phương trình bất phương trình logarit

11 25 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2018, 20:25

Trong , phương trình 2 2 10 x x + += có nghiệm là:A. 1 2 ( ) ( ) 1 1 1 7; 1 7 4 4x ix i = −− = −+ B. 1 2 ( ) ( ) 1 1 1 7; 1 7 4 4x ix i =+ =−C. 1 2 ( ) ( ) 1 1 1 7; 1 7 4 4x ix i = −+ = − D. 1 2 ( ) ( ) 1 1 1 7; 1 7 4 4x ix i = + = −−Hướng dẫn giải:Ta có: 2 2 2 ∆= − = − =− TÁN ĐỔ TỐN PLUS VIP CHỦ ĐỀ 13 PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT A KIẾN THỨC CƠ BẢN Định nghĩa • Phương trình lơgarit phương trình có chứa ẩn số biểu thức dấu lơgarit • Bất phương trình lơgarit bất phương trình có chứa ẩn số biểu thức dấu lôgarit Phương trình bất phương trình lơgarit bản: cho a, b > 0, a ≠ • Phương trình lơgarit có dạng: log a f ( x) = b • Bất phương trình lơgarit có dạng: log a f ( x) > b; log a f ( x) ≥ b; log a f ( x) < b; log a f ( x) ≤ b Phương pháp giải phương trình bất phương trình lơgarit • Đưa số  f ( x) > , với < a ≠  log log a g ( x) ⇔  = a f ( x)  f ( x) = g ( x)  g ( x) >  Nếu a > log a f ( x) > log a g ( x) ⇔   f ( x) > g ( x)  f ( x) >  Nếu < a < log a f ( x) > log a g ( x) ⇔   f ( x) < g ( x) • Đặt ẩn phụ • Mũ hóa B KỸ NĂNG CƠ BẢN (tất đáp án A, bạn tự giải để hiểu rõ dạng) Điều kiện xác định phương trình Câu 1: Điều kiện xác định phươg trình log( x − x − 6) += x log( x + 2) + A x > B x > −2 C  \ [ − 2;3] D x > 2 Kiểm tra xem giá trị nghiệm phương trình Câu 2: Phương trình log (3 x − 2) = có nghiệm là: 11 29 B x = 3 Tìm tập nghiệm phương trình A x = C x = 25 D x = 87 Câu 3: Phương trình log 22 ( x + 1) − log x + + = có tập nghiệm là: A {3;15} B {1;3} C {1; 2} D {1;5} Tìm số nghiệm phương trình Câu 4: Số nghiệm phương trình log ( log x ) + log ( log x ) = là: A B C D Tìm nghiệm lớn nhất, hay nhỏ phương trình Tài liệu KYS Ni dưỡng ước mơ Tán đổ Tốn Plus Chủ đề 13 Phương trình – bất phương trình logarit Câu 5: Tìm nghiệm lớn phương trình log x − log x = log x − 1 B x = C x = D x = 4 Tìm mối quan hệ nghiệm phương trình (tổng, hiệu, tích, thương…) A x = Câu 6: Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình log x − log16 x = Khi tích x1.x2 bằng: B −1 C −2 D Cho phương trình, đặt ẩn phụ thu phương trình (ẩn t ) A Câu 7: Nếu đặt t = log x phương trình + = trở thành phương trình − log x + log x A t − 5t + = B t + 5t + = C t − 6t + = D t + 6t + = Tìm điều kiện tham số m để phương trình thỏa điều kiện nghiệm số (có nghiệm, vơ nghiệm, nghiệm thỏa điều kiện đó…) Câu 8: Tìm m để phương trình log 32 x + log x + m − =0 có nghiệm A m ≤ B m < D m > C m ≥ Câu 9: Tìm m để phương trình log 32 x + log 32 x + − 2m − =0 có nghiệm thuộc đoạn 1;3    A m ∈ [0; 2] B m ∈ (0; 2) C m ∈ (0; 2] D m ∈ [0; 2) Điều kiện xác định bất phương trình Câu 10: Điều kiện xác định bất phương trình log (4 x + 2) − log ( x − 1) > log x là: A x > C x > − B x > 2 D x > −1 10 Tìm tập nghiệm bất phương trình Câu 11: Bất phương trình log (2 x + 1) + log (4 x + 2) ≤ có tập nghiệm: A (−∞;0] B (−∞;0) C [0; +∞) D ( 0; +∞ ) Câu 12: Bất phương trình log ( x − x − ) ≥ log 0,5 ( x − 1) + có tập nghiệm là: A 1 + 2; +∞ ) B 1 − 2; +∞ ) ( C −∞;1 +  ( D −∞;1 −  11 Tìm nghiệm nguyên (tự nhiên) lớn nhất, nguyên (tự nhiên) nhỏ bất phương trình Câu 13: Nghiệm nguyên nhỏ bất phương trình log ( log x ) > log ( log x ) là: A 17 B 16 C 15 D 18 12 Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình thỏa điều kiện nghiệm số (có nghiệm, vơ nghiệm, nghiệm thỏa điều kiện đó…) Câu 14: Tìm m để bất phương trình log (5 x − 1).log (2.5 x − 2) ≤ m có nghiệm x ≥ A m ≥ B m > C m ≤ D m < Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP ✦ Tán đổ Toán Plus Câu C x ∈ ( 0;1) B x ∈ ( −1;0 ) D x ∈ ( 0; +∞ ) x là: x +1 C x ∈  \ [ − 1;0] D x ∈ ( −∞;1) 2x = là: x +1 B x ∈  \ [ − 1;0] C x ∈ ( −1;0 ) D x ∈ ( −∞;1) B x = C x = D x = B x = C x = D x = B T = ∅ C T = {3} D T = {1;3} Phương trình log x + log ( x − 1) = có tập nghiệm là: A {−1;3} Câu Phương trình log ( x −= 6) log ( x − 2) + có tập nghiệm là: A T = {0;3} Câu D x > Phương trình log ( x + 3) + log ( x − 1) = log có nghiệm là: A x = Câu < x ≠ 2 Phương trình log (3 x − 2) = có nghiệm là: A x = Câu B x ∈ ( −∞;0 ) Điều kiện xác định phươg trình log A x ∈ ( −1; +∞ ) Câu C Điều kiện xác định phương trình log ( x − 1) = log A x ∈ (1; +∞ ) Câu B x ≠ Điều kiện xác định phươg trình log x (2 x − x − 12) = là: A x ∈ ( 0;1) ∪ (1; +∞ ) Câu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Điều kiện xác định phươg trình log x−3 16 = là: 3  A x ∈  \  ;  2  Câu Chủ đề 13 Phương trình – bất phương trình logarit B {1;3} C {2} D {1} Phương trình log 22 ( x + 1) − log x + + = có tập nghiệm là: A {3;15} B {1;3} C {1; 2} D {1;5} Câu 10 Số nghiệm phương trình log ( log x ) + log ( log x ) = là: A B C D Câu 11 Số nghiệm phương trình log x.log (2 x − 1) = log x là: A B C D Câu 12 Số nghiệm phương trình log ( x3 + 1) − log ( x − x + 1) − log x = là: A B C D : Câu 13 Số nghiệm phương trình log ( x ) − log 25 ( x ) − =là A B C D Câu 14 Phương trình log (5 x − 3) + log ( x + 1) = có nghiệm x1 , x2 x1 < x2 Giá trị = P x1 + x2 A B 14 Tài liệu KYS Nuôi dưỡng ước mơ C D 13 Tán đổ Toán Plus Chủ đề 13 Phương trình – bất phương trình logarit Câu 15 Hai phương trình log (3 x −= 1) + log (2 x + 1) log ( x − x − 8) =1 − log ( x + 2) có nghiệm x1 , x2 Tổng x1 + x2 là? A B C D 10 Câu 16 Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình log x − log16 x = Khi tích x1.x2 bằng: A −1 B Câu 17 Nếu đặt t = log x phương trình A t − 5t + = + = trở thành phương trình nào? − log x + log x B t + 5t + = Câu 18 Nếu đặt t = lg x phương trình A t + 2t + = D −2 C C t − 6t + = D t + 6t + = + = trở thành phương trình nào? − lg x + lg x B t − 3t + = C t − 2t + = D t + 3t + = Câu 19 Nghiệm bé phương trình log 23 x − log 2 x = log x − là: B x = A x = D x = C x = Câu 20 Điều kiện xác định bất phương trình log (4 x + 2) − log ( x − 1) > log x là: A x > − 2 D x > −1 C x > B x > Câu 21 Điều kiện xác định bất phương trình log ( x + 1) − log (5 − x) < − log ( x − 2) là: B < x < A < x < C < x < D −4 < x < Câu 22 Điều kiện xác định bất phương trình log log (2 − x )  > là: A x ∈ [ − 1;1] B x ∈ ( −1;0 ) ∪ ( 0;1) C x ∈ ( −1;1) ∪ ( 2; +∞ ) D x ∈ ( −1;1) Câu 23 Bất phương trình log (2 x + 1) + log (4 x + 2) ≤ có tập nghiệm là: A [0; +∞) B (−∞;0) D ( 0; +∞ ) C (−∞;0] Câu 24 Bất phương trình log ( x − x − ) ≥ log 0,5 ( x − 1) + có tập nghiệm là: ) A 1 + 2; +∞ ) B 1 − 2; +∞ ( C −∞;1 +  ( D −∞;1 −  Câu 25 Nghiệm nguyên nhỏ bất phương trình log ( log x ) ≥ log ( log x ) là: A B 10 C D Câu 26 Nghiệm nguyên nhỏ bất phương trình log (1 − x ) ≤ log (1 − x ) là: A x = B x = C x = 1− D x = 1+ Câu 27 Tập nghiệm bất phương trình log ( x − x + 1) ≤ là:  3−   3+  A S 0; = ;3 ∪      3−   3+  B S  0; = ;3  ∪     Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP ✦ Tán đổ Toán Plus Chủ đề 13 Phương trình – bất phương trình logarit 3 − +  C S =  ;    D S = ∅ Câu 28 Điều kiện xác định phương trình log ( x − 5) + log ( x + 2) = là: A x ≥ B x > −2 C −2 < x < D x > Câu 29 Điều kiện xác định phương trình log( x − x + 7) + x −= log( x − 3) là: A x > + x > + C   x < − B x > Câu 30 Phương trình log x + log D x < − x + log x = có nghiệm là: B x = A x = 27 Câu 31 Phương trình ln C x = 312 D x = log C x = D x = x −1 = ln x có nghiệm là: x +8 A x = −2 x = B   x = −2 Câu 32 Phương trình log 22 x − log x + = có tập nghiệm là: A {8; 2} B {1;3} Câu 33 Tập nghiệm phương trình A {0} D {6;8} C {6; 2} log ( x + ) − =0 là: B {0; −4} D {−1;0} C {−4} Câu 34 Tập nghiệm phương trình log = log ( x − x − 1) là: x { } A + { } B + 2;1 − 1 + −  C  ;    { } D − Câu 35 Phương trình log ( 3.2 x − 1) = x + có nghiệm? A B C D Câu 36 Số nghiệm phương trình ln ( x − 6x + )= ln ( x − 3) là: A B Câu 37 Nghiệm nhỏ phương trình − log A B C 3 ( x − ) log5 x = D log ( x − ) là: C D Câu 38 Nghiệm lớn phương trình − log x + log x = − log x : A 100 B C 10 D 1000 Câu 39 Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình log ( x − x= − ) log ( x + ) Khi x1 − x2 bằng: A B Tài liệu KYS Nuôi dưỡng ước mơ C −2 D Tán đổ Toán Plus Chủ đề 13 Phương trình – bất phương trình logarit Câu 40 Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình A B Khi x1.x2 bằng: + = + log x − log x C D Câu 41 Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình log  x ( x + 3)  = Khi x1 + x2 bằng: A −3 B −2 C 17 D −3 + 17 trở thành phương trình nào? Câu 42 Nếu đặt t = log x phương trình log ( x ) − log x = A t − t − =0 B 4t − 3t − =0 C t + = t D 2t − = t Câu 43 Nếu đặt t = log x phương trình log x − 20 log x + = trở thành phương trình nào? A 9t − 20 t + = B 3t − 20t + = C 9t − 10t + =0 D 3t − 10t + = − log x ≤ Nếu đặt t = log x bất phương trình trở thành: + log x Câu 44 Cho bất phương trình A (1 − 2t ) ≤ + t B − 2t ≤ 1+ t 1 C − t ≤ (1 + t ) 2 D 2t − ≥ 1+ t Câu 45 Điều kiện xác định bất phương trình log ( x − 2) + log ( x + 2) > log x − là: A x > B x > C x > −2 D x > Câu 46 Điều kiện xác định bất phương trình log 0,5 (5x + 15) ≤ log 0,5 ( x + 6x + ) là:  x < −4 B   x > −2 A x > −2 C x > −3 D −4 < x < −2 x2 −1 Câu 47 Điều kiện xác định bất phương trình ln < là: x  −1 < x < A  x > B x > −1  x < −1 D  x > C x > x − 5log 0,2 x < −6 có tập nghiệm là: Câu 48 Bất phương trình log 0,2  1  A S =  ;   125 25  B S = ( 2;3)   C S =  0;   25  D S = ( 0;3) Câu 49 Tập nghiệm bất phương trình log ( x − x + ) + log ( x − 1) ≥ là: A S = [1;6] B S = ( 5;6] S C = ( 5; +∞ ) D S= (1; +∞ ) Câu 50 Bất phương trình log ( x − x + 1) < có tập nghiệm là: 3  B S =  −1;  2   3 A S =  0;   2 C S = ( −∞;0 ) ∪   ; +∞  2  D S = ( −∞;1) ∪   ; +∞  2  Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP ✦ Tán đổ Toán Plus Câu 51 Tập nghiệm bất phương trình log 3  A S =  −2; −  2  B S = Chủ đề 13 Phương trình – bất phương trình logarit 4x + ≤ là: x [ −2;0 )   D.= S  \  − ;0    ( −∞;2] C S = Câu 52 Nghiệm nguyên nhỏ bất phương trình log 0,2 x − log ( x − ) < log 0,2 là: A x = B x = C x = D x = Câu 53 Nghiệm nguyên lớn bất phương trình log ( 4.3x −1 ) > x − là: B x = A x = C x = D x = −1 Câu 54 Điều kiện xác định phương trình log 3log ( x − 1) − 1 = x là: A x > +1 B x ≥ C x > D x ∈ (0; +∞) \{1} ) ( ) ( Câu 55 Điều kiện xác định phương trình log x − x − log x + x − = log x − x − là: A x ≤ −1 B x ≥ C x > 0, x ≠ D x ≤ −1 x ≥ ( ) ( ) Câu 56 Nghiệm nguyên phương trình log x − x − log x + x − = log x − x − là: A x = B x = −1 C x = D x =  x3   32  Câu 57 Nếu đặt t = log x bất phương trình log 42 x − log 21   + log   < log 22−1 ( x ) trở x    thành bất phương trình nào? A t + 13t + 36 < B t − 5t + < C t − 13t + 36 < D t − 13t − 36 <  x3   32  Câu 58 Nghiệm nguyên lớn bất phương trình log 42 x − log 21   + log   < log 22−1 ( x ) x    là: A x = C x = B x = ( D x = ) Câu 59 Bất phương trình log x log ( x − 72 ) ≤ có tập nghiệm là: A S = log 73;2  ( ( B S = log 72;2  C S = log 73;2  D S = ( −∞;2] Câu 60 Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình log  x ( x − 1)  = Khi tích x1.x2 bằng: A −2 B C −1 D Câu 61 Nếu= đặt t log ( x − 1) phương trình log ( x − 1) log ( 2.5 x − ) = trở thành phương trình nào? A t + t − =0 B 2t = Tài liệu KYS Nuôi dưỡng ước mơ C t − t − =0 D t = Tán đổ Tốn Plus Chủ đề 13 Phương trình – bất phương trình logarit là: Câu 62 Số nghiệm phương trình log ( x + 12 ) log x = A B C D có tập nghiệm là: Câu 63 Phương trình log 52 (2 x − 1) − 8log x − + = A {−1; −3} B {1;3} Câu 64 Nếu đặt t = log C {3;63} D {1; 2} x −1 x −1 x +1 bất phương trình log log trở thành bất < log log x +1 x +1 x −1 phương trình nào? A t −1 < t B t − < C t −1 >0 t D t2 +1 log ( log x ) là: A 18 B 16 Câu 67 Phương trình C 15 D 17 có tích nghiệm là: + = − ln x + ln x B e A e3 C e D Câu 68 Phương trình x log9 x = x có nghiệm? A B.0 C.2 D.3 Câu 69 Nghiệm nguyên nhỏ bất phương trình log x − log x < là: B x = A x = C x = D x = C x = e D x = e Câu 70 Phương trình x ln + ln x = 98 có nghiệm là: B x = A x = e Câu 71 Bất phương trình log ( x − x − ) ≥ log 0,5 ( x − 1) + có tập nghiệm là: ) ) B S= 1 + 2; +∞ A S= 1 − 2; +∞ C S = ( −∞;1 +  Câu 72 Biết phương trình D S = ( −∞;1 −  1 − log x + = có hai nghiệm x 1, x Khẳng định sau log x đúng? 2049 A x13 + x23 = 2047 B x13 + x23 = − 2049 C x13 + x23 = − 2047 D x13 + x23 = Câu 73 Số nghiệm nguyên dương phương trình log ( x + ) =x − log ( x +1 − 3) là: A B.1 C.3 D.0 Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP ✦ Tán đổ Tốn Plus Chủ đề 13 Phương trình – bất phương trình logarit Câu 74 Tập nghiệm bất phương trình log ( log ( x − 1) ) > là:  3 B S =  0;   2  3 A S = 1;   2 3  D S =  ;  2  C S = ( 0;1) Câu 75 Tập nghiệm bất phương trình log ( x + x + 1) > log ( x + 1) là:  1 B S =  0;   2 1  A S =  ;1 2  Câu 76 Tập nghiệm bất phương trình log x (125 x ) log 25 x > ( ) A S = 1; B S = ( −1; ) + log 52 x là: (− C S = ) 5;1 Câu 77 Tích nghiệm phương trình log x.log x.log8 x.log16 x = A B Câu 78 Phương trình log   D S =  − ;0      C S =  − ;1   ( ) D S =− 5; −1 81 : 24 C D x +1 = có nghiệm ? B A D C Câu 79 Biết phương trình 4log9 x − 6.2log9 x + 2log3 27 = có hai nghiệm x 1, x Khi x 12 + x 22 : A 6642 B 82 6561 C 20 Câu 80 Tập nghiệm bất phương trình 2log2 x − 10 x  1 A S  0;  ∪ ( 2; +∞ ) =  2 C S = log x D 90 + > là: ( −2;0 ) ∪   ; +∞  2  B S = 1  D S =  −∞;  ∪ ( 2; +∞ ) 2  ( −∞;0 ) ∪   ;2 2  Câu 81 Tập nghiệm phương trình 4log2 x − x log2 = 2.3log2 x là: 4 A S =   9   1 B S = −   2 1  C S =   4 {−2} D S = Câu 82 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình log x − log ( x − ) = log m có nghiệm? A m > B m ≥ D m ≤ C m < Câu 83 Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình log ( x + x + m ) ≥ nghiệm với x ∈  ? A m ≥ B m > C m < D < m ≤ Câu 84 Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình log ( mx − x ) ≤ log vô nghiệm? A −4 ≤ m ≤ m > B   m < −4 Tài liệu KYS Nuôi dưỡng ước mơ C m < D −4 < m < Tán đổ Tốn Plus Chủ đề 13 Phương trình – bất phương trình logarit Câu 85 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình log ( mx − x ) = vô nghiệm? A m < m > C   m < −4 B −4 < m < D m > −4 Câu 86 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình log 24 x + 3log x + 2m − =0 có nghiệm phân biệt? A m < Câu 87 Tìm 13 tất B m > giá 13 trị thực C m ≤ 13 tham số D < m < để m bất 13 phương trình log (5 x − 1).log (2.5 x − 2) ≥ m có nghiệm x ≥ ? A m ≥ B m > C m ≤ D m < Câu 88 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình log x + log x + m − =0 có nghiệm? A m < B m ≤ C m ≥ D m > Câu 89 Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình log (5 − 1) ≤ m có nghiệm x x ≥ 1? A m ≥ C m ≤ B m > D m < Câu 90 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình log 32 x + log 32 x + − 2m − =0 có nghiệm thuộc đoạn 1;3  ?   A m ∈ [0; 2] C m ∈ (0; 2] B m ∈ (0; 2) D m ∈ [0; 2) Câu 91 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình log ( x − 1) log ( 2.5 x − ) = m có nghiệm x ≥ ? A m ∈ [ 2; +∞ ) B m ∈ [3; +∞ ) D m ∈ ( −∞;3] C m ∈ (−∞; 2] Câu 92 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình log 32 x − ( m + ) log x + 3m − =0 có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn x1.x2 = 27 ? A m = −2 Câu 93 Tìm tất C m = B m = −1 giá trị thực tham D m = số m để phương trình log 22 x + log 1= x − m ( log x − 3) có nghiệm thuộc [32; +∞ ) ? ( A m ∈ 1;  ) B m ∈ 1; ) C m ∈  −1; ( D m ∈ − 3;1 Câu 94 Tìm tất giá trị thực tham số m cho khoảng ( 2;3) thuộc tập nghiệm bất phương trình log ( x + 1) > log ( x + x + m ) − (1) 10 A m ∈ [ −12;13] B m ∈ [12;13] C m ∈ [ −13;12] D m ∈ [ −13; −12] Tài liệu dành riêng cho ✦ THÀNH VIÊN VIP ✦ Tán đổ Tốn Plus Câu 95 Tìm tất giá trị Chủ đề 13 Phương trình – bất phương trình logarit thực log ( x + ) ≥ log ( mx + x + m ) , ∀x ∈  B m ∈ ( −2;5] A m ∈ ( 2;5] Câu 96 Tìm tất giá trị thực tham số m tham số B m ∈ ( −2;3] bất phương trình D m ∈ [ −2;5 ) C m ∈ [ 2;5 ) m + log ( x + 1) ≥ log ( mx + x + m ) có nghiệm ∀x A m ∈ ( 2;3] để để C m ∈ [ 2;3) bất phương trình D m ∈ [ −2;3) ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A A B D A B C B D A A C B A B A B D C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A D C A C A A D A A C A B A B D B A D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A A C D B A A A B C A D C A B A C A C A 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A D C A C D A A D C B A B A D A C A A A 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 C A A D B A C B A A B C A A A A Contact us: Hotline: 099.75.76.756 Admin: fb.com/tritranbk Email: tailieukys@gmail.com Fanpage Tài liệu KYS: fb.com/tailieukys Group Gia đình Kyser: fb.com/groups/giadinhkyser Tài liệu KYS Nuôi dưỡng ước mơ 11 ...Tán đổ Tốn Plus Chủ đề 13 Phương trình – bất phương trình logarit Câu 5: Tìm nghiệm lớn phương trình log x − log x = log x − 1 B x = C x = D x = 4 Tìm mối quan hệ nghiệm phương trình (tổng, hiệu,... đổ Tốn Plus Chủ đề 13 Phương trình – bất phương trình logarit Câu 40 Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình A B Khi x1.x2 bằng: + = + log x − log x C D Câu 41 Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình log... THÀNH VIÊN VIP ✦ Tán đổ Toán Plus Câu 51 Tập nghiệm bất phương trình log 3  A S =  −2; −  2  B S = Chủ đề 13 Phương trình – bất phương trình logarit 4x + ≤ là: x [ −2;0 )   D.= S   −
- Xem thêm -

Xem thêm: phương trình bất phương trình logarit, phương trình bất phương trình logarit, B. KỸ NĂNG CƠ BẢN (tất cả đáp án là A, bạn tự giải để hiểu rõ từng dạng)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay