Giai chi tiet chuyen de toc do phan ung can bang hoa hoc LTDH 2018

7 65 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2018, 20:24

CHUYÊN ĐỀ 3: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG & CBHH 0986.616.225 GIÁO KHOA CÂU (CĐ 2008): Hằng số cân phản ứng xác định phụ thuộc vào A nhiệt độ B áp suất C chất xúc tác D nồng độ   CaO (rắn) + CO2(khí) CÂU (CĐ 2012): Cho cân hóa học : CaCO3 (rắn)   Biết phản ứng thuận phản ứng thu nhiệt Tác động sau vào hệ cân để cân cho chuyển dịch theo chiều thuận? A Giảm nhiệt độ B Tăng áp suất C Tăng nồng đột khí CO2 D Tăng nhiệt độ CÂU (ĐH B 2012): Cho phản ứng : N2(k) + 3H2(k) € 2NH3 (k); ΔH = -92 kJ Hai biện pháp làm cân chuyển dịch theo chiều thuận là: A giảm nhiệt độ giảm áp suất B tăng nhiệt độ tăng áp suất C giảm nhiệt độ tăng áp suất D tăng nhiệt độ giảm áp suất CÂU (ĐH B 2008): Cho cân hoá học:   2NH3 (k) N2 (k) + 3H2 (k)   phản ứng thuận phản ứng toả nhiệt Cân hố học khơng bị chuyển dịch A thay đổi áp suất hệ B thay đổi nồng độ N2 C thay đổi nhiệt độ D thêm chất xúc tác Fe CÂU (CĐ 2011): Cho cân hoá học : N2 (k) +3H2 (k)  ƒ 2NH3 (k) H Cân chuyển dịch theo chiều thuận khi: A tăng áp suất hệ phản ứng B tăng nhiệt độ hệ phản ứng C giảm áp suất hệ phản ứng D thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng CÂU (CĐ 2007): Cho phương trình hóa học phản ứng tổng hợp amoniac: o t C   2NH3(k) N2(k) + 3H 2(k)  xt Khi tăng nồng độ hiđro lên lần, tốc độ phản ứng thuận A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần CÂU (ĐH B 2011): Cho cân hóa học sau: D tăng lên lần   2SO3 (k) ; H < 2SO2 (k) + O2 (k)   Cho biện pháp : (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt độ, (4) dùng thêm chất xúc tác V2O5, (5) giảm nồng độ SO3, (6) giảm áp suất chung hệ phản ứng Những biện pháp làm cân chuyển dịch theo chiều thuận? A (2), (3), (4), (6) B (1), (2), (4) C (1), (2), (4), (5) D (2), (3), (5) CÂU (ĐH A 2008): Cho cân hóa học :   2SO3 (k) 2SO2 (k) + O2 (k)   phản ứng thuận phản ứng toả nhiệt Phát biểu là: A Cân chuyển dịch theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Cân chuyển dịch theo chiều thuận giảm áp suất hệ phản ứng C Cân chuyển dịch theo chiều nghịch giảm nồng độ O2 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -1Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 3: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG & CBHH 0986.616.225 D Cân chuyển dịch theo chièu nghịch giảm nồng độ SO3   2SO3 (k) Khi tăng nhiệt độ tỉ khối CÂU (ĐH A 2010): Cho cân 2SO2 (k) + O2 (k)   hỗn hợp khí so với H2 giảm Phát biểu nói cân : A Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều thuận tăng nhiệt độ B Phản ứng thuận toả nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ C Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều thuận tăng nhiệt độ D Phản ứng thuận thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ CÂU 10 (CĐ 2008): Cho cân hoá học: (2)   2NH3 (k) (1)   2HI (k) N2 (k) + 3H2 (k)  H2 (k) + I2 (k)    (4)   2SO3 (k) (3)   N2O4 (k) 2SO2 (k) + O2 (k)  2NO2 (k)    Khi thay đổi áp suất cân hóa học bị chuyển dịch là: A (1), (2), (3) B (2), (3), (4) C (1), (3), (4) CÂU 11 (CĐ 2013): Trong bình kín có hệ cân hóa học sau: D (1), (2), (4)   CO (k) + H2O (k) ∆H > CO2 (k) + H2 (k)   Xét tác động sau đến hệ cân bằng: (a) tăng nhiệt độ; (b) thêm lượng nước; (c) giảm áp suất chung hệ; (d) dùng chất xúc tác; (e) thêm lượng CO2 Trong tác động trên, tác động làm cân chuyển dịch theo chiều thuận là: A (a) (e) B (b), (c) (d) C (d) (e) D (a), (c) (e) CÂU 12 (ĐH A 2013): Cho cân hóa học sau:   2HI (k)   N2O4 (k) (a) H2 (k) + I2 (k)  (b) 2NO2 (k)      2NH3 (k) (d) 2SO2 (k) + O2 (k)    2SO3 (k) (c) 3H2 (k) + N2 (k)    Ở nhiệt độ không đổi, thay đổi áp suất chung hệ cân bằng, cân hóa học không bị chuyển dịch? A (a) B (c) C (b) D (d) CÂU 13 (ĐH A 2009): Cho cân sau bình kín:   N2O4 (k) 2NO  k    (màu nâu đỏ) (khơng màu) Biết hạ nhiệt độ bình màu nâu đỏ nhạt dần Phản ứng thuận có: A H < 0, phản ứng thu nhiệt B H > 0, phản ứng tỏa nhiệt C H > 0, phản ứng thu nhiệt D H < 0, phản ứng tỏa nhiệt CÂU 14 (CĐ 2009): Cho cân sau : o xt,t   2SO3 (k) (1) 2SO (k)  O (k)   xt,t o   2NH (k) (2) N (k)  3H (k)   o t   CO(k)  H O(k) (3) CO (k)  H (k)   o t   H (k)  I2 (k) (4) 2HI(k)   ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -2Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 3: TỐC ĐỘ PHẢN ÖÙNG & CBHH 0986.616.225 Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm cân hố học khơng bị chuyển dịch A (1) (3) B (2) (4) C (3) (4) D (1) (2) CÂU 15 (CĐ 2009): Cho cân (trong bình kín) sau :   CO (k)  H (k) CO (k)  H O (k)   H < Trong yếu tố : (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm lượng nước; (3) thêm lượng H2; (4) tăng áp suất chung hệ; (5) dùng chất xúc tác Dãy gồm yếu tố làm thay đổi cân hệ : A (1), (4), (5) B (1), (2), (4) C (1), (2), (3) D (2), (3), (4) CÂU 16 (ĐH A 2010): Xét cân bằng: N2O4 (k) € 2NO2 (k) 25 C Khi chuyển dịch sang trạng thái cân nồng độ N2O4 tăng lên lần nồng độ NO2 A tăng lần B tăng lần C tăng 4,5 lần D giảm lần CÂU 17 (ĐH A 2010): Cho cân sau (1) 2HI (k) € H2 (k) + I2 (k) ; (II) CaCO3 (r) € CaO (r) + CO2 (k) ; (III) FeO (r) + CO (k) € Fe (r) + CO2 (k) ; (IV) 2SO2 (k) + O2 (k) € 2SO3 (k) Khi giảm áp suất hệ, số cân bị chuyển dịch theo chiều nghịch A B C D   PCl3 (k) + Cl2(k)  H > CÂU 18 (CĐ 2010): Cho cân hoá học : PCl5(k)   Cân chuyển dịch theo chiều thuận A thêm PCl3 vào hệ phản ứng B tăng nhiệt độ hệ phản ứng C thêm Cl2 vào hệ phản ứng D tăng áp suất hệ phản ứng   2HI (k); CÂU 19 (CĐ 2010): Cho cân hóa học: H2 (k) + I2 (k)   H > Cân không bị dịch chuyển khi: A tăng nhiệt độ hệ B giảm nồng độ HI C tăng nồng độ H2 D giảm áp suất chung hệ CÂU 20 (ĐH B 2013): Trong bình kín có cân hóa học sau: 2NO2 (k) € N2O4 (k) Tỉ khối hỗn hợp khí bình so với H2 nhiệt độ T1 27,6 nhiệt độ T2 34,5 Biết T1 > T2 Phát biểu sau cân ? A Khi tăng nhiệt độ, áp suất chung hệ cân giảm B Khi giảm nhiệt độ, áp suất chung hệ cân tăng C Phản ứng thuận phản ứng tỏa nhiệt D Phản ứng nghịch phản ứng tỏa nhiệt BÀI TẬP TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG CÂU 21 (CĐ 2010): Cho phản ứng : Br2 + HCOOH  2HBr + CO2 Nồng độ ban đầu Br2 a mol/lít, sau 50 giây nồng độ Br2 lại 0,01 mol/lít Tốc độ trung bình phản ứng tính theo Br2 4.10-5 mol (l.s) Giá trị a A 0,018 B 0,016 C 0,012 D 0,014 HƯỚNG DẪN GIẢI ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -3Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 3: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG & CBHH Nồng độ ban đầu: Nồng độ phản ứng: 0986.616.225 Br2 + HCOOH   2HBr + CO2 a a – 0,01 [Br2 ] a  0,01 v=   4.105  a = 0,012 t 50  ĐÁP ÁN C CÂU 22 (CĐ 2012): Cho phản ứng hóa học : Br2 + HCOOH  2HBr + CO2 Lúc đầu nồng độ HCOOH 0,010 mol/l, sau 40 giây nồng độ HCOOH 0,008 mol/l Tốc độ trun g bình phản ứng khoảng thời gian sau 40 giây tính theo HCOOH A 5,0.10-5 mol/(l.s) B 2,5.10-4 mol/(l.s) C 2,0.10-4 mol/(l.s) D 2,5.10-5 mol/(l.s) HƯỚNG DẪN GIẢI 0,01-0,008 = 5,0.10-5 mol/(l.s) v 40  ĐÁP ÁN A CÂU 23 (ĐH A 2012): Xét phản ứng phân hủy N2O5 dung môi CCl4 45oC: N2O5 → N2O4 + O2 Ban đầu nồng độ N2O5 2,33M, sau 184 giây nồng độ N2O5 2,08M Tốc độ trung bình phản ứng tính theo N2O5 là: A 2,72.10−3 mol/(l.s) B 1,36.10−3 mol/(l.s) C 6,80.10−4 mol/(l.s) D 6,80.10−3 mol/(l.s) HƯỚNG DẪN GIẢI v=  CN O t  2, 08  2,33 184  1,36.10 3 mol/(l.s)  ĐÁP ÁN B CÂU 24 (ĐH B 2009): Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu 33,6 ml khí O2 (ở đktc) Tốc độ trung bình phản ứng (tính theo H2O2) 60 giây là: A 2,5.10-4 mol/(l.s) B 5,0.10-4 mol/(l.s) C 1,0.10-3 mol/(l.s) D 5,0.10-5 mol/(l.s) HƯỚNG DẪN GIẢI MnO2 2H2O2   2H2O + O2 0,003 ← 0,0015 [H2O2 pư] = 0,003:0,1 = 0,03(mol/l)  v = 0,03/60 = 5.10-4 (mol/l.s)  ĐÁP ÁN B CÂU 25 (ĐH B 2013): Cho phương trình hóa học phản ứng: X + 2Y → Z + T Ở thời điểm ban đầu, nồng độ chất X 0,01 mol/l Sau 20 giây, nồng độ chất X 0,008 mol/l Tốc độ trung bình phản ứng tính theo chất X khoảng thời gian A 4,0.10−4 mol/(l.s) B 1,0.10−4 mol/(l.s) C 7,5.10−4 mol/(l.s) D 5,0.10−4 mol/(l.s) ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -4Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 3: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG & CBHH 0986.616.225 HƯỚNG DẪN GIẢI [X] 0, 01  0,008 v   1, 0.104 mol/(l.s) t 20  ĐÁP ÁN B BÀI TẬP CÂN BẰNG HÓA HỌC CÂU 26 (CĐ 2011): Cho phản ứng: H2 (k) + I2 (k) ƒ 2HI (k) Ở nhiệt độ 4300C, số cân KC phản ứng 53,96 Đun nóng bình kín dung tích khơng đổi 10 lít chứa 4,0 gam H2 406,4 gam I2 Khi hệ phản ứng đạt trạng thái cân 4300C, nồng độ HI là: A 0,275M B 0,320M C 0,225M D 0,151M HƯỚNG DẪN GIẢI Ban đầu: Pư: Cân bằng: KC =   2HI (k) H2 (k) + I2 (k)   0,2 0,16 x x 2x 0,2-x 0,16 – x 2x (2x)  53,96  x = 0,1375  [HI] = 2.0,1375 = 0,275 M (0,  x)(0,16  x)  ĐÁP ÁN A CÂU 27 (ĐH B 2011): Cho 5,6 gam CO 5,4 gam H2O vào bình kín dung tích khơng đổi 10 lít Nung nóng bình thời gian 8300C để hệ đạt đến trạng thái cân bằng: CO (k) + H2O (k) ‡ˆ ˆˆ †ˆ CO2 (k) + H2 (k) (hằng số cân Kc = 1) Nồng độ cân CO, H2O A 0,018M 0,008 M B 0,012M 0,024M C 0,08M 0,18M D 0,008M 0,018M HƯỚNG DẪN GIẢI [CO] = 0,02 – 0,012 = 0,008 M [H2O] = 0,03 – 0,012 = 0,018 M  ĐÁP ÁN D ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -5Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 3: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG & CBHH 0986.616.225 CÂU 28 (ĐH A 2009): Một bình phản ứng có dung tích khơng đổi, chứa hỗn hợp khí N2 H2 với nồng độ tương ứng 0,3 M 0,7 M Sau phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân t0C, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu Hằng số cân KC t0C phản ứng có giá trị A 2,500 B 0,609 C 0,500 D 3,125 HƯỚNG DẪN GIẢI Gọi nồng độ N2 phản ứng x   2NH3 N + 3H   Trước pư Pư 0,3 x Cb 0,3-x Theo giả thiết: VH2 = 0,7 - 3x = 0,7 3x 2x 0,7-3x 2x  n = 1-2x (mol) (1  x )  x = 0,1(M) 0,22  3,125 0,2*0,43  ĐÁP ÁN D KC = CÂU 29 (CĐ 2009): Cho cân sau :   2HI (k) (1) H (k)  I2 (k)   1   HI (k) (2) H (k)  I (k)   2   H (k)  I (k) (3) HI (k)   2   H (k)  I2 (k) (4) 2HI (k)     2HI (k) (5) H (k)  I (r)   Ở nhiệt độ xác định, KC cân (1) 64 KC 0,125 cân A (5) B (2) C (3) D (4) HƯỚNG DẪN GIẢI  ĐÁP ÁN C ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -6Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ 3: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG & CBHH 0986.616.225 CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN! Trong q trình học, em có thắc mắc nội dung Hóa học 10,11,12 & LTĐH phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm, em mạnh dạn trao đổi trực tiếp với Thầy Thầy giúp em hiểu rõ vấn đề mà em chưa nắm vững, giúp em thêm u thích mơn Hóa học Rất mong quan tâm đóng góp ý kiến tất quý Thầy (Cô), học sinh quan tâm đến Hóa học ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) SĐT : 0986.616.225 (ngồi hành chính) Email : vanlongtdm@hoahoc.edu.vn HOẶC vanlongtdm@gmail.com Website : www.hoahoc.edu.vn HOẶC www.daihocthudaumot.edu.vn MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA THẦY VẠN LONG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Đà ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ HĨA HỌC & ỨNG DỤNG CỦA HỘI HĨA HỌC VIỆT NAM Vận dụng định luật bảo toàn điện tích để giải nhanh số tốn hóa học dạng trắc nghiệm (Tạp chí Hóa học Ứng dụng số 12(84)/2008) Phương pháp xác định nhanh sản phẩm phản ứng hợp chất photpho (Tạp chí Hóa học Ứng dụng số 6(90)/2009) Phương pháp giải nhanh toán hỗn hợp kim loại Al/Zn Na/Ba tác dụng với nước (Tạp chí Hóa học Ứng dụng số 12(96)/2009) Phương pháp tính nhanh hiệu suất phản ứng crackinh (Tạp chí Hóa học Ứng dụng số 18(102)/2009) Phương pháp tìm nhanh CTPT FexOy (Tạp chí Hóa học Ứng dụng số 1(109)/2010) Nhiều viết CHUYÊN ĐỀ, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI GIẢI CHI TIẾT tất đề tuyển sinh ĐH – CĐ mơn Hóa học năm ( 2007-2013), Được đăng tải WEBSITE: www.hoahoc.edu.vn HOẶC www.daihocthudaumot.edu.vn ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -7Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com ... SĐT : 0986.616.225 (ngồi hành chính) Email : vanlongtdm@hoahoc.edu.vn HOẶC vanlongtdm@gmail.com Website : www.hoahoc.edu.vn HOẶC www.daihocthudaumot.edu.vn MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA THẦY VẠN LONG VỀ... CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI GIẢI CHI TIẾT tất đề tuyển sinh ĐH – CĐ mơn Hóa học năm ( 2007-2013), Được đăng tải WEBSITE: www.hoahoc.edu.vn HOẶC www.daihocthudaumot.edu.vn ThS LƯU HUỲNH VẠN... cân dịch chuyển theo chi u thuận tăng nhiệt độ B Phản ứng thuận toả nhiệt, cân dịch chuyển theo chi u nghịch tăng nhiệt độ C Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chi u thuận tăng nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai chi tiet chuyen de toc do phan ung can bang hoa hoc LTDH 2018 , Giai chi tiet chuyen de toc do phan ung can bang hoa hoc LTDH 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay