Kế hoạch Hội thi thuyết trình 5 Điều Bác Hồ dạy trường Tiểu học

4 70 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 10:56

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LĐ TRƯỜNG TH HỊA BÌNH A *** Sớ: 47/KH-THHBA.LĐ Hòa Bình, ngày 10 tháng năm 2018 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi thuyết trình Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) - Căn cơng văn sớ: 13CTr/HĐĐ, ngày 8/9/2018 Chương trình công tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018 HĐĐ huyện Tam Nông; Căn kế hoạch số: 28/KH-THHBA, ngày 18/4/2018 Kế hoạch năm học 2017 – 2018 Hiệu trưởng nhà trường; Căn Chương trình sớ: 01/CTrLĐ-THHBA Chương trình cơng tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018 LĐ Trường TH Hòa Bình A; Thực theo kế hoạch số 15/KH-THHBA LĐ ngày 12/10/2017 v/v tổ chức thi đua thực Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng năm học 2017 – 2018, Được cho phép Hiệu trưởng nhà trường Nay, Liên đội trường TH Hòa Bình A đề kế hoạch tổ chức Hội thi thuyết trình Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng năm học 2017 - 2018 với nội dung cụ thể sau: I Mục đích - yêu cầu Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) Thực có hiệu kế hoạch sớ 15/KH-THHBA LĐ ngày 12/10/2017 v/v tổ chức thi đua thực Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng năm học 2017 – 2018 Giúp em nhận thức sâu sắc việc học làm theo điều Bác Hồ dạy việc làm thiết thực, từ rút việc làm cụ thể để tự giáo dục thân giúp bạn bè thực tốt Liên đội nghiêm túc thực theo kế hoạch đề II Thời gian – địa điểm – Tham gia - Thời gian: 14 giờ, ngày 18/05/2018 - Địa điểm: Sân trường điểm - Đới tượng tham gia: Đội viên, nhi đồng từ khối đến khối lớp đăng ký - Thành phần tham dự: Đại diện BGH, BGK, GVCN lớp III Nội dung hình thức tổ chức Tên thi: Hội thi thuyết trình Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng Nội dung thi: Các lớp xây dựng nội dung đăng ký thi đua thực điều BH dạy TN, NĐ mà lớp đăng ký theo kế hoạch sớ 15/KH-THHBA.LĐ ngày 12/10/2017 thành kịch thuyết trình (Khuyến khích có kèm phụ diễn minh họa) Chia nhóm thi phần thi 3.1 Khới 3,4,5: (Gồm phần thi) - Xây dựng kịch thuyết trình (10 điểm): Kịch lớp xây dựng hướng dẫn GVCN Ngắn gọn, dài không trang giấy đánh máy (A4), font chữ time newroman size 14 (khơng giản cách dòng) Kịch phải đảm bảo bớ cục nội dung sau: + Bố cục: Ghi đầy đủ thông tin lớp, trường, tên học sinh thuyết trình,… + Nội dung chính: Giới thiệu đôi nét Bác điều Bác Hồ dạy; Tầm quan trọng điều Bác Hồ dạy đối với giáo dục, với học sinh; Lớp thi đua thực điều nào, việc làm nào; Bài học ý nghĩa qua suốt trình thực - Thuyết trình (15 điểm): Theo bagame BGK - Trả lời câu hỏi (5 điểm): Thí sinh thuyết trình bớc thăm trả lời 01 câu hỏi với nội dung Bác điều Bác dạy Nếu thi theo nhóm thành viên nhóm trả lời + Bác Hồ: Là thông tin Bác + điều BH dạy: Có phần đầu mẩu đăng ký thi đua thực điều BH dạy mà liên đội gửi qua gmail 3.2 Khối 1, 2: Gồm phần thi - Biểu diễn tiết mục hát múa Bác Hồ kính yêu (15 điểm) - Trả lời câu hỏi (Giống khối 3,4,5) IV Biện pháp thực Đối với BGH: Phên duyệt kế hoạch, chương trình hội thi Ra Quyết định thành lập BTC, BGK hội thi Phân công giáo viên hỗ trợ Ra QĐ khen thưởng khen thưởng Giám sát, đôn đốc, nhắc nhỡ CBGV, NV thực tốt nội dung kế hoạch đề Ban phụ trách Đội: TPT tiến hành tham mưu nội dung hoạt động với BGH nhà trường Lập kế hoạch chi tiết trình BGH phê duyệt Triển khai kế hoạch toàn trường Tổ chức Hội thi theo kế hoạch đề Tổng hợp báo cáo kết Các chi đội – lớp: - Khối 3,4,5: Sưu tầm xây dựng thuyết trình theo nội dung đăng ký thi đua gửi gmail GV TPT trước ngày 04/5/2018 (Trễ ngày trừ điểm); Tổ chức tập luyện thuyết trình bồi dưỡng phần kiến thức cho học sinh - Khối 1,2: Chọn đăng ký tiết mục biểu diễn gửi GVTPT trước ngày 04/5/2018 (Trễ ngày trừ điểm); Tổ chức tập luyện bồi dưỡng phần kiến thức cho học sinh - Tất lớp điền thơng tin (mẫu 1a) đính kèm gửi GVTPT trước ngày 27/4/2018 Lưu ý: - Thí sinh dự thi, học sinh theo cổ vũ phải đồng phục chỉnh tề - Lớp 1+2+3/3 tham gia theo nhóm khối 1,2 V Thành lập Ban Ban tổ chức: - Thầy Lương Văn Út – BTCB, HT – Trưởng ban - Thầy Trần Hoàng Phúc – P BTCB, PHT – Phó ban - Thầy Nguyễn Hồng Em – GVTPT Đội – Thành viên, thư ký - Cô Nguyễn Thị Quanh – Kế toán – Thành viên - Thầy Nguyễn Phúc Đảm – GV, TT 4+5 – Thành viên - Thầy Nguyễn Trần Thanh Xuân – GV, TT 1+2+3 – Thành viên 2 Ban giám khảo: 2.1 Chấm điểm phần kịch bản: - Thầy Trần Hoàng Phúc – PHT - Trưởng Ban - Cô Võ Thị Yến Nhi – GV 1/1 – Phó ban - Thầy Nguyễn Hồng Em – GV TPT Đội – Thành viên 2.2 Chấm phần thi thuyết trình, trả lời câu hỏi khối 3,4,5: - Thầy Trần Hoàng Phúc – PHT - Trưởng Ban - Thầy Nguyễn Trần Thanh Xuân – GV 2/1 – Phó ban - Cơ Võ Thị Yến Nhi – GV 1/1 – Thành viên 2.3 Chấm phần biểu diễn văn nghệ, trả lời câu hỏi khối 1,2: - Thầy Trần Hoàng Phúc – PHT - Trưởng Ban - Thầy Nguyễn Phúc Đảm – GV 5/1 – Phó ban - Cơ Võ Thị Mầu – GVMT – Thành viên VI Cơ cấu giải thưởng kinh phí Cơ cấu giải thưởng: - Khới 3,4,5: 01 giải Nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba; 04 giải KK - Khối 1,2: 01 giải Nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba; 01 giải KK Kinh phí (Có bảng dự trù kèm theo) Trên kế hoạch tổ chức Hội thi thuyết trình điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng Liên đội TH Hòa Bình A, năm học 2017 – 2018./ TM BPT ĐỘI TPT HIỆU TRƯỞNG * Nơi nhận: - HĐĐ huyện, xã (Bc); - BGH (Bc); - Liên đôi (T/h); - Lưu VP Đội ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LĐ TRƯỜNG TH HỊA BÌNH A *** Hòa Bình, ngày 10 tháng năm 2018 BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ (Kèm theo kế hoạch sớ 47/KH-THHBA.LĐ ngày 10/4/2018) Nguồn kinh phí: - Quỹ Liên đội Dự kiến khoản chi: - Chi khen thưởng: 560.000đ + Nhất: 70.000đ x = 140.000đ + Nhì: 60.000đ x = 120.000đ + Ba: 50.000đ x = 100.000đ + KK: 40.000đ x = 200.000đ - Nước uống: 100.000đ - Dự trù phát sinh: 50.000đ  Tổng dự trù chi: 710.000đ (bảy trăm mười ngàn đồng) TM BPT ĐỘI TPT HIỆU TRƯỞNG ... tin lớp, trường, tên học sinh thuyết trình, … + Nội dung chính: Giới thi u đơi nét Bác điều Bác Hồ dạy; Tầm quan trọng điều Bác Hồ dạy đối với giáo dục, với học sinh; Lớp thi đua thực điều nào,... Bài học ý nghĩa qua śt q trình thực - Thuyết trình ( 15 điểm): Theo bagame BGK - Trả lời câu hỏi (5 điểm): Thí sinh thuyết trình bớc thăm trả lời 01 câu hỏi với nội dung Bác điều Bác dạy Nếu thi. .. dung kế hoạch đề Ban phụ trách Đội: TPT tiến hành tham mưu nội dung hoạt động với BGH nhà trường Lập kế hoạch chi tiết trình BGH phê duyệt Triển khai kế hoạch toàn trường Tổ chức Hội thi theo kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch Hội thi thuyết trình 5 Điều Bác Hồ dạy trường Tiểu học, Kế hoạch Hội thi thuyết trình 5 Điều Bác Hồ dạy trường Tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay