De thi thu THPT QG 2018

9 32 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2018, 19:47

Trường THPT Đặng Thai Mai ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA GIA NĂM 2018 – LẦN Mơn: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút (Đề thi gồm 40 câu) Mã đề: 485 Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14 ; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27 ; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137 Họ tên thí sinh:…………………………………… ….Số báo danh:……………….Phòng thi:……… Câu 1: Oxi hóa hồn tồn m gam kim loại X cần vừa đủ 0,25m gam khí O2 X kim loại sau đây? A Ca B Al C Cu D Fe Câu 2: Cho Mg vào dung dịch AlCl 3, NaCl, FeCl2, CuCl2 Có dung dịch phản ứng với Mg(bỏ qua phản ứng với nước)? A B C D Câu 3: Hoà tan 4,7 gam K2O vào 195,3 gam nước Nồng độ phần trăm dung dịch thu A 2,6% B 6,2% C 2,8% D 8,2% Câu 4: Trong công nghiệp, kim loại nhôm điều chế phương pháp A nhiệt luyện B thủy luyện C điện phân dung dịch D điện phân nóng chảy Câu 5: Ơ nhiễm khơng khí tạo mưa axit, gây tác hại lớn với mơi trường Hai khí sau nguyên nhân gây mưa axit? A H2S N2 B CO2 O2 C NH3 HCl D SO2 NO2 Câu 6: Fructozơ không phản ứng với chất chất sau đây? A Dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng B H2 có Ni xúc tác, đun nóng C Nước brom D Cu(OH)2 Câu 7: Etyl axetat có cơng thức cấu tạo A CH3COOCH2CH3 B CH3COOCH3 C HCOOCH2CH3 D HCOOCH3 Câu 8: Hòa tan hồn toàn m gam hỗn hợp X chứa FeO, Fe 2O3 Fe3O4 cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 0,82 mol HCl thu dung dịch Y có chứa 32,5 gam FeCl3 Giá trị m A 21,09 B 22,45 C 26,92 D 23,92 Câu 9: Cho Cu tác dụng với dung dịch HNO lỗng thu khí X khơng màu, bị hóa nâu khơng khí Khí X A N2 B NO2 C N2O D NO Câu 10: Cho 1,5g hỗn hợp X gồm Al, Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu 1,68 lít khí H2(đktc) Khối lượng Al hỗn hợp A 0,90 gam B 0,60 gam C 0,42 gam D 0,48 gam Câu 11: Phương trình hóa học sau sai? t0 A Cr2O3 + 2Al �� B Fe3O4 + 8HI �� � 3FeI2 + I2 + 4H2O � Al2O3 + 2Cr C FeCl3 + 3AgNO3 �� � Fe(NO3)3 + 3AgCl � D 2FeCl3 + 3H2S �� � 2FeS �+ S �+ 6HCl Câu 12: Dung dịch sau có mơi trường axit? A Dung dịch NaHSO4 B Dung dịch NaCl C Dung dịch KOH D Dung dịch Ca(OH)2 Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl metacrylat, axit oleic cần vừa đủ V lít O2(đktc), hấp thụ tồn sản phẩm vào nước vơi dư Sau phản ứng hoàn toàn, thu 30 gam kết tủa Giá trị V A 8,400 B 8,736 C 7,920 D 13,440 Câu 14: Cho sơ đồ phản ứng sau:  Cl2 +dung d� ch KOH d� +dung d� ch H2SO4 lo� ng t0 dung d� ch HCl,t0 (NH4)2Cr2O7 �� Y �������� T � Z �������� � X ������ Trong X, Y, Z, T hợp chất khác crom Chất T A K2Cr2O7 B K2CrO4 C Cr2(SO4)3 D CrSO4 Câu 15: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch chứa chất tan X Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch suốt Chất tan X A Fe(NO3)3 B Al2(SO4)3 C Ca(HCO3)2 D MgSO4 Câu 16: Cho nhận xét sau: Mã đề 485-trang 1/4 (a) Phenol (C6H5OH) anilin phản ứng với nước brom tạo kết tủa (b) Anđehit phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to) tạo ancol bậc (c) Axit fomic tác dụng với dung dịch KHCO3 tạo CO2 (d) Etylen glicol, axit axetic glucozơ hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường (e) Các ankin làm màu nước brom tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3 (g) Lưu huỳnh, photpho ancol etylic bốc cháy tiếp xúc với CrO3 Số nhận xét A B C D Câu 17 Trong hợp chất hữu cơ, thiết phải có nguyên tố sau đây? A Hidro B Nitơ C Oxi D Cacbon Câu 18: Chất sau vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH? A CH3COOH B H2N-CH2-COOH C C2H5NH2 D ClH3N-CH2-COOH Câu 19: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X Hình vẽ minh họa phản ứng sau đây? t o NaCl + NH3 + H2O A NH4Cl + NaOH �� � o t B NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc) �� � NaHSO4 + HCl o H 2SO đ, t C C2H5OH ����� � C2H4 + H2O o CaO,t D CH3COONa (r) + NaOH (r) ��� � Na2CO3 + CH4 Câu 20: Nhận định sau đúng? A Dùng nước Br2 phân biệt metyl fomat vinyl axetat B Este C2H4O2 khơng có khả tham gia phản ứng tráng bạc C C2H6O có số đồng phân cấu tạo nhiều C2H7N D Hiđro hóa hồn tồn a mol este C3H4O2 cần a mol H2 (xúc tác Ni, t0) Câu 21: Cho vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin, lắc nhẹ thấy xuất A màu tím B kết tủa màu trắng C màu xanh lam D bọt khí Câu 22: Cho 10,32 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 11 gam chất rắn khan Công thức X A C3H5COOH B CH3COOH C HCOOH D C2H3COOH Câu 23: Các chất dãy sau tác dụng với dung dịch AgNO 3/NH3 dư tạo sản phẩm có kết tủa? A fructozơ, anđehit axetic, amilopectin, xenlulozơ B Đivinyl, glucozơ, metyl fomat, amilozơ C glucozơ, metyl fomat, saccarozơ, anđehit axetic D vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomat, axetanđehit Câu 24 Hòa tan 1,57 gam hỗn hợp dạng bột gồm Al Zn vào dung dịch chứa 0,01 mol AgNO 0,03 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất rắn X dung dịch Y chứa hai muối Cho tồn X vào dung dịch HCl lỗng, dư khơng thấy khí Cho dung dịch NH dư vào Y thu gam kết tủa? A 1,96 gam B 0,78 gam C 1,56 gam D 2,74 gam Câu 25: Hòa tan hồn tồn Fe3O4 dung dịch H2SO4 loãng, dư thu dung dịch X Cho dãy gồm chất: Cu, Fe(NO3)2, AgNO3, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl Số chất dãy phản ứng với dung dịch X A B C D Câu 26 Hỗn hợp X gồm 0,5 mol H2; 0,1 mol etilen 0,2 mol axetilen Nung nóng hỗn hợp X(xúc tác Ni) sau thời gian thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với hidro 12,85 Dẫn Y qua dung dịch brom dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng Mã đề 485-trang 2/4 A 8,03 gam B 16,06 gam C 24,09 gam D 32,12 gam Câu 27: Hỗn hợp X chứa ancol đơn chức este (đều no, mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 8,56 gam X cần dùng vừa đủ a mol O 2, sản phẩm cháy thu có số mol CO lớn H2O 0,04 mol Mặt khác, 8,56 gam X tác dụng vừa đủ với 0,12 mol KOH thu muối hai ancol Cho Na dư vào lượng ancol thấy 0,07 mol H2 bay Giá trị a A 0,28 B 0,30 C 0,33 D 0,25 Câu 28: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư, tạo sản phẩm khử NO (c) Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch NaOH (d) Cho Fe dư vào dung dịch FeCl3 (e) Cho hỗn hợp Cu FeCl3 (tỉ lệ mol 1:1) vào H2O dư (g) Cho Al vào dung dịch HNO3 lỗng(khơng có khí ra) (f) Hấp thụ khí NO2 vào dung dịch NaOH Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu dung dịch chứa hai muối A B C D Câu 29: Nhỏ từ từ dung dịch chứa 0,12 mol K 2CO3 0,08 mol KHCO3 vào dung dịch chứa 0,2 mol HCl Sau phản ứng hồn tồn thấy x mol khí CO2 Giá trị x A 0,115 B 0,145 C 0,125 D 0,135 Câu 30: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin axit glutamic (trong nguyên tố oxi chiếm 41,2% khối lượng) Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 20,532 gam muối Giá trị m A 12,0 B 13,1 C 16,0 D 13,8 Câu 31: Chất X có CTPT C4H9O2N, biết: X + NaOH  Y + CH4O (1) ; Y + HCldư  Z + NaCl (2) Biết Y có nguồn gốc thiên nhiên CTCT X, Z A CH3CH(NH2)COOCH3; CH3CH(NH3Cl)COOH B H2NCH2CH2COOCH3; CH3CH(NH3Cl)COOH C CH3CH2CH2(NH2)COOH; CH3CH2CH2(NH3Cl)COOH D H2NCH2CH2-COOCH3; ClH3NCH2CH2COOH Câu 32: Trong số loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon -6,6; tơ axetat, tơ capron, tơ nitron Loại tơ nhân tạo gồm: A.Tơ visco tơ axetat B.Tơ visco tơ nilon - 6,6 C.Tơ tằm tơ nitron D.Tơ nilon - 6,6 tơ capron Câu 33: Cho từ từ dung dịch NaOH 0,5M vào 100 ml dung dịch FeCl3 aM AlCl3 bM, thấy xuất kết tủa, kết tủa cực đại sau kết tủa bị hòa tan phần Đồ thi biểu diễn mối quan hệ số mol kết tủa số mol NaOH cho vào hình vẽ: Giá trị a b A 0,10 0,05 B 0,10 0,30 C 0,20 0,02 Câu 34 Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Cho Mg vào lượng dư dung dịch FeCl3 (2) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (3) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ (4) Thổi luồng khí CO qua ống sứ chứa CuO nung nóng (5) Điện phân dung dịch MgCl2 điện cực trơ (6) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch AgNO3 (7) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 Số thí nghiệm thu kim loại A B C D 0,30 0,10 D Mã đề 485-trang 3/4 Câu 35: Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm tetrapeptit A pentapeptit B (A B mạch hở chứa đồng thời glyxin alanin phân tử) lượng dung dịch NaOH vừa đủ cô cạn thu (m + 15,8) gam hỗn hợp muối Đốt cháy toàn lượng muối sinh lượng oxi vừa đủ thu Na2CO3 hỗn hợp Y gồm CO2, H2O N2 Dẫn toàn hỗn hợp Y qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu có 4,928 lít khí (đktc) khỏi bình Xem N2 không bị nước hấp thụ, phản ứng xảy hoàn toàn Thành phần phần trăm khối lượng B hỗn hợp X A 46,94% B 60,92% C 58,92% D 35,37% Câu 36: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe oxit vào dung dịch HCl loãng dư thu a mol H dung dịch có chứa 45,46 gam hỗn hợp muối Mặt khác, hòa tan hết m gam X dung dịch chứa 1,2 mol HNO3 thu dung dịch Y (khơng chứa ion NH4+ ) hỗn hợp khí Z gồm 0,08 mol NO 0,07 mol NO2 Cho từ từ 360 ml dung dịch NaOH 1M vào Y thu 10,7 gam kết tủa suy Giá trị a A 0,05 B 0,04 C 0,06 D 0,07 Câu 37: Bảng ghi lại tượng làm thí nghiệm với chất sau dạng dung dịch nước: X, Y, Z T Chất X Y Z T Thuốc thử khơng có khơng có Dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ Ag Ag kết tủa kết tủa dung dịch xanh Cu(OH)2 dung dịch dung dịch Cu(OH)2, lắc nhẹ lam không tan xanh lam xanh lam Không Kết tủa Không Nước brom Mất màu tượng trắng tượng Các chất X, Y, Z T A Glixerol, anilin, metanol, axetanđehit B Fructozơ, glixerol, etanol, anđehit fomic C Anilin, glucozơ, glixerol, metanol D Fructozơ, anilin, glucozơ, glixerol Câu 38: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng este hai chức tạo T hai ancol Đốt cháy hồn tồn a gam X, thu 8,36 gam CO2, Mặt khác đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hồ lượng NaOH dư, thu dung dịch Y Cơ cạn Y thu m gam muối khan 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ 46 Giá trị m A 5,36 B 5,92 C 6,53 D 7,09 Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 21,36 gam hỗn hợp X chứa Mg, Fe, FeO Fe 3O4 dung dịch chứa 0,08 mol KNO3 0,53 mol H2SO4 thu dung dịch Y chứa m gam muối 2,912 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm H2 NO có tổng khối lượng 2,22 gam Giá trị m A 92,14 B 88,26 C 71,06 D 64,02 Câu 40: X, Y, Z este đơn chức, mạch hở (trong Y Z khơng no có liên kết C=C, MY < MZ có tồn đồng phân hình học) Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu hỗn hợp F chứa muối hỗn hợp gồm ancol thuộc dãy đồng đẳng Phần trăm khối lượng Y có E gần với: A 30% B 27% C 23% D 21% hết - Mã đề 485-trang 4/4 ĐÁP ÁN Mã đề 485-trang 5/4 Mơn: Hóa CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Mà ĐỀ 209 B A B D D B B D B C A D D C D B C D C B C A D A D B B A A D C A A C A D B C B A Mà ĐỀ 132 B C B A B A B D D D B B C D D B C C A B B D B D B D D B A A A C B D A B D D C B Mà ĐỀ 357 B A B A D B B C C A D A C D A C A D B D C B B C A D A D C D A B A A C A D C D D Mà ĐỀ 485 C A C D D C A D D A D A B A B D D B C D B D D B A A C B C C A A B C A B D D C C Đáp án chi tiết xem mã đề 485 ĐỊNH HƯỚNG TƯ DUY GIẢI - Mà ĐỀ 485 Câu Định hướng tư giải M+O2 → M2On M Cu Câu Định hướng tư giải Các dung dịch phản ứng với Mg: AlCl3, FeCl2, CuCl2 Mã đề 485-trang 6/4 Câu Định hướng tư 4,7 0,1.56  0,05 �� � n KOH  0,1 �� � %KOH   2,8% Ta có: n K O  94 4,7  195,3 Câu Định hướng tư giải: D � � n O  0, 41 �HCl : 0,82 �� Ta có: � � FeCl : 0,11 �FeCl3 : 0, �� BTKL ��� � m  0,31.56  0, 41.16  23,92(gam) Câu 13 Định hướng tư giải: Câu có 1001 cách giải ĐA: 8,736 Câu 14 Định hướng tư giải X: Cr2O3 Y: CrCl3 Z: K2CrO4 T: K2Cr2O7 Câu 16: (a), (b), (c), (d), (g) Câu 22 Định hướng tư giải + Nhìn nhanh qua đáp án ta thấy số mol axit nhỏ 0,12 với C3H5COOH → dư axit + Hoặc ta làm sau: BTKL ��� �10,32  0,1.56  11  18n H2O �� � n H2O  0, 2733 → axit có dư � R  44  39  110 �� � R  27 �� � C H 3COOH Chất rắn RCOOK �� Câu 24 Định hướng tư giải Dễ suy X Ag Cu Y chứa Al3+ Zn2+ Al : a 27a  65b  1,57 a  0,01 � � � �1,57 � �� �� �� �� Ta có: n NO3  0,07 �� 3a  2b  0,07 b  0,02 �Zn : b � � BTNT.Al � m�  78.0,01  0,78(gam) Cho NH3 dư vào có kết tủa Al(OH)3 ���� Câu 25 Định hướng tư giải Cu, Fe(NO3)2, AgNO3, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3 Câu 26 Định hướng tư giải Tương tự số mol  X = 0,1 + 0,2 = 0,5 mol Khối lượng brom tham gia phản ứng là: 160 [ 0,5 – (0,8 – ( 0,5 + 0,1 28 + 0,2 26) / 25,7) = 8,03 gam Câu 27 Định hướng tư giải X � � n COO  0,12 �n NaOH  0,12 �� X �� � n OH  0,02 Ta có: � �n H2  0,07 BTKL ��� � m C  H  8,56  0,12.32  0,02.16  4, 4(gam) CO : x x  0,32 � �x  y  0,04 � �� � � �� �� �� �� H 2O : y 12x  2y  4, � �y  0, 28 � BTNT.O ���� � 0,12.2  0,02  2a  0,32.2  0, 28 �� � a  0,33(mol) Câu 28 Định hướng tư giải B (a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl (e) Cho hỗn hợp Cu FeCl3 (tỉ lệ mol 1:1) vào H2O dư (g) Cho Al vào dung dịch HNO3 lỗng(khơng có khí ra) (f) Hấp thụ khí NO2 vào dung dịch NaOH Câu 29 Định hướng tư giải Chú ý: Với kiểu nhỏ CO thoát CO32- HCO3- sinh Lượng khí sinh tương ứng theo tỷ lệ mol � CO32  : 0,12 CO :1,5a � � HCl �� � � �� � 2.1,5a  a  0, �� � a  0,05 Ta có: � �  CO : a �HCO3 : 0,08 � �� � x  2,5a  0,125(mol) Câu 30 Định hướng tư giải Mã đề 485-trang 7/4 Tính mol COOH Số mol nhóm COOH = số mol NaOH=số mol H2O tạo thành BTKL: m  0, 412.m 0, 412.m 40  20,532  18 → m=16 32 32 Câu 31 Định hướng tư giải Từ phản ứng (1), ta thấy X phải có dạng H2N(C2H4)COOCH3, Y có nguồn gốc thiên nhiên nên có nhóm -NH2 vị trí α Suy loại đáp án B, C, D Câu 32 Định hướng tư giải Chú ý: sợi thường xe từ bơng nên có thành phần xenlulozơ tơ visco, tơ axetat tơ bán tổng hợp sản xuất từ xenlulozơ Câu 33 Đáp án B Kết tủa cực đại thu gồm Fe(OH)3 : 0,1a mol Al(OH)3 : 0,1b mol → 0,1a + 0,1b = 0,04 Tại 0,15 mol NaOH xảy hoà tan hết kết tủa Al(OH)3 ,chỉ Fe(OH)3 → nOH- = nFe(OH)3 + 4nAl3+ → 0,15 = 0,3a + 4.0,1b Giải hệ → a =0,1 b = 0,3 Câu 34 Định hướng tư giải (1) Mg + 2FeCl3 dư → MgCl2 + 2FeCl2 (2) Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 → Không thu kim loại dpdd (3) 2CuSO4 + 2H2O ��� � 2Cu + 2H2SO4 + O2 t (4) CO + CuO �� � Cu + CO2 (5) Điện phân dung dịch MgCl2: Mg2+ không bị điện phân dung dịch (6) Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag (7) Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag + Fe(NO3)3 Câu 35 Định hướng tư giải - Quy đổi hỗn hợp X thành C 2H3ON (a mol), -CH (b mol) H2O (c mol) - Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH hỗn hợp quy đổi gồm C 2H4ONNa (a mol) CH (b mol) Xét trình đốt cháy hỗn hợp muối ta có hệ sau: � 97n NH 2CH 2COONa  14n CH  (57n C 2H 3ON  14n CH  18n H 2O )   m � 40a  18c  15,8 a  0, 44 � � � � � 44n CO2  18n H 2O  m bình Z �� 102a  62b  56, 04 � � b  0,18 � � BT:N � � a  0, 44 c  0,1 � � ����� n C2 H 3ON  2n N - Ta có: n Ala  n CH  0,18 mol � n Gly  2n N  n Ala  0, 26 mol n A  n B  0,1 �n A  n B  n H 2O � �n A  0, 06 mol �� �� - Xét hỗn hợp X ta có : � 4n A  5n B  0, 44 � n B  0, 04 mol � �4n A  5n B  2n N i x  v�y
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPT QG 2018 , De thi thu THPT QG 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay