ngành tập trung triển khai có hiệu vận động “mỗi thầy, giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo”, tiếp tục thực tốt quy định đạo đức nhà giáo theo định số 16/2008/QĐ - BGDĐT Tăng cường điều kiện để nâng cao chất lượng thực chương trình GDMN, đổi hoạt động CSGD trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động vui chơi hoạt động trải nghiệm, khám phá trẻ, trọng hình thành phát triển kỹ sống phù hợp với độ tuổi trẻ với yêu cầu xã hội đại truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc.” 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: 2.1.2 Thuận lợi: Được quan tâm ủng hộ cấp, ngành đồng thuận cao bậc phụ huynh tạo điều kiện cho nhà trường việc xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ để đảm bảo cho giáo viên thực tốt chương trình chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đạt chuẩn quốc gia mức độ tiếp tục xây dựng đạt chuẩn mức độ Là trường dẫn đầu phong trào đạt nhiều thành tích cao năm gần Cùng với quan tâm phòng giáo dục huyện Nga Sơn, cấp ủy, quyền địa phương tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ xây dựng sở chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, tạo điều kiện thuận lợi cháu tham gia hoạt động cách tích cực - Với đội ngũ cán giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, có trình độ đạt chuẩn chuẩn, ln đồn kết quan tâm giúp đỡ lẫn cơng tác hồn thành tốt nhiệm vụ - Học sinh, khỏe mạnh, chăm ngoan, trẻ huy động đến trường độ tuổi, phân chia nhóm lớp theo độ tuổi - Phụ huynh nhận thức tầm quan trọng việc cho đến trường mầm non, quan tâm chia sẻ, sẵn sàng hỗ trợ nguyên vật liệu tạo điều kiện cho việc làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo giáo viên, ủng hộ ngày công kinh phí cho việc xây dựng mua sắm trang thiết bị nhà trường 2.2.2 Khó khăn: Bên cạnh mặt thuận lợi gặp số khó khăn như: - Đồ dùng trang thiết bị đại phục vụ cho hoạt động, chưa phong phú để tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng thực - Bên cạnh nhận thức giáo viên công tác bồi dưỡng chưa thật đầy đủ Hơn trình độ đội ngũ giáo viên khơng đồng tuổi tác lẫn lực - Một số giáo viên cao tuổi chưa nhạy bén tiếp cận phương pháp đổi chương trình, khả ứng dụng cơng nghệ thơng tin hạn chế - Một số giáo viên trẻ trường kinh nghiệm tổ chức hoạt động ít, kỹ ứng sử vụng Như cơng tác triển khai đạo, việc chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ gặp khó khăn Trước thực trạng từ đầu năm học tiến hành khảo sát thực tế chất lương đội ngũ trường cơng tác kết thu sau: 2.3.2 Kết khảo sát thực trạng tình hình theo số liệu tổng kết năm học 2016 - 2017: - Về sở vật chất TTB - Đồ dùng, đồ chơi (theo TT số 02 Bộ GD&ĐT) Trang thiết bị Đồ ĐDĐ chơi Phòng Phòng chơi lớp chức học(kiên Bàn ghế Bàn ghế mức tối Tủ góc Bảng từ ngồi thiểu cố) GV HS trời SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 100 100 100 22 100 41 100 100 100 100 - Số lượng CBGVNV: 22 người; đảng viên: 14 đồng chí Quản lý Giáo viên Nhân viên Ghi Số lượng 03 14 05 Trình Độ ĐT chun mơn Nghiệp vụ Đại học 02 =66,7% 09 = 64,2% 01=20% Cao đắng MN 01= 33,3% 02 = 14,2% 01=20% TH 03 = 21,6% 04 = 60% T.Độ Công nghệ Thông tin Chứng A = 66,7% = 36,% 1=20% Chứng B 1= 33,3% = 64% =80% Trình độ lý luận trị Trung cấp = 100% Sơ cấp Chưa đào tạo Đảng viên 3= 100% 10= 71% 1=20% - Chất lượng lực, kỹ sư phạm đội ngũ giáo viên năm học 2016-2017 TT Nội dung GV nắm vững yêu cầu, nội dung chương trình GV có phương pháp, hình thức sáng tạo tổ chức hoạt động cho trẻ GV biết xử lý tình SP linh hoạt Tổng số hoạt động BGH dự kiểm tra Kiểm tra toàn diện Kiểm tra hồ sơ sổ sách GVlàm tốt công tác tuyên Tổng số Tốt Kết đạt Khá SL % SL % Kém SL % SL % 14 21.4 50 28.5 14 21.4 50 28.5 14 35.7 43 21.4 210 80 38 71 33 59 28 10 30 40 30 10 14 3 30 21.4 40 50 30 28.5 0 truyền Danh hiệu thi đua cấp huyện GV giỏi LĐTT CSTĐ Quản lý Giáo viên Nhân viên 3=100% 1= 33% 6=42% 9=64% 2=14% 1= 20% - Kết đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN (2016-2017) Xếp loại Tổng số GV đánh giá XS Khá TB Kém 2016-2017 14 - Kết đồ dùng dạy học, đồ chơi sáng tạo, SKKN, Năm học 2016-2017 Đồ dùng đồ chơi sáng tạo SKKN xếp loại xếp loại Xếp Tổng Cấp loại Cấp số dự huyệ Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh trườn tỉnh thi n g SL A B C SL A B C SL A B C 51 33 06 03 14 5 0 - Chất lượng đạt trẻ cuối năm học 2016 - 2017 (Cháu NT theo lĩnh vực, cháu MG theo lĩnh vực) Cháu đạt Cháu chưa đạt TT Độ tuổi Tổng số SL % SL % Cháu nhà trẻ 63 55 86 14 Cháu MG 159 140 88 19 12 Tổng số toàn 223 195 87 28 13 trường Căn vào sở lý luận, vào kết thực trạng, băn khoăn trăn trở tìm phương pháp phù hợp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường sau: 2.3 Các giải pháp thực hiện: Giải pháp Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tư tưởng trị nhân cách nhà giáo Thời gian gần tượng bạo hành trẻ, thiếu trách nhiệm học sinh liên tiếp xảy sở GDMN, làm xấu hình ảnh thân thiện nhà giáo Với chức “Dạy người”.Để xóa mặc cảm xã hội lấy lại uy tín với nhân dân, giữ gìn tác phong “ mơ phạm” nhà giáo đáp ứng yêu cầu nghiệp giáo dục, xã hội mong đợi nghĩ cần thiết phải: Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tư tưởng trị, lòng nhân cho đội ngũ GV cần thiết Song bối cảnh ngày đòi hỏi người thầy giáo lực cho thích hợp khả thi Để hồn thành nhiệm vụ trị Năm học mình, đòi hỏi người cán giáo viên phải tốt tư tưởng trị vững lực chun mơn nghiệp vụ Chính lẽ tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên đạo đức nghề nghiệp phẩm chất quan trọng hàng đầu "Người thầy", tảng, động lực thúc trách nhiệm, nhiệt huyết để GV phấn đấu hoàn thành nghiệp vẻ vang xứng danh với nghề cao quý xã hội với phương châm “dạy người, dạy chữ dạy nghề" Tôi thường xuyên phổ biến quán triệt cho đội ngũ CBGV nhà trường phải thật tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp sống cơng tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử cơng với trẻ, hòa nhã với đồng nghiệp.Tận tụy với công việc; thực điều lệ, quy chế, nội quy ngành, nhà trường Thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.Thực phê bình tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp * Hình thức bồi dưỡng: - Tổ chức cho GV nghe kể chuyện thời học tập thị nghị Đảng, cấp ngành Đảng bộ, ngành GD triển khai - Tổ chức đoàn thể giao lưu, thi với nội dung, chủ đề học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh theo vào dịp mừng Đảng mừng xuân 3/2 - Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tạo điều kiện để giáo viên khẳng định thực tiễn - Làm tốt công tác kiểm tra chấn chỉnh xử lý kịp thời sai phạm đạo đức nhà giáo - Tổ chức hội thi kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh * Biện pháp: Sau hội nghị triển khai có viết thu hoạch nghị tơi u cầu có liên hệ thực tiễn với nhiệm vụ GV - Triển khai vận động cách nghiêm túc, VĐ có chương trình hành động cụ thể, trình thực kiểm tra, đánh giá sơ kết theo giai đoạn để rút mặt mạnh, mặt yếu có biện pháp * Kết quả: 100% CBGV không vi phạm đạo đức nhà giáo, 50% CBGV đạt gia đình nhà giáo văn hóa, 70% CBGV giỏi việc trường đảm việc nhà Giải pháp Bồi dưỡng lực chuyên môn, kỹ nghiệp vụ sư phạm: Đây việc làm thường xuyên để nâng cao trình độ lực chuyên môn cho GV, người quản lý khảo sát nắm bắt điểm yếu GV dựa vào xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cho cá nhân, theo kế hoạch, đạo cho GV thực theo kế hoạch cụ thể sau: * Bồi dưỡng lực chuyên môn qua tổ chuyên môn Năng lực sư phạm lực chuyên biệt đặc trưng nghề dạy học nói chung "năng lực sư phạm tổ hợp đặc điểm tâm lí nhân cách nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sư phạm định thành công hoạt động ấy" (Quan điểm GS Phạm Minh Hạc) Năng lực kĩ có mối quan hệ chặt chẽ, lực sư phạm thuộc tính đặc điểm nhân cách kĩ sư phạm thao tác riêng hoạt động sư phạm Bồi dưỡng lực giáo viên qua tổ chuyên môn biện pháp hiệu nhất, tổ chuyên môn nơi giáo viên gắn bó giúp đỡ hiệu ban giám hiệu lúc sinh hoạt tổ Do xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh biện pháp thiếu Bước lựa chọn xếp đội ngũ cần phải nghiên cứu bố trí phù hợp, từ đầu năm phân lớp ý phân công giáo viên hợp lý tổ Tổ chuyên môn có giáo viên có lực làm nòng cốt hướng dẫn tổ Ngoài chọn tổ trưởng tơi ý chọn giáo viên có lực, nhiệt tình, động, có khả tập hợp giáo viên Hình ảnh tham gia bồi dưỡng sinh hoạt tổ chuyên môn Bồi dưỡng tổ trưởng cách bồi dưỡng cho giáo viên tổ cách trình bày, cách giải vấn đề chuyên môn, phát động làm đồ chơi theo chủ đề Trong buổi họp chun mơn phải bồi dưỡng vấn đề yếu sử dụng đàn, hát, tổ trưởng phải hướng dẫn thực tốt ngân hàng hát, buổi họp chuyên môn đạo cần tập trung sâu vào chun mơn tránh tình trạng đến họp tập trung để góp ý, xếp loại * Nội dung bồi dưỡng: - Năng lực sử dụng ngôn ngữ giáo viên - Năng lực sử dụng thiết bị phương tiện dạy học - Năng lực hoạt động xã hội trường - Năng lực đánh giá - Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục * Hình thức bồi dưỡng: - Thảo luận theo tổ chuyên môn - Dự dạy mẫu - Học tập kinh nghiệm giáo viên giỏi có bề dày kinh nghiệm * Kết quả: - 12/14 = 80% giáo viên có lưc chuẩn bị tốt - 10/14 = 66% giáo viên có lực tổ chức hoạt động tốt - 12/14 = 80% giáo viên có lực sử dụng thiết bị dạy học tốt - 9/14 = 60% giáo viên có lực đánh giá tốt * Bồi dưỡng kỹ sư phạm qua việc dự thăm lớp: - Kỹ sư phạm thực có kết hành động giáo dục dạy học cách vận dụng tri thức sư phạm, kinh nghiệm sư phạm có để tiến hành hoạt động dạy học, giáo dục điều kiện cụ thể Kỹ sư phạm thể trình độ thao tác tư sư phạm giáo viên mặt kỹ thuật hành động sư phạm Khi dự giáo viên thấy giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục gây hứng thú cho trẻ thường rập khuôn, hát bài, đọc thơ, sau cô dùng loạt câu hỏi đàm thoại chủ đề thực tuần đó, sau đến chủ đề học buổi học đó, gây nên nhàm chán trẻ Để khắc phục tình trạng này, tơi tổ chức thao giảng khối hoạt động, yêu cầu giáo viên xây dựng giáo án, duyệt qua tổ chuyên môn, ban giám hiệu sau dạy thao giảng tổ Sau tiết thao giảng cho giáo viên nhận xét cách gây hứng thú cho trẻ, bước lên lớp, nội dung xây dựng có sáng tạo, trẻ có hứng thú học hay không Và từ thực tế tiết thao giảng hướng dẫn kiểm tra tôi, giáo viên nhận xét học sinh hoạt động tích cực, nhẹ nhàng, học tự nhiên, trẻ dẫn dắt vào nội dung học tự nhiên, sinh động Hình ảnh dự thăm lớp lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi Nếu trình dự phát tồn mà giáo viên mắc phải tơi góp ý thẳng thắn, chân tình cho giáo viên để khắc phục tồn cho giáo viên tiến hành dạy lại hoạt động để rút học biết cách vận dụng linh hoạt sáng tạo, phương pháp dạy học theo hướng đổi vào dạy cách tích cực Ngồi tơi thường đạo cho giáo viên cốt cán tổ, chuẩn bị tiết dạy mẫu có chất lượng, thơng qua giáo viên hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn từ sẽ rút học nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường + Nội dung bồi dưỡng: - Kỹ xậy dựng kế hoạch: - Kỹ tổ chức hoạt động giáo dục - Kỹ giao tiếp - Kỹ nghiên cứu khoa học giáo dục + Kỹ dạy học: - Kỹ dạy học giáo viên cần thiết, sở để giáo viên thực tốt nhiệm vụ dạy học giáo dục - Kỹ dạy học hình thành q trình hoạt động sư phạm, thơng qua tích lũy kinh nghiệm sống có đầy đủ đặc điểm chung như: tính xác, tính linh hoạt tính hiệu + Hình thức bồi dưỡng: - Xây dựng giáo án mẫu - Thảo luận theo nhóm, tổ chun mơn - Tổ chức dạy mẫu + Kết quả: - 12/14 = 80% giáo viên có kỹ xây dựng kế hoạch tốt - 10/14 = 66% giáo viên có kỹ tổ chức hoạt động tốt - 12/14 = 80% giáo viên có kỹ giao tiếp tốt - 13/14 = 86% giáo viên có kỹ nghiên cứu tài liệu tốt Giải pháp 3: Bồi dưỡng qua phong trào thi đua: Có thể nói, biện pháp bồi dưỡng thơng qua phong trào thi đua, tổ chức hội thi, hội giảng thường xuyên giúp cho giáo viên mạnh dạn, bình tĩnh tự tin lên lớp Để đạt thành tích đòi hỏi người phải trao dồi lực sư phạm, nghệ thuật lôi trẻ, phải chịu khó suy nghĩ tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp, bạn bè… Từ trình độ chun mơn tay nghề giáo viên nâng lên Phong trào thi đua gắn liền với hội thi làm cho phong trào thi đua nhà trường sôi nổi, có tác dụng tuyên truyền đến đa số phụ huynh; Trong phong trào thi đua nhà trường xác định rõ mục tiêu, thể tốt tinh thần công khai, minh bạch, đảm bảo công dân chủ Hội thi Hằng năm trường tổ chức hội thi: thi trang trí lớp, thi thiết kế giáo án điện tử, thi hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, thi giáo viên giỏi 10 cấp trường,Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đạt kết tốt Việc tổ chức hội thi nhà trường có tác dụng thúc đẩy phấn đấu vươn lên giáo viên Trong hội thi, họ có điều kiện khẳng định trước tập thể Song bên cạnh đó, việc tổ chức hội thi tạo mối quan hệ thân ái, giúp đỡ tập thể giáo viên nhà trường để tiến Để hội thi thành cơng có kết tốt, Tôi đạo tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể cho tháng, thông báo với toàn chị em để họ nắm nội dung, thời gian thi Ví dụ: - Tháng 9, 10: Thi trang trí nhóm lớp - Tháng 11: Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Tháng 12: Thi giáo viên giỏi cấp trường - Tháng 1, 2: Thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Trong đợt thi, giáo viên ln có chuẩn bị nỗ lực phấn đấu để đạt kết cao Sau hội thi, trường có tổng kết rút kinh nghiệm khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc Chính làm tốt vấn đề nên phần động viên tinh thần chị em, nâng dần chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường nâng lên rõ rệt Kết quả: + 12/14= 86% CBGV có kỹ sư phạm thể mạnh dạn, bình tĩnh tự tin lên lớp Giải pháp Bồi dưỡng công nghệ thông tin hỗ trợ cho hoạt động giáo dục: Như biết điều vô quan trọng cần thiết phải làm trước mắt cho giáo viên, giảm tải sức lao động cho giáo viên, giáo viên có hứng thú có thời gian đến với cơng nghệ thơng tin Và công nghệ thông tin phương tiện giúp cho giáo viên học hỏi, nâng cao trình độ hiểu biết, không đơn soạn giáo án điện tử để dạy cho trẻ Chính lẽ năm nhà trường xây dựng Kế hoạch, phổ biến cho giáo viên tồn trường đẩy mạnh cơng tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý dạy học BGH tổ chức tập huấn cho tất CBGV-CNV toàn trường bồi dưỡng bổ sung kĩ vi tính, đồng thời khuyến khích tinh thần tự học CBGV-CNV kiến thức công nghệ thông tin vô tận, Nhà trường Công đoàn phối hợp tạo điều kiện hổ trợ kinh phí 50% cho đội ngũ tham gia lớp bồi dưỡng ứng dụng cơng nghệ thơng tin ngồi Qua tổ chức thi đua dạy soạn giáo án điện tử tất khối lớp, giáo viên xây dựng cho thư viện giảng điện tử tư liệu dạy học nhằm trao đổi thông tin lẫn nhau, trường lưu trữ kho tư liệu dùng chung thiết lập thư mục khoa học dễ dàng truy tìm 11 Hình ảnh CBGV tham gia lớp bồi dưỡng tin học Chỉ đạo động viên cho số giáo viên trẻ giảng dạy giáo án điện tử, BGH, ban CNTT trường học bạn đồng nghiệp toàn trường dự giờ, rút kinh nghiệm Bên cạnh việc sử dụng phần mềm tiện ích trở thành cơng cụ đắc lực hỗ trợ cho việc thiết kế giáo án điện tử giảng dạy máy tính, máy chiếu, thiết bị hỗ trợ khác tivi, đầu Video…vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí cho GV, cho nhà trường mà nâng cao tính sinh động, hiệu dạy Nếu trước GV phải vất vả buổi để tìm kiếm hình ảnh, biểu tượng, đồ dùng phục vụ giảng, với ứng dụng CNTT, giáo viên vào Internet để chủ động khai thác tài liệu phong phú, chủ động quay phim, chụp ảnh làm tư liệu cho giảng điện tử Chỉ cần vài “nhấp chuột” hình ảnh vật ngộ nghĩnh, hoa đủ màu sắc, hàng chữ biết đi, số biết nhảy theo nhạc với hiệu ứng âm sống động thu hút ý kích thích hứng thú trẻ, để khám phá nội dung giảng Đây coi phương pháp ưu việt vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ vừa thực nguyên lý GD VưgotXki" Dạy học lấy trẻ làm trung tâm" cách dễ dàng Qua GV phát huy tối đa khả làm việc mà trở thành người động, sáng tạo đại, phù hợp với phát triển thời đại CNTT *Nội dung bồi dưỡng: + Khai thác liệu mạng Internet để thiết kế giảng, trò chơi + In giảng đĩa VCĐ, ĐVD 12 + Lựa chọn đề tài ƯDCNTT vào giảng lựa chọn thời điểm tiết dạy để đưa ƯDCNTT vào cho phù hợp * Hình thức bồi dưỡng: + Mời chuyên viên phụ trách tin học dạy lớp bồi dưỡng CNTT cho GV + Qua sinh hoạt tổ chuyên môn: GV biết chia sẻ cho GV chưa biết, hướng dẫn thực hành thao tác máy tự ghi chép vào sổ học tập + Bồi dưỡng qua tài liệu, Internet + Bồi dưỡng qua phần mềm có sẵn máy tính * Cần phải lựa chọn đề tài, phương tiện, thời điểm ƯDCNTT vào tổ chức hoạt động Không phải đề tài ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào giảng Tùy theo mục tiêu mà ta đề để phát triển cho trẻ mà ta lựa chọn phương tiện chuyển tải đến trẻ cho phù hợp với độ tuổi đặc điểm riêng hoạt động thời điểm như: giới thiệu bài, trò chơi luyện tập, củng cố kiến thức…) Một số giáo viên cho việc đưa vài hình ảnh hoạt động mơi trường xung quanh hay hình ảnh câu chuyện lên hình máy tính cho trẻ xem UwDCNTT vào giảng dạy Chính nhầm lẫn khiến cho lựa chọn nhiều đề tài không phù hợp hoạt động không mang lại hiệu cho trẻ Mà trước tiên ta phải làm rõ việc ƯDCNTT vào giảng không đơn giáo án điện tử thiết kế chương trình PowerPoint mà bao gồm nhiều phương tiện cơng nghệ thơng tin khác tivi, đầu đĩa, mạng internet…Vì việc lựa chọn đề tài phương tiện, thời điểm phải phù hợp, có hiệu cao Ví dụ: Vào thời điểm đón trẻ mở băng cho trẻ nghe hát, thơ có tính chất giáo dục - Thế dục buổi sáng: mở hát, nhạc cho trẻ tập theo chủ đề *Kết quả: + 12/14 =80 % GVbiết soạn giáo án máy vi tính biết sử dụng giáo án điện tử có sẵn + 7/14 = 33% GV biết khai thác liệu mạng để xây dựng giáo án điện tử, thiết kế trò chơi Cắt chỉnh hình ảnh, nhạc, in đĩa VCD Giải pháp Bồi dưỡng thông qua việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ: Bên cạnh việc đầu tư để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ mặt chuyên môn, lực sư phạm, phẩm chất nghề nghiệp, điều mà người quản lý cần quan tâm sâu sắc, đời sống tinh thần vật chất cho đội ngũ giáo viên yếu tố cần thiết vấn đề mà ngành học mầm non nói chung trường Mầm non Nga Hưng, nói riêng, để chị em yên tâm cơng tác, ngồi ngày lễ, ngày tết nhà trường tham mưu với địa phương, phối hợp với Hội phụ huynh tặng quà cho chị em kịp thời Bên cạnh đời sống vật chất đời sống tinh thần không thiếu được, BGH thường xuyên phối hợp với cơng đồn tổ chức sinh hoạt, tọa đàm 13 ngày lễ 20/10 ngày 8/3, tổ chức tham quan dã ngoại, ngày gia đình Việt Nam 28/6 với nội dung phong phú, thể bầu không khí đầm ấm, vui vẻ u thương, đồn kết cao nhà trường, 100% chị em hưởng ứng thực tốt, chị em bị ốm có tâm khơng vui tồn thể hội đồng thăm, động viên giúp đỡ nên chị em gắn bó, đồn kết thực tốt cơng tác *Ví dụ: Đầu năm có Mai Nga bị cắp tài sản-> vợ chồng lục đục đoàn kết thấy cô buồn biết chuyện gặp gỡ động viên kêu gọi trường ủng hộ đồng chí Hình ảnh tọa đàm ngày nhà giáo việt nam 20/11 - Chế độ sách giáo viên: Muốn giáo viên thực tâm huyết, tự giác tu dưỡng nâng cao lực chun mơn việc chăm lo đời sống cho giáo viên quan trọng Việc tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên có hồn cảnh đặc biệt, khó khăn kinh tế Xoa dịu nỗi vất vả, căng thẳng, mệt nhọc, tổ chức tốt ngày lễ để tạo niềm vui, tinh thần cho giáo viên Thành lập hội khuyến học nhà trường để có quà tặng cho cháu đạt thành tích cao học tập kể em giáo viên nhà trường Hàng năm tổ chức trao tặng vào dịp tổng kết năm học khen thưởng kịp thời Nhà trường giải chế độ lương, phụ cấp kịp thời, công khai đầy đủ; không để giáo viên nghi ngờ thắc mắc, nguyên nhân xây dựng mối đoàn kết nhà trường nhiệt tình bám trường, bám lớp, hồn thành tốt công tác cấp giao nâng cao chất lượng giảng dạy nhà trường Nhà trường phải có biện pháp mềm dẻo, việc làm phù hợp để tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng tham gia vào xã hội hoá giáo dục việc làm hướng đến mục đích giáo dục, tạo môi trường thuận lợi để người thực quyền học học tập suốt đời phát triển cộng đồng tương lai *Kết quả: - 100% giáo viên thật yên tâm với chế độ sách đãi ngộ nhà trường xã hội 14 - 100% giáo viên đời sống vật chất tinh thần ổn định tích cực chủ động việc tự học tự bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn Giải pháp Bồi dưỡng kiến thức, hiểu biết người Đảng đảng viên cho CBGV: Trong cơng tác giáo dục nhà trường trị khâu định, cho hoạt động nhà trường Nguyên tắc đảm bảo lãnh dạo toàn diện Đảng nguyên tắc vấn đề lý luận thực tiễn công đổi quản lý giáo dục Mọi chủ trương, sách giáo dục đề phải phục vụ đường lối nhiệm vụ cách mạng giai đoạn Vì nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phải đựơc tiến hành đồng với việc nâng cao chất lượng Chi Đảng nhà trường Bí thư chi phải hiệu trưởng nhà trường tổ chức chặt chẽ hoạt động nhà trường lãnh đạo chi Đảng Chi phải thường xuyên giúp đỡ nhân tố tích cực đội ngũ giáo viên để họ đủ điều kiện tham gia tổ chức Đảng Tạo điều kiện cho giáo viên phấn đấu rèn luyện để kết nạp vào Đảng, trẻ hoá đảng viên nhà trường * Tiêu chuẩn để xét kết nạp vào Đảng phải là: - Những đoàn viên ưu tú, có uy tín, có lực chun mơn tốt - Có trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên - Đạt LĐTT liên tục năm trở lên - Có năm đạt GV giỏi cấp huyện - Có SKKN xếp loại B cấp huyện * Tiêu chuẩn để xét giới thiệu nguồn CBQL cho ngành: - Có trình độ đào tạo từ ĐHSPMN trở lên - Là Đảng viên, có lực quản lý, có tinh thần trách nhiệm… - Có năm đạt CSTĐ cấp huyện - Có từ năm trở lên đạt LĐTT - Có đề tài SKKN xếp loại C cấp tỉnh Kết quả: Từ lãnh đạo, đạo thống từ chi Đảng đến quyền nhà trường, tổ chức đoàn thể trường mà năm qua đội ngũ GV yên tâm, tự tin, tự giác, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, kết đồng chí đứng hàng ngũ Đảng, 1đ/c đảng viên giới thiệu nguồn CBQL cho huyện 2.4 Hiệu sáng kiến: Để thực tốt việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi công tác bồi dưỡng giáo viên nhiệm vụ trọng tâm người quản lý, hiệu phó phụ trách chun mơn trước hết tơi phải quan tâm đến việc bồi dưỡng giáo viên, nắm bắt lực chuyên môn giáo viên từ đó, có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp cho đối tượng Từ việc làm cụ thể thân rút số học kinh nghiệm việc đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đổi công tác bồi dưỡng GV nhiệm vụ trọng tâm, công tác trọng yếu người quản lý trường mầm non 15 Thực tốt chương trình giáo dục mầm non có hiệu giáo viên phải nắm nội dung chương trình, giúp giáo viên xác định vai trò nhiệm vụ thực chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, nắm bắt chương trình về: Nội dung, phương pháp, hình thức Chú ý đến xây dựng hoạt động mang tính lơgic khoa học, với đặc điểm tâm sinh lý trẻ Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên Tổ chức hội thi theo kế hoạch xây dựng để phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt hạn chế, khen thưởng kịp thời để làm động lực thúc đẩy giáo viên thi đua Thực tế để xây dựng đội ngũ giáo viên ngang tầm với phát triển đòi hỏi xã hội cần phải có nhiều biện pháp đồng dựa sở lý luận, qua nghiên cứu nghị quyết, định hướng Đảng, Nhà nước, dựa kết điều tra khảo sát, phân tích hoạt động thực tiễn trường mầm non Nga Văn Tôi nhận thấy việc thực số giải pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cần thiết giúp đội ngũ giáo viên nhà trường nâng cao phẩm chất trị, đạo đức lối sống, để nâng cao tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp Nâng cao chất lượng thực chương trình Nâng cao kỹ sư phạm, lực nghiệp vụ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp để thực tốt mục tiêu CSND GD trẻ Nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu, tự BDTX cập nhật, tiếp cận phương pháp, hình thức để đáp ứng yêu cầu thực chương trình GDMN có chất lượng Năm học 2017- 2018 nhà trường đạt kết đáng phấn khởi - 100% CBGV có nhận thức tốt công tác bồi dưỡng tập trung vào phong trào thi đua học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ - 14/14 đồng chí có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, - 11/14 đồng chí có trình độ chuẩn, * Sau năm áp dụng gải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ điều kiện để đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học lên bước Kết cụ thể sau: - Về số lượng đội ngũ năm học: 2017 - 2018: Tổng số CBGVNV: 22 người; đảng viên: 14 đồng chí Quản lý Giáo viên Nhân viên Ghi Số lượng 03 14 05 Trình Độ ĐT chun mơn Nghiệp vụ Đại học SPMN Cao đắngPMN TH T.Độ Công nghệ Thơng tin Chứng A Chứng B Trong đó:GV biết soạn giáo án điện tử, khai thác liệu 03 = 100% 0 11 = 73,3% 03 = 20% 01 = 17% 04 = 83% = 100% = 57% = 43% = 57% = 40% = 60% 16 mạng để thiết kế trò chơi GV biết soạn giáo án máy vi tính, 14 = 100% - Chất lượng lực, kỹ sư phạm đội ngũ giáo viên thời điểm tháng năm học 2017-2018 TT Nội dung Tổn g số Tốt SL GV nắm vững yêu cầu, 14 nội dung chương trình GV có phương pháp, hình thức sáng tạo tổ chức 14 hoạt động cho trẻ GV biết xử lý tình 14 SP linh hoạt Tổng số hoạt động BGH dự kiểm 212 90 tra Kiểm tra toàn diện 10 Kiểm tra hồ sơ sổ sách 10 GV làm tốt công tác 14 tuyên truyền Danh hiệu thi đua cấp Quản lý huyện GV giỏi LĐTT Chưa xét CSTĐ % Kết đạt Khá SL % SL % Kém SL % 50 50 0 43 50 50 43 43 81 38 41 19 43 50 43 50 1 43 50 0 Giáo viên Nhân viên Chưa xét Chưa xét - Kết đồ dùng dạy học, đồ chơi sáng tạo, SKKN Đồ dùng đồ chơi sáng tạo SKKN xếp loại Xếp loại Cấp Cấp Cấp Tổng số Cấp tỉnh Cấp tỉnh trường huyện trường huyện Không tổ Không Chưa Chưa 130 50 chức thi chấm chấm chức thi - Chất lượng đạt trẻ năm học 2017 - 2018 (Cháu NT theo lĩnh vực, cháu MG theo lĩnh vực) Cháu đạt Cháu chưa đạt TT Độ tuổi Tổng số SL % SL % Cháu NT 56 51 91 89% Cháu MG 208 195 93.7 13 6% Tổng số toàn 264 246 93% 18 7% trường 17 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Muốn nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhiệm vụ quan trọng chiến lược phát triển giáo dục Tìm biện pháp, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ việc làm có ý nghĩa lý luận lẫn thực tiễn Đây phải việc làm thường xuyên ngày phải có biện pháp đổi người quản lý Trong trình nghiên cứu đề tài tơi rút học kinh nghiệm sau: Trước yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn nay, đổi toàn diện phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa- đại hóa Để đáp ứng nhiệm vụ đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên ngang tầm, đủ lực, trí tuệ, phẩm chất "Là thuyền cách mạng" đến "Bên bờ thắng lợi", có ngiệp giáo dục bồi dưỡng đội ngũ nhân lực đủ tài đủ sức để thực thắng lợi cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Là Phó hiệu trưởng người trực tiếp quản lý đạo chuyên môn nhà trường phải nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Phải coi công tác bồi dưỡng đội ngũ việc làm thường xuyên liên tục xuyên suốt hoạt động nhà trường Phải nắm lực giáo viên để có biện pháp bồi dưỡng lúc, hướng Trong q trình bồi dưỡng trị tư tưởng cần kết hợp lý luận với thực tiễn tổ chức thành buổi giao lưu hiệu cao Bồi dưỡng giáo viên nhiệm vụ trọng tâm trường học, việc làm thường xuyên trách nhiệm người làm công tác quản lý Muốn công tác bồi dưỡng đội ngũ tốt đòi hỏi người cán quản lý phải có “Tâm” có “Tầm” có lực chuyên môn vững vàng, sáng tạo, tâm huyết, say mê với nghề nghiệp Luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Biết phát huy vai trò tổ chức Đảng phong trào quần chúng vào công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Phát huy vai trò sức mạnh tồn dân tham gia xây dựng sở vật chất tạo nên cảnh quan môi trường sư phạm tốt, hấp dẫn để giáo viên hồn thành tốt sứ mệnh “Tất học sinh thân yêu” Trong nhà trường phải thực nghiêm túc công tác kiểm tra nội nhà trường để có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kịp thời Tổ chức hội thi việc làm có hiệu thúc đẩy chun mơn nhà trường thơng qua hội thi giáo viên phải suy nghĩ tìm tòi biện pháp thực sáng tạo, linh hoạt để thi đua từ tìm nhân tố điển hình giải pháp hay 3.2 Kiến nghị: Đối với phòng GD&ĐT cần tham mưu với UBND huyện Nga Sơn, cần quan tâm việc hỗ trợ kinh phí, đầu tư trang thiết bị, cung cấp thêm máy chiếu đa để phục vụ công tác dạy học 18 Biên chế giáo viên tin học, giáo viên dạy khiếu âm nhạc, tạo hình cho trường mầm non để nâng cao chất lượng hoạt động, phong trào nhà trường Trên vài kinh nghiệm nhỏ thân trình quản lý đạo giáo viên nâng cao chất lượng, sáng tạo việc tổ chức hoạt động cho trẻ Rất mong góp ý, đánh giá hội đồng khoa học, Phòng giáo dục bạn bè đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN Nga Sơn, ngày 10 tháng năm 2018 Tôi xin cam kết SKKN viết không chép lại người khác NGƯỜI VIẾT Mai Thị Thu Trang Mai Thị Thùy 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị hội nghi BCH TW Đảng khóa VIII, IX, X, XI, XII Văn kiện đaị hội đại biểu khóa VIII, IX, X, XI, XII Chiến lược phát triển kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011 - 2020 Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 Chỉ thị số 40 - CT/TW ngày 15 tháng năm 2004, ban bí thư TW Đảng, 6.Tài liệu BDCBQL,GV thường xuyên năm 2013 - 2014 Bộ GD&ĐT điều 63 luật giáo dục năm 2014, Bộ GD&ĐT nêu): Luật giáo dục sửa đổi 8.Điều lệ trường mầm non 2015 9.Thông tư số:06/2015/TTLT - BGD ĐT- BNV ngày 16 tháng năm 2015 10.Thông tư số:02/2014/TT - BGD ĐT Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia 11 Giáo dục 2015 - Đổi tư chiến lược tổng thể 12.Chương trình GDMN, ban hành kèm theo Thông tư số17/2009/TTBGDĐT 13 Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho CBQLGV mầm non 14 Hướng dẫn công tác thi đua năm học 2015 - 2016 16.Quy định chuẩn NNGVMN, kèm theo định số 02/2008/QĐ BGDĐT 17 Phụ nữ với gia đình - xã hội Thơng tư số: 55/2011/TT - BGD ĐT ngày 22/11/2011 Bộ trưởng giáo dục - Đào tạo 18 Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 16 tháng năm 2008 BGD ĐT 19 Nghị số 29-NQ/TW ban chấp hành trung ương khóa XI đổi toàn diện GD ĐT 20 Chỉ thị số 3031/CT-BGD ĐT nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 BGD ĐT ngày 26/8/2016 20 DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Mai Thị Thùy Chức vụ đơn vị cơng tác: Phó Hiệu Trưởng trường mầm non Nga Hưng TT Tên đề tài SKKN Cấp đánh giá xếp loại (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) Năm học đánh giá xếp loại Một số biện pháp rèn - Phòng GD&ĐT - Xếp loại A luyện nề nếp thói quen Nga Sơn cho trẻ 5-6 tuổi trường - Sở GD&ĐT - Xếp loại C Mầm non nga Thanh Thanh hóa Một số biện pháp phát - Phòng GD&ĐT - Xếp loại A triển thẩm mĩ cho trẻ -5 Nga Sơn Năm học thông qua hoạt động tạo - Sở GD&ĐT - Xếp loại C 2012 - 2013 hình Thanh hóa Một số giải pháp nâng cao - Phòng GD&ĐT - Xếp loại A chất lượng chăm sóc, ni Nga Sơn Năm học dưỡng trẻ trường mầm - Sở GD&ĐT - Xếp loại C 2015 - 2016 non Nga Thanh Thanh hóa Năm học 2010 - 2011 21 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT VIẾT TẮT CHÚ THÍCH CBQLGD Cán quản lý giáo dục CBQLGV Cán quản lý giáo viên GD Giáo dục GV giáo viên CBGV Cán giáo viên GVMN Giáo viên mầm non CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa MN Mầm non SKKN Sáng kiến kinh nghiệm 10 GD-ĐT Giáo dục đào tạo 11 CSND Chăm sóc ni dưỡng 12 QG Quốc gia 13 PGD Phòng giáo dục 14 XHHGD Xã hội hóa giáo dục 15 CNTT Cơng nghệ thơng tin 16 CSGD Chăm sóc giáo dục 17 CTGDMN Chương trình giáo dục mầm non 18 LĐTT Lao động tiên tiến 19 CSTĐ Chiến sỹ thi đua 20 ĐHSPMN Đại học sư phạm mầm non 22 ... giáo viên Vì tơi chọn cho đề tài Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục trường Mầm Non Nga Hưng để nghiên cứu viết Sáng kiến kinh nghiệm Qua đề tài nhằm nâng cao. .. thực tiễn trường mầm non Nga Văn Tôi nhận thấy việc thực số giải pháp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cần thiết giúp đội ngũ giáo viên nhà trường nâng cao phẩm chất trị,... việc nâng cao chất lượng đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục toàn diện cho trẻ nhà trường 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ giáo viên, họat động trường Mầm non Nga Hưng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non nga hưng , skkn một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non nga hưng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay