QUY TRINH THANH TOAN

2 70 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2018, 15:38

Quy trình này được thiết lập để đảm bảo cho quá trình thanh toán các khoản chi phí mua ngoài được thực hiện theo một hệ thống và có kiểm soát theo mục đích ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... QUY TRÌNH THANH TỐN Mục đích Quy trình thiết lập để đảm bảo cho quá trình toán các khoản chi phí mua ngồi thực hiện theo mợt hệ thống có kiểm soát theo mục đích kinh doanh chung BVU Phạm vi áp dụng Quy trình áp dụng BVU Trách nhiệm Kế toán trưởng có trách nhiệm hướng dẫn để quy trình thực hiện hiệu Đối tượng liên quan  Người có nhu cầu toán  Kế toán (KT)  Thủ quỹ (TQ)  Trưởng đơn vị (TĐV)  Kế toán trưởng (KTT)  Phó Hiệu trưởng (Phó HT)  Hiệu trưởng (HT) Chủ tịch (CT) Bước Lưu đồ hướng dẫn Nhu cầu toán Đối tượng Trách nhiệm Biểu mẫu, Tài liệu, Chứng từ - Người có nhu - Hóa đơn cầu toán - Hợp đồng/bản báo giá - BB giao nhận - Các chứng từ liên quan Mô tả chi tiết - Khi có nhu cầu toán cần các chứng từ gồm: + Phiếu đề nghị toán + Tờ trình HT/CT ký duyệt + Các chứng từ gốc 01 kèm theo: Hóa đơn… + Hợp đồng kinh tế + Các chứng từ kèm theo khác Lập phiếu đề nghị toán Nhận, kiểm tra chứng từ toán - Người có nhu - Phiếu đề cầu toán nghị toán - Chứng từ liên quan - Người có nhu cầu lập Phiếu đề nghịthanh toán trình TBP ký duyệt => trình Phó HT phụ trách ký duyệt =>KT (ghi rõ số tiền tạm ứng có) - KT - KT kiểm tra hồ sơ, số liệu tạm ứng (nếu có) chuyển cho KTT ký dụt Nếu khơng đờng ý ghi rõ lý trả lại cho người có nhu cầu toán - Bộ chứng từ đề nghị - toán Bước Lưu đồ hướng dẫn Biểu mẫu, Tài liệu, Chứng từ Đối tượng Trách nhiệm Mô tả chi tiết - KTT - HT/CT - Bộ chứng từ đề nghị toán - Trình KTT =>HT/CT ký dụt - Nếu khơng đờng ý ghi rõ lý trả lại cho người có nhu cầu toán - Căn cứ chứng từ đề nghị toán duyệt, KT lập phiếu hạch toán - KT - Bộ chứng từ đề nghị toán - KT lập phiếu chi/UNC trình KTT ký duyệt => HT/CT ký duyệt=> TQ chi tiền/KT toán chuyển Ngân hàng - TQ - Bộ chứng từ - KT đề nghị - Người có nhu toán cầu toán - Phiếu thu - Phiếu chi - UNC - Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi duyệt TQ sẽ thu, chi tiền ghi vào sổ quỹ - Phiếu thu, phiếu chi lập 03 liên: người toán: 01 liên, TQ: 01 liên, KT 01 liên - UNC ký đóng dấu, KT ngân hàngchuyển UNC ngân hàng toán Ngân hàng báo nợ tài khoản, KT lập phiếu báo nợ Đối chiếu, kiểm tra số liệu, báo cáo - TQ - KT - Người có nhu cầu toán - - Hàng ngày, KT đối chiếu số dư tiền mặt với TQ thông qua sổ quỹ lưu lại chứng từ đối chiếu - KT ngân hàng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng - TQ báo cáo tồn quỹ ngày cho KTT HT - KT - Chứng từ đề nghị toán - Phiếu chi - Phiếu thu - Báo nợ - Sổ sách Duyệt Lập phiếu chi, UNC Hạch toán Thu – Chi tiền Lưu hồ sơ Kết thúc Sổ kế toán Sổ quỹ Báo nợ Các báo cáo khác - KT lưu hóa đơn, chứng từ liên quan đến toán Lưu ý trường hợp đặc biệt: Đối với hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn chứng từ, người có nhu cầu toán phải lập bảng kê mua hàng hóa không có hóa đơn chứng từ theo mẫu 01/TNDN Thông tư 78/2014/ TT-BTC kèm theo đề nghị toán
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRINH THANH TOAN, QUY TRINH THANH TOAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay