quản trị kinh doanh cho kỹ sư

24 34 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 10:22

Khái niệm về dự ánDự án là một quá trình gồm các công việc, nhiệm vụcó liên quan với nhau, được thực hiện nhằm đạt đượcmục tiêu đã đề ra trong điều kiện ràng buộc về thờigian, nguồn lực và ngân sách.Đặc điểmMục tiêu rõ ràngThời hạn nhất định Chương Mở đầu GVGD: ThS Phạm Xuân Kiên Email: pxkien@hcmut.edu.vn C1 Mở đầu Kỹ sư Nghề nghiệp Người kỹ sư Môi trường kinh doanh Người kỹ sư Công tác quản lý Kỹ sư học quản lý nào? Kỹ sư Nghề nghiệp 1.1 Kỹ sư ai? 1.2 Các chức người kỹ sư 1.3 Con đường nghề nghiệp người kỹ sư Kỹ sư Nghề nghiệp (tt) 1.1 Kỹ sư ai? • • Kỹ sư (Engineer) người hành nghề kỹ thuật Nghề nghiệp kỹ thuật (Engineering Profession) "Một nghề ứng dụng cách có suy xét kiến thức tốn học khoa học tự nhiên có qua học tập, nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn, để tìm phương thức sử dụng vật liệu nguồn lực tự nhiên cách hiệu mặt kinh tế, nhằm phục vụ lợi ích người" Kỹ sư Nghề nghiệp (tt) 1.1 Kỹ sư ai? • Kỹ sư (Engineer) Nhà khoa học (Scientist) • Giống nhau: Đều học Tốn Khoa học tự nhiên • Khác nhau: Mục tiêu, Sản phẩm đầu ra, Đối tượng ảnh hưởng, Phạm vi ảnh hưởng • Kỹ sư phải đăng ký hành nghề (ở số nước, ngành nghề) -> Qua kỳ thi viết, thỏa mãn yêu cầu tư cách đạo đức nghề nghiệp • Kỹ sư thường tham gia vào hội nghề nghiệp -> Bảo vệ quyền lợi có tiếng nói hoạt động nghề nghiệp Kỹ sư Nghề nghiệp (tt) 1.2 Các chức người kỹ sư • Theo thống kê Tỷ lệ(%) 1/ Nghiên cứu 4,2 % 2/ Phát triển 29,7 % tỷ lệ Kỹ sư 3/ Quản lý nghiên cứu phát triển 10,9 % số hoạt động: 4/ Hành loại quản lý khác 22,6 % năm 1984 Mỹ, • Lĩnh vực hoạt động 5/ Sản xuất giám sát 17,8 % 6/ Giảng dạy 2,1 % 7/ Tư vấn 5,9 % 8/ Báo cáo tính tốn, thống kê 4,0 % 9/ Khác 2,8 % Trong suốt đời nghề nghiệp mình, Người kỹ sư làm số hay tất chức Kỹ sư Nghề nghiệp (tt) 1.3 Con đường nghề nghiệp người kỹ sư  Theo bậc thang nghề nghiệp doanh nghiệp, công ty  Hoạt động nhà doanh nghiệp độc lập  Làm việc tổ chức nhà nước, tổ chức phục vụ công cộng (Quân đội, Bộ máy nhà nước…)  Hành nghề giáo sư, kỹ sư, nhà nghiên cứu tổ chức đào tạo – nghiên cứu  Làm việc lĩnh vực kỹ thuật (Nhạc sĩ, Ca sĩ, Luật sư…) Một đời người làm nhiều nghề khác -> Phải biết tìm kiếm kiến thức biết thích nghi Kỹ sư Mơi trường kinh doanh 2.1 Người kỹ sư doanh nghiệp 2.2 Người kỹ sư tổ chức Kỹ sư Môi trường kinh doanh (tt) 2.1 Người kỹ sư doanh nghiệp  Môi trường kinh doanh (đơn giản) gồm thành phần: • Khách hàng (Customers), • Đối thủ cạnh tranh (Competitors) • Các ràng buộc (Constraints), tạo thành môi trường DN  DN (đơn giản) gồm chức năng: • Tiếp thị, Kỹ thuật, Sản xuất, Tiêu thụ, Tài Kỹ sư Mơi trường kinh doanh (tt) 2.1 Người kỹ sư doanh nghiệp (tt) Hình 1.1: Q trình sản xuất mơi trường kinh doanh 10 Kỹ sư Môi trường kinh doanh (tt) 2.1 Người kỹ sư doanh nghiệp (tt)  Kỹ sư cần có loại quan điểm • Quan điểm kỹ thuật (đương nhiên) • Quan điểm kinh tế, liên quan đến khía cạnh thời gian, tiền bạc , "biết đọc, biết viết" tài (vì ngơn ngữ tiền bạc ngơn ngữ kinh doanh)… • Quan điểm vận hành (operational), biết nhìn từ cách nhìn khách hàng-người tiêu dùng, người QL… 11 Hình 1.2: Các quan điểm hoạt động nghề nghiệp kỹ sư 12 Kỹ sư Môi trường kinh doanh (tt) 2.2 Người kỹ sư tổ chức  Kỹ sư tổ chức cam kết với mục tiêu, mục đích tổ chức đóng góp kỹ sư Nghĩa là, Kỹ sư phải làm việc qua • • •  Mối QH thức khơng thức thành viên tổ chức Mối QH tổ chức với Mối QH người với người xã hội Một Kỹ sư tiếng viết: Tôi tốt nghiệp kỹ thuật, chưa phải kỹ sư Một nguời kỹ sư phải biết nhiều người, cách tổ chức họ lại với cách "chống đối nhau" Tôi tâm trở thành kỹ sư thực Tôi tâm học thêm người việc 13 Người kỹ sư Công tác quản lý 3.1 Quản lý gì? 3.2 Kỹ sư làm cơng tác quản lý 3.3 Quản lý kỹ thuật 3.4 Khi kỹ sư trở thành người quản lý 14 Người kỹ sư Công tác quản lý (tt) 3.1 Quản lý gì?  Quản lý giải cơng việc thông qua hoạt động nhiều người, nhằm đạt mục tiêu hiệu  Quản lý bao gồm nhiệm vụ phân biệt: 1) Lập kế hoạch 2) Tổ chức 3) Lãnh đạo 4) Kiểm soát 15 Người kỹ sư Công tác quản lý (tt) 3.1 Quản lý gì? (tt) Tính chất Kỹ Năng Tổng Qt (Generalists) Trách nhiệm kinh doanh Tầm Nhìn Cao Dài Các Cổ Đông Chủ Tịch HĐQT GĐốc Quản Lý GĐốc Điều Hành Nhà QL Cấp Cao Chuyên Sâu (Specialists) Nhà QL Cấp Trung Thấp Ngắn Nhà QL Cấp Thấp Công Nhân Hình 1.3: Các cấp quản lý 16 Người kỹ sư Công tác quản lý (tt) 3.2 Kỹ sư làm công tác quản lý Khoảng2/3 2/3Kỹ Kỹsư sư Khoảng làmcông côngtác tácQL QL làm Theo thống kê công việc người Kỹ sư năm 1969 Mỹ 17 Người kỹ sư Công tác quản lý (tt) 3.3 Quản lý kỹ thuật Là giám sát trực tiếp Kỹ sư chức kỹ thuật, nghĩa giám sát nhóm nhà nghiên cứu kỹ thuật hoạt động thiết kế kỹ thuật Có tính kỹ thuật cơng tác QL, nghĩa có ứng dụng phương pháp định lượng QL Đồng thời áp dụng nguyên lý kỹ thuật kỹ tổ chức đạo người dự án Đối với DN công nghệ cao, cần “Làm từ đầu” -> Khơng có hội thứ -> Chọn Kỹ sư vào vị trí 18 Người kỹ sư Công tác quản lý (tt) 3.4 Khi kỹ sư trở thành người quản lý  Nấc thang QL DN: Kỹ sư QL kỹ sư -> Vai trò Giám sát (Khi nào? Có chuẩn bị trước kiến thức QL khơng?) -> Những cú shock (bàng hồng) chuyển sang cơng tác QL -> Làm để tránh cú shock chuyển sang công tác QL 19 Người kỹ sư Công tác quản lý (tt) 3.4 Khi kỹ sư trở thành người quản lý (tt)  Những cú shock (bàng hồng) chuyển sang cơng tác QL 1) Ở đỉnh cao nhiệm vụ kỹ thuật -> Hạng nghề nghiệp QL (Luôn sợ gặp sai lầm) 2) Chưa quen với vai trò lãnh đạo (Giải công việc thông qua người khác) 3) Thiếu kiến thức thói quen GQVĐ RQĐ theo quan điểm tổ chức cơng ty 4) Có thói quen “chặt chẽ” kỹ thuật (theo lý thuyết quy luật tự nhiên) Nghệ thuật QL (không chắn vấn đề QH người) 5) Có tâm lý coi thường công tác QL vai trò kỹ sư 20 Người kỹ sư Cơng tác quản lý (tt) 3.4 Khi kỹ sư trở thành người quản lý (tt)  Để tránh cú shock (bàng hồng) chuyển sang cơng tác QL, Kỹ sư cần 1) Biết chấp nhận lời giải người khác cho vấn đề “chính mình” 2) Biết xử lý kiện QH với người, để họ hồn tất tốt cơng việc 3) Biết lãnh đạo nhóm người (Vì người ln làm việc suy nghĩ theo cách riêng họ) 4) Biết cách “tin tưởng” người khác 21 Kỹ sư học quản lý nào? Cấp quản lý Thấp Lớp trung Cao (1) Kỹ kỹ thuật (kỹ thuật, kế toán, xử lý văn bản,…) (2) Kỹ quan hệ người với người (lãnh đạo, giao tiếp,…) (3) Kỹ tổng quát (Biết “Nhìn rừng nhìn cây”) Hình 1.5: Kỹ cần thiết cho cấp quản lý 22 Kỹ sư học quản lý nào? (tt) Quản lý sản xuất tác vụ Quản lý dự án Tiếp thị Kế tốn Tài Kinh tế học Hành Nhà máy Kỹ thuật Cơng nghiệp Nghiên cứu Thiết kế chuyên sâu Hình 1.6: Chương trình quản lý kỹ thuật 23 Tóm lại, • • Trong môi trường chế kinh tế thị trường, • Kỹ thuật việc áp dụng công nghệ, để tạo nên giàu có/phong phú cách đưa giải pháp có hiệu mặt kinh tế vấn đề nhu cầu người • Kỹ thuật khơng có mục đích tự thân, kỹ thuật hàm chứa yếu tố kinh tế Kỹ sư cần phải cung cấp kiến thức quản lý, kinh tế 24 ...C1 Mở đầu Kỹ sư Nghề nghiệp Người kỹ sư Môi trường kinh doanh Người kỹ sư Công tác quản lý Kỹ sư học quản lý nào? Kỹ sư Nghề nghiệp 1.1 Kỹ sư ai? 1.2 Các chức người kỹ sư 1.3 Con đường... biết thích nghi Kỹ sư Môi trường kinh doanh 2.1 Người kỹ sư doanh nghiệp 2.2 Người kỹ sư tổ chức Kỹ sư Môi trường kinh doanh (tt) 2.1 Người kỹ sư doanh nghiệp  Môi trường kinh doanh (đơn giản)... Người kỹ sư Công tác quản lý 3.1 Quản lý gì? 3.2 Kỹ sư làm cơng tác quản lý 3.3 Quản lý kỹ thuật 3.4 Khi kỹ sư trở thành người quản lý 14 Người kỹ sư Công tác quản lý (tt) 3.1 Quản lý gì?  Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: quản trị kinh doanh cho kỹ sư, quản trị kinh doanh cho kỹ sư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay