Giới thiệu sách Củng cố và ôn luyện tiếng Anh 8 tập 1

16 1,667 103
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2018, 21:17

BÙI THỊ KIỀU ANH (Chủ biên) - NGUYỄN HỒNG QUÂN QUÁCH THỊ LAN HƯƠNG - VŨ HỒNG LOAN - MAI ANH NGỌC - NGUYỄN NGỌC PHÚC NGUYỄN LAN PHƯƠNG - LÊ THỊ HỒNG THÚY - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG - TỐNG THỊ KIM TƯƠI CỦNG CỐ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH TẬP MỘT THEO CHƯƠNG TRÌNH 10 NĂM CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Các tác giả TT Họ tên quan công tác Bùi Thị Kiều Anh Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Nguyễn Hồng Quân Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat Quách Thị Lan Hương Phòng GD ĐT Hà Đơng Vũ Hồng Loan Phòng GD ĐT Nam Từ Liêm Mai Anh Ngọc Sở GD ĐT Thừa Thiên Huế Nguyễn Ngọc Phúc Phòng GD ĐT Cầu Giấy Nguyễn Lan Phương Trường THPT Hà Nội Amsterdam Lê Thị Hồng Thúy Trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Huyền Trang Trường THPT Đại Từ, Thái Nguyên 10 Tống Thị Kim Tươi Trường THPT Phạm Văn Nghị, Nam Định CỦNG CỐ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH - TẬP MỤC LỤC UNIT LEISURE ACTIVITIES�������������������������������������������������������������������� TEST ����������������������������������������������������������������������������������������������������12 TEST ����������������������������������������������������������������������������������������������������19 UNIT LIFE IN THE COUNTRYSIDE���������������������������������������������������� 26 TEST ����������������������������������������������������������������������������������������������������32 TEST ����������������������������������������������������������������������������������������������������38 UNIT PEOPLES OF VIETNAM�������������������������������������������������������������� 45 TEST ����������������������������������������������������������������������������������������������������51 TEST ����������������������������������������������������������������������������������������������������57 REVIEW 1�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63 TEST ����������������������������������������������������������������������������������������������������63 TEST ����������������������������������������������������������������������������������������������������70 UNIT OUR CUSTOMS AND TRADITIONS�������������������������������������� 76 TEST ����������������������������������������������������������������������������������������������������80 TEST ����������������������������������������������������������������������������������������������������86 UNIT FESTIVALS IN VIETNAM���������������������������������������������������������� 93 TEST ����������������������������������������������������������������������������������������������������99 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������105 UNIT FOLK TALES �������������������������������������������������������������������������������� 112 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������117 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������123 REVIEW 2������������������������������������������������������������������������������������������������������ 131 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������131 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������137 KEYS�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 143 UNIT LEISURE ACTIVITIES���������������������������������������������������������������� 143 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������143 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������145 UNIT LIFE IN THE COUNTRYSIDE�������������������������������������������������� 147 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������147 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������149 UNIT PEOPLES OF VIETNAM������������������������������������������������������������ 151 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������151 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������154 REVIEW 1������������������������������������������������������������������������������������������������������ 156 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������156 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������158 UNIT OUR CUSTOMS AND TRADITIONS������������������������������������ 161 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������161 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������163 UNIT FESTIVALS IN VIETNAM �������������������������������������������������������� 165 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������165 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������167 UNIT FOLK TALES �������������������������������������������������������������������������������� 169 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������169 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������171 REVIEW 2������������������������������������������������������������������������������������������������������ 173 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������173 TEST ��������������������������������������������������������������������������������������������������176 CỦNG CỐ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH - TẬP LỜI NÓI ĐẦU Củng cố Ơn luyện Tiếng Anh (Tập một) là ćn sách nằm 08 cuốn tên bậc THCS gồm mơn Tốn, Ngữ văn Tiếng Anh, dành cho giáo viên học sinh trình dạy học bổ trợ nâng cao Đây sách tổ chức biên soạn cơng phu, tham gia giảng viên, giáo viên giỏi nhiều tỉnh, thành cán đạo môn học sở giáo dục đào tạo với trình độ chun mơn cao, đầy tâm huyết kinh nghiệm Củng cố Ôn luyện Tiếng Anh (Tập một) biên soạn theo chủ đề bám sát nội dung đơn vị học ôn tập Sách giáo khoa Tiếng Anh hệ 10 năm (Tập một) nhằm giúp giáo viên học sinh lớp tài liệu luyện tập học lớp Các dạng tập trình bày phong phú mặt nội dung đa dạng mặt hình thức, tập trung vào luyện ngữ âm, trọng âm, từ vựng (tổng hợp từ vựng bài, giải thích từ loại, ngữ nghĩa, phiên âm quốc tế ví dụ), cách cấu tạo từ, tóm tắt ngữ pháp hệ thống tập thực hành thông qua kỹ đọc hiểu, kỹ viết sử dụng ngôn ngữ tổng hợp kiểm tra (Tests) Mỗi một bài học (từ Unit đến Unit 6) chia thành 02 mục lớn sau: A Tóm tắt lý thuyết (Vocabulary, Word Formation and Grammar): Mục này được tóm tắt và hệ thống các từ vựng, cấu tạo từ ngữ pháp B Luyện tập (Test và Test 2): Bao gồm kiểm tra (bài tập tổng hợp ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp kỹ sử dụng ngôn ngữ đọc viết) Bài ôn tập (Review và Review 4): Được trình bày sau 03 bài học, thiết kế hình thức dạng tập phong phú nhằm giúp học sinh lớp củng cố kiến thức đánh giá xếp loại học sinh theo quy chế Bộ Giáo dục Đào tạo Củng cố Ôn luyện Tiếng Anh (Tập một) biên soạn dựa thực tiễn việc dạy học Tiếng Anh trường phổ thông Đây tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên học sinh, góp phần thiết thực nâng cao khả sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh học sinh phổ thông thời kỳ đổi hội nhập quốc tế Trong trình biên soạn sách này, chúng tơi nhận động viên, khích lệ giúp đỡ nhiều cá nhân, tổ chức, các bạn đồng nghiệp Cho phép chúng tơi nói lời cảm ơn tập thể cá nhân nói Mặc dù tác giả cố gắng, song sách khó tránh khỏi thiếu sót nội dung chưa hồn thiện, mong nhận góp ý bạn đọc Ý kiến góp ý xin gửi về: Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat Địa chỉ: Số 6A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại:  0984 208 495 0917 830 455 Email: contact@fermat.edu.vn Website: www.fermat.edu.vn Xin trân trọng cảm ơn! Các tác giả CỦNG CỐ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH - TẬP UNIT LEISURE ACTIVITIES A REVIEW I Vocabulary Words Transcription Meaning adore (v) /əˈdɔː(r)/ yêu thích addicted (a) /əˈdɪktɪd/ nghiện beach game (n) /biːtʃ ɡeɪm/ thể thao bãi biển bracelet (n) /ˈbreɪslət/ vòng đeo tay communicate (v) community centre (n) /kəˈmjuːnɪkeɪt/ giao tiếp craft (n) /krɑːft/ craft kit (n) /krɑːft kɪt/ cultural event (n) /ˈkʌltʃərəl ɪˈvent/ detest (n) /dɪˈtest/ DIY (n) /ˌdiː aɪ ˈwaɪ/ /kəˈmjuːnəti ˈsentə(r)/ Examples It’s obvious that he adores her She had become addicted to tranquillizers Beach games for adults provide both exercise and fun She had a charm bracelet on her wrist We usually communicate by letter We operate 20 community centres around the city trung tâm văn hóa cộng đồng đồ thủ cơng Sheep shearing is a highly skilled craft dụng This craft kit provides cụ làm thủ everything you need to get công started kiện There are many cultural văn hóa events held in my country every year ghét They absolutely detest each other đồ tự làm My sister is a real DIY enthusiast UNIT LEISURE ACTIVITIES Words Transcription Meaning Examples don’t mind (v) / dəʊnt maɪnd/ không ngại hang out (v) /hæŋ aʊt/ hooked (a) /hʊkt/ It’s right up my street! (idiom) join (v) /ɪtz raɪt ʌp maɪ striːt/ chơi với bạn bè u thích vị tớ! My parents don’t mind working hard to bring me up The local kids hang out at the mall She’s completely hooked on computer games This job seems right up my street /dʒɔɪn/ tham gia leisure (n) /ˈleʒə(r)/ leisure activity (n) leisure time (n) /ˈleʒə(r) ækˈtɪvəti/ /ˈleʒə(r) taɪm/ netlingo (n) /net ˈlɪŋɡəʊ/ people watching (n) relax (v) /ˈpiːpl wɒtʃɪŋ / satisfied (a) /ˈsætɪsfaɪd/ socialise (v) /ˈsəʊʃəlaɪz/ weird (a) /wɪəd/ /rɪˈlæks/ My father joined the army when he was 18 thư giãn These days we have more money and more leisure to enjoy it hoạt động What are your leisure thư giãn activities at weekend thời gian My leisure time in the thư gian countryside was very short last year ngôn ngữ Netlingo is the language mạng used on the Internet ngắm người People watching is my qua lại hobby when having spare time thư giãn She was relaxing on the sofa with a book hài lòng He’s never satisfied with what he’s got giao tiếp tạo I think you should mối quan hệ socialise more kì cục He’s a really weird boy CỦNG CỐ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH - TẬP Words Transcription Meaning window shopping (n) /ˈwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ/ chơi ngắm đồ bày cửa hàng virtual (a) /ˈvɜːtʃuəl/ ảo Examples Window shopping is defined as looking at items that are for sale just to enjoy looking with no intent to buy Version of the software includes more virtual memory II Word formation Words adore (v) addict (n) communicate (v) culture (n) event (n) detest (v) leisure (n) relax (v) Related words Transcription adoration (n) adorable (a) adorer (n) adoring (a) /ˌædəˈreɪʃn/ /əˈdɔːrəbl/ /əˈdɔːrə(r)/ /əˈdɔːrɪŋ/ addicted (a) addiction (n) addictive (a) communication (n) communicative (a) communicator (n) cultural (a) eventful (a) detestable (a) detestation (n) leisurely (a.adv) /əˈdɪktɪd/ /əˈdɪkʃn/ /əˈdɪktɪv/ /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/ relaxation (n) /ˌriːlækˈseɪʃn/ /kəˈmjuːnɪkətɪv/ /kəˈmjuːnɪkeɪtə(r)/ /ˈkʌltʃərəl/ /ɪˈventfl/ /dɪˈtestəbl/ /dɪˈtestəbl/ /ˈleʒəli/ Meaning yêu thích đáng yêu thích người hâm mộ tha thiết, yêu thương nghiện thói nghiện gây nghiện giao tiếp, liên lạc cởi mở người truyền tin thuộc văn hóa nhiều kiện đáng ghét căm ghét nhàn nhã, ung dung nghỉ ngơi UNIT LEISURE ACTIVITIES Words satisfy (v) Related words satisfied (a) satisfaction (n) satisfactory (a) dissatisfaction (n) Transcription /ˈsætɪsfaɪd/ /ˌsætɪsˈfækʃn/ /ˌsætɪsˈfæktəri/ /ˌdɪsˌsætɪsˈfækʃn/ unsatisfactory (a) /ˌʌnˌsætɪsˈfæktəri/ society (n) social (a) socialise (v) socialisation (n) socialist (a) /ˈsəʊʃl/ /ˈsəʊʃəlaɪz/ /ˌsəʊʃəlaɪˈzeɪʃn/ /ˈsəʊʃəlɪst/ Meaning làm hài lòng hài lòng hài lòng khơng hài lòng khơng tốt, khơng vừa ý thuộc xã hội xã hội hóa xã hội hóa thuộc xã hội chủ nghĩa III Grammar Verbs of linking + gerunds - Some verbs in English must be followed by Verb_ing (Gerund) like: admit (thú nhận), avoid (tránh), consider (tính đến), delay (trì hỗn), deny (phủ nhận), detest (ghét), enjoy (thích thú), fancy (yêu thích), feel like (cảm thấy), finish (hồn thành), imagine (tưởng tượng), mind (cảm thấy phiền), miss (bỏ lỡ), recall (nhớ lại), risk (liều lĩnh), suggest (đề xuất)… - Example: She admitted having driven the car without insurance We’re considering buying a new car He felt like bursting into tears Did she mind not getting the job? I suggested going in my car Verbs of linking + to-infinitives - Some other verbs in English must be followed by to-infinitive like: agree (đồng ý), aim (nhằm mục đích), ask (yêu cầu), fail (thất bại), hesitate (lưỡng lự), hope (hy vọng), hurry (vội vàng), manage (xoay xở), offer (muốn), plan (có kế hoạch), prepare (chuẩn bị), refuse (từ chối), want (muốn), wish (mong muốn)… - Example: She agreed to let me go early 10 CỦNG CỐ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH - TẬP She failed to get into art college Please not hesitate to contact me if you have any queries There are no plans to build new offices She refused to accept that there was a problem Verbs of linking + gerunds / to-infinitives - Some verbs can be followed by both Verb_ing (Gerund) and to-infinitive with slight difference in meaning like: begin (bắt đầu), continue (tiếp tục), hate (ghét), love (yêu thích), like (thích), prefer (thích hơn), start (bắt đầu) - Example: Verbs of linking + Gerund Everyone began talking at once The rain continued falling Verbs of linking + to-infinitive I began to feel dizzy all The rain continued to fall all afternoon afternoon I prefer playing in defence The She started laughing anonymous It started to rain donor prefers to remain Verbs of linking + gerunds / to-infinitives with different meanings - In English, some verbs can be followed by Verb_ing (Gerund) or toinfinitive with different meaning Some verbs of this category are forget (quên), go on (tiếp tục), mean (chủ định, nghĩa là), need (cần), regret (hối tiếc), remember (nhớ), stop (dừng lại), try (cố gắng) - Example: Verbs Verbs of linking + Gerund Verbs of linking + toinfinitive I’ll never forget hearing Take care, and don’t forget to forget this piece of music for the first write (quên việc cần làm) time (quên việc làm khứ) He said nothing but just went The book goes on to describe go on on working his experiences in the army (Tiếp tục công việc cũ) (Chuyển sang việc khác sau hoàn thành việc) UNIT LEISURE ACTIVITIES 11 Verbs of linking + Gerund Verbs Verbs of linking + toinfinitive This new order will mean She mean need regret means to succeed working overtime (Có nghĩa (Muốn, ý định) là) This shirt needs washing I need to get some sleep (Nghĩa bị động) (Nghĩa chủ động) He bitterly regretted ever We regret to inform you that having mentioned it (Hối your application has not been tiếc việc làm) successful (Tiếc việc phải làm) Do you remember switching Remember to call me when remember the lights off before we came you arrive! (Nhớ việc cần làm) out? (Nhớ lại việc làm) That phone never stops We stopped to admire the stop try ringing! (Dừng việc lại) scenery (Dừng lại để làm việc khác) John isn’t here Try phoning What are you trying to do? his home number (Thử làm gì) (Cố gắng làm gì) B PRACTICE TEST TEST PHONETICS I Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group 12 A flat A question A design A gum A learned B hat B location B side B hunt B dressed C casual C nation C picnic C tunnel C guided CỦNG CỐ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH - TẬP D equal D animation D advise D tunic D wanted II Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the others in each group A hotel B swallow C improve A eventual B devastate C admirable A brother B machine C mother A decorate B family C festival A blanket B invite C replace D survive D different D beauty D tradition D exchange VOCABULARY AND GRAMMAR I Choose the best answer to complete each of the following sentences She working with children A would like B adores C would love D wants Speech is the fastest method of between people A communicate C communicated B communicates D communication Do you mind ? I’m feeling pretty tired A driving B drives C drove I had a really dream last night A important B fantastic C weird D driven D light The technology has enabled development of an online library A virtual B real C funny D fast I like up as soon as I finish eating A wash B to wash C washes D washed I’m trying Chinese though it’s very difficult A learn B learning C learnt D to learn We should stop because it is harmful to our health A smoke B smokes C smoking D to smoke John isn’t here Try his home number A phoning B to phone C phones D phoned 10 Did you remember that letter for me? A post B to post C posting D posted UNIT LEISURE ACTIVITIES 13 II Give the correct form of the word in brackets to complete the following sentences She has the most two-year-old girl (ADORE) He’s to computer games (ADDICT) The ideal candidate will be an effective (COMMUNICATE) The best films are those which transcend national or barriers (CULTURE) Her time at college was the most period of her life (EVENT) All terrorist crime is , whoever the victims (DETEST) Couples strolled along the beach (LEISURE) She listens to classical music for (RELAX) You haven’t yet given us a explanation (SATISFY) 10 The party has been in office for almost ten years (SOCIETY) III Complete the following sentences with the correct form (ing-form or to-infinitive) of the verbs in brackets I couldn’t possibly afford (eat) in that restaurant The college principal promised (look) into the matter They built a wall to avoid soil (be) washed away He flatly refused (discuss) the matter Would you mind (explain) that again? I was beginning (think) you’d never come I enjoy (play) tennis and squash We’ve decided (not go) away after all I didn’t fancy (swim) in that water 10 We’re considering (buy) a new car READING I Read the following text and use the words given in the box to fill in the blanks 14 arrange invented later first on instead from was crossword horizontal CỦNG CỐ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH - TẬP Arthur Wynne’s first crossword puzzle was initially called wordcross and was diamond-shaped The name (1) switched to cross-word, and then as a result of an accidental typo the hyphen was dropped, and the name became (2) Wynne based his crossword puzzle (3) a similar but much older game played in ancient Pompeii that translated (4) Latin to English was called Magic Squares In Magic Squares, the player is given a group of words and has to (5) them on a grid so that the words read the same way across and down A crossword puzzle is very similar, except (6) of being given the words the player is given clues Arthur Wynne added other innovations to the crossword puzzle While the first puzzle was diamond-shaped, he later invented (7) and vertical shaped puzzles; and Wynne (8) the use of adding blank black squares to a crossword puzzle The crossword puzzle in a British publication (9) published in Pearson’s Magazine in February 1922 The (10) New York Times crossword was published on February 1, 1930 (Source: https://www.thoughtco.com) II Read the following text and decide which answer best fits each numbered blank Although computers can be used as a tool to spread awareness about problems in the environment, they cause (1) of environmental problems themselves Pollution caused by the production of computer (2) , as well as from the cleaning agents used to clean computers, is (3) great hazard to the environment and the people that live in it People leave (4) computers on non stop resulting in a lot of energy consumption and enormous amounts of paper are (5) used daily to print out electronically stored data It causes health problems as well as (6) problems and is in urgent need of treatment Use computer only when needed If we all shut (7) our computers at night the energy savings could light the Eiffel Tower 24 hours a day for 720 years The increased (8) of computers in UNIT LEISURE ACTIVITIES 15 KEYS UNIT LEISURE ACTIVITIES TEST PHONETICS I Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group D A C D B II Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the others in each group B A B D A VOCABULARY AND GRAMMAR I Choose the best answer to complete each of the following sentences B B D D A C C A A 10 B II Give the correct form of the word in brackets to complete the following sentences adorable addicted communicator eventful detestable leisurely satisfactory 10 socialist cultural relaxation III Put the verbs in brackets into the correct form to eat to look explaining to think swimming 10 buying being playing to discuss not to go KEYS 143 ... ��������������������������������������������������������������������������������������������������176 CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH - TẬP LỜI NĨI ĐẦU Củng cố Ơn luyện Tiếng Anh (Tập một) là cuốn sách nằm 08 ćn tên bậc THCS gồm mơn Tốn, Ngữ văn Tiếng Anh, dành cho giáo viên học sinh... Đình, Hà Nội Điện thoại:  0 984 2 08 495 0917 83 0 455 Email: contact@fermat.edu.vn Website: www.fermat.edu.vn Xin trân trọng cảm ơn! Các tác giả CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN TIẾNG ANH - TẬP UNIT LEISURE ACTIVITIES... Tiếng Anh (Tập một) biên soạn dựa thực tiễn việc dạy học Tiếng Anh trường phổ thông Đây tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên học sinh, góp phần thiết thực nâng cao khả sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu sách Củng cố và ôn luyện tiếng Anh 8 tập 1, Giới thiệu sách Củng cố và ôn luyện tiếng Anh 8 tập 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay