ĐỀ THI TV 3b HKI CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN

6 79 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2018, 10:55

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HẢI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP (Thời gian làm 90 phút) Họ tên: Lớp: Trường Tiểu học Yên Hải Điểm Nhận xét giáo viên Người coi Người chấm A Kiểm tra viết (10đ) (Thời gian: 40 phút) Chính tả nghe - viết: (4 điểm)(15 phút) Bài viết: Nhớ Việt Bắc ( Từ đầu đến ân tình thủy chung) SGK Tiếng Việt lớp – Tập 1/ trang 115 2 Tập làm văn (6 điểm) (25 phút) Em viết đoạn văn ngắn (khoảng 7-10 câu) giới thiệu thành viên tổ em B KIỂM TRA ĐỌC HIỂU: (6 điểm)- (20 phút) 1/ Đọc thầm bài: “Nhà rông Tây Nguyên” Nhà rông Tây Nguyên Nhà rông thường làm loại gỗ bền lim, gụ, sến, táu Nó phải cao để đàn voi qua không đụng sàn múa rông chiêng sàn, giáo không vướng mái Gian đầu nhà rông nơi thờ thần làng, vách treo giỏ mây đựng đá thần Đó đá già làng nhặt lấy chọn đất lập làng Xung quanh đá thần, người ta treo cành hoa đan tre, vũ khí, nơng cụ cha ơng truyền lại chiêng trống dùng cúng tế Gian với bếp lửa trung tâm nhà rông Các già làng thường họp để bàn việc lớn Đây nơi tiếp khách làng Từ gian thứ ba nơi ngủ niên Theo tập quán nhiều dân tộc, trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình ngủ tập trung nhà rông để bảo vệ buôn làng 2/ Dựa vào nội dung đọc, em khoanh tròn chữ trước ý trả lời cho câu hỏi đây: Câu 1: Vì nhà rơng phải cao chắc? (0,5 điểm) A Vì để già làng họp để bàn việc lớn B Vì nhà rơng dùng cho nhịều người C Vì cao để đàn voi qua không đụng sàn múa rông chiêng sàn giáo không vướng mái Câu 2: Gian đầu nhà rông trang trí nào? (0,5 điểm) A Treo nhiều hình ảnh B Trên vách treo giỏ mây đựng đá thần Xung quanh đá thần, người ta treo cành hoa đan tre, vũ khí, nơng cụ chịêng trống dùng cúng tế C Treo nhiều hình ảnh trang trí nhiều hoa Câu 3: Gian nhà rơng dùng làm gì? (0,5 điểm) A Là nơi thờ thần làng B Là nơi già làng họp bàn việc lớn nơi tiếp khách làng C Là nơi trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình ngủ để bảo vệ buôn làng Câu 4: Em nêu nội dung Nhà rông Tây Nguyên (1 điểm) Câu 5: Câu khơng hình ảnh so sánh? (0,5 điểm) A Ngôi nhà trẻ nhỏ B Ngựa tuần tra biên giới, dừng đỉnh đèo hí vang C Trẻ em búp cành Câu 6: Trong câu "Có làm lụng vất vả người ta biết quý đồng tiền'', từ hoạt động là: (0,5 điểm) A Vất vả B Đồng tiền C Làm lụng Câu 7: Các từ nói đặt điểm người? (0,5 điểm) A Tiên ông, nhà vua B Chăm chỉ, tốt bụng C Nhìn ngắm, mơ ước Câu 8: Tìm phận câu trả lời cho câu hỏi "là gì?" câu: "Câu lạc thiếu nhi nơi chúng em vui chơi, rèn luyện học tâp." (1 điểm) A nơi chúng em vui chơi, rèn luyện học tập B vui chơi, rèn luyện học tập C Câu lạc thiếu nhi Câu 9: Tìm hình ảnh so sánh với cách gạch từ ngữ so sánh câu thơ sau: " (1 điểm) Cây cau vươn trước sân nhà Tán cau xoè rộng ô Đọc thành tiếng (4 điểm) Gọi học sinh đọc đoạn văn (hoặc thơ) khoảng 50 - 55 tiếng số học sách Tiếng Việt - Tập theo yêu cầu giáo viên./ Hết - ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I – MƠN TIẾNG VIỆT LỚP A KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) Chính tả (Nghe viết) (4 điểm) • Viết đúng, đẹp, trình bày rõ ràng đạt điểm tối đa • Mỗi từ sai lỗi âm, vần trừ 0,5 điểm/ lỗi • Mỗi từ sai lỗi thanh, viết hoa trừ 0,25 điểm/ lỗi • Viết khơng rõ ràng, độ cao chữ, khoảng cách chữ, bẩn, trừ 0,5 điểm toàn Tập làm văn: (6 điểm) - Viết đoạn văn ngắn theo yêu cầu đề - Chữ rõ ràng, trình bày * Tùy theo mức độ sai sót ý, diễn đạt chữ viết trừ điểm cho phù hợp B KIỂM TRA ĐỌC HIỂU (4 điểm) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Đáp án C B B B C B C Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 9: (1 điểm) Cây cau vươn trước sân nhà Tán cau xoè rộng ô Câu 4: (1 điểm) Nhà rơng Tây Ngun độc đáo Đó nơi sinh hoạt cộng đồng buôn làng, nơi thể nét đẹp văn hóa đồng bào Tây Nguyên MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - MÔN TIẾNG VIỆT LỚP TT Chủ đề Mức Mức Mức Mức Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Kiến thức Tiếng Việt - Xác định phận câu ‘ gì”? - Xác định từ đặc điểm người - Xác định từ đặc điểm Số câu Câu số 1 5,6 ,7 1,5 3,5 Điểm - Xác định câu hình ảnh nhân hóa Đọc hiểu văn - Đọc trả lời câu hỏi liên quan tới bài: Nhà rông Tây Nguyên Số câu Câu số 1,2 ,3 - Rút nội dung học Điểm 1,5 2,5 Tổng Số câu Điểm 3 1 1,5 1,5 1 ... "là gì?" câu: "Câu lạc thi u nhi nơi chúng em vui chơi, rèn luyện học tâp." (1 điểm) A nơi chúng em vui chơi, rèn luyện học tập B vui chơi, rèn luyện học tập C Câu lạc thi u nhi Câu 9: Tìm hình... khoảng 50 - 55 tiếng số học sách Tiếng Việt - Tập theo yêu cầu giáo viên./ Hết - ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I – MÔN TIẾNG VIỆT LỚP A KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) Chính tả (Nghe viết) (4 điểm)... cộng đồng bn làng, nơi thể nét đẹp văn hóa đồng bào Tây Nguyên MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - MƠN TIẾNG VIỆT LỚP TT Chủ đề Mức Mức Mức Mức Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Kiến thức Tiếng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TV 3b HKI CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN, ĐỀ THI TV 3b HKI CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay