một năm cần phải làm các loại báo cáo nào cho cơ quan thuế

3 38 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 13:57

NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2014 Nộp chậm loại Báo cáo thuế kế toán định xử phạt dù cảnh cáo hay phải nộp tiền phạt điều kế tốn khơng muốn Cơng ty kế toán Thiên Ưng lên lịch nộp loại báo cáo Thuế không lo nộp chậm hay vi phạm luật Thuế LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ Năm 2013 Năm 2014 Tháng Thời hạn nộp 20/8/2103 20/9/2013 Dành cho DN nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý ■ Tờ khai Thuế TNCN T7/2013 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế TNCN T8/2013 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế TNCN T9/2013 (nếu có) Dành cho DN nộp Thuế GTGT theoTháng ■ Tờ khai Thuế GTGT T7/2013 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế TNCN T7/2013 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T8/2013 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế TNCN T8/2013 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T9/2013 20/10/2013 ■ Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2013 10 30/10/2013 ■ Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2013 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Q III/2013 ■ BC tình hình sử dụng Hố đơn Quý III/2013 11 12 20/11/2013 20/12/2013 20/1/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T10/2013(nếu có) ■ Tờ khai Thuế TNCN T11/2013(nếu có) ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Q III/2013 ■ BC tình hình sử dụng Hố đơn Quý III/2013 ■ Tờ khai Thuế GTGT T10/2013 ■ Tờ khai Thuế TNCN T10/2013(nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T11/2013 ■ Tờ khai Thuế TNCN T11/2013(nếu có) ■ Tờ khai Thuế TNCN T12/2013(nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T12 /2013 ■ Tờ khai Thuế GTGT ■ Tờ khai Thuế TNCN T12/2013(nếu có) Quý IV/2013 1/30/2014 20/2/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2013(nếu có) ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013 ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Q IV/2013 ■ BC tình hình sử dụng Hố đơn Q IV/2013 ■ BC tình hình sử dụng Hố đơn Q IV/2013 Nộp thuế mơn năm 2014 Nộp thuế môn năm 2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T1/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T1/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T1/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T2/2014 20/3/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T2/2014 (nếu có) Quyết tốn Thuế TNDN năm 2013 30/3/2014 Quyết toán Thuế TNCN năm 2013 Báo Cáo Tài Chính năm 2013 20/4/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T3/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế TNCN T2/2014 (nếu có) Quyết tốn Thuế TNDN năm 2013 Quyết tốn Thuế TNCN năm 2013 Báo Cáo Tài Chính năm 2013 ■ Tờ khai Thuế GTGT T3/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T3/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2014 30/4/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Q I/2014 ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014 ■ BC tình hình sử dụng Hố đơn Q I/2014 20/5/2014 20/6/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T4/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế TNCN T5/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế TNCN T6/2014 (nếu có) 20/7/2014 ■ Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2014 ■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2014 ■ Tờ khai Thuế GTGT T4/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T4/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T5/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T5/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T6/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T6/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2014 (nếu có) 30/7/2014 ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014 ■ Tờ khai Thuế TNDN tạm tính Q II/2014 ■ BC tình hình sử dụng Hố đơn Q II/2014 ■ BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2014 Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai thời hạn nộp tiền thuế phát sinh số thuế phải nộp - Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý kê khai thuế TNCN theo quý - Doanh nghiệp thành lập nộp Thuế GTGT theo tháng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng ... Thuế TNDN năm 2013 30/3/2014 Quyết toán Thuế TNCN năm 2013 Báo Cáo Tài Chính năm 2013 20/4/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T3/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế TNCN T2/2014 (nếu có) Quyết tốn Thuế TNDN năm. .. thuế môn năm 2014 Nộp thuế môn năm 2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T1/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T1/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T1/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT T2/2014 20/3/2014 ■ Tờ khai Thuế. .. 2013 Quyết toán Thuế TNCN năm 2013 Báo Cáo Tài Chính năm 2013 ■ Tờ khai Thuế GTGT T3/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN T3/2014 (nếu có) ■ Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2014 30/4/2014 ■ Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2014
- Xem thêm -

Xem thêm: một năm cần phải làm các loại báo cáo nào cho cơ quan thuế , một năm cần phải làm các loại báo cáo nào cho cơ quan thuế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay