Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Trần Nhân Tông – Quảng Ninh

6 259 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2018, 00:48

SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TƠNG MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi: 001 Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Điểm M hình vẽ bên biểu diễn số phức z Mệnh đề sau đúng? A z  4  i B z  4  2i D z   4i C z   2i 2x  lim x 2 x  B C 2 D  A  Từ 10 đoàn viên ưu tú cần bầu ban chấp hành chi đồn có người Hỏi có cách bầu? B A103 C C92 D A92 A C103 Bán kính đáy khối trụ tròn xoay tích V chiều cao h V 2V 3V V B r  C r  D r  A r  h h 2 h h Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: Phát biểu sau đúng? A Hàm số nghịch biến  ;0   1;   B Hàm số đồng biến  0;1 C Hàm số đồng biến  ;  2 1 D Hàm số nghịch biến  ;1  f  x  dx  Tích phân  f  x  dx Câu 6: Biết Câu 7: A B C D Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ Trong khẳng định sau, khẳng định ? Câu 8: Câu 9: B Hàm số khơng có cực trị A Hàm số có điểm cực trị C Hàm số nghịch biến  D Cực tiểu hàm số Cho  a  số thực x đẳng thức sai ? ln x A B log a x  C a log a x  x D log a x3  log a x ln a Giả sử biểu thức dấu nguyên hàm,tích phân đều có nghĩa, khẳng định sau, khẳng định sai? B  kf ( x )dx  k  f ( x )dx , k   A  f '( x )dx  f ( x )  C b b b C  u  x  v  x  dx  u  x  v  x |   u '  x  v  x  dx a a a b b a a D  kf  x  dx  k  f  x  dx, k   Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M 1; 5;6  Gọi H hình chiếu vng góc M mặt phẳng  Oxz  Tọa độ điểm H là? A H 1;0;6  B H  0; 5;0  C H  6;0;1 Câu 11: Đường cong hình bên đồ thị hàm số sau đây? A y  3x  x 1 y 2x 1 2x  2x 1 D y  2x  B y  C y   x3  x  D H 1;0;0  x O Câu 12: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d song song với trục Oy Đường thẳng d có vectơ  phương    B u2   0;3;0  C u3   0;0; 2018  D u4  1; 0;1 A u1   2; 0;  Câu 13: Tìm tập nghiệm S bất phương trình  2 x1  3 3 3     3 A S   ;    B S   ;  C S   ;  D S   0;  2 2 2     2 Câu 14: Một hình trụ có đường kính đáy 12 cm , chiều cao 10 cm Thể tích khối trụ là: B 360 (cm3 ) C 480 (cm3 ) D 1440 (cm3 ) A 1440 (cm3 ) Câu 15: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng   : x  y  z   Tìm phương trình mặt phẳng    song song mặt phẳng   gốc tọa độ O A    : x  y  z   B    : x  y  z  C    : x  y  z  D    : x  y  z  x2  2x   x x2 B C A Câu 17:  Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau Câu 16: Số tiệm cận đồ thị hàm số y  Số nghiệm phương trình f ( x)   A B C D D Câu 18: Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ax4  bx  c với a, b, c số thực Mệnh đề ? B a  0; b  0, c  A a  0; b  0, c  D a  0; b  0, c  C a  0; b  0, c  Câu 19: Tích phân I   A I  x  3x  dx có giá trị 2x 1  ln 2 B I   ln 2 C I  5ln D I  2 ln Câu 20: Gọi z1 , z2 ( z2 có phần ảo lớn z1 ) hai nghiệm phức phương trình z  z   Phần ảo  z2  z2 z1  là: A  B C  2i D 2i Câu 21: Mệnh đề sau mệnh đề sai: A Đường thẳng d vng góc với hai đường thẳng nằm (P) d  (P) B Nếu đường thẳng d nằm (P) d  (Q) (P)  (Q) C Nều (P)  (Q) cắt theo giao tuyến d, đường thẳng a nằm (P), a  d a  (Q) D Nếu a  (P) b//(P) a  b Câu 22: Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn tháng, lãi suất 2% quý theo hình thức lãi kép Sau tháng, người gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn lãi suất trước Tổng số tiền người nhận năm sau gửi tiền gần với kết sau Biết suốt thời gian gửi tiền lãi suất ngân hàng không thay đổi người khơng rút tiền A 210 triệu đồng B 220 triệu đồng C 212 triệu đồng D 216 triệu đồng Câu 23: Một hộp chứa 15 cầu gồm cầu màu xanh, cầu màu vàng cầu màu đỏ Chọn ngẫu nhiên đồng thời cầu từ hộp Xác suất để cầu chọn có cầu màu đỏ bằng: 10 12 11 A B C D 13 13 13 13 Câu 24: Trong không gian Oxyz , cho điểm A 1; 2;3 , B  3; 4;7  Phương trình mặt phẳng trung trực AB phương trình đây? A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z  D x  y  z  15  Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a , SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với mặt đáy Tính tan góc đường thẳng SC mặt đáy 15 15 A B C D 5 n 1  Câu 26: Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển nhị thức  x   ,  x   Biết n số tự x   2 nhiên thỏa mãn Cn  Cn  An  112 A 560x B 560 D 650x C 650 Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật.Hai mặt phẳng (SAB) (SAC) cùngvng góc với mặt phẳng (ABCD) Biết AB  a; AD  a SC  7a Tính thể tích khối chóp S.ABCD A V  a B V  a C V  3a D V  a   x2 Câu 28: Biết phương trình log  x    log   có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 Tính P  x1 x2 81   A P  B P  36 C P  93 D P  38 Câu 29: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ biết A’.ABC tứ diện cạnh cạnh a Tính thể tích khối A’.BCC’B’ 2a 3 x 3 y 3 z Câu 30: Trong không gian Oxyz , cho điểm A 1, 2, 1 , đường thẳng d có phương trình   mặt phẳng   có phương trình x  y  z   Đường thẳng  qua điểm A, cắt d song A V  a3 B V  2a song với mặt phẳng   có phương trình C V  2a 12 D V  x 1 y  z 1 x 1 y  z 1 B     1 2 x 1 y  z 1 x 1 y  z 1 C D     2 1 Câu 31: Vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) gây đau dày ngày thứ t với số lượng F  t  , biết phát A sớm số lượng vi khuẩn khơng vượt q 4000 bệnh nhân cứu chữa Biết tốc 1000 độ phát triển vi khuẩn ngày thứ t F '  t   ban đầu bệnh nhân có 2000 vi khuẩn 2t  Sau 15 ngày bệnh nhân phát bị bệnh Hỏi có vi khuẩn dày ? A 5434 B 1499 C 283 D 3717 Câu 32: Tìm m để hàm số sau đồng biến 1;   : y  x  mx  A m  Câu 33: B m  5 C m  Cho  H  hình phẳng giới hạn parabol y  x  x2 x 1 (với  x  2 ), nửa đường tròn y   x trục hồnh, trục tung (phần tơ đậm hình vẽ) Diện tích  H  D m  5 y x O 2 3  14 2  3  3  A B C D 6  x  1 e x  dx  a  b.ln  c.e , a, b, c   Tính P  a  2b  3c Câu 34: Biết    xe x  A P  B P  C P  D P  Câu 35: Tìm m để phương trình 125 x  m.8 x  3.50 x có hai dương nghiệm phân biệt m   a; b  Khi a  b  ? A 6 B D 4 C Câu 36: Cho dãy số  un  thỏa mãn log u2018  2017 2018  log u1  log u2018  log u1 un 1  un với n  1917 Tìm giá trị lớn n để un > A 232 B 233 C 234 D 235 Câu 37: Tìm m để giá trị lớn hàm số y  x  x  2m  đoạn  0; 2 nhỏ Giá trị m thuộc khoảng? 2   3  C  ;  D  ; 1     Câu 38: Cho số phức z1 , z2 thỏa mãn z1  1; z2  2; z1.z2 ảo, tính z1  z2  ? A  1; 0 A B  0;1 B C D Câu 39: Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị hình bên Hàm số y   f ( x)  có điển cực đại A C B D 1 Câu 40: Cho hàm số y  f  x   x  x3  x  có đồ thị  C  đường thẳng d : y   x Gọi S m tập hợp giá trị thực m để đồ thị  C  ln có hai tiếp tuyến vng góc với d Số phần tử nguyên S là: A 27 B 28 C 25 D Vô số Câu 41: Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng  P  qua điểm M 1; 2;3  cắt tia Ox , Oy , Oz điểm A , B , C cho T  1 đạt giá trị   2 OA OB OC nhỏ A  P  : x  y  z  14  B  P  : x  y  z   C  P  : x  y  z  18  D  P  : x  y  z  10  Câu 42: Cho hình chóp S ABCD có ABCD hình thang vng A B cạnh AB  2a, AD  3a, BC  a , tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với mặt đáy Gọi H hình chiếu vng góc A SD tính khoảng cách từ H đến (SBC) A Câu 43: a 13 B 3a C a D a Cho hàm số y  f  x  có đồ thị y  f   x  hình vẽ Để hàm số y  f  x  2018  có điểm cực trị mệnh đề ? A f  a    f  2  B f  2    f  a  C f  b    f  a  D f  b    f  2  Câu 44 Cho hình chóp S ABCD có ABCD hình chữ nhật tâm I cạnh AB  3a, BC  4a Hình chiếu S mặt phẳng  ABCD  trung điểm ID Biết SB tạo với mặt phẳng  ABCD  góc 450 Tính diện tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp S ABCD 125 125 25 a a a B C D A 4 a 2 Câu 45 Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   điển M  2; 1;1 mặt cầu  S  : x2  y  z  x  y  z   Đường thẳng d thay đổi qua M cắt  P  ,  S  điểm A, B cho M trung điểm AB Khi độ dài AB lớn AB gần với giá trị nhất? A 18, B 18 C 16, D 16   Câu 46 Xét số phức z1 , z2 thỏa mãn | z1   4i || z1   4i | 1  i  | z2 | z2   z2 i Tính đạt giá   trị nhỏ P  z1  2i z1 z2  z1 z2 1 B P  C P  D 3 Câu 48 Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  z   hai mặt cầu  S1  : x  y  z  25 A  S2  : x  y  z  x  z   Biết tập hợp tâm I mặt cầu tiếp xúc với hai mặt cầu  S1  ,  S2  tâm I nằm  P  đường cong tính diện tích hình phẳng giới hạn đường cong 7 B C  D    Câu 48 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình   sin  x    m  sin x  cos x   sin x cos x  m  1  cos3 x  sin x  cos x  m3  3m 4  có nghiệm thực ? B C D 11 A A Câu 49 Trong vòng loại thi chạy chạy 1000m có bạn tham gia có bạn lớp A1, bạn A2 bạn đến từ lớp khác Thầy giáo xếp ngẫu nhiên bạn kể thành hàng ngang để xuất phát Tính xác suất cho khơng có học sinh lớp đứng kề 85 A B C D 26 252 18 Câu 50 Cho hàm số f  x  có đạo hàm liên tục đoạn 1; 4 có f (1)  1; f (4)  3ln  4 f ' x 27  x  f '  x   dx  ln  Tính  f  x  dx Biết  dx  10 10 x 1 1 5 5 A ln  B ln  C 15ln  D 15 ln  2 2 =========HẾT=========== Chú ý: Thí sinh khơng sử dụng tài liêu Cán coi thi khơng giải thích thêm SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN MƠN: TỐN TƠNG ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 001 1B 11D 21A 31D 41A 2D 12B 22C 32D 42A 3A 13C 23B 33D 43B 4A 14B 24D 34C 44B 5B 15C 25A 35B 45D 6B 16C 26B 36B 46D 7B 17D 27A 37B 47C 8A 18C 28A 38D 48B 9B 19A 29B 39A 49B 10A 20B 30C 40A 50C ... sinh khơng sử dụng tài liêu Cán coi thi khơng giải thích thêm SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN MƠN: TỐN TƠNG ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 001 1B 11D 21A 31D 41A 2D 12B... a; b  Khi a  b  ? A 6 B D 4 C Câu 36: Cho dãy số  un  thỏa mãn log u2018  2017 2018  log u1  log u2018  log u1 un 1  un với n  1917 Tìm giá trị lớn n để un > A 232 B 233 ... vi khuẩn khơng vượt q 4000 bệnh nhân cứu chữa Biết tốc 1000 độ phát triển vi khuẩn ngày thứ t F '  t   ban đầu bệnh nhân có 2000 vi khuẩn 2t  Sau 15 ngày bệnh nhân phát bị bệnh Hỏi có vi khuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Trần Nhân Tông – Quảng Ninh, Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Trần Nhân Tông – Quảng Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay