Đề cương có đáp án môn đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

26 65 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 12:42

Câu 1: Trình bày nội dung cương lĩnh trị thông qua hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930 Trình bày ý nghĩa cương lĩnh Sự kiện ĐCS VN đời thể bước phát triển biện chứng trình vận động cách mạng Việt Nam - phát triển chất từ Hội Việt Nam cách mạng niên đến ba tổ chức cộng sản, đến ĐCS VN tảng chủ nghĩa Mác - Lênin quan điểm cách mạng Nguyễn Ái Quốc Hội nghị thành lập Đảng thông qua văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt Chương trình tóm tắt Các văn kiện hợp thành Cương lĩnh trị Đảng ta *Phương hướng chiến lược nhiệm vụ cách mạng Việt Nam - Xác định phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam là: “Tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản” - Xác định nhiệm vụ cụ thể cách mạng: + Về trị: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp bọn phong kiến; làm cho nước Việt Nam hồn tồn độc lập; lập phủ công nông binh tổ chức quân đội công nơng + Về kinh tế: tịch thu tồn sản nghiệp lớn bọn đế quốc giao cho Chính phủ công nông binh; tịch thu ruộng đất bọn đế quốc làm công chia cho dân nghèo, mở mang công nghiệp nông nghiệp, miễn thuế cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm 8h + Về văn hóa - xã hội: dân chúng tự tổ chức, nam nữ bình quyền; phổ thơng giáo dục theo cơng nơng hóa * Về lực lượng cách mạng: +) Đảng chủ trương tập hợp đại phận giai cấp công nhân, nông dân phải dựa vào hạng dân cày nghèo, lãnh đạo nông dân làm cách mạng ruộng đất +) Lôi kéo tiểu tư sản, tri thức, trung nông… vào phe vô sản giai cấp +) Đối với phú nông, trung tiểu địa chủ tư sản VN mà chưa rõ mặt phản cách mạng phải lợi dụng, làm cho họ đứng trung lập +) Bộ phận mặt phản cách mạng Đảng Lập hiến phải đánh đổ *Về lãnh đạo cách mạng: Là giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng sản Đảng đội tiên phong giai cấp vô sản, phải thu phục cho đại phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp lãnh đạo dân chúng *Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới:cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới, phải thực hành liên lạc với dân tộc bị áp giai cấp vô sản giới, giai cấp vô sản Pháp Ý nghĩa: + Cương lĩnh trị Đảng văn kiện lịch sử quan nêu lên vấn đề thuộc đường lối chiến lược sách lược CMVN + Xác định đắn đường giải phóng dân tộc phương hướng phát triển CMVN, giải dc khủng hoảng đường lối CMVN Thực tiễn trình vận động CMVN 80 năm qua chứng minh rõ tính khoa học tính cách mạng, tính đắn tiến Cương lĩnh trị Đảng Câu 2:Phân tích chủ trương đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa găn với phát triển kinh tế tri thức đại hội X ( 4/2006) xác định Nêu ý nghĩa thực tiễn Nội dung + Đại hội X Đảng rõ: "Chúng ta cần tranh thủ hội thuận lợi bối cảnh quốc tế tạo tiềm năng, lợi nước ta để rút ngắn trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức Phải coi kinh tế tri thức yếu tố quan trọng kinh tế cơng nghiệp hóa, đại hóa" Nội dung trình là: - Phát triển mạnh ngành sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức, kết hợp sử dụng nguồn vốn tri thức người Việt Nam với tri thức nhân loại - Coi trọng số lượng chất lượng tăng trưởng kinh tế bước phát triển đất nước, vùng, địa phương, dự án kinh tế - xã hội - Xây dựng cấu kinh tế đại hợp lý theo ngành, lĩnh vực lãnh thổ - Giảm chi phí trung gian, nâng cao xuất lao động tất ngành, lĩnh vực, ngành, lĩnh vực có sức cạnh tranh cao b Định hướng phát triển ngành lĩnh vực kinh tế q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức - Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân Một là, cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nông thôn: Chuyển dịch mạnh cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn theo hướng tạo giá trị gia tăng ngày cao, gắn với công nghiệp chế biến thị trường; Đẩy nhanh tiến khoa học - kỹ thuật công nghệ sinh học vào sản xuất, nâng cao suất, chất lượng sức cạnh tranh nơng sản hàng hóa, phù hợp đặc điểm vùng địa phương; tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản phẩm lao động ngành công nghiệp dịch vụ; giảm dần tỷ trọng sản phẩm lao động nông nghiệp Hai là, qui hoạch phát triển nông thôn: Khẩn trương xây dựng qui hoạch phát triển nơng thơn, thực chương trình nơng thơn mới; hình thành khu dân cư thị với kết cấu kinh tế - xã hội đồng bộ; phát huy dân chủ nông thôn đôi với xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao trình độ dân trí, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội Ba là, giải lao động, việc làm nông thôn: Chú trọng dạy nghề, giải việc làm cho nông dân Chuyển dịch cấu lao động nông thôn theo hướng giảm nhanh tỷ trọng lao động làm nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động làm công nghiệp dịch vụ Tạo điều kiện để lao động nơng thơn có việc làm ngồi khu vực nơng thơn, kể lao động nước ngoài; đầu tư mạnh cho chương trình xóa đói, giảm nghèo  Phát triển nhanh công nghiệp, xây dựng dịch vụ Một là, cơng nghiệp xây dựng: Khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tác, công nghiệp phần mềm cơng nghiệp bổ trợ có lợi cạnh tranh, tạo nhiều sản phẩm xuất thu hút nhiều lao động; phát triển số khu kinh tế mở đặc khu kinh tế; nâng cao hiệu khu công nghiệp khu chế xuất; Tích cực thu hút vốn ngồi nước để thực dự án quan trọng Hạn chế xuất tài ngun thơ Có sách thu hút chuyên gia giỏi nước ngoài; Xây dựng đồng kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội Phát triển công nghiệp lượng gắn với công nghệ tiết kiệm lượng Tăng nhanh lực đại hóa bưu viễn thơng Hai là, dịch vụ: Tạo bước phát triển vượt bậc ngành dịch vụ, ngành có chất lượng cao, tiềm lớn có sức cạnh tranh; mở rộng nâng cao ngành dịch vụ truyền thống vận tải, thương mại, ngân hàng, bưu viễn thông, du lịch Phát triển mạnh dịch vụ phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; phục vụ đời sống khu vực nông thôn; đổi chế quản lý phương thức cung ứng dịch vụ công cộng  Phát triển kinh tế vùng Một là, có chế sách phù hợp để vùng nước phát triển nhanh sở phát huy lợi so sánh vùng, đồng thời tạo liên kết vùng, khắc phục tình trạng chia cắt khép kín theo địa giới hành Hai là, xây dựng ba vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung miền Nam để tạo đông lực phát triển lan tỏa đến vùng khác, có sách trợ giúp nhiều nguồn lực để phát triển vùng khó khăn  Phát triển kinh tế biển Xây dựng thực chiến lược phát triển kinh tế biển (hệ thống cảng biển vận tải biển, cơng nghiệp đóng tàu biển, khai thác chế biến dầu khí, khai thác chế biến hải sản, phát triển du lịch, ) Sớm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh kinh tế biển khu vực, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh hợp tác quốc tế  Chuyển dịch cấu lao động cấu công nghệ Một là, phát triển nguồn nhân lực có cấu đồng chất lượng cao; giảm tỷ lệ lao động khu vực nông nghiệp, đến năm 2010 50% lực lượng lao động xã hội Hai là, lựa chọn vào công nghệ đại số ngành lĩnh vực then chốt Chú phát triển công nghệ cao để tạo đột phá công nghệ sử dụng nhiều lao động để giải việc làm Ba là, kết hợp chặt chẽ hoạt động khoa học công nghệ với giáo dục đào tạo Thực sách trọng dụng nhân tài Bốn là, đổi chế quản lý khoa học công nghệ, đặc biệt chế tài  Bảo vệ, sử dụng hiệu tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên Một là, tăng cường quản lý tài nguyên quốc gia Quan tâm đầu tư vào lĩnh vực môi trường, khắc phục tình trạng xưống cấp mơi trường Ngăn chặn hành vi hủy hoại gây ô nhiễm môi trường; thực nguyên tắc người gây ô nhiễm phải xử lý ô nhiễm chi trả cho việc xử lý ô nhiễm Hai là, bước đại hóa cơng tác nghiên cứu, dự báo khí tượng - thủy văn, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn Ba là, xử lý tốt mối quan hệ tăng dân số, phát triển kinh tế đô thị hóa với bảo vệ mơi trường, bảo đảm phát triển bền vững Bốn là, mở rộng hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường quản lý tài nguyên thiên nhiên, trọng lĩnh vực quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước + ý nghĩa thực tiễn - sở vật chất kỹ thuật đất nước tăng cường đáng kể,khả độc lập tự chủ kinh tế nâng cao - cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa đại hóa đạt kết quan trọng: tỷ trọng công nghiệp xây dựng tăng, tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp giảm - Cơ cấu kinh tế vùng có điều chỉnh theo hướng phát huy lợi so sánh vùng - Cơ cấu lao động có chuyển đổi tích cực gắn liền với trình chuyển dịch cấu kinh tế ● thành tựu cơng nghiệp hóa đại hóa góp phần quan trọng đưa kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao,bình quân năm 2000 đến 2005 đạt 7,51%,các năm 2006-2007 đạt 8%/năm Điều gops phần quan trọng vào cơng tác xóa đói giảm nghèo.phấn đấu sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020 Câu 3: Những cơng lao to lớn đồng chí Nguyễn Ái Quốc thời kì vận động thành lập Đảng a,Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào Việt Nam, chuẩn bị tư tưởng trị tổ chức cho việc thành lập Đảng: - Ngày – – 1911, từ cảng Nhà Rồng, Nguyễn Ái Quốc làm phụ bếp tàu Đô đốc Trêvin bắt đầu hành trình vạn dặm, hòa vào sống lao động Pháp để tìm đường cứu nước Từ 1911 đến 1917, Người đến nhà nước châu Âu, châu Phi châu Mĩ Cuối năm 1917, Người trở lại Pháp sau năm bôn ba gia nhập Đảng Xã hội Pháp tổ chức Pháp theo đuổi lí tưởng Đại Cách mạng Pháp: Tự do, Bình đẳng Bác - Ngày 18 – – 1919, thay mặt người Việt Nam yêu nước Pháp, Nguyễn Tất Thành với tên gọi Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xai Bản yêu sách nhân dân An Nam Bản u sách đòi phủ Pháp nước đồng minh thừa nhận quyền tự do, dân chủ quyền bình đẳng nhân dân An Nam - Giữa năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ Luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa LêNin đăng báo Nhân đạo Đảng Xã hội Pháp, Luận cương Lê-Nin giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định muốn cứu nước giải phóng dân tộc phải theo đường cách mạng vô sản - Ngày 25 – 12 – 1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Xã hội Pháp họp thành phố Tua Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Pháp Nguyễn Ái Quốc trở thành người đảng viên cộng sản Pháp, đồng thời người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp Từ đây, Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động tiếp tục học tập Nghiên cứu lí luận đường cách mạng thuộc địa để truyền bá vào Việt Nam - Năm 1921, với số người yêu nước An-giê-ri, Ma-rốc, Tuy-ni-di,… Nguyễn Ái Quốc lập Hội Liên hiệp dân tộc thuộc địa Pa-ri để đoàn kết lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân Cơ quan ngôn luận Hội báo Người khổ (1922) Người làm chủ nhiệm kiêm chủ bút Người viết nhiều cho báo Nhân đạo (của Đảng Cộng sản Pháp), Đời sống công nhân (của Tổng Liên đoàn lao động Pháp),… đặc biệt Bản án chế độ thực dân Pháp Các sách báo nói bí mật chuyển Việt Nam góp phần thúc đẩy phong trào dân tộc nước phát triển mạnh mẽ - Tháng – 1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật rời nước Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân ( 10 – 1923 ) bầu vào Ban chấp hành Hội Người lại Liên Xô, vừa nghiên cứu, học tập, viết cho báo Sự thật Đảng Cộng sản Liên Xơ, tạp chí Thư tín Quốc tế Quốc tế Cộng sản Tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V ( 1924 ), Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường quan điểm vị trí chiến lược cách mạng nước thuộc địa, mối quan hệ phong trào công nhân nước đế quốc với phong trào cách mạng nước thuộc địa, vai trò sức mạnh to lớn giai cấp nông dân nước thuộc địa - Ngày 11 – 11 – 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng, truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam Sự chuyển biến kinh tế, xã hội giai cấp Việt Nam ách thống trị thực dân Pháp tạo sẵn điều kiện để Chủ nghĩa xã hội phải làm việc gieo hạt giống công giải phóng thơi - Khi đến Quảng Châu (Trung Quốc), Người tiếp xúc với nhà cách mạng Việt Nam hoạt động chọn số niên hăng hái tổ chức Tâm tâm xã, mở lớp huấn luyện trị ngắn hạn để đào tạo họ thành cán cách mạng đưa nước hoạt động Các giảng Người tập hợp lại in thành Đường cách mệnh, hàm chứa vấn đề đường lối chiến lược sách lược cách mạng Việt Nam - Tháng – 1925, Người sáng lập Hội Việt Nam cách mạng niên lấy Cộng sản đoàn làm nòng cốt Đây tổ chức tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhờ hoạt động lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc Hội Việt Nam cách mạng niên, phong trào cách mạng nước ngày phát triển sôi nổi, khuynh hướng mạng vô sản chiếm ưu phong trào dân tộc Đến năm 1929, Hội Việt Nam cách mạng niên xây dựng sở khắp ba kì Những hoạt động Người từ 1911 đến 1929 có tác dụng định việc chuẩn bị tư tưởng, trị đạo đức cho việc thành lập đảng giai cấp vơ sản Việt Nam b Thống phong trào cộng sản, sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam: - Sau thời gian dài hoạt động có hiệu quả, tổ chức Hội Việt Nam cách mạng niên vai trò lịch sử Sự phát triển mạnh mẽ phong trào cách mạng nước đòi hỏi phải có đảng cách mạng tiên phong đủ sức lãnh đạo đưa phong trào tiếp tục tiến lên Để đáp ứng nhu cầu đó, từ đến cuối năm 1929, Việt Nam xuất ba tổ chức cộng sản Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng Đơng Dương Cộng sản liên đồn - Sự đời ba tổ chức cộng sản nói đánh dấu phát triển vượt bậc phong trào cách mạng nước ta Tuy nhiên trình hoạt động, tổ chức đả kích lẫn nhau, làm giảm uy tín tổ chức cộng sản gây ảnh hưởng tiêu cực đến phong trào cách mạng lên - Từ – đến – – 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị để hợp tổ chức cộng sản Hương Cảng (Trung Quốc) Người chủ trì hội nghị phân tích hoạt động bè phái, chia rẽ ba tổ chức cộng sản tác hại Do yêu cầu cấp thiết cách mạng Việt Nam uy tín đức độ Người nên đã thống tổ chức cộng sản Hội nghị trí hợp tổ chức cộng sản Việt Nam thành đảng nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam Thơng qua cương vắn tắt, sách lược vắn tắt Nguyễn Ái Quốc soạn thảo vạch đường lối, phương hướng cho cách mạng Việt Nam (đây cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam) => Hai thập niên đầu thể kỉ XX, với hoạt động cứu nước, Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác-LêNin vào Việt Nam, chuẩn bị tư tưởng trị tổ chức cho việc thành lập Đảng Đồng thời, Người thành công việc hợp tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 4: Trình bày quan điểm, chủ trương giải vấn đề xã hội Đảng thời kì đổi Một là, kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội - Kế hoạch phát triển kinh tế phải tính đến mục tiêu phát triển lĩnh vực xã hội có liên quan trực tiếp - Mục tiêu phát triển kinh tế phải tính đến tác động hậu xã hội xảy để chủ động xử lý - Phải tạo thống nhất, đồng sách kinh tế sách XH *Hai là, xây dựng hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công xã hội sách phát triển - Nhiệm vụ gắn kết không dừng lại hiệu mà phải pháp chế hóa thành thể chế có tính cưỡng chế, buộc chủ thể phải thi hành *Ba là, sách xã hội thực sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu quyền lợi nghĩa vụ, cống hiến hưởng thụ - Chính sách xã hội có vị trí, vai trò độc lập tương đối so với kinh tế, khơng thể tách rời trình độ phát triển kinh tế, dựa vào viện trợ thời bao cấp - Trong sách xã hội phải gắn bó quyền lợi nghĩa vụ, cống hiến hưởng thụ *Bốn là, coi trọng tiêu GDP bình quân đầu người gắn với tiêu phát triển người (HDI) tiêu phát triển Quan điểm thể mục tiêu cuối cao phát triển phải người, xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh Phát triển phải bền vững, không chạy theo tăng trưởng c) Chủ trương giải vấn đề xã hội *Một là, khuyến khích người dân làm giàu theo pháp luật, thực có hiệu mục tiêu xóa đói giảm nghèo - Tạo hội, điều kiện cho người tiếp cận bình đẳng nguồn lực phát triển - Tạo động lực làm giàu cho đông đảo dân cư tài năng, sáng tạo thân.có sách hạn chế phân hóa giàu nghèo,giảm chênh lệch mức sống nông thôn thành thị *Hai là, bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu, bình đẳng cho người dân, tạo việc làm thu nhập, chăm sóc sức khỏe cộng đồng - Xây dựng hệ thống an sinh XH đa dạng,phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm - Đa dạng hóa loại hình cứu trợ XH, tạo nhiều việc làm nước , đẩy mạnh xuất LĐ - Thực sách ưu đãi XH - Đổi sách tiền lương, phân phối thu nhập XH công bằng, hợp lý *Bốn là, xây dựng chiến lược quốc gia nâng cao sức khỏe cải thiện giống nòi Quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản,giảm nhanh tỉ lệ suy dinh dưỡng Đẩy mạnh công tác bảo vệ giống nòi,kiên trì phòng chống HIV/AIDS tệ nạn XH *Năm là, thực tốt sách dân số kế hoạch hóa gia đình Giảm tốc độ tăng dân số,bảo đảm quy mô cấu dân số hợp lý Xây dựng gia đình no ấm,tiến hạnh phúc *Sáu là, trọng sách ưu đãi xã hội *Bảy là, đổi chế quản lý phương thức cung ứng dịch vụ công cộng - Trong báo cáo trị Ban chấp hành Trung Ương khóa X Đại hội lần thứ XI Đảng tiếp tục đưa chủ trương thực hiên có hiệu tiến cơng xã hội, bảo bảo an sinh xã hội bước sách phát triển: + Tập trung giải tốt sách lao động, việc làm thu nhập + Bảo đảm an sinh xã hội + Nâng cap chất lượng chăm sóc sức khẻo nhân dân cơng tác dân số, bảo chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em + Đáu tranh phòng, chống có hiệu tệ nạn xã hội, nạn giao thơng Câu 5: Trình bày đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Đảng thời kì 1946- 1954 Nếu rõ ý nghĩa đường lối a) Hồn cảnh lịch sử Tháng 11/46 Pháp cơng Hải Phòng, Lạng Sơn khiêu khích ta Hà Nội - Ngày 19/12/46 thường vụ trung ương đảng hợp hội nghị mở rộng làng vạn phúc- hà đông (hà nội) chủ trì Hồ Chí Minh.Hội nghị hạ tâm phát động toàn quốc kháng chiến - Ngày 19/12/46 mệnh lệnh kháng chiến phát nước đồng loạt nổ sung từ miền xuôi đến miền ngược - Sáng 20/12/46 lời kiêu gọi toàn quốc kháng chiến Bác đài phát Thuận lợi: Cuộc chiến tranh ta chiến tranh nghĩa bảo vệ độc lập tự dân tộc, ta có chuẩn bị cần thiết mặt, nên lâu dài, ta có khả đánh thắng quân xâm lược Trong Pháp có khố khắn định kinh tế, trị, quân Khó khăn: Tương quan lực lượng quân yếu địch Ta bị bao vây bốn phía, chưa nước cơng nhận, giúp đỡ Còn qn Pháp lại có vũ khí tối tân, chiếm đóng hai nước Lào, Campuchia số nơi Nam Bộ Việt Nam, có quân đội đứng chân thành thị lớn Miền Bắc b) Quá trình hình thành nội dung đường lối • Q trình hình thành đường lối Đường lối tồn quốc kháng chiến Đảng thể qua văn kiện là: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Hồ Chí Minh (19/12/1946), Chỉ thị "Tồn dân kháng chiến" trung ương Đảng (22/12/1946) tác phẩm "Kháng chiến định thắng lợi" đồng chí Trường Chinh (9/1947) • Nội dung đường lối Mục đích kháng chiến: để tiếp tục nghiệp cách mạng tháng Tám, đánh thực dân Pháp xâm lược, hồn thành giải phóng dân tộc, giành độc lập thống thật cho Tổ quốc + Tính chất kháng chiến: Cuộc kháng chiến ta chiến tranh nhân dân, chiến tranh nghĩa Vì vậy, kháng chiến ta có tính chất dân tộc giải phóng dân chủ + Đối tượng kháng chiến đế quốc Pháp xâm lược, bọn tay sai can thiệp Mỹ + Nhiệm vụ kháng chiến chiến tranh cách mạng có tính chất dân tộc độc lập dân tộc tự Hoan thành giải phóng dân tộc + Phương châm tiến hành kháng chiến: tiến hành chiến tranh nhân dân, thực kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mạnh • Kháng chiến tồn dân: Là tồn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang, có ba thứ quân làm nòng cốt… "Bất kỳ đàn ơng, đàn bà khơng chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, người già, người trẻ Hễ người Việt Nam đứng lên đánh thực dân Pháp", thực người dân chiến sỹ, làng xóm pháo đài • Kháng chiến toàn diện: Đánh địch mặt trị, qn sự, kinh tế, văn hố, ngoại giao • Kháng chiến lâu dài: Là để chống âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh Pháp, để có thời gian để củng cố, xây dựng lực lượng, nhằm chuyển hoá tương quan lực lượng từ chỗ ta yếu địch đến chỗ ta mạnh địch, đánh thắng địch • Kháng chiến dựa sức chính, trước hết phải độc lập đường lối trị, chủ động xây dựng phát triển thực lực kháng chiến, đồng thời coi trọng viện trợ quốc tế + Đảng Cộng Sản Việt Nam người lãnh đạo kháng chiến, lãnh đạo đắn Đảng nhân tố định thắng lợi kháng chiến Tháng 2-1951, Đảng Cộng sản Đông Dương họp Đại hội đại biểu lần thứ II tỉnh Tuyên Quang Đại hội Nghị chia tách Đảng Cộng sản Đông Dương thành ba Đảng cánh mạng để lãnh đạo kháng chiến ba dân tộc thắng lợi Ở Việt Nam, Đảng hoạt động công khai lấy tên Đảng Lao động Việt Nam Báo cáo hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày Đại hội Đảng lao động Việt Nam kế thừa phát triển đường lối cách mạng cương lĩnh trị Đảng thành đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đường lối phản ánh cương Đảng lao động Việt Nam **Nội dung cương + Tính chất xã hội Việt Nam có ba tính chất: Dân chủ nhân dân phần thuộc địa nửa phong kiến Ba tính chất đấu tranh lẫn nhau, mâu thuẫn chủ yếu lúc mâu thuẫn tính chất dân chủ nhân dân tính chất thuộc địa Mâu thuẫn giải trình kháng chiến dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp can thiệp Mỹ + Đối tượng cách mạng Việt Nam có hai đối tượng: •Đối tượng chủ nghĩa đế quốc xâm lược cụ thể lúc đế quốc Pháp bọn can thiệp Mỹ •Đối tượng phụ phong kiến, cụ thể phong kiến phản động + Nhiệm vụ cách mạng: •Đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập thống thật cho dân tộc •Xố bỏ di tích phong kiến nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng •Phát triển chế độ dân chủ nhân dân gây sở cho chủ nghĩa xã hội Ba nhiệm vụ khăng khít với Song nhiệm vụ trước mắt hồn thành giải phóng dân tộc + Động lực cách mạng gồm: Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc Ngồi có thân sĩ (địa chủ) yêu nước tiến Những giai cấp, tầng lớp phần tử họp lại thành nhân dân, mà tảng công nông, lao động trí óc Giai cấp cơng nhân giai cấp lãnh đạo cách mạng + Sắp xếp loại hình cách mạng: Đảng ta vào loại hình cách mạng Lênin (cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng tư sản kiểu cách mạng vô sản) gọi cách mạng Việt Nam cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân Đồng chí Trường Chinh giải thích: Gọi cách mạng dân tộc đánh đổ đế quốc giành độc lập cho dân tộc Gọi cách mạng dân chủ đánh đổ giai cấp phong kiến giành lại ruộng đất cho nông dân Gọi cách mạng nhân dân nhân dân tiến hành cách mạng Đây bổ sung phát triển lý luận cách mạng Đảng ta vào học thuyết Mác- Lênin mà công lao to lớn thuộc đồng chí Trường Chinh + Phương hướng tiến lên cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân định tiến lên chủ nghĩa xã hội Đây trình lâu dài đại thể trải qua ba giai đoạn: •Giai đoạn thứ nhất, nhiệm vụ chủ yếu hồn thành giải phóng dân tộc •Giai đoạn thứ hai, nhiệm vụ chủ yếu xoá bỏ di tích phong kiến nửa phong kiến, thực triệt để người cày có ruộng, phát triển kỹ nghệ, hồn chỉnh chế độ dân chủ •Giai đoạn thứ ba, nhiệm vụ chủ yếu xây dựng sở cho chủ nghĩa xã hội, tiến lên thực chủ nghĩa xã hội Ba giai đoạn không tách rời nhau, mà mật thiết liên hệ, xen kẽ với + Giai cấp lãnh đạo mục tiêu Đảng: "Người lãnh đạo cách mạng giai cấp công nhân Đảng lao động Việt Nam Đảng giai cấp công nhân nhân dân lao động Việt Nam Mục đích Đảng phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để thực tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động tất dân tộc đa số, thiểu số Việt Nam c) Ý nghĩa Đối với nước ta, việc đề thực thắng lợi đường lối kháng chiến, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân làm thất bại chiến tranh xâm lược thực dân Pháp đế quốc Mỹ giúp sức mức độ cao, buộc chúng phải công nhận độc lập, chủ quyền, tồn vẹn lãnh thổ nước Đơng Dương; làm thất bại âm mưu mở rộng kéo dài chiến tranh đế quốc Mỹ, kết thúc chiến tranh lập lại hồ bình Đơng Dương; giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo điều kiện để miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội làm địa, hậu thuẫn cho đấu tranh miền Nam; tăng thêm niềm tự hào dân tộc cho nhân dân ta nâng cao uy tín Việt Nam trường quốc tế Đối với quốc tế, thắng lợi cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc giới, mở rộng địa bàn, tăng thêm lực lượng cho chủ nghĩa xã hội cách mạng giới; với nhân dân Lào Campuchia đập tan ách thống trị chủ nghĩa thực dân cũ giới, trước hết hệ thống thuộc địa thực phân Pháp Đánh giá ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hồ Chí Minh nói: "Lần lịch sử, nước thuộc địa nhỏ yếu đánh thắng nước thực dân hùng mạnh Đó thắng lợi vẻ vang nhân dân Việt Nam, đồng thời thắng lợi lực lượng hồ bình, dân chủ xã hội chủ nghĩa giới" Câu 6: Phân tích chủ truơng Đảng xây dựng hệ thống trị thời kì đổi  Về xây dựng Đảng hệ thống trị: + Đổi phương thức lãnh đạo Đảng, khắc phục bao biện làm thay, đồng thời chống khuynh hướng buông lỏng lãnh đạo Đảng + Đổi phương thức lãnh đạo củaĐảng hệ thống trị phải đặt thể đổi chỉnh đổn Đảng, lĩnh vực khác + Đổi phương thức lãnh đạo Đảng phải đảm bảo giữ vững nguyễn tắc tổ chức hoạt động Đảng + Đổi phương thức lãnh đạo cyar Đảng hệ thống trị cơng việc hệ trọng, có bước đi, cách làm phù hợp Để đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng phải:       Tăng cường xây dựng Đảng trị Nâng cao chất lượng hiệu cơng tác tư tưởng, lý luận Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân Tiếp tục đổi kiện toàn tổ chức, máy Đảng hệ thống trị Kiện tồn tổ chức sở Đảng nâng cao chất lượng Đảng viên Đổi công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ trị nội 10 Ý nghĩa lịch sử nước ta kết thúc thắng lợi 21 năm chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược (tính từ năm 1954), 30 năm chiến tranh cách mạng (tính từ năm 1945), 117 năm chống đế quốc thực dân phương Tây (tính từ năm 1858), quét quân xâm lược khỏi bờ cõi, giải phóng miền Nam, đưa lại độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước; hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân phạm vi nước, mở kỷ nguyên cho dân tộc ta, kỷ nguyên nước hòa bình, thống nhất, chung nhiệm vụ chiến lược, lên chủ nghĩa xã hội; tăng thêm sức mạnh vật chất, tình thần, lực cho cách mạng dân tộc Việt Nam, để lại niềm tự hào sâu sắc kinh nghiệm quý cho nghiệp dựng nước giữ nước giai đoạn sau; góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín Đảng dân tộc Việt Nam trường quốc tế Ý nghĩa đổi với cách mạng giới đập tan phản kích lớn chủ nghĩa đế quốc vào chủ nghĩa xã hội cách mạng giới kể từ sau Chiến tranh giới thứ hai, bảo vệ vững tiền đồn phía Đông Nam Á chủ nghĩa xã hội; làm phả sản chiến lược chiến tranh xâm lược đế quốc Mỹ, gây tổn thất to lớn tác động sâu sắc đến nội tình nước Mỹ trước mắt lâu dài; góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ phòng tuyến quan trọng chúng khu vực Đông Nam Á, mở sụp đổ tránh khỏi chủ nghĩa thực dân mới, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ, tự hòa bình phát triển nhân dân giới Bài học kinh Thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để lại cho Đảg ta nhiều học kinh nghiệm có giá trị lãnh đạo đạo cách mạng Một là, đề thực đường lối nâng cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội nhằm huy động sức mạnh toàn dân đánh Mỹ, nước đánh Mỹ, tiến hành đồng thời chiến lược cách mạng nhăm mục tiêu chủ yếu giải phóng miền Nam thống nước nhà Hai là, tin tưởng vào sức mạnh dân tộc, kiên định tư tưởng chiến lược tiến công, đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược Ba là, thực chiến tranh nhân dân, tìm biện pháp chiến đấu đắn, sáng tạo Bốn là, sở đường lối, chủ trương chiến lược chung đắn phải có cơng tác tổ chức thực giỏi, động, sáng tạo cấp đảng quân đội, ngành, địa phương, thực phương châm giành thắng lợi bước để đến thắng lợi hoàn toàn Năm là, phải coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng hậu phương tiền tuyến; phải thực liên minh ba nước Đông Dương tranh thủ tối đa đồng tình, ủng hộ ngày to lớn nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân phủ nước yêu chuộng hòa bình, cơng lý giới Câu : Trình bày mục tiêu, nhiệm vụ, tư tưởng đạo đường lối đối ngoại,hội nhập kinh tế quốc tế Đảng * Cơ hội thách thức + Cơ hội: xu hào bình hợp tác, phát triển xu tồn cầu hóa tạo thuận lợi cho nước ta mở rôngj hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển kinh tế Mặc khác thành tự qua gần 30 năm đổi tạo mới, lwucj để nước ta mở rộng nâng cao hiệu hợp tác quốc tế 12 + Thách thức: Các vãn đề toàn cầu gây tác động bất lợi với nước ta, kinh tết nước tra chịu sức ép cạnh tranh gay gắt Các lực thù địch sức chống phá cách mạng nước ta * Mục tiêu: - Lấy việc giữ vững mơi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tê- xã hội làlợi ích cao tổ quốc Mở rộng đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế để tạothêm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; kết hợp nội lực với cácnguồn lực từ bên tạo thành nguồn lực tổng hợp để đẩy mạnh cơng nghiệp hóa,hiện đại hóa, thực dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh;phát huy vai trò nâng cao vị Việt Nam quan hệ khu vực quốc tế .* Nhiệm vụ: - Giữ vững mơi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộcđổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước,xây dựng bảo vệ tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào đấu tranh chung củanhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội * Tư tưởng đạo: - Bảo đảm lợi ích dân tộc chân xây dựng thành cơng bảo vệ vữngchắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đồng thời thực nghĩa vụ quốc tế theo khả năngcủa Việt Nam - Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đơi với đẩy mạnh đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại - Năm vững hai mặt hợp tác đấu tranh quan hệ quốc tê; cố gắng thứcđẩy mặ hợp tác, phải đấu tranh hình thức mức độ thích hợp vớitừng đối tác; đấu tranh để hợp tác; tránh trực diện đối đầu, tránh bị đẩy vào cô lập - Mở rộng quan hệ với quốc gia vùng lãnh thổ giới, khơng phânbiệt chế độ trị xã hội - Kết hợp đối ngoại Đảng, đối ngoại nhà nước đối ngoại nhân dân Xác định hội nhập kinh tế quốc tê công việc tồn dân - Giữ vững ổn định trị, kinh tế-xã hội ; giữ gìn sắc dân tộc; bảo vệ mơi trường sinh thái q trình hội nhập kinh té quốc tê - Phát huy tối đa nội lực đôi với thu hút sử dụng có hiệu nguồn lựcbên ngồi; xây dựng kinh tế độc lập tự chủ - Trên sở thực cam kết gia nhập WTO, đẩy nhanh nhịp độ cải cáchthẻ chế, chế, sách phát triển kinh tế phù hợp với chủ trương, định hướng củaĐảng Nhà nước - Giữ vững tăng cưòng lãnh đạo Đảng, đồng thời phát huy vai trò củaNhà nước, Mặt trận Tổ quốc đòan thể nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làmchủ nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết tồn dân tiến trình hộinhập kinh tế quốc tế Câu 9: Trình bày kết quả, ý nghiã nguyên nhân thắng lợi học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám năm 1945 - Kết quả: + Mở đầu kháng chiến quân dân ta phổi hợp chặt chẽ tiêu diệt địch thị xã, thành phó, làm cho địch phân tán khó đổi phó 13 + Chiến dịch Thu Đơng 1947 làm thất bại chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh Pháp + Giữ vững phát huy quyền chủ động chiến lược, tiến công địch giành thắng lợ chiến Đông Xuân 1953- 1954 chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 - Ý nghĩa + Đối với dân tộc: Đánh bại chiến tranh xâm lược thực dân Pháp, buộc thực dân Pháp phải thừa nhân thống nhât chủ quyền toán vẹn lãnh thổ Việt Nam Thắng lợi kháng chiến chống Pháp mở đầu phá sản cuả chủ nghĩa thực dân, nhân dân ta bảo vệ phát triển thành cách mạng tháng Tám giải phóng hồn tồn miền Nam Đã đưa cách mạng nước chuyển sang giai đoạn nước tiến hành đồng thời chiến lược cách mạng Qua kháng chiến, quân đội nhân dân, công an nhân dân luyện trưởng thành phát triển mạnh mẽ + Đối với quốc tế: cổ vũ mạnh mẽ dân tộc bị áp chống chủ nghĩa đế quốc, chống chủ nghĩa thực dân giành đọc lập dân tộc tiến xã hội, gương sáng ý chí tâm chiến đấym nghệ thuật phát động tổ chức chiến tranh nhân dân Đã làm thức tính phong trào đầu tranh giải phóng dân tộc nước thuộc địa Pháp, cổ vũ phong trào cách mạng châu Á, châu Phi, Châu MỸ La tinh - Nguyên nhân thăng lợi: + Có lãnh đạo vững vàng Đảng, đứng đầu chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chiến tranh nhân daanm toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức chính, biết tổ chức, động viên tồn dân đánh giặc + Có lực lượng vũ trang thứ quân Đảng trực tiếp lãnh đọa, lực lượng định tiêu diệt địch chiến trường + Có quyền dân chủ nhân dân củng cố vững mạnh làm công cụ sắc bén tổ chức chức tồn dân kháng chiến + Có liên minh chiến đấu dân tộc Việt Nam, Lào Campuchia, đồng tình giúp đỡ nước xã hội chủ nghĩa, Liên Xô Trung Quốc, dân tộc yêu chuộng hóa bình giới - Bài học kinh nghiệm : + Xác định đắn quán triệt sâu rộng đường lối cho tồn Đảng, tồn qn, tồn dân thực Đó là, đường lối kháng chiến tồn dân, tồn diện, lâu dài, dựa vào sức + Kết hợp chặt chẽ đắn nhiệm vụ chống đế quốc nhiệm vụ chống phong kiến, xây dựng hậu phương ngày vững mạnh đáp ứng yêu cầu ngày cao kháng chiến + Thực phương châm vừa kháng chiến, vừa xây dựng chế độ mới, xây dựng hậu phương ngày vững mạnh đáp ứng yêu cầu ngày cao kháng chiến + Quán triệt tư tưởng chiến lược kháng chiến gian khổ lâu dài, đồng thời tích cực chủ động đề phương thức tiến hành chiến tranh thích hợp, vừa chiến đầu vừa xây dựng lực lượng chiến đâu, kết hợp đấu tranh quân với đấu tranh ngoại giao đưa khánh chiến đến thắng lợi 14 + Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức, nâng cao sức chiến chiến đấu hiệu lực lãnh đạo Đảng trong chiến tranh Câu 10: Nêu rõ mục tiêu, quan điểm Đảng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ** Mục tiêu:   Mục tiêu chung: + Thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa + Thực thắng lợi mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh ‘’ xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ( Thể chế kinh tế phải phù hợp nguyên tắc kinh tế thị trường: bảo đảm thực đầy đủ cam kết hội nhập kiinh tế quốc tế, cam kết thương mại hàng hóa, dịch vụ, sở hữu trí tuệ) Mục tiêu cụ thể đến năm 2010: + Một là: bước xây dựng đồng hệ thống pháp luật, bảo đảm cho kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển thuận lợi + Hai là, Phát huy vai trò đạo kinh tế nhà nước đôi với phát triển nhanh mạnh mẽ thành phần kinh tế loại hình doanh nghiệp Hình thành số tập đồn kinh tế, tổng cơng ty đa sở hữu, áp dụng mơ hình quản trị đại, có lực cạnh tranh quốc tế + Ba là: đổi mơ hình tổ chức phương thức hoạt động đơn vị nghiệp hành + Bốn là: phát triển đồng bộ, đa dạng loại thị trường thống nước, bước liên thông với thị trường khu vực giới + Năm là: giải tốt mối quan hệ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội đảm bảo tiến bộ, công xã hội, bảo vệ môi trường + Sáu là: cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội nhân dân quản lý, phát triển kinh tế - xã hội ** Quan điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Nhận thức đầy đủ, tôn trọng vận dụng đắn quy luật khách quan kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế + Kinh tế thị trường hoạt động tuân theo qui luật : giá trị, cung cấp, lợi nhuận, cạnh tranh + Thực cam kết, thông lệ quốc tế “ luật chơi”, “ người chôi”, “sân chơi” Tức cả thể chế Nhà nước, tổ chwucs chế thực thi, đồng thời khơng ly mơi trường Việt Nam - Bảo đảm tính đồng phận cấu thành thể chế kinh tế, yếu tố thị trường loại thị trường; thể chế kinh tế với thể chế trị, xã hội; nhà nước, thị trường xã hội Gắn kết hài hòa tăng trưởng kinh tế với tiến công xã hội, phát triển văn hóa bảo vệ mơi trường + Coi trọng tính đồng bộ, tồn diện, tác động lẫn thực mục tiêu “ Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” + Thể chế kinh tế( luật, tổ chức, phương thức), yếu tố thị trường ( giá cả, cạnh tranh, quản lý độc quyền, ký kết hợp đồng), vai trò Đảng lãnh đâọ, Nhà nước quản lý- phân rõ vai trò Nhà nươc, doanh nghiệp, xã hội 15 - Chủ động tích cực giải vấn đề lý luận thực tiễn quan trọng, xúc, đồng thời phải có bước vững chắc, vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm + Trong 20 năm đổi mỡi nhiều vấn đề lý luận thực tiễn giải quyết, song vấn đề lý luận thực tiễn chưa giải như: SƠ hữu, thành phần kinh tế, cổ phần hóa, giải quan hệ thị trường – Nhà nước – doanh nghiệp- người dân: vai trò nhà nước Pháp quyền; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… tập chung giải + Phương thức, cách làm thận trọng, vững chắc, khơng vội vàng - Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường nhân loại kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi nước ta, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội - Nâng cao lực lãnh đạo Đảng, hiệu lực hiệu quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh hệ thống trị q trình hồn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Câu 11: So sánh điểm giống khác Cương lĩnh trị (3/2/1930) Luận cương trị tháng 10/1930? Nguyên nhân So sánh giống khác *giống nhau: Cương lĩnh trị Đảng (3/2/1930) luận cương trị(10/1930) có điểm giống sau: 1)cả văn kiện xác định tích chất cách mạng VN(Đông Dương) : CM tư sản dân quỳên CMXHCN, nhiệm vụ CM nối tiếp khơng có tường ngăn cách 2) xác định mục tiêu CNVN(ĐD)là độc lập dân tộc ruộng đất dân cày 3)Khẳng định lực lượng lãnh đạo CmVN đảng cộng sản , đảng lấy chủ nghĩa Mac-Lenin làm tảng mà đội quân tiên phong giai cấp công nhân 4)khẳng định CMVN (đd) phận khăng khít CMTG, giai cấp vơ sản VN phải đồn kết với VSTG vơ sản Pháp 5)xác định vai trò sức mạnh giai cấp công nhân Như có giơng văn kiện thấm nhuần chủ nghĩa Mac-lenin cách mạng vô sản chiụ ảnh hưởng CMtháng 10 Nga *Khác nhau: kiện có điểm giơng nhưngvẫn có nhiều điểm khác :Cưong lĩch trị xây dựng đường lỗi CMVN Luận cương rộng hơn(Đơng Dương)cụ thể : 1)xác định kẻ thù& nhiệm vụ , mục tiêu CM: _trong cương lĩnh trị xác định kẻ thù, nhiệm vụ cmVM đánh đổ đế quốc bọn phong kiến tư sản ,tay sai phản cách mạng (nhiệm vụ dân tộc dân chủ).Nhiệm vụ dân tộc đựôc coi nhiệm vụ hàng đầu cm, nhiệm vụ dân chủ dựa vào vấn đề dân tộc để giải Như mục tiêu cưong lĩnh xác định: làm cho Vn hoàn toàn độc lập, nhân dân đươjc tự do, dân chủ , bình đẳng,tịch thu ruộng đất bọn đế quốc Việt gian chia cho dân cày nghèo,thành lập phủ cơng nơng binh tổ chức cho quan đội cơng nơng,thi hành sách tự dân 16 chủ bình đẳng Luận cương trị xác định:đánh đổ phong kiến đế quốc để làm cho Đơng Dương hồn tồn độc lập.đua lại ruộng đất cho dân cày,nhiệm vụ dân chủ dân tộc tiến hành lúc có quan hệ khăng khít với nhau.Vịêc xác định nhiệm vụ Luận cương đáp ứng yêu cầu khácg quan đồng thưòi giải mâu thuẫn xã hội VN lúc mâu thuẫn dân tộc mâu thuẫn giai cấp ngày sâu sắc.Tuy nhiên luận cương chưa xác định kẻ thù ,nhiệm vụ hàng đầu nướcthuộc địa nửa phong kiến.Như Mục tiêu luận cương hướng tới giải đựợc quyền lợi giai cấp công nhân Vn khơng phải tồn giai cấp xã hội _lực lượng CM:trong CLCT xác định lực lượng cách mạng giai cấp công nhân cà nông dân bên cạnh phải liên minh đồn kết với TTS, lợi dụng trung lập Phú nông trung tiểu địa chủ ,TSDT chưa ramặt phản cách mạng,Như việc xác định lực lượng nòng cốt cách mạng giai cấp cơng nhân cương lĩnh phát huy sức mạnh khối đoàn kết dân tộc, hướng vào nhiệm vụ hàng đầu giải phóng dân tộc luận cương xác định động lực CM CN&ND, chưa phát huy khối đoàn kết dântộc,phát huy sức mạnh TS,TTS,trung tiểu địachủ Tóm lại LC thể văn kiện tiếp thu đươjc quan điểm chủ yếu cương vắn tắt sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt xác định nhiệm vụ nòng cốt CM.Tuy nhiên luận cương cso mặt hạn chế định:sử sụng cách dập khuân máy móc chủ nghĩa Maclenin vào CM VN,còn nhấn mạnh đấu tranh giai cấp,đánh giá khong khả cách mạngcủa TTS, TS>dại chủ yêu nước,chưa xác định nhiệm vụ hành đầu nước thuộc địa nửa phong kiến GPDT cương lĩnh sơ lược vắn tắt nhưng vạch phương hương CM nước ta, phát triwnr từ CMGPDT>>CMXHCN.Cương lĩnh thể vận dụng đắn sáng tạo nhạy bén chủ nghĩa Maclenin vào hoàn cảnh cụ thể VN,kết hợp nhuần nhuyễn Cn yêu nước CNQTVS,giữa tư tưởng CNCS thực tiễn CMVNnó thể thấm nhuần quảng đại giai cấp cách mạng./.khác Câu 12: Phân tích gia đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế - Hoàn cảnh lịch sử: +sự phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học-kỹ thuật đại, có tác động mạnh mẽ sâu sắc đến quốc gia giới + + trật tự cực(LX-Mỹ) hình thành sau chiến tranh giới thứ sụp đổ, giới ngày hình thành trận tự đa cực, xu phát triển chung: hòa bình, hợp tác, phát triển + nước chuyển từ đối đầu, chạy đua vũ trang sang đối thoại, hợp tác, chạy đua phát triển kinh tế coi tiêu chí khẳng định sức mạnh vị quốc gia + nước TBCN lợi dụng cách mạng khoa học kỹ thuật tiến hành cải cách để vượt qua khủng hoảng ngày phát triển động trở nên giàu có, nước xhcn đứng đầu LX lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng - xu tồn cầu hóa tác động tồn cầu hóa 17 =>các quốc gia cẩn phải tận dụng thời để hội nhập phát triển đồng thời vượt qua thách thức hạn chế tác động tiêu cực q trình tồn cầu hóa q trình hội nhập phát.triển - tình hình nước: + cuối thập niên 80 kỉ XX đất nc ta lâm vào khủng hoảng kinh tế-xh nghiêm trọng nguyên nhân sau: Hậu nặng nề chiến tranh kéo dài; bị nước đứng đầu Mỹ bao vây, cấm vận, lập; Đảng Nhà nc ta trì lâu chế quản lý kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp(19541986) a)giai đoạn từ 1986-1996 - ĐH VI( 12/1986) + đề yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với nước ngồi hệ thống xhcn, với nước cơng nghiệp phát triển, với tổ chức quốc tế tư nhân nc ngồi ngun tắc bình đẳng, hai bên có lợi + thực chủ trương ĐH VI, 12/1987 luật đầu tư nc VN đc ban hành tạo sở pháp lý cho hoạt động đầu tư nc ngồi vào VN 5/1988, Bộ trị Quyết định số 13 nhiệm vụ, sách đối ngoại tình hình mới, đề chủ trương kiên chủ động chuyển đấu tranh từ tình trạng đối đầu sang đối thoại hợp tác phát triển, hòa bình ; kiên mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế, đa dạng hóa mối quan hệ đối ngoại - ĐH VII ( 6/1991) + chủ trương “ hợp tác bình đẳng có lợi với tất nc, khơng phân biệt chế độ trị, xh, nguyên tắc tồn hòa bình” + phương châm: VN muốn làm bạn với tất nước cộng đồng giới, phấn đấu hòa bình, độc lập dân tộc phát triển + sách đối ngoại với nc cụ thể: Với Lào CPC: thực đổi phương thức hợp tác, trọng hiệu tinh thần bình đẳng Với TQ: bình thường hóa quan hệ, bước mở rộng quan hệ hợp tác Việt-Trung Với nc Đông Nam Á: mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị Với Hoa Kì: thúc đẩy nhanh q trình bình thường hóa quan hệ VN_Hoa Kì =>như đường lối đối ngoại mà Đảng đề giai đoạn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, sở tư tưởng đạo: giữ vững nguyên tắc độc lập, 18 thống cnxh, đồng thời phải động, sáng tạo, linh hoạt phù hợp với đk hoàn cảnh cụ thể VN tình hình giới * kết đạt đc: - phá bao cấm vận lực thù địch, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho nghiệp xd bảo vệ tổ quốc - 10/10/1991 bình thường hóa quan hệ với TQ, 11/1992 phủ Nhật định nối lại viện trợ ODA cho VN, 11/7/1995 Mỹ rỡ bỏ cấm vận nc ta - lần l.sử, VN có quan hệ thức với tất thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, năm 1993, VN khai thông quan hệ quốc tế với tổ chức tài tiền tệ quốc tế - 7/1995 VN thức gia nhập tổ chức khu vực ASEAN, tham gia khu vực mậu dịch tự ASEAN(AFTA) b) giai đoạn 1996-nay: bổ sung phát triển đường lối đối ngoại theo phương châm chủ động, tích cực hội nhập kinh tế - ĐH VIII (1996): + Đảng k.định, VN tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác nhiều mặt với nước, trung tâm kinh tế, trị khu vực quốc tế đồng thời chủ trương xd kt mở, đẩy nhanh trình hội nhập + cụ thể: Tăng cường quan hệ với nc láng giềng nc khu vực ASEAN Không ngừng quan hệ ủng hộ củng cố với nc bạn bè truyền thống Coi trọng quan hệ với nc phát triển trung tâm kinh tế, trị giới Đồn kết nc phát triển, với phong trào không liên kết Tham gia tích cực đóng góp cho phát triển tổ chức quốc tế, diễn đàn quốc tế + ĐH này, Đảng ta có chủ trương hồn tồn với trước 1.chủ trương mở rộng quan hệ với Đảng cầm quyền Đảng khác 2.quán triệt yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân 3.Đảng đưa chủ trương thử nghiệm để tiến tới đầu tư nc - ĐH IX (4/2001): + chủ trương: đẩy mạnh chủ động hội nhập kt quốc tế khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực + phương châm: VN sẵn sàng bạn, đối tác tin cậy nc cộng đồng quốc tế, phấn đấu hòa bình, độc lập phát triển 19 - ĐH X (4/2006): + Đảng nêu lên quan điểm: thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển, sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế + chủ trương: chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Chủ động - ĐH X (4/2006): + + Đảng nêu lên quan điểm: thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển, sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế + chủ trương: chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Chủ động hội nhập kt quốc tế: hoàn tồn chủ động định đường lối, sách hội nhập kinh tế quốc tế, không để rơi vào bị động; phân tích, lựa chọn phương thức hội nhập, dự báo đc tình thuận lợi khó khăn hội nhập kt quốc tế Tích cực hội nhập kt quốc tế: khẩn trương chuẩn bị, điều chỉnh, đối bên trong, từ phương thức lãnh đạo quản lý đến hoạt động thực tiễn, từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp; khân trương xd lộ trình, kế hoạch, hồn chỉnh hệ thống pháp luật, nâng cao suất cạnh tranh doanh nghiệp kt; tích cực phải thận trọng vững * kết : - giải hòa bình vấn đề biên giới, lãnh thổ, biển đảo với nc liên quan - mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa - thu hút đầu tư nc mở rộng thị trường, tiếp thu khoa học công nghệ kĩ quản lý - bc đưa hoạt động doanh nghiệp kt vào môi trường cạnh tranh Câu 13: Trình bày nội dung ý nghĩa chủ trương chuyển hướng đạo chiến lược Đảng thời kì 1939- 1945  -  NỘI DUNG Đặt nhiệm vụ đánh để quốc tay sai, giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tạm gác hiệu cách mạng ruộng đất Đặt giải vấn đề dân tộc phạm vi nước Đông Dương , Lập mặt trận dân tộc nước, Việt Nam Mặt trận Việt Nam để đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc Quyết định xúc tiến khởi nghĩa vũ trang nhiệm vụ trung tâm toàn Đảng, toàn dân Con đường giành quyền từ khởi nghĩa phần tiến lên tổng khởi nghĩa nước Xây dựng Đảng vững mạnh đáp ứng yêu cầu lãnh đạo xây dựng lực lượng lãnh đạo tổng khởi nghĩa Ý NGHĨA 20 - Về lý luận: Đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc cảu Đảng dổi tư trị, tìm khâu đột phá thực cách mạng tiến bước để tiến dài Về thực tiễn: Quyết định trưc tiếp đến thắng lợi tổng khổi nghĩa giành quyền nươc tháng 8/1945 Câu 14: Nêu rõ phát triển tư Đảng kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X Câu 15: Nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi, học kinh nghiệm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) •Nguyên nhân thắng lợi Có lãnh đạo vững vàng Đảng, đứng đầu chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức chính, biết tổ chức, động viên tồn dân đánh giặc Có lực lượng vũ trang thứ quân làm nòng cốt, Đảng trực tiếp lãnh đạo, lực lượng định tiêu diệt địch chiến trường - Có quyền dân chủ nhân dân củng cố mạnh, công cụ sắc bén tổ chức tồn dân kháng chiến Có liên minh nước Việt Nam, Lào, Campuchia, đồng tình giúp đỡ nước xã hội chủ nghĩa Trung Quốc Liên Xô đồng tình nhân dân u chuộng hòa bình giới •Ý nghĩa thắng lợi Thắng lợi kháng chiến chấm dứt chiến tranh xâm lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị thực dân Pháp gần kỉ đất nước ta; miền Bắc nước ta giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo sở để nhân dân ta giải phóng hồn tồn miền Nam, thống Tổ quốc Thắng lợi kháng chiến giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh giới thứ hai, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa chúng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc nước thuộc địa giới - Qua kháng chiến, quân đội ta tơi luyện trưởng thành mạnh mẽ •Bài học kinh nghiệm Thứ nhất, đề đường lối đắn quán triệt sâu rộng đường lối cho tồn Đảng, tồn qn, tồn dân thực hiện, đường lối chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, tồn diện, lâu dài dựa vào sức Thứ hai, kết hợp chặt chẽ, đắn nhiệm vụ chốngđế quốc với nhiệm vụ chống phong kiến xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, gây mầm mống cho chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ tập trung hàng đầu chống đế quốc, giải phóng dân tộc, bảo vệ quyền cách mạng Thứ ba, thực phương châm vừa kháng chiến, vừa xây dựng chế độ mới, xây dựng hậu phương ngày vững mạnh đáp ứng yêu cầu ngày cao kháng chiến 21 Thứ tư, quán triệt tư tưởng chiến lược kháng chiến gian khổ lâu dài, đồng thời tích cực chủ động đề phương thức tiến hành chiến kháng chiến thích hợp, vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng, kết hợp đấu tranh quân với đấu tranh ngoại giao đưa kháng chiến đến thắng lợi chiến Thứ năm, tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu hiệu lực Đảng kháng Câu 16: Trình bày mục tiêu quan điểm Đảng xây dựng hệ thống trị nước ta thời kì đổi - - Mục tiêu: + Nhằm thực tốt dân chỉu xã hội chủ nghaixm phát huy đầy đủ quyền làm chủ nhân dân + Toàn tổ chức hoạt động hệ thống trị nước ta giai đoạn nhằm xây dựng hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyền lợi thuộc nhân dân Quan điểm: + Kết hợp chặt chẽ từ đầu đổi kinh tế với đổi trị, đổi kinh tế làm trọng tầm, đồng thời nước đổi trị + Đổi tổ chức phương thức hoạt động hệ thống trị khơng phải hạ thấp thay đổi chất hệ thống trị nhằm tăng cường vai trò Đảng, hiệu lực quan lý Nhà nước, phát huy quyền làm chủ Nhân dân + Đổi hệ thống trị cách tồn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức cách làm thích hợp + Đổi mối quan hệ phận cấu thành hệ thống trị với với xã hội, tạo vận động chiều theo hướng tác động thúc đẩy xã hội phát triền Câu 17: Phân tích chuyển biến Thế giơi Việt Nam cuối kỉ 19 đầu kỉ 20 Hoàn cảnh giới a) Sự chuyến biên chủ nghĩa tư hậu Từ nửa sau kỉ XIX, chủ nghĩa tư chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh → Yêu cầu thiết thị trường, dẫn tới chiến tranh xâm lược quốc gia PK phương Đông, biến quốc gia thành thị trường tiêu thụ hàng hóa Chiến tranh giới thứ bùng nổ (1914- 1917) làm nảy sinh mâu thuẫn: Mâu thuẫn Đế Quốc với Đế Quốc, mâu thuẫn dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa Đế Quốc b) Sự đời chủ nghĩa Mác- lênin Giữa kỉ XIX phong trào đấu tranh giai cấp công nhân phát triển mạnh, đặt u cầu thiết phải có hệ thống lí luận khoa học với tư cách vũ khí, tư tưởng giai cấp công nhân → Chủ nghĩa Mác Leenin đời Nguyễn Ái Quốc tiếp thu chủ nghĩa Mác- Leenin tìm thấy đường cứu nước đắng cho cách mạng Việt Nam “ đường cách mạng vô sản” năm 1920 22 - Chủ nghĩa Mác – Leenin tảng tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam c) Cách mạng tháng Mười Nga Quốc tế Cộng Sản Năm 1917,cách mạng tháng Mười Nga thành công cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giai cấp công nhân, nhân dân nước động lực thúc đẩy đời nhiều Đảng cộng sản nước Đảng Cộng Sản Đức, ĐCS Hunggri ( 1918), ĐCS Mỹ ( 1918), ĐCS Anh, ĐCS Pháp( 1919), ĐCS Trung Quốc, ĐCS mông CỔ ( 1921),… Tháng – 1919, Quốc tế cộng sản thành lập Tại Đại hội II (1920), Sơ thảo lần thứ Luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin cơng bố Hồn cảnh nước Xã hội Việt Nam cai trị thực dân Pháp - Ngày 31/8/1858, Pháp tiến hành xâm lược nước ta bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng Chính sách cai trị cuả thực dân Pháp: +Về trị: Chúng thực chun chế trị, bóp nghẹt tự dân chủ, chia cắt đât nước để dễ bề cai trị Xóa bỏ nước ta đồ giới Nước ta trở thành nước nửa phong kiên nửa thực dân +Về kinh tế: Duy trì phương thức bóc lột phong kiến kết hợp với du nhập hạn chế phương thức sản xuất TBCN Pháp thơn tính tất lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thơng, khai khống,… làm cho kinh tế nước ta không phát triển được, què quặt, phụ thuộc vào thực dân Pháp + Về văn hố: Thực hiên sách ngu dân nơ dịch, trì hủ tục lạc hậu 90% dân số khơng biết chữ Tình hình giai cấp mâu thuẫn xã hội Việt nam: Kết cấu xã hội thay đổi: xuất giai cấp (công nhân, tư sản, tiểu tư sản) Mỗi giai cấp có địa vị kinh tế thái độ trị khác Trong giai cấp cơng nhân Việt Nam lực lượng xã hội tiên tiến, đại diện cho phương thức sản xuất Tính chất xã hội thay đổi: Từ xã hội phong kiến túy chuyển sang xã hội thuộc địa, nửa phong kiến Mâu thuẫn dân tộc số 1, giải mâu thuẫn dân tộc sở giải mâu thuẫn giai cấp Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến tư sản - Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến + Phong trào Cần Vương (1885 – 1896): Do vua Hàm Nghi thượng thư binh Tôn Thất Thuyết phát động Một số khởi nghĩa điển hình theo chiếu Cần vương: Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê… + Phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913) - Phong trao yêu nước theo khuynh hương dân chủ tư sản: - Đầu kỉ XX: 23 + Phan Bội Châu lập Hội Duy tân (1904), tổ chức phong trào Đông Du (1906 – 1908), lập Việt Nam Quang phục hội (1912) + Phan Châu Trinh với phong trào Duy tân (1906 – 1908) + Phong trào Đông Kinh nghĩa thục ( 1907) Phong trào yêu nước theo khuynh hương Vô sản - Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng - Quá trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc: + Ngày 5-6-1911, Người rời bến cảng Nhà Rồng + Cuối năm 1917, Người trở lại Pháp, tham gia Đảng Xã hội Pháp lập “Hội người Việt Nam yêu nước” + Năm 1919, gửi tới Hội nghị Vécxai yêu sách đòi quyền tự dân tộc thuộc địa +Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ Luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lênin Người tìm thấy đường giải phóng dân tộc đắn + 12-1920, Đại hội Đảng Xã hội Pháp thành Tua, Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp + Người khẳng định đường cứu nước giải phóng dân tộc: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, khơng có đường khác đường cách mạng vô sản” + Từ năm 1923 đến cuối năm 1924, Người hoạt động Liên Xô Dự Hội nghị quốc tế, Đại hội V Quốc tế cộng sản, đọc tham luận, viết nhiều báo… + Từ cuối năm 1924, Người Quảng Châu (TrungQuốc), trực tiếp chuẩn bị thành lập Đảng Tham gia lập “Hội Liên hiệp dân tộc áp Á Đông”… + Năm 1927, giảng Người Hội Liên hiệp dân tộc thuộc địa Á Đông xuất thành sách “Đường cách mệnh” Đường cách mệnh trang bị mặt lý luận cho cách mạng Việt Nam ** Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: -Trước Chiến tranh giới thứ nhất, phong trào tự phát với hình thức đấu tranh: bỏ trốn tập thể, phá giao kèo, đốt lán trại, đánh cai ký, đưa đơn phản kháng… Sau Chiến tranh giới thứ nhất, phong trào có mầm mống tự giác đánh dấu từ bãi công Ba Son (1925) -Từ năm 1926 – 1929: Với hoạt động tích cực “Hội Việt Nam cách mạng niên”, từ năm 1928 – 1929 phong trào cơng nhân có bước phát triển tới mức tự giác 24 - Đến năm 1929, phong trào công nhân phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có đảng lãnh đạo, nhận thức chưa thống nhất, dẫn đến hình thành tổ chức cộng sản vào năm 1929 + – 1929, Đông Dương cộng sản Đảng thành lập (tại số nhà 312 Khâm Thiên, Hà Nội), + Tháng 7-1929, An Nam Cộng sản Đảng đời + Tháng 9-1929, đảng viên tiên tiến Đảng Tân Việt thành lập Đơng Dương Cộng sản liên đồn Câu 19: Nội dung Luận cương Chính trị tháng 10/1930? “Luận cương trị tháng 10– 1930” Hồn cảnh đời Từ 14- 30/10/1930 hội nghị BCH TW họp lần thứ Hương Cảng, Trần Phú chủ trì Nội dung hội nghị gồm: Thảo luận Luận cương trị, định đổi tên Đảng từ Đảng cộng sản Việt Nam thành Đảng cộng sản Đông Dương, hội nghị đại biểu trí bầu đồng chí Trần Phú làm tổng bí thư •Năm 1930: Tháng 4-1930 Trần Phú sau thời gian học tập Liên Xô đượcquốc tế cộng sản cử nước Đến tháng 7-1930 đợc bổ sung vào BCH TWĐảng * Nội dung Luận cương: - Về mâu thuẫn xã hội: "Một bên thợ thuyền dân cày phần tử lao khổ, bên địa chủ phong kiến, tư chủ nghĩa đế quốc" - Về tính chất mục tiêu chiến lược cách mạng Đông Dương: Lúc đầu cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa phản đế "Tư sản dân quyền cách mạng thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng Sau cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ tư mà thẳng lên đường xã hội chủ nghĩa" - Về nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền: Đấu tranh để đánh đổ di tích phong kiến, thực hành cách mạng ruộng đất; đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho Đơng Dương hồn tồn độc lập Hai mặt tranh đấu liên lạc mật thiết với " vấn đề thuộc địa cốt cách mạng tư sản dân quyền" -Về lực lượng cách mạng : +Công nhân nông dân hai động lực cách mạng, giai cấp cơng nhân động lực mạnh, giai cấp lãnh đạo cách mạng; nông dân động lực đông đảo mạnh cách mạng +Tư Sản thương nghiệp đứng đế quốc chống Cộng sản Tư sản cơng nghiệp đứng quốc gia cải lương, cách mạng phát triển cao họ đứng đế quốc +Trong giai cấp tiểu tư sản: phận thủ cơng nghiệp dự, thành phần thương gia khơng tán thành cách mạng, trí thức có xu hướng quốc gia hăng hái thời kì đầu, phần tử lao khổ theo cách mạng mà - Về phương pháp cách mạng: Đảng phải lãnh đạo nhân dân chuẩn bị tiến lên võ trang bạo động để giành quyền - Về mối quan hệ cách mạng Đông Dương cách mạng giới: cách mạng Đông Dương phận cách mạng vô sản giới - Về vai trò lãnh đạo Đảng: Sự lãnh đạo Đảng Cộng sản điều kiện cốt yếu cho thắng lợi cách mạng Muốn vậy: + Đảng phải có đường lối đắn, gắn bó với giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm tảng +Đảng phải đội tiên phong giai cấp công nhân, đại biểu cho quyền lợi giai cấp công nhân, đấu tranh cho mục tiêu chủ nghĩa cộng sản +Đảng phải liên lạc mật thiết với vô sản dân tộc thuộc địa, với vô sản Pháp 25 =>Như vậy, hội nghị Trung ương 10/1930 có số định quan trọng đường lối cách mạng Việt Nam Hội nghị bầu ban chấp hành trung ương thức đồng chí Trần Phú Tổng bí thư Ý nghĩa:  Xác định vấn đề có tầm chiến lược cho cách mạng  Trang bị mặt tư tưởng cho người cộng sản 26
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương có đáp án môn đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, Đề cương có đáp án môn đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay