skkn một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mầm non nga tân

30 33 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:14

MỤC LỤC STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nội Dung MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các biện pháp để giải vấn đề 2.3.1 Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 2.3.2 Bưỡng giáo viên qua sinh hoạt tổ chuyên môn 2.3.3 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ làm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi sáng tạo từ nguyên vật liệu cho giáo viên trẻ 2.3.4 Tổ chức tốt hội thi cấp trường cho giáo viên trẻ 2.3.5 Bồi dưỡng chuyên môn thông qua lớp điểm 2.3.6 Bồi dưỡng chất lượng đội ngũ, cán giáo viên thông qua công tác dự kiểm tra nội trường học 2.3.7 Bồi dưỡng qua viết SKKN 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ - Kết luận - Kiến nghị Trang 1 2 2 4 10 11 13 15 17 18 19 19 20 1 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Thực theo lời dạy (Hồ Chí Minh tồn tập, NXB Chính trị Quốc gia, 1996) Tại lớp học trị giáo viên Bác nói : Các cơ, biết giáo viên ngày “gõ đầu trẻ kiếm cơm” mà người phụ trách đào tạo công dân tiến bộ, cán tiến cho dân tộc Nhiệm vụ vẻ vang Các cô, phải ngày tiến để dạy cho em ngày tiến bộ, khơng ảnh hưởng không tốt đến em Nhưng phải làm cho với trách nhiệm vẻ vang ấy.Các cô, đến học nhiều điều bổ ích, nói chung có tiến Nhưng xã hội loài người ngày tiến lên nắm lấy nguyên tử Người ta chinh phục thiên nhiên, chiếm cung trăng Tất tiến nhanh Cán giáo viên phải tiến cho kịp thời đại làm nhiệm vụ Chớ tự túc, tư mãn, cho người giỏi dừng lại Mà dừng lại lùi bước, lạc hậu, tự đào thải trước Cho nên phải cố gắng học tập để cải tạo mình, cải tạo tư tưởng mình, cải tạo em giúp vào việc cải tạo xã hội Đối với giáo viên mầm non để thực tốt nhiêm vụ chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ Bởi người giáo viên mầm non cần phải nắm vững chương trình lực chun mơn có phẩm chất đạo đức nhà giáo lời dạy Bác Hồ dặn giáo viên mầm non: “Dạy mẫu giáo tức làm mẹ thay trẻ, Muốn làm trước hết yêu trẻ, cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ chịu khó ni dạy cháu Dạy trẻ trồng non, trồng non tốt sau lên tốt, dạy trẻ tốt sau cháu trở thành người tốt, công tác giáo viên mẫu giáo có khác chung mục đích đào tạo người cơng dân tốt, cán tốt cho Tổ Quốc…” cho chủ nghĩa xã hội Điều trước tiên dạy cháu đạo đức Anh chi em giáo viên cần gương mẫu đạo đức để cháu noi theo (Hồ Chí Minh vấn đề Giáo dục, NXB Giáo dục, 1990) Để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa hội hập quốc tế cơng tác bồi dưỡng nhân lực ngành giáo dục nói chung đội ngũ cán quản ký giáo viên mầm non nói riêng có vai trò quan trọng, mang tính đột phá việc thực “ đổi toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo” theo tinh thần Nghị số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 hội nghị lần thức tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI Đội ngũ giáo viên nhân tố quan trọng định chất lượng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước Do mà đảng nhà nước ta đặc biệt quan tâm đên công tác xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên Một nội dung trọng công tác bồ dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Xuất phát từ lý cán quản lý xác định việc xây dựng đội ngũ giáo viên nhiệm vụ quan trọng mà khơng phép lãng, phải cách để xây dựng đội ngũ có đủ trình độ lực, sức khỏe mẫu mực, có đủ khả chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu Vậy bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên điều kiện tiên nhằm khẳng định tồn nhà trường nên mạnh dạn nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non Nga Tân” 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, lực nghiện vụ cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ Năm vững văn pháp quy nhà nước thực chương trình chăm soc, giáo dục trẻ Nâng cao chất lượng tồn diện chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ, hình thành phát triển nhân cách ban đầu cho trẻ 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non Nga Tân Tất cháu nhà trẻ, mẫu giáo nhà trường 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để tiến hành thực nghiên cứu đề tài áp dụng số biện pháp sau: + Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết: Tìm tòi, đọc tham khảo tài liệu chun đề bồi dưỡng chuyên môn; tập san, tạp chí giáo dục mầm non nhiều năm qua…Khơng tơi nghiên cứu viết Intenet, qua học bồi dưỡng thường xuyên + Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin: Kiểm nghiệm, khảo sát giáo viên, nhóm lớp; trò chuyện với trẻ + Phương pháp xây dựng kiểm tra, đánh giá kết + Phương pháp thống kê, xử lý số liệu: Thống kê rõ xem trẻ đạt tiêu chí mức độ nào, so với yêu cầu cần phấn đấu sao? NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Đội ngũ cán giáo viên có vai trò định việc chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non, người quản lý bỏ qua việc bồi dưỡng lực lượng cán giáo viên Mục tiêu công tác bồi dưỡng nhằm hồn thiện q trình đào tạo, khắc phục thiếu sót lệch lạc cơng tác giảng dạy, quan điểm, nội dung phương pháp giáo dục đồng thời theo kịp yêu cầu xã hội Để phục vụ cho nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất đạo đức, trình độ, lực đề cao lương tâm nhân cách nhà giáo, lòng nhân tận tuỵ thương yêu trẻ, thể tinh thần tự học, tự bồi dưỡng cải tiến nội dung phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ, tham gia tích cực hoạt động “Vậy giáo duc đào tạo ban hành kèm theo thông tư 28/2016/TTBGDĐT ngày 30/12/2016 vế sửa đổi, bổ sung số nội dung trương trình giáo dục mầm non” Bậc học mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, thơng qua để giáo dục cho trẻ kiến thức Đối với người giáo viên mầm non ví người mẹ hiền thức trẻ Vậy giáo viên mầm non phải có vốn kiến thức để hướng cháu mục tiêu giáo dục đề chăm sóc trẻ trước tuổi cách chất lượng để trẻ phát triển tồn diện thể chất tình cảm, trí tuệ thẩm mỹ sở chương trình ni dạy trẻ khoa học, đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề hiểu biết nghiệp vụ, phải tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn mạnh công tác quản lý lớp hoạt động phong trào, đạo đức lối sống tốt, để hoàn thành chiến lược giáo dục mầm non năm 2020 mà Đảng ta khẳng định “ Đổi bản, đổi toàn diện” Ở lứa tuổi mầm non chăm sóc dạy dỗ ơng bà, cha mẹ trẻ gia đình yếu tố quan trọng định lớn phát triển toàn diện trẻ đến trường mầm non đội ngũ giáo viên mầm non Thực theo tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán quảm lý giáo viên mầm non năm học 2014 -2015 hướng dẫn việc thực công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức trị, kinh tế - xã hội , bồi dưỡng phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp, phát triển lực dạy học, lực giáo dục lực khác theo yêu cầu Phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng giáo viên, lực tổ chức, quản lý hoạt động học, tự bồi dưỡng giáo viên nhà trường Lê Thị Hương ( chủ biên) – Đổi hình thức tổ chức hoạt động giáo dục mầm non theo hướng tích hợp chủ đề – NXB Giáo dục, H 2008 Từ nhận thức cán quản lý xác định việc xây dựng đội ngũ giáo viên nhiệm vụ quan trọng mà khơng phép nhãng, phải cách để xây dựng đội ngũ có đủ trình độ lực, sức khỏe mẫu mực, có đủ khả chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo yêu cầu Đội ngũ giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục.Vì việc bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ giáo viên việc làm quan trọng cần thiết 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm * Thuận lợi: Trường Mầm non Nga Tân quan tâm Đảng ủy, Ủy Ban Nhân dân xã Nga Tân - Phòng Giáo dục Đào tạo Nga Sơn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập nâng cao trình độ chun mơn Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nuôi dạy trẻ tương đối đầy đủ, môi trường giáo dục tốt, đáp ứng nhu cầu cho trẻ phát triển tồn diện Trường có đội ngũ cán quản, giáo viên, nhân viên có trình độ chun mơn chuẩn chuẩn, trẻ, khỏe, chịu khó học hỏi, nhiệt tình cơng tác, tâm huyết với nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt Tất nhóm, lớp điều học tập trung điểm phân chia độ tuổi theo qui định, trẻ đến lớp mạnh dạn tự tin Nhận thức bậc phụ huynh nâng lên thuận lợi cho việc huy động trẻ lớp tạo điều kiện cho trẻ học tập * khó khăn Trường mầm non Nga Tân chưa đạt chuẩn quốc gia thiếu phòng chức năng, phòng hiệu bộ, đồ dùng đồ chơi, sân vườn chưa khang trang, đồ dùng đồ chơi ngồi trời thiếu chưa đủ theo quy định, ảnh hưởng lớn đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Còn số tuổi, số giáo viên vào ngành chưa có kinh nghiệm việc tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ Vì tiếp cận chương trình giáo dục Mầm non ứng dụng cơng nghệ thơng tin q trình tổ chức hoạt động trở ngại lớn, từ trường gặp nhiều khó khăn việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Một số giáo viên trẻ trường chưa có kinh nghiệm, hạn chế tính sáng tạo, chưa phát huy tính tích cực trẻ, sử dụng đồ dùng trực quan lúng túng, chưa linh hoạt hạn chế việc trình bày hồ sơ sổ sách, việc sử dụng ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào giảng dạy hạn chế, số giáo viên thụ động, chưa có ý thức cao việc tự học tập nâng cao trình độ chun mơn Bên cạnh số giáo viên cao tuổi chưa tiếp cận với chương trình Đối với trẻ số trẻ chưa lớp, trẻ lớp không tự tin, không mạnh dạn, khả nhận thức trẻ khơng đồng Đối với phụ huynh số phụ huynh làm ăn xa, số phụ huynh làm công ty gửi nhà cho ơng bà khơng có thời gian chăm sóc cháu cung ảnh hưởng đến việc chăm soc giáo dục trẻ Căn vào sở lý luận thực trạng nhà trường từ đầu năm học xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, chất lượng chăm sóc ni dưỡng, giáo dục trẻ trường cụ thể sau Phụ lục 1: kết thực trạng * Bảng 1: Kết CSVC, trang thết bị đồ dùng, đồ chơi năm 2016 -2017 * Bảng 2: Kết số lượng, chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên năm 2016 – 2017 *Bảng 3: Kết chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ năm 2016 - 2017 *Bảng 4: Kết chất lượng giáo dục trẻ nhà trẻ lĩnh vực, mẫu giáo theo lĩnh vực năm 2016 – 2017 Từ kết khảo sát đầu năm cho thấy chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng trẻ trường đạt kết chưa cao, đồ dùng đồ chơi phụ vụ cho mơn học Là phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, năm qua băn khoăn, trăn trở với chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng trẻ 2.3 Các biện pháp để giải vấn đề: Xuất phát từ thực tế thấy việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên quan trọng định chất lượng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học nhà trường Do đó, tơi ln suy nghĩ tìm biện pháp để bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường 2.3.1 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: - Đối với giáo viên mầm non để thực tốt nhiệm vụ phải tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn việc làm quan trọng việc làm thường xuyên Đối với phó hiệu trưởng phụ trách chun mơn tơi đặt lên vị trí hàng đầu qua việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cho giáo viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ người giáo viên Thông qua bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL GVMN nhà trường nhằm nâng cao phẩm chất trị đạo đức, lối sống để nâng cao tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp - Nâng cao chất lượng thực chương trình giáo dục mầm non - Nâng cao kỹ sư phạm, lực nghiệp vụ, chuẩn nghề nghiệp để thực tốt mục tiêu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ - Nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng, thường xuyên cập nhật, tiếp nhận phương pháp, hình thức để đáp ứng yêu cầu thực chương trình GDMN có chất lượng - Từ mục đích u cầu vào đầu tháng hàng năm sau tiếp thu chuyên đề phòng giáo dục, vào kết đạt năm học 2016 – 2017 tham mưu với Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên năm với nội dung sau: a Nội dung bồi dưỡng: *Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, trị - Thực vận động: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” - 100% CBGV – NV viết cam kết thực vân động; CBGV chọn đăng ký làm việc tốt, phù hợp với nhiệm cụ giao - Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức tự học, tự sáng tạo” không vi phạm đạo đức nhà giỏo - Vận dung thực vận động “ Trêng häc th©n thiƯn, HSTT ” - 100% CBGV-NV tự học, tự cập nhật thông tin, kiến thức theo nhu cầu để khơng ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ -Phát động 100% CBGV-NV không vi phạm nội quy ngành, trường pháp luật nhà nước - 100% CBGV –NV thực tốt nề nếp, kỷ cương nhà trường giữ tốt mối quan hệ nơi cư trú - Vận động thực vận động “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” *Triển khai văn PGD&ĐT - Công văn số 05/2017/TT-BNV Hà nội, ngày 15 tháng năm 2017 việc sửa đổi bổ sung số điều Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 thông tư số 13/ 2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ nội vụ tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch xếplương ngạch cơng chức chun ngành hành việc tổ chức thi nâng ngạch công chức - Công văn số 15/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017 sửa đổi bổ sung số điều Quy định chế độ làm việc giáo viên phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 28/ 2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 Bộ Giáo dục Đào tạo - Quyết định số 249/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 13 tháng năm 2017 việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên - Công văn số 1125/NGCBQL-CSNGCB Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2017 việc hướng dẫn giải chế độ thai sản giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè - Cơng văn số 1985/SDGĐT-TTr Thanh Hóa, ngày 28 tháng năm 2017 việc hướng dẫn thực công tác kiểm tra nội trường học năm học 20172018 - Công văn số 100/KH/UBND Nga Sơn, ngày 30 tháng năm 2017 kế hoạch dự đạo khai giảng năm học 2017-2018 Công văn số 06/UBND-GDĐT Nga sơn, ngày 11 tháng năm 2017 việc tăng cường công tác giáo dục ATGT năm học 2017-2018 - Công văn số 16/UBND-GD&ĐT Nga Sơn, ngày 19 tháng năm 2017 việc hướng dẫn tổ chức hội nghị CBCC, VC năm học 2017-2018 - Quyết định số 01/QĐ-GD&ĐT Nga sơn, ngày 19 tháng năm 2017 Quyết định việc ban hành kế hoạch công tác năm học 2017-2018 Ngành Giáo dục Đào tạo Nga Sơn *Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn giáo dục mầm non: - Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chun mơn thực chương trình giáo dục mầm non - Bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trường mầm non - Bồi dưỡng chuyên đề giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng đảm bảo an toàn cho trẻ trường mầm non - Bồi dưỡng chuyên đề “Hướng dẫn thực chế độ dinh dưỡng đánh giá sức khỏe trẻ mầm non - Bồi dưỡng chuyên đề “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục thực chương trình giáo dục mầm non - Bồi dưỡng chuyên đề: Đạo đức giáo viên mâm non giao tiếp, ứng sử với trẻ mầm non - Bồi dưỡng chuyên đề: Giáo dục cho trẻ mẫu giáo hoạt động trải nghiệm trường mầm non - Bồi dưỡng chuyên đề: “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” - Bồi dưỡng chuyên đề: Hướng dẫn đánh giá phát triển trẻ Từ nội dung thân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn tham mưu với ban giám hiệu mở lớp bồi dưỡng chuyên môn trường cụ thể sau: * Chuyên đề: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Thời gian: (Chiều ngày 09 /10/2017) - Đối tượng: Toàn thể cán quản lý, giáo viên - Địa điểm: Tại văn phòng nhà trường - Nội dung: - Phần lý thuyết: + Nội dung 1: Giới thiệu tiêu chí thực hành áp dụng lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non + Phần 2: Các tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm + Phần 3: Hướng dẫn quy trình thực tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo lấy trẻ làm trung tâm +Phần 4: Một số nội dung môđun xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm - Người triển khai Đ/C: Bùi Thị Như Quỳnh - PHT - Phần thực hành: Thực hành dạy tiết mẫu cho toàn thể cán bộ, giáo viên trọng trường dự học tập rút kinh nghiệm -Người triển khai: Đ/C: Mai Thị Cúc – Tổ trưởng chun mơn * Chun đề: v.v.v b hình thức phương pháp bồi dưỡng - Nhà trường tổ chức lớp học tập trung, triển khai đến toàn thể CBGV, GV nhà trường - Kết hợp triển khai tập trung với việc sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chức trao đổi dự rút kinh nghiệm - Nâng cao hiệu việc tự học, tự bồi dưỡng cá nhân, học qua mạng, học qua đồng nghiệp, học bồi dưỡng thường xuyên qua modun ưu tiên cán quản lý modun ưu tiên giáo viên Nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng giáo viên đưa tiêu chí chấm điểm, viết phiếu, có bảng tổng hợp đánh giá xếp loại giáo viên hàng năm - Tăng cường sinh hoạt tổ chuyên môn - Tăng cường công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên môn, dự CBQL, GV - Xây dựng lớp điểm, tổ chức dạy mẫu thực nội dung chuyên đề, CTGDMN - Xây dựng lớp điểm chuyên đề chuyên đề đề trọng tâm năm ( chuyên đề: xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; chuyên đề: Phát triển vận động) - Tổ chức tốt hội thi cho giáo viên trẻ ( hội thi giáo viên giỏi cấp trường, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp trường, hội thi hội khỏe - Bé mầm non, hội thi bé khéo tay ) - Từ kế hoạch tổng thể yêu cầu tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên tổ có ký duyệt Ban giám hiệu nhà trường - Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên sở nội dung Ngoài bồi dưỡng thêm nội dung chương trình mà giáo viên trẻ hạn chế tổ - Tổ chức cho giáo viên học tập kinh nghiệm trường trọng điểm huyên, huyện - Kết đạt được: Thông qua việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên - 100% CB, giáo viên nắm kiến thức kỹ áp dụng vào thực tiễn để thực nhóm lớp đạt kết qủa cao - 100% cán bộ, giáo viên xây dựng kế hoạch chuyên đề kế hoạch cá nhân phù hợp với nhóm lớp đối tượng trẻ để - Có 12/12 nhóm lớp xây dựng môi trường bên môi trường bên ngồi, bên cạnh có nhiều đồ dùng đồ chơi cô trẻ làm nguyên vật liệu phế thải phù hợp với nội dung chuyên đề “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Thơng qua kích thích khéo léo sáng tạo trẻ tạo điều kiện cho trẻ trải nghiêm phát triển cách toàn diện 2.3.2 Bồi dưỡng giáo viên qua sinh hoạt tổ chuyên môn: Căn vào điều lệ trường mầm non, vào kế hoạch năm học Căn vào nội dung hoạt động tổ chuyên môn, vào yêu cầu trọng tâm trọng điểm chương trình thời gian, tơi đạo tổ sâu vào nội dung cụ thể cho phù hợp, đạo tổ sinh hoạt tuần /lân Để tổ chun mơn sinh hoạt có chất lượng tơi tham mưu với Hiệu trưởng vào trình độ chuyên môn, lực nghieeph vụ sư phạm đội ngũ giáo viên đê định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó tổ chun mơn cho phù hợp Chỉ đạo tổ xây dựng kế hoạch thực chun mơn tổ mình, Ban giám hiệu duyệt bổ sung góp ý nội dung cho tổ Ví dụ: Chỉ đạo tổ chuyên môn mẫu giáo xây dựng kế hoạch STT Nội dung thực hiên Thời gian thực hiên - Huy động trẻ lớp Tháng + tháng - Giáo dục trẻ nề nép thói quen Người thực Giáo viên chủ nhiệm Tổ trưởng chuyên - Tổ chức trang trí nhóm lớp, làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề - Tiếp tục làm đồ đùng đồ chơi trang trí nhóm lớp Tháng - Rèn luyện nề nếp thói quen học tập cho trẻ - Sinh hoạt tổ chuyên môn Thứ tuần + T9 - Hoàn thiện hệ thống hồ Tháng 10 sơ - Sinh hoạt tổ chuyên môn Thứ tuần + T9 môn + GV - Xây dựng giáo án mẫu Tháng 11 ( Tiết âm nhạc) - Sinh hoạt tổ chuyên môn Thứ tuần + T9 -Giáo viên nhiệm Cả tổ chủ -Giáo viên nhiệm Cả tổ chủ -Giáo viên nhiệm Cả tổ chủ …… ……………………… ………………… ……………… …………………… Tháng 5……… ……………… Chỉ đạo tổ họp chuyên môn Sau tổ xây dựng kế hoạch Ban giám hiệu phân công để dự với tổ Ví dụ: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ mẫu giáo tháng + Nhận xét, đánh giá kết thực kế hoạch tháng trước - Về huy động trẻ lớp: MG: 245 cháu đạt 100% - Về chất lượng: 100% trẻ có nề nếp thói quen sinh hoạt, có ý thức tham gia vào hoạt động - Làm đồ dùng đồ chơi trang trí nhóm lớp: 12/12 nhóm ltrang trí nhóm lớp phù hợi với chủ đề, màu sắc, hình ảnh đẹp mắt song vấn số lớp đồ dùng đồ chơi phục vụ cho mơn học chưa phong phú, đa dạng chủng loại + Thảo luận: - Ý kiến đồng chí Nguyễn Thị Yến: Hồn tồn trí với kết đánh giá đồng chí chủ tọa Bổ sung thêm sốt lớp đồ dùng đồ chơi bổ sung tiếp chủ đề tiếp theo…… + Triển khai kế hoạch tháng 10: Hình ảnh minh họa kèm theo phụ lục 3: (Hình ảnh sinh hoạt tổ chuyên môn) Kết quả: Thông qua hình thức đạo tổ sinh hoạt chun mơn bồi dưỡng nâng cao lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên - 100% cán bộ, giáo viên, trường nắm kiến thức, kỹ chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ - Qua sinh hoạt tổ chuyên môn giáo viên trường học hỏi nhiều kinh nghiệm từ ban bè đồng nghiệp 10 vào hoạt động vui chơi hoạt động giáo dục khác Đặc biệt quan tâm đến góc vận động lớp góc có liên quan đến việc phát vận động thô vân động tinh cho trẻ như: góc âm nhạc, góc đóng vai, góc tạo hình, góc khoa học, khám phá, .Khi thực giáo viên cần ý đến quy trình thực vận động khác ( đi, chạy, nhảy) để khích lệ trẻ tích cực tham gia vào vận động Khi có đầy đủ điều kiện sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chuyên đề tổ chức cho giáo viên trường đến tham quan, học hỏi rút kinh nghiệm Kết quả: Qua kinh nghiệm học hỏi lớp điểm tơi thấy giáo viên có thay đổi rõ rệt, có nhiều kinh nghiệm trình lên lớp cách bố trí xếp đồ dùng, đồ chơi lớp khoa học phù hợp với đối tượng trẻ Các góc nhóm, lớp trang trí mang tính mở kích thích hướng thú tham gia hoạt động trẻ Thơng qua trẻ có kỹ chơi có khả thực tốt vận động trò chơi, tập 2.3.6 Bồi dưỡng chất lượng đội ngũ, cán giáo viên thông qua công tác dự kiểm tra nội trường học Đối với phó hiệu trưởng phụ trách chun mơn để thực tốt chuyên môn xác định rõ dự giờ, kiểm tra nội việc làm quan trọng, từ thân tơi xây dựng kế hoạch kiểm tra chun mơn riêng phó hiệu trưởng Đối với Phó hiệu trưởng tơi tiến hành kiểm tra hồ sơ cá nhân kế hoạch thực nhiệm vụ, vào đầu tuần PHT phải có kế hoạch trình hiệu trưởng, cuối tuần báo cáo lại kết thực Ví dụ: Tơi Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch dự kiểm tra nội trường học cụ thể sau; Tháng Nội dung kiểm tra Tháng 8/2017 - Kiểm tra trang trí nhóm lớp, làm đồ dùng đồ chơi - Kiểm tra hồ sơ sổ sách - Kiểm tra việc thực nội dung chăm sóc giáo dục trẻ Đối tượng kiểm tra - Nhóm trẻ, lớp MG - Tồn thể GV - Nhóm trẻ, lớp MG Ngày Bộ phận (tuần) ( người) kiểm tra KT - Tuần - BGH + 3/8 TTCM - BGH + - Tuần TTCM 3/8 16 Tháng 9/2017 Tháng 10/201 - Kiểm tra chuyên đề “ Xây dựng môi trường GD” - Kiểm tra dự thường xuyên - Nhóm trẻ, lớp MG - Tuần 1/9 - giáo viên - Trong tháng - Kiểm tra thực qui chế chuyên môn, đổi phương pháp dạy học - Nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên - Tuần 1/10 - giáo viên -Tuần 2/10 - Dự thường xuyên - Toàn thể GV - Kiểm tra hồ sơ sổ sách -Trong tháng - giáo viên - Kiểm trta toàn diện Tháng 11/201 - Kiểm tra toàn diện - Kiểm tra phận - Kiểm tra chuyên đề GDPTVĐ cho trẻ trường MN - Dự thường xuyên Tháng … Tháng ……………………… ……………………… - Tuần 4/10 - giáo viên - Trong tháng - Tổ chuyên môn - Tuần nhà trẻ, mẫu giáo 2/11 - giáo viên - Tuần 3/11 giáo viên - Trong tháng ……………… … ……………… ……… ……… - BGH, tổ trưởng CM - BGH, tổ trưởng CM - BGH, tổ trưởng CM - BGH, tổ trưởng CM - BGH, tổ trưởng CM - BGH, tổ trưởng CM - BGH, tổ trưởng CM - BGH, tổ trưởng CM - BGH, tổ trưởng CM - BGH, tổ trưởng CM ………… ……… Sau xây dựng xong kế hoạch Ban giám hiệu bám vào kế hoạch để kiểm tra giáo viên, tổ chuyên môn, phận Hình ảnh minh họa kèm theo phụ lục 7: (Hình hình minh họa dự đột xuất, dự thường xuyên) 17 +Kết dự cuối năm -Tổng số giáo viên dự: 17 đ/c - Đạt loại giỏi: 11 đ/c - Loại khá: đ/c - Loại TB: + Kết kiểm tra toàn diện cuối năm - Số giáo viên kiểm tra toàn diện đ/c - Loại xuất sắc: đ/c - loại khá: đ/c - Loại TB: + Kết kiểm tra chuyên đề; - Số giáo viên kiểm tra toàn diện 12 đ/c - Loại xuất sắc: đ/c - loại khá: đ/c - Loại TB: Kết quả: Thông qua dự giờ, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề Ban giám hiệu góp ý bổ sung kịp thời cho giáo viên từ giáo viên điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục dục phù hợp với độ tuổi trẻ với nhóm lớp 2.3.7 Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thông qua viết sáng kiến kinh nghiệm: - Viết sáng kiến kinh nghiệm biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu chăm sóc giáo dục mầm non nhà trường - Sáng kiến kinh nghiệm giúp giáo viên mầm non, cán quản lý giáo dục mầm non khắc phục hạn chế biện pháp, cách thức giáo dục cũ để nâng cao hiệu giáo dục - Sáng kiến kinh nghiệm nhằm cung cấp nhiều thơng tin phong phú, bổ ích lý luận thực tiễn nhiều mặt việc chăm sóc giáo dục trẻ - Viết sáng kiến kinh nghiệm nhiệm vụ giáo viên Qua viết sáng kiến kinh nghiệm mà kỹ nghiên cứu khoa học giáo viên nâng cao, trình độ chun mơn nghiệp vụ cao - Chính vào đầu năm học triển khai cho giáo viên đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm - Chỉ đạo giáo viên tìm giải pháp để ứng dụng có hiệu nhà trường - Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm - Thống báo thời gian nộp sáng kiến kinh nghiệm nhà trường vào đầu tháng hàng năm - Bản thân tham mưu với hiệu trưởng lựa chọn cán quản lý, giáo viên có phẩm chất lực tốt tham gia vào hội đồng khoa học để chấm sáng kiến kinh nghiệm - Họp hội đồng thống hình thức chấm, phân cho thành viên, chấm theo vòng 18 - Sau có kết hai vòng chấm ban giám hiệu nhà trường tổ chức họp thông báo kết châm sáng kiến kinh nghiệm đến cho toàn thể cán giáo viên - Lựa chọn đạt giải A gửi lên hội đồng khoa học cấp huyện - Sau năm học Ban giám hiệu nhà trường lựa chọn đạt xếp loại A, B cấp huyện để mở lớp hội thảo sáng kiến kinh nghiệm nhà trường mời tác giả sáng kiến trình bầy biện pháp hay để người tham gia thảo luận sau ứng dụng vào q trình chăm sóc, giáo dục trẻ Tổ chức cho giáo viên trường học tập số trường bạn có đạt giải cao cấp tỉnh trường mâm non Thị Trấn, Nga Giáp…sau phơtơ làm tài liệu cho giáo viên trường nghiên cứu, tham khảo, bồi dưỡng cho chị em cách viết, cách trình bầy SKKN Kết xếp loại cấp trường năm học 2017 - 2018 Hội đồng khoa học trường chấm được: - Có 21/21 cán giáo viên đăng ký đề tài nộp hội đồng khoa học nhà trường - Có 10 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B cấp trường - Có sáng kiến kinh nghiệm xếp loại C cấp trường - Trong có sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A cấp trường gửi lên hội đồng khoa học cấp huyện Kết xếp loại cấp huyện năm học 2017 - 2018 Tổng số: Có SKKN gửi lên Hội đồng khoa học cấp huyện Trong đó: Loại A: 2; Loại B: Kết quả: Qua công tác bồi dưỡng cho giáo viên thông qua viết sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên nắm kiến thức, cách trình bầy cấu trúc, đưa biện pháp, giải pháp hay để áp dụng nhà trường đạt kết cao 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục với thân, đồng nghiệp nhà trường Qua thời gian áp dụng biện pháp mà thân tơi thực q trình quản lí, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đạt kết sau: ( Bản khảo sát chất lượng cuối năm kèm theo phụ lục 2: * Bảng 1: Kết CSVC, trang thết bị đồ dùng, đồ chơi năm học 2017 - 2018 * Bảng 2: Kết số lượng, chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên năm học 2017 - 2018 *Bảng 3: Kết chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ năm học 2017 - 2018 *Bảng 4: Kết chất lượng giáo dục trẻ nhà trẻ theo lĩnh vực, mẫu giáo theo lĩnh vực năm học 2017 – 2018 - Đối với thân: Để giáo viên có lực trình độ chun mơn vững vàng, người quản lí phải coi công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 19 nhiệm vụ hàng đầu, việc làm thườn xuyên, xuyên suốt trình đạo thực nhiệm vụ năm học Phải người gương mẫu mặt, xây dựng cho nề nếp, thói quen làm việc có khoa học để có sức thuyết phục đôi với giáo viên Thường xuyên tổ chức hoạt động chuyên môn, xây dựng tổ chuyên mơn vững mạnh, sinh hoạt có nề nếp, có chất lượng, tạo khí thi đua liên tục, thúc đẩy giáo viên ln có sáng tạo chun mơn Bản thân thường xuyên dự thăm lớp, quan tâm bổi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, tạo điều kiện để giáo viên học tập, bồi dưỡng chuyên mơn nghiệp vụ, quan tâm đến đời sống, hồn cảnh gia đinh, hoàn cảnh kinh tế giáo viên nhằm tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ - Đối với đồng nghiệp: Chia sẻ trao đổi, đúc rút kinh nghiệp học hỏi lẫn Một số giáo viên trường áp dụng kinh nghiệm tơi việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt kết tốt - Đối với nhà trường: Lưu làm tài liệu hàng năm để giáo viên nhà tham khảo, nhà trường tổ chức triển khai ứng dụng trình chăm sóc giáo dục trẻ - Ứng dụng vào công tác đạo nhà trường nhằm nâng cao chất lượng chăn sóc giáo dục trẻ - Mua tài liệu tham khảo, tạo điều kiện cho giáo viên nghiên cứu tìm hiểu chia sẻ với đồng nghiệp chuyên môn KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ - kết luận Sau thời gian nghiên cứu đề tài rút kết luận sau: Có thể nói công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đôi ngũ giáo viên nhiệm vụ quan trọng chiến lược phát triển giáo dục Trong nhà trường đội ngũ giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục, tìm biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên việc làm có ý nghĩa lý luận thực tiễn, hướng đắn đóng vai trò thiết thực người cán quản lý tình hình nhằm đưa đội ngũ giáo viên mạnh số lượng, vững chất lượng, đồng cấu, việc làm thường xuyên lâu dài lãnh đạo nhà trường Giáo dục mầm non giáo dục trẻ phát triển toàn diện Muốn đạt mục tiêu khơng có đường khác phải bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng dạy học Giáo viên phải thường xun học hỏi, cập nhập thơng tin trình độ để đáp ứng nhu cầu học tập trẻ, việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên hội để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn Song việc bồi dưỡng cần phải có kế hoạch cụ thể, sát thực, có mang lại hiệu cao Bài học kinh nghiệm: Qua sáng kiến kinh nghiệm áp dụng nhà trường Bản thân nhận thấy rằng, để nâng cao chất lượng đội ngũ người cán quản lý cần: 20 - Phải xây dựng kế hoach bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ bộ, giáo viên, nhân viên - Xây dựng giáo án mẫu, tổ chức tốt tiết dạy mẫu để đồng nghiệp học tâp, nhằm cung cấp cho trẻ kiến thức kỹ - Phối hợp với ban giám hiệu đạo tổ chuyên môn sinh hoạt tổ chuyên môn theo quy định, giúp giáo viên giải vướng mắc q trình thực chun mơn - Ngồi trình độ chun mơn vững vàng phải có kiến thức, kỹ làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo từ nguyên vật liệu phế thải áp dụng nhà trường đạt kết cao - Xây dựng kế hoạch hội thi cấp trường hàng năm - Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hình thức qua xây dựng lớp điểm để giáo viên trường học tập - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội trường học Thông qua kiểm tra nhận thấy mặt mạnh, mặt yếu cán bộ, giáo viên - Có kế hoạch hướng dẫn giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm để có giải pháp hay áp dụng trường có hiệu cao - Kiến nghị: - Đối với nhà trường : Cần có kế hoạch mua thêm tủ góc, đồ chơi ngồi trời, trang thiết vị đồ dùng đồ chơi để phụ vụ cho việc chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ - Cần phải tham khảo thêm sách báo, tham quan học hỏi kinh nghiệm trường bạn để nâng cao trình độ chun mơn Trên số kinh nghiệm tơi q trình quản lý đạo biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non Nga Tân Tơi mong nhận góp ý, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo cấp bạn bè đồng nghiệp XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Mai Thị Phú Nga Tân, ngày 04 tháng 04 năm2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết SKKN Bùi Thị Như Quỳnh 21 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng kết thực trạng *Bảng 1: Kết CSVC, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi năm học 2016 – 2017 STT Tổng Tỷ lệ % Cơ sở vật chất Phòng Bếp Phòng học chiều chức 12 12 100 1 100 Bảng từ 0 5 41 Thiết bị Bàn Bàn ghế ghế GV học sinh 230 230 41 77 Đồ dung đồ chơi Đồ Đủ thiết bị chơi đồ dùng đồ chơi tối trời thiểu 4 33 *Bảng 2: Số lượng, chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên năm học 2016 - 2017 S Đối Số Trình độ Xếp loại GV loại theo Kết thi giáo viên T tượng lượ chuẩn nghề nghiệp GV giỏi cấp trường T ng mầm non CBQL Giáo viên Nhân viên Tổng cộng Tỷ lệ % CĐ TC XS 17 Đ H TB Kh 0 1 21 13 62 0 Yếu Giỏi 0 38 10 47, 19 19 Đảng viên TB Yếu Kh 3 14 0 0 14, 47 23 17 13 18 85 *Bảng 3: Kết chất lượng chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ năm 2016 -2017 STT Tổng số trẻ Theo dõi sức khỏe trẻ Trẻ mắc cân đo loại bệnh Cân nặng Chiều cao Kên Kênh SDD Kên Kên Kênh thấp còi Kên Số trẻ Tỷ lệ h BT (dưới -2 h cao h BT h cao -3) hơn tuổi Số Tỷ Số Tỷ lệ tuổi trẻ lệ trẻ NT 52 47 9,6 46 11 9,6 MG 245 222 23 9,3 221 24 9,7 21 8,5 Tổng 297 269 28 9,5 267 30 10 26 8,7 22 *Bảng 4: Kết chất lượng giáo dục trẻ mẫu giáo theo5 lĩnh vực, nhà trẻ lĩnh vực năm 2016 – 2017 S Số trẻ KS LVPTTC LVPTNT T T Đạt CĐ Đạt CĐ NT 52 46 45 MG 245 236 234 11 Tổng 297 282 15 279 18 PTTC PTTM KNXH Đạt CĐ Đạt CĐ Đạt CĐ 46 45 238 237 237 284 13 282 15 237 LVPTNN Kết chung Đạt % CĐ % 45 86 14 236 96 281 94 16 Phụ luc 2: Bảng kết thực trạng năm học 2017 – 2018 * Bảng 1: Kết sát CSVC, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi năm học 2017 - 2018 Cơ sở vật chất Thiết bị Đồ dung đồ chơi Bàn Đồ Đủ thiết bị Phòng STT Phòng Bếp Bàn ghế ghế chơi đồ dùng chức Bảng từ học chiều GV học đồ chơi tối sinh trời thiểu 12 10 12 298 12 Tổng 12 10 12 298 12 Tỷ lệ 100 100 83 100 100 100 % * Bảng 2: Số lượng, chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên năm học 2017 - 2018 S T T Đối tượng CBQL Giáo viên Nhân viên Tổng cộng Tỷ lệ % Số lượ ng Xếp loại GV loại theo chuẩn nghề nghiệp GV mầm non Trình độ CĐ TC XS Đ H 0 17 13 1 21 100 17 80 Kết thi giáo viên giỏi cấp trường Yếu Giỏi Kh TB Yếu Đảng viên TB Kh 13 0 13 0 14 0 0 0 0 0 20 17 80 20 0 0 13 76 24 0 0 18 85,7 *Bảng 3: Kết chất lượng chăm sóc ni dưỡng năm học 2017 – 2018 STT Tổng số trẻ cân đo NT MG Tổng 52 255 307 Kên h BT 50 242 292 Cân nặng Kênh SDD (dưới -2 -3) Số Tỷ trẻ lệ 3,8 13 15 4,8 Theo dõi sức khỏe trẻ Chiều cao Kên h cao tuổi Kênh BT 0 49 241 241 Kênh thấp còi Số trẻ 14 17 Tỷ lệ 5,7 5,4 5,5 Trẻ mắc loại bệnh Kên h cao tuổi Số trẻ Tỷ lệ 0 12 5,7 3,5 3,9 23 *Bảng 4: Kết chất lượng giáo dục trẻ nhà trẻ theo lĩnh vực, mẫu giáo theo lĩnh vực năm học 2017 – 2018 PTTC S LVPTTC LVPTNT LVPTNN PTTM Kết chung KNXH T Số trẻ KS Đạt CĐ Đạt CĐ Đạt CĐ Đạt CĐ Đạt CĐ Đạt % CĐ % T NT 52 50 49 50 49 50 96 MG 255 248 245 10 249 246 246 247 97 Tổng 307 298 295 13 299 295 12 246 297 98 10 Phụ lục 3: Bưỡng giáo viên qua sinh hoạt tổ chun mơn: 2.3.2 (Hình ảnh sinh hoạt tổ chuyên môn ) Phụ lục 4: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ làm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi sáng tạo từ nguyên vật liệu phế thải 2.3.3 Hình ảnh minh họa 1: 24 (Hình ảnh minh họa sản phâm đồ dùng đồ chơi cô trẻ làm) (Hình ảnh minh họa sản phâm đồ dùng đồ chơi cô trẻ làm) 25 Phụ lục 5: Tổ chức tốt hội thi cấp trường cho giáo viên trẻ: 2.3.4 (hình ảnh hội thi giáo viên giỏi cấp trường) Phụ lục 6: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên qua lớp điểm 2.3.5 (Hình ảnh lớp điểm “ Xây dựng MTGDLTLTT) Phụ lục 7: Bồi dưỡng chất lượng đội ngũ, cán giáo viên thông qua công tác dự kiểm tra nội trường học 2.3.6 26 (Hình ảnh dự đột xuất) TÀI LIỆU THAM KHẢO Hướng dẫn thực tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ 3- 36 tháng tuổi Tác giả: TS Trần Thị Ngọc Trâm, TS- Lê Thu Hương PGS.Lê Thị Ánh Tuyết Hướng dẫn thực tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ 3- tuổi Tác giả: TS Trần Thị Ngọc Trâm,-TS Lê Thu Hương- PGS.Lê Thị Ánh Tuyết Hướng dẫn thực tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ 4-5 tuổi Tác giả: TS Trần Thị Ngọc Trâm,-TS Lê Thu Hương- PGS.Lê Thị Ánh Tuyết Tài liệu Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non Mẫu giáo lớn 5-6 tuổi Tác giả: TS Trần Thị Ngọc Trâm, TS Lê Thu Hương PGS.Lê Thị Ánh Tuyết Hướng dẫn thực tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ 5-6 tuổi 6.Tài liệu bồi dưỡng cán quản lý giáo dục mầm non năm 2010 Luật giáo dục - Nhà xuất trị quốc gia Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán quản lý, giáo viên mầm non năm 2016 - 2017 9.Tài liệu quản lý trường mầm non năm 2018 27 10 Những sáng kiến kinh nghiệm chọn lọc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Bùi Thị Như Quỳnh Chức vụ đơn vị công tác: Phó hiệu trưởng trường mầm non Nga Tân TT Tên đề tài SKKN Một số kinh nhiệm xây dựng môi trường giáo dục lớp mẫu giáo trường mâm fnon Nga Hưng Một số biện pháp cho trẻ làm quen với biểu tượng toán lớp mẫu giáo 5-6 tuổi Kết Cấp đánh đánh giá Năm học giá xếp loại xếp loại đánh giá xếp (Phòng, Sở, (A, B, loại Tỉnh ) C) Giám đốc C 2005 -2006 sở giáo dục đào tạo Thanh Hóa Phòng C 2008-2009 DG&ĐT huyện Nga 28 Một số biện pháp bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mâm non Nga Tân Nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi theo hình thức mầm non Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuooirthoong qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo Một số kinh nghiệm quản lý đạo hoạt động góc cho trẻ trường mầm non Nga tân Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 -36 tháng trường mầm non Nga Tân Sơn Phòng DG&ĐT huyện Nga Sơn Phòng DG&ĐT huyện Nga Sơn Phòng DG&ĐT huyện Nga Sơn Phòng DG&ĐT huyện Nga Sơn Phòng DG&ĐT huyện Nga Sơn C 2014-2015 B 2010-2011 B 2011-2012 B 2013-2014 B 2015-2016 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 29 MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TÂN Người thực hiện: Bùi Thị Như Quỳnh Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Tân SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý THANH HOÁ NĂM 2018 30 ... Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non Nga Tân 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, lực nghiện vụ cho đội ngũ. .. nghiệm trường bạn để nâng cao trình độ chuyên môn Trên số kinh nghiệm tơi q trình quản lý đạo biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non Nga Tân Tơi... ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non Nga Tân Tất cháu nhà trẻ, mẫu giáo nhà trường 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mầm non nga tân , skkn một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mầm non nga tân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay