Kế hoạch sinh hoạt Câu lạc bộ trẻ em ứng phó với rủi ro thiên tai

35 44 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 10:33

PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A Số: 76/KH-THHBA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 23 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH SINH HOẠT CLB TRẺ EM ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI THÁNG 01/2018 Căn kế hoạch số: 26/KH-THHBA, ngày 18/9/2017 Kế hoạch năm học 2017 – 2018 Hiệu trưởng nhà trường; Căn kế hoạch số: 72/KH-THHBA, ngày 28/12/2017 Kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ năm học 2017 - 2018; Căn tình hình thực tế địa phương, nhà trường cơng tác phòng, chống, ứng phó với rủi ro thiên tai Trường Tiểu học Hòa Bình A xây dựng kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ - tháng 01/2018, năm học 2017 - 2018 với nội dung cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Triển khai thực có hiệu nội dung sinh hoạt CLB tháng 01 kế hoạch số 72/KH-THHBA ngày 28/12/2017 - Bước đầu tập hợp em CLB để em làm quen với nhau, làm quen cách thức sinh hoạt tập thể theo hình thức CLB; Nhận biết số loại hình thiên tai rủi ro,… - Bầu chọn nhân cho câu lạc bộ,… - Tạo sân chơi bổ ích cho em, giúp em có hiểu biết rủi ro thiên tai, nhận thức hậu rủi ro thiên tai rèn luyện kỹ ứng phó thân loại rủi ro thiên tai II THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - Thời gian hoạt động: + Lần 01: 14 giờ, ngày 27/01/2018 Tài phòng thư viện + Lần 02: 14 giờ, ngày 30/01/2018 Tài phòng thư viện III NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Lần 01: 1.1 Ra mắt CLB - Giới thiệu thành viên câu lạc bộ, phụ trách CLB Dự kiến ban chủ nhiệm CLB - Giới thiệu dự thảo kế hoạch sinh hoạt CLB - Học sinh bầu ban chủ nhiệm, đóng góp xây dựng nội dung kế hoạch 1.2 Tập huấn kỹ cần thiết cho CLB trẻ em: - Kỹ truyền thông - Kỹ thuyết trình - Kỹ tổ chức buổi truyền thông 1.3 Chủ đề sinh hoạt CLB: Chủ đề 1: Nhận diện số loại hình thiên tai (Tài liệu hướng dẫn dạy học giảm nhẹ rủi ro thiên tai) - Nhóm trưởng chia nhóm, nhóm thảo luận loại hình thiên tai (dụng cụ: Giấy A0, bút mầu ) - Các nhóm trình bày - Giáo viên tổng kết kiến thức 1.4 Tham gia dụng cụ: - Tham gia: 25 em học sinh tự nguyện đăng ký tham gia chọn vào CLB; giáo viên phân công phụ trách CLB - Dụng cụ: Giấy A0 (4 tờ); Bút long (10 cây); kéo (5 cây); Keo mặt muốt (1 cuộn); Keo mặt nhỏ (5 cuộn); Tài liệu (dự án) 02 Lần 02: Sinh hoạt CLB chủ đề 2: Một số khái niệm thiên tai biến đổi khí hậu (Tài liệu hướng dẫn dạy học giảm nhẹ rủi ro thiên tai) Thực hành công cụ Thông tin lịch sử (Hướng dẫn chủ đề sách) *Tham gia dụng cụ: - Tham gia: 25 em học sinh thành viên CLB; giáo viên phân công phụ trách CLB - Dụng cụ: Giấy A0 (8 tờ); Bút long (10 cây); kéo (5 cây); Keo mặt muốt (1 cuộn); Keo mặt nhỏ (5 cuộn); Tài liệu (dự án) IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Giáo viên phân công liên hệ tham mưu với BGH thời gian sinh hoạt tháng; địa điểm sinh hoạt; đối tượng tham gia - Liên hệ phối hợp với NV thư viện GVCN việc mượn địa điểm sinh hoạt xếp lịch dạy lớp có học sinh tham gia sinh hoạt cho phù hợp - Liên hệ PGD & ĐT Tam Nông để báo cáo thời gian – nội dung sinh hoạt; tài dụng cụ - Chuẩn bị đầy đủ tài liệu; tổ chức sinh hoạt nội dung thời gian theo kế hoạch đề V CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG - Kinh phí hoạt động: Dự án Trên kế hoạch sinh hoạt câu lạc trẻ em ứng với rủi ro thiên tai, tháng 01 năm 2018 trường Tiểu học Hòa Bình A, năm học 2017 - 2018./ HIỆU TRƯỞNG *Nơi nhận : - PGD (B/c) - BGH (B/c); - Liên đội (TH); - BCN, TV, GVPT CLB (TH); - Lưu HS – Hoàng Em GV PHỤ TRÁCH PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A Số: 01/BB-THHBA.CLB CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 27 tháng 01 năm 2018 BIÊN BẢN Tổ chức sinh hoạt CLB trẻ em ứng phó với RRTT tháng 01 năm 2018 * Hơm nay, vào lúc 14 ngày 27 tháng 01 năm 2018 * ĐĐ: Phòng thư viện * Tham gia: - 20 em thành viên CLB; - Giáo viên phân: + Thầy Nguyễn Hoàng Em – GV TPT Đội + Cô Võ Thị Kim Nhung – NV thư viện - BGH: Thầy Trần Hoàng Phúc – P HT NỘI DUNG Ra mắt CLB - Giới thiệu thành viên câu lạc bộ, phụ trách CLB Dự kiến ban chủ nhiệm CLB - Giới thiệu dự thảo kế hoạch sinh hoạt CLB - Học sinh bầu ban chủ nhiệm, đóng góp xây dựng nội dung kế hoạch Tập huấn kỹ cần thiết cho CLB trẻ em - Kỹ truyền thơng - Kỹ thuyết trình - Kỹ tổ chức buổi truyền thông Hoạt động nhận diện số loại hình thiên tai - Nhóm trưởng chia nhóm, nhóm thảo luận loại hình thiên tai - Các nhóm trình bày - Giáo viên tổng kết kiến thức Biên kết thúc lúc 15 10 phút ngày DUYỆT CỦA BGH HIỆU TRƯỞNG Thư ký GVTPT PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A Số: 79/KH-THHBA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 03 tháng 02 năm 2018 KẾ HOẠCH SINH HOẠT CLB TRẺ EM ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI THÁNG 02/2018 Căn kế hoạch số: 26/KH-THHBA, ngày 18/9/2017 Kế hoạch năm học 2017 – 2018 Hiệu trưởng nhà trường; Căn kế hoạch số: 72/KH-THHBA, ngày 28/12/2017 Kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ năm học 2017 - 2018; Căn tình hình thực tế kết sinh hoạt CLB tháng 01/2018, Trường Tiểu học Hòa Bình A xây dựng kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ - tháng 02/2018, năm học 2017 - 2018 với nội dung cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Tiếp tục triển khai thực có hiệu nội dung sinh hoạt CLB tháng 02 kế hoạch số 72/KH-THHBA ngày 28/12/2017 - Tạo sân chơi bổ ích cho em, giúp em nhận biết đối tượng dễ bị ảnh hưởng tổn thương có rủi ro thiên tai xảy ra; vẽ sơ đồ rủi ro thiên tai, biết đâu nơi an tồn trường học có rủi ro thiên tai xảy ra; Xây dựng thói quen tái chế sử dụng lại rác II THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - Thời gian hoạt động: + Lần 01: giờ, ngày 06/02/2018 Tại phòng thư viện + Lần 02: giờ, ngày 23/02/2018 Tại sân cờ điểm III NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Lần 01: Sinh hoạt CLB chủ đề: Ai bị ảnh hưởng nhiều thiên tai – Đối tượng dễ bị tổn thương (Tài liệu hướng dẫn dạy học giảm nhẹ rủi ro thiên tai) *Tham gia dụng cụ: - Tham gia: 20 em học sinh thành viên CLB; 02 giáo viên phân công phụ trách CLB; - Dụng cụ: Giấy A0 (10 tờ); Bút long (8 cây); kéo (5 cây); Keo mặt nhỏ (4 cuộn); máy chiếu; Tài liệu (dự án) 02 Lần 02: - Chủ đề sinh hoạt CLB: Rác thải + Hoạt động: Tổ chức ngày hội tái chế rác - Tham gia dụng cụ: + Tham gia: 20 em thành viên CLB; 02 giáo viên phân công phụ trách CLB - Tham dự: Tất em học sinh lại thuộc lớp 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 điểm chính; 05 GVCN lớp; đại diện BGH;… + Dụng cụ: Giấy màu, chai nhựa, ly nhựa, ống hút, kéo, dao rọc giấy, bút long; Keo mặt muốt; Keo mặt nhỏ trong; phong IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Giáo viên phân công liên hệ tham mưu với BGH thời gian sinh hoạt tháng; địa điểm sinh hoạt; đối tượng tham gia - Liên hệ phối hợp với NV thư viện GVCN việc mượn địa điểm sinh hoạt xếp tham gia buổi sinh hoạt - Liên hệ PGD & ĐT Tam Nông để báo cáo thời gian – nội dung sinh hoạt; tài dụng cụ - Chuẩn bị đầy đủ tài liệu; tổ chức sinh hoạt nội dung thời gian theo kế hoạch đề V CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG - Kinh phí hoạt động: Dự án Trên kế hoạch sinh hoạt câu lạc trẻ em ứng với rủi ro thiên tai, tháng 02 năm 2018 trường Tiểu học Hòa Bình A, năm học 2017 - 2018./ HIỆU TRƯỞNG GV PHỤ TRÁCH *Nơi nhận : - BQLDA (B/c) - BGH (B/c); - CLB (TH); - Lưu HS – Hồng Em PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 80/KH-THHBA Hòa Bình, ngày 03 tháng 02 năm 2018 KẾ HOẠCH SINH HOẠT CLB TRẺ EM ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI LẦN 01 - THÁNG 02/2018 Căn kế hoạch số: 72/KH-THHBA, ngày 28/12/2017 Kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ năm học 2017 - 2018; Căn kế hoạch số: 79/KH-THHBA, ngày 06/02/2018 Kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ em ứng phó với rủi ro, thiên tai tháng 02/2018, Trường Tiểu học Hòa Bình A xây dựng kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ - Lần 01 tháng 02/2018, với nội dung cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Tiếp tục triển khai thực có hiệu nội dung sinh hoạt CLB tháng 02 kế hoạch số 72/KH-THHBA ngày 28/12/2017 kế hoạch số 79/KHTHHBA, ngày 06/02/2018 kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ em ứng phó với rủi ro, thiên tai tháng 02/2018 - Giáo dục học sinh ý thức thói quen giữ gìn bảo vệ mơi trường Góp phần thực phong trào xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp Tạo sân chơi bổ ích cho em, giúp em nhận biết ảnh hưởng rác thải mơ trường; Xây dựng thói quen thu gom, phân loại, tái chế sử dụng lại rác Tạo sản phẩm thân thiện, sử dụng hiệu phù hợp cho việc học II THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM giờ, ngày 06/02/2018 Tại phòng thư viện III NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Chủ đề sinh hoạt CLB: Nhận biết rủi ro thiên tai Hình thức hoạt động: Tọa đàm trò chơi Tham gia dụng cụ: 3.1 Tham gia: 20 em thành viên CLB; - Giáo viên phân: + Thầy Nguyễn Hoàng Em – GV TPT Đội + Cô Bùi Thị Kim The – GVCN 3.2 Dụng cụ: Giấy A0, kéo, bút lông, màu sáp, keo mút, keo mặt, quà Chương trình buổi sinh hoạt - Trò chơi khởi động: Đồ ta đồ người - Trình chiếu số hình ảnh kiện rủi ro thiên tai xảy - Hoạt động thảo luận tìm khái niệm: Chia nhóm thực hiện: + 02 nhóm thảo luận đưa khái niệm thiên tai ghi lên giấy A0 + 02 nhóm thảo luận đưa khái niệm biến đổi khí hậu, ghi lên giấy A0 + Các nhóm trình bày chia ý kiến + GV trình chiếu khái niệm rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu - Hoạt động: Trò chơi ghép tranh loại hình rủi ro thiên tai Bốn đội nhận bốn tranh in màu khổ A3 cắt làm mảnh Nhiệm vụ 04 đội vòng 03 phút phải ghép hồn chỉnh tranh thuyết trình nội dung tranh - Giải lao - Hoạt động liệt kê loại hình rủi ro thiên tai nhận dạng loại hình xảy địa phương: Bốn nhóm thực nhiệm vụ + 02 nhóm liệt kê loại hình rủi ro thiên tai mà em biết, ghi lên giấy A0 Trình bày phân bố + 02 nhóm liệt kê loại hình rủi ro thiên tai xảy địa phương, ghi lên giấy A0 Trình bày đặc điểm thiệt hại + Các nhóm chia ý kiến - GV chốt ý, nhận xét, phát quà lưu niệm, kết thúc IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Giáo viên phân công liên hệ tham mưu với BGH thời gian sinh hoạt tháng; địa điểm sinh hoạt; đối tượng tham gia - Liên hệ phối hợp với GVCN việc xếp để học sinh tham gia buổi sinh hoạt Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ; tổ chức sinh hoạt nội dung thời gian theo kế hoạch đề - Liên hệ PGD & ĐT Tam Nông để báo cáo thời gian – nội dung sinh hoạt; tài dụng cụ - Tổ chức hoạt động thời gian, an toàn hiệu *Những quy định lưu ý: - Học sinh tham gia phải đồng phục học sinh, đội viên đeo khăn quàng đỏ, không mặc đồ thể dục Dụng cụ BTC chuẩn bị V Kinh phí (Có bảng dự trù kinh phí kèm theo) VI CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG - Kinh phí hoạt động: Dự án Trên kế hoạch sinh hoạt câu lạc trẻ em ứng với rủi ro thiên tai, tháng Lần 01 – tháng 02 năm 2018 trường Tiểu học Hòa Bình A./ HIỆU TRƯỞNG *Nơi nhận : - BQLDA (B/c) - BGH (B/c); - CLB (TH); - Lưu HS – Hồng Em GV PHỤ TRÁCH PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 03 tháng 02 năm 2018 BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ ( Kèm theo kế hoạch số 80/KH – THHBA.LĐ, ngày 03/02/2018) I Nguồn kinh phí: Dự án (300.000đ) II Dự trù chi: 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) Quà lưu niệm: mốc khóa gỗ 6.000đ x 20 = 120.000đ Chi hỗ trợ nhân viên dọn dẹp phòng tổ chức sinh hoạt: 50.000đ Chi văn phòng phẩm: 180.000đ - Giấy A0: 10 tờ x 5.000đ = 50.000đ - In màu A3: tờ x 10.000đ = 40.000đ - Bút lông: 10 x 7.000đ = 70.000đ - Keo mouss 4.8 Y9: mét x 4.000đ = 8.000đ - Băng keo mặt 1.2cm: cuộn x 3.000đ = 12.000đ Trên bảng dự trù kinh phí tổ chức Ngày hội tái chế rác năm 2018 trường TH Hòa Bình A./ DUYỆT CỦA BGH HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BẢNG TPT PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A Số: 02/BB-THHBA.CLB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 06 tháng 02 năm 2018 BIÊN BẢN Tổ chức sinh hoạt CLB trẻ em ứng phó với RRTT lần 01 tháng 02 năm 2018 * Hôm nay, vào lúc ngày 06 tháng 02 năm 2018 * ĐĐ: Phòng thư viện * Tham gia: - 20 em thành viên CLB; - Giáo viên phân: + Thầy Nguyễn Hồng Em – GV TPT Đội + Cơ Bùi Thị Kim The – GVCN - Hỗ trợ: Cô Võ Thị Kim Nhung – NV thư viện NỘI DUNG Trò chơi khởi động: Đồ ta đồ người Trình chiếu số hình ảnh kiện rủi ro thiên tai xảy Hoạt động thảo luận tìm khái niệm: Chia nhóm thực hiện: + 02 nhóm thảo luận đưa khái niệm thiên tai ghi lên giấy A0 + 02 nhóm thảo luận đưa khái niệm biến đổi khí hậu, ghi lên giấy A0 + Các nhóm trình bày chia ý kiến + GV trình chiếu khái niệm rủi ro thiên tai biến đổi khí hậu Hoạt động: Trò chơi ghép tranh loại hình rủi ro thiên tai Bốn đội nhận bốn tranh in màu khổ A3 cắt làm mảnh Nhiệm vụ 04 đội vòng 03 phút phải ghép hồn chỉnh tranh thuyết trình nội dung tranh Giải lao Hoạt động liệt kê loại hình rủi ro thiên tai nhận dạng loại hình xảy địa phương: Bốn nhóm thực nhiệm vụ + 02 nhóm liệt kê loại hình rủi ro thiên tai mà em biết, ghi lên giấy A0 Trình bày phân bố + 02 nhóm liệt kê loại hình rủi ro thiên tai xảy địa phương, ghi lên giấy A0 Trình bày đặc điểm thiệt hại + Các nhóm chia ý kiến GV chốt ý, nhận xét, phát quà lưu niệm, kết thúc Biên kết thúc lúc 55 phút ngày DUYỆT CỦA BGH HIỆU TRƯỞNG Thư ký GVTPT PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A Số: 81/KH-THHBA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 04 tháng 02 năm 2018 KẾ HOẠCH SINH HOẠT CLB TRẺ EM ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI LẦN 02 - THÁNG 02/2018 Căn kế hoạch số: 72/KH-THHBA, ngày 28/12/2017 Kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ năm học 2017 - 2018; Căn kế hoạch số: 79/KH-THHBA, ngày 06/02/2018 Kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ em ứng phó với rủi ro, thiên tai tháng 02/2018, Trường Tiểu học Hòa Bình A xây dựng kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ - Lần 02 tháng 02/2018, với nội dung cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Tiếp tục triển khai thực có hiệu nội dung sinh hoạt CLB tháng 02 kế hoạch số 72/KH-THHBA ngày 28/12/2017 kế hoạch số 79/KHTHHBA, ngày 06/02/2018 kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ em ứng phó với rủi ro, thiên tai tháng 02/2018 - Giáo dục học sinh ý thức thói quen giữ gìn bảo vệ mơi trường Góp phần thực phong trào xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp Tạo sân chơi bổ ích cho em, giúp em nhận biết ảnh hưởng rác thải mơ trường; Xây dựng thói quen thu gom, phân loại, tái chế sử dụng lại rác Tạo sản phẩm thân thiện, sử dụng hiệu phù hợp cho việc học II THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM giờ, ngày 23/02/2018 Tại sân cờ điểm III NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Chủ đề sinh hoạt CLB: Rác thải Hình thức hoạt động: Tổ chức ngày hội tái chế rác Hai mươi em chia làm đội, đội em (chia đội ngẩu nhiên theo số đếm 1,2,3,4) Bốn đội bốc thăm chọn sản phẩm tái chế cần làm (sản phẩm đẹp, thân thiện có hiệu sử dụng thực tế) Tham gia dụng cụ: 3.1 Tham gia: 20 em thành viên CLB; - Giáo viên phân: + Thầy Nguyễn Hoàng Em – GV TPT Đội + Thầy Nguyễn Phúc Đảm – GVCN 3.2 Dụng cụ: Giấy màu, chai nhựa, ly nhựa, ống hút, kéo, dao rọc giấy, bút long; Keo mặt muốt; Keo mặt nhỏ trong; phong Chương trình buổi sinh hoạt - Phát biểu khai mạc - Giới thiệu thể lệ thành phần BGK - Chia nhóm bố trí vị trí cho nhóm bốc thăm chọn sản phẩm - Phân phát dụng cụ theo nội dung tên sản phẩm mà đội bốc PHÒNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A Số: 86/KH-THHBA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 05 tháng 03 năm 2018 KẾ HOẠCH SINH HOẠT CLB TRẺ EM ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI LẦN 02 - THÁNG 03/2018 Căn kế hoạch số: 72/KH-THHBA, ngày 28/12/2017 Kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ năm học 2017 - 2018; Căn kế hoạch số: 79/KH-THHBA, ngày 06/02/2018 Kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ em ứng phó với rủi ro, thiên tai tháng 02/2018, Trường Tiểu học Hòa Bình A xây dựng kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ - Lần 02 tháng 03/2018, với nội dung cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Tiếp tục triển khai thực có hiệu nội dung sinh hoạt CLB tháng 02 kế hoạch số 72/KH-THHBA ngày 28/12/2017 kế hoạch số 79/KHTHHBA, ngày 06/02/2018 kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ em ứng phó với rủi ro, thiên tai tháng 02/2018 - Giáo dục học sinh ý thức thói quen giữ gìn bảo vệ mơi trường Góp phần thực phong trào xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp - Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho em tham gia Qua kịp thời phát học sinh có khiếu hội họa để có bồi dưỡng đào tạo nguồn - Tất viên CLB phải nghiêm túc thực phong trào theo kế hoạch đề II THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM 14 giờ, ngày 09/03/2018 Tại sân cờ điểm III NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Chủ đề sinh hoạt CLB: Vẽ tranh mơi trường Hình thức hoạt động: Tổ chức Hội thi vẽ tranh môi trường giấy A3 Tham gia dụng cụ: 3.1 Tham gia: 20 em thành viên CLB; - Giáo viên phân: + Thầy Nguyễn Hoàng Em – GV TPT Đội + Cô Bùi Thị Kim The – GVCN - Giáo viên hỗ trợ: + Cô Võ Thị Mầu - GVMT 3.2 Dụng cụ: Giấy màu A3 Chương trình buổi sinh hoạt - Phát biểu khai mạc - Giới thiệu thể lệ thành phần BGK - Bố trí chổ ngồi, phân phát dụng cụ vẽ tranh - 20 em thực vẽ tranh nói mơi trường - Giải lao BGK đánh giá sản phẩm - Công bố kết quả, phát thưởng, liên quan kết thúc buổi sinh hoạt IV Ban BGK - Thầy Trần Hồng Phúc - Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban - Thầy Nguyễn Hoàng Em -Tổng phụ trách - Phó ban, thư ký - Cơ Võ Thị Mầu - GVMT - Thành viên V TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Giáo viên phân công liên hệ tham mưu với BGH thời gian sinh hoạt tháng; địa điểm sinh hoạt; đối tượng tham gia - Liên hệ phối hợp với GVCN việc xếp để học sinh tham gia buổi sinh hoạt Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ; tổ chức sinh hoạt nội dung thời gian theo kế hoạch đề - Liên hệ PGD & ĐT Tam Nông để báo cáo thời gian – nội dung sinh hoạt; tài dụng cụ *Những quy định lưu ý: - Thí sinh tham gia phải đồng phục học sinh, đội viên đeo khăn quàng đỏ, không mặc đồ thể dục Dụng cụ BTC chuẩn bị - Thí sinh tham gia tự chuẩn bị màu tơ, viết, dụng cụ lót tranh - Bàn vẽ tranh mượn từ lớp 2/1 VI Cơ cấu giải thưởng: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 02 giải Ba VII Kinh phí (Có bảng dự trù kinh phí kèm theo) VIII CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG - Kinh phí hoạt động: Dự án Trên kế hoạch sinh hoạt câu lạc trẻ em ứng với rủi ro thiên tai, tháng Lần 02 – tháng 03 năm 2018 trường Tiểu học Hòa Bình A./ HIỆU TRƯỞNG *Nơi nhận : - BQLDA (B/c) - BGH (B/c); - CLB (TH); - Lưu HS – Hồng Em GV PHỤ TRÁCH PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 05 tháng 03 năm 2018 BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ ( Kèm theo kế hoạch số 86/KH – THHBA.LĐ, ngày 05/03/2018) I Nguồn kinh phí: Dự án (300.000đ) II Dự trù chi: 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) Khen thưởng: 270.000đ (Quà, bánh,…) Nhất: Phần quà trị giá 50.000đ x 01 giải Nhì: Phần quà trị giá 40.000đ x 01 giải Ba: Phần quà trị giá 30.000đ x 01 giải KK: Phần quà trị giá 15.000đ x 10 giải Chi văn phòng phẩm: 30.000đ - Giấy vẽ A3: 30 tờ x 1.000đ = 30.000đ Trên bảng dự trù kinh phí tổ chức Hội thi vẽ tranh môi trường năm trường TH Hòa Bình A./ DUYỆT CỦA BGH HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BẢNG TPT PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 09 tháng năm 2018 Số: 05/BB-THHBA.CLB BIÊN BẢN Tổ chức sinh hoạt CLB trẻ em ứng phó với RRTT lần 02 tháng 03 năm 2018 * Hôm nay, vào lúc 14 ngày 09 tháng năm 2018 * ĐĐ: Sân trường điểm * Tham gia: * Số lượng tham gia: - 20 em thành viên CLB - GV phân công: + Nguyễn Hoàng Em + Bùi Thị Kim The - Ban giám khảo: + Thầy Trần Hồng Phúc – Phó Hiệu trưởng + Cô Võ Thị Mầu – GV mỹ thuật NỘI DUNG Phát biểu khai mạc Giới thiệu thể lệ thành phần BGK Bố trí chổ ngồi, phân phát dụng cụ vẽ tranh 20 em thực vẽ tranh môi trường Giải lao BGK đánh giá sản phẩm Công bố kết STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Tên Lê Thị Kim Phương Trần Tuấn Kiệt Nguyễn Tuấn Khang Trần Văn Phùng Võ Gia Tuệ Phạm Thị Kim Phụng Nguyễn Lê Ngọc Hân Trương Thị Thu Thảo Trần Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Thanh Trúc Bùi Thị Như Ý Nguyễn Văn Khang Nguyễn Thị Lụa Châu Thị Như Ý Nguyễn Thị Sang Châu Thị Bích Trâm Huỳnh Thị Huệ Lớp Hạng 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/2 5/2 5/2 5/2 I III KK KK I KK 18 19 20 Nguyễn Thị Cương Huỳnh Quỳnh Anh Cao Ngọc Đan Thanh 5/2 5/2 5/2 Phát thưởng, kết thúc buổi sinh hoạt Biên kết thúc lúc 14 50 phút ngày DUYỆT CỦA BGH HIỆU TRƯỞNG Thư ký GVTPT PHÒNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A Số: 91/KH-THHBA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2018 KẾ HOẠCH SINH HOẠT CLB TRẺ EM ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI THÁNG 04/2018 Căn kế hoạch số: 26/KH-THHBA, ngày 18/9/2017 Kế hoạch năm học 2017 – 2018 Hiệu trưởng nhà trường; Căn kế hoạch số: 72/KH-THHBA, ngày 28/12/2017 Kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ năm học 2017 - 2018; Căn tình hình thực tế kết sinh hoạt CLB tháng 03/2018, Trường Tiểu học Hòa Bình A xây dựng kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ - tháng 04/2018, năm học 2017 - 2018 với nội dung cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Tiếp tục triển khai thực có hiệu nội dung sinh hoạt CLB tháng 04 kế hoạch số 72/KH-THHBA ngày 28/12/2017 - Tạo sân chơi bổ ích cho em, giúp em hiểu nhận thức người cần làm để giảm nhẹ rủi ro thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu; Cùng em tìm việc làm cụ thể, thiết thực để bảo vệ môi trường ứng phó với loại hình thiên tai xảy địa phương mà em sinh sống, học tập II THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - Thời gian hoạt động: + Lần 01: 14 giờ, ngày 04/04/2018 Tại phòng thư viện + Lần 02: giờ, ngày 09/04/2018 Tại sân cờ điểm III NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Lần 01: - Chủ đề sinh hoạt CLB: Chủ đề 2: + Tìm hiểu nguyên nhân Biến đổi khí hậu (Tài liệu hướng dẫn dạy học Ứng phó với biến đổi khí hậu) - Tham gia dụng cụ: + Tham gia: 20 em thành viên CLB; 02 giáo viên phân công phụ trách CLB + Dụng cụ: Giấy A0; Bút long; bút mực; kéo; Keo mặt mouss; băng keo mặt 1.2cm Tài liệu (dự án) 02 Lần 02: Sinh hoạt CLB: Hội thi rung chuông vàng tổng kết hoạt động CLB trẻ em ứng phó với RRTT + Trắc nghiệm vui kiến thức có liên quan đến chủ đề, hoạt động mà em tham gia buổi sinh hoạt CLB *Tham gia dụng cụ: - Tham gia: 20 em học sinh thành viên CLB; 02 giáo viên phân công phụ trách CLB; - Tham dự: Tất em học sinh lại thuộc lớp 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 điểm chính; 05 GVCN lớp; đại diện BGH;… - Dụng cụ: Bộ bảng trả lời trắc nghiệm (A, B, C); Tài liệu (dự án) IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Giáo viên phân công liên hệ tham mưu với BGH thời gian sinh hoạt tháng; địa điểm sinh hoạt; đối tượng tham gia - Liên hệ phối hợp với NV thư viện GVCN việc mượn địa điểm sinh hoạt xếp tham gia buổi sinh hoạt - Liên hệ PGD & ĐT Tam Nông để báo cáo thời gian – nội dung sinh hoạt; tài dụng cụ - Chuẩn bị đầy đủ tài liệu; tổ chức sinh hoạt nội dung thời gian theo kế hoạch đề V CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG - Kinh phí hoạt động: Dự án Trên kế hoạch sinh hoạt câu lạc trẻ em ứng với rủi ro thiên tai, tháng 04 năm 2018 trường Tiểu học Hòa Bình A, năm học 2017 - 2018./ HIỆU TRƯỞNG *Nơi nhận : - BQLDA (B/c) - BGH (B/c); - Liên đội (TH); - CLB (TH); - Lưu HS – Hoàng Em GV PHỤ TRÁCH PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A Số: 92/KH-THHBA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 29 tháng 03 năm 2018 KẾ HOẠCH SINH HOẠT CLB TRẺ EM ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI LẦN 01 - THÁNG 04/2018 Căn kế hoạch số: 26/KH-THHBA, ngày 18/9/2017 Kế hoạch năm học 2017 – 2018 Hiệu trưởng nhà trường; Căn kế hoạch số: 72/KH-THHBA, ngày 28/12/2017 Kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ năm học 2017 - 2018; Căn tình hình thực tế kết sinh hoạt CLB tháng 03/2018, Trường Tiểu học Hòa Bình A xây dựng kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ lần 01 tháng 4/2018, năm học 2017 - 2018 với nội dung cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Tiếp tục triển khai thực có hiệu nội dung sinh hoạt CLB tháng kế hoạch số 72/KH-THHBA ngày 28/12/2017 - Tạo sân chơi bổ ích cho em Giúp em biết số nguyên nhân dẫn đến việc biến đổi khí hậu tác hại biến đổi khí hậu đến môi trường sống II THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - 14 giờ, ngày 04/4/2018 Phòng thư viện III NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Trò chơi khởi động: rác - khói – bụi Trình chiếu số hình ảnh sưu tầm nhiễm khơng khí, khói, bụi, rác,… Chia nhóm (4 nhóm) phân cơng nhiệm vụ: - Nhóm 01: Ghi vào giấy A0 nguyên nhân dẫn đến nhiễm khơng khí - Nhóm 02: Ghi vào giấy A0 nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nguồn nước - Nhóm 03: Trả lời câu hỏi vào giấy A0 “Kể diễn biến thất thường thời tiết giải thích Vì lại vậy? - Nhóm 4: Nêu lên biện pháp góp phần giảm bớt biến đổi khí hậu Giải lao Trò chơi ghép tranh Hoạt động nhìn tranh đón nghĩa Kết thúc *Tham gia dụng cụ: - Tham gia: + 20 em học sinh thành viên CLB + 02 giáo viên phân công phụ trách CLB: Nguyễn Hoàng Em Bùi Thị Kim The - Dụng cụ: + Giấy A0; Tranh màu A3, tranh màu A4; băng keo; keo mouss; kéo, bút lông,… IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Giáo viên phân công liên hệ tham mưu với BGH thời gian tổ chức thi; địa điểm đối tượng tham gia - Liên hệ phối hợp với tổ trưởng tổ chuyên môn, GVCN việc xếp thời gian tham gia buổi sinh hoạt công tác chuẩn bị - Liên hệ PGD & ĐT Tam Nông để báo cáo thời gian – nội dung sinh hoạt; tài dụng cụ - Chuẩn bị đầy đủ tài liệu; tổ chức sinh hoạt nội dung thời gian theo kế hoạch đề V CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG - Kinh phí hoạt động: Dự án (có bảng dự trù kèm theo) Trên kế hoạch sinh hoạt câu lạc trẻ em ứng với rủi ro thiên tai, lần 01 tháng năm 2018 trường Tiểu học Hòa Bình A, năm học 2017 2018./ HIỆU TRƯỞNG *Nơi nhận : - PGD (B/c) - BGH (B/c); - Liên đội (TH); - BCN, TV, GVPT CLB (TH); - Lưu HS – Hoàng Em GV PHỤ TRÁCH PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 29 tháng 03 năm 2018 BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ ( Kèm theo kế hoạch số 92/KH – THHBA.LĐ, ngày 29/03/2018) I Nguồn kinh phí: Dự án (300.000đ) II Dự trù chi: 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) - Giấy A0: 10 tờ x 5000đ = 50.000đ - Tranh màu A3: tờ x 10.000đ = 40.000đ - Tranh màu A4: 16 tờ x 5000đ = 80.000đ - Keo Mouss: mét x 4000đ = 12.000đ - Keo mặt 1.2 mm: x 3.000đ = 18.000đ - Phong nền: 100.000đ Trên bảng dự trù kinh phí tổ chức sinh hoạt CLB trẻ em ứng phó với RRTT lần 01 tháng năm 2018 trường TH Hòa Bình A./ DUYỆT CỦA BGH HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BẢNG TPT PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A Số: 06/BB-THHBA.CLB CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày tháng năm 2018 BIÊN BẢN Tổ chức sinh hoạt CLB trẻ em ứng phó với RRTT lần 01 tháng năm 2018 * Hôm nay, vào lúc 14 ngày 04 tháng năm 2018 * ĐĐ: Phòng thư viện trường * Số lượng tham gia: - 20 em thành viên CLB - GV phân cơng: + Nguyễn Hồng Em + Bùi Thị Kim The - GV hỗ trợ: Võ Thị Kim Nhung – nhân viên thư viện NỘI DUNG Trò chơi khởi động: rác - khói – bụi Trình chiếu số hình ảnh sưu tầm nhiễm khơng khí, khói, bụi, rác,… Chia nhóm (4 nhóm) phân cơng nhiệm vụ: - Nhóm 01: Ghi vào giấy A0 ngun nhân dẫn đến nhiễm khơng khí - Nhóm 02: Ghi vào giấy A0 nguyên nhân dẫn đến nhiễm nguồn nước - Nhóm 03: Trả lời câu hỏi vào giấy A0 “Kể diễn biến thất thường thời tiết giải thích Vì lại vậy? - Nhóm 4: Nêu lên biện pháp góp phần giảm bớt biến đổi khí hậu Giải lao Trò chơi ghép tranh Hoạt động nhìn tranh đón nghĩa Đáp từ kết thúc Biên kết thúc lúc 14 45 phút ngày DUYỆT CỦA BGH HIỆU TRƯỞNG Thư ký GVTPT PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A Số: 94/KH-THHBA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 05 tháng năm 2018 KẾ HOẠCH SINH HOẠT CLB TRẺ EM ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI LẦN 02 - THÁNG 04/2018 Căn kế hoạch số: 26/KH-THHBA, ngày 18/9/2017 Kế hoạch năm học 2017 – 2018 Hiệu trưởng nhà trường; Căn kế hoạch số: 72/KH-THHBA, ngày 28/12/2017 Kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ năm học 2017 - 2018; Căn tình hình thực tế kết sinh hoạt CLB lần tháng 04/2018, Trường Tiểu học Hòa Bình A xây dựng kế hoạch sinh hoạt Câu lạc Trẻ lần 02 tháng 4/2018, năm học 2017 - 2018 với nội dung cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Tiếp tục triển khai thực có hiệu nội dung sinh hoạt CLB tháng kế hoạch số 72/KH-THHBA ngày 28/12/2017 - Tạo sân chơi bổ ích cho em Tổng kết hoạt động CLB trẻ em ứng phó với rủi ro thiên tai năm học 2017 - 2018 II THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - giờ, ngày 09/4/2018 Sân trường điểm III NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Trò chơi khởi động: Giơng bão – sấm sét – lũ lụt Hoạt động nhìn tranh đón nghĩa Hội thi rung chng vàng Phát quà lưu niệm Phát bánh Tuyên bố kết thúc chương trình sinh hoạt CLB năm học *Tham gia dụng cụ: - Tham gia: + 20 em học sinh thành viên CLB + 02 giáo viên phân cơng phụ trách CLB: Nguyễn Hồng Em Nguyễn Phúc Đảm - Tham dự: BGH, GVCN học sinh lớp điểm - Dụng cụ: + Bộ câu hỏi, đáp án, tranh màu A4, phấn, bảng IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Giáo viên phân công liên hệ tham mưu với BGH thời gian tổ chức thi; địa điểm đối tượng tham gia - Liên hệ phối hợp với tổ trưởng tổ chuyên môn, GVCN việc đề xếp thời gian tham gia buổi sinh hoạt công tác chuẩn bị - Liên hệ PGD & ĐT Tam Nông để báo cáo thời gian – nội dung sinh hoạt; tài dụng cụ - Chuẩn bị đầy đủ tài liệu; tổ chức sinh hoạt nội dung thời gian theo kế hoạch đề V CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG - Kinh phí hoạt động: Dự án (có bảng dự trù kèm theo) Trên kế hoạch sinh hoạt câu lạc trẻ em ứng với rủi ro thiên tai, lần 02 tháng năm 2018 trường Tiểu học Hòa Bình A, năm học 2017 2018./ HIỆU TRƯỞNG *Nơi nhận : - PGD (B/c) - BGH (B/c); - Liên đội (TH); - BCN, TV, GVPT CLB (TH); - Lưu HS – Hồng Em GV PHỤ TRÁCH PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày tháng năm 2018 BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ ( Kèm theo kế hoạch số 94/KH – THHBA.LĐ, ngày 5/4/2018) I Nguồn kinh phí: Dự án (300.000đ) II Dự trù chi: 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) - Phong “Ngày hội tổng kết hoạt động CLB…” 100.000đ - Quà lưu niệm cho 20 học sinh tham gia Hội thi rung chuông vàng: 10.000đ x 20 = 200.000đ Trên bảng dự trù kinh phí tổ chức sinh hoạt CLB trẻ em ứng phó với RRTT lần 02 tháng năm 2018 trường TH Hòa Bình A./ DUYỆT CỦA BGH HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BẢNG TPT PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA BÌNH A Số: 07/BB-THHBA.CLB CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày tháng năm 2018 BIÊN BẢN Tổ chức sinh hoạt CLB trẻ em ứng phó với RRTT lần 02 tháng năm 2018 * Hôm nay, vào lúc ngày tháng năm 2018 * ĐĐ: Sân trường điểm ấp 2, Hòa Bình, Tam Nơng, Đồng Tháp * Số lượng tham gia: - 20 em thành viên CLB - GV phân cơng: + Nguyễn Hồng Em + Nguyễn Phúc Đảm - Hơn 100 CBGV, NV, học sinh điểm NỘI DUNG Thực phần nghi thức chào cờ đầu tuần Tổ chức Ngày hội tổng kết hoạt động CLB: - Tổ chức trò chơi khởi động “Giông bão – sấm sét – lũ lụt” cho tất học sinh có mặt - Tổ chức hoạt động nhìn tranh đón nghĩa cho tất học sinh có mặt - Tổ chức hội thi rung chng vàng cho 20 em thành viên CLB (20 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức tìm hiểu lần sinh hoạt - Phát quà lưu niệm, bánh Đáp từ kết thúc Biên kết thúc lúc 35 phút ngày DUYỆT CỦA BGH HIỆU TRƯỞNG Thư ký GVTPT ... chọn vào CLB; giáo viên phân công phụ trách CLB - Dụng cụ: Giấy A0 (4 tờ); Bút long (10 cây); kéo (5 cây); Keo mặt muốt (1 cuộn); Keo mặt nhỏ (5 cuộn); Tài liệu (dự án) 02 Lần 02: Sinh hoạt CLB chủ... công phụ trách CLB + Dụng cụ: Giấy A0; Bút long; bút mực; kéo; Keo mặt mouss; băng keo mặt 1.2cm Tài liệu (dự án) 02 Lần 02: Sinh hoạt CLB: Hội thi rung chuông vàng tổng kết hoạt động CLB trẻ em... Trần Hoàng Phúc – P HT NỘI DUNG Ra mắt CLB - Giới thiệu thành viên câu lạc bộ, phụ trách CLB Dự kiến ban chủ nhiệm CLB - Giới thiệu dự thảo kế hoạch sinh hoạt CLB - Học sinh bầu ban chủ nhiệm, đóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch sinh hoạt Câu lạc bộ trẻ em ứng phó với rủi ro thiên tai, Kế hoạch sinh hoạt Câu lạc bộ trẻ em ứng phó với rủi ro thiên tai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay