Đè cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

23 12 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 11:53

Câu 1: Phân tích phẩm chất đạo đức CM tư tưởng HCM Liên hệ tư tưởng Ng đạo đức vè việc giáo dục rèn luyện đạo đức *Trung với nước hiếu với dân:  Trung hiếu khái niệm có tư tưởng đạo đức truyền thống VN phương Đơng xong có nội dung hạn hẹp phản ánh bổn phận dân vua, cha mẹ: “ trung với vua, hiếu với cha mẹ”  HCM mượn khái niệm cũ đưa vào nội dung mới: “ trung với nước, hiếu với dân” tạo nên cách mạng quan niệm đạo đức  Trung với nước tuyệt đối trung thành với nghiệp dựng nước giữ nước  Trung với nước phải gắn liền hiếu với dân nước nước dân nhân dân chủ đất nước *Cần kiệm liêm chính, chí cơng vơ tư:  Lao động có kế hoạch, sáng tạo, suất lao động cao, lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không ỷ lại, không dựa dẫm, không lười biếng  Kiệm tiết kiệm, tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm giờ, tiết kiệm tiền của nhân dân đất nước thân  Liêm “ ln ln tơn trọng giữ gìn công dân, phải sạch, không tham lam địa vị, tiền của, danh tiếng sung sướng  Chính khơng tà, thẳng thắn đắn mình, với người với việc  Chí cơng vơ tư ham làm việc ích quốc lợi dân, khơng ham địa vị không màng công danh, vinh hoa phú q  Thực hành chí cơng vơ tư nêu cao chủ nghĩa tập thể nâng cao đạo đức cách mạng quét chủ nghĩa cá nhân Chủ nghĩa cá nhân biết đến mình, muốn người mình, giặc nội xâm nguy hiểm giặc ngoại xâm *Thương u người sống có tình nghĩa:  HCM xác định tình yêu thương người phẩm chất đạo đức cao đẹp  Tình yêu thuoeng người tư tưởng HCM có phạm vi rộng lớn Đó tình thương bao la dành cho người khổ, người lao đông bị áp bóc lột khơng VN mà phạm vi quốc tế  Yêu thương người nghiêm khắc với mình, độ lượng với người khác, phải có lòng nhân với người có sai lầm nhận rõ cố gắng sửa chữa đánh thức tốt đẹp người *Tinh thần quốc tế sáng thủy chung:  Chủ nghĩa quốc tế phẩm chất quan trọng đạo đức cộng sản chủ nghĩa, bắt nguồn từ chất giai cấp công nhân  Nội dung chủ nghĩa quốc tế tư tưởng HCM rộng lớn sâu sắc Đó tơn trọng, hiểu biết thương u đồn kết với giai cấp vơ sản quốc tế, tất dân tộc nhân dân nước, với người tiến toàn cầu  Chống lại chia rẽ hằn thù bất bình đẳng phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa bành chướng bá quyền Liên hệ - Tư tưởng Hồ Chí Minh di sản tinh thần vô quý báu, tư tưởng vô giá, giá trị nhân văn cao cả, đặc biệt tư tưởng đạo đức cách mạng Người ánh sáng soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân - Đối với hệ trẻ chủ nhân tương lai đất nước, lớp người kế tục trung thành nghiệp cách mạng vẻ vang Đảng, dân tộc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” niềm vinh dự đồng thời nhiệm vụ vô quan trọng cần thiết - Học tập gương đạo đức cách mạng vĩ đại Người gắn với việc làm, hành động cụ thể, để tư tưởng, đạo đức vĩ đại Người thấm sâu, tỏa sáng Nhiệm vụ tuổi trẻ hôm phát huy nhiệt huyết sức trẻ, trí tuệ thực thành công lý tưởng Đảng, Bác: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng thành công CNXH đất nước ta - Khơng ngừng mở rộng mặt trận đồn kết tập hợp niên, trọng niên dân tộc, tơn giáo vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh Mỗi đoàn viên niên cần phải thường xuyên nhận thức sâu sắc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, gương mẫu chấp hành pháp luật Nhà nước, có trách nhiệm với gia đình xã hội Sống có lý tưởng cách mạng, có hồi bão, trí tuệ, lĩnh, lối sống sáng, giàu lòng nhân ái, giàu nhiệt huyết góp phần quan trọng hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa - Mỗi đồn viên niên cần nhận thức sâu sắc vấn đề học tập, nâng cao trình độ hội nhập phát triển Người dạy: “Học để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh, tức để làm tròn nhiệm vụ người chủ nước nhà” - Học tập làm theo gương đạo đức vĩ đại Người tuổi trẻ nhiệm vụ trị quan trọng tiến hành thường xuyên liên tục lâu dài, với mục tiêu thấm nhuần, trình từ nhận thức đến hành động - Điều quan trọng hết định hướng tổ chức Đồn cho đồn viên niên ln tự giác học tập rèn luyện theo gương đạo đức Người, tìm thấy lời dạy bảo ân cần Người giá trị định hướng cho suy nghĩ hành động thân - Mãi hệ niên Việt Nam khắc ghi lời dạy Người “Khơng có việc khó Chỉ sợ lòng khơng bền Đào núi lấp biển Quyết chí làm nên” Bài học tinh thần nghị lực phi thường vượt qua khó khăn Bác động lực thúc đẩy hệ trẻ hôm vươn tới giành đỉnh cao nghiệp vĩ đại toàn dân tộc Câu : Phân tích mối liên hệ biện chứng vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp ? Trả lời: * Vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp có mối quan hệ chặt chẽ với Hồ Chí Minh coi trọng vấn đề dân tộc, đề cao sức mạnh chủ nghĩa yêu nước, Người đứng quan điểm giai cấp để nhận thức giải vấn đề dân tộc Sự kết hợp vấn đề giai cấp vấn đề dân tộc Hồ Chí Minh thể hiện: Khẳng định vai trò lịch sử giai cấp công nhân quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản trình cách mạng Việt Nam; Chủ trương đại đoàn kết dân tộc rộng rãi tảng liên minh công nhân, nơng dân tầng lớp trí thức, lãnh đạo Đảng; Sử dụng bạo lực cách mạng quần chúng để chống lại bạo lực phản cách mạng kẻ thù; Thiết lập quyền nhà nước dân, dân dân; Gắn kết mục tiêu độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội * Giải phóng dân tộc vấn đề hết, trước hết; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - Khác với đường cứu nước ông cha, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa phong kiến tư bản, đường cứu nước Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Vì theo Người, có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản giải phóng dân tộc bị áp người lao động giới khỏi ách nơ lệ - Tư tưởng Hồ Chí Minh vừa phản ánh quy luật khách quan nghiệp giải phóng dân tộc thời đại chủ nghĩa đế quốc, vừa phản ánh mối quan hệ khăng khít mục tiêu giải phóng dân tộc với mục tiêu giải phóng giai cấp giải phóng người * Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp Hồ Chí Minh giải vấn đề dân tộc theo quan điểm giai cấp, đồng thời đặt vấn đề giai cấp vấn đề dân tộc Giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị chủ nghĩa thực dân điều kiện để giải phóng giai cấp Vì thế, lợi ích giai cấp phải phục tùng lợi ích dân tộc *Giữ vững độc lập dân tộc cho dân tộc mình, đồng thời tơn trọng độc lập dân tộc khác Nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, thực nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết, Hồ Chí Minh khơng qn nghĩa vụ quốc tế việc ủng hộ đấu tranh giải phóng dân tộc giới Người đề hiệu “Giúp bạn giúp mình” chủ trương phải thắng lợi cách mạng nước mà đóng góp vào thắng lợi chung cách mạng giới Câu :Phân tích tiền đề tư tưởng lý luận hình thành TTHCM đời tất yếu khách quan ? Trả lời: a.Giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc - Lịch sử dựng nước giữ nước lâu đời hình thành lên giá trị truyền thống cao quý dân tộc VN trở thành tiền đề lý luận cho việc hình thành tư tưởng HCM:giản dị, tiết kiệm, tình yêu thương người HCM tinh hoa dân tộc hội tụ nâng lên tầm cao VN dân tộc có tinh thần u nước nồng nàn ,nó nguồn sức mạnh giúp dân tộc VN chống lại kẻ thù xâm lước Cũng lòng u nước mà Người tìm đường cứu nước - Truyền thống đồn kết, đồn kết gắn bó hợp tác với để tạo nên sức mạnh Truyền thống đồn kết hình thành với hình thành dân tộc Việt cội nguồn sức mạnh dân tộc Việt Có hình thức đồn kết bản: + Đồn kết gia đình + Đồn kết cộng đồng dòng họ + Đồn kết cộng đồng làng xã + Đoàn kết quốc gia dân tộc thể chỗ: Có tính nội dung, có văn hóa chung có ngày giỗ tổ chung (10/3 âm lịch) - Truyền thống nhân văn nhân quý trọng người, hướng người vào làm điều thiện, đồng thời xử lý tinh tế mối quan hệ, gia đình, vợ chồng, anh em, họ hàng đề cao tình nghĩa, quy tắc ứng xử xã hội Do người Việt sống tình cảm hơn, nhân nghĩa hơn, thơng minh - Trong lối sống người Việt: giản dị, khiêm nhường, cởi mở đặc biệt không cực đoan, cố chấp Vì tiếp thu hay, tốt, đẹp dân tộc khác - Truyền thống văn hiến: Văn hiến kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố sau Tri thức, đạo đức, đẹp - Dân tộc Việt có khả học, hiếu học, coi trọng học, luôn tôn vinh người học cao, đỗ đạt b) Tinh hoa văn hóa nhân loại: - Kết hợp giá trị văn hóa truyền thống phương Đơng phương Tây nét đặc sắc hình thành nên tưởng HCM + Đối với văn hóa phương Đơng: Người tiếp thu mặt tích cực Nho Giáo, triết lý hành động triết lý giúp đời, ước vọng xã hội bình trị, hòa mục, hòa đồng, triết lý nhân sinh đề cao văn hóa lễ giáo tạo truyền thống hiếu học Về Phật Giáo HCM tiếp thu chịu sử ảnh hưởng tư tưởng từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn +Đối với văn hóa phương Tây: tìm hiểu cách mạng Pháp, Mỹ, tiếp thu tư tưởng tự bình đẳng *Cách mạng LeNin sở giới quan phương pháp luận tư tưởng HCM Đây tiền đề quan trọng hình thành lên tư tưởng HCM Chủ nghĩa Mác LeNin giúp HCM hình thành nên chất giới quan khoa học phương pháp hành động biện chứng trình tiếp thu CN Mác HCM trình từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính sở so sánh với nhiều học thuyết khác c) Chủ nghĩa Mác-Lênin Chủ nghĩa Mác-Lênin nguồn gốc lý luận trực tiếp, định chất tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ nghĩa Lênin chúng ta, người cách mạng nhân dân Việt Nam, “cẩm nang” thần kỳ, kim nam mà mặt trời soi sáng đường tới thắng lợi cuối cùng, tới chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản” Đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh nắm vững cốt lõi, linh hồn sống nó, phương pháp biện chứng vật, học tập, lập trường quan điểm, phương pháp biện chứng chủ nghĩa Mác-Lênin để giải vấn đề thực tiễn cách mạng Việt Nam Các tác phẩm, viêt Hồ Chí Minh phản ánh chất tư tưởng cách mạng Người theo giới quan, phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin Là yếu tố quan trọng nhất, định việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh d Những phẩm chất cá nhân riêng Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh có tư độc lập, tự chủ, sáng tạo với đầu óc phê phán tinh tường sáng suốt việc tìm hiểu tinh hoa tư tưởng văn hoá cách mạng nước giới - Sự khổ công rèn luyện học tập để chiếm lĩnh tri thức phong phú thời đại với kinh nghiệm đấu tranh phong trào giải phóng dân tộc phong trào công nhân quốc tế để tiếp cận với chủ nghĩa Mác Lênin cách khoa học - Có tâm hồn nhà yêu nước chân chính, chiến sĩ cộng sản nhiệt thành trái tim yêu nước thương nòi, yêu thương người khổ, sãn sàng chịu đựng hi sinh cao độc lập tổ quốc, hạnh phúc đồng bào Kết luận: Tóm lại, TTHCM sản phẩm tổng hoà phát triển biện chứng TT văn hoá truyền thống dân tộc, tinh hoa TT văn hố phương Đơng phương Tây với chủ nghĩa M-L làm tảng, với thực tiễn dân tộc thời đại qua tiếp biến phát triển HCM - người có tư sáng tạo, có PP biện chứng, có nhân cách, phẩm chất CM cao đẹp tạo nên TTHCM TT VN đại Câu Quan điểm HCM đời ĐCS VN, từ làm rõ sáng tạo HCM trình thành lập ĐCS VN:  Quan điểm nhà kinh điển, CN Mác- Lênin: - ĐCS đời kết hợp lí luận CN Xã hội, Khoa học phong trào Công nhân - Khi phong trào công nhân tiếp thu CN Mác- Lênin làm sở lí luận cách mạng, điều thúc đẩy phong trào công nhân phát triển đến lúc đó, phong trào đặt yêu cầu khách quan phải có Đảng lãnh đạo để tiếp tục dẫn dắt phong trào tiếp tục phát triển tới CN cộng sản  Quan điẻm HCM: Vận dụng nguyên lý CN Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể VN, HCM xác định: - ĐCS VN đời sản phẩm kết hợp CN Mác-Lênin với phong trào cơng nhân phong trào u nước (Có luận điểm sáng tạo phát triển trước hết ta thấy HCM có hiểu biết sâu sắc luận điểm MÁc giai cấp công nhân “phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc”, “tự trở thành dân tộc” lãnh đạo cách mạng thắng lợi đát nước mình) - HCM đánh giá cao vai trò CN Mác- Lênin với cách mạng nói chung với đời ĐCS VN nói riêng - Khẳng định giai cấp Cơng nhân phong trào CN giữ vai trò lãnh đạo - HCM hiểu đắn thực tiễn VN đó, giai cấp cơng nhân đời, số lượng, phong trào cơng nhân non yếu, CN Mác- Lênin vào phong trào công nhân khơng thơi chưa đủ - Phong trào u nước nhân tố quan trọngcho đời ĐCS VN phong trào yêu nước VN phong trào rộng lớn có trước phong trào cơng nhân hàng nghìn năm lịch sử hút tầng lớp Nhân dân toàn thể dân tộc đứng lên chống kẻ thù - Phong trào nông dân kết hợp với phong trào công nhân từ đầu giai cấp hợp thành đội quân chủ lực cách mạng - Phong trào công nhân kết hợp với phong trào u nước có mục tiêu chung - Phong trào yêu nước tri thức VN nhân tố quan trọng thúc kết hợp yếu tố cho đời ĐCS - Quy luật hình thành ĐCS VN luận điểm sáng tạo có ý nghĩa to lớn, khơng cách mạng nước ta mà ảnh hưởng đến phong trào cách mạng giới  KẾT LUẬN: Thực tiễn Nguyễn Ái Quốc truyền bá CN Mác- Lênin vào phong trào công nhân đồg thời truyền vào phong trào yêu nước VN phong trào cách mạng VN từ 1925 chuyển hướng mạnh mẽ theo xu hướng vô sản Khi phong trào lên cao đòi hỏi phải có Đảng tiên phong dẫn đường Đáp ứng đòi hỏi khách quan đó, ngày 3/2/1930, ĐCS VN đời Cửu Long, Hương Cảng, TQ Câu (5 điểm): Phân tích luận điểm: "Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo có khả giành thắng lợi trước cách mạng vơ sản quốc", qua làm rõ tính sáng tạo Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn Đáp án: Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiền hành chủ động sáng tạo: Hồ Chí minh khẳng định sức sống nộc độc chủ nghĩa đế quốc tập trung nước thuộc địa Chính áp bức, bóc lột tàn bạo chủ nghĩa thực dân đế quốc tạo nên mâu thuẫn gay gắt dân tộc thuộc địa CNTB Trong đấu tranh chống CNĐQ, CNTD, cách mạng thuộc địa có tầm quan trọng đặc biệt Nhân dân dân tộc thuộc địa có khả cách mạng to lớn Chủ nghĩa dân tộc chân chính, chủ nghĩa yêu nước truyền thống động lực to lớn cách mạng giải phóng dân tộc Trong yêu cầu QT III đảng cộng sản quan tâm đến cách mạng thuộc địa, Hồ Chí Minh khẳng định cơng giải phóng nhân dân thuộc địa thực nổ lực tự giải phóng Hồ Chí Minh đánh giá cao sức mạnh dân tộc vùng dậy chống đế quốc thực dân; chủ trương phát huy nổ lực chủ quan dân tộc, tránh tư tưởng bị đồng, trơng chờ vào giúp đỡ bên ngồi Quan hệ cách mạng thuộc địa cách mạng vơ sản quốc Trong phong trào cộng sản quốc tế tồn quan điểm xem thắng lợi cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng vơ sản quốc Quan điểm vơ hình dung làm giảm tính chủ động, sáng tạo phong trào cách mạng thuộc địa Hồ Chí Minh phê phán sai lầm quan điểm Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cách mạng vơ sản quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn đấu tranh chống kẻ thù chung chủ nghĩa đế quốc Đó mối quan hệ bình đẳng quan hệ lệ thuộc hay quan hệ phụ Nhận thức vai trò, vị trí chiến lược cách mạng thuộc địa sức mạnh dân tộc, Nguyễn Ái Quốc cho cách mạng giải ph óng dân tộc thuộc địa giành thắng lợi trước giúp đỡ cách mạng vô sản quốc Đây luận điểm sáng tạo, có giá trị lý luận thực tiễn lý luận to lớn; cống hiến quan trọng vào kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác - Leenin, thắng lợi phong trào cách mạng giải phóng dân tộc toàn giới gần kỷ qua chứng minh hoàn toàn đắn Ý nghĩa thực tiễn Làm phong phú học thuyết Mác - Leenin cách mạng thuộc địa Soi đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam Câu (5 điểm): Phân tích cần thiết phải Đại đoàn kết dân tộc nghiệp cách mạng Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Đáp án: Đại đồn kết dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiến lược, định thành công cách mạng Thế vấn đề có ý nghĩa chiến lược? - Về khái niệm: Chiến lược hiểu phương châm biện pháp có tính tồn cục vận dụng suốt tiến trình cách mạng - Chiến lược quán, xuyên suốt tiền trình cách mạng, thể vấn đề lý luận lẫn vấn đề thực tiễn Trong tư tưởng Hồ Chí Minh Đồn kết chiến lược chứa đựng hệ thống luận điểm thể nguyên tắc, biện pháp giáo dục, tập hợp lực lượng cách mạng tiến nhằm phát huy cao sức mạnh dân tộc quốc tế nghiệp độc lập dân tộc, dân chủ CNXH Đại đoàn kết dân tộc tron tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề có ý nghĩa chiến lược, bản, quán lâu dài, xuyên suốt tiến tình cách mạng Trong thời kỳ, giai đoạn cách mạng, trước yêu cầu nhiệm vụ khác nhau, sách phương pháp tập hợp lực lượng cần thiết điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng, song đại đồn kết ln vấn đề sống còn, định thành bại cách mạng Hồ Chí Minh khái quát thành luận điểm có tính chân lý vai trì khối đại đoàn kết: - Đoàn kết làm sức mạnh: "Đoàn kết sức mạnh Đoàn kết lực lượng vô địch để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi" - Đồn kết điểm mẹ Điểm mà thực tốt đẻ cháu tốt" - Đồn kết then chốt thành cơng "Đồn kết, đồn kết, đại đồn kết; Thành cơng, thành cơng, đại thành cơng" Đại đoàn kết dân tộc mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu Đảng, dân tộc Theo Hồ Chí Minh, đại đoàn kết mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu Đảng, cách mạng Đại đoàn kết dân tộc vấn đề có tính đường lối, sách qn khơng thể thủ đoạn trị Cách mạng muốn thành cơng, đường lối đắn chưa đủ, mà sở đường lối, Đảng phải cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ phương pháp cách mạng phù hợp với giai đoạn lịch sử Trong lời kết thúc buổi mắt Đảng Lao động Việt Nam 1951, Hồ Chí Minh nêu mục đích Đảng Lao động Việt Nam gồm chữ: "Đoàn kết toàn dân, phụ tổ quốc" Năm 1963, nói chuyện với cán tuyên truyền huấn luyện miền núi cách mạng XHCN, Hồ Chí Minh rõ: Bây mục đích tuyên truyền huấn luyện là: "Một đoàn kết, Hai xây dựng chủ nghĩa xã hội, Ba đấu tranh thống nước nhà" Đại đoàn kết dân tộc nhiệm vụ hàng đầu tồn dân tộc Bởi cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân Đảng có nhiệm vụ thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn quần chúng; chuyển nhu cầu, đòi hỏi khách quan, tự phát thành nhu cầu tự giác, thành thực có tổ chức khối đại đồn kết, tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn để hoàn thành mục tiêu cách mạng Câu 7: Phân tích quan điểm HỒ CHÍ MINH đặc trưng, chất chủ nghĩa xã hội ?  Về chất - Hồ Chí Minh quan niệm chủ nghĩa xã hội chế độ xã hội hoàn chỉnh tất nhằm phát triển người toàn diện - Về mặt cụ thể như: + Chế độ sở hữu: Hồ Chí Minh cho chế độ dựa sở hữu công cộng tư liệu sản xuất HCM nói:” CNXH nhà máy,xe lửa, ngân hàng chung” + Phân phối lao động Làm thao lực hưởng theo lao động, có phúc lợi xã hội + CNXH chế độ lợi ích tổ quốc,của nhân dân, HCM nói: “Làm cho dân ta ngày giàu thêm, nước ta ngày mạnh, đồng bào sung sướng, có cơm ăn áo mặc, hạnh phúc” + Về mục tiêu: Hồ Chí Minh nói trước hết phải làm cho nhân dân lao động thoát khỏi nạn bần cùng, làm cho người có cơng ăn việc làm ấm no sống1 đời hạnh phúc +Về động lực: Đó cơng trình tập thể quần chúng lao động lãnh đạo Đảng  Về đặc trưng - Là chế độ trị nhân dân lao động làm chủ: Nhà nước dân, dân dân Mọi quyền lực xã hội tập trung vào tay nhân dân, dựa vào khối đại đồn kết dân tộc mà nòng cốt liên minh cơng nơng tri thức lãnh đạo đảng - Chủ nghĩa xã hội chế độ xã hội có kinh tế phát triển cao có suất lđ cao có cấu kinh tế cân đối có lực lương sản xuất phát triển gắn liền với phát triển khoa học kĩ thuật - Là chế độ xã hội không người bóc lột người - Là chế độ xã hội phát triển cao văn hố, đạo đức: Đó xã hội có hệ thống quan hệ xã hội lành mạnh, cơng bằng, bình đẳng, khơng áp bóc lột, bất cơng, khơng đối lập lao động chân tay lao động trí óc, thành thị nông thôn, người giải phóng, có điều kiện phát triển tồn diện, có hài hoà phát triển xã hội tự nhiên - chế độ xã hội phát triển cao văn hóa lẫn đạo đức có quan hệ xã hội lành mạnh cơng bình đẳng  Các đặc trưng nêu hình thức thể hệ thống giá trị vừa kế thừa di sản khứ, vừa sáng tạo trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội thân đỉnh cao tiến trình tiến hố lịch sử nhân loại.Hệ giá trị tảng điều chỉnh quan hệ xã hội, hệ giá trị bao gồm: độc lập, tự do, dân chủ cơng, bác ái,đồn kết hữu nghị Va mục tiêu cao CNXH người đạt hệ giá trị cá tính người phát triển đầy đủ, lực phát triển tồn diện Câu 8: Phân tích luận điểm Hồ Chí Minh: “Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường cách mạng vô sản” Ý nghĩa thực tiễn?  Bài học từ thất bại đường cứu nước trước - Để giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị thực dân Pháp, ông cha ta sử dụng nhiều đường gắn với khuynh hướng trị khác nhau, sử dụng vũ khí tư tưởng khác bị thất bại, đất nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước Do yêu cầu thiết phải tìm đường cứu nước - HỒ CHÍ MINH sinh lớn lên bối cảnh đất nước bị biến thành thuộc địa, nhân dân phải chịu cảnh lầm than, HỒ CHÍ MINH chứng kiến phong trào cứu nước ông cha Người nhận thấy đường mang nặng cốt cách phong kiến nên không tán thành đường họ tâm tìm đường - Đoạn tuyệt với phát triển theo đường chủ nghĩa phong kiến, HỒ CHÍ MINH đến nhiều quốc gia châu lục giới  Cách mạng tư sản không triệt để - Người đọc Tun ngơn độc lập nước Mỹ, tìm hiểu thực tiễn cách mạng tư sản Mỹ, đọc tuyên ngôn dân quyền nhân quyền CM Pháp, tìm hiểu CMTS Pháp - Người nhận thấy: " Cách mệnh Pháp cách mệnh Mỹ, nghĩa cách mệnh tư bản, cách mệnh khơng đến nơi tiếng cộng hồ dân chủ, tước lục cơng nơng, ngồi áp thuộc địa" Bởi lẽ đó, Người khơng theo đường CMTS  Con đường giải phóng dân tộc - HỒ CHÍ MINH thấy Cách mạng tháng 10 Nga không Cách mạng vơ sản, mà Cách mạng giải phóng dân tộc Nó nêu gương sáng giải phóng dân tộc thuộc địa " mở trước mắt họ thời đại Cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc" - Người hoàn toàn tin theo Lênin quốc tế III bênh vực cho dân tộc bị áp Người thấy lý luận Lênin phương hướng để giải phóng dân tộc: Con đường Cách mạng vô sản - Vượt qua hạn chế tư tưởng sỹ phu nhà Cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, HỒ CHÍ MINH đến với học thuyết Cách mạng chủ nghĩa Mac-Lênin lựa chọn khuynh huớng trị vô sản Người khẳng định: "Muốn cứu nước giải phóng dân tộc khơng có đường khác đường Cách mạng vơ sản" có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản giả phóng dân tộc bị áp người lao động giới khỏi ách nô lệ Câu 9: Làm rõ chức văn hóa thời đại theo tư tưởng HCM: Theo tư tưởng HCM, thời đại mới, văn hóa có chức chủ yếu sau:  Một bồi dưỡng nhưxng tư tưởng đắn tình cảm cao đẹp: - Tư tưởng tình cảm vấn đề chủ yếu đời sống tinh thần người Tư tưởng đắn sai lầm, tình cảm thấp hèn cao đẹp - Chức cao quý văn hóa bồi dưỡng, nêu cao tư tưởng đắn tình cảm cao đẹp cho nhân dân, loại bỏ sai lầm thấp hèn có tư tưởng tình cảm người (Tronng diễn văn khai mạc Hội nghị Văn hóa tồn quốc (24/11/1946), HCM nêu rõ: VH phải làm cho có lí tưởng tự chủ, độc lập tự Đồng thời VH phải làm cho quốc dân có tinh thần nước qn mình, lợi ích chung mà qn lợi ích riêng) - Lí tưởng mà HCM xác định cho Đảng Nhân dân ta đọc lập dân tộc găn liền với CNXH - Tình cảm lớn theo Người nói lòng u nước thương dân, tương u người, yêu tính chân thực, trung thành, thủy chung, ghét thói hư tật xấu, sa đọa, căm thù thứ giặc nội xâm  Hai nâng cao dân trí : - Nói đến VH nói đến dân trí Đó trình độ hiểu biết, vốn tri thức người dân Nâng cao dân trí phải chỗ biết đọc, biết viết chỗ nâng cao hiểu biết lĩnh vực khác đời sống - Nâng cao dân trí nhằm phục vụ mục tiêu chung độc lập dân tộc gắn liền với CNXH - Nâng cao dân trí để nhân dân tham gia sáng tạo hưởng thụ văn hóa góp phần Đảng « biến nước dốt nát thành nước VH cao đời sống tươi vui hạnh phúc »  Ba là, bồi dưỡng phẩm chất, phong cách lối sống tốt đẹp lành mạnh hướng người tới chân, thiện, mỹ để không ngừng hoàn thiện thân : - Mỗi người khơng cần phải có tư tưởng tình cảm lớn, hiểu biết ngày nâng cao, mà phải có phẩm chất tốt đẹp, phong cách lành mạnh sống Phải biến tư tưởng tình cảm lớn thành phẩm chất vàphong cách, người sử dụng kiến thức để tham gia vào việc tạo giá trị VH cho Xã hội biết hưởng thụ cách đắn giá trị VH - Phẩm chất phong cách hình thành từ đạo đức, lối sống, từ thói quen cá nhân phong tục tập quán cộng đồng - Tùy vào yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, HCM đề phẩm chất phong cách để người tự tu dưỡng - VH thấm sâu vào tâm lí quốc dân nghĩa VH phải soi đường cho quốc dân  Kết luận : HCM coi VH giáo dục mặt trận quan trọng công xây dựng bảo vệ tổ quốc XHCN Người nói : Những nhà VH, người làm công tác VH, VH nghệ thuật mặt trận Anh chị em chiến sĩ mặt trận VH Câu 10.phân tích quan điểm xây dựng Nhà nước thực quyền làm chủ Nhân dân theo tư tưởng HCM, Đảng ta vận dụng tư tưởng việc xây dựng Nhà nước ? Theo tư tưởng HCM, xây dựng Nhà nước thực quyền làm chủ nhân dân thể quan điểm sau :  Nhà nước dân : - Quan điểm quán HCM tất quyền lực Nhà nước xã hội đèu thuộc nhân dân - Nhân dân có quyền định vận mệnh cua quốc gia dân tộc - Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND họ không xứng đáng với tín nhiệm Nhân dân -    Nhà nước dân, dân làm chủ, người dân hưởng quyền dân chủ, có quyền làm việc pháp luật khơng cấm có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp pháp luật đồng thời người chủ phải thể lực trách nhiệm làm chủ - Nhà nước phải nỗ lực hoàn thành thiết chế dân chủ để thực thi quyền làm chủ Nhân dân Những vị đại diện dân cử thừa hành ủy quyền dân công bộc dân, phải làm chức trách vị khơng phải đứng nhân dân, coi khinh nhân dân, cậy với dân quên dân bầu để làm việc cho dân Nhà nước dân : - Nhà nước phải dân lựa chọn, bầu đại biểu - Nhà nước dân ủng hộ, giúp dỡ đóng thuế để nhà nước chi tiêu, hoạt động, vận hành máy để phục vụ nhân dân - Nhà nước dân phê bình, xây dựng, giúp đỡ - Nhà nước dân tạo tham gia quản lý - Do Người nói : « Chính phủ làm hại dân dân có quyền đuổi Chính phủ » Nghĩa : Khi quan Nhà nước không đáp ưng lợi ích nguyện vọng Nhân dân, Nhân dân có quyền bãi miễn Nhà nước dân : - Là Nhà nước phục vụ lợi ích nguyện vọng đáng Nhân dân đặc quyền, thực sạch, cần, kiệm, liêm, - Mọi hoạt động quyền nhằm mục tiêu mang lại quyền lợi cho Nhân dân lấy nhân dân, lấy người làm phục tiêu phấn đấu lâu dài - Trách nhiệm Nhà nước nhằm thỏa mãn nhu cầu thiết yếu Nhân dân - Mối quan hệ ngườichủ Nhà nước Nhân dân cán Nhà nước công bộc dân, dân bầu ra, nhân dân ủy quyền - Là người phục vụ, cán Nhà nước đồng thời người lãnh đạo, hướng dẫn Nhân dân Vận dụng : - Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN bảo đảm quyền làm chủ thật Nhân dân - Kiện tồn máy hành Nhà nước - Tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước Câu 11: Phân tích quan điểm HCM nguyên tắc xây dựng đạo đức Ý nghĩa thân việc sống học tập theo gương đạo đức HCM  Nói đơi với làm, nêu gương đạo đức: - Nói đơi với làm HCM coi nguyên tắc quan trọng bậc xây dựng đạo đức - Nêu gương đạo đức nét đẹp truyền thống phương Đơng HCM khẳng định: nói chung dân tộc phương Đơng giàu tình cảm họ gương sống trăm diễn thuyết xng Nói đơi với làm phải gắn liền với nêu gương đạo đức - Nêu gương đạo đức phải diễn nơi, lúc, từ gia đình đến nhà trường, đến XH - Tấm gương đạo đức HCM gương sáng chung cho dân tộc, cho hệ người VN hôm sau  Xây đôi với chống: - Xây dựng đạo đức phải giáo dục phẩm chất, chuẩn mực đạo đức cho người VN thời đại theo tư tương HCM - Phải không ngừng chống lại xấu, sai, vô đạo đức - Để xây dựng chống có hiệu phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi, đấu tranh cho sạch, lành mạnh đạo đức kiên chống lại chủ nghĩa cá nhân  Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời: - đạo đức xây dựng sở tự giáo tu dưỡng cá nhân - Theo HCM người có chỗ hay, chỗ xấu, chỗ tốt, có thiện, ác mình, vấn đề phải dám nhìn thẳng vào để thấy dõ hay, tốt, thiện để phát huy, xấu dở sửa chữa, để khắc phục không tự lưa dối huyễn thân - Đối với người việc tu dưỡng đạo đức phải thực hoạt động thực tiễn, quan hệ xã hội - Phải chăm lo tu dưỡng đạo đức việc rửa mặt hàng ngày, phải kiên trì bền bỉ suốt đời, vì: “đạo đức CM trời xa xuống, kiên trì đấu tranh, rèn luyện ngày, ngọc mài sáng, vàng luyện trong.”  Ý nghĩa: - Xác định vị trí vai trò đạo đức cá nhân - Kiên trì tu dưỡng phẩm chất, đạo đức HCM: “yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu CNXH, yêu khoa học kỉ luật.” Câu 12 (5 điểm): Phân tích quan niệm Hồ Chí Minh vai trò sức mạnh đạo đức Đáp án: Đạo đức gốc người cách mạng Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức nguồn nuôi dưỡng phát triển người, gốc cây, nguồn sông suối: "Cũng sơng có nguồn có nước, khơng có nguồn sơng cạn Cây phải có gốc, khơng có gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, khơng có đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân" Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội cơng việc vẻ vang khó khăn, nặng nề, "sức có mạnh gánh nặng xa Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang" Người cách mạng muốn cho dân tin, dân u phải có tư cách đạo đức Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Người ln trăn trở với nguy thối hóa biến chất cán bộ, đảng viên Vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải "là đạo đức, văn minh" Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức hành động, lấy hiệu thực tế làm thước đo Người đặt đức - tài mối quan hệ gắn bó mật thiết Đức gốc đức tài, hồng chuyên phải kết hợp, lực phẩm chất đơi, khơng thể có mặt này, thiếu mặt Đạo đức nhân tố tạo nên sức hấp dẫn chủ nghĩa xã hội Theo Hồ Chí Minh, sức hấp dẫn chủ nghĩa xã hội chưa phải lý tưởng cao xa, mức sống vật chất dồi dào, tư tưởng tự giải phóng Những giá trị đạo đức cao đẹp, phẩm chất người cộng sản sống chiến đấu cho lý tưởng loài người thành thực Bác nói: "Đối với phương Đơng gương sống có giá trị 100 diễn văn tuyên truyền" Và đời Người gương đạo đức sáng ngời, có sức hấp dẫn lớn lao, mạnh mẽ với nhân dân Việt Nam mà với nhân dân giới Tấm gương Hồ Chí Minh trở thành nguồn cổ vũ, động viên tinh thần quan trọng nhân dân ta nhân loại tiến đoàn kết đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ CNXH Ý nghĩa thực tiễn (gợi ý) + Muốn đảm bảo tốt sứ mệnh cao cho Việt Nam văn minh, hùng mạnh, sánh vai với cường quốc khắp năm châu, phải không ngừng tu đức, luyện tài Đạo đức tài phải ln gắn bó với nhau, đức gốc người + Xác định vị trí, vai trò đạo đức cá nhân + Kiên trì tu dương theo phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh: Yêu Tổ Quốc; Yêu nhân dân; Yêu CNXH; Yêu lao động; Yêu khoa học kỷ luật Câu 13: Trình bày quan niệm HCM mục tiêu động lực công xây dựng CNXH việt nam  Mục tiêu:  Mục tiêu chung: - Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đất nước độc lập, nhân dân tự hạnh phúc, có sống sung sướng học hành - Mục tiêu đề cập trực tiếp: “CNXH dân có đủ ăn, đủ mặc, học hành, ngày sung sướng, ốm đau có thuốc thang, già yếu lao động, phong tục tập quán không tốt dần xóa bỏ…tóm lại XH ngày tiến, vật chất ngày tăng, tinh thần ngày tốt.” - Mục tiêu đề cập gián tiếp: lời cuối di chúc Bác nói: “điều mong muốn cuối tơi tồn Đảng, tồn dân đồn kết phấn đấu, xây dựng nước VN hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh góp phần xứng đáng vào nghiệp giới - Mục tiêu cao CNXH: theo HCM mục tiêu cao CNXH nâng cao đời sống cho nhân dân theo Người tiêu chí tổng quát để khẳng định kiểm nghiệm tính chất CNXH lí luận CNXH sách thực tiễn Trượt khỏi quỹ đạo CN giả hiệu khơng có tương thích với CNXH  KL chung: việc nêu bật rõ mục tiêu chung CNXH cho thấy tính ưu việt hẳn CNXH so với chế độ tồn lịch sử Mục tiêu cho thấy CNXH giải nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng người  Mục tiêu cụ thể: - Chính trị: Chế độ trị nhân dân làm chủ + Nhân dân thể quyền làm chủ thơng qua Nhà nước: có quyền ứng cử, bầu cử đại biểu quốc hội, có quyền kiểm sốt đại biểu chí có quyền bãi miễn đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND họ ngược lại, không xứng đáng với tín nhiệm nhân dân Khơng kể phủ đầy tớ, cơng bậc dân, từ chủ tịch nước đến người đứng đầu làng xã thôn công bậc mà + HCM mối quan hệ quyền lm chủ nghĩa vụ trách nhiệm người làm chủ Đã người làm chủ phải tự lực cánh sinh, tự lo toan, không trông chờ ỷ lại người khác, phải yêu lao động có trách nhiệm bảo vệ công, thực nghiêm chỉnh hiến pháp pháp luật Tích cực học tập, trau dồi chun mơn, nâng cao trình độ mặt Để thành người tốt thì: + Nhà nước nhà nước dân, dân, dân thực chức bản: Dân chủ nhân dân, Chuyên kẻ thù dân Nghĩa mặt nhà nước phải tạo điều kiện để nhân dân thực hành dân chủ rộng rãi, tham gia vào hoạt động trị; mặt khác nhà nước phải chuyên với số kẻ thù ngược lại với quyền lợi lợi ích tổ quốc nhân dân - Kinh tế: + Chế độ KT phát triển cao với ngành mũi nhọn công nghiệp nơng nghiệp, KH-KT tiên tiến loại bỏ dần hình thức bóc lột tư CN, cải thiện đời sống nhân dân KT phải dựa chế độ sở hữu cơng cộng TLSX - Văn hóa: mục tiêu văn hóa mục tiêu CM XHCN, đk thể sinh hoạt tinh thần XH, từ xóa nạn mù chữ,nâng cao dân chí, phát triển giáo dục đến xây dựng phát triển nghệ thuật, giải trí lành mạnh, trừ mê tín dị đoạn, khắc phục phong tục tập quán lạc hậu + Bản chất văn hóa XHCN: phải CNXH mặt nhân dân dân tộc mặt hình thức, phải phát huy vốn quý báu dân tộc, đồng thời kế thừa tiếp thu tin hoa văn hóa nhân loại + Phương châm: Khoa học dân tộc đại chúng, mặt đáp ứng nhu cầu giải trí mặt khác phải góp phần nâng cao dân trí nhân dân + Nhiệm vụ: đào tạo người CNXH vừa có đức, vừa có tài, vừa hồng vừa chuyên; mà muốn có người CNXH trước hết phải có tư tưởng CNXH, muốn phải học tập, nâng cao lí luận CN mác – lenin, nâng cao lòng yêu nước, yêu CNXH  Động lực: - Động lực thứ nhất: động lực trị tư tưởng Đó sức mạnh tiềm tàng quần chúng nhân dân huy động vào nghiệm CM Khi quần chúng CM giác ngộ lí tưởng CM, trí với quan điểm Đảng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương sách Đảng Nhà nước - Động lực thứ 2: phát huy sức mạnh đòn kết cộng đồng dân tộc, sức mạnh thể lực lượng giai cấp công nhân, nông dân tầng lớp tri thức, dân tộc đồng bào u nước ngồi nước, khơng phân biệt Đảng phái, tơn giáo, tín ngưỡng - Động lực thứ 3: thỏa mãn nhu cầu, lợi ích đáng người lao động, HCM đòi hỏi phải phát huy quyền lm chủ ý thức lm chủ người lao động Thực công XH - Động lực thứ 4: đề cao động lực CNXH, tạo động lực CNXH nghĩa cần phải sư dụng vai trò điều chỉnh nhân tố tinh thần khác như: trị, đạo đức, văn hóa, pháp luật - Động lực thứ 5: động lực bên trong, theo HCM phải kết hợp với sức mạnh thời đại, tăng cường đoàn kết quốc tế, phải sử dụng tốt thành tưu KHKT  Giữa nội lực ngoại lực HCM xác định rõ nội lực định, ngoại lực quan trọng  Để phát huy cao độ động lực CNXH cần phải khắc phục trợ lực kìm hãm Đó là: - Phải thường xuyên đấu tranh chống CN cá nhân - Phải thường xuyên đấu tranh tham ô, tham nhũng Chống chia rẽ bè phái, đồn kết, vơ kỉ luật làm giảm xút uy tín Đảng ngăn chở nghiệp lên CNXH Đảng - Chống chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng, ỷ lại Câu 14 (5 điểm): Phân tích nội dung học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh sinh viên Đáp án: Thực trạng đạo đức lối sống sinh viên Trong kinh tế thị trường, phần lớn sinh viên, niên trí thức giữ lối sống tình nghĩa, sạch, lành mạnh; cần cù, sáng tạo học tập Sống có lĩnh, có chí lập thân, lập nghiệp, động, nhạy bén, dám đối mặt với khó khăn, thách thức, dám chịu trách nhiệm, khơng ỷ lại, chây lười; ln gắn bó với nhân dân, đồng hành dân tộc, phấn đấu cho nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Một phận sinh viên phai nhạt niềm tin, lý tưởng, phương hướng phấn đấu, khơng có chí lập thân, sống thử, sống dựa dẫm, thiếu trách nhiệm, thờ với gia đình xã hội Sa vào tệ nạn xã hội nghiệp ngập, hút xách, thiếu trung thực, gian lận thi cử, chạy điểm, chạy thầy, chạy trường, mua cấp Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Một là, học trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người Chống lối sống bàng quan, vị kỷ cá nhân, thiếu trách nhiệm Tổ Quốc, với nhân dân, với cộng đồng Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, đời riêng sáng, nếp sống giản dị đức khiêm tốn, Ba là, đức tin tuyệt đối vào sức mạnh nhân dân, kính trọng nhân dân hết lòng, phục vụ nhân dân; nhân ái, vị tha, khoan dung nhân hậu với người Bốn là, học gương ý chí nghị lực tinh thần to lớn, tâm vượt qua thử thách, gian nguy để đạt mục đích sống Năm là, học nguyên tắc tu dưỡng đạo dức Hồ Chí Minh Tu dưỡng bền bỉ suốt đời, học đôi với lao động, lý luận đôi với thực hành, cần cù đôi với tiết kiệm Nêu gương đạo đức, nói đơi với làm Chống nói khơng đơi với làm, nói nhiều làm ít, nói đường làm nẻo Xây dựng thái độ học tập đắn, nâng cao trình độ trị, khoa học kỹ thuật quân sự, nghiên cứu khoa học thực chất, làm việc phải học: Học lúc, nơi, học suốt đời; học trường, học sách vởi, học lẫn nhau, học nhân dân, học từ thực tiễn sống, việc làm hàng ngày; có thái độ cầu thị Có ý thức thi đua thực hành dân chủ học tập Bồi đắp lĩnh trị, ý chí tự lực, tự cường, tự tin hội nhập kinh tế quốc tế Chống tiêu cực, bệnh thành tích học tập, bệnh thi đua hình thức, hư danh, giả dối, chép, học thuộc lòng, tụt hậu trình độ, kiến thức khoa học nhận thức xã hôi; biểu tự ti, mặc cảm hội nhập kinh tế quốc tế Chống kiêu căng, tự mãn học tập Chống nói khơng đơi với làm, nói nhiều làm ít, nói đường làm nẻo Câu 15: Phân tích vai trò người chiến lược trồng người theo quan điểm HCM Ý nghĩa thực tiễn  Vai trò người: - Con người vốn quý nhất, nhân tố định thành công CM - Nhân dân người sáng tạo giá trị, vật chất tinh thần - HCM nhìn thấy sức mạnh người, tổ chức lại, nhân dân yếu tố định thành công CM - HCM khẳng định mục tiêu CM giải phóng dân tộc, giải phóng người, mang lại tư do, ấm no, hạnh phúc cho người - Sự nghiệp giải phóng thân người thực hiện, nghĩa người mà nòng cốt giai cấp cơng nhân gốc CM, động lực CM - Phải tăng cường giáo dục nhân dân, phải tăng cường lãnh đạo Đảng, người – mục tiêu người động lực mối quan hệ có quan hệ biện chứng với  Quan điểm HCM chiến lược trồng người: - “Trồng người” yếu tố khách quan, vừa cấp bách vừa lâu dài CM - Con người phải đặt vào vị trí trung tâm phát triển, nhằm phát huy cao tiềm người - Chiến lược “trồng người” vừa mang tính thường xuyên, cấp bách vừa mang tính lâu dài, phải làm cơng phu tỉ mỉ người làm vườn - “Muốn xây dựng CNXH” trước hết cần có người XHCN CNXH tạo người XHCN, người XHCN chủ thể toàn nghiệp xây dựng CNXH - Xây dựng người đào tạo, xây dựng phát triển người cách toàn diện đức, chí, thể, mĩ - Tiêu chuẩn người XHCN theo HCM: có tư tưởng XHCN, có đạo đức có lối sống XHCN, có tác phong XHCN có lực lm cơng nhân - “Chiến lược trồng người” trọng tâm, phận hợp thành chiến lược phát triển KTXH - “Trồng người” xây dựng người phải thường xuyên đẩy mạnh suốt tiến trình lên CNXH, phải đạt kết cụ thể giai đoạn thời kì độ - “Trồng người” xây dựng người phải đặt suốt đời người - Những người có trách nhiệm trồng người phải vun trồng quần chúng nhân dân, tập thể người trồng trồng sống thực tiễn tự vun trồng suốt đời họ - Để thực chiến lược trồng người có nhiều biện pháp theo HCM giáo dục quan trọng - Người cho để trồng người có hiệu cần phải tiến hành đồng giải pháp Câu 16 (5 điểm): Phân tích khái niệm tư tưởng tư tưởng Hồ Chí Minh Ý nghĩa việc học tập mơn học tư tưởng Hồ Chí Minh Đáp án: Khái niệm tư tưởng Hiểu theo nghĩa phổ thông, tư tưởng phản ánh thực ý thức, biểu quan hệ người với giới xung quanh (Thông thường người ta quan niệm tư tưởng suy nghĩ ý nghĩ) Khái niệm:"Tư tưởng" "Tư tưởng Hồ Chí Minh" khơng phải dùng với nghĩa tinh thần - tư tưởng, ý thức tư tưởng cá nhân, cộng đồng, mà với nghĩa hệ thống quan điểm, quan niệm, luận điểm xây dựng tảng giới quan phương pháp luận (nền tảng triết học) quán, đạt biểu cho ý chí, nguyện vọng giai cấp, dân tộc, hình thành sở thực tiễn định trở lại đạo hoạt động thực tiễn cải tạo thực Khái niệm "tư tưởng" thường liên quan trực tiếp đến khái niệm "nhà tư tưởng": Một người xứng đáng nhà tư tưởng biết giải trước người khác tất vấn đề trị - sách lược, vấn đề tổ chức, yếu tố vật chất phong trào cách tự phát (Leenin) Khẳng định Hồ Chí Minh tư tưởng thực thụ tư tưởng Người có vị trí, vai trò tầm quan trọng to lớn nghiệp cách mạng dân tộc Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh in Giáo trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh", dùng trường Cao đẳng Đại học, năm 2003 (dù vận động) coi hoàn thiện ngày nay: "Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm tồn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN; kết vận dụng sáng tạo phát triển CNMLN vào điều kiện cụ thể nước ta; đồng thời kết tinh tinh hoa dân tộc trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người" Định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh rõ: 1.Bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống lý luận phản ánh vấn đề có tính quy luật cách mạng Việt Nam Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm vấn đề có liên quan đến q trình phát triển từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa Chỉ nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: chủ nghĩa Mác Lênin, truyền thống dân tộc, trí tuệ thời đại Mục tiêu tư tưởng Hồ Chí Minh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng người Tư tưởng Hồ Chí Minh phận cấu thành tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng nhân dân ta Tư tưởng Hồ Chí Minh đưa nghiệp cách mạng dân tộc ta vượt qua mn trùng khó khăn để đến thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vĩ đại có tinh thời đại sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống lý luận, có cấu trúc lơgíc chặt chẽ có hạt nhân cốt lõi, tư tưởng độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng người Không Việt Nam mà nhiều nước giới, nhiều khách, nhiều nhà nghiên cứu nhìn nhận khẳng định Hồ Chí Minh nhà tư tưởng, nhà lý luận cách mạng độc đáo Ý nghĩa học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh Nâng cao lực tư lý luận phương pháp công tác Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng rèn luyện lĩnh trị Câu 17: (5 điểm): Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh thống chất giai cấp cơng nhân với tính nhân dân tính dân tộc Nhà nước Ý nghĩa thực tiễn Đáp án: Về chất giai cấp công nhân Nhà nước Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin rằng: nhà nước phạm trù lịch sử, sản phẩm tất yếu xã hội có giai cấp, bao giờ, mang giai cấp định, khơng có nhà nước phi giai cấp, nhà nước đứng giai cấp Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa coi nhà nước cảu dân, dân, dân khơng phải "Nhà nước toàn dân" hiểu theo nghĩa nhà nước phi giai cấp Theo Hồ Chí Minh, Nhà nước ta mang chất giai cấp công nhân Nhà nước ta Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: + Đảng lãnh đạo chủ trương, đường lối, quan điểm để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật, sách, kế hoạch + Đảng lãnh đạo Nhà nước hoạt động tổ chức Đảng đảng viên máy, quan Nhà nước + Đảng lãnh đạo Nhà nước công tác kiểm tra Bản chất giai cấp thể định hướng đưa nước ta lên chủ nghĩa xã hội Bản chất giai cấp nhà nước ta thể nguyên tắc tổ chức hoạt động nguyên nhân tập trung dân chủ Bản chất giai cấp công nhân thống với tính nhân dân tính dân tộc Nhà nước Tính nhân dân nhà nước ta biểu tập tủng chỗ nhà nước dân, dân, dân Tính dân tộc nhà nước ta thể trước hết chỗ Nhà nước thay mặt nhân dân thực thi chủ quyền dân tộc, đấu tranh cho lợi ích dân tộc, đấu tranh với xu hướng ngược lại lợi ích dân tộc Tính dân tộc thể sâu sắc chỗ, nguồn gốc sức mạnh Nhà nước ta khối đại đoàn kết toàn dân Mặt trật dân tộc thống lãnh đạo Đảng Nhà nước ln hoạt động lợi ích quốc gia, dân tộc, kế thừa phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc có sách đắn để giải vấn đề dân tộc Mối quan hệ biện chứng chất giai cấp cơng nhân thống với tính nhân dân tính dân tộc Nhà nước thể chỗ: + Nhà nước ta đời kết đấu tranh lâu dài, gian khổ nhiều hệ người Việt Nam từ trình dựng nước giữ nước hàng nghìn năm dân tộc + Nhà nước ta lấy lợi ích dân tộc làm tảng bảo vệ lợi ích cho nhân dân Chính phủ Hồ Chí Minh đứng đầu luon Chính phủ đại đồn kết dân tộc + Trong thực tế, Nhà nước ta vừa đời đứng làm nhiệm vụ dân tộc giao phó, lãnh đạo nhân dân tiến hành kháng chiến để bảo vệ độc lập, tự tổ quốc, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh, góp phần tích cực vào phát triển tiến giới Ý nghĩa thực tiễn (gợi ý) - Thấy vai trò Hồ Chí Minh việc khơi nguồn dân chủ xác lập nhà nước kiểu Việt Nam - Nhận thức chất tốt đẹp Nhà nước ta - Có thái độ đắn việc thực quyền, nghĩa vụ công dân, chấp hành nghiêm chỉnh Hiếp pháp, pháp luật, tham gia xây dựng Nhà nước ta ngày sạch, vững mạnh Câu 18 (5 điểm): Tại Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng Đảng - Quy luật tồn phát triển Đảng" Ý nghĩa thực tiễn Đáp án: Xây dựng Đảng - Quy luật tồn phát triển Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh chiếm vị trí đặc biệt quan trọng toàn di sản tư tưởng Người Với Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên để Đảng hoàn thành vai trò chiến sĩ tiên phong trước giai cấp, dân tộc, nhân dân Theo Người, xây dựng Đảng nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài Khi cách mạng gặp khó khăn, xây dựng Đảng để cán bộ, đảng viên cố lập trường, quan điểm, bình tĩnh, sáng suốt, không bi quan, nao núng, bị động Khị cách mạng đà thắng lợi cần đến xây dựng Đảng để xây dựng quan điểm, tư tưởng cách mạng, khoa học, ngăn ngừa bệnh chủ quan, tự mãn, lạc quan tếu bệnh "kiêu ngạo cộng sản" Xây dựng, chỉnh đốn Đảng công việc định sống Đảng Căn định tính khách quan công tác xây dựng Đảng Sự nghiệp cách mạng Đảng lãnh đạo trình, bao gồm nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn; thời kỳ, giai đoạn có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể yêu cầu riêng Trước diễn biến yêu cầu khách quan, thân Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi để vươn lên làm tròn trọng trách trước giai cấp dân tộc Đảng phận cấu thành xã hội, cán bộ, đảng viên chịu ảnh hưởng, tác động môi trường xã hội (cả yếu tố tích cực, tiến lẫn yếu tố tiêu cực, phản tiến bộ) Phải thường xuyên chỉnh đốn Đảng để phát huy mặt tích cực, chống lại thói xấu cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng vững mạnh Xây dựng chỉnh đốn Đảng hội để cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục tu dưỡng tốt hơn, giữ vững đạo dức cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ Đảng nhân dân giao phó Trong điều kiện Đảng trở thành Đảng cầm quyền cơng tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần nhấn mạnh Đảng phải đặc biệt quan tâm đến việc chỉnh đốn, đổi để hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi, tẩy trừ tệ nạn thối hóa, biến chất gây nên Ý nghĩa thực tiễn (gợi ý) Xây dựng Chỉnh đón đổi Đảng nhằm làm cho Đảng thực sạch, vững vàng trị, tư tưởng tổ chức Đội ngũ cán bộ, Đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất lực trước yêu cầu, đòi hỏi ngày cao, phức tạp nhiệm vụ cách mạng Đổi chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng trở thành khối thống nhất, vững mạnh, đủ sức lái thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua khúc quanh đầy thử thách để cập bến thắng lợi ... tư tưởng HCM: Theo tư tưởng HCM, thời đại mới, văn hóa có chức chủ yếu sau:  Một bồi dưỡng nhưxng tư tưởng đắn tình cảm cao đẹp: - Tư tưởng tình cảm vấn đề chủ yếu đời sống tinh thần người Tư. .. Hồ Chí Minh tư tưởng thực thụ tư tưởng Người có vị trí, vai trò tầm quan trọng to lớn nghiệp cách mạng dân tộc Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh in Giáo trình "Tư tưởng Hồ Chí... ta quan niệm tư tưởng suy nghĩ ý nghĩ) Khái niệm: "Tư tưởng" "Tư tưởng Hồ Chí Minh" khơng phải dùng với nghĩa tinh thần - tư tưởng, ý thức tư tưởng cá nhân, cộng đồng, mà với nghĩa hệ thống quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Đè cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đè cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay