skkn biện pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm non xuân thọ

24 18 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:14

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GD&ĐT NHƯ THANH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CƠNG TÁC XÃ HỘI HĨA GIÁO DỤC NHẰM TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRONG TRƯỜNG MẦM NON XUÂN THỌ Người thực hiện: Nguyễn Thị Oanh Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường MN Xuân Thọ SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý THANH HÓA NĂM 2018 MỤC LỤC MỤC LỤC: 1.MỞ ĐẦU: 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục đích nghiên cứu: ………………………………………… 1.3 Đối tượng nghiên cứu: ………………………………………… 1.4 Phương pháp nghiên cứu: ……………………………………… 1.5 Những điểm sáng kiến.………………………………… NỘI DUNG:……………………………………………………… 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm: ……………………… 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: … 01 02 02 02 03 03 03 04 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề: ………………… 07 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với 18 thân, đồng nghiệp nhà trường: ………………………… KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: ……………………………………… 20 3.1 Kết luận:………………………………………………………… 20 3.2 Kiến nghị: ……………………………………………………… 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO:……………………………………… 22 Danh mục đề tài SKKN đạt … …………………………… 23 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài: Sinh thời Hồ Chủ Tịch dạy: "Vì lợi ích mười năm trồng câ y, lợi ích trăm năm trồng người” Thực lời dạy Bác, Đảng nhà nước ta quan tâm đến nghiệp phát triển giáo dục Người dạy: “Giáo dục nghiệp quần chúng Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ” Người rõ: “Trường học phải liện hệ phối hợp chặt chẽ gia đình, xã hội, đồn thể niên, phụ nữ Các quan quyền cấp uỷ đảng phải thật quan tâm đến nhà trường, đến việc học tập em nữa”[1] Trong phương hướng nhiệm vụ phát triển giáo dục vào năm đầu kỷ XXI, Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế" chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 nêu rõ: “Giáo dục nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho người, lứa tuổi, trình độ học tập thường xuyên, học tập suốt đời Nhà nước giữ vai trò chủ đạo phát triển nghiệp giáo dục Đẩy mạnh xã hội hố giáo dục, khuyến khích, huy động tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục”[2] Phát triển giáo dục liền với q trình xã hội hố giáo dục coi biện pháp hữu hiệu, tư tưởng lớn, đồng thời đường để thực tốt mục tiêu giáo dục đào tạo nói chung giáo dục Mầm non nói riêng Đối với giáo dục mầm non, xã hội hoá nhu cầu, quy luật tồn phát triển bậc học Nói năm trước ngành học mầm non chưa thực quan tâm sâu sắc cấp lãnh đạo cấp học khác vùng miềm khó khăn Ngày công tác giáo dục coi trọng đặc biệt ngành học mầm non bước quan tâm quan tâm chủ trương, sách giáo dục mầm non Để cho ngành học mầm non coi quốc sách hàng đầu đòi hỏi cấp, ngành ,các đồn thể xã hội chung tay xây dựng công tác xã hội hóa giáo dục trở thành nội dung quan trọng giáo dục Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục biện pháp hữu hiệu để thực mục tiêu quản lý giáo dục, đem lại nguồn sức mạnh tổng hợp giúp cho nhà trường đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, lao động, làm nên sức mạnh nội sinh dân tộc góp phần đại hố giáo dục, đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nước Mục tiêu cuối q trình xã hội hố nghiệp giáo dục nâng cao chất lượng sống tinh thần vật chất người XHCN Song nay, xã hội hoá giáo dục thực tế chưa phát huy mạnh nó, xã hội tồn nhiều nhận thức chưa thật tinh tế, tồn diện Chính vậy, việc tìm giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường thực xã hội hố giáo dục nhằm phát huy tài lực, trí lực, vật lực đóng góp cho cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ trường Mầm Non Xuân thọ mang tầm chiến lược lớn giai đoạn Vì cán quản lí trường mầm non, để hệ tương lai đất nước phát triển kịp với xu thời đại, hàng năm xây dựng kế hoạch phối hợp với phụ huynh ban ngành đồn thể việc xã hội hóa giáo dục giúp nhà trường tăng cường sở vật chất, đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường Để góp phần nâng cao hiệu cơng tác xã hội hóa giáo dục đơn vị công tác, thân xin lựa chọn sáng kiến “Biện pháp thực cơng tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường sở vật chất trường Mầm non Xuân Thọ” làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục đích nghiên cứu: - Giúp giáo viên trường, gia đình trẻ, quyền địa phương tổ chức đoàn thể… thấy rõ tầm quan trọng việc thực cơng tác xã hội hóa giáo duc - Tìm số biện pháp tích cực để thực phối kết hợp nhà trường xã hội để em chăm sóc giáo dục cách tốt - Tạo tiền đề cho trẻ phát triển đầy đủ Đức – Trí – Thể - Mỹ 1.3 Đối tượng nghiên cứu: - Biện pháp thực cơng tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường sở vật chất trường Mầm non Xuân Thọ, giúp trẻ phát triển hoàn thiện toàn diện nhân cách người XHCN 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Trong trình thực đề tài mình, thân tơi sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - PP nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết: Tài liệu, nghị quyết, thị, công văn sách báo, mạng internet, có liên quan đến cơng tác XHHGD - PP điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin: Nắm bắtt điều kiện thực tế địa phương, nhà trường, nhóm lớp, cán giáo viên, tổng số học sinh - PP thống kê, xử lý số liệu: Thống kê số liệu sở vật chất đạt năm học 1.5 Những điểm sáng kiến Phối kêt hợp xây dựng môi trường giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đòi hỏi yêu cầu bản: Môi trường giáo dục mà trẻ tham gia xây dựng giáo viên, có học liệu đa dạng hấp dẫn, khuyến khích trẻ sử dụng theo nhiều cách sáng tạo khác nhau, góc học tập ngồi lớp đa dạng, phong phú, đồng thời nguyên vật liệu sẵn có địa phương tận dụng hợp, tạo nhiều hội cho trẻ lựa chọn học liệu hoạt động , giáo viên trò chuyện, chơi với trẻ, kích thích trẻ tư duy, đặc biệt trẻ chủ động tích cực: vui chơi, tìm tòi khám phá, trải nghiệm, thực hành, sáng tạo, hợp tác, trò chuyện chia sẻ ý tưởng Xây dựng giải pháp huy động sức mạnh lực lượng trị - xã hội tham gia cơng tác xã hội hố giáo dục, xã hội hố giáo dục huy động tổ chức lực lượng trị - xã hội tham gia vào trình giáo dục tạo “ Xã hội học tập” Xây dựng giải pháp bảo quản sử dụng trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, đạo nâng cao ý thức công tác sử dụng bảo quản đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị dạy học có kế hoạch kiểm tra, theo dõi việc sử dụng bảo quản đồ dùng đồ chơi giáo viên nhốm lớp NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm: Như biết chăm sóc giáo dục trẻ tốt phải đơi với việc chăm sóc ni dưỡng cách trẻ phát triển cách toàn diện, vai trò giáo viên khai thác tình vật liệu môi trường giáo dục để khuyến khích trẻ hoạt động, giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, hình thành phát triển trẻ em chức tâm sinh lý, lực phẩm chất mang tính tảng, kỹ sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi Khơi dậy phát triển tối đa khả tiềm ẩn, đặt móng cho việc học cấp học cho việc học tập suốt đời Giáo dục mầm non phải đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức, tính liên thơng độ tuổi, thống nội dung giáo dục với sống thực, chuẩn bị cho trẻ bước hòa nhập vào sống Các hoạt động giáo dục trường mầm non gồm, hoạt động tổ chức có chủ định theo kế hoạch hướng dẫn trực tiếp giáo viên Học tập lứa tuổi mầm non tổ chức hình thức học mà chơi, chơi mà học, thơng qua hoạt động vui chơi, trò chơi mà học tập Mà hoạt động chơi hoạt động chủ đạo trẻ lứa tuổi mầm non, cháu cần có đồ chơi, đồ dùng học tập để trải nghiệm, thực hành Có đồ để chơi tự thể khả phát triển tư duy, qua hoạt động vui chơi, trò chơi lớp với bạn bè Với đặc điểm trên, việc tạo môi trường vật chất đầy đủ khang trang cho trẻ hoạt động điều cần thiết nhằm giúp cho trẻ chăm sóc, học tập, vui chơi, sinh hoạt khơng khí lành, trường lớp đẹp để trẻ cảm thấy ngày đến trường ngày vui từ giúp trẻ phát triển tồn diện giai đoạn đầu đời – Đây nơi khởi điểm quan trọng cần thiết cho trẻ “Xã hội hoá giáo dục nhằm mục tiêu "giáo dục cho người" Quy luật muốn thực "giáo dục cho người" người phải làm giáo dục Xã hội hố giáo dục dân chủ hoá giáo dục hai khái niệm gắn bó chặt chẽ với Dân chủ hoá giáo dục nội dung lớn thời đại, nhiều nước giới thực giáo dục dân chủ Ở nước ta, thực dân chủ hoá nhà trường, dân chủ hố q trình quản lý giáo dục ”[3] Xã hội hoá giáo dục tạo tiền đề để người xã hội tham gia quản lý, xây dựng nhà trường; thể tình cảm, trách nhiệm nhân dân hệ trẻ Vì cơng tác xã hội hố giáo dục khơng đơn mặt huy động tài chính, huy động sở vật chất mà huy động nguồn lực cấp ngành địa phương Với vai trò người Hiệu trưởng, tơi xác định ngồi việc thúc đẩy hoạt động nhà trường, việc quan tâm đến chất lượng giáo dục việc xây dựng sở vật chất nhà trường ngày khang trang, đầy đủ quan trọng, góp phần hồn thành nhiệm vụ năm học Để thực nhiệm vụ này, tơi tìm hiểu thực trạng cơng tác xã hội hóa giáo dục địa phương, rút nguyên nhân tồn ưu điểm công tác kêu gọi lực lượng nhà trường đóng góp xây dựng sở vật chất nhà trường nói chung lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia nói riêng Có thể nói, xã hội hóa giáo dục hình thức tổ chức phát triển phù hợp có hiệu việc huy động sở vật chất cho trường học dặc biệt trường mầm non.Vì gia đình trẻ, tổ chức xã hội mắt xích quan trọng để tạo nên mơi trường giáo dục an tồn đầy đủ giúp trẻ phát triển toàn diện xã hội Xã hội hố giáo dục q trình nâng cao vai trò định hướng, đạo, quản lí đầu tư ngày tăng Nhà nước, tham gia đóng góp nhân dân, tồn xã hội cho phát triển nghiệp Giáo dục & Đào tạo, để huy động đóng góp trí lực, nhân lực, vật lực, tài lực cho Giáo dục & Đào tạo 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm * Thực trạng Trong giai đoạn cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, xã hội hoá giáo dục mầm non nhân tố hàng đầu để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu huy động tối đa trẻ em đến trường, phục vụ mục tiêu hình thành nhân cách trẻ em, tạo tiền đề để thực phổ cập nâng cao chất lượng giáo dục Cơng tác xã hội hố giáo dục mầm non phát triển mạnh mẽ chiều rộng chiều sâu với nhiều hình thức phong phú đa dạng, Thực tiễn giáo dục mầm non năm qua cho phép khẳng định bậc học xã hội hoá cao ngành học khác hệ thống giáo dục quốc dân, thể sinh động nguyên tắc: Nhà nước, xã hội nhân dân làm Để thực kế hoạch xây dựng trường mầm non Xuân Thọ đạt chuẩn Quốc Gia vào năm 2020, bên cạnh đầu tư sở vật chất cấp việc huy động ủng hộ cơng tác xã hội hố lực lượng xã hội có phụ huynh quan trọng cần thiết Xã hội hóa giáo dục khơng đóng góp vật chất mà ý kiến đóng góp người dân cho trình đổi giáo dục Là hiệu trưởng trường mầm non vùng miền núi xã khó khăn huyện, thân nhận thức sâu sắc vấn đề này, hiệu đạt công tác giáo dục sau năm nhà trường thực công tác xã hội hóa giáo dục để hồn thành nhiệm vụ năm học, được, chưa được, hay thể chưa rõ nét, thân đánh giá cảm nhận Trước trăn trở nhận thức thân cơng tác xã hội hóa giáo dục, với thực trạng nhà trường thực trạng địa bàn xã Xuân Thọ người dân chủ yếu sống nghề lâm nghiệp, nơng nghiệp đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, người dân chưa thực quan tâm đến cơng tác chăm sóc giáo dục cho em Với đặc điểm tình thực đề tài tơi thấy có số yếu tố thuận lợi yếu tố khó khăn sau 2.2.1 Thuận lợi: Trường Mầm non Xuân Thọ có điểm trường khu trung tâm khu lẻ Trường có nhóm lớp với số cháu 202 cháu Tổng số cán giáo viên - nhân viên 22 đồng chí Được đạo sát Phòng GD&ĐT Như Thanh, quan tâm cấp, ngành lãnh đạo địa phương xã Xuân Thọ Sự hỗ trợ giúp đỡ ban ngành, đoàn thể xã, bậc phụ huynh nhân dân với cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Đặc biệt năm gần Chất lượng nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc trẻ trường tạo lòng tin phụ huynh Bên cạnh nhà trường có đội ngũ giáo viên tương đối đồng chun mơn nghiệp vụ Trong đạt trình độ chuẩn 96%, đạt trình độ chuẩn 4% Đội ngũ cán giáo viên ln nhiệt tình, tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc, nhiệt tình chăm sóc trẻ khơng ngại khó, ngại khổ; giàu lòng thương yêu cháu Thực nghiêm túc quy chế chun mơn, tích cực rèn luyện cho trẻ có nếp học tập, sinh hoạt tốt BGH người tâm huyết, hành động việc làm hướng vào quyền lợi trẻ, khuyến khích động viên kịp thời cán giáo viên, tập trung vào tiến thay đổi nhà trường 2.2.2 Khó khăn: Bên cạnh thuận lợi nêu nhà trường gặp khơng khó khăn như: Là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, sở vật chất phục vụ cho giáo dục hạn chế, vị trí địa lý thôn cách xa nhau, nhiều khe suối, khó khăn cho việc cụm nhóm, lớp, khó khăn cho cơng tác quản lý đạo Trình độ dân trí khơng đồng đều, nhiều gia đình học sinh điều kiện kinh tế khó khăn, bố mẹ khơng quan tâm cái, phó mặc hồn tồn cho nhà trường Cơ sở vật chất nhà trường gặp nhiều khó khăn: Diện tích lớp học chật hẹp, nhóm lớp phải học nhờ học tạm diện tích khơng đảm bảo Trường khu lẻ với nhóm lớp chưa có sân chơi đồ dùng phục vụ cơng tác chun mơn có phần chưa đáp ứng với quy định bậc học, đồ dùng đồ chơi cho trẻ trang cấp thiếu so với số trẻ lớp * Kết thực trạng Đối với nhà trường: Còn hạn chế việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm đội ngũ cán quản lý, giáo viên phụ huynh học sinh công tác xã hội hóa giáo dục Cả khu trung tâm khu lẻ thiếu phòng học, khu lẽ chưa có sân chơi, đồ chơi ngồi trời, lớp thiếu trang thiết bị, trang thiết bị phục vụ dạy học nghèo nàn đơn sơ Với thực trang lo lắng trăn trở, làm để đưa nhà trường lên phát triển quy mô số lượng, nâng cao chất lượng giảng dạy hoạt động khác Về mặt nhận thức phụ huynh, phải nói đến tư tưởng trơng chờ, ỷ lại phụ huynh, cho việc xây dựng sở vật chất, trường lớp nhiệm vụ địa phương, ngành giáo dục lo cho em đến trường Tôi suy nghĩ định cần thực tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục nhà trường, phải dựa vào sức dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, tranh thủ nguồn đầu tư dự án, thực tốt cơng tác tham mưu với cấp lãnh đạo Vì hai năm gần công tác giáo dục ngày phụ huynh quan tâm nhận thức rõ vị trí quan trọng lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, lợi ích gia đình cá nhân Vì vậy, hình thức xã hội tham gia làm giáo dục ngày phát triển phong phú, đa dạng, trở thành nhân tố góp phần giải hàng loạt vấn đề cụ thể cơng tác giáo dục Trước tình hình thực tế đó, việc thực biện pháp nhằm làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục việc làm tơi đặc biệt quan tâm, với mong muốn trì ổn định phát triển nhà trường, bước nâng cao chất lượng giáo dục * Bảng khảo sát thực trạng trước áp dụng biện pháp - Cơ sở vật chất, trang thiết bị Danh mục Số lượng Ghi - Máy tính Máy in dùng cho chuyên môn nhà trường - Ti vi - Máy tính - Máy chiếu - Loa - Máy lọc nước - Đồ chơi nhà - Đồ chơi trời - Đệm ngủ 20 - Bàn ghế 40 -Sạp ngủ 40 - Kinh phí đầu tư: Đơn vi tính: VNĐ Năm học Xã Phụ huynh 2016 – 2017 49.000.000 Tổng cộng 49.000.000 - Kết chất lượng giáo dục - chăm sóc, ni dưỡng Tổng Sức khoẻ kênh Chất lượng trẻ Kênh bình thường Kênh SDD Đạt Chưa đạt số 202 181 = 89,6% 21= 10,4% 180 = 89,1% 22 = 10,9% Xã hội hoá giáo dục giải pháp giáo dục phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế nay, góp phần giải khó khăn địa phương, ngành học làm cho giáo dục phục vụ tốt mục tiêu kinh tế - xã hội địa phương, góp phần vào tiến xã hội công xã hội Nghiên cứu vấn đề mong muốn khai thác cách đầy đủ chi tiết khía cạnh, góc độ cơng tác xã hội hóa giáo dục nhằm chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu cao 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề Là cán quản lý mầm non thân suy nghĩ để trường có sở vật chất ngày khang trang đáp ứng với yêu cầu đổi đất nước,ngoài quan tâm đảng cần phải huy động nguồn lực từu ban ngành, đồn thể,các bậc phụ huynh học sinh, Tôi xin đưa số biện pháp nâng chất lượng cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non để đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp nhằm thực tốt công tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non, qua góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường Mầm non Xuân Thọ 2.3.1 Giải pháp 1: Công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương, phối hợp tuyên truyền cho cộng đồng, phụ huynh cán giáo viên nhà trường Là hiệu trưởng nhà trường xác định công tác xã hội hóa giáo dục muốn thực tốt trước tiên phải làm tốt cơng tác tham mưu: cần trình bày giải thích để quyền địa phương, ban ngành đoàn thể, đặc biệt cha mẹ cháu hiểu nội dung yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường để từ có đồng thuận ủng hộ tích cực; cụ thể trang thiết bị sửa chữa bổ sung kịp thời tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên thực tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày tốt Vì tơi mời đồn gồm quyền địa phương, ban ghành đoàn thể, bậc phụ huynh tham quan thực tế nhà trường đoàn quan sát hoạt động chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ nhóm, lớp thấy thiếu ti vi, quạt điện, đồ dùng dạy học, đồ dùng phục vụ bán trú, đồ chơi trời, địa hình, quỹ đất chưa đảm bảo làm ảnh hưởng đến hoạt động ngồi trời cảnh quan mơi trường, qua quan sát thực tế quyền địa phương, cha mẹ cháu thống chủ trương đồng ý cho tiến hành bổ sung sở vật chất thiếu, kinh phí đầu tư ban đại diện cha mẹ trẻ em đảm trách Muốn cho bậc phụ huynh hiểu thêm bậc học mầm non cần phải tuyên truyền trường mầm non, nhiệm vụ trường mầm non Trường mầm non nơi tập trung đông phụ huynh nên công tác tuyên truyền có nhiều thuận lợi, từ đầu năm học xây dựng kế hoạch tổ chức họp phụ huynh lớp, họp phụ huynh toàn trường, để thông qua họp nhằm tuyên truyền cho phụ huynh hiểu chăm sóc sức khỏe cho trẻ cách cho trẻ ăn đủ chất dinh dưỡng thực đơn ăn trẻ phù hợp theo mùa, nhu cầu dinh dưỡng lứa tuổi, vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng tránh ngộ độc thực phẩm cho trẻ, phòng tránh bệnh thường gặp trẻ, kết theo dõi cân nặng chiều cao trẻ định kỳ Để phụ huynh hiểu thêm cần tuyên truyền cho phụ huynh biết hoạt động ngày bé trường mầm non bao gồm đón trẻ, điểm danh, thể dục, học, chơi, ăn ngủ, vệ sinh… Thơng qua góc tun truyền nhóm lớp, tuyên truyền lúc nơi, tuyên truyền kết qủa học tập trẻ (sản phẩm tạo hình vẽ, nặn, cắt, xé dán, học toán, chữ cái, vv) Ảnh: Phối kết hợp tuyên truyền với lãnh đạo dịa phương phụ huynh Xây dựng kế hoặch lịch tuyên truyền xuyên suốt có đầu tư số thời điểm, tận dụng triệt để hội họp, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, ngày lễ ngày hội Phát huy đội ngũ tuyên truyền nhà trường, truyền xã hoạt động hội thi, lễ hội, phong trào nhà trường, tuyên truyền nêu gương tốt các cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh có thành tích tốt phong trào xã hội hóa giáo dục mầm non Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phối hợp với trạm y tế, với hội phụ nữ, ban đại diện phụ huynh hỗ trợ tuyên truyền nội dung nuôi dạy trẻ sát với thực tế nâng cao kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ việc huy động trẻ độ tuổi đến trường Tại nhà trường trọng phối hợp với phụ huynh chủ động tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức như: Tổ chức hội thi “Sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi”, “Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường”, “Hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm… Tổ chức buổi truyền thông qua hoạt động như: Khai giảng năm học mới, tết trung thu, sơ kết, tổng kết góp phần tạo chuyển biến trách nhiệm nhân dân, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục 2.3.2 Giải pháp 2: Tăng cường bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên Đội ngũ giáo viên định chất lượng giáo dục nhà trường, để làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục trước hết nhận thức ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên nhà trường phải hiểu rõ vai trò cơng tác ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, từ làm cho phụ huynh hiểu tin tưởng tín nhiệm việc làm cụ thể Vì cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu phải có tài có tâm, thương u trẻ ruột Mặt khác nhà trường thường xuyên bồi dưỡng tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên kiến thức quản lý giáo dục, mở chuyên đề, thao giảng, dự giờ, học hỏi đơn vị bạn, bồi dưỡng qua hội thi, tổ chức buổi bồi dưỡng chuyên môn, triển khai công văn, thị, nghị Đảng nhà nước liên quan đến xã hội hóa giáo dục cho cán giáo viên, bồi dưỡng cho giáo viên kỹ tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán giáo viên học nâng cao trình độ lý luận trị, trình độ chun mơn nghiệp vụ, đánh giá thi đua kết giáo dục, dư luận phụ huynh học sinh Ngồi đẩy mạnh phong trào thi đua '' Dạy tốt, học tốt '' thực nghiêm túc quy định đạo đức nhà giáo, gắn với nội dung vận động '' Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh'' với thực chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; tăng cường rèn luyện tư cách đạo đức, phẩm chất, lối sống lương tâm nghề nghiệp, thực tốt vận động xây dựng ''Trường học thân thiện, học sinh tích cực '', '' Cuộc vận động thầy giáo, cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo'' Nâng cao chất lượng đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: Thực tốt thị 40/CT-TW nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQL giáo dục, để thúc đẩy cho nghiệp giáo dục đào tạo phát triển việc xây dựng đội ngũ giáo viên vấn đề quan trọng Vì giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục tồn diện Đây nhân tố khẳng định vị trí vai trò giáo dục mầm non Để giáo dục ngày phát triển người giáo viên phải có đức, tài, phải bồi dưỡng thường xun để nâng cao trình độ chun mơn trị nhằm nâng cao chất lượng tồn diện Chính việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vấn đề quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ Tôi trọng nội dung sau: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Chỉ đạo giáo viên nghiêm túc thực vận động ngành vận động hai không Bộ giáo dục, vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh lịch” Thực vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Tập thể CBGV toàn nhà trường thi đua hưởng ứng vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” vận động “ Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức sáng cho học sinh noi theo” [4] Tất nội dung nhà trường lồng ghép linh hoạt vào buổi sinh hoạt, hội thi, quy chế giáo viên nắm vững chủ động thực tốt Đến toàn thể CBGVNV nhà trường nắm tất văn bản, quy định… ngành khơng có trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo Điều tạo lòng tin lớn cấp lãnh đạo phụ huynh Ngoài việc quan tâm bồi dưỡng vận động phong trào thi đua, bồi dưỡng chun mơn cho giáo viên ln trọng Thông qua chuyên đề Phòng giáo dục tổ chức hàng năm để bồi dưỡng giáo viên Chuyên đề phát triển vận động, chuyên đề giáo dục âm nhạc - chuyên đề nâng cao hoạt động tạo hình Chuyên đề dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm Đặc biệt bồi dưỡng 10 khả ứng dụng CNTT vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ cho giáo viên nội dung thực chương trình giáo dục Mầm non Ảnh : Cơ bé trò chuyện với nội dung hoạt động Chỉ đạo cho tổ xây dựng tiết dạy mẫu tổ chức dạy mẫu cho giáo viên dự rút kinh nghiệm Tổ chức cho 100% giáo viên thi dạy giỏi cấp trường chuyên đề 13/16 giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy đạt 81,2% Tổ chức tốt hội thi “Hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đạt giải khuyến khích huyện Qua hội thi để rút nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào giảng dạy Phát động cho giáo viên viết SKKN để áp dụng vào giảng dạy, đạo hướng dẫn cho giáo viên tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên áp dụng vào thực tế giảng dạy có hiệu Thực tốt cơng tác bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ, 1đồng chí học cao học Vì trường có 100% giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn 18 giáo viên có trình độ chuẩn Trong cán quản lý 100% Tổ chức thực tốt vệ sinh ATTP chế biến đảm bảo an toàn cho trẻ Tổ chức cải thiện bữa ăn cho trẻ hợp mùa, đảm bảo chế độ dinh dưỡng phụ huynh đồng tình đưa đến trường gửi bán trú 11 Ngay từ đầu năm học nhà trường xây dựng quy chế thi đua Có kế hoạch rõ ràng Tổ chức phát động thi đua hướng tới ngày hội, ngày lễ Tết trung thu, 20/10; 20/11; 08/3; 19/05 Các nhóm lớp thi trang trí lớp đẹp, trang trí theo chủ đề, theo nhóm góc để tạo mơi trường mở cho trẻ hoạt động thi đua tạo cảnh quan mơi trường ngồi lớp học, trồng hoa cảnh chấm điểm xếp loại vào cuối tháng Trong năm học chất lượng chuyên môn giáo viên nhà trường nâng lên rõ rệt cô giáo Thạch Thị Lan, Nguyễn Thị Tám, Hà Thị Huệ, Phạm Thị Khang Đã dạy thành công nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy trẻ, đạt kết cao hội giảng cấp trường Chính nội dung tun truyền có hiệu quả, tạo tin tưởng ủng hộ lãnh đạo, ngành đồn thể phụ huynh vào chun mơn trường tạo điều kiện thuận lợi khác cho nhà trường hoạt động Tạo điều kiện vật chất tinh thần cho giáo viên để họ say sưa với nghề nghiệp: Tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên có hồn cảnh đặc biệt khó khăn kinh tế, gia đình gặp khó khăn cơng đồn nhà trường tạo điều kiện vật chất tinh thần động viên chị em, vượt qua khó khăn yên tâm công tác Tổ chức tốt ngày lễ để tạo niềm vui, động viên tinh thần cho giáo viên, nhà trường thành lập hội khuyến học hàng năm tặng cho giáo viên có thành tích cháu cháu giáo viên đạt thành tích cao học tập Hàng năm tổ chức trao tặng vào dịp tết trung thu Những biện pháp nêu thân tơi suy nghĩ phải phát huy nhiều việc đạo nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ thực điều kiện quan trọng để chuyển biến nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 2.3.3 Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng chăm sóc ni dạy trẻ Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tiền đề quan trọng để nhà trường Mầm non phát huy tầm ảnh hưởng đến với cộng đồng, chất lượng ni dưỡng giáo dục nhà trường có đảm bảo, trẻ em có khoẻ mạnh phát triển tồn diện, thực lịch khám sức khỏe, cân, đo, theo dõi đánh giá sức khỏe trẻ biểu đồ tăng trưởng, có biện pháp cho trẻ suy dinh dưỡng ăn bổ sung thêm uống thêm sữa, yêu cầu phụ huynh quan sát kiểm tra bữa ăn trẻ, kết hợp việc tuyên truyền giáo dục theo chủ đề mà vai trò nhà trường phụ huynh cộng đồng thừa nhận Vì nâng cao chất lượng chăm sóc ni dạy trẻ phải vấn đề quan tâm hàng đầu nhà trường mầm non Để nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ ý đến việc đảm bảo môi trường, cảnh quan sư phạm, phòng học phải thống mát sẽ, khu vệ sinh sẽ, sân chơi rộng, có đồ chơi ngồi trời cho trẻ chơi thoải mái an tồn Trong việc ni dưỡng nhà trường phải thực nghiêm túc chế độ sinh hoạt trẻ theo quy định giáo dục đào tạo, phải nuôi dưỡng trẻ theo khoa học cung cấp cho trẻ đủ lượng phù hợp với độ tuổi, cân đối chất prơtêin, lipit, gluxit, vi ta khống chất, phấn đấu giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng tỉ lệ trẻ béo phì, phối hợp với trạm ý tế khám sức khỏe cho trẻ 12 Ảnh: Phối hợp với trạm y tế khám cho trẻ Trong công tác giáo dục nhà trường mầm non phải thực nội dung chương trình mơn học theo thơng tư 28 Bộ giáo dục, để cung cấp cho trẻ tri thức ban đầu giới xung quanh, giúp trẻ phát triển phẩm chất nhân cách phù hợp với yêu cầu xã hội Trên sở chuẩn bị cho trẻ tiền đề cần thiết để bước vào học lớp lớp cách thuận lợi 2.3.4 Giải pháp 4: Xây dựng môi trường cảnh quan sư phạm theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Chủ trương nhà trường tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp cho tồn khn viên ngồi lớp học mà khơng tốn khoản kinh phí Chúng tơi phát động phong trào '' tạo màu xanh cho trường, lớp'' Tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhà trường Vận động bậc phụ huynh lớp thi đua tận dụng vật liệu phế thải đến cho giáo viên tạo đồ dùng trang trí mơi trường bên mơi trường bên ngồi phục vụ cho cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ 13 Ảnh: Đồ dùng đồ chơi tự tạo Môi trường giáo dục trường mầm non bao gồm: môi trường vật chất môi trường xã hội Môi trường vật chất bao gồm mơi trường ngồi lớp học Mơi trường xã hội bầu khơng khí giao tiếp cô trẻ, trẻ với trẻ, tạo q trình tương tác Mơi trường lớp, khoảng không gian thường xuyên bị giới hạn giúp trẻ dễ tập trung hơn, phù hợp với tổ chức hoạt động học cần có tính hệ thống, “hàn lâm”, có nhiều hội phát triển vận động tinh Mơi trường ngồi trời, khoảng khơng gian rộng mở, trẻ tự khám phá, sử dụng giác quan hòa vào giới tự nhiên, có nhiều hội cho phát triển vận động thô Trẻ em tham gia vào hoạt động loại trò chơi khác tùy thuộc vào mơi trường mà trẻ Vì trẻ cần có nhiều hội để chơi học bên ngồi lớp học Một mơi trường xã hội thân thiện với môi trường vật chất thiết kế tốt cho phép trẻ tham gia cách tích cực, chủ động độc lập 14 Ảnh: Trẻ hoạt động trải nghiệm khu vực Nắm yêu cầu xây dựng kế hoạch đạo đến tổ, khối, cá nhân thực hiện, nhờ khuôn viên trường tạo cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đồ dùng đồ chơi làm tự nguyên vật liệu rẻ tiền giá trị sử dụng đạt hiệu cao, tạo nên môi trường thân thiện, trẻ hứng thú học tập chủ động trải ngiệm đẻ cô giáo đến trường với tâm ngày đến trường ngày vui 2.3.5 Giải pháp 5: Quản lý, sử dụng có hiệu nguồn lực huy động từ đóng góp cha mẹ học sinh Ngoài chế độ quy định khoản thu, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ động bàn với ban giám hiệu nhà trường phối hợp đề xuất ban giám hiệu nhà trường xây dựng qũy hội, huy động hảo tâm phụ huynh học sinh, đề kế hoạch thu sử dụng, sau thống hội nghị phụ huynh học sinh toàn trường Xây dựng quy chế phối hợp hội đồng giáo dục nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh phù hợp với đặc điểm, hoạt động nhà trường: Tham gia giám sát hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, phối hợp tổ chức ngày lễ… 15 Ảnh: Phụ huynh chúc mừng ngày nhà giáo viên Đặc biệt năm học hội phụ huynh trường Mầm non Xuân Thọ huy động tự nguyện đóng góp tổng giá trị 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) quét vôi ve, bắn mái tôn, mua sắm sửa chữa nhỏ, làm song ban đại diên phụ huynh bàn giao cho nhà trường để đưa vào sử dụng Song song với việc huy động nguồn lực, quản lý chặt chẽ nguồn lực huy động khâu quan trọng nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm kinh phí Nhà trường củng cố vai trò ban đại diện cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp tham gia điều hành hoạt động nhà trường Ban đại diện giám sát nguồn huy động việc chi sử dụng vào mục đích cơng khai rõ ràng, hàng năm tổng kết đánh giá mặt mạnh mặt yếu, đề giải pháp khắc phục, thông báo họp phụ huynh toàn trường 2.3.6 Giải pháp Bảo quản sử dụng trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi Đối với cán giáo viên nhà trường đạo nâng cao ý thức công tác sử dụng bảo quản đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị dạy học, Máy tính dùng song phải tắt nguồn, tắt điện trước về, ti vi, đầu đĩa quạt điện sử dụng cách, tiết kiệm điện Nhà trường có kế hoạch kiểm tra, theo dõi việc sử dụng bảo quản đồ dùng đồ chơi giáo viên, lớp bảo quản tốt khen thưởng, cán ni dưỡng có trách nhiệm bảo vệ, bảo quản, vệ sinh đồ dùng nhà bếp đưa vào tiêu chí thi đua giáo viên cuối năm, có tạo ý thức bảo vệ giữ gìn tài sản chung cán giáo viên Để bảo quản trang thiết bị dồ dùng, đồ chơi nhà trường xây dựng kế họach tu sữa định kỳ năm, năm kết thúc năm học nhà trường kiểm kê tài sản bàn giao cho bảo vệ hè phân công giáo viên trực hè nghiêm túc, quy định Khi bắt đầu vào năm học nhà trường kiểm tra, rà soát bổ xung, tu sửa sơn hàn, vít ốc đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị dạy học, đồ dùng trang thiết bị 16 nhóm lớp giao cho giáo viên nhóm lớp có trách nhiệm bảo vệ tài sản nhóm lớp phụ trách Đối với cháu, nhà trường lồng ghép hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ giữ gìn bàn ghế, đồ dùng đồ chơi vào hoạt động trẻ ngày nhằm giáo dục cháu biết giữ gìn, bảo vệ đồ dùng đồ chơi, sau chơi cất đồ dùng đồ chơi nơi quy định Hàng tuần nhà trường tổ chức cho cán giáo viên dọn vệ sinh xung quanh trường lớp, lau chùi đồ dùng đồ chơi sẽ, không để loại đồ dùng đồ chơi bị ẩm dể hỏng Tất loại tài sản nhà trường ghi vào sổ tài sản nhà trường theo dõi, kiểm kê, kiểm tra tu sửa năm, mà tài sản nhà trường bị hư hỏng thất thốt, phòng học đảm bảo gọn gàng 2.3.7 Giải pháp Huy động sức mạnh lực lượng trị - xã hội tham gia cơng tác xã hội hố giáo dục Xã hội hoá giáo dục huy động tổ chức lực lượng trị - xã hội tham gia vào trình giáo dục tạo điều kiện để tầng lớp nhân dân hưởng thụ thành hoạt động giáo dục đem lại Từ tạo cho phong trào người học tập suốt đời địa phương thành “ Xã hội học tập” Tuyên truyền vân động tầng lớp xã hội hưởng ứng tích cực giáo dục, tập hợp lực lượng xã hội đóng góp, ủng hộ, tham gia xây dựng mơi trường nhà trường từ sở hạ tầng, môi trường giáo dục, nếp thói quen việc ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, quan hệ nhà trường với phụ huynh, nhà trường với xã hội để nhà trường thực trở thành trung tâm văn hố, có môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh Xã hội hố giáo dục q trình phối hợp chặt chẽ thường xuyên quan quản lý Nhà nước giáo dục với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội Để vận động tầng lớp nhân dân tham gia tích cực có hiệu vào nghiệp giáo dục địa phương Bản thân phân công phụ trách sở vật chất nhà trường nên ý thức rõ yêu cầu phù hợp với điều kiện hoạt động nhà trường, từ đề xuất với hiệu trưởng, có liên kết, thoả thuận, hợp đồng trách nhiệm để cụ thể hố cơng việc cho đạt hiệu cao Xây dựng mối quan hệ với phụ huynh, với tầng lớp nhân dân lực lượng xã hội địa phương Để huy động sức mạnh lực lượng xã hội tham gia cơng tác xã hội hố giáo dục cần phải làm tốt vấn đề sau: * Làm tôt mối quan hệ nhà trường, gia đình lực lượng xã hội tham gia công tác xã hội hoá giáo dục Huy động hỗ trợ cho trình tổ chức giáo dục cần phải xây dựng mối quan hệ nhà trường với gia đình lực lượng xã hội Gia đình nơi đem đến cho trẻ buổi trẻ chào đời Gia đình yêu cầu sống, nhà trường bổ xung mặt hạn chế giáo dục phương pháp giáo dục, mơi trường giáo dục, góp phần hình thành phát triển tồn diện cho trẻ 17 Chính vậy, cơng tác ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em phải phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình tổ chức xã hội * Tổ chức hoạt động, phong trào thi đua tạo động lực việc phát triển giáo dục Nhà trường tổ chức hoạt động, ngày hội, ngày lễ phong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt” phụ huynh nhân dân Thị trấn quan tâm Chính vậy, nhà trường chúng tơi thiết kế tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ như: tổ chức trò chơi dân gian với nhiều hình thức khác nhau, phong trào có chứng kiến, tham gia trực tiếp lãnh đạo Thị trấn, bậc phụ huynh nhân dân Thị trấn biện pháp, vận động cha mẹ học sinh quan tâm chăm sóc sức khoẻ, giáo dục tạo điều kiện tốt cho em học tập, vui chơi có trách nhiệm nhà trường chăm sóc, ni dạy tốt Đây dịp vận động nhân dân, quan, tổ chức xã hội tham gia xây dựng giáo dục giúp xây dựng, sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho q trình chăm sóc giáo dục trẻ Ngồi nhà trường tổ chức hội thi, tổ chức trò chơi, ngày hội, năm học như: “Hội khỏe bé mầm non, Tổ chức Trung thu, Tổ chức trò chơi dân gian” chúng tơi thu hút quan tâm lực lượng xã hội, thành phần kinh tế, người dân địa phương Trong thi khơng đơn có tham gia trò mà huy động tham gia bậc cha mẹ Hội cha mẹ học sinh, Hội phụ nữ, đặc biệt có tham gia tài trợ nhiều tổ chức, cá nhân địa bàn Ngoài ý nghĩa tài việc tun truyền làm cho xã hội hiểu rõ vai trò giáo dục, vị trí giáo dục, công việc mà ngành thực để nâng cao chất lượng ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 2.4.1 Kết đạt Theo số liệu chứng minh cho thấy qua áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào thực toàn trường năm học qua đến đạt kết sau: * Bảng khảo sát kết sau áp dụng biện pháp - Cơ sở vật chất, trang thiết bị Danh mục Số lượng Ghi - Máy tính Máy in dùng cho chuyên môn nhà trường - Ti vi - Máy tính - Máy chiếu - Loa - Máy lọc nước - Đồ chơi nhà - Đồ chơi trời - Đệm ngủ 30 - Bàn ghế 60 -Sạp ngủ 60 18 - Kinh phí đầu tư: Đơn vi tính: VNĐ Năm học Xã Phụ huynh 2016 – 2017 20 000 000 50.000.000 Tổng cộng 70.000.000 - Kết chất lượng giáo dục - chăm sóc, ni dưỡng Sức khoẻ kênh Chất lượng trẻ Tổng số Kênh bình thường Kênh SDD Đạt Chưa đạt 202 188 = 93% 14 = % 194 = 96 % = 4% Chính làm tốt cơng tác xã hội hoá giáo dục mà cấp lãnh đạo địa phương, hội cha mẹ học sinh, cộng đồng có nhận thức đắn bậc học, xem bậc học mầm non “nền móng”cho cấp học phổ thơng Trong năm học gần phụ huynh đóng góp tự nguyện tu sữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị sở vật chất, hỗ trợ kinh phí khen thưởng giáo viên học sinh có thành tích năm học các hội thi Nhà trường cố gắng vươn lên thực tốt nhiệm vụ năm học Kết năm học 2016-2017 đạt chiến sĩ thi đua sở, lao động tiên tiến cấp huyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giám đốc sở giáo dục khen, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng ủy khen, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm Ban thường vụ huyện ủy khen, năm học 2016-2017 đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, kết kiểm tra chuyên đề tháng 1/2018 phòng đánh giá đạt trở lên Giờ dạy, xếp loại tốt 4/8 hoạt động, hồ sơ quản lý xếp loại tốt 3/3 bộ, hồ sơ giáo viên xếp loại tốt 4/9 Kết hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đạt giải khuyến cấp huyện Các tổ chức Đảng, đồn thể ln đạt vững mạnh, nhiều năm liền nhà trường đạt trường tiên tiến cấp huyện 2.4.2 Bài học kinh nghiệm Hiện số địa phương thực cơng tác xã hội hố giáo dục mờ nhạt, phối hợp nhà trường, gia đình xã hội làm chưa tốt, lực lượng xã hội ý đến việc phát triển kinh tế tăng thu nhập, chưa thực quan tâm đến giáo dục đào tạo khoán trắng việc giáo dục cho nhà trường Vì vậy, trước hết phải nói đến vai trò nhà trường cơng tác xã hội hoá giáo dục Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch để huy động cộng đồng dựa giải đáp như: Mục tiêu huy động gì? Đối tượng nào? thời gian? Phân cơng vai trò chủ thể huy động? Đó là, nhà trường phải góp phần tham mưu với cấp uỷ địa phương, để cấp uỷ nghị giáo dục phải làm nòng cốt giúp uỷ ban nhân dân đạo, huy động lực lượng tồn xã hội vào cơng tác xã hội hoá giáo dục để tạo điều kiện cho giáo dục phát triển có chất lượng Nâng cao uy tín, lực người Hiệu trưởng: Uy tín Hiệu trưởng cơng tác xã hội hố giáo dục quan trọng Vì vậy, phải thường xuyên tự bồi dưỡng để làm tốt vài trò đầu mối mơi trường xã hội địa phương Hiệu trưởng có uy tín, lực nguồn kích thích cho tham gia cộng đồng cơng tác xã hội hóa giáo dục Phát huy tác dụng giáo dục cộng đồng trung tâm giáo dục cộng đồng, hội khuyến học địa phương Huy động quản lí nguồn lực sở vật chất, 19 phương tiện, thiết bị tài cho hoạt động giáo dục cộng đồng theo quy định địa phương Tập trung sức xây dựng sở vật chất trường học, xây dựng đội ngũ giáo viên tận tình với cơng việc, động, sáng tạo, hết lòng trẻ, dân, tương lai em Xây dựng môi trường giáo dục gia đình, nhà trường xã hội, đưa cơng tác giáo dục với cộng đồng, vừa xã hội hóa giáo dục vừa giáo dục hóa xã hội nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, thực có hiệu mục tiêu giáo dục nhà trường Ngành giáo dục cần tuyên truyền nhiều, cụ thể cơng tác xã hội hố giáo dục cấp học, bậc học, chủ trương xã hội hoá giáo dục người đánh giá đắn, nhiên q trình thực hiện, nhiều người chưa hiểu ủng hộ công tác xã hội hoá giáo dục tham gia với nhà trường hỗ trợ ủng hộ việc dạy học, tổ chức bữa ăn, chăm lo sở vật chất điều kiện dạy học để công tác xã hội hoá giáo dục đạt hiệu cao KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: 3.1 Kết luận: Khi nói " Giáo dục nghiệp quần chúng" hiểu: trình giáo dục hệ trẻ trở thành người lao động có tri thức, có lực đáp ứng phát triển kinh tế- xã hội không trách nhiệm ngành giáo dục, mà trách nhiệm tồn Đảng, tồn dân, phải có tham gia tích cực phối hợp chặt chẽ toàn xã hội Sự tham gia phối hợp phải tiến hành có tổ chức, khoa học, liên tục mang lại hiệu Từ thực chủ trương xã hội hoá giáo dục, với nhận thức đắn cha mẹ học sinh trường Mầm non xã Xuân Thọ hưởng ứng tích cực chủ trương Hơn năm học qua, nhờ có cơng tác xã hội hoá giáo dục mà điều kiện dạy học nhà trường không ngừng thay đổi Các hoạt động dạy học nhà trường, bên cạnh cố gắng giáo viên, nhân viên hỗ trợ bậc cha mẹ học sinh tổ chức xã hội khác mang lại kết đáng kể Chất lượng giáo dục toàn diện ngày nâng cao, cháu khơng ngoan mà giáo dục để phát triển thể chất, tâm hồn, tài nghệ thuật…Tôi cho rằng, ngân sách chi cho giáo dục hạn hẹp, nguồn huy động vật chất từ cha mẹ học sinh, tổ chức xã hội đem lại cho em họ môi trường giáo dục tốt Nếu tồn xã hội gia đình quan tâm với cơng tác xã hội hố giáo dục em hưởng mơi trường giáo dục tốt Với quan điểm lấy người làm "Trung tâm phát triển"; giáo dục đào tạo "quốc sách hàng đầu", "huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng giáo dục quốc dân quản lý Nhà nước" [5], chủ trương xã hội hố cơng tác giáo dục hồn toàn đắn, thực nghị Đảng công tác giáo dục Rõ ràng, vận động xã hội hố cơng tác giáo dục trường Mầm non Xuân Thọ năm qua thực phong trào cách mạng quần chúng làm giáo dục, phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo 20 Cuộc vận động thu hút tham gia cấp lãnh đạo địa phương, ngành, tổ chức đồn thể, đóng góp cha mẹ học sinh lớn Sáng kiến kinh nghiệm “Biện pháp thực công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường sở vật chất trường Mầm non Xuân Thọ” dễ áp dụng, không tốn tiền bạc, đem lại hiệu thiết thực Qua việc làm thực tế thời gian qua trường Mầm non Xuân Thọ, kết khiêm tốn so với phong trào chung huyện nổ lực lớn thân chuyển khơng nhỏ cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non xã vùng cao 135 thuộc diện khó khăn 3.1.Kiến nghị Kính mong cấp lãnh đạo quan tâm hỗ trợ tăng cường sở vật chất để trường Mầm non Xuân Thọ sớm đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch lộ trình 2020 Tơi mong đóng góp ý kiến hội đồng sáng kiến huyện góp ý bổ sung để sáng kiến ngày hoàn thiện mang lại hiệu cao Do thời gian nghiên cứu điều kiện khác hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Như Thanh, ngày 26 tháng 03 năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết SKKN Nguyễn Thị Oanh TÀI LIỆU THAM KHẢO: [1] Trích dẫn từ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh [2] Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI [3] Nghị Chính phủ số 90/CP ngày 21 tháng năm 1997 phương hướng chủ trương xã hội hóa giáo dục hoạt động Giáo dục, Y tế, Văn hóa [4] Chỉ thị giáo duc [5] Văn kiện Đại hội đảng 21 CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Oanh Chức vụ đơn vị công tác: Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Thọ TT Tên đề tài SKKN Một số kinh nghiệm công tác quản lý dạy học Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Cấp đánh giá xếp loại (Phòng, Sở, Tỉnh ) Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) Năm học đánh giá xếp loại Phòng GD C 2006 - 2007 Phòng GD B 2008 - 2007 22 mầm non Cán Khê Một số kinh nghiệm tăng cường sở vật chất trường mầm non cán khê Phòng GD C 2009 - 2010 Biện pháp thực cơng tác xã hội Phòng GD B 2016 - 2017 hóa giáo dục nhằm tăng cường sở vật chất trường Mầm non Xuân Thọ * Liệt kê tên đề tài theo thứ tự năm học, kể từ tác giả tuyển dụng vào Ngành thời điểm 23 ... xin đưa số biện pháp nâng chất lượng cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non để đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp nhằm thực tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Mầm non, qua góp... mơi trường giáo dục gia đình, nhà trường xã hội, đưa công tác giáo dục với cộng đồng, vừa xã hội hóa giáo dục vừa giáo dục hóa xã hội nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, thực có hiệu mục tiêu giáo. .. mầm non Cán Khê Một số kinh nghiệm tăng cường sở vật chất trường mầm non cán khê Phòng GD C 2009 - 2010 Biện pháp thực cơng tác xã hội Phòng GD B 2016 - 2017 hóa giáo dục nhằm tăng cường sở vật
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn biện pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm non xuân thọ , skkn biện pháp thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm non xuân thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay