De thi thu THPT QG lan 3 hoang le kha

5 67 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2018, 19:44

SỞ GD&ĐT THANH HĨA TRƯỜNG THPT HỒNG LỆ KHA (Đề thi có 04 trang, 40 câu) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề Họ, tên thí sinh:………………………………………………………Số báo danh: Mã đề thi 122 Câu Chu kì dao động tự thay đổi ta thay đổi A ngoại lực tác dụng lên vật dao động B cách kích thích dao động C biên độ dao động D đặc tính hệ dao động Câu Một vật dao động tắt dần có A biên độ lực kéo giảm dần theo thời gian B li độ giảm dần theo thời gian C biên độ giảm dần theo thời gian D biên độ động giảm dần theo thời gian Câu Sóng điện từ A sóng dọc truyền chân khơng B sóng ngang truyền chân khơng C sóng dọc khơng truyền chân khơng D sóng ngang khơng truyền chân khơng Câu Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (A) có pha thời điểm t A 50πt B 100πt C D 70πt Câu Máy biến áp thiết bị A biến đổi tần số dòng điện xoay chiều B có khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều C làm tăng cơng suất dòng điện xoay chiều D biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều 10 Câu Sóng FM đài phát có bước sóng λ = m Biết vận tốc ánh sáng chân không 3.108 m/s Tần số sóng điện từ A 80 MHz B 60 MHz C 100 MHz D 90 MHz Câu Chọn câu sai nói đặc điểm tia tử ngoại? A Tia tử ngoại không bị nước thủy tinh hấp thụ B Làm phát quang số chất C Làm ion hố khơng khí D Tia tử ngoại bị hấp thụ tầng ơzon khí trái Đất Câu Chọn phát biểu quang điện trở A Quang điện trở cấu tạo chất bán dẫn điện trở tăng ánh sáng chiếu vào B Quang điện trở cấu tạo kim loại có đặc điểm điện trở giảm ánh sáng chiếu vào C Quang điện trở cấu tạo chất bán dẫn có đặc điểm điện trở giảm ánh sáng chiếu vào D Quang điện trở cấu tạo kim loại có đặc điểm điện trở tăng ánh sáng chiếu vào mt Câu Trong phản ứng phân hạch, gọi tổng khối lượng nghỉ hạt trước phản ứng tổng ms khối lượng nghỉ hạt sau phản ứng Hệ thức sau đúng? m t < ms m t ≥ ms m t > ms m t ≤ ms A B C D 14 14 C N Câu 10 Hạt nhân hạt nhân có A số prơtơn B số nơtron C điện tích D số nuclôn Câu 11 Công lực điện trường làm di chuyển điện tích hai điểm có hiệu điện U = - 2000 (V) A = (J) Giá trị điện tích A q = 2.10-4 (C) B q = - 2.10-4 (C) C q = 5.10-4 (C) D q = -5.10-4 (C) Câu 12 Một dòng điện có cường độ I = (A) chạy dây dẫn thẳng, dài Cảm ứng từ dòng điện gây điểm M có độ lớn B = 4.10-5 (T) Điểm M cách dây khoảng A 25 (cm) B 10 (cm) C (cm) D 2,5 (cm) Trang Mã đề 122 Câu 13 Biết gia tốc cực đại dao động điều hòa α vận tốc cực đại β Biên độ dao động dao động α2 β2 β αβ α A B C D αβ Câu 14 Trong y học người ta dùng đèn thủy ngân để phát xạ cần thiết sau đây? A tia hồng ngoại B Tia X C tia tử ngoại D tia gamma Câu 15 Mắc vôn kế (nhiệt) có điện trở lớn vào hai đầu điện trở R = 50 Ω mạch RLC nối i = 2 cos(100πt + π) (A) tiếp có dòng điện xoay chiều chạy qua mạch Số vôn kế 100 V A 50 V B C 200 V D 100 V Câu 16 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, biết D = 1m, a = 1mm Khoảng cách từ vân sáng thứ đến vân sáng thứ 10 bên với vân trung tâm 3,6mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,44µm B 0,52µm C 0,60µm D 0,58µm Câu 17 Ánh sáng trắng tập hợp ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4µm ≤ λ ≤ 0,75µm Cho c = 3.108 m/s, h = 6.625.10-34 J.s Năng lượng lớn phôtôn chùm ánh sáng trắng A 4,969.10-20J B 16,5625.10-49J C 2,650.10-19J D 4,969.10-19J 234 92 U → α + 23090Th Câu 18 Trong phóng xạ: tỏa lượng 14MeV Cho biết lượng liên kết riêng 234 92 U 230 90 Th hạt α 7,1MeV, hạt 7,63MeV Năng lượng liên kết riêng hạt xấp xỉ A 7,2MeV B 8,2 MeV C 7,5MeV D 7,7MeV Câu 19 Một khung dây gồm vòng dây có điện trở R, diện tích S, đặt từ trường có đường sức từ vng góc mặt phẳng khung Cảm ứng từ B biến đổi lượng ΔB thời gian Δt Công thức sau dùng để tính nhiệt lượng toả khung dây thời gian Δt ? A RS2 (∆B) ∆t B RS ∆B ∆t C S2  ∆B     ∆t  D S ∆B R ∆t Câu 20 Một tia sáng hẹp gồm thành phần đơn sắc đỏ, lam, tím từ khơng khí vào nước Gọi r đ, rl, rt góc lệch so với phương tia tới ứng với tia đỏ, lam, tím; góc xếp theo thứ tự tăng dần A rl, rt, rđ B rt, rl, rđ C rt, rđ, rl D rđ, rl, rt Câu 21 Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha với tụ điện có điện dung khơng đổi Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rô to quay với tốc độ 15 vòng/s cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua tụ điện 1,8 A Khi rô to quay với tốc độ 20 vòng/s cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua tụ điện A 1,02 A B 3,2 A C 1,35 A D 2,4 A Câu 22 Một sóng điện từ lan truyền chân khơng với bước sóng 720m, độ lớn vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ có giá trị cực đại E B0 Trên phương truyền sóng, xét E0 điểm M Vào thời điểm t, cường độ điện trường M có giá trị giảm Vào thời điểm t + ∆t, cảm B0 ứng từ M có giá trị tăng Biết khoảng thời gian ∆t, vectơ cảm ứng từ đổi chiều lần Giá trị ∆t A 1,7 μs B 2,4 μs C 0,6 μs D 1,8 μs Câu 23 Ánh sáng hồ quang điện không chứa xạ sau đây? A tia hồng ngoại B Tia X C tia tử ngoại D.sóng vơ tuyến Trang Mã đề 122 Câu 24 Trong nguyên tử hidro, quỹ đạo dừng electron chuyển động tác dụng lực hút tĩnh điện hạt nhân electron Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng L lên quỹ đạo dừng N tốc độ góc chuyển động tròn A giảm lần B tăng lần C tăng lần D giảm lần Câu 25 Một điện tích q chuyển động điện trường không theo đường cong kín Gọi cơng lực điện chuyển động A A A > q > B A > q < D A = trường hợp C A ≠ dấu A chưa xác định chưa biết chiều chuyển động q Câu 26 Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho nam châm dịch chuyển lại gần xa vòng dây kín? H1 v Icư Icư N S H2 v N S H3 N S v Icư H4 N S v Ic=0 A Hình H1 B Hình H2 C Hình H3 D Hình H4 Câu 27 Một người có tật cận thị có khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn 10cm đến 50cm , quan sát vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự f = 10cm Mắt đặt sát sau kính Phạm vi ngắm chừng sử dụng kính ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ A 4cm d 5cm B 4cm d 6,8cm C 5cm d 8,3cm D 6cm d 8,3cm Câu 28 Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở r mạch biến R2 = Ω R1 = ,5 Ω trở R Khi biến trở có giá trị cơng suất mạch ngồi có giá trị Điện trở nguồn điện r = Ω r = , Ω r = Ω r = Ω A B C D Câu 29 Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với phương trình x(t) = Acos(ωt) Đường biểu diễn phụ thuộc ly độ, vận tốc, gia tốc theo thời gian t cho hình vẽ Đồ thị x(t), v(t), a(t) theo thứ tự đường A (3), (2),(1) B (3), (1),(2) C (1), (2), (3) D (2), (3), (1) Câu 30 Hai lắc lò xo M N giống hệt nhau, đầu hai lò xo cố định giá đỡ nằm ngang Vật nặng lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ lắc M A A, lắc N Trong trình dao động chênh lệch độ cao lớn hai vật A Khi động lắc M cực đại 0,12J động lắc N A 0,08J B 0,12J C 0,27J D 0,09J m= π Câu 31 Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nối với lò xo độ cứng k = 100 N/m Đầu lò xo gắn với điểm cố định Từ vị trí cân bằng, đẩy vật cho lò xo nén cm bng nhẹ Khi vật qua vị trí cân lần tác dụng lên vật lực F khơng đổi chiếu với vận tốc có độ lớn F = 2N, vật dao động với biên độ A Biết lực F xuất thời gian 1/30s sau lực F ngừng Trang Mã đề 122 tác dụng, vật dao động điều hòa với biên độ A Biết q trình dao động, lò xo ln nằm giới hạn A1 A2 đàn hồi Bỏ qua ma sát Tỷ số 2 7 2 A B C D Câu 32 Trên mặt nước có nguồn sóng đặt hai điểm A, B dao động pha với phương trình u = a cos 20πt (cm) Biết AB =10 cm tốc độ truyền sóng mặt nước 15 cm/s C D hai điểm nằm hai điểm cực đại tạo với AB hình chữ nhật ABCD Hình chữ nhật ABCD có diện tích nhỏ gần A 9,36 cm2 B 15,2 cm2 C 4,88 cm2 D 10,56 cm2 λ = 24cm Câu 33 Trên sợi dây AB có hai đầu cố định, xuất sóng dừng ổn định với bước sóng Hai điểm M, N cách đầu A khoảng 14cm 27cm Khi vận tốc dao động phần tử vật chất M vM = 2cm/s vận tốc dao động phần tử vật chất N 3cm / s −2cm / s 2cm / s −2 2cm / s A B C D Câu 34 Một hộp kín X mắc nối tiếp với cuộn dây cảm L tụ điện C cho X nằm cuộn dây tụ điện Đoạn mạch mắc vào điện áp xoay chiều Giá trị tức thời điện áp hai đầu đoạn mạch L X u LX Giá trị tức thời điện áp hai đầu đoạn mạch X C u XC Đồ thị biểu diễn uLX uXC cho hình vẽ Biết ZL = 4ZC Đường biểu diễn uLX đường nét liền Điện áp hiệu dụng hai đầu hộp kín X có giá trị sau đây? 40 (V ) 20 10 (V ) A B 40 10 (V ) 20 (V ) C D Câu 35 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi Biết cuộn cảm có độ tự L = L1 L = L2 cảm L thay đổi Khi điện áp hiệu dụng hai đầu L1 + L = 0,8H tụ điện có giá trị Biết Đồ thị biểu diễn điện áp hiệu dụng UL vào L hình vẽ Tổng giá trị L3 + L4 gần giá trị sau ? A 1,57 H B 0,98 H C 1,45H D 0,64 H Câu 36 Trên sợi dây có sóng dừng ổn định với bước sóng 60cm Ba điểm theo thứ tự M, N P dây có vị trí cân thỏa mãn MN = 3NP = 30cm, N điểm bụng Khi vận tốc dao động P cm/s vận tốc dao động M A cm/s B -2 cm/s C cm/s D 2/ cm/s u = 200 cos(100 πt + 0,132) Câu 37 Đặt điện áp (V) vào đầu đoạn mạch gồm: biến trở R, cuộn cảm L tụ điện C người ta thu đồ thị biểu diễn quan hệ công suất mạch điện với điện trở R hình vẽ Giá trị x, y, z là: Trang Mã đề 122 A 50, 400, 400 C 500, 40, 50 B 400, 400, 50 D 400, 500, 40 Câu 38 Tại buổi thực hành phòng thí nghiệm mơn Vật lý Trường THPT Hồng Lệ Kha Một học sinh lớp 12C2, dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T lắc đơn cách đo thời gian dao động toàn phần Ba lần đo cho kết thời gian dao động toàn phần 2,01s; 2,12s; 1,99s Thang chia nhỏ đồng hồ 0,01s Kết phép đo chu kỳ A T = (6,12 ± 0,05)s B T = (2,04 ± 0,05)s C T = (6,12 ± 0,06)s D T = (2,04 ± 0,06)s 210 84 206 82 Po Pb chất phóng xạ phát hạt ∝ biến đổi thành hạt nhân chì Cho Pb tồn hạt nhân sinh q trình phân rã có mẫu chất Tại thời điểm t tỷ số 1 210 206 t = t1 + ∆t 84 Po 82 Pb 31 hạt số hạt có mẫu ; thời điểm tỷ số Tại thời điểm 210 206 t = t1 − ∆ t 84 Po 82 Pb tỷ số khối lượng có mẫu 420 105 210 105 103 206 103 103 A B C D Li Câu 40 Cho proton có động KP = 2,25MeV bắn phá hạt nhân Liti đứng yên Sau phản ứng xuất hai hạt X giống nhau, có động có phương chuyển động hợp với phương chuyển động proton góc φ Cho biết mp = 1,0073u; mLi = 7,0142u; mX = 4,0015u; 1u = 931,5 MeV/c Coi phản ứng khơng kèm theo phóng xạ gamma Giá trị góc φ A 82,70 B 39,450 C 41,350 D 78,90 Câu 39 Poloni 206 82 Trang Mã đề 122 ... biểu diễn phụ thu c ly độ, vận tốc, gia tốc theo thời gian t cho hình vẽ Đồ thị x(t), v(t), a(t) theo thứ tự đường A (3) , (2),(1) B (3) , (1),(2) C (1), (2), (3) D (2), (3) , (1) Câu 30 Hai lắc lò... C 2,650.10-19J D 4,969.10-19J 234 92 U → α + 230 90Th Câu 18 Trong phóng xạ: tỏa lượng 14MeV Cho biết lượng liên kết riêng 234 92 U 230 90 Th hạt α 7,1MeV, hạt 7,63MeV Năng lượng liên kết riêng... góc φ Cho biết mp = 1,0073u; mLi = 7,0142u; mX = 4,0015u; 1u = 931 ,5 MeV/c Coi phản ứng không kèm theo phóng xạ gamma Giá trị góc φ A 82,70 B 39 ,450 C 41 ,35 0 D 78,90 Câu 39 Poloni 206 82 Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPT QG lan 3 hoang le kha , De thi thu THPT QG lan 3 hoang le kha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay