Kiem tra 1 tiet lan 1

4 51 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2018, 20:42

ĐỀ KIỂM TRA – ĐÁP ÁN HÓA 12 LẦN KỲ I , Năm học 2017-2018 A Phần trắc nghiệm khách quan: điểm Chọn đáp án đúng Câu 1: Chất este số các chất cho đây? A CH3CH2OH B CH3CHO C CH3COOH D HCOOC2H5 [] Câu 2: Tên gọi este có CTCT sau: CH3COOCH3 là: A etyl axetat B metyl fomat C metyl axetat D vinyl axetat [] Câu 3: Đặc điểm phản ứng thủy phân este môi trường kiềm là: A phản ứng một chiều B phản ứng thuận nghịch C sinh axit glixerol D phản ứng oxi hóa- khư [] Câu 4: etyl fomat điều chế phản ứng giữa: A axit fomic ancol metylic B axit axetic ancol metylic C axit fomic ancol etylic D axit propionic ancol etylic [] Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn metyl propionat C2H5COOCH3 dung dịch KOH ( vừa đủ), sản phẩm thu sau phản ứng gồm: A CH3COOH; C2H5OH B CH3COOK; C2H5OK C C2H5COOK; CH3OH D C2H3COOK; CH3OH [] Câu 6: Thủy phân hoàn toàn m gam metyl fomat dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu 13,6 gam muối Tính m ? A 12 B 24 C 18 D 30 [] Câu 7: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tư C 4H8O2 Thủy phân X môi trường axit thu sản phẩm hữu T M Từ T điều chế trực tiếp M Tên gọi xác X là: A etyl fomat B metyl axetat C etyl axetat D Metyl propionat [] Câu 8: olein ( (C17H33COO)3C3H5 ) tác dụng với tất các chất dãy sau đây? A NaOH, CuO, AgNO3/NH3 B NaOH, HCl, H2, Br2 C NaOH, H2, NaCl D HCl, H2, Cu(OH)2 [] Câu 9: Đốt cháy hồn tồn 2,2g mợt este X, sau phản ứng thu 2,24 lít CO2 (đktc) 1,8g H2O Xác định CTPT X? A C2H4O2 B C3H6O2 C C4H8O2 D C4H6O2 [] Câu 10: Đốt cháy m (g) este đơn chức mạch hở X tạo thành 8,96 lít CO (đktc) 5,4g H2O Biết mol X làm màu dung dịch chứa 160g Br Mặt khác m (g) X tác dụng với dung dịch NaOH dư sau phản ứng thu 9,4g muối Xác định công thức cấu tạo X? A HCOOC2H5 B CH3COOCH5 C C2H3COOCH3 D CH3COOC2H3 [] Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol HCOOCH 3, 0,05 mol (HCOO)3C3H5, 0,05 mol CH3COOC6H5 tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu gam chất rắn khan? A 21,7 B 30,5 C 34,3 D 32,9 [] Câu 12: Saccarozơ thuộc loại saccarit nào? A monosaccarit B đisaccarit C polisaccarit D đisaccarit monosaccarit [] Câu 13: Sobitol sản phẩm phản ứng glucozơ với: A CH3COOH B Dung dịch AgNO3/NH3 o C Cu(OH)2 t thường D H2/ Ni, to [] Câu 14: Chọn phương án đúng về dạng cấu tạo mạch tinh bột xenlulozơ? A Tinh bột không phân nhánh, xenlulozơ phân nhánh B Tinh bột phân nhánh, xenlulozơ không phân nhánh C Tinh bột xenlulozơ đều không phân nhánh D Tinh bột xenlulozơ đều phân nhánh [] Câu 15: Sản phẩm thu thuỷ phân xenlulozơ A glucozơ B fructozơ C tinh bột D glucozơ fructozơ [] Câu 16: Chỉ phát biểu sai ? A Glucozơ fructozơ đồng phân nhau, đều có công thức C 6H12O6 B Glucozơ fructozơ tác dụng với H2 (xt Ni, to) đều tạo sản phẩm sobitol C Saccarozơ, tinh bột xenlulozơ đều bị thủy phân môi trường axit, đều cho sản phẩm glucozơ D Trong gốc glucozơ cấu tạo nên xenlulozơ có nhóm OH [] Câu 17: Miếng chuối xanh gặp dung dịch iơt cho màu xanh tím vì: A Trong miếng chuối có chứa axit axetic B Trong chuối xanh có chứa mợt bazơ C Trong chuối xanh có chứa tinh bợt D Trong chuối xanh có phần lớn xenlulozơ [] Câu 18: Tính chất hoá học giống glucozơ glixerol là: A Đều có phản ứng tráng bạc B Đều tác dụng với dung dịch NaOH o C Đều có phản ứng với Cu(OH)2 t thường cho dung dịch màu xanh lam D Đều có phản ứng với H2 có Ni, to tạo thành ancol đa chức [] Câu 19: Dãy chất sau gồm các chất bị thuỷ phân môi trường axit? A Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, etyl axetat B Tinh bột, vinyl axetat, axit axetic, glucozơ C Glixerol, xenlulozơ, etyl axetat D Glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ [] Câu 20: Cho m gam glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư Sau phản ứng thu 4,86g Ag Tính m? A 4,32 B 8,1 C 4,05 D 4,23 [] Câu 21: Chỉ dùng thuốc thư để biệt các dung dịch sau: Glucozơ, glixerol, anđehit axetic, ancol etylic? A dung dịch AgNO3/NH3, Cu(OH)2 to thường.B Quỳ tím, dung dịch AgNO3/NH3 C Na, Cu(OH)2 to thường D Na, dung dịch AgNO3/NH3 [] Câu 22: Cho dãy chuyển hoá sau: +H O+ ZnO,MgO t , p, xt enzim → X  xenluloz¬ → Y → Z  → T ; T chất các chất sau ? 4500 A Buta – 1,3 – đien B Cao su buna C Polietilen D Axit axetic [] Câu 23: Cần dùng khoai lang (có chứa 65% tinh bợt) để sản xuất 8,1 glucozơ ? (Giả sư phản ứng thủy phân đạt hiệu suất 60%) A 18, 962 B 19,268 C 18,692 D 16,892 [] Câu 24: Cho 2,7 kg glucozơ lên men thành rượu Tính thể tích rượu 40 thu được, biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml quá trình chế biến, rượu bị hao hụt 10% A 3194,4 ml B 4312,5 ml C 2785,0 ml D 2300,0 ml [] B Phần tự luận: (2 điểm) Câu 1: (1 điểm) Hồn thành các phương trình hóa học sau: (ghi rõ điều kiện có) (C17H35COO)C3H5 + NaOH  → C6H11O5 – O - C6H11O5 + H2O  → (saccarozơ) C6H12O6  → Câu 2: (1 điểm) Trình bày cách nhận biết các chất lỏng dung dịch sau đựng các lọ nhãn phương pháp hóa học: (chỉ lập bảng nhận biết, khơng cần viết phương trình hóa học) Glucozơ; axit axetic; etyl axetat; saccazozơ Câu 1: t (C17H35COO)C3H5 + 3NaOH  → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 o + o H ,t C6H11O5 – O - C6H11O5 + H2O  → C6H12O6 + C6H12O6 Saccarozơ men ruou C6H12O6  → 2C2H5OH + 2CO2 Glucozơ Câu 2: quỳ tím Dd AgNO3/NH3 Cu(OH)2 C6H12O6 ↓ bạc X CH3COOH Đỏ X X CH3COOC2H5 - C12H22O11 Dung dịch xlam ... etyl axetat; saccazozơ Câu 1: t (C17H35COO)C3H5 + 3NaOH  → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 o + o H ,t C6H11O5 – O - C6H11O5 + H2O  → C6H12O6 + C6H12O6 Saccarozơ men ruou C6H12O6  → 2C2H5OH + 2CO2... điều kiện có) (C17H35COO)C3H5 + NaOH  → C6H11O5 – O - C6H11O5 + H2O  → (saccarozơ) C6H12O6  → Câu 2: (1 điểm) Trình bày cách nhận biết các chất lỏng dung... rượu bị hao hụt 10 % A 319 4,4 ml B 4 312 ,5 ml C 2785,0 ml D 2300,0 ml [] B Phần tự luận: (2 điểm) Câu 1: (1 điểm) Hồn thành các phương trình hóa học sau: (ghi rõ điều kiện có) (C17H35COO)C3H5
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet lan 1 , Kiem tra 1 tiet lan 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay