Tiểu luận môn chủ nghĩa MácLê nin

21 19 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 12:05

TIỂU LUẬN MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN Đề tài: Ý thức vai trò tri thức vật chất MỞ ĐẦU Trong lịch sử triết học, vấn đề nguồn gốc, chất, kết cấu vai trò ý thức vấn đề trung tâm đấu tranh chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm Trên sở thành tựu triết học vật, khoa học, thực tiễn xã hội, triết học Mác- Lênin góp phần làm sáng tỏ vấn đề Ở tìm hiểu vấn đề chất ý thức Ý thức phản ánh động, sáng tạo giới khách quan vào đầu óc người, hình ảnh chủ quan giới khách quan Ý thức toàn sản phẩm hoạt động tinh thần người, bao gồm tri thức, kinh nghiệm, trạng thái tình cảm, ước muốn, hy vọng, ý chí niềm tin,… người sống Ý thức sản phẩm trình phát triển tự nhiên lịch sử - xã hội, kết trình phản ánh giới khách quan vào đầu óc người Lý chọn đề tài Ý thức hai phạm trù thuộc vấn đề triết học Nó hình thức cao phản ánh thực khách quan, hình thức mà riêng người có Tác động ý thức xã hội người vơ to lớn Nó kim nam cho hoạt động thực tiễn mà động lực thực tiễn Sự thành cơng hay thất bại thực tiễn, tác động tích cự hay tiêu cực ý thức phát triển tự nhiên, xã hội chủ yếu phụ thuộc vào vai trò đạo ý thức mà biểu vai trò khoa học văn hoá tư tưỏng Nền kinh tế nước ta từ điểm xuất phát thấp, tiềm lực kinh tế - kỹ thuật yếu, điều kiện biến đổi khoa học - công nghệ giới lại diễn nhanh, liệu nước ta đạt thành công mong muốn việc tạo khoa học- công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế thời gian ngắn hay không? Chúng ta phải làm để tránh nguy tụt hậu so với nước khu vực giới? Câu hỏi đặt cho vấn đề lựa chọn bước trật tự ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ quan hệ với phát triển kinh tế giai đoạn tới Như có nghĩa ta cần phải có tri thức tri thức khoa học Chúng ta phải không ngừng nâng cao khả nhận thức cho người Tuy nhiên tri thức không biến thành niềm tin ý chí tự khơng có vai trò đời sống thực Chỉ trọng đến tri thức mà bỏ qua cơng tác văn hố - tư tưởng không phát huy mạnh truyền thống dân tộc Chức giá trị văn hoá đem lại chủ nghĩa nhân đạo, tính đạo đức Khơng có tính đạo đức tất dạng giá trị: giá trị vật chất tinh thần ý nghĩa.Còn cách mạng tư tưởng góp phần làm biến đổi đời sống tinh thần - xã hội, xây dựng mối quan hệ tư tưởng, tình cảm người với tư cách chủ thể xây dựng đời sống tinh thần tạo điều kiện đảm bảo phát triển tự người.Mà có tự người tham gia xây dựng đất nước Như vậy, ý thức mà biểu đời sống vật chất vấn đề khoa học - văn hoá - tư tưởng có vai trò vơ quan trọng Tìm hiểu ý thức tri thức để có biện pháp đắn tạo điều kiện cho phát triển toàn diện xã hội Trong tiểu luận em chọn đề tài: "Ý thức vai trò tri thức vật chất" Vì chúng em nghĩ ý thức quan trọng, giúp cho chúng em định hướng tiếp nhận thông tin, chọn lọc xử lý thơng tin để có nhìn đắn vấn đề xảy xung quanh Đó lý nhóm em chọn đề tài Tình hình nghiên cứu Lênin rằng,sự đối lập vật chất ý thức có ý nghĩa tuyệt đối phạm vi hạn chế: trường hợp giới hạn vấn đề nhận thức luận thừa nhận có trước, có sau Ngồi giới hạn khơng nghi ngờ đối lập tương đối Như để phân ranh giới CNDV CNDT, để xác định tính thống giới cần có đối lập tuyệt đối vật chất ý thức trả lời có trước định Không lẫn lộn đường lối triết học, lẫn vật chất ý thức cuối xa rời quan điểm vật Song đối lập vật chất ý thức tương đối nhân tố ,những mặt thiếu hoạt động người, đặc biệt hoạt động thực tiễn người, ý thức có thức cải biến tự nhiên, thâm nhập vào vật , khả tự biến thành thực, thơng qua hoạt động thực tiễn người,ý thức cải tiến được, thâm nhập vào vật ,hiện thực hố mục đích mà đề cho hoạt động Điều bắt nguồn từ tính phản ánh, sáng tạo xã hội ý thức nhờ tính mà có người có ý thức có khả cải biến thống trị tự nhiên ,bắt phục vụ người Như tính tương đối đối lập vật chất ý thức thể tính độc lập tương đối, tính động ý thức Mặt khác đời sống người thống tách rời đời sống vật chất đời sống tinh thần nhu cầu tinh thần ngày phong phú đa dạng nhu cầu vật chất bị tinh thần hố Khẳng định tính tương đối đối lập vật chất ý thức khơng có nghĩa khẳng định hai yếu tố có vai trò đời sống hoạt động người Trái lại, Triết học Mác-Lênin khẳng định rằng,trong hoạt động người nhân tố vật chất ý thức có tác động qua lại, song tác động diễn sở tính thứ nhân tố vật chất so với tính thứ hai cuả ý thức Nhân tố ý thức có tác động trở lại quan trọng nhân tố vật chất Hơn ,trong hoạt động mình, người tạo đối tượng vật chất ,cũng thay đổi quy luật vận động Do đó, q trình hoạt động người phải tuân theo quy luật khách quan đề mục đích,chủ trương phạm vi vật chất cho phép Đối tượng nghiên cứu: sinh viên Mục đích nghiên cứu Để chứng minh tính khoa học giới quan vật biện chứng, thơng qua phân tích vấn đề triết học phạm trù vật chất ý thức, tính thống vật chất giới Hình thành nguyên tắc khách quan, tránh thái độ chủ quan nhận thức thực tiễn Cơ sở giải theo quan điểm vật biện chứng vấn đề triết học Đó điều kiện tiên để nghiên cứu toàn hệ thống quan điểm khoa học chủ nghĩa Mác- Lênin Phương pháp nghiên cứu Dựa vào sách” Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin” Qua sách báo, tài liệu, mạng internet Chủ nghĩa Mác- Lênin Dự kiến kết nghiên cứu Biết tầm quan trọng chất ý thức theo quan điểm Mác- Lênin Biết việc tìm hiểu vấn đề q trình phát huy tính động, sáng tạo ý thức việc học tập mình, rèn luyện cho để hình thành, phải tự giác tu dưỡng, củng cố nhân sinh quan cách mạng, tình cảm nghị lực cách mạng để có thống hữu tính khoa học tính nhân văn định hướng hành động Phòng chống khắc phục bệnh chủ quan ý chí, dó hành động lấy ý chí áp đặt cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho thực, lấy ý muốn chủquan làm sách, lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lượt, sách lượt,… Kết cấu đề tài Gồm chương: Chương I: Những vấn đề lý luận chung ý thức Chương II: Vấn đề phát huy tính tích cực ý thức NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ Ý THỨC 1.1 Quan niệm triết học Mác- Lênin ý thức 1.1.1 Khái niệm ý thức Để đưa định nghĩa ý thức,con người trải qua thời kỳ lịch sử lâu dài, trải qua tư tưởng từ thơ sơ, sai lệch định nghĩa có tính khoa học Ngay từ thời cổ xưa,từ người mơ hồ cấu tạo thân chưa lý giải vật tượng xung quanh Do chưa giải thích giấc mơ họ cho rằng: có linh hồn cư trú thể rời bỏ thể, linh hồn điều khiển suy nghĩ tình cảm người mà điều khiển toàn hoạt động người Nếu linh hồn rời bỏ thể thể trở thành thể chết Tôn giáo chủ nghĩa tâm phát triển quan niệm linh hồn người nguyên thủy thành quan niệm vai trò sáng tạo linh hồn giới, quan niệm hồi tưởng linh hồn quan niệm linh hồn phổ biến không người mà vật, tượng, giới cõi người cõi thần, quan niệm ý thức tuyệt đối, lý tính giới Chủ nghĩa tâm chủ quan đồng ý thức với cảm gíac cho cảm giác người chi phối giới Như vậy, tôn giáo lẫn chủ nghĩa tâm cho ý thức tồn độc lập với giới bên ngồi tính thứ nhất, sáng tạo giới vật chất… Chủ nghĩa vật cổ đại cho linh hồn khơng thể tách rời thể chết theo thể, linh hồn hạt vật chất nhỏ tạo thành Khi khoa học tự nhiên phát triển, người chứng minh phụ thuộc tượng tinh thần, ý thức vào óc người phận nhà vật theo chủ nghĩa vật máy móc cho óc trực tiếp tiết ý thức gan tiết mật Chủ nghĩa vật kỷ XVII - XVIII quan niệm ý thức bao gồm tâm lý, tình cảm tri thức trí tuệ, tự ý thức định nghĩa ý thức phản ánh giới khách quan Định nghĩa chưa rõ vai trò xã hội, ý thức Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định ý thức đặc tính sản phẩm vật chất, ý thức phản ánh khách quan vào óc người thông qua lao động ngôn ngữ Theo triết học Mac-Lênin "ý thức phản ánh sáng tạo giới khách quan vào não người thơng qua lao động ngơn ngữ'' Nói vấn đề Mác nhấn mạnh: tinh thần, ý thức chẳng qua vật chất di chuyển vào óc người cải biến Ý thức tượng tâm lý xã hội có kết cấu phức tạp bao gồm tự ý thức, tri thức, tình cảm, ý chí tri tức quan trọng nhất, phương thức tồn ý thức Tự ý thức yếu tố quan trọng ý thức Chủ nghĩa vật coi tự ý thức thực thể độc lập, tự có sẵn cá nhân, biểu hướng thân mình, tự khẳng định "cái tơi" riêng biệt tách rời quan hệ xã hội Trái lại chủ nghĩa vật biện chứng tự ý thức ý thức hướng thân thơng qua quan hệ với giới bên Khi phản ánh giới khách quan mình, đối lập với giới tự nhận thức thực thể hoạt động có cảm giác, có tư duy, có hành vi đạo đức có vị trí xã hội, đặc biệt giao tiếp xã hội hoạt động thực tiễn đòi hỏi người phải nhận thức rõ thân mình, tự điều chỉnh tuân theo tiêu chuẩn, quy tắc mà xã hội đặt Con người đặt trả lời câu hỏi: Mình ai? Mình phải làm gì? Mình làm gì? Làm nào? Ngồi văn hóa đóng vai trò "gương soi" giúp người tự ý thức thân Tiềm thức tri thức mà chủ thể có từ trước gần trở thành năng, kỹ nằm sâu ý thức chủ thể Tình cảm xúc động người trước giới xung quanh thân Cảm gíac u ghét đó, người hay vật, tượng xung quanh Tri thức hiểu biết, kiến thức người giới Nói đến tri thức nói đến học vấn, tri thức phương thức tồn ý thức Sự hình thành phát triển ý thức có liên quan mật thiết với qúa trình người nhận biết cải tạo giới tự nhiên Con người tích lũy nhiều tri thức ý thức thật cao, sâu vào chất vật cải tạo giới có hiệu Tính động ý thức nhờ mà tăng lên Nhấn mạnh tri thức yếu tố bản, quan trọng ý thức có nghĩa chống lại quan điểm giản đơn coi ý thức tình cảm, niềm tin ý chí Quan điểm biểu chủ quan, ý chí tưởng tượng chủ quan Tuy nhiên coi nhẹ nhân tố tình cảm, ý chí Ngược lại tri thức biến thành tình cảm, niềm tin, ý chí người hoạt động tự khơng có vai trò đời sống thực Tóm lại, ý thức bao gồm yếu tố tri thức yếu tố tình cảm, ý chí liên hệ tác động qua lại ý thức có nội dung tri thức ln hướng tới tri thức 1.1.2 Nguồn gốc ý thức 1.1.2.1- Nguồn gốc tự nhiên Cùng với tiến hóa giới, vật chất có tính phân hóa phát triển từ thấp đến cao Trong ý thức hình thức phản ánh cao nhất, ý thức đời kết phát triển lâu dài giới tự nhiên xuất người óc người Khoa học chứng minh giới vật chất nói chung trái đất nói chung tồn lâu trước xuất người, hoạt động tâm lý người diễn sở hoạt động sinh lý thần kinh não người Bộ não bao gồm khoảng từ 15- 17 tỉ tế bào thần kinh, tế bào nhận vô số mối quan hệ thu nhận, xử lý, truyền dẫn điều khiển toàn hoạt động thể quan hệ giới bên qua chế phản xạ khơng điều kiện phản xạ có điều kiện Phản ánh thuộc tính chung vật chất Phản ánh thực tác động qua lại hệ thống vật chất Đó lực tái hiện, ghi lại hệ thống vật chất đặc điểm (dưới dạng thay đổi) hệ thống vật chất khác Phản ánh trình phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, chặt chẽ với Bộ não bị tổn thương hoạt động của nhận thức bị rối loạn.Phản ánh thuộc tính chung vật chất Phản ánh thực tác động qua lại hệ thống vật chất Đó lực tái hiện, ghi lại hệ thống vật chất đặc điểm (dưới dạng thay đổi) hệ thống vật chát khác Phản ánh trình phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ thụ động đến chủ động, có tổ chức, điều khiển lựa chọn đối tượng phản ánh Trong giới vơ có hình thức phản ánh học,vật lý, hóa học Đây phản ánh đơn giản, thụ động không lựa chọn Tất biến đổi lý hóa tác động bên ngồi khác gây phụ thuộc vào vật phản ánh khác nhau, chúng phản ánh vật chất vơ sinh Giới hữu sinh có tổ chức cao giới vô sinh Song thân giới hữu sinh lại tồn trình độ khác tiến hóa từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp nên hình thức phản ánh sinh vật thể trình độ khác tương ứng Tính kích thích hình thức phản ánh đặc trưng cho giới thực vật động vật bậc thấp chưa có hệ thần kinh Tính cảm ứng lực có cảm giác hình thức phản ánh động vật có hệ thần kinh Nét đặc trưng cho phản ánh trình hệ thần kinh điều khiển mối liên hệ thể mơi trường bên ngồi thơng qua phản xạ bẩm sinh hay phản xạ riêng biệt Do vậy, sinh vật phản ánh có tính lựa chọn tính chất riêng biệt vật thành cảm giác khác đa dạng phong phú Phản ánh tâm lý hình hức phản ánh động vật có hệ thần kinh trung ương Đây hình thức phản ánh cao giới động vật gắn liền với trình hình thành phản xạ có điều kiện Phản ánh tâm lý đưa lại cho vật thơng tin thuộc tính, quan hệ vật bên ý nghĩ chúng đời sống vật Nhờ mà lường trước tất tình xảy chủ động điều chỉnh, lựa chọn đưa hành động thích hợp Phản ánh có ý thức phản ánh cao phản ánh có xuất người xã hội loài người Sự phản ánh cấp độ cảm tính cảm gíac, tri giác, biểu tượng nhờ hệ thống tín hiệu thứ mà thể cấp độ lý tính: khái niệm, phán đốn, suy lý nhờ tín hiệu thứ hai (ngơn ngữ) Sự phản ánh ý thức phản ánh có mục đích, có kế hoạch, tự giác, chủ động tác động vào vật tượng buộc vật bộc lộ đặc điểm chúng Sự phản ánh ý thức ln gắn liền với làm cho tự nhiên thích nghi với nhu cầu phát triển xã hội 1.1.2.2 - Nguồn gốc xã hội Ý thức phản ánh giới óc người khác biệt chất so với động vật Do phản ánh mang tính xã hội, đời ý thức gắn liền với trình hình thành phát triển óc người ảnh hưởng lao động, giao tiếp quan hệ xã hội Lao động hoạt động vật chất có tính chất xã hội nhằm cải tạo tự nhiên,thỏa mãn nhu cầu phục vụ mục đích cho thân người Chính nhờ lao động mà người xã hội lồi người hình thành, phát triển Khoa học chứng minh tổ tiên loài người vượn, người nguyên thủy sống thành bầy đàn, hình thức lao động ban đầu hái lượm, săn bắt ăn thức ăn sống Họ sử dụng dụng cụ có sẵn tự nhiên, vượn người sáng tạo công cụ lao động với phát triển bàn tay tiến hóa thành người Lúc thức ăn có nhiều quan trọng tìm lửa để sinh hoạt nướng chín thức ăn làm cho óc đặc biệt phát triển, bán ccầu não phát triển làm tăng khả nhận biết, phản ứng trước tình khách quan Mặt khác, lao động hoạt động có tính tốn, có phương pháp mục đích mang tính chủ động.Thêm vào đó, lao động tác động chủ động người vào giới khách quan để phản ánh giới đó, lao động buộc giới xung quanh phải bộc lộ thuộc tính, đặc điểm từ làm cho người hiểu biết thêm giới xung quanh, thấy vật tượng xung quanh nhiều đặc tính mà lâu chưa có Từ sáng tạo vật khác chưa có tự nhiên có thê mang thuộc tính, đặc điểm vật trước đó, điều đồng nghĩa với việc tạo tự nhiên Lao động qúa trình tác động lặp đi, lặp lại hàng nghìn, hàng triệu lần phương pháp giống nhờ mà làm tăng lực tư trừu tượng người Tóm lại, lao động có vai trò quan trọng việc hình thành phát triển ý thức Con người thoát khỏi động vật có lao động Vì mà người ta nói "Một kiến trúc sư tồi ong giỏi", bởi.vì trứơc xây ngơi nhà người kiến trúc sư phác thảo đầu hình ảnh ngơi nhà ong xây tổ theo Qua lao động óc người hình thành hồn thiện Ăng ghen nói" Sau lao đọng đồng thời với lao động ngơn ngữ, hai sức kích thích chủ yếu ảnh hưởng đến óc vượn, làm cho óc chuyển biến thành óc người.'' Sau ta xét đến vai trò ngơn ngữ việc hình thành nên ý thức Ngơn ngữ coi “cái vỏ vật chất" tư duy, mà người có biểu liên kết với để trao đổi kinh nghiệm, tổ chức lao động tất yếu dẫn đến nhu cầu “cần nói với gì" ngơn ngữ.Với xuất ngơn ngữ, tư tưởng người có khả biểu thành "hiện thực trực tiếp", trở thành tín hiệu vật chất tác động vào giác quan người, gây cảm giác Do vậy, qua ngôn ngữ người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm, tư tưởng tình cảm cho nhau, từ mà ý thức cá nhân trở thành ý thức xã hội ngược lại ý thức xã hội thâm nhập vào ý thức cá nhân Nhờ ngôn ngữ mà phản ánh ý thức thực phản ánh gián tiếp, khái quát sáng tạo Vì ngôn ngữ trở thành phương tiện vật chất khơng thể thiếu trừu tượng hóa, khái qt hóa hay nói cách kháclà q trình hình thành, thực ý thức Nhờ khả trừu tượng 10 hóa, khái quát hóa mà người sâu vào vào giới vật chất, vật tượng? đồng thời tổng kết đúc rút kinh nghiệm tồn hoạt động Vậy ngơn ngữ yếu tố quan trọng để phát triển tâm lý tư văn hóa người xã hội loài người 1.1.3 Bản chất ý thức 1.1.3.1- Bản tính phản ánh sáng tạo Ý thức mang tính phản ánh, ý thức mang thơng tin giới bên ngoài, từ vật gây tác động truyền q trình phản ánh Bản tín phản ánh quy định tính khách quan ý thức, tức ý thức phải lấy tính khách quan làm tiền đề, bị khách quan quy định có nội dung phản ánh giới khách quan Ý thức có tính sáng tạo ý thức gắn liền với lao động Bản thân lao đọng hoạt động sáng tạo cải biến thống trị tự nhiên người Ý thức không chụp lạc cách nguyên si, thụ động vật mà có cải biến, q trình thu thập thơng tin gắn liền với q trình xử lý thơng tin Tính sáng tạo ý thức thể khả phản ánh gían tiếp khái quát giới khách quan trình chủ động tác đọng vào giới để phản ánh giới Bản tính sáng tạo quy định mặt chủ quan ý thức Ý thức xuất óc người, gắn liền với hoạt động khái quát hóa, trừu tượng hóa, có định hướng, có chọn lọc tồn hình thức chủ quan, hình ảnh chủ quan phân biệt nguyên tắc thực khách quànva vật, tượng, vật chất, cảm tính.Phản ánh sáng tạo có liên quan chặt chẽ với tách rời Hiện thực cho thấy: khơng có phản ánh khơng có sáng tạo, phản ánh điểm xuất phát, sở sáng tạo Ngược lại khơng có sáng tạo khơng phải phản ánh ý thức Đó mối liên hệ biện chứng hai trình thu nhận xử lý thông tin, thống mặt khách quan chủ quan ý thức Vì vậy, Mac gọi ý thức, ý niệm thực khách quan (hay vật chất) di chuyển vào não người cải biến Nói cách khác, ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan Biểu phản ánh sáng tạo, chủ quan khách quan ý thức q trình thực hóa tư tưởng Đó q trình tư tưởng tìm cách tạo cho tính thực trực tiếp hình thức tính thực bên ngoài, tạo vật tượng mới, tự nhiên "mới" tự nhiên "thứ hai" người 1.1.3.2- Bản tính xã hội 11 Ý thức hình thành lao động, hoạt động cải tạo giới người Trong q trình người nhận cần có nhu cầu liên kết với để trao đổi kinh nghiệm nhu cầu khác Do mà khái niệm hoạt động xã hội đời Ý thức từ đầu sản phẩm xã hội, ý thức trước hết tri thức người xã hội, giới khách quan diễn xung quanh, mối liên hệ người với người xã hội Do ý thức xã hội hình thành ý thức cá nhân, ý thức xã hội tách rời ý thức cá nhân, ý thức cá nhân vừa có chung giai cấp dân tộc mặt khác xã hội vừa có nét độc đáo riêng điều kiện, hoàn cảnh riêng cá nhân quy định Như vậy, người suy nghĩ hành động khơng bàn tay khối óc mà bị chi phối khối óc bàn tay người khác, xã hội nhân loại nói chung Tự tách khỏi mơi trường xã hội người khơng thể có ý thức, tình cảm người thực Mỗi cá nhân phải tự nhận rõ vai trò thân xã hội Ta phải học làm người qua môi trường xã hội lành mạnh Bản tính xã hội ý thức thống với tính phản ánh sáng tạo Sự thống thể tính đọng chủ quan ý thức, quan hệ vật chất ý thức hoạt động cải tạo giới người 1.1.3.3 – Sự tác động trở lại vật chất ý thức Vật chất định nội dung ý thức ý thức phản ánh giới khách quan bên vào óc người Nhưng thấy vai trò định vật chất ý thức mà khơng thấy tính động tích cực ý thức vật chất mắc phải khuyết điểm chủ nghĩa vật siêu hình.chủ nghĩa vật biện chứng cho rằng: “ý thức người phản ánh giản đơn, mà phản ánh tích cực giới vật chất” Cùng với phát triển hoạt động biến đổi giới ý thức người phát triển song song với q trình có tính độc lập tương đối tác động trở lại vật chất Sự tác động trở lại vật chất ý thức thúc dẩy điều kiện phạm vi kìm hãm phát triển trình thực Khi người có kiến thức khoa học tác động trở lại vật chất tích cực Con người dựa vào tri thức kiến thức khoa học để lập mực tiêu,những kế hoạch hoạt động đắn để cải tạo giớ vật chất, thúc đẩy xã hội ngày 12 phát triển Những tri thức sai lầm phản khoa học lỗi thời lạc hậu kìm hãm phát triển giới vật chất Do tư tưởng ,đường lối sai lầm dẫn đến chiến, đến chiến lược phát triển kinh tế không hiệu Nó kéo lùi phát triển xã hơị khía cạnh ta thấy truyền thống, tâm tư tình cảm người khơng phụ thuộc vào vật chẩt Dựa vào đặc tính vật chất người cố phấn đấu lên lao động học tập, xây dựng đất nước xã hội giàu mạnh hơn, công 1.2 Tri thức khoa học vai trò phát triển xã hội 1.2.1 Khái niệm khoa học Khoa học có nhiều định nghiã khác Với tính cách lĩnh vực đặc thù người khoa học bao gồm hoạt động tinh thần, hoạt động vật chất, hoạt động lý luận hoạt động thực tiễn xã hội Với tính cách hình thái xã hội, khoa học hệ thống tri thức khái quát, hình thành, phát triển kiểm nghiệm sở thực tiễn Khoa học phản ánh cách chân thực mối liên hệ chất, tất nhiên, quy luật vận động tự nhiên, xã hội tư người Từ thấy rằng: Khoa học khác tơn giáo chỗ phản ánh cách chân thực thực, hình thành, phát triển giới khách quan kiểm nghiệm qua thực tiễn; tơn giáo phản ánh thực cách hư ảo với niềm tin mù quáng xa rời thực tiễn Sự phản ánh khoa học khác với hình thái ý thức xã hội khác chỗ phản ánh đắn, chân thực diễn sâu vào mối liên hệ chất, tất nhiên, quy luật vận động phát triển thực Hình thức biểu chủ yếu khoa học khái niệm, phạm trù, quy luật Đối tượng nghiên cứu khoa học bao hàm tự nhiên, xã hội thân người, lĩnh vực vật chất, tinh thần hình thái ý thức xã hội 1.2.2 Vai trò tri thức khoa học phát triển xã hội Khoa học hình thành phát triển sở sản xuất hoạt động thực tiễn Vai trò khoa học ngày tăng lên phát triển xã hội Ngày nay, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Vai trò thể chỗ khoa học trở thành điểm xuất phát, đời, nghành sản xuất mới, công nghệ mới, nguyên liệu Khoa học trở thành yếu tố tri thức thiếu người lao 13 động, biến người lao đọng thành người điều khiển kiểm tra trình sản xuất Đội ngũ nhà khoa học, kỹ thuật viên trực tiếp tham gia vào trình sản xuất ngày đông Bản thân khoa học trở thành lĩnh vực hoạt động sản xuất vật chất với quy mô ngày lớn Cùng với khoa học tự nhiên khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội kinh tế học, luật học, xã hội học khơng ngừng phát triển đóng vai trò quan trọng đời sống xã hội Khoa học không góp phần nâng cao chất lượng sống mà giúp người có đầu óc tư sáng tạo, tầm nhìn sâu rộng Điều đặc biệt có ý nghĩa nhà lãnh đạo phải nắm sở khoa học thực tế hoạch định sách, đường lối phát triển tổ chức hay quốc gia Tóm lại, có khoa học bạn đồng hành xã hội ngày văn minh tiến bộ, CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA Ý THỨC 2.1 Lý luận chung mối quan hệ vật chất ý thức 14 Quan điểm triết học Mác – Lênin khẳng định mối quan hệ vật chất ý thức vật chất ý thức tác động trở lại vật chất để làm rõ quan điểm chia làm hai phần 2.1.1 Vật chất định đời ý thức LêNin đưa định nghĩa toàn diện sâu sắc khoa học phạm trù vật chất “Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác” Từ định nghĩa Lê Nin khẳng định vật chất thực khách quan vào não người thông qua tri giác cảm giác Thật vật chất nguồn gốc ý thức định nội dung ý thức Thứ nhất, phải có óc người phát triển trình độ cao có đời ý thức Phải giới xung quanh tự nhiên xã hội bên người tạo ý thức, hay nói cách khác ý thức tương tác não người giới khách quan Ta thử giả dụ, người sinh mà não khơng hoạt động hay khơng có não khơng thể có ý thức Cũng câu chuyện cậu bé sống rừng bầy sói khơng tiếp xúc với xã hội lồi người hành động cậu ta sau trở xã hội giống sói Tức hồn tồn khơng có ý thức Thứ hai, phải có lao động ngơn ngữ nguồn gốc xã hội ý thức Nhờ có lao động mà giác quan người phát triển phản ánh tinh tế thực… ngôn ngữ cần nối để trao đổi kinh nghiệm tình cảm, phương ý thức Ở ta nhận thấy nguồn gốc xã hội có ý nghĩa định cho đời ý thức.Vật chất tiền đề cho tồn phát triển ý thức nên vật chất thay đổi ý thức phải thay đổi theo VD1: Hoạt động ý thức diễn bình thường sở hoạt động sinh lý thần kinh não người Nhưng não người bị tổn thương hoạt động ý thức bị rối loạn VD2 Ở Việt Nam, nhận thức học sinh cấp 1, 2, công nghệ thông tin yếu máy móc đội ngũ giáo viên giảng dậy thiếu Nhưng vấn đề sở vật chất đáp ứng trình độ cơng nghệ thơng tin em cấp 1, 2, tốt nhiều 15 VD2 Đã khẳng định điều kiện vật chất ý thức 2.1.2 Ý thức tác động trở lại vật chất Trước hết ta đưa định nghĩa ý thức: ý thức phản ánh sáng tạo giới khách quan vào não người thông qua lao động mà ngơn ngữ Nó tồn hoạt động tinh thần người như: Tình cảm yêu thương, tâm trạng, cảm súc, ý trí, tập qn, truyền thống, thói quen quan điểm, tư tưởng, lý luận, đường lối, sách, mục đích, kế hoạch, biện pháp, phương hướng.Các yếu tố tinh thần tác động trở lại vật chất cách mạng mẽ VD Nếu tâm trạng người cơng nhân mà khơng tốt làm giảm suất dây chuyền sản xuất nhà máy Nếu khơng có đường lối cách mạng đắn đảng ta dân tộc ta khơng thể giảng thắng lơị hai kháng chiến chống Pháp Mĩ LêNin nói “Khơng có lý luận cách mạng khơng thể có phong trào cách mạng” Như ý thức khơng hồn tồn phụ thuộc vào vật chất mà ý thức có tính độc lập tương đối có tính động cao nên ý thức tác động trở lại Vật chất góp phần cải biến giới khách quan thông qua hoạt động thực tiễn người Ý thức phản ánh thực khách quan có tác dụng thấy đẩy hoạt động thực tiễn người trình cải tạo giới vật chất Khi phản ánh thực khách quan hiểu chất quy luật vận động vật tượng giới quan VD1 Hiểu tính chất vật lý thép nóng chảy 1000 0C người tạo nhà máy gang thép để sản xuất cách loại thép với đủ kích cỡ chủng loại, phương pháp thủ công xa xưa VD2 Từ nhận thức thực kinh tế đất nước Tư sản đại hội VI, đảng ta chuyển kinh tế từ trị cung, tự cấp quan liêu sang kinh tế thị trường, nhờ mà sau gần 20 năm đất mặt đất nước ta thay đổi hẳn Ý thức phản ánh khơng thực khách quan kìm hãm hoạt động thực tiễn người q trình cải tạo giới quan Ví dụ: Nhà máy sử lý rác thải Đồng Tháp ví dụ điển hình, từ việc khơng khảo sát thực tế khách quan hay nhận thức việc sử lý rác vô rác hữu chưa đầy đủ vừa khai 16 trương nhà máy không sử lý đống phế liệu cần lý 2.2 Vận dụng mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức đường lên xã hội chủ nghĩa nước ta 2.2.1 Để xây dựng xã hội chủ nghĩa phải nhận thấy nguyên lý vật chất định ý thức phải xuất phát từ thực tế khách quan hành động theo Trước thời kì đổi mới, sở vật chất chưa có nơn nóng mn đốt cháy giai đoạn nên phải trả giá Ở thời kì phát triển quan hệ sản xuất trước lực lượng sản xuất mà khơng nhìn thấy vai trò định lực lượng sản xuất Sau giải phóng đất nước ta đất nước nông nghiệp với số dân tham gia vào ngành tới 90% Nhưng xây dựng nhà máy công nghiệp để nhanh chóng trở thành nước cơng nghiệp hố lực lượng sản xuất chưa phát triển, thêm vào phân công không hợp lý quản lý nhà nước xã hội, quyền lực tập trung vào Đảng, Nhà nước quản lý nhiều mặt đời sống xã hội, thực cứng nhắc làm cho toàn xã hội thiếu sức sống, thiếu động sáng tạo Các giám đốc thời kì đến ngồi chơi xơi nước cuối tháng lĩnh lương, nông dân công nhân làm quy định hiệu không cao… Ở xem nhẹ thực tế phức tạp khách quan thời kì độ, chưa nhận thức đầy đủ thời kỳ độ lên xã hội chủ nghĩa trình lịch sử lâu dài phải trải qua nhiều chặng đường Từ đây, phải có sở hạ tầng xã hội chủ nghĩa sở vật chất phát triển Chúng ta phải xây dựng lực lượng sản xuất phù hợp quan hệ sản xuất Chúng ta bỏ qua tư chủ nghĩa khơng thể bỏ qua tính quy luật chung trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn Chúng ta phải biết kế thừa phát triển tích cực kết cơng nghiệp tư thành tựu khoa học, kỹ thuật công nghệ - môi trường, chế thị trường với nhiều hình thức cụ thể tác động vào trình phát triển kinh tế Để vực kinh tế lạc hậu nước nhà, Đảng xác định phải phát triển kinh tế nhiều thành phần để tăng sức sống động cho kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất Phát triển quan hệ hàng hố tiền tệ tự bn bán, thành phần kinh tế tự kinh doanh phát triển theo khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật Mục tiêu làm cho thành phần kinh tế quốc doanh tập thể đóng vai trò chủ đạo Song 17 song q trình phát triển kinh tế hàng hố nhiều thành phần cần phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Hiện kinh tế thị trường nước ta trình độ phát triển Biểu số lượng hàng hoá chủng loại hàng hoá nghèo nàn, khối lượng hàng hố lưu thơng thị trường kim ngạch xuất nhập nhỏ, chi phí sản xuất lại cao dẫn đến giá thành cdao, chất lượng mặt hàng Nhiều loại thị trường quan trọng trình độ sơ khai trình hình thành như: thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường sức lao động… Chúng ta cần mở rộng giao lưu kinh tế nước ngồi, nhanh chóng hội nhập vào tổ chức thương mại giới WTO, AFTA hiệp định song phương đồng thời phải xây dựng kinh tế độc lập tự chủ Muốn vậy, ta phải đa phương hố đa dạng hố hình thức đối tác, phải qn triệt ngun tắc đơi bên có lợi, không can thiệp vào công việc nội khơng phân biệt chế độ trị - xã hội phải triệt để khai thác lợi so sánh đất nước quanhệ kinh tế quốc dân nhằm khai thác tiềm lao động, tài nguyên thiên nhiên đất nước, tăng xuất nhập khẩu, thu hút vốn kỹ thuật, công nghệ đại kinh nghiệm quản lý Với chủ trương ta nhận thấy vai trò định vật chất ý thức, học quan trọng Đảng là: “Mọi đường lối chủ trương Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan” 2.2.2 Để xây dựng XHCN cần phải hiểu sâu sắc vai trò ý thức tác động trở lại vật chất Một chủ trương quan trọng phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim nam cho hành động Tư tưởng Hồ Chí Minh nằm hệ tư tưởng Mác – Lênin thốn chủ nghĩa Mác – Lênin thực tiễn đất nước Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh bảo quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin đắn hiệu Như muốn hiểu sâu sắc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh phải nắm vững chủ nghĩa Mác – Lênin, phép biện chứng vật phải nghiên cứu, nắm vững thực tiễn Chúng ta phải tập trung suy nghĩ hai mặt: Một là, mục tiêu, lý tưởng đạo đức lối sống Đây yếu tố chi phối suy nghĩ, hành động định phẩm chất người cán bộ, đảng viên 18 điều kiện chuyển biến giới tình hình nước Tư tưởng Bác khẳng định người nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức công dân đạo đức người cộng sản Cụ thể, phải “cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư”, ln nghiệp dân giàu nước mạnh lợi ích cá nhân lợi ích cộng đồng Kiên nghiêm khắc chống chủ nghĩa thực dụng với biểu tính đa dạng kinh tế thị trường mở cửa, thực góp phần đẩy lùi nạn tham nhũng tệ nạn xã hội, ngăn chặn thoái hoá biến chất phận cán bộ, đảng viên Hai là, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc, người cương vị trách nhiệm mình, phải hồn thành nhiệm vụ với hiệu quả, chất lượng cao Vì vậy, phải đề cao ý chí phấn đấu, phấn đấu khơng mệt mỏi, khơng sợ hy sinh, gian khổ, đồng thời phải sức trau dồi tri thức Cần nâng cao tri thức khoa học xã hội nhân văn, đặc biệt nâng cao trình độ lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao tri thức khoa học tự nhiên, đặc biệt mũi nhọn khoa học công nghệ đại Phải nắm vững phương pháp nhận thức hành động Bác, bám sát thực tiễn, bám sát sở, thâm nhập dân chúng, đánh giá khó khăn thuận lợi, thực trạng triển vọng Tự nội lực, dân thực dựa vào dân, thực dân chủ lắng nghe tâm trạng ý kiến dân mà tìm phương sách, biện pháp, nguồn vốn sức mạnh vật chất tinh thần, trí tuệ để vượt qua khó khăn thách thức Phấn đấu tốt hai mặt thực quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh làm theo di chúc Người, đẩy mạnh nghiệp cách mạng mà Người đường để xây dựng đất nước Việt Nam hồ bình thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh Vai trò ý thức tác động lại vật chất phải rõ khía cạnh phát huy tính động tích cực vai trò trung tâm người, số giải pháp cho vấn đề này: Một là, đổi hệ thống trị dân chủ hoá đời sống xã hội nhằm phát huy đầy đủ tính tích cực quyền làm chủ nhân dân Hai là, đổi chế quản lý, hoàn thiện hệ thống sách xã hội phù hợp có ý nghĩa then chốt việc phát huy tính tích cực người lao động như: chế quản lý phải thể rõ chất chế dân chủ, chế phải lấy người làm trung tâm, người, hướng tới người phát huy nguồn lực Cơ chế quản lý phải xây dựng đội ngũ quản lý có lực phẩm chất thành thạo nghiệp vụ 19 Ba là, đảm bảo lợi ích người lao động động lực mạnh mẽ trình nâng cao tính tích cực người: cần quan tâm mức đến lợi ích vật chất, lợi ích kinh tế người lao động đảm bảo nhu cầu thiết yếu họ hoạt động sáng tạo ăn, ở, mặc, lại, học hành, khám chữa bệnh, nghỉ ngơi Cũng cần có sách đảm bảo kích thích phát triển mặt tinh thần, thể chất cho nhân dân, tăng cường xây dựng hệ thống chế sách phù hợp để giải tốt vấn đề ba lợi ích tập thể, lợi ích xã hội nhằm đảm bảo lợi ích trước mắt lâu dài người lao động Đảng Nhà nước cần khắc phục thái độ trơng chờ ỷ lại vào hồn cảnh cách nhanh chóng cổ phần hố cơng ty nhà nước để tạo động, sáng tạo hoạt động cạnh tranh, thời kỳ hội nhập Đảng phải cương giải thể công ty làm ăn thua lỗ như: Tổng công ty sành sứ Việt Nam, Tổng công ty nhựa, Tổng công ty rau Việt Nam… để tránh việc nhà nước bỏ vốn vào lại phải bù lỗ cho cơng ty Ngồi cần nâng cao trình độ nhận thức tri thức khoa học cho nhân dân nói chung đặc biệt đầu tư cho ngành giáo dục Chúng ta cần xây dựng chiến lược giáo dục, đào tạo, với giải pháp mạnh mẽ phù hợp để mở rộng quy mô chất lượng ngành đào tạo, nội dung phương pháp giáo dục, đào tạo, cải tiến nội dung chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với đối tượng, trường lớp ngành nghề Kết hợp việc nâng cao dân trí, phổ cập giáo dục với việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ người lao động để đáp ứng nhu cầu cao nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố Thực đồng có hiệu giải pháp kích thích tính động tài sáng tạo người lao động nước ta Sự nghiệp đất nước phát triển tính tích cực động người tăng lên cách hàng hợp với quy luật KẾT LUẬN Nói tóm lại, vật chất đóng vai trò định ý thức, có trước ý thức, ý thức có tính lực động tác động trở lại vật chất Mối tác động qua 20 lại thực thông qua hoạt động thực tiễn người Chúng ta nâng cao vai trò ý thức với vật chất chỗ nâng cao lực nhận thức quy luật khách quan vận dụng quy luật khách quan hoạt động thực tiễn người Trong thời kì đổi nước ta chuyển từ tập trung, quan liêu sang kinh tế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam luôn xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan Với chủ trương giành số thắng lợi to lớn nhiên số thiếu sót, đặc biệt khâu hành động Đề chủ trương vấn đề quan trọng thực vấn đề thực khó khăn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ giáo dục đào tạo,Giáo trình triết học Mác – Lênin [2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB CTQG, HN [3] C.Mác Ph.Ăngghen, Toàn tập, NXB CTQG, HN, 1995, Tập 23 tr 21 [4] Đảng cộng sản Việt Nam , Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB CTQG, HN [5] Cơng cụ tìm kiếm : www.google.com.vn 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn chủ nghĩa MácLê nin, Tiểu luận môn chủ nghĩa MácLê nin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay