Cac de luyen thi

9 42 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2018, 19:55

ĐỀ THI THỬ LẦN Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở (X) thấy thể tích O cần đốt gấp 1,25 thể tích CO2 tạo Số lượng công thức cấu tạo X là: A B C D Câu 2: Lấy 7,8 gam kali tác dụng hoàn toàn với nước thu V lít khí (đktc) Giá trị V là: A 2,24 lít B 1,12 lít C 0,56 lít D 4,48 lít Câu 3: Chất sau khơng có phản ứng thủy phân ? A Gly-Ala B Saccarozơ C Tristearin D Fructozơ Câu 4: Cho m gam fructozơ tác dụng với H (xúc tác Ni, t , hiệu suất 80%) thu 36,4 gam sobitol Giá trị m là: A 45,0 B 36,0 C 45,5 D 40,5 Câu 5: Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch X vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu dung dịch X Kết luận sau ? A Sục CO2 dư vào dung dịch X thu a mol kết tủa B Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO C Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X thu 2a/3 mol kết tủa D Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ Câu 6: Nước thải công nghiệp thường chứa ion kim loại nặng Hg 2+, Pb2+, Fe3+ Để xử lí sơ nước thải trên, làm giảm nồng độ ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất sau ? A Ca(OH)2 B NaCl C HCl D KOH Câu 7: Những vật nhôm ngày tiếp xúc với H2O dù nhiệt độ cao khơng phản ứng với H2O bề mặt vật có lớp màng: A Al2O3 mỏng bền khơng cho H2O khí thấm qua B Al(OH)3 không tan nước ngăn cản không cho Al tiếp xúc với H2O khí C Hỗn hợp Al2O3 Al(OH)3 bảo vệ Al D Al tinh thể bị thụ động với khí H2O Câu 8: Thành phần quặng Mandehit là: A FeCO3 B Fe2O3 C FeS2 D Fe3O4 Câu 9: Chất sau phản ứng với Cu(OH) / NaOH tạo dung dịch màu tím ? A Anbumin B Glucozơ C Glyxyl alanin D Axit axetic Câu 10: Phát biểu sau sai? A Hàm lượng cacbon thép cao gang B Sắt kim loại màu trắng xám, dẫn nhiệt tốt C Quặng pirit sắt có thành phần FeS D Sắt(III) hiđroxit chất rắn, màu nâu đỏ, không tan nước Câu 11: Polime X chất rắn suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên dùng chế tạo thủy tinh hữu plexiglas Monome tạo thành X : A CH2=C(CH3)COOCH3 B CH2=CH-CN C CH2=CH-Cl D H2N-(CH2)6-COOH Câu 12: Amin sau tồn trạng thái khí điều kiện thường ? A anilin B iso propyl amin C butyl amin D trimetyl amin Câu 13: Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại khí CO (dư) theo sơ đồ hình vẽ: Trang Oxit X là: A Al2O3 B K2O C CuO D MgO Câu 14: Oxit nhơm khơng có tính chất ứng dụng sau đây? A Dễ tan nước B Có nhiệt độ nóng chảy cao C Là oxit lưỡng tính D Dùng để điều chế nhôm Câu 15: Cho phản ứng sau: (1) Cu + H2SO4 đặc, nguội (5) Cu + HNO3 đặc, nguội (2) Cu(OH)2 + glucozơ (6) axit axetic + NaOH (3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH) 2/NaOH (7) AgNO3 + FeCl3 (4) Cu(NO3)2 + FeCl2 + HCl (8) Al + Cr2(SO4)3 Số phản ứng xảy điều kiện thường ? A B C D Câu 16: Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu hỗn hợp rắn X Cho X vào nước, thu dung dịch Y Biết phản ứng xảy hoàn toàn Dung dịch Y không tác dụng với chất sau ? A AgNO3 B Cu C NaOH D Cl2 + 2+ 2+ 3+ Câu 17: Trong ion sau: Ag , Cu Fe Au Ion có tính oxi hóa mạnh A Ag+ B Cu2+ C Fe2+ D Au3+ Câu 18: Phản ứng sau sai ? A Cu + 4HNO3 đặc nguội → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O B 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 C 3Zn + 2CrCl3 → 2Cr + 3ZnCl2 D CuO + 2HCl → CuCl + H2O Câu 19: Cho kim loại : Al, Cu, Au, Ag Kim loại dẫn điện tốt kim loại : A Ag B Cu C Al D Au Câu 20: Chất sau trạng thái rắn điều kiện thường ? A Glyxin B Triolein C Etyl aminoaxetat D Anilin Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn a mol peptit X tạo thành từ aminoaxit no mạch hở (chỉ có nhóm – COOH nhóm –NH2) thu b mol CO2; c mol H2O d mol N2 Biết b – c = a Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol X dung dịch NaOH (lấy dư gấp đôi so với lượng cần thiết) cô cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn có khối lượng tăng m gam so với peptit ban đầu Giá trị m A 60,4 B 76,4 C 30,2 D 38,2 Câu 22: Để thu kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, dùng kim loại sau đây? A Ca B Na C Ag D Fe Câu 23: Thực thí nghiệm sau: (1) Nung hỗn hợp gồm Fe NaNO3 khí trơ (2) Cho luồng khí H2 qua bột CuO nung nóng (3) Đốt dây Al bình kín chứa đầy khí O2 (4) Nhúng dây Ag vào dung dịch HNO3 loãng (5) Nung hỗn hợp bột gồm CuO Al khí trơ Số thí nghiệm xảy phản ứng oxi hóa kim loại A B C D Câu 24: Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala dung dịch NaOH dư thu m gam muối Giá trị m : A 20,8 B 18,6 C 22,6 D 20,6 Câu 25: Người hút thuốc nhiều thường mắc bệnh nguy hiểm đường hô hấp Chất gây hại chủ yếu có thuốc : A Mophin B Heroin C Cafein D Nicotin Câu 26: Tính chất lipit liệt kê sau: (1) Chất lỏng Trang (2) Chất rắn (3) Nhẹ nước (4) Tan nước (5) Tan xăng (6) Dễ bị thủy phân môi trường kiềm axit (7) Tác dụng với kim loại kiềm giải phóng H (8) Dễ cộng H vào gốc axit Số tính chất với loại lipit A B C D Câu 27: Cho 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến phản ứng xảy hồn tồn thu 4,48 lít khí H 2(đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m : A 25,4 gam B 31,8 gam C 24,7 gam D 21,7 gam Câu 28: Phương trình hóa học sau sai? t0 A 2Cr + 3H2SO4 (loãng) → Cr2(SO4)3 + 3H2 B 2Cr + 3Cl2 → 2CrCl3 t C Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O D Cr2O3 + 2NaOH (đặc) → 2NaCrO2 + H2O Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ saccarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc) thu 1,8 gam H 2O Giá trị m A 6,20 B 5,25 C 3,60 D 3,15 Câu 30: Benzyl axetat este có mùi thơm hòa nhài Cơng thức cấu tạo benzyl axetat A CH3COOC6H5 B CH3COOCH2C6H5 C C6H5CH2COOCH3 D C6H5COOCH3 Câu 31: Điện phân lượng dư dung dịch MgCl (điện cực trơ, có màng ngăn xốp bao điện cực) với cường độ dòng điện 2,68A Sau dừng điện phân khối lượng dung dịch giảm m gam, giả thiết nước không bay hơi, chất tách khan Giá trị m : A 8,7 B 18,9 C 7,3 D 13,1 Câu 32: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Na Ba vào nước thu dung dịch X Sục khí CO2 vào dung dịch X Kết thí nghiệm biểu diễn theo đồ thị sau: 0,5 0,4a a 2a x Giá trị m x : A 228,75 3,0 B 228,75 3,25 C 200 2,75 D 200,0 3,25 Câu 33: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp x chứa Mg, MgCO3 FeCO3 vào dung dịch HCl, thu hỗn hợp khí Y dung dịch Z chứa ba chất tan có nồng độ mol Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X vào 300ml dung dịch HNO3 3,4M đun nóng, kết thúc phản ứng thu dung dịch E 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí F gồm hai khí có tỉ khối so với H2 22 Cô cạn cẩn thận dung dịch E thu nước ( 2m + 17,8 ) gam muối khan Biết E không chứa ion Fe2+ Giá trị m : A 27 B 24 C 26 D 25 Câu 34: Cho m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,03 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Q gồm muối Gly, Ala Val Đốt cháy hoàn toàn Q lượng oxi vừa đủ, thu lấy tồn khí đem hấp thụ vào bình đựng nước vơi dư, thấy khối lượng tăng 13,23 gam có 0,84 lít khí(đktc) Giá trị m gần vơi giá trị sau ? Trang A 6,0 B 6,9 C 7,0 D 6,08 Câu 35: Hợp chất hữu X mạch hở có cơng thức phân tử C 4H6O4 Biết đun X với dung dịch bazo tạo hai muối ancol no đơn chức mạch hở Cho 17,7 gam X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng chất rắn khan : A 28,9 gam B 24,1 gam C 24,4 gam D 24,9 gam Câu 36: Cho lên men 45 gam glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80%, thu V lít CO2 (đktc) Giá trị V : A 11,20 B 5,60 C 8,96 D 4,48 Câu 37: X gồm hai α – aminoaxxit no, hở (chứa nhóm -NH 2, nhóm –COOH) Y Z (Biết MZ = 1,56MY) Cho a gam X tác dụng 40,15 gam dung dịch HCl 20% thu dung dịch A Để tác dụng hết chất dung dịch A cần 140 ml dung dịch KOH 3M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn a gam X thu sản phẩm cháy gồm CO 2, H2O, N2 dẫn qua bình đựng dung dịch Ca(OH) dư thấy khối lượng bình tăng 32,8 gam Phân tử khối Z : A 117 B 139 C 147 D 123 Câu 38: Cho 8,28 gam chất hữu A chứa C, H, O (có CTPT trùng CTĐG) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau chưng khơ, phần thu có nước, phần chất rắn khan khối lượng 13,32 gam Nung lượng chất rắn oxi dư, sau phản ứng hoàn toàn thu 9,54 gam Na 2CO3; 14,52 gam CO2 2,7 gam nước Cho phần chất rắn vào dung dịch H 2SO4 loãng dư thu hai chất hữu X, Y (biết MX < MY).Số nguyên tử hiđro có Y : A B C 10 D Câu 39: Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe 3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch H 2SO4 loãng, sau phản ứng xảy hồn tồn thu 111,46 gam sunfat trung hòa 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí khơng màu, tỉ khối X so với H2 3,8 (biết có khí khơng màu hóa nâu ngồi khơng khí).Phần trăm khối lượng Mg R gần với giá trị sau ? A 31,28 B 10,8 C 28,15 D 25,51 Câu 40: Cho 26 gam hỗn hợp chất rắn A gồm Ca, MgO, Na2O tác dụng hết với dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu dung dịch A có 23,4 gam NaCl Giá trị V là: A.0,09 B 1,20 C 0,72 D 1,08 HẾT Trang PHÂN TÍCH –HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Chọn A 3n − O  → nCO + nH 2O mol : (1,5n – 1) n với n O = 1, 25n CO → 1,5n − = 1, 25n → n = Vậy X C4H8O2 có đồng phân cấu tạo là: HCOOCH 2CH 2CH ; HCOOCH(CH )CH ; CH 3COOCH 2CH ; CH 3CH 2COOCH Câu 2: Chọn A nK = 0,1 mol ⇒ VH = 2, 24 (l) - Ta có : n H = Câu 3: Chọn D - Phản ứng : C n H 2n O + + H A H2NCH2CONHCH(CH3)COOH + H2O → H2NCH2COOH + H2NCH(CH3)COOH + H C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ) B Saccarozơ: C12H22O11 + H 2O → H+ → C17 H 35COOH + C 3H (OH) C Tristerin: (C17 H 35COO) C3H + H 2O ¬  o t D Fructozơ khơng tham gia phản ứng thủy phân Câu 4: Chọn A m sobitol = 45 (g) - Ta có : m C6H12O6 = 180 182 h% Câu 5: Chọn A - Phản ứng : 2Al + 2NaOH + 2H2O  → 2NaAlO2 + 3H2 mol : a 2a → a (NaOH dư) - Dung dịch X thu gồm: NaAlO (a mol) NaOH dư (a mol) CO + NaAlO + 2H 2O  → Al(OH) + NaHCO A Đúng, Sục CO2 dư vào dung dịch X thì: a mol → a mol CO + NaOH  → NaHCO B Sai, Trong dung dịch X có NaOH dư phản ứng với dung dịch CuSO : CuSO4 + NaOH  → Cu(OH)2 + Na2SO4 C Sai, Khi thêm 2a mol HCl vào dung dịch X : HCl + NaOH  HCl + NaAlO2 + H2O  → NaCl + H2O → Al(OH)3 + NaCl mol: a ←a a a → a - Phản ứng xảy vừa đủ có a mol kết tủa Al(OH) D Sai, Dung dịch X có NaOH dư nên làm quỳ tím chuyển sang màu xanh Câu 6: Chọn A - Để xử lí nước thải có chứa ion kim loại nặng Hg 2+, Pb2+, Fe3+, người ta sử dụng dung dịch kiềm, phản ứng xảy hình thành kết tủa hiđroxit kim loại nặng, từ ta lọc bỏ kết tủa - Lý sử dụng Ca(OH) mà không sử dụng KOH NaOH Ca(OH) giá thành rẻ (mua CaO ngồi thị trường sau cho tác dụng với H 2O thu Ca(OH)2), dễ sử dụng phổ biến so với KOH (NaOH) Câu 7: A Câu 8: Chọn D Trang - Quặng sắt quan trọng : quặng hematit đỏ (Fe 2O3 khan), quặng hematit nâu (Fe 2O3.nH2O), quặng manhetit (Fe3O4), quặng xiđerit (FeCO3), quặng pirit sắt (FeS2) Câu 9: Chọn A - Khi cho anbumin (protein có lòng trắng trứng) phản ứng với Cu(OH) tạo dung dịch màu tím Câu 10: Chọn A Câu 11: Chọn A - Poli(metyl metacrylat): Trùng hợp metyl metacrylat: Câu 12: Chọn D - Metyl-, đimetyl-, trimetyl- etylamin chất khí điều kiện thường Câu 13: Chọn C Câu 14: Chọn A Câu 15: Chọn C - Các phản ứng xảy ra: (1) Cu + 2H2SO4 đặc, nguội  → CuSO4 + SO2 + 2H2O (5) Cu + 4HNO3 đặc, nguội  → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (2) Cu(OH)2 + 2C6H12O6  → (C6H11O6)2Cu + 2H2O (6) CH3COOH + NaOH  → CH3COONa + H2O (3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH) 2/NaOH : tạo phức màu tím (7) 3AgNO3 + FeCl3  → 3AgCl↓ + Fe(NO3)3 3+ (4) 3Fe2+ + 4H+ + NO 3−  → 3Fe + NO + 2H2O (8) 2Al + Cr2(SO4)3  → Al2(SO4)3 + 2Cr Vậy phản ứng xảy điều kiện thường + Ban đầu: 2Fe + 3Cl  → 2FeCl a a → + Sau cho nước vào rắn X: 2a ⇒ Hỗn hợp rắn X gồm: FeCl3: Fe+ 2FeCl  → 3FeCl a 2a → a 2a a mol Fe dư: mol 3 ⇒Phản ứng vừa đủ nên dd Y chứa FeCl2 - Đem dung dịch Y tác dụng với chất sau: • FeCl2 + 3AgNO3  → Fe(NO3)3 + 2AgCl↓trắng + Ag • FeCl2 + 2NaOH  → Fe(OH)2↓trắng xanh + 2NaCl • 2FeCl2 + Cl2  → 2FeCl3 • Cu + FeCl2: không phản ứng Câu 17: Chọn D Câu 18: Chọn C Câu 19: Chọn A - Dãy xếp tính dẫn điện giảm dần : Ag > Cu > Au > Al Câu 20: Chọn A - Triolein, Etyl aminoaxetat, Anilin trạng thái lỏng Glyxin trạng thái rắn Câu 21: Chọn A b–c=a Trang Aa : CnH2n+1O2N  X : CxnH2nx-x+2Ox+1Nx  xn - 2nx − x + =  x =  tetrapeptit X + 4NaOH = muối + H2O nNaOH = 0,2.4.2 = 1,6, nH2O = 0,2 m tăng = mNaOH – mH2O = 1,6.40 – 0,2.18 = 60,4(g) Chọn A Câu 22: Chọn D Câu 23: Chọn B Câu 24: Chọn A t - Phản ứng : Gly − Ala+ 2NaOH  → GlyNa + AlaNa + H 2O ⇒ mmuèi = 97nGlyNa + 111nAlaNa = 20,8(g) Câu 25: Chọn D Câu 26: Chọn B Các tính chất với loại lipit là: (3); (5); (6) Đáp án B Câu 27: Chọn A BT:e  → nFe = nH2 = 0,2mol ⇒ mFeCl2 = 127nFe = 25,4(g) Câu 28: Chọn A Câu 29: Chọn D - Khi đốt cháy hỗn hợp cacbohidrat ta có : n O2 = n CO2 = 0,1125 mol BTKL → m A = 44n CO2 + m H 2O − 32n O = 3,15(g) Câu 30: Chọn B Câu 31: Chọn D đpdd - Phản ứng : MgCl2 + 2H2O  → Mg(OH)2 + H2 + Cl2 It n = 0,2mol ⇒ nMgCl = nCl = nH2 = e trao ®ỉi = 0,2mol - Ta có : ne trao ®ỉi = 96500 ⇒ mdung dịch giảm = 58nMg(OH)2 + 2nH2 + 71nCl = 13,1(g) Câu 32: Chọn D • Thứ tự xảy phản ứng: Ba(OH)2 + CO2  (1) → BaCO3 + H2O mol : a → a → a 2NaOH + CO2  (2) → Na2CO3 + H2O mol : b → 0,5b → 0,5b Na2CO3 + CO2 + H2O  (3) → 2NaHCO3 mol : 0,5b → 0,5b BaCO3 + CO2 + H2O  (4) → Ba(HCO3 )2 mol : a → a - Lượng kết tủa tăng dần đến cực đại a mol ứng với phản ứng (1), phản ứng cần a mol CO Lượng kết tủa không thay đổi thời gian ứng với phản ứng (2) (3), phản ứng cần b mol CO Sau lượng kết tủa tan dần đến hết ứng với phản ứng (4), lượng CO2 cần dùng phản ứng a mol • Phân tích đồ thị sau: Trang - Tại vị trí kết tủa cực đại: n Ba(OH) = n BaCO3 = n CO = 0, 4a = 0,5 mol ⇒ a = 1, 25 mol - Xét đoạn số mol CO2 từ a đến 2a ta có: n CO = n NaOH = a = 1, 25 mol ⇒ m = 23n Na + 137n Ba = 200 (g) - Tại vị trí số mol CO2 x mol thì: n BaCO3 = n OH − − n CO ⇒ n CO = x = (2n Ba(OH) + n NaOH ) − n BaCO = 3, 25 mol Câu 33: Đáp án A Phương pháp : Bảo toàn nguyên tố M Khi = 44g Trong chắn có CO ( M = 44 ) ⇒ Khi lại N2O (M = 44) Xét sơ đồ sau: Fe3+ : x  2+ Mg : x  −  n Mg = n Fe = x 1,02( mol )  NO3 : 5x  →  HNO3  NH NO  n O = n CO2 = y  CO : y   N 2O : ( 0, 25 − y ) 1, 02 − 2.(0, 25 − y) − 5x Bảo toàn N: n NH NO3 = n = 2n + 10N + 10N Ta có: HNO3 O N 2O NH NO3 ⇒ 1, 02 = 2y − 25x + 5.1(1) Mặt khác : m muoái − m X = m + 17,8 ⇒ 30x − 40y = −3(2) Từ (1) (2) ⇒ x = 0,18; y = 0, 21mol ⇒ m = 27g Câu 34: Chọn D - Quy đổi hỗn hợp M thành C2H3ON (a mol), - CH2 (b mol) H2O (c mol) - Hỗn hợp Q thu (đã quy đổi) gồm C 2H4ONa (a mol) –CH (b mol) Khi đốt Q ta : nC2H3ON = 2nN2 a = 0,075 a = 0,075    → c = 0,03 ⇒ c = 0,03 nH2O = nM 44n + 18n 44(1,5a+ b) + 18(2a+ b) = 13,23 b = 0,09 CO2 H 2O = mdd tăng    Vậy mM = 57nC2H3ON + 14n−CH2 + 18nH2O = 6,075(g) Câu 35: Chọn A t0 aOH → HCOONa + HO − CH − COONa + CH3OH - Phản ứng : HCOO − CH − COOCH3+  N 0,4mol 0,15mol 0,15mol BTKL → mr¾n khan = mX + 40nNaOH − 32nCH3OH = 28,9(g) Câu 36: Chọn C lªn men → 2C2H 5OH + - Phản ứng : C6H12O6  H = 80% 0,25mol 2CO2 0,25.2.0,8mol ⇒ VCO2 = 8,96(l) Câu 37: Chọn A - Khi cho X tác dụng với 0,22 mol HCl đem dung dịch thu tác dụng với 0,42 mol thi : nA = nKOH − nHCl = 0,42 − 0,22 = 0,2mol Trang O2 nCO2 + (n + 0,5)H 2O - Đặt CTTQ X C nH2n+1O2N , đốt X : C nH2n+1O2N → → 0,2mol 0,2n 0,2(n+ 0,5) - Theo đề ta có : 44nCO2 + 18nH2O = mdd tăng 44.0,2n + 18(n + 0,5) = 32,8 ⇒ n = 2,5 Vậy X có chứa NH 2CH 2COOH (Y) ⇒ M Z = 1,56M Y = 117 Câu 38: Chọn A - Khi cho 8,28 gam A tác dụng với NaOH : m + 40nNaOH mrắn khan BTKL nH2O(sp tác dơng ví i NaOH) = X = 0,12mol (ví i nNaOH = 2nNa2CO3 = 0,18mol) 18 - Khi đốt hỗn hợp rắn khan : BT:H  → nH(trong X) = nH2O(sp cháy) + nH 2O(sp phản ứng vớ i NaOH) − nNaOH = 0,36mol m − 12nC − nH BT:C  → nC(trongX ) = nCO2 + nNa2CO3 = 0,42mol ⇒ nO(trongX ) = X = 0,18mol 16 → nC : nH : nO = 7:6:3 , theo đề A có CTPT trùng với CTĐG A nên CTPT A C7H6O3 nX 0,06 nX = = vµ = - Nhận thấy nNaOH 0,18 nH2O(s¶n phÈm ph¶n øng ví i NaOH) - Từ kiện ta suy CTCT A : HCOOC6H − OH t - Phương trình phản ứng: HCOOC6H 4OH(A) + 3NaOH  → HCOONa + C6H 4(ONa)2 + 2H 2O - Cho hỗn hợp rắn qua H 2SO4 dư thu HCOOH (X) C6H4(OH)2 (Y) Vậy số nguyên tử H Y Câu 39: Chọn C - Hỗn hợp khí X gồm 0,2 mol H2 0,05 mol NO m + 98nH2SO4 − mmuèi − mX BTKL  → nH2O = R = 0,57mol 18 - Xét hỗn dung dịch muối hỗn hợp R có : n + + nNO 2n − 2nH2 − 2nH2O BT:H  → nNH 4+ = H2SO4 = 0,05mol ⇒ nFe(NO3)2 = NH = 0,05mol nO(trong oxit) 2nH2SO4 − 2nH2 − 4nNO − 10nNH4+ ⇒ nFe3O4 = = = 0,08mol 4.2 m − 232nFe3O4 − 180nFe(NO3)2 ⇒ %mMg = R 100 = 28,15 mR Câu 40: Chọn D m − 62nNa2O n BT:Na  → nNa2O = NaCl = 0,2mol ⇒ nCa + nMgO = A = 0,34mol 40 1,08 = 1,08(l) - Cho A tác dụng với HCl : nHCl = 2(nNa2O + nCa + nMgO ) = 1,08mol ⇒ VHCl = Trang ... N2 Biết b – c = a Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol X dung dịch NaOH (lấy dư gấp đôi so với lượng cần thi t) cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn có khối lượng tăng m gam so với peptit ban đầu Giá... điện cực) với cường độ dòng điện 2,68A Sau dừng điện phân khối lượng dung dịch giảm m gam, giả thi t nước không bay hơi, chất tách khan Giá trị m : A 8,7 B 18,9 C 7,3 D 13,1 Câu 32: Hòa tan m... = nH2 = 0,2mol ⇒ mFeCl2 = 127nFe = 25,4(g) Câu 28: Chọn A Câu 29: Chọn D - Khi đốt cháy hỗn hợp cacbohidrat ta ln có : n O2 = n CO2 = 0,1125 mol BTKL → m A = 44n CO2 + m H 2O − 32n O = 3,15(g)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac de luyen thi , Cac de luyen thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay