QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt

46 40 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2018, 19:15

QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ………… BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ ĐƢỜNG SẮT Giảng viên hƣớng dẫn : Nguyễn Thị Thùy Dƣơng Sinh viên thực : Nguyễn Thị Khánh Ly Chuyên ngành : Quản trị doanh nghiệp công nghiệp Lớp : 07QC1.1 Đà Nẵng, tháng năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Em vinh dự tự hào sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, trƣờng cao đẳng Thƣơng Mại Đà Nẵng Tại đây, em đƣợc học tập, rèn luyện hoạt động môi trƣờng động, môi trƣờng giáo dục tiên tiến Em xin chân thành cảm ơn tất thầy giáo trƣờng cao đẳng Thƣơng Mại, đặc biệt thầy khoa Quản trị kinh doanh tận tình dạy bảo, giúp đỡ, truyền đạt cho em khối kiến thức tảng mà truyền đạt cho em kinh nghiệm sống, tƣ tƣởng tƣ duy, thổi vào em lửa kinh doanh làm hành trang cho em bƣớc vào đời Để hồn thành đƣợc chun đề thực tập tốt nghiệp em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo Nguyễn Thị Thùy Dƣơng trực tiếp hƣớng dẫn bảo cho em suốt trình thực tập Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty cổ phần khí đƣờng sắt đặc biệt anh chị phòng kế hoạch vât tƣ phòng Tài chính- Kế tốn tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp số liệu kinh nghiệm thực tế để em hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Đà Nẵng, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Thị Khánh Ly ii DANH MỤC VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI NVL Nguyên vật liệu NCC Nhà cung cấp CP Cổ phần ĐVT Đơn vị tính KTVT Kỹ thuật vật tƣ SP Sản phẩm CN Chi nhánh XNK Xuất nhập VTTB ĐS- XN Vật tƣ thiết bị đƣờng sắtxí nghiệp 10 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 11 XL & CK Xây lắp khí 12 KD Kinh doanh 13 CN & HC Cơng nghiệp hóa chất 14 HĐKT Hợp đồng kinh tế 15 ĐĐH Đơn đặt hàng iii DANH SÁCH CÁC BẢNG STT BẢNG TÊN BẢNG Bảng 2.1 Danh sách đối thủ cạnh tranh Bảng 2.2 Danh sách nhà cung ứng Bảng 2.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh từ 2014 2015 Bảng 2.4 Bảng doanh thu số sản phẩm bán Bảng 2.5 Bảng tổng hợp nhập xuất số NVL năm 2014 Bảng 2.6 Nhu cầu NVL năm 2015 công ty CP khí đƣờng sắt iv DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 cấu tổ chức máy quản lý v MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC VIẾT TẮT iii DANH SÁCH CÁC BẢNG iv DANH MỤC SƠ ĐỒ .v MỤC LỤC .vi LỜI MỞ ĐẦU Chƣơng 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆUQUẢN TRỊ MUA NGUYÊN VẬT LIỆU 1.1 Khái quát nguyên vật liệu 1.1.1 Khái niệm nguyên vật liệu .2 1.1.2 Tầm quan trọng nguyên vật liệu 1.1.3 Phân loại nguyên vật liệu .2 1.1.3.1 Theo công dụng 1.1.3.2 Theo mục đích sử dụng .3 1.1.3.3 Theo nguồn gốc, xuất xứ 1.2 Khái quát mua nguyên vật liệu .3 1.2.1 Khái niệm mua nguyên vật liệu 1.2.2 Vai trò mua nguyên vật liệu 1.2.3 Mục tiêu mua nguyên vật liệu .4 1.2.4 Các hình thức mua nguyên vật liệu .4 1.2.4.1 Mua nguyên vật liệu theo hợp đồng/ đơn dặt hàng 1.2.4.2 Mua nguyên vật liệu không theo hợp đồng .5 1.2.4.3 Mua nguyên vật liệu qua đại lý 1.3 Quy trình mua nguyên vật liệu 1.3.1 Xác định nhu cầu 1.3.1.1 Xác định số lượng nguyên vật liệu .5 1.3.1.2 Xác định thời điểm phương thức mua 1.3.2 Lựa chọn nhà cung ứng .7 1.3.2.1 Giai đoạn thu thập thông tin 1.3.2.2 Giai đoạn đánh giá lựa chọn 1.3.3 Đàm phán kí kết hợp đồng 1.3.4 Tổ chức thực nhập nguyên vật liệu 1.3.5 Đánh giá sau mua .8 vi Chƣơng THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MUA NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ ĐƢỜNG SẮT 2.1 Tổng quan công ty cổ phần khí đƣờng sắt 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức 10 2.1.2.1 Chức .10 2.1.2.2 Nhiệm vụ 10 2.1.2.3 cấu tổ chức 11 2.1.3 Đặc điểm hoạt động công ty 11 2.1.3.1 Lĩnh vực kinh doanh 11 2.1.3.2 Đặc điểm sản phẩm: 11 2.1.3.3 Đặc điểm thị trường 12 2.1.3.4 Đặc điểm khách hàng .12 2.1.3.5 Đặc điểm đối thủ cạnh tranh 12 2.1.3.6 Đặc điểm nhà cung cấp 13 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty từ năm 2014-2015 14 2.2 Thực trạng quy, trình mua nguyên vật liệu cơng ty cổ phần khí đƣờng sắt 15 2.2.1 Xác định nhu cầu mua nguyên vật liệu .15 2.2.2 Xác định thời điểm mua phương thức mua 17 2.2.2.1 Xác định thời điểm mua 17 2.2.2.2 Xác định phương thức mua 18 2.2.3 Xác định nhà cung cấp .18 2.2.3.1 Tìm kiếm nhà cung cấp .18 2.2.3.2 Lựa chọn nhà cung cấp 19 2.2.4 Đàm phán kí kết hợp đồng 20 2.2.5 Theo dõi tiến độ thực đơn giao hàng 22 2.2.6 Kiểm tra giao nhận hàng 22 2.3 Nhận xét đánh giá hoạt động quản trị mua ngun vật liệu cơng ty cổ phần khí đƣờng sắt 24 2.3.1 Ưu điểm .24 2.3.2 Hạn chế .24 Chƣơng GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ ĐƢỜNG SẮT 26 3.1 sở giải pháp 26 vii 3.2 Gỉai pháp .27 KẾT LUẬN 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 viii LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện kinh tế nhƣ nay, ln cạnh tranh gay gắt thị trƣờng, doanh nghiệp phải tự định tất hoạt động kinh doanh cho hiệu Để đứng vững phát triển tự thân doanh nghiệp bắt buộc phải tổ chức máy quản lý đạt hiệu điều kiện vốn, nhân tài Đặc biệt Việt Nam thành viên tổ chức thƣơng mại giới (WTO), tạo điều kiện cho thành phần kinh tế khơng ngừng phát huy mạnh mình, đóng góp vƣợt bậc nỗ lực doanh nghiệp vừa nhỏ nƣớc Với đa dạng hóa hình thức sở hữu, thu hút vốn đầu tƣ để mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm đạt đƣợc mục tiêu chung doanh nghiệp cần phải tổ chức hoạt động tài cách hiệu Vì vấn đề tiết kiệm chi phí coi biện pháp hữu hiệu để giảm giá thành tăng lợi nhuận cho Công ty Hiệu kinh doanh doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan khách quan nhƣ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, phƣơng thức quản lý, chế sách Nhà nƣớc, thị trƣờng, cơng tác mua ngun vật liệu đƣợc xem nhân tố quan trọng định giá cả, chất lƣợng, sản phẩm đầu nhƣ ảnh hƣởng trực tiếp đến trình tiêu thụ sản phẩm, uy tín doanh nghiệp thị trƣờng Đặc biệt tình hình giá nguyên liệu biến động, thị trƣờng cạnh tranh gay gắt nhƣ cơng tác ngun vật liệu khẳng định rõ vai trò quan trọng Cùng với phát triển đất nƣớc hoạt động sản xuất đóng vai trò quan trọng Để thực đƣợc hoạt động sản xuất phải tiến hành mua nguyên vật liệumua nguyên vật liệu khâu tiền đề vật chất cho khâu bán hàng khâu mở đầu cho trình sản xuất tạo sản phẩm doanh nghiệp Nhận thấy đƣợc tầm quan trọng việc mua nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất nên em định chọn đề tài: “Quản trị mua nguyên vật liệu Công ty Cổ phần khí đƣờng sắt” Để từ điều kiện đối chiếu lý thuyết học thực tiễn sinh động hoạt động kinh doanh Cơng ty Qua nhằm củng cố kiến thức làm sở quan trọng cho công việc sau trƣờng Đề tài gồm phần: Chƣơng 1: sở lí luận nguyên vật liệu quản trị mua nguyên vật liệu Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động mua nguyên vật liệu Công ty Cổ phần khí đƣờng săt Chƣơng 3: Gỉai pháp nhằm hồn thiện hoạt động quản trị mua nguyên vật liệu Cơng ty Cổ phần khí đƣờng sắt Chƣơng 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆUQUẢN TRỊ MUA NGUYÊN VẬT LIỆU 1.1 Khái quát nguyên vật liệu 1.1.1 Khái niệm nguyên vật liệu Nguyên vật liệu đối tƣợng lao động đƣợc thay đổi lao động ích tác động vào Nguyên vật liệu đối tƣợng lao động, yếu tố trình sản xuất, sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm Trong trình tham gia vào sản xuất, nguyên vật liệu tham gia vào chu kì sản xuất, bị tiêu hao tồn chuyển giá trị vào sản phẩm 1.1.2 Tầm quan trọng nguyên vật liệu Muốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đƣợc tiến hành đặn, liên tục phải thƣờng xuyên đảm bảo NVL đủ số lƣợng, kịp thời gian, quy cách Đây vấn đề bắt buộc mà thiếu q trình sản xuất khơng thể thực đƣợc Đảm bảo cung ứng, dự trữ, sử dụng tiết kiệm hợp lí loại NVL, tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cụ thể nhƣ sau: - Cung ứng, dự trữ đồng bộ, kịp thời xác NVL điều kiện tính chất tiền đề cho liên tục trình sản xuất kinh doanh - Đảm bảo cung ứng NVL chất lƣợng tốt điều kiện để nâng cao chất lƣợng sản phẩm, góp phần sử dụng tiết kiệm NVL, tang suất lao động - Đảm bảo cung ứng, sử dụng tiết kiệm, dự trữ đầy đủ NVL ảnh hƣởng tích cực tới tình hình tài doanh nghiệp, ảnh hƣởng tới việc giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp - Vai trò nguyên vật liệu NVL đối tƣợng lao động, ba yếu tố sản xuất Việc cung cấp NVL đầy đủ, kịp thời đồng chất lƣợng diều kiện tiền đề cho liên tục trình sản xuất.Đảm bảo NVL nhƣ việc tạo sản phẩm nhƣ ấy.Số lƣợng, chất lƣợng, tính đồng sản phẩm phụ thuộc trƣớc tiên vào số lƣợng, chất lƣợng tính đồng việc đảm bảo NVL cho sản xuất.Tiến độ sản xuất, nhịp điệu sản xuất phụ thuộc vào tính kịp thời nhịp điệu việc đảm bảo NVL NVL đối tƣợng lao động đƣợc tác động vào để chuyển thành sản phẩm, dịch vụ Trong nhiều trƣờng hợp giá trị NVL chiếm tỉ trọng lớn tổng chi phí sản xuất.Bên cạnh để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải sử dụng lúc nhiều loại NVL Chính việc trữ NVL, phối hợp NVL với theo mức độ hợp lí quan trọng Do vậy, yêu cầu NVL phải đƣợc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu số lƣợng chất lƣợng, giá thành từ đạt đến mục tiêu cuối doanh nghiệp lợi nhuận, vị cạnh tranh cao 1.1.3 Phân loại nguyên vật liệu 1.1.3.1 Theo công dụng 2.3 Nhận xét đánh giá hoạt động quản trị mua nguyên vật liệu công ty cổ phần khí đƣờng sắt 2.3.1 Ưu điểm - Cơng ty Cổ phần khí đƣờng sắt nhiều thay đổi trình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị mua nguyên vật liệu đƣợc trọng nhiều Qua góp phần giúp cho Cơng ty gặt hái đƣợc nhiều thành công, tạo đƣợc chỗ đứng vững vàng kinh doanh - Cùng với lãnh đạo giám đốc nỗ lực toàn nhân viên Công ty mà mục tiêu đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh đƣợc hồn thành, Cơng ty bƣớc ổn định vị trí thị trƣờng đầy cạnh tranh việc số lực lƣợng khách hàng định, lƣợng hàng mua nguyên vật liệu qua năm đặn tăng so với năm trƣớc Bên cạnh đó, Cơng ty Cổ phần khí đƣờng sắt ngày làm gia tăng hài lòng khách hàng, tăng vị cạnh tranh đối thủ - Công ty quan tâm đến công tác mua nguyên vật liệu nên tổ chức riêng Phòng kế hoạch vật tƣ để chịu trách nhiệm việc lập kế hoạch tổ chức mua nguyên vật liệu Phòng đƣợc trang bị đầy đủ trang thiết bị nhƣ lực lƣợng nhân viên lực làm việc giúp cho việc mua nguyên vật liệu Công ty đạt đƣợc hiệu - Ngày nhiều đối tác muốn quan hệ làm ăn với Cơng ty, cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty Trong thời gian qua nhiều nhà cung cấp tự tìm đến để thƣơng lƣợng đặt hàng với Cơng ty.Vì Cơng ty ngày nhiều hội lựa chọn nhà cung cấp tối ƣu Cơng ty tìm kiếm đƣợc nhà cung cấp nguyên vật liệu mà Công ty nhu cầu với chất lƣợng đảm bảo, giá hợp lý giúp Cơng ty khả cạnh tranh giảm đƣợc chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển dự trữ - Cơng ty tạo đƣợc uy tín với nhà cung cấp thơng qua việc toán thời hạn, ngƣợc lại nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu thời hạn Cơng ty nhu cầu đơn hàng - Công ty thực nghiêm chỉnh chế độ thƣởng phạt hoạt động liên quan đến sản xuất, mặt mua nguyên vật liệu, điều chỉnh đắn thái độ làm việc nhân viên, nhằm đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu mua phải thực theo yêu cầu Công ty Nếu chủ quan, thiếu trách nhiệm công việc mà gây thiệt hại cho Cơng ty tuỳ theo mức độ gây mà Công ty xử lý phù hợp với quy định Vì thế, nên giúp nhân viên Cơng ty làm việc nhiệt tình ngày hiệu - Hệ thống kho hàng đƣợc trang bị đảm bảo chống ẩm ƣớt, vệ sinh đạt tiêu chuẩn, lƣợng hàng hóa tồn kho ln đƣợc theo dõi kiểm kê kịp thời 2.3.2 Hạn chế Bên cạnh thuận lợi nhƣ nêu cơng tác mua ngun vật liệu Cơng ty Cổ phần khí đƣờng sắt tồn nhiều khó khăn 24 - Việc mua nguyên vật liệu Cơng ty nhiều bƣớc hạn chế nhƣ: việc lựa chọn nhà cung cấp đơn giản, sơ sài, công tác đánh giá sau mua chƣa đƣợc trọng - Việc xác lập kế hoạch nhu cầu mua ngun vật liệu mang tính thụ động, chủ yếu dựa lịch sử đặt hàng khách hàng kinh nghiệm cá nhân nên thiếu tính khách quan xác - Nguồn nhân lực thiếu, đơi dẫn đến tải chồng chéo cơng việc Điều ý nghĩa tiêu cực hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty yếu tố ngƣời đóng vai trò quan trọng Nhân viên mua nguyên vật liệu ngƣời đại diện cho Công ty, cầu nối trực tiếp NCC với Công ty Họ ngƣời tiếp xúc nhiều với NCC, ngƣời đem lại nhiều thông tin cho Công ty lực lƣợng quan trọng để thực mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, công tác quảnmua nguyên vật liệu không tốt, dẫn đến tải cho nhân viên mua nguyên vật liệu, dẫn đến tâm lý mệt mỏi, giảm hứng thú công việc, đồng nghĩa với hiệu kinh doanh Công ty bị giảm sút - Các kỹ nhân viên Cơng ty chƣa đƣợc tốt hoàn thiện ảnh hƣởng đến hoạt động thu mua nguyên vật liệu nhƣ trình khác chuỗi hoạt động sản xuất Cơng ty - Công ty trọng quan hệ với nhà cung cấp cũ khơng việc tìm kiếm nhà cung cấp mới, nên bỏ qua nhiều hội với nhà cung cấp tiềm mức độ tự chủ hàng hóa khơng cao Mặc khác, giá hàng hóa thị trƣờng ln biến động Cơng ty khó tránh khỏi trƣờng hợp bị nhà cung cấp ép giá - Trong việc thƣơng lƣợng đặt hàng, Cơng ty ln sẵn nhà cung cấp cũ việc thƣơng lƣợng đặt hàng diễn đơn giản , nhanh chóng qua đơn đặt hàng, email hay điện thoại Tuy chức đựng rủi ro định với Cơng ty hình thức thƣơng lƣợng đặt hàng nhƣ thƣờng khơng mang đầy đủ giá trị pháp lí, dễ gây nhầm lẫn việc thực việc giải tranh chấp không dễ dàng - Công ty đặt hàng theo tháng nên đơn hàng đa phần quy mơ lớn vừa phải Vì thế, q trình kiểm tra hàng hóa chƣa đƣợc đảm bảo Cùng với đó, đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, trình độ chun mơn, khả phản ứng với tình bất ngờ xảy nên q trình kiểm tra, giao nhận hàng hóa sơ sài khơng đƣợc trọng - Cơng ty chƣa hệ thống đánh giá kết sau mua nguyên vật liệu, việc đánh giá mang tính chủ quan nên khó rút đƣợc mặt đạt đƣợc nhƣ mặt hạn chế công tác mua nguyên vật liệu - Cơng tác kiểm tra kho sơ sài thiếu tính chun nghiệp, khơng đƣợc tổ chức thƣờng xuyên, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 25 Chƣơng GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ ĐƢỜNG SẮT 3.1 sở giải pháp a Những tồn công tác mua hàng công ty Qua việc phân tích sở lí luận chƣơng qua khảo sát đánh giá công tác quản trị mua ngun vật liệu cơng ty Cổ phần khí đƣờng sắt thực tế chƣơng thấy q trình mua hàng cơng ty gặp số vấn đề nhƣ sau: Thứ nhất: Việc xác định khối lƣợng nguyên vật liệu mua vào chƣa gắn liền với kế hoạch kinh doanh công ty, phần lớn nguyên vật liệu mua vào dựa theo nhu cầu khách hàng, theo số lƣợng nguyên vật liệu tồn kho mà chƣa nghiên cứu dự đốn xu thị trƣờng năm để từ xây dựng cho kế hoạch mua nguyên vật liệu phù hợp với xu phát triển thị trƣờng Bên cạnh lý nhƣ: biến động thị trƣờng, quản lý trình độ chuyên mơn phận kỹ thuật Thứ hai: Khâu tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp công ty Hiện Cơng ty đặt hàng kí hợp đồng với nhà cung cấp hợp tác từ trƣớc khơng trọng đến cơng tác tìm kiếm nhà cung cấp tiềm Việc quan hệ với nhà cung cấp truyền thống tạo điều kiện thuận lợi phía cơng ty việc đƣợc đáp ứng tốt đơn hàng số lƣợng, chất lƣợng, toán giao nhận hàng Tuy nhiên, việc tạo quan hệ mua bán với nhà cung cấp lâu năm chứa đựng nhiều rủi ro cho công ty nhƣ: Công ty khơng sở để so sánh giá nhà cung cấp truyền thống nhà cung cấp mới, tìm mới; nhà cung cấp cơng ty liên kết với để ép giá hay tạo bất lợi cho cơng ty Cơng ty dễ rơi vào tình bị động trƣờng hợp nhà cung cấp thiếu hàng hay phá sản, lúc bắt đầu tìm kiếm nhà cung cấp tốn nhiều thời gian chi phí, khơng chủ động tìm kiếm nhà cung cấp công ty hội làm ăn với thị trƣờng Thứ ba: Công tác thƣơng lƣợng đặt hàng, công ty sẵn nhà cung cấp truyền thống nên việc thƣơng lƣợng đặt hàng diễn chủ yếu điện thoại, email hay đơn đặt hàng Tuy chứa đựng rủi ro định với công ty hình thức thƣơng lƣợng đặt hàng nhƣ thƣờng không mang đầy đủ giá trị pháp lý, dễ gây nhầm lẫn việc thực việc giải tranh chấp không đƣợc thuận lợi Thứ tƣ: Công tác đánh giá kết mua hàng Công ty chƣa thực trọng vào công tác này, việc đánh giá kết mua nguyên vật liệu dừng lại việc xem xét nguyên vật liệu mua số lƣợng, chất lƣợng, đảm bảo thời gian nhƣ nêu điều khoản đơn hàng hay hợp đồng hay không mà Công ty không tổ chức buổi họp báo cáo kết mua hàng, đánh giá kết sau mua rút kinh nghiệm nhân viên ban giám đốc b Quan điểm hồn thiện q trình mua hàng Cơng Cổ phần khí đƣờng sắt Nhận thức đƣợc tầm quan trọng hoạt động mua nguyên vật liệu, coi mua nguyên vật liệu yếu tố đầu vào quan trọng cho hoạt động khác công ty, định đến hiệu hoạt động kinh doanh Ban lãnh đạo công ty cần quan tâm 26 tới cơng tác mua thƣờng xun sách cụ thể cho cơng tác Cơng ty cần sách tìm kiếm nhà cung cấp với mặt hàng chất lƣợng tốt hàng nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm, nâng cao uy tín cơng ty khách hàng Tránh việc mua nguyên vật liệu hay số nhà cung cấp để tránh bị ép giá tăng tính cạnh tranh nhà cung cấp tiến tới giảm giá hàng mua vào Phải thƣờng xuyên tổ chức nghiên cứu thị trƣờng, xây dựng kế hoạch kinh doanh theo quý để xác định khối lƣợng mua vào cho hợp lý, khoa học đáp ứng nhu cầu thị trƣờng, giảm tình trạng thiếu nguyên vật liệu hay ứ đọng tồn kho Tiếp tục đảm bảo nhanh chóng tiện lợi thƣơng lƣợng đặt hàng, phải đảm bảo an toàn chắn đơn hàng, đảm bảo đơn hàng phải đƣợc thực đầy đủ, tránh rắc rối pháp lý hay tranh chấp xảy ra, huấn luyện đào tạo đội ngũ nhân viên trình độ chun mơn kinh nghiệm Và cuối cùng, việc đánh giá kết mua hàng phải đƣợc thực thƣờng xuyên theo tiêu chuẩn định để từ rút học kinh nghiệm cho lần mua sau 3.2 Gỉai pháp  Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu mua nguyên vật liệu Công tác xác định nhu cầu khâu quan trọng công tác mua nguyên vật liệu công ty.Một xác định nhu cầu nguyên vật liệu cần thiết việc mua nguyên vật liệu đảm bảo tính hiệu tiết kiệm cho cơng ty Để hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu, công ty cần quan tâm đến công tác nghiên cứu thị trƣờng dự báo nhu cầu thị trƣờng, thu thập thông tin thị trƣờng để xác định đƣợc nhu cầu khách hàng tƣơng lai, nhƣ định mức sử dụng nguyên vật liệu công ty nhằm chủ động công tác mua nguyên vật liệu Công ty cần xây dựng kế hoạch mua nguyên vật liệu cụ thể phù hợp với tình hình đặc điểm kinh doanh Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trƣờng: Ta thấy, thị trƣờng kinh doanh tác động vơ lớn tồn phát triển doanh nghiêp Do nhiệm vụ quan trọng đặt cần phải thực nghiên cứu thị trƣờng không thị trƣờng cho đầu mà thị trƣờng yếu tố đầu vào, thị trƣờng nguyên vật liệu Nghiên cứu thị trƣờng phải đƣợc thời điểm năm ngƣời tiêu dùng nhu cầu tiêu dùng lớn mặt hàng Công ty.Từ việc nghiên cứu thị trƣờng, vào nguồn lực để cơng ty xây dựng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý.Đồng thời thông qua việc nghiên cứu thị trƣờng công ty lập đƣợc kế hoạch mua nguyên vật liệu đắn, hợp lý nhằm đem lại hiệu cao nhất.Vấn đề quan trọng nói đến vấn đề tìm hiểu thị trƣờng nguyên vật liệu tình hình thị trƣờng nguyên vật liệu nhƣ nào, định nhƣ đến khả cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho cơng ty Q trình nghiên cứu thị trƣờng ngun vật liệu thể việc thu thập, xử lý, phân tích số liệu thị trƣờng cách hệ thống làm xây dựng kế hoạch mua nguyên vật liệu Thị trƣờng bao gồm nhiều vấn đề phức tạp nhƣ: mạng lƣới nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, tình hình giá cả, chất lƣợng nguyên vật liệu nhƣ nào…Trên sở 27 nghiên cứu kỹ lƣỡng thị trƣờng, hiểu đƣợc biến động nó, cơng ty hồn tồn chủ động khâu mua sắm để không bị ép giá, chất lƣợng nguyên vật đƣợc đảm bảo, tiến độ sản xuất đƣợc vạch Để làm đƣợc điều cơng ty áp dụng biệp pháp dựa sở liệu công ty tạo nhƣ số liệu kế tốn tài chính, chi phí kinh doanh, thống kê tiêu thụ sản phẩm…Đồng thời sử dụng sở liệu bên doanh nghiệp nhƣ số liệu quan thống kê, số liệu báo chí…Nghiên cứu gián tiếp đƣợc tiến hành theo bƣớc sau: Trên sở kế hoạch sản xuất, đơn hàng, khả nguồn lực, máy móc thiết bị công ty để xác định nhu cầu nguyên vật liệu (cần bao nhiêu, cần) + Cơng ty giao trách nhiệm cho phòng kế hoạch vật tƣ, trƣởng phòng phân cơng nhiệm vụ cho thành viên phòng thực + Những ngƣời trách nhiệm phải thực cơng việc bao gồm thu thập tài liệu, xử lý tài liệu, phân tích đƣa kết luận Hoàn thiện định mức sử dụng nguyên vật liệu: Định mức sử dụng nguyên vật liệu để xây dựng thực kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu cho sản xuất Xây dựng đƣợc kế hoạch đảm bảo đƣợc tiến độ sản xuất, giảm thừa thiếu, bổ sung nguyên vật liệu Thực tế công tác xây dựng định mức sử dụng nguyên vật liệu công ty đƣợc xây dựng sở hoàn thiện định mức trƣớc phƣơng pháp thống kê kinh nghiệm nên chƣa đảm bảo đƣợc tính tiên tiến, thực, dẫn đến lƣợng nguyên vật liệu dùng lãng phí Để hồn thiện hệ thống định mức sử dụng nguyên vật liệu, công ty cần phải xem xét lại cấu định mức gồm phần nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm phần hao hụt nguyên vật liệu trình sản xuất.Để tiết kiệm chi phí lƣợng ngun vật liệu sản xuất cơng ty cần biện pháp giảm định mức sử dụng nguyên vật liệu thể hạ thấp định mức cách: Giảm lƣợng nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm mà đảm bảo đƣợc chất lƣợng sản phẩm, từ làm giảm chi phí ngun vật liệu sản phẩm, hạ giá thành, tăng khả cạnh tranh cho sản phẩm Giảm tỷ lệ hao hụt quy định cho loại nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm tới mức tối thiểu mà máy móc trình độ cơng nhân làm việc với lƣợng ngun vật liệu  Hồn thiện cơng tác lựa chọn nhà cung cấp Nhà cung cấp tốt tài nguyên vơ giá họ góp phần vào thành công tổ chức Lựa chọn đƣợc nhà cung cấp tốt quản lí đƣợc họ điều kiện tiên giúp cơng ty sản xuất đƣợc sản phẩm chất lƣợng nhƣmong muốn, theo tiến độ quy định, với giá hợp lý, đủ sức cạnh tranh thị trƣờng Hiện công tác lựa chọn nhà cung ứng cơng ty đơn giản quan tâm đến chất lƣợng nguồn hàng mà quan tâm đến yếu tố khác Để hồn thiện cơng tác lựa chọn nhà cung ứng, công ty cần phải đánh giá nhà cung ứng.Cần phải phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến việc lựa chọn nhà cung cấp.Để lựa chọn nhà cung cấp tốt trƣớc hết cần phải tìm hiểu thị trƣờng nguyên vật liệu mà nhà cung cấp hoạt động.Đó số lƣợng nhà cung cấp hoạt động, giá cả, khả cung cấp, chất lƣợng, chủng loại nhà cung cấp cụ thể Các số liệu thƣờng xuyên thay đổi nên công ty cần phải kiểm tra bổ sung định kỳ Phải số liệu cụ thể giá cả: giá đơn vị sản phẩm, điều kiện tốn, hình thức tốn Bên cạnh cần phải tìm hiểu 28 phân tích số liệu quảng đƣờng vận chuyển, phƣơng thức phƣơng tiện vận chuyển, phƣơng thức giao nhận hàng kiểm tra Tiếp đến quy cách nguyên vật liệu tin cậy nhà cung cấp thời gian, số lƣợng, chất lƣợng ngun vật liệu Cơng ty cần tiêu chí để lựa chọn nhà cung cấp mình: - Đối với nhà cung cấp cũ: + Nếu nhà cung ứng cũ đáp ứng tốt thõa mãn nhu cầu cơng ty cơng ty nên giữ mối quan hệ làm ăn lâu dài với nhà cung ứng Tuy nhiên công ty cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ xem liệu chất lƣợng hàng hóa giá họ so với nhà cung cấp khác khác biệt khơng Nếu khác biệt nên thƣơng lƣợng, đàm phán với nhà cung cấp để tìm hƣớng giải Bộ phận mua nguyên vật liệu phải theo dõi, kiểm tra để việc mua nguyên vật liệu với nhà cung ứng đạt kết tốt + Đối với nhà cung cấp chƣa thật đáp ứng nhu cầu mua nguyên vật liệu công ty mà công ty muốn mua nguyên vật liệu họ lần đặt hàng, cơng ty cần thƣơng lƣợng lại điều khoản trách nhiệm nhà cung ứng, kiểm tra gắt gao công tác giao hàng để đảm bảo hiệu cho việc mua nguyên vật liệu Nếu công ty không muốn giữ lại nhà cung ứng cơng ty lựa chọn nhà cung cấp - Đối với nhà cung cấp mới: Cơng ty tiến hành tìm kiếm thơng qua báo chí, qua bạn bè phƣơng tiện thơng tin đại chúng, nhà cung cấp tự tìm đến Sau nghiên cứu tìm nhà cung cấp cách thức Công ty nên đƣa tiêu thức để lựa chọn, xây dựng hàng loạt tiêu chuẩn khác để co định lựa chọn Các tiêu chuẩn mà công ty dựa vào để đánh giá là: Tình hình tài nhà cung cấp Mức độ tín nhiệm nhà cung cấp mới, kết giao hàng họ lần gần công ty Giá cả: phải hợp lý theo giá thị trƣờng hai bên lợi Vị trí địa lí nhà cung cấp ảnh hƣởng tới khả giao hàng Sự thích ứng nhà cung cấp với biến động thi trƣờng nói chung đòi hỏi cơng ty  Hồn thiện khâu thƣơng lƣợng đặt hàng Cần nâng cao tính chủ động công tác thƣơng lƣợng đặt hàng: - Trƣớc tiến hành đặt hàng công ty nên thƣơng lƣợng với nhà cung ứng Vì thị trƣờng ln thay đổi, giá cả, chất lƣợng, nguồn hàng biến đổi ngày nên cơng ty cần phải tìm hiểu, xem xét nguồn nguyên vật liệu thƣơng lƣợng kỹ lƣỡng trƣớc đặt hàng.Nếu việc thƣơng lƣợng không đƣợc đầu tƣ nhiều cơng ty dễ gặp bất lợi khâu mua nguyên vật liệu.Nguồn hàng khơng đảm bảo chất lƣợng giá cao thị trƣờng - Trƣớc tiến hành thƣơng lƣợng, cơng ty cần tìm hiểu kỹ nhà cung cấp chất lƣợng nguồn hàng, giá cả, phƣơng thức giao hàng, phƣơng thức tốn, nhƣ uy tín công ty thị trƣờng 29 - Cần rèn luyện kỹ đàm phán cho nhân viên Vì việc thƣơng lƣợng với nhà cung cấp đòi hỏi nhân viên phải kỹ giao tiếp tốt, tính thuyết phục cao đồng thời kiến thức tốt cơng tác mua ngun vật liệu Trong q trình đàm phán, nhân viên kỹ giao tiếp tốt hiểu biết rõ nguyên vật liệu dễ đạt đƣợc mục đích thƣơng lƣợng - Cơng ty nên chọn hình thức đặt hàng phù hợp: Đối với lơ hàng giá trị lớn công ty nên tổ chức soạn thảo ký kết hợp đồng mua bán, lơ hàng giá trị vừa phải thấp cơng ty đặt hàng qua điện thoại gửi mail, fax cho nhà cung cấp uy tín quan hệ làm ăn lâu dài  Tăng cƣờng công tác kiểm tra nhập nguyên vật liệu - Đối với công tác tiếp nhận nguyên vật liệu: + Công ty cần phân cơng đội ngũ nhân viên hiểu biết, kinh nghiệm nguồn nguyên vật liệu Không phải nhân viên hiểu biết tất loại nguyên vật liệu.Chỉ nhân viên hiểu biết ngun vật liệu kiểm tra đánh giá đƣợc chất lƣợng nguồn hàng đó.Điều giúp cho việc giao nhận hàng hóa nhanh hơn, tiết kiệm đƣợc thời gian tránh sai sót khơng đáng khâu nhận hàng + Công ty nên xây dựng tiêu chuẩn mẫu loại nguyên vật liệu Việc xây dựng tiêu chuẩn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: quy cách sản phẩm, độ ẩm, tính chất vật lý Việc xây dựng tiêu chuẩn giúp cho việc tiếp nhận hàng hóa nhanh hơn, xác Vì tiêu chuẩn nhân viên cần kiểm tra xem nguyên vật liệu đạt đƣợc tiêu chuẩn hay không nhận hàng + Xác định phƣơng pháp kiểm tra số lƣợng chất lƣợng Vì loại ngun vật liệu khác phƣơng pháp kiểm tra số lƣợng khác Nhân viên dùng phƣơng pháp cân, đo , đong, đếm cho phù hợp với loại nguyên vật liệu - Giám sát kiểm tra hoạt động nhân viên mua hàng Cơng ty tổ chức kiểm tra việc mua hàng cách đột ngột để đƣợc nhìn xác hoạt động mua ngun vật liệu công ty.Việc kiểm tra tránh đƣợc sai sót cơng tác mua hàng nhƣ tránh tình trạng gian lận, thất ngun vật liệu - Theo dõi nhà cung cấp tình hình sản xuất, kinh doanh, khả tài để xem nhà cung cấp đảm bảo khả cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty hay không Bất kỳ rủi ro nhà cung cấp ảnh hƣởng đến việc giao hàng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty  Tổ chức lại hệ thống kho bãi công ty: Đối với doanh nghiệp sản xuất, nguồn nguyên vật liệu mua để sản xuất tức thời mà cần dự trữ để dùng cho sản xuất.Vì vậy, doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống kho bãi thích hợp để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cách thuận tiện nhất.Đối với công ty vừa sản xuất vừa kinh doanh nhƣ Cơng ty Cổ phần khí đƣờng sắt hệ thống nhà kho quan trọng Với tính đa dạng hóa sản phẩm nên hệ thống nhà kho phải bố trí cho phù hợp với đặc tính loại nguyên vật liệu nhƣ sản phẩm Đối với nguyên vật liệu: Lƣợng nguyên vật liệu lần công ty nhập với số lƣợng lớn nhiều chủng loại nên phải xây dựng hệ thống kho phù hợp, chia thành 30 nhiều khu vực để lƣu trữ loại khác nhau, để đảm bảo cho việc sản xuất đƣợc thuận tiện - Đối với sản phẩm: Cơng ty nên xếp, bố trí kho hàng cách khoa học, lối dễ dàng Nên trang bị thiết bị quan sát để tránh mát sản phẩm  Tăng cƣờng công tác đánh giá kết sau mua Hiện công tác đánh giá kết sau mua Cổ phần khí đƣờng sắt kém.Hầu nhƣ tổ chức cơng tác đánh giá kết sau mua.Việc đánh giá kết sau mua giúp công ty rút đƣợc mặt đạt đƣợc nhƣ hạn chế khâu mua ngun vật liệu.Từ hồn thiện lần mua sau.Vì cơng tác đánh giá kết sau mua hoạt động cần thiết Công ty cần tăng cƣơng đánh giá sau mua: - Tổ chức việc đánh giá thƣờng xuyên, định kỳ Cần đánh giá thƣờng xun lơ hàng giá trị lớn.Việc đánh giá thƣờng xuyên mặt giúp công ty hạn chế đến mức thấp rủi ro mặt mua nguyên vật liệu.Bởi lô hàng lớn nhƣ xảy lỗi gây thiệt hại lớn cho công ty.Việc kiểm tra thƣờng xuyên giúp công ty phát sớm sai sót xảy ra, từ xác định nguyên nhân tìm giải pháp để khắc phục Đồng thời rút kinh nghiệm tránh mắc phải sai lầm tƣơng tự Việc kiểm tra thƣờng xuyên giúp công ty nắm đƣợc mức sử dụng nguồn nguyên vật liệu, theo dõi đƣợc tình hình cấp phát nguyên vật liệu để sản xuất kinh doanh - Đánh giá kết mua hàng: nguyên vật liệu đƣợc mua nhập kho, công ty nên tổ chức cơng tác kiểm tra hàng hóa đƣợc mua cách so sánh với mục tiêu mua nguyên vật liệu, kế hoạch mua nguyên vật liệu.Kết thõa mãn không thõa mãn Nếu việc mua nguyên vật liệu khơng thỏa mãn với mục tiêu đề công ty nên tiến hành xác định nguyên nhân.Nếu nguyên nhân đến từ nhà cung cấp nhƣng công ty muỗn quan hệ với nhà cung cấp phối hợp với nhà cung cấp để tìm nguyên nhân cách khắc phục.Nếu công ty không muốn quan hệ với nhà cung cấp cơng ty tìm nhà cung cấp mới.Nếu ngun nhân từ phía cơng ty cơng ty tìm cách khắc phục để không mắc sai lầm vào sau Nếu việc mua ngun vật liệu thỏa mãn cơng ty tiếp tục mua nhà cung cấp  Nâng cao trình độ đội ngũ cơng nhân viên công ty Con ngƣời yếu tố quan trọng doanh nghiệp, trình độ đội ngũ cơng nhân viên vai trò định trọng việc khai thác sử dụng nguồn lựa cơng ty Vì đội ngũ nhân lực tốt góp phần vào thành cơng cơng ty Trình độ chun mơn cán ngun vật liệu định lớn đến hiệu sử dụng ngun vật liệu cơng ty Trình độ chun môn tốt giúp cho công tác mua sử dụng nguyên vật liệu hiệu tiết kiệm đƣợc chi phí Hiện đội ngũ cán phòng kế hoạch vật tƣ phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên dẫn đến hiệu công việc chƣa cao Chính cơng ty cần nâng cao trình độ cho cơng nhiên viên việc nên làm - Lựa chọn nguồn lao động từ tuyển dụng công ty cần làm tốt khâu đầu vào tuyển dụng, công ty nên lựa chọn nhân viên trình độ chun mơn, nghiệp vụ cơng tác quản trị nguyên vật liệu Cần xây dựng bảng mô tả công việc 31 cần phải làm để công nhân viên thực theo Đồng thời lấy làm để lựa chọn đánh giá ngƣời lao động Ở vị trí khác cần lựa chọn ngƣời chun mơn nghiệp vụ kinh nghiệm khác + Đối với cán quản lý: Cần tuyển ngƣời trình độ cao, am hiểu việc quản trị nguyên vật liệu kỹ phân tích tổng hợp thơng tin, kỹ lập kế hoạch kỹ đàm phán thƣơng lƣợng đồng thời phải nhạy bén khả quản lý tốt + Đối với nhân viên: Cần kiểm tra trình độ hiểu biết công tác quản trị nguyên vật liệu, động khả thích ứng cao cới cơng việc - Đào tạo, bồi dƣỡng kỹ năng, tay nghề cho công nhân viên Song song với việc lựa chọn tuyển dụng công nhân viên, Công ty cần tổ chức tốt cơng tác bồi dƣỡng, nâng cao trình độ chun môn nghiệp vụ cho công nhân viên.Cần mở lớp huấn luyện thƣờng xuyên để hƣớng dẫn cho công nhân viên thay đổi công tác mua nguyên vật liệu, yêu cầu công tác mua hàng để nhân viên nắm vững thực tốt - Tổ chức chế độ khen thƣởng, khuyến khích cho công nhân viên Chế độ đãi ngộ công cụ thông minh để quản lý động viên tinh thần làm việc ngƣời lao động Vì cơng ty cần tổ chức hoạt động khen thƣởng nhƣ tuyên dƣơng cán nhân viên thành tích tốt, đóng góp vào thành cơng chung cơng ty Bên cạnh cần phải cơng tác khiển trách xử phạt cán nhân viên chƣa làm tròn trách nhiệm vi phạm quy định công ty việc tổ chức công tác mua nguyên vật liệu 32 KẾT LUẬN Trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngày nay, công tác mua nguyên vật liệu khâu quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu hoạt động doanh nghiệp dù nhỏ hay lớn Công tác mua nguyên vật liệu với liên kết chặt chẽ với nhà cung cấp tác động trực tiếp đến thành công doanh nghiệp thƣơng trƣờng Hầu hết doanh nghiệp bắt đầu nhận thức đƣợc tầm quan trọng công tác này, chi phí mua ngun vật liệu ln chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí kinh doanh Nhận thức đƣợc điều Công ty Cổ phần khí đƣờng sắt trọng đến khâu mua ngun vật liệu Cơng ty Là doanh nghiệp hoạt động mơi trƣờng tính cạnh tranh gay gắt nhƣ TP Đà Nẵng, Công ty Cổ phần khí đƣờng sắt với nổ lực phấn đấu khơng ngừng phận, phòng ban Cơng ty, Công ty đạt đƣợc nhiều kết đáng khích lệ Với mục tiêu phấn đấu trở thành Cơng ty làm ăn hiệu quả, thị trƣờng tiêu thụ đƣợc mở rộng yếu tố quan trọng cần phải làm tốt công tác quản trị mua nguyên vật liệu nhằm đáp ứng tốt cho q trình sản xuất, nhƣ Cơng ty đáp ứng tốt nhu cầu nhiều khách hàng khác thời gian tới Qua thời gian thực tập Cơng ty Cổ phần khí đƣờng sắt, em đƣợc tiếp xúc với thực tế, thấy đƣợc tầm quan trọng công tác mua nguyên vật liệu nhƣ đƣợc hiểu rõ quy trình mua ngun vật liệu Cơng ty Công việc mua nguyên vật liệuquan trọng giúp cho q trình sản xuất đƣợc diển nhanh chóng hiệu quả, mặt khác cơng tác mua ngun vật liệu đạt hiệu góp phần làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Cơng ty nhƣ đƣợc trọng thực cách hiệu Em nhận thấy Cơng ty đạt đƣợc thành công định khâu tổ chức công tác mua nguyên vật liệu Tuy nhiên với lƣợng kiến thức hạn hẹp nên em chƣa thể hiểu hết thực tế công tác mua nguyên vật liệu Công ty cách sâu sắc thấu đáo Mặc dù cố gắng song báo cáo em khơng tránh khỏi thiếu xót Vì vậy, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy giáo cô, chú, anh, chị Công ty nhƣ ban lãnh đạo Công ty để báo cáo em đƣợc hoàn thiện Đà Nẵng, ngày 08 tháng năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Thị Khánh Ly 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Bài giảng Quản trị cung ứng nguyên vật liệu trƣờng Cao Đẳng Thƣơng Mại - Báo cáo thực tập thƣ viện trƣờng Cao Đẳng Thƣơng Mại - Các tạp chí, sách báo liên quan đến quản trị mua nguyên vật liệu - Các thông tin, tài liệu Cơng ty cổ phần khí đƣờng sắt 34 PHIẾU NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ (Của giảng viên hƣớng dẫn thực tập tốt nghiệp) Họ tên sinh viên:………………………………………………… Lớp:…………… I Điểm đánh giá trình thực tập Sinh viên Điểm q trình Tiêu chí Điểm quy định Đánh giá tính chuyên cần, thái độ, ý thức Sinh viên: Liên hệ với giảng viên hƣớng dẫn theo kế hoạch làm việc, nộp đề cƣơng chi tiết nộp báo kế hoạch, đầy đủ thủ tục, cố gắng tích cực, chủ động việc thu thập số liệu, tài liệu, phân tích số liệu, viết báo cáo yêu cầu giảng viên hƣớng dẫn 2,0 Tổng điểm Điểm chấm 2,0 II Đánh giá chung trình thực tập sinh viên ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Điểm chấm Bằng số Bằng chữ Ngày……tháng……năm…… Giảng viên hƣớng dẫn PHIẾU NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ (Của giảng viên chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp) Họ tên sinh viên:………………………………………………… Lớp:…………… I Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tổng số trang + Chƣơng 1:…………………………………….Trong + Chƣơng 2:…………………………………….Trang + Chƣơng 3:…………………………………….Trang - Điểm nội dung BCTTTN Điểm quy định Tiêu chí Điểm báo cáo Điểm vấn đáp (nếu có) Hình thức trình bày: Đúng theo hƣớng dẫn quy định, khơng sai lỗi tả, câu văn rõ ràng, mạch lạc Chương 1: Xây dựng đƣợc sở lý luận đầy đủ, súc tích phù hợp với đề tài nghiên cứu Chương 2: Trình bày tóm tắt lƣợt đƣợc vấn đề liên quan đến đơn vị thực tập mơ tả, phản ánh đầy đủ thực trạng tình hình liên quan đến vấn đề nghiên cứu Chương 3: Trình bày tóm lƣợt đƣợc vấn đề nghiên cứu, rút kết luận kiến nghị giải pháp để cải thiện phát triển vấn đề nghiên cứu Trình bày rõ ràng, mạch lạc nội dung liên quan đến báo cáo Trả lời đƣợc vấn đề giảng viên quan tâm liên quan đến tính trung thực báo cáo Tổng điểm Điểm chấm 1,0 1,0 3,5 1,5 0,5 0,5 8,0 II Đánh giá chung chất lƣợng báo cáo (nội dung hình thức) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Điểm chấm Bằng số Bằng chữ Ngày……tháng……năm…… Giảng viên hƣớng dẫn PHIẾU NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ (Của giảng viên chấm báo cáo thực tập tốt nghiệp) Họ tên sinh viên:………………………………………………… Lớp:…………… I Nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tổng số trang + Chƣơng 1:…………………………………….Trong + Chƣơng 2:…………………………………….Trang + Chƣơng 3:…………………………………….Trang - Điểm nội dung BCTTTN Điểm quy định Tiêu chí Điểm báo cáo Điểm vấn đáp (nếu có) Hình thức trình bày: Đúng theo hƣớng dẫn quy định, khơng sai lỗi tả, câu văn rõ ràng, mạch lạc Chương 1: Xây dựng đƣợc sở lý luận đầy đủ, súc tích phù hợp với đề tài nghiên cứu Chương 2: Trình bày tóm tắt lƣợt đƣợc vấn đề liên quan đến đơn vị thực tập mô tả, phản ánh đầy đủ thực trạng tình hình liên quan đến vấn đề nghiên cứu Chương 3: Trình bày tóm lƣợt đƣợc vấn đề nghiên cứu, rút kết luận kiến nghị giải pháp để cải thiện phát triển vấn đề nghiên cứu Trình bày rõ ràng, mạch lạc nội dung liên quan đến báo cáo Trả lời đƣợc vấn đề giảng viên quan tâm liên quan đến tính trung thực báo cáo Tổng điểm Điểm chấm 1,0 1,0 3,5 1,5 0,5 0,5 8,0 II Đánh giá chung chất lƣợng báo cáo (nội dung hình thức) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Điểm chấm Bằng số Bằng chữ Ngày……tháng……năm…… Giảng viên hƣớng dẫn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đơn vị : Xác nhận sinh viên: Lớp: Khoa: THUỘC TRƢỜNG CAO ĐẲNG THƢƠNG MẠI Đã hoàn thành thƣ̣c tập tốt nghiệp tại đơn vị chúng tô i tƣ̀ ngày … / … / … đến ngày … / … / … Về ý thƣ́c tổ chƣ́c kỷ luật: Về rèn luyện chuyên môn: ……., ngày ……tháng… năm…… Thủ trƣởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) ... động quản trị mua nguyên vật liệu Công ty Cổ phần khí đƣờng sắt Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN VẬT LIỆU 1.1 Khái quát nguyên vật liệu 1.1.1 Khái niệm nguyên vật. .. việc sau trƣờng Đề tài gồm phần: Chƣơng 1: Cơ sở lí luận nguyên vật liệu quản trị mua nguyên vật liệu Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động mua nguyên vật liệu Cơng ty Cổ phần khí đƣờng săt Chƣơng 3: Gỉai... nhập nguyên vật liệu 1.3.5 Đánh giá sau mua .8 vi Chƣơng THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MUA NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐƢỜNG SẮT 2.1 Tổng quan cơng ty cổ phần khí
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt, QUẢN TRỊ MUA NGUYÊN vật LIỆU tại CTY cổ PHẦN cơ KHÍ ĐƯỜNG sắt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay