Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên hà nam năm học 2018 2019 (vòng 1 có đáp án)

2 492 5
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2018, 13:54

Hướng dẫn Câu 3) ta góc ADB = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) => tam giác ADB vuông D Áp dụng hệ thức lượng tam giác vng ta AD2 = AH.AB Xét tam giác AHN tam giác AMB có: Góc BAM chung; góc AHN = góc AMB = 900 => tam giác AHN đồng dạng với tam giác AMB => AH/AM = AN/AB => AH.AB = AM.AN => AD2 = AM.AN 4) ta góc AMD = góc CMA = góc CBA => tứ giác BMIP nội tiếp => góc IPB = 900 (do góc IMB = 900) => tứ giác ACIP nội tiếp => góc PCI = góc PAI = góc BCM => CI phân giác góc MCP Lại IM tia phân giác góc CMP => I tâm đường tròn nội tiếp tam giác CMP Câu ...Hướng dẫn Câu 3) ta có góc ADB = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) => tam giác ADB vuông D Áp dụng hệ thức lượng tam giác vng ta có AD2 = AH.AB Xét tam giác AHN tam giác AMB có: Góc BAM chung;... AM.AN 4) ta có góc AMD = góc CMA = góc CBA => tứ giác BMIP nội tiếp => góc IPB = 900 (do góc IMB = 900) => tứ giác ACIP nội tiếp => góc PCI = góc PAI = góc BCM => CI phân giác góc MCP Lại có IM tia
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên hà nam năm học 2018 2019 (vòng 1 có đáp án), Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán chuyên hà nam năm học 2018 2019 (vòng 1 có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay