Giai chi tiet de thi DH khoi b HOA HOC 2007

19 81 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2018, 20:32

Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 0986.616.225 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Mơn thi: HĨA HỌC, Khối B Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 285 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu đến câu 44): CÂU 1: Cho m gam ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng Sau phản ứng hồn tồn, khối lượng chất rắn bình giảm 0,32 gam Hỗn hợp thu có tỉ khối hiđro 15,5 Giá trị m (cho H = 1, C =12, O = 16) A 0,92 B 0,32 C 0,64 D 0,46 HƯỚNG DẪN GIẢI CnH2n+2O + CuO → CnH2nO + Cu + H2O Khối lượng chất rắn giảm O CuO nên: 0,32 n O = n CuO = n Cn H2n O = n H2 O =  0, 02(mol) 16 Áp dụng ĐL BTKL: mancol = 15,5*2*0,04 – 0,32 = 0,92 (g)  ĐÁP ÁN A Chú ý: Nếu đề yêu cầu tìm CTPT ancol: 0,92  46  C2 H O + Mancol = 0, 02 + Hoặc dùng phương pháp đường chéo: 13 CnH2nO ( 14n + 16) 31 =1 C H 6O n=2 14n-15 H2O (18) CÂU 2: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều dẫn xuất benzen) có tính chất: tách nước thu sản phẩm trùng hợp tạo polime, không tác dụng với NaOH Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất A B C HƯỚNG DẪN GIẢI D 2.8 - 10 +   Chỉ chứa vòng benzen + Hợp chất tách nước tạo anken trùng hợp thành polime  Hợp chất ancol + Theo kiện đề có đồng phân ancol thỏa mãn: + Số liên kết  = OH CH CH3 CH CH2 CH2 OH CH2 toC,p,xt -H2O Poly styren styren ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -1- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225  ĐÁP ÁN D CÂU 3: Dãy gồm chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A anilin, metyl amin, amoniac B amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit C anilin, amoniac, natri hiđroxit D metyl amin, amoniac, natri axetat HƯỚNG DẪN GIẢI Dung dịch CH3NH2, NH3, CH3COONa làm quỳ tím chuyển sang màu xanh  ĐÁP ÁN D CÂU 4: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo sản phẩm CuO, Fe2O3 SO2 phân tử CuFeS2 A nhận 13 electron B nhận 12 electron C nhường 13 electron D nhường 12 electron HƯỚNG DẪN GIẢI +2 +2 -2 +2 +3 +4 O2 Cu Fe S2   Cu O + Fe2 O3 + S O2 +2 +3 Fe   Fe + 1e -2 +4 S   S + 6x2 e Vậy phân tử CuFeS2 cháy nhường 13 electron  ĐÁP ÁN C CÂU 5: Trong hợp chất ion XY (X kim loại, Y phi kim), số electron cation số electron anion tổng số electron XY 20 Biết hợp chất, Y có mức oxi hóa Cơng thức XY A AlN B MgO C LiF D NaF HƯỚNG DẪN GIẢI  Do Y có mức oxi hóa hợp chất (Là Flo) → Loại A B  Do số electron cation với anion → Loại C  ĐÁP ÁN D CÂU 6: Trong dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm chất tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 là: A HNO3, NaCl, Na2SO4 B HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4 C NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2 D HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2 HƯỚNG DẪN GIẢI 2HNO3 + Ba(HCO3)2 → Ba(NO3)2 + 2CO2 + 2H2O Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2 → BaCO3 + CaCO3 + 2H2O 2KHSO4 + Ba(HCO3)2 → K2SO4 + BaSO4 + 2CO2 + 2H2O Na2SO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4 + 2NaHCO3  ĐÁP ÁN B CÂU 7: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu 15,6 gam Giá trị lớn V A 1,2 B 1,8 C 2,4 D HƯỚNG DẪN GIẢI ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -2- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225 n AlCl3 =0,2.1,5 = 0,3 (mol) n Al(OH) = 15,6 = 0,2 (mol) 78 Nhận xét: n Al(OH)3 < n AlCl3 → Có hai trường hợp ta xét trường hợp max mà thơi (do u cầu tốn): Xảy phản ứng AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 0,3  0,9  0,3 sau kết tủa bị hòa tan phần = 0,3 – 0,2 = 0,1 (mol) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O 0,1  0,1(mol) Tổng số mol NaOH = 0,9 + 0,1 = (mol)  VNaOH =  (lit) 0,5  ĐÁP ÁN D Chú ý: Bài toán rót từ từ dung dịch kiềm (OH ) vào dung dịch chứa a mol Al3+, sau thu b mol kết tủa Al(OH)3: Nếu b < a có trường hợp kết OH-: n OH- (min) = 3n Al(OH)3 TH1: n OH- (max) = 4.n Al3+ - n Al(OH)3 TH2: HS XEM THÊM CHUYÊN ĐỀ : MUỐI NHƠM + dd NaOH CÂU 8: Trong bình kín chứa chất hữu X (có dạng CnH2nO2) mạch hở O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) 139,9oC, áp suất bình 0,8 atm Đốt cháy hồn tồn X sau đưa nhiệt độ ban đầu, áp suất bình lúc 0,95 atm X có cơng thức phân tử A C2H4 O2 B CH2O2 C C4H8O2 D C3H6O2 HƯỚNG DẪN GIẢI 3n-2 )O2   nCO2 + nH O 3n-2 a( ) an an Cn H 2n O2 + ( a Do lượng oxi lấy gấp đôi lượng oxi cần thiết tổng số mol chất trước phản ứng: a + 3an – 2a (mol) Tổng số mol chất sau phản ứng: 2an + a( 3n-2 ) (mol) Do thực phản ứng điều kiện đẳng nhiệt đẳng tích nên: p1 n1 0,8 3an-a =  = → n = → C3H6O2 p2 n 0,95 2an + a( 3n-2 )  ĐÁP ÁN D ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -3- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225 CÂU 9: Cho tất đồng phân đơn chức, mạch hở, có cơng thức phân tử C2H4O2 tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3 Số phản ứng xảy là: A B C D HƯỚNG DẪN GIẢI Đồng phân C2H4O2 axit cacboxylic este 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2 CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O HCOOCH3 + NaOH → HCOONa + CH3OH  ĐÁP ÁN C CÂU 10: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 sản phẩm khử nhất) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu A 0,03 mol Fe2(SO4)3 0,06 mol FeSO4 B 0,05 mol Fe2(SO4)3 0,02 mol Fe dư C 0,02 mol Fe2(SO4)3 0,08 mol FeSO4 D 0,12 mol FeSO4 HƯỚNG DẪN GIẢI 6,72 n Fe =  0,12( mol ) 56 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Ta có 0,12 0,3  → Fe dư 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 0,1 ← 0,3 → 0,05 Fe dư + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4 0,02 → 0,02 → 0,06 Vậy dung dịch thu chứa 0,03 mol Fe2(SO4)3 0,06 mol FeSO4  ĐÁP ÁN A CÂU 11: Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất benzen) tác dụng với dung dịch NaOH A B C D HƯỚNG DẪN GIẢI Hợp chất phenol:  ĐÁP ÁN C ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -4- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225 CÂU 12: Nung m gam bột sắt oxi, thu gam hỗn hợp chất rắn X Hòa tan hết hỗn hợp X dung dịch HNO3 (dư), thoát 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử nhất) Giá trị m (cho O = 16, Fe = 56) A 2,52 B 2,22 C 2,62 D 2,32 HƯỚNG DẪN GIẢI 0,56 n NO =  0,025(mol) 22,4 m n Fe = (mol) 56 Dựa vào định luật bảo tồn khối lượng, ta có: 3-m (mol) mO = – m(g) → n O = 16 Fe  Fe3+ + 3e m 3m  56 56 O + 2e  O 23-m 2(3-m)  16 16 5 N 2 + 3e  N 0,075  0,025 Bảo toàn electron: 3m 2(3-m) = 0,075 + → m = 2,52 56 16  ĐÁP ÁN A 0,56 *3 = 2,52 (g) 22, CÂU 13: Xenlulozơ trinitrat điều chế từ xenlulozơ axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%) Giá trị m A 42 kg B 10 kg C 30 kg D 21 kg HƯỚNG DẪN GIẢI Chú ý: Dùng công thức: mFe = 0,7*3 + 5,6 o H SO ,t C [C6 H 7O2 (OH)3 ]n + 3nHONO2   [C6 H 7O2 (ONO2 )3 ]n + 3nH O Cứ 63*3n (kg) Đề x x = m HNO3 (lt) = → → 297n (kg) 29,7(kg) 29,7 18,9 *100 *63*3n  18,9(Kg)  m HNO3 (tt) =  21(Kg) 297n 90  ĐÁP ÁN D CÂU 14: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) qua 2,5 lít dung dịch KOH 100oC Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 37,25 gam KCl Dung dịch KOH có nồng độ A 0,24M B 0,48M C 0,4M D 0,2M ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -5- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225 HƯỚNG DẪN GIẢI 37,25 nKCl =  0,5(mol) 74,5 o 100 C 3Cl2 + 6KOH   5KCl + KClO3 + 3H2 O CM KOH 0,6  0,6 =  0,24 M 2,5 0,5  ĐÁP ÁN A Chú ý: Clo tác dụng với dung dịch NaOH nhiệt độ thường tạo nước javen: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O CÂU 15: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu 0,3 mol CO2 0,2 mol H2O Giá trị V A 8,96 B 11,2 C 6,72 HƯỚNG DẪN GIẢI D 4,48 o Bảo toàn nguyên tố Oxi: t C RO2 + O2   CO2 + H2O 0,3*2 + 0,2 - 0,1*2 VO = 22,4*( )  6, 72(lit ) 2  ĐÁP ÁN C CÂU 16: Một điểm khác protit so với lipit glucozơ A protit chứa chức hiđroxyl B protit chứa nitơ C protit chất hữu no D protit có khối lượng phân tử lớn HƯỚNG DẪN GIẢI Hợp chất lipit glucozơ chứa nguyên tố: C, H, O Hợp chất protit chứa thêm nguyên tố N  ĐÁP ÁN B CÂU 17: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), 0,672 lít khí H2 (ở đktc) Hai kim loại A Be Mg B Mg Ca C Sr Ba D Ca Sr HƯỚNG DẪN GIẢI Dùng phương pháp trung bình: M + 2HCl   MCl2 + H n M = n H2 = M= 0,672  0, 03(mol) 22,4 1,67  55,6  Ca; Sr 0,03  ĐÁP ÁN D CÂU 18: Dãy gồm chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 B CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2 C CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -6- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225 D CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 HƯỚNG DẪN GIẢI  ĐÁP ÁN B CÂU 19: Cho loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni axit cacboxylic (Y), amin (Z), este aminoaxit (T) Dãy gồm loại hợp chất tác dụng với dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl A X, Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D Y, Z, T HƯỚNG DẪN GIẢI Aminoaxit, muối amoni axit cacboxylic, este aminoaxit tác dụng với NaOH HCl  ĐÁP ÁN B CÂU 20: Cho chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) đimetyl ete (T) Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi A T, Z, Y, X B Z, T, Y, X C T, X, Y, Z D Y, T, X, Z HƯỚNG DẪN GIẢI Nhận xét: - Ete khơng có liên kết hiđro nên có nhiệt độ sôi thấp - Ancol tạo liên kết H bền so với axit nên có nhiệt độ sơi thấp - Axit cacboxylic có KLPT lớn nhiệt độ sôi cao Kết luận: CH3OCH3 < C2H5OH < CH3COOH < CH3CH2COOH  ĐÁP ÁN A CÂU 21: Hỗn hợp X gồm Na Al Cho m gam X vào lượng dư nước V lít khí Nếu cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) 1,75V lít khí Thành phần phần trăm theo khối lượng Na X (biết thể tích khí đo điều kiện) A 39,87% B 77,31% C 49,87% D 29,87% HƯỚNG DẪN GIẢI Cách 1: Giải bình thường (Đa số HS thường làm) TN1: Na + H2O → NaOH + H2 x  x  0,5x Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2 x ← x  1,5x TN2: Na + H2O → NaOH + H2 x  x  0,5x Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2 y → 1,5y ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -7- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225 So sánh thể tích khí TN  TN1 Al dư TN2 Al tan hết Ta có: 0,5x + 1,5y = 1,75(0,5x + 1,5x)  y = 2x Xét mol hỗn hợp X mNa = 23g mAl = 54g 23 %Na = *100%  29,87% 23  54 Cách 2:Dùng công thức: (HS xem thêm chuyên đề LTĐH Thầy Vạn Long www.hoahoc.edu.vn) TN1: Al dư nên: n1H2 = 2n Na = 2x (mol) TN 2: Al hết nên bảo toàn electron: Lập tỷ lệ: n H2 n1H2 x + 3y = 2.n H2  1, 75  y = 2x Giải tương tự Cách  ĐÁP ÁN D CÂU 22: Nung 13,4 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị 2, thu 6,8 gam chất rắn khí X Lượng khí X sinh cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu sau phản ứng A 5,8 gam B 6,5 gam C 4,2 gam D 6,3 gam HƯỚNG DẪN GIẢI Gọi công thức muối trung bình MCO3 o t C MCO3  MO + CO2 m CO2 = 13,4 - 6,8 = 6,6 (g)  n CO2 = 6,6  0,15 (mol) 44 n NaOH 0,075   0,5  → Tạo muối axit ( CO2 dư) nCO2 0,15 CO2 + NaOH → NaHCO3 0,075 → 0,075 (mol) m NaHCO3 = 0,075*84 = 6,3 (g)  ĐÁP ÁN D CÂU 23: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 lỗng NaNO3, vai trò NaNO3 phản ứng A chất xúc tác B chất oxi hoá C môi trường D chất khử HƯỚNG DẪN GIẢI + 3Cu + 8H + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O  ĐÁP ÁN B CÂU 24: X este no đơn chức, có tỉ khối CH4 5,5 Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu 2,05 gam muối Công thức cấu tạo thu gọn X là: A HCOOCH2CH2CH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 Ta có: D HCOOCH(CH3)2 HƯỚNG DẪN GIẢI CTPT este: CnH2nO2 14n + 32 = 5,5x16 = 88 → n = → C4H8O2 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -8- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225 2,2  0,025(mol) 88 R1COOR + NaOH   R1COONa + R OH neste = 0,025 0,025 Mặt khác: (R1 + 67)0,025 = 2,05 → R1 = 15 (CH3) → CH3COOC2H5  ĐÁP ÁN C CÂU 25: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 BaCl2 có số mol chất Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu chứa A NaCl, NaOH, BaCl2 B NaCl, NaOH C NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2 D NaCl HƯỚNG DẪN GIẢI Gọi số mol chất a mol Na2O + H2O → 2NaOH a 2a NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O a a a NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O a a a Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3 a a 2a Dung dịch thu chứa 3a mol NaCl  ĐÁP ÁN D CÂU 26: Cho phản ứng xảy sau đây: (1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓ (2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2↑ Dãy ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hố A Mn2+, H+, Fe3+, Ag+ B Ag+, Fe3+, H+, Mn2+ C Ag+ , Mn2+, H+, Fe3+ D Mn2+, H+, Ag+, Fe3+ HƯỚNG DẪN GIẢI Dựa vào dãy điện hóa kim loại  ĐÁP ÁN A CÂU 27: Để trung hòa 6,72 gam axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24% Công thức Y (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A CH3COOH B HCOOH C C2H5COOH D C3H7COOH HƯỚNG DẪN GIẢI CnH2n+1COOH + NaOH → CnH2n+1COONa + H2O 200*2,24 n axit = n NaOH =  0,112 (mol) 100 * 40 6,72  14n + 46 =  60  n =  CH3COOH 0,112  ĐÁP ÁN A ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -9- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225 CÂU 28: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH C15H31COOH, số loại trieste tạo tối đa A B C D HƯỚNG DẪN GIẢI Glixerol có nhóm -OH, tham gia phản ứng este hóa với axit khác số trieste tối đa tạo 6:  ĐÁP ÁN A CÂU 29: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3 từ A NaNO2 H2SO4 đặc B NaNO3 H2SO4 đặc C NH3 O2 D NaNO3 HCl đặc 2NaNO3rắn HƯỚNG DẪN GIẢI + H2SO4đặc → Na2SO4 + 2HNO3  ĐÁP ÁN B CÂU 30: Có thể phân biệt dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) thuốc thử A giấy quỳ tím B Zn C Al D BaCO3 HƯỚNG DẪN GIẢI  ĐÁP ÁN D CÂU 31: Có dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2 Nhúng vào dung dịch Fe nguyên chất Số trường hợp xuất ăn mòn điện hố A B C D HƯỚNG DẪN GIẢI Khi cho Fe vào: dung dịch CuCl2 dung dịch HCl có lẫn CuCl2  ăn mòn điện hóa Giải thích: Vì có phản ứng tạo Cu kim loại sinh bám vào Fe Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu  ĐÁP ÁN C Chú ý: Xem lại điều kiện xảy ăn mòn điện hóa: - Các điện cực phải khác chất ( KL khác KL với PK) - Các điện cực phải tiếp xúc với ( trực tiếp gián tiếp) ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -10- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225 - Các điện cực tiếp xúc với dung dịch chất điện li CÂU 32: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp) Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng điều kiện a b (biết ion SO42- không bị điện phân dung dịch) A b > 2a B b = 2a C b < 2a D 2b = a HƯỚNG DẪN GIẢI Phương trình điện phân dung dịch: ñpdd  Cu + H2SO4 + O2 CuSO4 + H2O  a  a 1 ñpdd  NaOH + NaCl + H2O  Cl2 + H2 2 bb để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang đỏ  môi trường bazơ ( NaOH dư) 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O 2a ← a  b > 2a  ĐÁP ÁN A CÂU 33: Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M HCl 0,0125M), thu dung dịch X Giá trị pH dung dịch X là: A B C D HƯỚNG DẪN GIẢI n Ba(OH)2 = 0,01 (mol)  n OH- = 0,02     n OH- = 0,03 n NaOH = 0,01 (mol)  n OH- = 0,01  n H2 SO4 =0,4*0,0375 = 0,015(mol)  n H+ = 0,03     n H+ = 0,035 n HCl = 0,4*0,0125 = 0,005 (mol)  n H+ = 0,005 Sử sụng phương trình ion rút gọn: H + + OH- → H2O n H+ dö  0,035 - 0,03 = 0,005 (mol)   H +   0,005  0, 01M  pH = 0,5  ĐÁP ÁN B CÂU 34: Khi đốt 0,1 mol chất X (dẫn xuất benzen), khối lượng CO2 thu nhỏ 35,2 gam Biết rằng, mol X tác dụng với mol NaOH Công thức cấu tạo thu gọn X là: A C2H5C6H4OH B HOCH2C6H4COOH C HOC6H4CH2OH + Ta có: n CO2 D C6H4(OH)2 HƯỚNG DẪN GIẢI 35,2 0,8 < = 0,8(mol)  Soá C <  ( mà số C  6)  Loại A, B 44 0,1 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -11- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225 + mol X tác dụng với mol NaOH  X có nhóm –OHphenol  Loại D  ĐÁP ÁN C CÂU 35: Trong nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm nhóm VIII), theo chiều tăng điện tích hạt nhân ngun tử A tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần B tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần C độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần D tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần HƯỚNG DẪN GIẢI  ĐÁP ÁN A CÂU 36: Để thu Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 Fe2O3, người ta lần lượt: A dùng khí H2 nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư) B dùng khí CO nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư) C dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), nung nóng D dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO2 (dư), nung nóng HƯỚNG DẪN GIẢI Al2 O3 NaOH dư CO2 dö t oC   dd NaAlO2  Al(OH)3   Al2 O3  Fe2 O3  ĐÁP ÁN D CÂU 37: X ancol (rượu) no, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu nước 6,6 gam CO2 Công thức X A C2H4(OH)2 B C3H7OH C C3H5(OH)3 D C3H6(OH)2 HƯỚNG DẪN GIẢI o t C CnH2n+2Ox + O2   CO2 + H2O  Soá C = n CO2 nX 6,6 = 44   Loại A 0,05  Do ancol no nên: n X = n H2 O - n CO2  n H2 O = 0,05 + 0,15 = 0,2 (mol)  Bảo toàn nguyên tố Oxi: Số O = [(0,15 x + 0,2) - 5,6 * ]/ 0,05 = 3 C3H8O3 32 Hoặc: Theo ĐL BTKL mX + m(O2) = m(CO2) + m(H2O) mX = 0,2.18 + 6,6 – 5,6 = 4,6 (g) 4,6  92  C3 H8O3 MX = 0, 05  ĐÁP ÁN C CÂU 38: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng Sau phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch chứa chất tan kim loại dư Chất tan A Cu(NO3)2 B HNO3 C Fe(NO3)2 D Fe(NO3)3 HƯỚNG DẪN GIẢI ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -12- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225 Hỗn hợp Fe Cu cho tác dụng với dung dịch HNO3, sau phản ứng thu muối  Fe dư vừa hết (Cu chưa tác dụng ) Muối Fe(NO3)2 Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2  ĐÁP ÁN C CÂU 39: Cho chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoniclorua, ancol (rượu) benzylic, p-crezol Trong chất này, số chất tác dụng với dung dịch NaOH A B C D HƯỚNG DẪN GIẢI CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH CH2=CH-COOH + NaOH → CH2=CH-COONa + H2O C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O  ĐÁP ÁN C CÂU 40: Thực hai thí nghiệm: 1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M V1 lít NO 2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M H2SO4 0,5 M V2 lít NO Biết NO sản phẩm khử nhất, thể tích khí đo điều kiện Quan hệ V1 V2 A V2 = V1 B V2 = 2V1 C V2 = 2,5V1 D V2 = 1,5V1 HƯỚNG DẪN GIẢI nCu = 0,06 (mol); n(HNO3) = 0,08 (mol); n(H2SO4) = 0,04 (mol) n = 0,16 (mol) 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 0, 06 0, 08  → Cu dư TN1:  n NO = TN2: H+ n + = 0,02 (mol)  V1 = 0,02*22,4 = 0,448 (lit) H 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 0,06 0,16 0, 08   → NO3- dư, Cu H+ vừa hết 2  n NO = n Cu = 0,04 (mol)  V2 = 0,896 (lit)  V2 = 2V1  ĐÁP ÁN B ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -13- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225 CÂU 41: Đốt cháy hoàn toàn a mol anđehit X (mạch hở) tạo b mol CO2 c mol H2O (biết b = a + c) Trong phản ứng tráng gương, phân tử X cho electron X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A no, đơn chức B khơng no có hai nối đơi, đơn chức C khơng no có nối đơi, đơn chức D no, hai chức HƯỚNG DẪN GIẢI y O2 Cx H y Oz   xCO2 + H2 O ay a ax ay Theo đề : ax = a + → y = 2x – → Chất X chứa liên kết  Một phân tử X tham gia phản ứng tráng gương nhường 2e  X chứa nhóm CHO ( chứa liên kết  ) Do gốc hiđrocacbon có liên kết  Kết luận: X anđehit khơng no có nối đơi, đơn chức  ĐÁP ÁN C Chú ý: + n CO2 - n H2O = n X → X có liên kết  → Loại A, B + mol X cho 2e → X chứa nhóm -CHO → Loại D CÂU 42: Phát biểu không A Dung dịch fructozơ hoà tan Cu(OH)2 B Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ mantozơ cho monosaccarit C Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) tham gia phản ứng tráng gương D Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 đun nóng cho kết tủa Cu2O HƯỚNG DẪN GIẢI + Saccarozơ thủy phân tạo thành glucozơ fructozơ + Mantozơ thủy phân tạo thành glucozơ  ĐÁP ÁN B CÂU 43: Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hố 1,85 gam X, thu thể tích thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức cấu tạo thu gọn X Y A HCOOC2H5 CH3COOCH3 B C2H3COOC2H5 C2H5COOC2H3 C C2H5COOCH3 HCOOCH(CH3)2 D HCOOCH2CH2CH3 CH3COOC2H5 HƯỚNG DẪN GIẢI Đặt CTTQ este CnH2nO2 Do chất khí đo điều kiện nên: VX = VN2  n X = n N2 = MX = 0,7  0, 025 (mol) 28 1,85  74 = 14n + 32  n =  C3H6O2 0,025  ĐÁP ÁN A CÂU 44: Có chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt lọ nhãn Thuốc thử để phân biệt chất lỏng A dung dịch phenolphtalein B nước brom ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -14- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) C dung dịch NaOH 0986.616.225 D giấy q tím HƯỚNG DẪN GIẢI  ĐÁP ÁN B PHẦN RIÊNG: Thí sinh chọn làm phần (Phần I Phần II) Phần I Theo chương trình KHƠNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50): CÂU 45: Cho phản ứng: (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ A (2), (4) B (3), (4) C (2), (3) D (1), (2) HƯỚNG DẪN GIẢI Phản ứng (2) (4) thuộc loại phản ứng axit bazơ xem (NH4)2SO4 FeSO4 axit (Dựa vào thuyết Bronsted xác định axit – bazơ)  ĐÁP ÁN A CÂU 46: Thủy phân este có cơng thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu sản phẩm hữu X Y Từ X điều chế trực tiếp Y Vậy chất X A rượu metylic B etyl axetat C axit fomic D rượu etylic HƯỚNG DẪN GIẢI + CH3COOC2H5 + H2O H   CH3COOH + C2H5OH   men giaám  CH3COOH + H2O C2H5OH + O2   ĐÁP ÁN D CÂU 47: Cho m gam hỗn hợp bột Zn Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4 Sau kết thúc phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu m gam bột rắn Thành phần phần trăm theo khối lượng Zn hỗn hợp bột ban đầu A 90,27% B 85,30% C 82,20% D 12,67% HƯỚNG DẪN GIẢI Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu x x Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu y y Ta có: 65x + 56y = 64x + 64y → x = 8y Xét hỗn hợp gồm mol Fe mol Zn → %Zn = 90,27 %  ĐÁP ÁN A ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -15- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225 CÂU 48: Cho 0,01 mol hợp chất sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), 0,112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử nhất) Cơng thức hợp chất sắt A FeS B FeS2 C FeO D FeCO3 HƯỚNG DẪN GIẢI 0,112 n SO2 = = 0,005(mol) 22,4 +6 +4 S + 2e  S 0,01  0,005 +2 Fe 0,01 +3   Fe + 1e 0,01 ne cho = ne nhận = 0,01 (mol) → Hợp chất sắt có đặc điểm: phân tử nhường electron nên FeO FeCO3 phù hợp  ĐÁP ÁN C VÀ D Chú ý: - Vì đề nói: “SO2 sản phẩm khử nhất” nên khơng thể loại FeCO3 CO2 bay sản phẩm khử mà sản phẩm phản ứng trao đổi ( không thay đổi số oxi hóa C) - Nếu hiểu rằng: thu khí loại FeCO3 - Năm 2007, đáp án Bộ GD-ĐT chọn FeO (rất áp đặt kiến thức !) CÂU 49: Khi oxi hóa hồn tồn 2,2 gam anđehit đơn chức thu gam axit tương ứng Công thức anđehit (cho H = 1, C = 12, O = 16) A HCHO B C2H3CHO C C2H5CHO D CH3CHO HƯỚNG DẪN GIẢI xt, t o C RCHO + O2   RCOOH Dùng phương pháp tăng giảm khối lượng: -2,2 n anñehit =  0,05(mol) 16 2,2 M=  44  R + 29  R = 15(CH3 )  CH3CHO 0,05  ĐÁP ÁN D CÂU 50: Khi brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom có tỉ khối hiđro 75,5 Tên ankan (cho H = 1, C = 12, Br = 80) A 3,3-đimetylhecxan B 2,2-đimetylpropan C isopentan D 2,2,3-trimetylpentan HƯỚNG DẪN GIẢI CnH2n+2 + Br2 → CnH2n+1Br + HBr Ta có: 14n + 81 = 2x75,5 = → n = → C5H12 Do tác dụng lần với brom cho sản phẩm monobrom nên ankan có tính đối xứng: ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -16- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225 CH3 H3C C CH3 CH3  ĐÁP ÁN B Phần II Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56): CÂU 51: Trong pin điện hóa Zn-Cu, q trình khử pin A Zn2+ + 2e → Zn B Cu → Cu2+ + 2e C Cu2+ + 2e → Cu D Zn → Zn2+ + 2e HƯỚNG DẪN GIẢI Quá trình oxi hóa pin: Zn  Zn2+ + 2e Q trình khử pin: Cu2+ + 2e Cu  ĐÁP ÁN C CÂU 52: Cho phản ứng : o o t C (1) Cu2 O + Cu2 S  t C (2) Cu(NO3 )2   o o t C (3) CuO + CO   Số phản ứng tạo kim loại Cu A B t C (4) CuO + NH   C HƯỚNG DẪN GIẢI D o t C 2Cu2 O + Cu2 S   6Cu + SO2 o t C CuO + CO   Cu + CO2 o t C 3CuO + 2NH3   3Cu + N + 3H O  ĐÁP ÁN B CÂU 53: Oxi hố 4,48 lít C2H4 (ở đktc) O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2), thu chất X đơn chức Toàn lượng chất X cho tác dụng với HCN (dư) 7,1 gam CH3CH(CN)OH (xianohiđrin) Hiệu suất trình tạo CH3CH(CN)OH từ C2H4 là: A 70% B 50% C 60% D 80% HƯỚNG DẪN GIẢI Theo lí thuyết: 4,48  0,2 (mol) 22,4  0,2 * 71  14,2 (g) n C2 H4 = nCH3CH(CN)OH =  m CH3CH(CN)OH H= 7,1 *100  50% 14,2 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -17- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225  ĐÁP ÁN B CÂU 54: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 m gam Al nhiệt độ cao Sau phản ứng hoàn toàn, thu 23,3 gam hỗn hợp rắn X Cho toàn hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) V lít khí H2 (ở đktc) Giá trị V A 7,84 B 4,48 C 3,36 D 10,08 HƯỚNG DẪN GIẢI 15,2 n Cr2 O3 = = 0,1(mol) 152 mAl = 23,3 – 15,2 = 8,1 (g) o t C 2Al + Cr2O3   Al2O3 + 2Cr 0,3 0,1  → nAldư = 0,1 (mol) nCr = 0,2 (mol) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 0,1 → 0,15 (mol) Cr + 2HCl → CrCl2 + H2 0,2 → 0,2 (mol) VH2 = 22,4(0,15 + 0,2) = 7,84 (lit)  ĐÁP ÁN A CÂU 55: Cho sơ đồ phản ứng: Biết Z có khả phản ứng tráng gương Hai chất Y Z là: A C2H5OH, HCHO B C2H5OH , CH3CHO C CH3OH, HCHO D CH3OH, HCOOH HƯỚNG DẪN GIẢI o +CH3 I HONO CuO,t C NH3   CH3 NH2   CH3OH    HCHO 1:1 (X) (Y) (Z)  ĐÁP ÁN C CÂU 56: Dãy gồm chất phản ứng với phenol là: A dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na B nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH C nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH D nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH HƯỚNG DẪN GIẢI Phenol KHÔNG tác dụng với: dung dịch NaCl, CH3COOH, CH3CHO  ĐÁP ÁN B Chú ý: Phenol tác dụng với anhiđrit axetic axetyl clorua tạo este: ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -18- Bài giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225 Các em học sinh thân mến! Trong trình học, em có thắc mắc nội dung Hóa học 10,11,12 & LTĐH phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm, em mạnh dạn trao đổi trực tiếp với Thầy Thầy giúp em hiểu rõ vấn đề mà em chưa nắm vững, giúp em thêm yêu thích mơn Hóa học Rất mong quan tâm đóng góp ý kiến tất q Thầy (Cơ), học sinh quan tâm đến Hóa học ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) SĐT : 0986.616.225 (ngồi hành chính) Email : vanlongtdm@gmail.com Website : hoahoc.edu.vn ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -19- ... Dầu Một- B nh Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -17- B i giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225  ĐÁP ÁN B CÂU 54:... Trường ĐH Thủ Dầu Một- B nh Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -7- B i giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225... Trường ĐH Thủ Dầu Một- B nh Dương) Website: hoahoc.edu.vn Chuyển giao File WORD vui lòng liên hệ 0986.616.225 vanlongtdm@gmail.com -9- B i giải chi tiết ĐH 2007 (Khối B- MÃ 285) 0986.616.225
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai chi tiet de thi DH khoi b HOA HOC 2007 , Giai chi tiet de thi DH khoi b HOA HOC 2007

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn