Tài liệu KYS 200 câu đồng nghĩa trái nghĩa chọn lọc part 1

10 109 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2018, 13:23

200 CÂU TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨATRÁI NGHĨA CHỌN LỌC TỪ CÁC ĐỀ THI ĐH PART Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in eaning to the underlined word(s) in each of the following questions Câu 1: An elderly woman in a nearby farm house heard a car stop, an unusual occurrence in so remote an area A automatic Câu 2: D dizzy B decide C prevent D discover B report C find out D inquire about B hated C discovered D revealed She sat with a pensive expression on her face A oppressed Câu 7: C revolting They detested each other on sight A argued with Câu 6: B merry Did anyone acknowledge responsibility for the outbreak of the fire? A admit Câu 5: D mean Who can predict his comings and goings? A foretell Câu 4: C savage She had no idea what made him angry one minute and jovial the next A incredulous Câu 3: B distant B caged C thoughtful D happy If we continue to deplete the Earth's natural resources, we will cause serious damage to the environment A explode Câu 8: B conserve C exhaust D dig into The ideas of that religious group were denounced on yesterday evening's program on TV A praised Câu 9: B ignored C attacked D explained He was met by a throng of journalists and photographers A crowd B barrier C group D few Câu 10: Some of the business practices of that chemical company make it a menace in this area A large employer B major producer C leader D threat Câu 11: Newspapers are often guilty of distorting the truth A abusing B breaking Tài liệu KYS Chuẩn mực tài liệu tự học C twisting D harming Câu 12: Though he’s rich, he prefers to live in a modest little house A attractive B clever C current D humble Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Câu 13: In 1989, the Soviet Union decided to withdraw its troops from Afghanistan A reduce B increase C advance D retreat Câu 14: It is important for a teacher to be totally impartial when determining which students will pass or fail A hostile B biased C dislike D worried Câu 15: We did a thorough search of the house, but we couldn't find my car keys A complete B careless C funny D smooth Câu 16: It is difficult to tolerate a person who continually lies A welcome B reject C dismiss D get rid of Câu 17: With people having fewer kids these days, the local school can easily accommodate all the children in the area A discourage B reject C layoff D sack Câu 18: I don't want to change jobs I'm quite content with my present position A disappointed B unsatisfied C happy D concerned Câu 19: There is a Vietnamese proverb which states that if you want to gather a lot of knowledge, act as if you are ignorant A collect B miss C save D recall Câu 20: The teacher is simply too lenient with her students and is passing people who ought to fail A occupied B satisfied C disappointed D strict Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP ✦ KEY Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Câu 1: An elderly woman in a nearby farm house heard a car stop, an unusual occurrence in so remote an area A automatic B distant C savage D mean • remote = distant (adj) • remote (adj): far away from places where other people live – nghĩa nơi cách xa nơi người khác sống • distant (adj): far away in space or time – nghĩa cách xa mặt khơng gian thời gian • Dịch: Một người phụ nữ cao tuổi nhà nông gần nghe thấy tiếng tơ đỗ, tượng bất thường khu vực xa xôi, hẻo lánh Nghĩa tham khảo khác từ khác: - automatic (adj): tự động - savage /ˈsævɪdʒ/ (adj): ác, hoang dại - mean (adj): bủn xỉn (miêu tả tích cách người) Câu 2: She had no idea what made him angry one minute and jovial the next A incredulous B merry C revolting D dizzy • jovial = merry (adj) • jovial /ˈdʒəʊviəl/ (adj): very cheerful and friendly – nghĩa vui tươi, thân thiện • merry (adj): happy and cheerful – nghĩa hạnh phục vui tươi Từ hay dùng câu “the more, the merrier” – đơng vui • Dịch: Cơ khơng biết điều khiến anh vừa giận phút trước, phút sau lại vui vẻ Nghĩa tham khảo từ khác: - incredulous (adj): hoài nghi, ngờ vực - revolting (adj): gây phẫn nộ - dizzy (adj): hoa mắt, chóng mặt Câu 3: Who can predict his comings and goings? A foretell B decide C prevent D discover • predict = foretell (v): dự đoán Lưu ý: tiền tố fore- tiền tố pre- có nghĩa trước, dựa vào tiến tố để đốn nghĩa từ • Dịch: Ai đốn lúc đến đi? Nghĩa tham khảo từ khác: Tài liệu KYS Chuẩn mực tài liệu tự học - decide (v): định - prevent (v): ngăn cản - discover (v): khám ra, phát Câu 4: Did anyone acknowledge responsibility for the outbreak of the fire? A admit B report C find out D inquire about • acknowledge = admit (v) • acknowledge (v): to accept that something is true, nghĩa thừa nhận điều • admit (v): thừa nhận • Dịch: Đã có nhận trách nhiệm cho vụ hỏa hoạn chưa? Nghĩa tham khảo từ khác: - report (v): báo cáo - find out (v): tìm - inquire about (v): hỏi điều Câu 5: They detested each other on sight A argued with B hated C discovered D revealed • detest = hate (v) • detest (v): to hate somebody/something very much, nghĩa ghét hay gì, ghét cay ghét đắng • hate (v): ghét (từ mang nghĩa trung tính) • Dịch: Cứ nhìn thấy họ lại ghét cay ghét đắng lẫn Nghĩa tham khảo từ khác: - argue with (v): tranh cãi với - discover (v): phát hiên ra, khám phá - reveal (v): tiết lộ, bộc lộ điều Câu 6: She sat with a pensive expression on her face A oppressed B caged C thoughtful D happy • pensive = thoughtful (adj) • pensive (adj): thinking deeply about something, especially because you are sad or worried, nghĩa suy nghĩ sâu sắc điều gì, đặc biệt buồn lo lắng, trầm tư • thoughtful (adj): quiet, because you are thinking, nghĩa trầm tư mải nghĩ điều Nghĩa phổ biến từ tử tế, chu đáo với người khác • Dịch: Cơ ngồi với vẻ trầm tư khuôn mặt Nghĩa tham khảo từ khác: - oppressed (adj): bị đàn áp, áp Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP ✦ - caged (adj): bị nhốt cũi - happy (adj): hạnh phúc, vui vẻ Câu 7: If we continue to deplete the Earth's natural resources, we will cause serious damage to the environment A explode B conserve C exhaust D dig into • deplete = exhaust (v) • deplete (v): to reduce something in size or amount, especially supplies of energy, money, etc – nghĩa làm giảm với số lượng lớn, thường nguồn cung cấp lượng nguồn tài • exhaust (v) /ɪɡˈzɔːst/: to use all of something so that there is none left, nghĩa sử dụng hết đến mức khơng nữa, làm cho kiệt quệ • Dịch: Nếu tiếp tục làm kiệt quệ nguồn tài nguyên thiên nhiên Trái đất, gây nguy hại nghiêm trọng cho môi trường Nghĩa tham khảo từ khác: - explode (v): nổ tung - conserve (v): bảo tồn - dig into (cụm động từ đa nghĩa): bắt đầu ngấu nghiến ăn gì, đào bới thơng tin gì, v.v Câu 8: The ideas of that religious group were denounced on yesterday evening's program on TV A praised B ignored C attacked D explained • denounce = attack (v) • denounce /dɪˈnaʊns/: to strongly criticize somebody/something that you think is wrong, illegal, etc., nghĩa kịch liệt phê phán hay điều mà bạn nghĩ sai trái pháp luật • attack (v): to criticize somebody/something severely, nghĩa kịch liệt đả kích • Dịch: Những ý kiến nhóm tơn giáo bị kịch liệt lên án chương trình TV tối qua Nghĩa từ khác: - praise (v): khen ngợi - ignore (v): tảng lờ - explain (v): giải thích Câu 9: He was met by a throng of journalists and photographers A crowd B barrier C group D few • throng /θrɒŋ/ = crowd (n): đám đơng • Dịch: Anh ta đợi đám đông nhà báo nhiếp ảnh gia Tài liệu KYS Chuẩn mực tài liệu tự học Nghĩa từ khác: - barrier (n): rào cản - group (n): nhóm - few (tính từ): Câu 10: Some of the business practices of that chemical company make it a menace in this area A large employer B major producer C leader D threat • menace = threat (n) • menace /ˈmenəs/ (n) a person or thing that causes, or may cause, serious damage, harm or danger, nghĩa người hay vật gây, gây nguy hại, nguy hiểm nghiêm trọng • threat (n): mối đe dọa • Dịch: Một vài cung cách làm ăn kinh doanh cơng ty hóa chất khiến cho trở thành mối đe dọa khu vực Nghĩa tham khảo từ khác: - large employer (cụm danh từ): nhà tuyển dụng lớn - major producer (cụm danh từ): nhà sản xuất lớn - leader (n): lãnh đạo, người đứng đầu Câu 11: Newspapers are often guilty of distorting the truth A abusing B breaking C twisting D harming • distort = twist (v) HỒNG XUÂN hocmai.vn Facebook: Hoang Xuan Fanpage: Learn English with Sandy Page • distort (v): to twist or change facts, ideas, etc so that they are no longer correct or true, nghĩa xuyên tạc, thay đổi thật, ý tưởng để chúng khơng xác • Dịch: Báo chí thường phạm tội xun tạc thật Nghĩa tham khảo từ khác: - abuse (v): lạm dụng - break (v): phá vỡ - harm (v): gây hại Câu 12: Though he’s rich, he prefers to live in a modest little house A attractive B clever C current D humble • modest = humble (adj): khiêm tốn • Dịch: Mặc dù giàu có, thích sống nhà nhỏ khiêm tốn Nghĩa tham khảo từ khác: Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP ✦ - attractive (adj): hấp dẫn - clever (adj): thông minh - current (adj) = present: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Câu 13: In 1989, the Soviet Union decided to withdraw its troops from Afghanistan A reduce B increase C advance D retreat • withdraw >< advance (v) • withdraw (v): to move back or away from a place, nghĩa rút khỏi nơi • advance (v): to move forward towards somebody/something, often in order to attack or threaten them or it, nghĩa tiến phía ai, thường để cơng đe dọa họ • Dịch: Vào năm 1989, Xô Viết Cũ định rút quân khỏi Afghanistan Nghĩa tham khảo từ khác: - reduce (v): giảm - increase (v): tăng - retreat (v): to move away from a place or an enemy because you are in danger or because you have been defeated, nghĩa rút quân khỏi nơi vào nguy hiểm bị đánh bại Câu 14: It is important for a teacher to be totally impartial when determining which students will pass or fail A hostile B biased C dislike D worried • impartial >< biased (adj) • impartial /ɪmˈpɑːʃl/ (adj): not supporting one person or group more than another, nghĩa không thiên người hay nhóm người nào, cơng tâm • biased /ˈbaɪəst/ (adj): having a tendency to show favour towards or against one group of people or one opinion for personal reasons; making unfair judgements, nghĩa có thiên hướng ủng hộ chống lại lý cá nhân, đưa phán khơng cơng • Dịch: Điều quan trọng với người giáo viên hoàn tồn cơng tâm định học sinh đỗ, học sinh trượt Nghĩa tham khảo từ khác: - hostile (adj): thù địch - diskike (v): ghét - worried (adj): lo lắng Tài liệu KYS Chuẩn mực tài liệu tự học Câu 15: We did a thorough search of the house, but we couldn't find my car keys A complete B careless C funny D smooth • thorough >< careless (adj) • thorough /ˈθʌrə/ doing things very carefully and with great attention to detail, nghĩa làm cách cẩn thận chi tiết • careless (adj): bất cẩn • Dịch: Chúng tơi tiến hành khám xét tồn ngơi nhà, chúng tơi khơng thể tìm chìa khóa ô tô Nghĩa tham khảo từ khác: - complete (adj): toàn bộ, hoàn toàn - funny (adj): hài hước - smooth (adj): êm ả (dòng nước) Câu 16: It is difficult to tolerate person who continually lies A welcome B reject C dismiss D get rid of • tolerate >< reject (v) • tolerate (v): to accept somebody/something that is annoying, unpleasant, etc without complaining, nghĩa chấp nhận ai/ gây khó chịu mà khơng than phiền • reject (v): to refuse to accept or consider something, nghĩa từ chối chấp nhận cân nhắc điều • Dịch: Thật khó để chấp nhận người mà liên tục nói dối Nghĩa tham khảo từ khác: - welcome (v): chào mừng - dismiss (v): giải tán, cho nghỉ việc - get rid of (v): từ bỏ Câu 17: With people having fewer kids these days, the local school can easily accommodate all the children in the area A discourage B reject C lay off D sack • accommodate >< reject (v) • accommodate (v): to provide somebody with a room or place to sleep, live or sit, nghĩa cung cấp cho phòng nơi để ngủ, sống ngồi • reject (v): to refuse to accept or consider something, nghĩa từ chối chấp nhận cân nhắc điều • Dịch: Ngày nay, với việc người dân có trường học địa phương dễ dàng cung cấp phòng học cho tất trẻ em khu vực Nghĩa tham khảo từ khác: - discourage (v): làm nản lòng Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP ✦ - lay off (v): giảm biên chế (cho nghỉ việc khơng có đủ việc cho người làm) - sack (v): sa thải Câu 18: I don't want to change jobs I'm quite content with my present position A disappointed B unsatisfied C happy D concerned • content >< unsatisfied (adj) • content (adj): happy and satisfied with what you have, nghĩa vui vẻ hài lòng với mà bạn có • unsatisfied (adj): not having got what you hoped, nghĩa khơng có mà bạn hy vọng có, khơng thỏa mãn • Dịch: Tôi không muốn đổi việc Tôi hài lòng với vị trị tơi Nghĩa tham khảo từ khác: - disappointed (adj): thất vọng - happy (adj): vui vẻ, hạnh phúc - concerned (adj): lo lắng Câu 19: There is a Vietnamese proverb which states that if you want to gather a lot of knowledge, act as if you are ignorant A collect B miss C save D recall • gather >< miss (v) • gather (v): to collect information from different sources, nghĩa thu thập thơng tin từ nhiều nguồn khác • miss (v): to fail to understand something, nghĩa bỏ lỡ thơng tin gì, khơng hiểu điều • Dịch: Có câu tục ngữ Việt Nam bạn muốn học nhiều kiến thức giả vờ bạn ngu dốt Nghĩa tham khảo từ khác: - collect (v): thu thập - save (v): cứu, tiết kiệm - recall (v): gợi nhắc lại Câu 20: The teacher is simply too lenient with her students and is passing people who ought to fail A occupied B satisfied C disappointed D strict • lenient >< strict (adj) • lenient /ˈliːniənt/ (adj): not as strict as expected when punishing somebody or when making sure that rules are obeyed, nghĩa không nghiêm mong đợi trừng phạt phải đảm bảo quy định tuân theo, khoan dung • strict (adj): nghiêm khắc Tài liệu KYS Chuẩn mực tài liệu tự học • Dịch: Người giáo viên đơn giản khoan dung với học sinh cô cho đỗ người mà nên đánh trượt Nghĩa tham khảo từ khác: - occupied (adj): bận rộn, bị sử dụng - satisfied (adj): hài lòng - disappointed (adj): thất vọng TÀI LIỆU DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN VIP VIP KYS     Nhận toàn tài liệu tự động qua email Nhận toàn Series giải chi tiết 100% Được cung cấp khóa đề ĐỒNG HÀNH 2K Nhận tài liệu, sách độc quyền dành riêng cho VIP Đăng kí VIP tại: bit.ly/vipkys Contact us: SĐT: 099.75.76.756 Admin: fb.com/khactridg Fanpage Tài liệu KYS: fb.com/tailieukys Group Gia đình Kyser: fb.com/groups/giadinhkyser 10 Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP ✦ ... tiền tố fore- tiền tố pre- có nghĩa trước, dựa vào tiến tố để đốn nghĩa từ • Dịch: Ai đốn lúc đến đi? Nghĩa tham khảo từ khác: Tài liệu KYS Chuẩn mực tài liệu tự học - decide (v): định - prevent... ta đợi đám đông nhà báo nhiếp ảnh gia Tài liệu KYS Chuẩn mực tài liệu tự học Nghĩa từ khác: - barrier (n): rào cản - group (n): nhóm - few (tính từ): Câu 10 : Some of the business practices of... Nghĩa tham khảo từ khác: - hostile (adj): thù địch - diskike (v): ghét - worried (adj): lo lắng Tài liệu KYS Chuẩn mực tài liệu tự học Câu 15 : We did a thorough search of the house, but we couldn't
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu KYS 200 câu đồng nghĩa trái nghĩa chọn lọc part 1 , Tài liệu KYS 200 câu đồng nghĩa trái nghĩa chọn lọc part 1

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay