phương pháp XRD cho kỹ thuật xúc tác

33 39 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 07:58

Định nghĩa phương tẩm?Đó là sự tiếp xúc của dung dịchprecusor (tiền chất) của chất hoạtđộng xúc tác với chất mangPhân loại:Tẩm khô:chỉ 1 lượng vừa đủ dung dịchtiền chất được điền đầy vào thể tíchxốp của chất mang.Tẩm ướt: chất mang được cho ngậpvào dung dịch tiền chất.Định nghĩa phương tẩm?Đó là sự tiếp xúc của dung dịchprecusor (tiền chất) của chất hoạtđộng xúc tác với chất mangPhân loại:Tẩm khô:chỉ 1 lượng vừa đủ dung dịchtiền chất được điền đầy vào thể tíchxốp của chất mang.Tẩm ướt: chất mang được cho ngậpvào dung dịch tiền chất.Định nghĩa phương tẩm?Đó là sự tiếp xúc của dung dịchprecusor (tiền chất) của chất hoạtđộng xúc tác với chất mangPhân loại:Tẩm khô:chỉ 1 lượng vừa đủ dung dịchtiền chất được điền đầy vào thể tíchxốp của chất mang.Tẩm ướt: chất mang được cho ngậpvào dung dịch tiền chất.Định nghĩa phương tẩm?Đó là sự tiếp xúc của dung dịchprecusor (tiền chất) của chất hoạtđộng xúc tác với chất mangPhân loại:Tẩm khô:chỉ 1 lượng vừa đủ dung dịchtiền chất được điền đầy vào thể tíchxốp của chất mang.Tẩm ướt: chất mang được cho ngậpvào dung dịch tiền chất. Vật liệu kết tinh: Các nguyên tử xếp tuần hồn khơng gian Vật liệu vơ định hình: Các ngun tử xếp khơng tuần hồn khơng gian  Ơ bản( sở) thể cấu trúc tinh thể lặp lặp lại tạo nên tinh thể  Ô sở hiệu không gian Oxyz với: ─ cạnh a, b, c ─ góc α, β, γ Hệ lập phương Hệ tứ phương Hệ trực thoi sc bcc fcc Hệ mặt thoi Hệ đơn tà Hệ lục phương Hệ tam tà SC BCC FCC • Để hiệu mặt mạng tinh thể người ta dùng số Miller • Trong tinh thể, tất mặt song song với tương đương hay đồng nên có số Miller ao, bo, co đơn vò độ dài trục x, y, z  Ví dụ : mặt ABC cắt trục x, y, z điểm A, B, C có độ dài tương ứng 1ao, 2/3bo, 2/3co Có thể nói tọa độ giao điểm mặt ABC với trục x, y, z 1, 2/3, 2/3  Lập giá trò nghòch đảo tọa độ này, ta có 2/2; 3/2 3/2  Nhân phân số với bội số chung nhỏ mẫu số bỏ mẫu số, ta số nguyên 2, 3, tương ứng h, l , k  Nếu mặt phẳng song song với trục (không có giao điểm) số tương ứng  Nếu giao điểm nằm phần âm trục ta có số âm Chỉ số Miller mặt ABC:(2 3) Brunauer-Emmett-Teller Isotherm (BET) • Relaxes Langmuir restriction to single layer adsorption – Monolayer adsorption; multilayer condensation • Useful for total surface area measurement – Adsorption of boiling N2 (78 K) V Vmono = ΔHads/ΔHcond cz (1 − z )(1 − (1 − c) z ) z= P Pvap , c=e ( ∆H o ads ΔHcond −∆H o cond ) RT ΔHads Solid Surface TGA – Ca(C204)*xH2O ... k2 + l2 a (h + k + l ) = sin θ λ λ 2 a2 = ( h + k + l ) sin θ (h + k + l ) ∝ sin θ Brunauer-Emmett-Teller Isotherm (BET) • Relaxes Langmuir restriction to single layer adsorption – Monolayer... multilayer condensation • Useful for total surface area measurement – Adsorption of boiling N2 (78 K) V Vmono = ΔHads/ΔHcond cz (1 − z )(1 − (1 − c) z ) z= P Pvap , c=e ( ∆H o ads ΔHcond −∆H o
- Xem thêm -

Xem thêm: phương pháp XRD cho kỹ thuật xúc tác, phương pháp XRD cho kỹ thuật xúc tác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay