Đề thi và đáp án tài chính doanh nghiệp

3 41 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2018, 11:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƠNG Á M KHOA TÀI CHÍNH - KẾ OÁ ĐỀ Độc KẾ Ú p- o- Ọ n c Ầ - ĐỀ SỐ: 03 ên ọc p ần: ài c ín doan ng iệp Số tín c ỉ: Áp dụng c o ngàn : Kế toán B c đào t o: ao đẳng - ăm 2014 ời gian làm bài: 90 phút ìn t ức t i: Được sử dụng tài liệu: X K ông sử dụng tài liệu: N ười Người - Họ - Ch ễ Thị Phươ Ths.N h Giả Thảo i - Họ - Ch Ths.T ươ phẩm ? Theo anh (chị) ể tăng doanh thu o h Câu (6 điểm): Mộ o h sau: sả phẩm kế dư ầ năm: + SPA : 3.000 + SPB : 4.000 - Số lượ SP sả xuấ : + SPA : 50.000 + SPB : 60.000 - Tỷ l kế dư cuối năm: + SPA : 5% + SPB : 6% 1/3 ế doanh thu tiêu thụ sả hi p nên áp dụ hi p xây dự Vă T í h Phó Khoa Tài - Kế tốn Câu (4 điểm): Hãy phân tích yế tố ả h hưở - Số lượ lu n nhữ bi pháp gì? kế hoạ h giá thành có tài li - Đị h m tiêu hao giá nguyên vậ li : + Nguyên li : SPA : 1,5kg; SPB : 1kg Giá NL : 10.000 /kg + Vậ li : SPA : 0,5kg; SPB : 0,4kg Giá VL : 5.000 /kg - Ti lương cơng nhân sả xuấ : + SPA : 5.000 + SPB : 6.000 - Chi phí sả xuấ chung: + Ti lương nhân viên PX: 60.000.000 + Chi phí vậ liêu: 15.000.000 + Chi phí dụ cụ: 25.000.000 + Chi phí dị h vụ mua ngồi: 50.000.000 + Chi phí khấ hao TSCĐ: 60.000.000 + Chi phí khác: 15.460.000 - Tỷ l lương phụ: 10%, khoả trích theo lương: 19% - Chi phí lý o h hi p phân bổ cho sả phẩm: + SPA : 2.000 + SPB : 1.000 - Chi phí bán hàng phân bổ cho sả phẩm: + SPA : 3.000 + SPB : 2.000 -M tích lũy củ mộ sả phẩm chiếm tỷ l 30% giá thành toàn củ từ phẩm - Giá thành sả xuất sả phẩm năm báo cáo: + SPA : 27.000 + SPB: 24.000 - Giá thành sả xuấ sả phẩm năm báo cáo: + SPA : 27.000 + SPB : 24.000 2/3 sả YÊU ẦU: Căn c vào tài li xác ị h: a) Giá thành sả xuấ chung phân bổ theo ti ơn vị sả phẩm năm kế hoạ h biết rằ Chi phí sả xuấ lương cơng nhân sả x ấ b) Các tiêu hạ giá thành sả phẩm năm kế hoạ h so với năm báo cáo c) Doanh thu tiêu thụ sả phẩm củ doanh nghi p năm kế hoạ h biế rằ năm kế hoạ h không thay ổi so với năm báo cáo 3/3 giá bán ... nhân sả x ấ b) Các tiêu hạ giá thành sả phẩm năm kế hoạ h so với năm báo cáo c) Doanh thu tiêu thụ sả phẩm củ doanh nghi p năm kế hoạ h biế rằ năm kế hoạ h không thay ổi so với năm báo cáo 3/3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi và đáp án tài chính doanh nghiệp, Đề thi và đáp án tài chính doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay