Các chiến thắng trong giai đoạn 1960 đên 1975 của dân tộc

8 20 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 12:37

• I NHỮNG THẮNG LỢI QUÂN SỰ CỦA QUÂN DÂN MIỀN NAM TRONG CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC CHIẾN “TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MĨ (1961 – 1965) Âm mưu thủ đoạn Mĩ - Âm mưu: Từ cuối năm 1960, hình thức thống trị quyền tay sai độc tài Ngơ Đình Diệm bị thất bại, đế quốc Mĩ chuyển sang thực chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) “Chiến tranh đặc biệt” loại hình chiến tranh thực dân mới, tiến hành quân đội tay sai, huy hệ thống cố vấn Mĩ, dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh Mĩ, nhằm chống lại lực lượng cách mạng yêu nước - Thủ đoạn: + Thực liên tiếp hai kế hoạch: “kế hoạch Xtalây – Taylo” (bình định miền Nam vòng 18 tháng) “Kế hoạch Giơn xơn – Mắc Namara” (bình định miền Nam 24 tháng) + Tăng cường xây dựng quân đội Sài Gòn làm lực lượng chiến đấu chủ yếu chiến trường; tăng nhanh viện trợ quân cho quân đội Sài Gòn, với nhiều vũ khí phương tiện chién tranh đại, chiến thuật “trực thăng vận” “thiết xa vận”; tăng cố vấn Mĩ để huy, thành lập Bộ huy quân Mĩ – MACV (năm 1962) + Ra sức dồn dân, lập “ấp chiến lược”, dự định dồn 10 triệu nông dân vào 16.000 ấp, nhằm kìm kẹp bóc lột quần chúng, tách rời nhân dân với phong trào cách mạng, thực “tát nước bắt cá” Những thắng lợi quân - Trong năm 1961 – 1962, Quân giải phóng đẩy lùi nhiều tiến cơng, tiêu diệt nhiều đồn bốt lẻ địch - Tháng 1/1963, giành thắng lợi lớn trận Ấp Bắc; chứng minh qn dân miền Nam hồn tồn có khả đánh thắng “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ, mở phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” - Trong đông – xuân 1964 – 1965, kết hợp với đấu tranh trị binh vận, lực lượng vũ trang giải phóng đẩy mạnh tiến cơng địch, giành thắng lợi chiến dịch Bình Giã (Bà Rịa), An Lão (Bình Định), Ba Gia ( Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Biên Hoà) làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ… Ý nghĩa • Đây thắng lợi có ý nghiã chiến lược thứ hai quân dân miền Nam, đồng thời thất bại có ý nghĩa chiến lược lần thứ hai Mĩ, buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, trực tiếp đưa quân Mĩ vào tham chiến miền Nam II NHỮNG THẮNG LỢI QUÂN SỰ CỦA QUÂN DÂN MIỀN NAM TRONG CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA MĨ (1965 – 1968) Âm mưu thủ đoạn Mĩ - Âm mưu: Sau thất bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ” miền Nam mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc “Chiến tranh cục bộ” loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới, tiến hành quân Mĩ, quân số nước đồng minh Mĩ quân đội Sài Gòn, lúc cao lên gần 1,5 triệu tên… nhằm nhanh chóng tạo ưu quân sự, giành lại chủ động chiến trường, đẩy lực lượng vũ trang ta trở phòng ngự, buộc ta phải phân tán đánh nhở rút biên giới - Thủ đoạn: + Mở hành quân “tìm diệt” vào quân giải phóng Vạn Tường (Quảng Ngãi) dựa vào ưu quân + Tiến hành hai phản công chiến lược mùa khô (1965 – 1966 1966 – 1967) hàng loạt hành quân “tìm diệt” “bình định” vào “Đất thánh Việt Cộng” + Kết hợp với việc tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc nhằm phá hoại công xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiêu huỷ tiềm lực kinh tế – quốc phòng miền Bắc, ngăn chặn chi viện từ bên vào miền Bắc từ Bắc vào Nam, đồng thời làm lung lay tâm chống Mĩ nhân dân Việt Nam Những thắng lợi quân - Ngày 18/8/1965, quân Mĩ mở hành quân vào Vạn Tường (Quảng Ngãi) Sau ngày chiến đấu, quân chủ lực quân dân địa phương đẩy lùi hành qn sư đồn qn Mĩ có phương tiện chiến tranh vũ khí đại, loại khỏi vòng chiến đấu 900 tên, chứng tỏ khả đánh thắng chiến lược “chiến tranh cục bộ”, mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, tìm ngụy mà diệt” khắp miền Nam - Đập tan phản công chiến lược mùa khô thứ (Đông – Xuân 1965 – 1966), bẻ gãy 450 hành quân, có hành qn “tìm diệt” lớn địch, nhằm vào hai hướng chiến lược Đơng Nam Bộ Liên khu V - Đập tan phản công chiến lược mùa khô thứ hai (Đông – Xuân 1966 – 1967) với 895 hành quân, hành qn lớn “tìm diệt” “bình định”, lớn hành quân Gianxơn Xiti đánh vào Dương Minh Châu (Bắc Tây Ninh), nhằm tiêu diệt quân chủ lực quan đầu não cách mạng - Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, diễn đồng loạt tồn miền Nam, trọng tâm thị, mở đầu tập kích chiến lược quân chủ lực vào hầu khắp đô thị đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 (Tết Mậu Thân); làm lung lay ý chí xâm lược Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “Phi Mĩ hóa • chiến tranh”; ngừng ném bom miền Bắc ngồi vào bàn đàm phán Pari để bàn chấm dứt chiến tranh; mở bước ngoặt kháng chiến chống Mĩ, cứu nước Ý nghĩa Đây thắng lợi có ý nghiã chiến lược thứ ba quân dân miền Nam, đồng thời thất bại có ý nghĩa chiến lược lần thứ ba Mĩ, buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” III NHỮNG THẮNG LỢI QUÂN SỰ CỦA QUÂN DÂN MIỀN NAM TRONG CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HĨA CHIẾN TRANH” VÀ “ĐƠNG DƯƠNG HÓA CHIẾN TRANH” CỦA MĨ (1969 – 1973) Âm mưu thủ đoạn Mĩ - Âm mưu: Sau thất bại “Chiến tranh cục bộ”, Mĩ phải chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” mở rộng chiến tranh tồn Đơng Dương, thực chiến lược “Đơng Dương hóa chiến tranhhó” “Việt Nam hóa chiến tranh” hình thức chiến tranh xâm lược thực dân Mĩ, tiến hành quân đội tay sai chủ yếu, có phối hợp hỏa lực, không quân, hậu cần Mĩ, cố vấn Mĩ huy Tiến hành “Việt Nam a chiến tranh”, Mĩ tiếp tục âm mưu “dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam”, để giảm xương máu người Mĩ chiến trường - Thủ đoạn: + Sử dụng qn đội Sài Gòn lực lượng xung kích để mở rộng xâm lược Capuchia (1970), tăng cường chiến tranh Lào (1971), thực âm mưu “dùng người Đơng Dương đánh người Đơng Dương” + Tìm cách thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hỗn với Liên Xơ, nhằm hạn chế giúp đỡ nước nhân dân Việt Nam Những thắng lợi quân – Từ tháng đến tháng 6/1970, quân đội Việt Nam phối hợp với quân dân Campuchia, đập tan hành quân xâm lược Campuchia 10 vạn quân Mĩ quân đội Sài Gòn, loại khỏi vòng chiến đấu 17.000 địch, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn – Từ tháng đến tháng 3/1971, đội Việt Nam phối hợp với quân dân Lào, đập tan hành quân “Lam Sơn – 719”, loại khỏi vòng chiến đấu 22.000 quân địch, giữ vững đường hành lang chiến lược cách mạng Đông Dương – Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 + Từ ngày 30/3/1972, quân ta mở tiến công chiến lược, lấy Quảng Trị làm hướng chủ yếu, với hướng tiến công Đông Nam Tây Nguyên, phát triển rộng khắp miền Nam + Kết quả: chọc thủng phòng tuyến mạnh địch Quảng Trị, Tây Ngun, Đơng Nam Bộ, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn đơng dân, giáng đòn nặng vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược (thừa nhận thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”) • Ý nghĩa Đây thắng lợi có ý nghĩa chiến lược thứ tư quân dân miền Nam, đồng thời thất bại có ý nghĩa chiến lược lần thứ tư Mĩ IV NHỮNG THẮNG LỢI QUÂN SỰ CỦA QUÂN DÂN MIỀN NAM TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH - LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHĨNG HỒN TỒN MIỀN NAM (1973 - 1975) Âm mưu thủ đoạn Mĩ quyền Sài Gòn - Sau rút khỏi miền Nam, Mĩ giữ lại vạn cố vấn quân sự, lập huy quân sự, tiếp tục viện trợ cho quyền Sài Gòn - Chính quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định Paris, tiến hành chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”, mở hành quân “Bình định – lấn chiếm” vùng giải phóng ta Những thắng lợi quân a Chiến thắng Phước Long (6-1-1975) - Thực nghị 21, cuối năm 1973, quân dân miền Nam chủ động mở tiến công, trọng tâm đồng Sông Cửu Long Đông Nam Bộ, giành thắng lợi vang dội Đường 14 – Phước Long (6/1/1975) Trận trinh sát chiến lược Phước Long cho thấy rõ lớn mạnh khả thắng lớn quân ta, suy yếu bất lực quân đội Sài Gòn khả can thiệp Mĩ hạn chế b Tổng tiến công dậy Xuân năm 1975 * Chủ trương, kế hoạch giải phòng hồn tồn miền Nam - Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng cuối năm 1974 đầu năm 1975 đề chủ trương, kế hoạch giải phóng hồn tồn miền Nam hai năm 1975-1976; - Hội nghị nhấn mạnh, thời chiến lược đến vào đầu cuối năm 1975 giải phóng hồn tồn miền Nam năm 1975, cần phải tranh thủ thời đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại người cho nhân dân * Diễn biến tổng tiến công dậy Xuân năm 1975 - Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4/3 đến ngày 24/3/1975) + Tây Nguyên địa bàn chiến lược quan trọng Nhưng nhận định sai hướng tiến công quân ta nên bố trí lực lượng mỏng… + Diễn biến: • 4/3/1975, quân ta đánh nghi binh Plâyku Kon Tum nhằm thu hút quân địch vào hướng • Ngày 10/3/1975, ta mở cơng vào Buôn Ma Thuột giành thắng lợi Ngày 12/3/1975, địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuột thất bại • • Ngày 14/3/1975, Nguyễn Văn Thiệu lệnh rút toàn lực lượng khỏi Tây Nguyên, giữ vùng duyên hải miền Trung Trên dường rút chạy, chúng bị quân ta truy kích tiêu diệt Đến ngày 24/3/1975, Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân hoàn toàn giải phóng - Ý nghĩa: + Mở q trình sụp đổ hồn tồn qn đội quyền Sài Gòn + Chuyển kháng chiến chống Mĩ, cứu nước từ tiến công chiến lược Tây Nguyên phát triển thành tổng tiến cơng chiến lược tồn miền Nam - Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ ngày 21/3 đến ngày 29/3/1975) + Nhận thấy thời chiến lược đến nhanh thuận lợi, chiến dịch Tây Nguyên tiếp diễn, Bộ Chính trị có định kịp thời kế hoạch giải phóng Sài Gòn tồn miền Nam, trước tiên mở chiến dịch giải phóng Huế Đà Nẵng + Diễn biến: • Phát địch co cụm Huế, ngày 21/3/1975, quân ta đánh chặn đường rút chạy chúng, hình thành bao vây thành phố Huế Ngày 25/3, quân ta tiến vào cố đô Huế, đến hôm sau giải phóng thành phố tồn tỉnh Thừa Thiên Cùng thời gian này, ta tổ chức tiến công, tiêu diệt nhiều vị trí địch phía Nam Đà Nẵng Tam Kì, Chu Lai, Quảng Ngãi, đẩy Đà Nẵng vào bị lập • Đà Nẵng, thành phố lớn thứ miền Nam, quân liên hợp hải – lục – không quân lớn Mĩ quân đội Sài Gòn Ngày 29/3, quân ta từ phía Bắc, nam Tây tiến cơng giải phóng Đà Nẵng, đập tan 10 vạn qn địch • Từ cuối tháng đến tháng 4, nhân dân tỉnh lại ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên số tỉnh Nam Bộ dậy đánh địch, giành quyền làm chủ Các đảo biển miền Trung giải phóng + Ý nghĩa: Chiến thắng Huế – Đà Nẵng gây nên tâm lí tuyệt vọng quyền Sài Gòn, đưa Tổng tiến công dậy nhân dân ta tiến lên bước với sức mạnh áp đảo - Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 26/4 đến ngày 30/4/1975): + Sau thắng lợi đòn tiến cơng chiến lược Tây Nguyên Huế – Đà Nẵng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng nhận định: “Thời chiến lược đến, ta có điều kiện hồn thành sớm tâm giải phóng miền Nam”; định mở tổng cơng kích, tổng khởi nghĩa vào Sài Gòn – Gia Định; nhấn mạnh: “Phải tập trung nhanh lực lượng, binh khí kĩ thuật vật chất, giải phóng miền Nam trước mùa mưa” Ngày 14 – – 1975, chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định Bộ Chính trị định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh • + Diễn biến: • Trước bắt đầu chiến dịch giải phóng Sài Gòn ta tiến cơng Xn Lộc Phan Rang • Do phòng tuyến phòng thủ bị chọc thủng Phnơm Pênh giải phóng, nội Mĩ quyền Sài Gòn thêm hoảng loạn Ngày 184-1975, tổng thống Mĩ lệnh di tản hết người Mĩ khỏi Sài Gòn Ngày 21/4, Nguyễn văn Thiệu từ chức tổng thống • 17h ngày 26/4, năm cánh quân, với lực lượng qn đồn tyương đương qn đồn, nhanh chóng vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngồi tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm quan đầu não địch • 10h 45 phút ngày 30/4, xe tăng binh ta tiến vào Dinh Độc Lập bắt tồn Chính phủ Trung ương Sài Gòn, Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng • 11 30 phút, cờ cách mạng tung bay Dinh Độc lập, báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh tồn thắng • Cùng thời gian trên, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh lại tiến cơng dậy, theo phương thức xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh Đến ngày 2/5/1975, Châu Đốc tỉnh cuối miền Nam giải phóng Ý nghĩa - Kết thúc thắng lợi 21 năm chiến đấu chống Mĩ, cứu nước 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chấm dứt ách thống trị chủ nghĩa đế quốc, hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân nước, thống Tổ quốc - Mở kỉ nguyên lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, lên chủ nghĩa xã hội - Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ giới, nguồn cổ vũ to lớn phong trào giải phóng dân tộc giới ... chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” III NHỮNG THẮNG LỢI QUÂN SỰ CỦA QUÂN DÂN MIỀN NAM TRONG CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HĨA CHIẾN TRANH” VÀ “ĐƠNG DƯƠNG HÓA CHIẾN TRANH”... thất bại Chiến tranh cục bộ”, Mĩ phải chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” mở rộng chiến tranh tồn Đơng Dương, thực chiến lược “Đơng Dương hóa chiến tranhhó” “Việt Nam hóa chiến tranh”... TRONG CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA MĨ (1965 – 1968) Âm mưu thủ đoạn Mĩ - Âm mưu: Sau thất bại chiến lược Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ chuyển sang chiến lược Chiến tranh cục bộ”
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chiến thắng trong giai đoạn 1960 đên 1975 của dân tộc, Các chiến thắng trong giai đoạn 1960 đên 1975 của dân tộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay