BCC, BOT,BTO,BT,PPP

4 112 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 00:01

Các loại hợp đồng đầu tư BCC, BOT, BTO, BT, PPP Hợp đồng BCC (Hợp tác kinh doanh; Business Cooperation Contract) Hợp đồng BCC hình thức đầu tư ký nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập pháp nhân Một số đặc điểm Hợp đồng BCC: Cơ sở pháp lý: hoạt động đầu tư thiết lập sở hợp đồng ký kết nhà đầu tư không thành lập pháp nhân mới, quyền nghĩa vụ bên ràng buộc với hợp đồng mà khơng có ràng buộc mặt tổ chức hình thức đầu tư thành lập pháp nhân Chủ thể hợp đồng nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước Số lượng chủ thể hợp đồng không giới hạn, tùy thuộc vào quy mô dự án nhu cầu, khả mong muốn nhà đầu tư Hình thức hợp đồng: không bắt buộc lập thành văn bản, trừ trường hợp dự án đầu tư phải thực thủ tục đăng ký đầu tư thẩm tra dự án Nội dung hợp đồng: thỏa thuận hợp tác kinh doanhbao gồm thỏa thuận góp vốn kinh doanh, phân chia lợi nhuận chịu rủi ro Phương thức thực hợp đồng: nhà đầu tư thành lập pháp nhân, khơng có máy tổ chức, quản lý doanh nghiệp chung mà thực dự án thơng qua thỏa thuận ký Lợi ích nhà đầu tư hưởng: hình thức đầu tư dễ tiến hành, dự án triển khai nhanh, thời hạn đầu tư ngắn, sớm thu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh không thời gian thực thủ tục thành lập pháp nhân đầu tư xây dựng sở sản xuất Hợp đồng BOT (Xây dựng- Kinh doanh- Chuyển giao; Build-Operate Transfer) Hợp đồng BOT hình thức đầu tư ký quan nhà nước có thẩm quyền nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh cơng trình kết cấu hạ tầng thời hạn định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao khơng bồi hồn cơng trình cho Nhà nước Việt Nam Hợp đồng BOT có số đặc điểm: Cơ sở pháp lý: hoạt động đầu tư tiến hành sở hợp đồng ký kết quan nhà nước Việt Nam Nhà đầu tư trực tiếp tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh phù hợp với nội dung thỏa thuận hợp đồng sở tuân theo quy định pháp luật đầu tư Việt Nam văn pháp luật khác có liên quan Chủ thể ký kết hợp đồng: bên quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam bên nhà đầu tư Đối tượng Hợp đồng: công trình kết cấu hạ tầng Hình thức hợp đồng: lập thành văn Nội dung hợp đồng quy định quyền nghĩa vụ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam nhà đầu tư liên quan đến việc xây dựng, kinh doanh chuyển giao cơng trình cho Nhà nước Việt Nam Phương thức thực hợp đồng: Nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp BOT để tổ chức, quản lý, kinh doanh dự án thuê tổ chức quản lý, với điều kiện doanh nghiệp chịu toàn trách nhiệm tổ chức quản lý Lợi ích nhà đầu tư hưởng việc tiến hành quản lý kinh doanh cơng trình thời gian định để thu hồi vốn đầu tư có lợi nhuận hợp lý Hết thời hạn kinh doanh, nhà đầu tư chuyển giao khơng bồi hồn cơng trình cho Nhà nước Việt Nam Hợp đồng BTO (Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh; Build – Transfer Operate) Hợp đồng BTO hình thức đầu tư ký quan nhà nước có thẩm quyền nhà đầu tư để xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng; sau xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao cơng trình cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh cơng trình thời hạn định để thu hồi vốn đầu tư lợi nhuận Đặc điểm hợp đồng BTO: Cơ sở pháp lý: hoạt động đầu tư tiến hành sở hợp đồng ký kết quan nhà nước Việt Nam Nhà đầu tư trực tiếp tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh phù hợp với nội dung thỏa thuận hợp đồng sở tuân theo quy định pháp luật đầu tư Việt Nam văn pháp luật khác có liên quan Chủ thể ký kết hợp đồng: bên quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam bên nhà đầu tư Đối tượng Hợp đồng: cơng trình kết cấu hạ tầng Hình thức hợp đồng: lập thành văn Nội dung hợp đồng quy định quyền nghĩa vụ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam nhà đầu tư liên quan đến việc xây dựng, chuyển giao, kinh doanh Phương thức thực hợp đồng: Nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp BTO để tổ chức, quản lý, kinh doanh dự án thuê tổ chức quản lý, với điều kiện doanh nghiệp chịu toàn trách nhiệm tổ chức quản lý Lợi ích nhà đầu tư hưởng Chính phủ dành cho Nhà đầu tư quyền kinh doanh cơng trình thời hạn định để thu hồi vốn đầu tư lợi nhuận Hợp đồng BT (Xây dựng chuyển giao; Build Transfer) Hợp đồng BT hình thức đầu tư ký kết quan nhà nước có thẩm quyền nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau xây dựng xong nhà đầu tư chuyển giao cơng trình cho Nhà nước Việt Nam, Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực dự án khác để thu hồi vốn đầu tư lợi nhuận toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận hợp đồng BT Hợp đồng BT có số đặc điểm sau: Cơ sở pháp lý: hoạt động đầu tư tiến hành sở hợp đồng ký kết quan nhà nước Việt Nam Nhà đầu tư trực tiếp tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh phù hợp với nội dung thỏa thuận hợp đồng sở tuân theo quy định pháp luật đầu tư Việt Nam văn pháp luật khác có liên quan Chủ thể ký kết hợp đồng: bên quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam bên nhà đầu tư Đối tượng Hợp đồng đầu tư cơng trình kết cấu hạ tầng Hình thức hợp đồng: lập thành văn Nội dung hợp đồng: quy định quyền nghĩa vụ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam nhà đầu tư liên quan đến việc xây dựng chuyển giao, không quyền kinh doanh cơng trình Phương thức thực hợp đồng: Nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp BT để tổ chức, quản lý, kinh doanh dự án thuê tổ chức quản lý, với điều kiện doanh nghiệp chịu toàn trách nhiệm tổ chức quản lý Lợi ích nhà đầu tư hưởng Chính phủ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực dự án khác để thu hồi vốn lơi nhuận toán cho Nhà đầu tư theo thỏa thuận hợp đồng Hợp đồng PPP (Đối tác công tư; Public Private Partnerships) Hợp đồng PPP việc nhà nước Nhà đầu tư phối hợp thực Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công sở Hợp đồng dự án Một số đặc điểm hợp đồng PPP: Chủ thể ký kết hợp đồng: bên quan nhà nước có thẩm quyền, giới hạn phần vốn góp nhà nước khơng vượt q 30% tổng mức đầu tư Dự án, trừ trường hợp khác Thủ tướng Chính phủ định bên tư nhân, thực dự án phải thành lập Doanh nghiệp dự án Đối tượng hợp đồng đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công Nội dung hợp đồng quy định mục đích, phạm vi, nội dung dự án; quyền, nghĩa vụ bên việc thiết kế, xây dựng, kinh doanh, quản lý cơng trình Dự án Lợi ích từ hợp đồng: Nhà đầu tư hưởng lợi ích phát sinh từ việc kinh doanh cơng trình Nhà nước có lợi ích từ dịch vụ công cộng cung cấp chất lượng cao, tận dụng nguồn lực tài quản lý từ tư nhân, đảm bảo lợi ích cho người dân
- Xem thêm -

Xem thêm: BCC, BOT,BTO,BT,PPP , BCC, BOT,BTO,BT,PPP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay