Tuyen chon 22 de thi va dap an THPT hoa hoc 20072017

90 66 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2018, 20:32

ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (0986.616.225) (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một – Bình Dương)  TUYỂN CHỌN 22 ĐỀ THI ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP THPT QG HĨA HỌC “ Không tức giận muốn biết không gợi mở cho Không bực không hiểu rõ không bày vẽ cho” Khổng Tử LƯU HÀNH NỘI BỘ 04/2018 NỘI DUNG [1] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HÓA HỌC năm 2007 BỔ TÚC [2] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HĨA HỌC năm 2007 KHƠNG PHÂN BAN [3] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HÓA HỌC năm 2007 PHÂN BAN [4] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HÓA HỌC năm 2008 BỔ TÚC [5] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HÓA HỌC năm 2008 KHÔNG PHÂN BAN [6] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HÓA HỌC năm 2008 PHÂN BAN [7] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HÓA HỌC năm 2008 BỔ TÚC lần [8] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HÓA HỌC năm 2008 KPB lần [9] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HÓA HỌC năm 2008 PHÂN BAN lần [10] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HÓA HỌC năm 2009 GDTX [11] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HÓA HỌC năm 2010 GDTX [12] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HÓA HỌC năm 2010 GD THPT [13] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HÓA HỌC năm 2012 GDTX [14] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HÓA HỌC năm 2012 GD THPT [15] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HÓA HỌC năm 2013 GDTX [16] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT HÓA HỌC năm 2013 GD THPT [17] Đề thi đáp án ĐẠI HỌC HÓA HỌC Khối A năm 2014 [18] Đề thi đáp án ĐẠI HỌC HÓA HỌC Khối B năm 2014 [19] Đề thi đáp án CAO ĐẲNG HÓA HỌC Khối A năm 2014 [20] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT QG HÓA HỌC năm 2015 [21] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT QG HÓA HỌC năm 2016 [22] Đề thi đáp án Tốt nghiệp THPT QG HÓA HỌC năm 2017 Mọi thắc mắc nội dung HÓA HỌC 10,11,12 & LTĐH, liên lạc đến: Thầy: Th.S LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) SĐT : 0986.616.225 (ngồi hành chính) Email : vanlongtdm@gmail.com Website : www.hoahoc.edu.vn Tuyển chọn 22 Đề thi Đáp án TN THPT QG hệ 2007 - 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI TỐT NGHỆP THPT NĂM 2007 Môn thi: HÓA HỌC- GDTX Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 135 Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 CÂU 1: Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu 6,72 lít khí H2 (ở đktc) Khối lượng bột nhôm phản ứng (Cho Al = 27) A 10,4 gam B 2,7 gam C 5,4 gam D 16,2 gam CÂU 2: Nguyên tử kim loại có cấu hình electron 1s22s22p63s1 A K (Z = 19) B Li (Z = 3) C Na (Z = 11) D Mg (Z = 12) CÂU 3: Chất phản ứng với Ag2O dung dịch NH3 đun nóng tạo Ag A axit axetic B glixerin C rượu etylic D anđehit axetic CÂU 4: Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu thể tích khí H2 (ở đktc) (Cho H = 1, Fe = 56) A 6,72 lít B 1,12 lít C 2,24 lít CÂU 5: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri A dầu hỏa B phenol lỏng C nước CÂU 6: Nước cứng nước có chứa nhiều ion A Al3+, Fe3+ B Na+, K+ C Cu2+, Fe3+ D 4,48 lít D rượu etylic D Ca2+, Mg2+ CÂU 7: Cho 0,69 gam kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu 0,336 lít khí hiđro (ở đktc) Kim loại kiềm (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85) A Li B Rb C K D Na CÂU 8: Glixerin rượu có số nhóm hiđroxyl (-OH) A B C D CÂU 9: Một chất thủy phân mơi trường axit đun nóng, khơng tạo glucozơ Chất A xenlulozơ B saccarozơ C tinh bột D protit CÂU 10: Chất tham gia phản ứng trùng hợp A vinyl clorua B propan C toluen D etan CÂU 11: Đun nóng C2H5OH 170 oC với xúc tác H2SO4 đặc thu anken A C5H10 B C3H6 C C2H4 D C4H8 CÂU 12: Kim loại phản ứng với dung dịch NaOH A Cu B Al C Ag CÂU 13: Chất có tính khử A FeCl3 B Fe(OH)3 C Fe2O3 CÂU 14: Đồng (Cu) tác dụng với dung dịch A H2SO4 lỗng B FeSO4 C H2SO4 đặc, nóng D Fe D Fe D HCl CÂU 15: Dung dịch NaOH có phản ứng với dung dịch ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -1Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com Tuyển chọn 22 Đề thi Đáp án TN THPT QG hệ 2007 - 2017 A KCl B FeCl3 C K2SO4 D KNO3 CÂU 16: Hấp thụ hồn tồn 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa gam NaOH, thu dung dịch X Khối lượng muối tan có dung dịch X (Cho C = 12, O = 16, Na = 23) A 5,3 gam B 10,6 gam C 21,2 gam D 15,9 gam CÂU 17: Một kim loại phản ứng với dung dịch CuSO4 tạo Cu Kim loại A Na B Ag CÂU 18: Este etyl axetat có cơng thức A CH3COOC2H5 B CH3COOH CÂU 19: Công thức cấu tạo polietilen A (-CF2-CF2-)n C (-CH2-CH=CH-CH2CÂU 20: Chất có tính chất lưỡng tính A Al(OH)3 B NaOH C Cu D Fe C CH3CHO D CH3CH2OH B (-CH2-CHCl-)n D (-CH2-CH2-)n C AlCl3 D NaCl CÂU 21: Cho hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3 Hiđroxit có tính bazơ mạnh A Al(OH)3 B NaOH C Mg(OH)2 D Fe(OH)3 CÂU 22: Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử A Zn + CuSO4   ZnSO4 + Cu B MgCl2 + 2NaOH   Mg(OH)2 + 2NaCl C CaCO3 + 2HCl   CaCl2 D CaO + CO2   CÂU 23: Cho phản ứng: + CO2 + H2O CaCO3 H2N - CH2 – COOH + HCl   H3N+- CH2 - COOH Cl- H2N - CH2 - COOH + NaOH   H2N - CH2 - COONa + H2O Hai phản ứng chứng tỏ axit aminoaxetic: A có tính chất lưỡng tính B có tính axit C có tính bazơ D vừa có tính oxi hố, vừa có tính khử CÂU 24: Trung hồ 6,0 gam axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M Công thức cấu tạo axit (Cho H = 1, C = 12, O = 16) A C2H5COOH B CH2 = CHCOOH C HCOOH D CH3COOH CÂU 25: Chất có chứa nguyên tố oxi A saccarozơ B toluen CÂU 26: Cặp chất không xảy phản ứng A dung dịch NaNO3 dung dịch MgCl2 C dung dịch AgNO3 dung dịch KCl C benzen D etan B Na2O H2O D dung dịch NaOH Al2O3 CÂU 27: Công thức chung axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở A CnH2n(COOH)2 (n≥0) B CnH2n+1COOH (n≥0) C CnH2n-2COOH (n≥2) D CnH2n-1COOH (n≥2) CÂU 28: Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu chất khí màu nâu đỏ Chất khí A N2O B NO2 C N2 D NH3 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -2Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com Tuyển chọn 22 Đề thi Đáp án TN THPT QG hệ 2007 - 2017 CÂU 29: Nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm A quặng pirit B quặng manhetit C quặng boxit D quặng đôlômit CÂU 30: Phân hủy Fe(OH)3 nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu chất rắn A FeO B Fe2O3 C Fe(OH)2 D Fe3O4 CÂU 31: Kim loại phản ứng với nước nhiệt độ thường tạo dung dịch có mơi trường kiềm A Cu B Ag C Na D Fe CÂU 32: Một chất tác dụng với dung dịch natri phenolat (C6H5ONa) tạo thành phenol Chất A NaCl B CO2 C C2H5OH D Na2CO3 CÂU 33: Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl Khối lượng muối (C2H5NH3Cl) thu (Cho H = 1, C = 12, N = 14) A 8,15 gam B 8,10 gam C 0,85 gam D 7,65 gam CÂU 34: Chất không phản ứng với NaOH A phenol B axit clohiđric C rượu etylic D axit axetic CÂU 35: Cho 9,2 gam rượu etylic (C2H5OH) phản ứng vừa đủ với Na, sau phản ứng thu V lít khí H2 (ở đktc) Giá trị V (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A 2,24 lít B 3,36 lít C 1,12 lít D 4,48 lít CÂU 36: Anilin (C6H5NH2) có phản ứng với dung dịch A NaOH B Na2CO3 C NaCl D HCl CÂU 37: Số đồng phân rượu ứng với công thức phân tử C3H8O A B CÂU 38: Anđehit hợp chất có chứa nhóm chức A (-COOH) B (-NH2) C D C (-CHO) D (-OH) CÂU 39: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào cốc đựng dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có A kết tủa trắng sau kết tủa tan dần B kết tủa trắng xuất C bọt khí bay D bọt khí kết tủa trắng CÂU 40: Thuốc thử dùng để phân biệt rượu etylic axit axetic là: A dung dịch NaCl B quỳ tím C dung dịch NaNO3 D kim loại Na ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -3Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com Tuyển chọn 22 Đề thi Đáp án TN THPT QG hệ 2007 - 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI TỐT NGHỆP THPT NĂM 2007 Mơn thi: HĨA HỌC- KHƠNG PHÂN BAN Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 208 Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 CÂU 1: Một muối tan vào nước tạo thành dung dịch có mơi trường kiềm, muối A Na2CO3 B MgCl2 C NaCl D KHSO4 CÂU 2: Nước cứng nước có chứa nhiều ion A Na+, K+ B HCO3-, Cl- C Ca2+, Mg2+ D SO42-, Cl- CÂU 3: Nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm A quặng manhetit B quặng boxit C quặng đôlômit D quặng pirit CÂU 4: Dãy gồm kim loại phản ứng với nước nhiệt độ thường, tạo dung dịch có mơi trường kiềm A Na, Ba, K B Ba, Fe, K C Be, Na, Ca D Na, Fe, K CÂU 5: Anilin (C6H5NH2) phenol (C6H5OH) có phản ứng với A dung dịch NaCl B nước Br2 CÂU 6: Cặp chất không xảy phản ứng A dung dịch NaNO3 dung dịch MgCl2 C K2O H2O C dung dịch NaOH D dung dịch HCl B dung dịch NaOH Al2O3 D dung dịch AgNO3 dung dịch KCl CÂU 7: Thủy phân este X môi trường kiềm, thu natri axetat rượu etylic Công thức X A C2H3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 CÂU 8: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) Sau phản ứng thu 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X m gam chất rắn không tan Giá trị m (Cho H = 1, Fe = 56, Cu = 64) A 3,4 gam B 4,4 gam C 5,6 gam D 6,4 gam CÂU 9: Chất X có cơng thức phân tử C2H4O2, cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo muối nước Chất X thuộc loại A rượu no đa chức B axit no đơn chức C este no đơn chức D axit không no đơn chức CÂU 10: Thuốc thử dùng để phân biệt axit axetic rượu etylic A quỳ tím B dung dịch NaCl C dung dịch NaNO3 D kim loại Na CÂU 11: Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua phản ứng A axit - bazơ B trao đổi C trùng hợp D trùng ngưng CÂU 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam rượu no đơn chức mạch hở, sau phản ứng thu 13,2 gam CO2 8,1 gam nước Công thức rượu no đơn chức (Cho H = 1, C = 12, O = 16) ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -4Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com Tuyển chọn 22 Đề thi Đáp án TN THPT QG hệ 2007 - 2017 A C2H5OH B C3H7OH C C4H9OH D CH3OH CÂU 13: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e số nguyên, đơn giản Tổng (a+b) A B C D CÂU 14: Một chất tác dụng với dung dịch natri phenolat tạo thành phenol Chất A C2H5OH B Na2CO3 C CO2 D NaCl CÂU 15: Dãy gồm hợp chất có tính oxi hố A Fe(OH)2, FeO B FeO, Fe2O3 C Fe(NO3)2, FeCl3 CÂU 16: Khi điều chế kim loại, ion kim loại đóng vai trò chất A bị khử B bị oxi hoá C nhận proton CÂU 17: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có D Fe2O3, Fe2(SO4)3 D cho proton A kết tủa trắng sau kết tủa tan dần B bọt khí kết tủa trắng C kết tủa trắng xuất D bọt khí bay CÂU 18: Trung hoà 6,0 gam axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M Công thức cấu tạo axit (Cho H = 1, C = 12, O = 16) A C2H5COOH B CH2 = CHCOOH C CH3COOH D HCOOH CÂU 19: Dãy hiđroxit xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải A NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2 B NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 C Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH D Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3 CÂU 20: Hấp thụ hồn tồn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu dung dịch X Khối lượng muối tan thu dung dịch X (Cho H = 1, O = 16, Na = 23, S = 32) A 18,9 gam B 23,0 gam C 20,8 gam D 25,2 gam CÂU 21: Hoà tan 5,4 gam Al lượng dung dịch H2SO4 loãng (dư) Sau phản ứng thu dung dịch X V lít khí hiđro (ở đktc) Giá trị V (Cho H = 1, Al = 27) A 4,48 lít B 3,36 lít C 2,24 lít D 6,72 lít CÂU 22: Chất không phản ứng với NaOH A rượu etylic B axit clohidric C phenol D axit axetic CÂU 23: Một chất thủy phân môi trường axit, đun nóng khơng tạo glucozơ Chất A tinh bột B saccarozơ C xenlulozơ D protit CÂU 24: Công thức cấu tạo glixerin A HOCH2CHOHCH2OH B HOCH2CH2OH C HOCH2CHOHCH3 D HOCH2CH2CH2OH CÂU 25: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri A phenol lỏng B dầu hỏa C nước D rượu etylic CÂU 26: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu (Cho H = 1, C = 12 , O = 16) A 360 gam B 270 gam C 250 gam D 300 gam CÂU 27: Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl Khối lượng muối thu (Cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -5Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com Tuyển chọn 22 Đề thi Đáp án TN THPT QG hệ 2007 - 2017 A 7,65 gam B 0,85 gam C 8,10 gam CÂU 28: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 D 8,15 gam A B C D CÂU 29: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm nước) kim loại A Sn B Zn C Cu D Pb CÂU 30: Cation M+ có cấu hình electron lớp ngồi 2s22p6 A Na+ B Li+ C Rb+ D K+ CÂU 31: Dãy gồm kim loại xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải A Fe, Mg, Al B Al, Mg, Fe C Fe, Al, Mg D Mg, Fe, Al CÂU 32: Cho phản ứng: H2N - CH2 - COOH + HCl → H3N+- CH2 - COOH Cl- H2N - CH2 - COOH + NaOH → H2N - CH2 - COONa + H2O Hai phản ứng chứng tỏ axit aminoaxetic A có tính bazơ B có tính axit C có tính oxi hóa tính khử D có tính chất lưỡng tính CÂU 33: Axit no, đơn chức, mạch hở có cơng thức chung A CnH2n-1COOH (n ≥ 2) B CnH2n+1COOH (n ≥ 0) C CnH2n(COOH)2 (n ≥ 0) CÂU 34: Tơ sản xuất từ xenlulozơ A tơ tằm B tơ capron CÂU 35: Chất khơng có tính chất lưỡng tính A Al(OH)3 B NaHCO3 D CnH2n -3COOH (n ≥ 2) C tơ nilon-6,6 D tơ visco C Al2O3 D AlCl3 CÂU 36: Cho 0,69 gam kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) Sau phản ứng thu 0,336 lít khí hiđro (ở đktc) Kim loại kiềm (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85) A Na B K C Rb D Li CÂU 37: Công thức chung oxit kim loại thuộc phân nhóm nhóm II A R2O3 B R2O C RO D RO2 CÂU 38: Số electron lớp nguyên tử kim loại kiềm A B C D CÂU 39: Chất phản ứng với Ag2O dung dịch NH3, đun nóng tạo Ag A rượu etylic B axit axetic C anđehit axetic D glixerin CÂU 40: Saccarozơ glucozơ có: A phản ứng với dung dịch NaCl B phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam C phản ứng với Ag2O dung dịch NH3, đun nóng D phản ứng thuỷ phân môi trường axit ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -6Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com Tuyển chọn 22 Đề thi Đáp án TN THPT QG hệ 2007 - 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI TỐT NGHỆP THPT NĂM 2007 Mơn thi: HĨA HỌC- PHÂN BAN Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 138 Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (33 câu, từ câu đến câu 33) CÂU 1: Cặp chất không xảy phản ứng là: A K2O H2O B dung dịch NaNO3 dung dịch MgCl2 C dung dịch NaOH Al2O3 D Na dung dịch KCl CÂU 2: Tơ sản xuất từ xenlulozơ A tơ capron B tơ nilon-6,6 C tơ visco D tơ tằm CÂU 3: Hấp thụ hồn tồn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu dung dịch X Khối lượng muối thu dung dịch X (Cho H = 1, O = 16, Na = 23, S = 32) A 20,8 gam B 23,0 gam C 25,2 gam D 18,9 gam CÂU 4: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu (Cho H = 1, C = 12, O = 16) A 92 gam B 184 gam C 138 gam D 276 gam CÂU 5: Nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm A quặng pirit B quặng boxit C quặng đơlơmit D quặng manhetit CÂU 6: Tính chất hố học đặc trưng kim loại A tính oxi hố tính khử B tính bazơ C tính oxi hố D tính khử CÂU 7: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng, dư Sau phản ứng thu 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X m gam kim loại không tan Giá trị m (Cho H = 1, O = 16, S = 32, Fe = 56, Cu = 64) A 4,4 gam B 5,6 gam C 3,4 gam D 6,4 gam CÂU 8: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ catơt thu A NaOH B Na C Cl2 D HCl CÂU 9: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm nước) kim loại A Ag B Cu C Pb D Zn CÂU 10: Chất rắn không màu, dễ tan nước, kết tinh điều kiện thường A C6H5NH2 B H2NCH2COOH C CH3NH2 D C2H5OH CÂU 11: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là: A C2H5OH B NaCl C C6H5NH2 D CH3NH2 CÂU 12: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu (Cho H = 1, C = 12, O = 16) A 360 gam B 270 gam C 300 gam D 250 gam ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -7Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com Tuyển chọn 22 Đề thi Đáp án TN THPT QG hệ 2007 - 2017 CÂU 13: Số đồng phân amin bậc ứng với công thức phân tử C3H9N A CÂU 14: Cho phản ứng: B C D a Fe + b HNO3   c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e số nguyên, đơn giản Thì tổng (a+b) A B C D CÂU 15: Cho phản ứng: H2N - CH2 - COOH + HCl   H3N+- CH2 - COOH Cl- H2N - CH2COOH + NaOH   H2N - CH2 - COONa + H2O Hai phản ứng chứng tỏ axit aminoaxetic B có tính bazơ A có tính lưỡng tính C có tính oxi hố tính khử D có tính axit CÂU 16: Trung hồ 6,0 gam axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở cần 100 ml dung dịch NaOH 1M Công thức cấu tạo axit (Cho H = 1, C = 12, O = 16) A C2H5COOH B HCOOH C CH2 = CHCOOH D CH3COOH CÂU 17: Dãy gồm hai chất có tính oxi hố A Fe(NO3)2, FeCl3 B Fe(OH)2, FeO C Fe2O3, Fe2(SO4)3 D FeO, Fe2O3 CÂU 18: Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch A Na2CO3 B NaOH C HCl CÂU 19: Khi điều chế kim loại, ion kim loại đóng vai trò chất A nhận proton B bị khử C khử CÂU 20: Oxit dễ bị H2 khử nhiệt độ cao tạo thành kim loại A CaO B Na2O C K2O CÂU 21: Số đồng phân đipeptit tạo thành từ glyxin alanin A B C CÂU 22: Polivinyl clorua (PVC) điều chế từ vinyl clorua phản ứng A trao đổi B oxi hoá - khử C trùng hợp CÂU 23: Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có D NaCl D cho proton D CuO D D trùng ngưng A kết tủa trắng sau kết tủa tan dần B bọt khí bay C bọt khí kết tủa trắng D kết tủa trắng xuất CÂU 24: Dãy gồm kim loại phản ứng với nước nhiệt độ thường tạo dung dịch có mơi trường kiềm A Na, Fe, K B Na, Cr, K C Na, Ba, K D Be, Na, Ca CÂU 25: Một chất thuỷ phân môi trường axit, đun nóng khơng tạo glucozơ Chất A saccarozơ B protein C xenlulozơ D tinh bột CÂU 26: Chất khơng có tính chất lưỡng tính A Al2O3 B NaHCO3 C AlCl3 D Al(OH)3 CÂU 27: Cho 4,5 gam C2H5NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, lượng muối thu (Cho H = 1, C = 12, N = 14, Cl = 35,5) A 0,85 gam B 8,15 gam CÂU 28: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng C 7,65 gam D 8,10 gam ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -8Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com Tuyển chọn 22 Đề thi Đáp án TN THPT QG hệ 2007 - 2017 Câu 43: Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở X (x mol) Y (y mol), tạo glyxin alanin Đun nóng 0,7 mol T lượng dư dung dịch NaOH có 3,8 mol NaOH phản ứng thu dung dịch chứa m gam muối Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn x mol X y mol Y thu số mol CO2 Biết tổng số nguyên tử oxi hai phân tử X Y 13, X Y có số liên kết peptit khơng nhỏ Giá trị m A 396,6 B 340,8 C 409,2 D 399,4 Câu 44: Hỗn hợp T gồm hai ancol đơn chức X Y (Mx < My), đồng đẳng Đun nóng 27,2 gam T với H2SO4 đặc, thu hỗn hợp chất hữu Z gồm: 0,08 mol ba ete (có khối lượng 6,76 gam) lượng ancol dư Đốt cháy hồn tồn Z cần vừa đủ 43,68 lít O2 (đktc) Hiệu suất phản ứng tạo ete X Y A 50% 20% B 20% 40% C 40% 30% D 30% 30% Câu 45: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 lỗng (dung dịch Y), thu 1,344 lít NO (đktc) dung dịch Z Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh khí NO Biết phản ứng, NO sản phẩm khử N+5 Số mol HNO3 có Y A 0,78 mol B 0,54 mol C 0,50 mol D 0,44 mol Câu 46: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,03 mol Cr2O3; 0,04 mol FeO a mol Al Sau thời gian phản ứng, trộn đều, thu hỗn hợp chất rắn Y Chia Y thành hai phần Phần phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M (loãng) Phần hai phản ứng với dung dịch HCl lỗng, nóng (dư), thu 1,12 lít khí H2 (đktc) Giả sử phản ứng nhiệt nhôm, Cr2O3 bị khử thành Cr Phần trăm khối lượng Cr2O3 phản ứng A 20,00% B 33,33% C 50,00% D 66,67% Câu 47: Hỗn hợp X gồm chất có cơng thức phân tử C3H12N2O3 C2H8N2O3 Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu dung dịch Y gồm chất vô 0,04 mol hỗn hợp chất hữu đơn chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm) Cơ cạn Y, thu m gam muối khan Giá trị m A 3,12 B 2,76 C 3,36 D 2,97 Câu 48: X dung dịch HCl nồng độ x mol/l Y dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y, sau phản ứng thu V1 lít CO2 (đktc) Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu V2 lít CO2 (đktc) Biết tỉ lệ V1:V2 = 4:7 Tỉ lệ x:y A 11:4 B 11:7 C 7:5 D 7:3 Câu 49: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu no , mạch hở (đều chứa C, H, O), phân tử chất có hai nhóm chức số nhóm –OH, -CHO, -COOH Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 4,05 gam Ag 1,86 gam muối amoni hữu Cho toàn lượng muối amoni hữu vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu 0,02 mol NH3 Giá trị m A 1,24 B 2,98 C 1,22 D 1,50 Câu 50: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al Al2O3 (trong Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn dung dịch Y gồm H2SO4 NaNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2) Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 93,2 gam kết tủa Còn cho Z phản ứng với NaOH lượng NaOH phản ứng tối đa 0,935 mol Giá trị m gần giá trị sau đây? A 2,5 B 3,0 C 1,0 D 1,5 - HẾT ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -74Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com Tuyển chọn 22 Đề thi Đáp án TN THPT QG hệ 2007 - 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016 -ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mơn: Hóa Học Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian phát đềĐỀ 357 Câu 1: Etanol chất tác động đến thần kinh trung ương Khi hàm lượng etanol máu trăng có tượng nơn, tỉnh táo tử vong Tên gọi khác etanol A phenol B ancol etylic C etanal D axit fomic Câu 2: Chấtnaào sau thuộc loại amin bậc 3? A (CH3)3N B CH3-NH2 C C2H5-NH2 D CH3-NH-CH3 Câu 3: Kim loại X sử dụng nhiệt kế, áp kế số thiết bị khác Ở điều kiện thường, X chất lỏng Kim loại X A W B Cr C Hg D Pb Câu 4: Chất sau thuộc loại chất điệnl y mạnh? A CH3COOH B H2O C C2H5OH D NaCl Câu 5: Xà phòng hóa chất sau thu glixerol? A Tristearin B Metyl axetat C Metyl fomat D Benzyl axetat Câu 6: PVC chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa, PVC tổng hợp trực tiếp từ monome sau đây? A Vinyl clorua B Acrilonitrin C Propilen D Vinyl axetat Câu 7: Trước năm 50 kỷ XX, công nghiệp hữu dựa nguyên liệu axetilen Ngày nay, nhờ phát triển vượt bậc công nghiệp khai thác chế biến dầu mỏ, etilen trở thành nguyên liệu rẻ tiền tiện lợi so với axetilen Công thức phân tử etilen A C2H4 B C2H6 C CH4 D C2H2 Câu 8: Kim loại sắt ứng với dung dịch sau đây? A H2SO4 lỗng nóng B HNO3 loãng C HNO3 đặc, nguội D H2SO4 C Ca D Mg đặc, Câu 9: Kim loại sau kim loại kiềm? A Al B Li Câu 10: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) gọi A boxit B đá vôi C thạch cao sống D thạch cao nung Câu 11: Đốt cháy đơn chất X khơng khí thu khí Y Khi đun nóng X với H2, thu khí Z Khi cho Y tác dụng với Z thu chất rắn màu vàng Đơn chất X ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -75Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com Tuyển chọn 22 Đề thi Đáp án TN THPT QG hệ 2007 - 2017 A cacbon B photpho C nitơ D lưu huỳnh Câu 12: Phản ứng hóa học sau sai? A Cu + 2FeCl3(dung dịch)   CuCl2 + 2FeCl2 B 2Na +2H2O   2NaOH + H t C H2 + CuO   Cu + H2O D ZnSO4 + Fe   FeSO4 + Zn Câu 13: Thực thí nghiệm sau nhiệt độ thường: (a) ) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (b) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 (c) ) Cho CaO vào nước (d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2 Số thí nghiệm có xảy phản ứng A B C D Câu 14: Hòa tan hết 0,54g Al 70ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch X Cho 75ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam kết tủa Giá trị m A 1,56 B 1,17 C 0,39 D 0,78 Câu 15: Chất X (có M=60 chứa C, H, O) Chất X phản ứng với Na, NaOH NaHCO3 Tên gọi X A axit fomic B metyl fomat C axit axetic D ancol propylic Câu 16: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al Mg khí oxi dư, thu 3,43 gam hỗn hợp X Toàn X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 160 B 240 C 480 D 360 Câu 17: Thủy phân m gam saccarozơ môi trường axit với hiệu suất 90% thu sản phẩm chứa 10,8 gam glucozo Giá trị m A 20,5 B 22,8 C 18,5 D 17,1 Câu 18: Cho luồng khí CO dư qua ống sứ đựng 5,36 gam hỗn hợp FeO Fe2O3 (nung nóng), thu m gam chất rắn hỗn hợp khí X Cho X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 3,75 B 3,88 C 2,48 Câu 19: Chất X có cấu tạo CH3CH2COOCH3 Tên gọi X A metyl axetat B metyl propionat C propyl axetat D 3,92 D etyl axetat Câu 20: Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu dung dịch chứa 28,25 gam muối Giá trị m là: ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -76Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com Tuyển chọn 22 Đề thi Đáp án TN THPT QG hệ 2007 - 2017 A 28,25 B 18,75 Câu 21: Phát biểu sau sai: C 21,75 D 37,50 A Dung dịch K2Cr2O7 có màu da cam B Cr2O3 tan dung dịch NaOH loãng C CrO3 oxi axit D Trong hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng +2, +3, +6 Câu 22: Điện phân nóng chảy hồn tồn 5,96 gam MCln, thu 0,04 mol Cl2 Kim loại M là: A Na B Ca C Mg D K Câu 23: Axit fomic có nọc kiến Khi bị kiến cắn, nên chọn chất sau bôi vào vết thương để giảm sưng tấy ? A Vôi B Muối ăn C Giấm ăn D Nước Câu 24: Cho hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có số nguyên tử cacbon phân tử, phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 dư Trong phát biểu sau: (a) mol X phản ứng tối đa với mol H2 (Ni, t0) (b) Chất Z có đồng phân hình học (c) Chất Y có tên gọi but-1-in (d) Ba chất X, Y Z có mạch cacbon khơng phân nhánh Số phát biểu là: A B C D Câu 25: Cho phát biểu sau: (a) Độ dinh dưỡng phân đạm đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ (b) Thành phần supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 CaSO4 (c) Kim cương dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh (d) Amoniac sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm (e) Amoniac sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm Số phát biểu là: A B C D ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -77Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com Tuyển chọn 22 Đề thi Đáp án TN THPT QG hệ 2007 - 2017 Câu 26: Hình vẽ sau mơ tả thí nghiệm điều chế khí Z: A H2SO4 đặc + Na2SO3 rắn   SO2 + Na2SO4 + H2O B Ca(OH)2 dung dịch + NH4Cl rắn   NH3 + CaCl2 + H2O C MnO2 + HCl đặc   MnCl2 + Cl2 + H2O D HCl dung dịch + Zn   ZnCl2 + H2 Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ sacarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc), thu 1,8 gam nước Giá trị m là: A 3,60 B 3,15 C 5,25 D 6,20 Câu 28: Nguyên tố R thuộc chu kì 3, nhóm VIIA bảng tuần hồn ngun tố hóa học Công thức oxit cao R là: A R2O B R2O3 C R2O7 D RO3 Câu 29: Cho dãy chất: CHC-CH=CH2; CH3COOH; CH2=CH-CH2-OH; CH3COOCH=CH2; CH2=CH2 Số chất dãy làm màu dung dịch brom là: A B C D Câu 30: Cho nhóm tác nhân hố học sau: (1) (2) (3) (4) Ion kim loại nặng Hg2+, Pb2+ Các anion NO3-, SO42- , PO43- nồng độ cao Thuốc bảo vệ thực vật CFC (khí từ số thiết bị làm lạnh) Những nhóm tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước : A (1), (2), (3) B (1), (3), (4) C (2), (3), (4) D (1), (2), (4) Câu 31: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 FeCO3 bình kín (khơng có khơng khí) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu chất rắn Y khí Z có tỉ khối so với H2 22,5 (giả sử khí NO2 sinh khơng tham gia phản ứng khác) Cho Y tan hoàn toàn dung dịch gồm 0,01 mol KNO3 0,15 mol H2SO4 (loãng), thu dung dịch chứa 21,23 gam muối ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -78Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com Tuyển chọn 22 Đề thi Đáp án TN THPT QG hệ 2007 - 2017 trung hồ kim loại hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với H2 (trong có khí hố nâu khơng khí) Giá trị m ? A 11,32 B 13,92 C 19,16 D.13,76 Câu 32: Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala dung dịch NaOH dư thu m gam muối Giá trị m A 16,8 B 20,8 C 18,6 D 20,6 Câu 33: Tiến hành thí nghiệm sau : (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH nhiệt độ thường (b) Hấp thụ hết mol CO2 vào dung dịch chứa mol NaOH (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, dư (d) Cho hỗn hợp Fe2O3 Cu (tỉ lệ mol tương ứng : 1) vào dung dịch HCl dư (e) Cho CuO vào dung dịch HNO3 (f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ Số thí nghiệm thu muối A B C D Câu 34: Cho 7,65 gam hỗn hợp Al Mg tan hoàn toàn 500 ml dung dịch HCl 1,04M H2SO4 0,28M, thu dung dịch X khí H2 Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 16,5 gam kết tủa gồm chất Mặt khác cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M Ba(OH)2 0,1M vào X đến thu lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu m gam chất rắn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 32,3 B 38,6 C 46,3 D 27,4 Câu 35: Hợp chất hữu X (chứa C, H, O) có loại nhóm chức Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH, thu dung dịch Y Làm bay Y, thu 164,7 gam nước 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z Đốt cháy hoàn toàn Z, thu 23,85 gam Na2CO3; 56,1 gam CO2 14,85 gam H2O Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu hai axit cacboxylic đơn chức hợp chất T (chứa C, H, O MT < 126) Số nguyên tử H phân tử T A B 12 C D 10 Câu 36: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng este hai chức tạo T hai ancol Đốt cháy hoàn toàn a gam X, thu 8,36 gam CO2, Mặt khác đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hoà lượng NaOH dư, thu dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam muối khan 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ 46 Giá trị m A 7,09 B 5,92 C 6,53 D 5,36 Câu 37: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl 0,05 mol CuSO4 dòng điện chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn) Sau thời gian t giây ngừng điện phân, thu khí hai điện ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -79Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com Tuyển chọn 22 Đề thi Đáp án TN THPT QG hệ 2007 - 2017 cực có tổng thể tích 2,352 lít (đktc) dung dịch X Dung dịch X hoà tan tối đa 2,04 gam Al2O3 Giả sử hiệu xuất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch Giá trị t A 9408 B 7720 C 9650 D 8685 Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat hidrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo 14,4 gam H2O Nếu cho 0,33 mol X vào dung dich Br2 dư số mol Br2 phản ứng tối đa là: A 0,26 B 0,30 C 0,33 D 0,40 Câu 39: Đun nóng 48,2 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 KClO3, sau thời gian thu 43,4 gam hỗn hợp chất rắn Y Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, sau phản ứng thu 15,12 lít Cl2 (đktc) dung dịch gồm MnCl2, KCl HCl dư Số mol HCl phản ứng là: A 1,9 B 2,4 C 1,8 D 2,1 Câu 40: Ứng với cơng thức C2HxOy ( M
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyen chon 22 de thi va dap an THPT hoa hoc 20072017 , Tuyen chon 22 de thi va dap an THPT hoa hoc 20072017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay