28 đề thi học kì THPT quang trung đống đa hà nội file word có lời giải chi tiết

13 29 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 18:46

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Đề thi học kì THPT Quang Trung - Đống Đa - Hà Nội - Năm 2018 Câu (Nhận biết): Điều chưa xác với mối quan hệ kiểu gen, kiểu hình môi trường? A Bố mẹ không truyền đạt cho tính trạng hình thành sẵn mà truyền đạt kiểu gen B Kiểu gen quy định khả phản ứng thể trước môi trường C Kiểu hình kết tương tác kiểu gen mơi trường D Trong q trình biểu kiểu hình, kiểu gen chịu nhiều tác động mơi trường bên ngồi Câu (Nhận biết): Một lồi thực vật có 12 nhóm gen liên kết Do đột biến quần thể loài xuất thể đột biến khác thể thể tam bội Số lượng nhiễm sắc thể có quần thể thể tam bội là: A 12 36 B 23 36 C 24 36 D 11 25 Câu (Thông hiểu): Khi cho lai cặp thỏ lông trắng , dài thu kết sau: 56,25% lông trắng, dài : 18,75% lông trắng, ngắn : 18,75% lông đen, dài : 6,25% lơng xám, ngắn Biết gen quy định tính trạng nằm NST thường Quy luật di truyền chi phối A Có hốn vị gen xảy gen quy định màu lơng chiều dài lơng B Tính trạng màu lông gen quy định, chiều dài lông hai gen quy định C Gen quy định chiều dài lông liên kết với hai gen chi phối màu lông D Mỗi cặp gen quy định tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể khác Câu (Thông hiểu): Một quần thể giao phối trạng thái cân di truyền, xét gen có alen ( A a) người ta thấy số cá thể đồng hợp tử trội nhiều gấp lần số cá thể đồng hợp lặn Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp tử quần thể A 3,75% B 37,5% C 18,75% D 56,25% Câu (Nhận biết): Trường hợp thể sinh vật có cặp NST nhiễm sắc thể tăng thêm gọi là: A Thể ba B Thể C Thể tam bội D Thể lệch bội Câu (Thơng hiểu): Đặc điểm chưa xác nói mã di truyền? (1) mã di truyền đọc theo ba (2) Tất lồi có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ (3) Một ba mã hóa cho nhiều axit amin (4) Nhiều ba khác xác định loại axit amin Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A 4,1 B 2,3 C 3,4 D 1,3 Câu (Thơng hiểu): Ở người, gen B: quy định da bình thường, b: Bệnh bạch tạng nằm NST thường Trong gia đình bố, mẹ bình thường ( cho họ có kiểu gen dị hợp tử) Xác suất họ sinh ( gái trai) bị bệnh là: A 6,25% B 3,125% C 28,125% D 1,5625% Câu (Nhận biết): Khi alen trội thuộc hay nhiều lôcut gen tương tác với theo kiểu alen trội làm tăng biểu kiểu hình kiểu di truyền: A Phân li độc lập B Tương tác gen C Tương tác cộng gộp D Tương tác bổ sung Câu (Nhận biết): Nói sinh vật chuyển gen nhận định sai? A Một gen sinh vật bị biến đổi B Đưa thêm gen lạ ( loài khác vào hệ gen) C Đã bị loại bỏ bất hoạt gen D Sinh vật chuyển gen sang sinh vật khác Câu 10 (Nhận biết): Phương pháp có hiệu tốt việc trì ưu lai giống trồng? A Cho tự thụ phấn bắt buộc B Nhân giống vơ tính cành giâm C Ni cấy mơ D Trồng hạt qua chọn lọc Câu 11 (Nhận biết): Enzim giới hạn kỹ thuật chuyển gen có tác dụng: A Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận B Nối đoạn gen vào plasmit C Cắt nối ADN plasmits điểm xác định D Mở vòng plasmit cắt phân tử ADN điểm xác định Câu 12 (Thông hiểu): Ở lồi thực vật, gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn cho thân cao, hoa trắng giao phấn với thân thấp, hoa đỏ F1 thu toàn thân cao, hoa đỏ Cho F1 giao phấn với thân thấp, hoa đỏ thu đời có số thân thấp hoa trắng chiếm tỉ lệ 2% Với trường hợp không xảy đột biến, theo lý thuyết đời con, số dị hợp tử hai cặp gen chiếm tỉ lệ: A 10% B 25% C 5% D 50% Câu 13 (Nhận biết): Gen liên kết định nghĩa là: A gen di truyền B gen nằm cặp NST tương đồng khác Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ C nhóm gen khác NST D gen không alen nằm NST Câu 14 (Thông hiểu): Ở cừu, gen A quy định lơng dài trội hồn tồn so với gen a quy định lơng ngắn Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa Vì nhu cầu lấy lơng người ta giết thịt tồn cừu lơng ngắn Qua ngẫu phối, thành phần kiểu gen quần thể hệ sau dự đoán: A 0,625 AA : 0,25 Aa : 0,125 aa B 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa C 0,5625 AA : 0,375 Aa : 0,0625 aa D 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa Câu 15 (Nhận biết): Một phân tử ARN dài 2040 Ă tỉ lệ loại nuclêôtit A,U,G,X là: 20%, 15%, 40% 25% Tính số nuclêơtit đoạn ADN tổng hợp nên phân tử ARN đó: A G = X = 240, A = T = 360 B A = T = 210, G = X = 390 C A = T = 320, G = X = 280 D G = X = 360, A = T = 240 Câu 16 (Nhận biết): Loại ARN đóng vai trò " người phiên dịch" tham gia dịch mã mARN thành trình tự axit amin chuỗi polipeptit? A rARN B Cả tARN rARN C mARN D tARN Câu 17 (Nhận biết): Gen qui định nhóm máu có alen IA, IB, IO tạo tối đa cặp alen quy định nhóm máu? A B C D 10 Câu 18 (Nhận biết): Dạng đột biến gen làm thay đổi cấu trúc phân tử prơtêin gen huy tổng hợp là: A Mất cặp ba mã hóa thứ 10 B Thay cặp ba mã hóa cuối C Đảo vị trí cặp nuclêơtit ba mã hóa cuối D Thêm cặp ba mã hóa thứ 10 Câu 19 (Vận dụng): Giả sử có khác lồi có kiểu gen AaBB DDEe người ta sử dụng công nghệ tế bào để tạo từ Theo lý thuyết, phát biểu sau có phát biểu đúng? tạo nuôi cấy tế bào sinh dưỡng có kiểu gen AaBB DDEe nuôi hạt phấn sau lưỡng bội hóa thu dòng chủng có kiểu gen khác Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ tạo từ nuôi dưỡng hạt phấn lưỡng bội hóa có kiểu gen AABB, aaBB, DDEE, DDee Các tạo từ lai tế bào sinh dưỡng với có kiểu gen AaBBDDEe A B C D Câu 20 (Nhận biết): Trong quần thể tự thụ phấn giao phối gần, yếu tố trì khơng đổi qua hệ? A Số lượng cá thể B Số lượng alen C Tần số kiểu gen D Tần số alen Câu 21 (Thông hiểu): Ở tằm, tính trạng màu sắc trứng gen có alen nằm đoạn khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen A quy định màu sáng trội hoàn toàn so với alen a quy định màu trứng sẫm Người ta dựa vào kết phép lai sau để phân biệt tằm đực tằm từ giai đoạn trứng? A XAXa x XaY B XAXA x XaY C XaXa x XAY D XAXa x XAY Câu 22 (Thơng hiểu): Theo định luật Hacđi - Vanbec, có quần thể sinh vật ngẫu phối sau trạng thái cân di truyền? (1) 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa (2).0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa (3) 0,2 AA : 0,6 Aa : 0,2 aa (4) 0,75 AA : 0,25 aa (5) 100% AA (6) 100% Aa A B C D Câu 23 (Nhận biết): Trong chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp giao phối gần hay tự thụ phấn với mục đích gì? A Tạo dòng mang đặc tính di truyền B Tổng hợp đặc điểm q từ dòng bố mẹ C Tạo nhiều biến dị tổ hợp D Tạo ưu lai so với bố mẹ Câu 24 (Thông hiểu): Di truyền ngồi nhân có đặc điểm: Khơng tuân theo quy luật di truyền cách chặt chẽ Phép lai thuận lai nghịch có kết khác Cơ thể mang cặp NST giới tính XX có vai trò định Khơng liên quan đến nhân NST nhân Các phương án đúng: A 1,2,4 B 1,2,3 C 1,3,4 D 2,3,4 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 25 (Nhận biết): Kỹ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi, cho phát triển thể nhiều khác tạo nhiều có kiểu hình giống là: A Kỹ thuật cấy truyền phôi B Kỹ thuật cấy truyền hợp tử C Công nghệ sinh học tế bào D Cơng nghệ nhân vơ tính động vật Câu 26 (Nhận biết): Khi nói mức phản ứng kiểu gen có nhận định sau đúng? Tính trạng có mức phản ứng rộng thường tính trạng chất lượng Để xác định mức phản ứng kiểu gen, đưa sinh vật theo dõi môi trường khác Để xác định mức phản ứng kiểu gen cần tao sinh vật kiểu gen Tính trạng có mức phản ứng rộng thường tính trạng số lượng A B C D Câu 27 (Nhận biết): Trong kĩ thuật lai tế bào, tế bào trần là: A Các tế bào xôma tự tách từ tế bào sinh dưỡng B Các tế bào khác lồi hòa nhập thành tế bào lai C Các tế bào xử lý làm tan màng sinh chất D Các tế bào xử lý làm tan thành tế bào Câu 28 (Thông hiểu): Một quần thể thực vật tự thụ phấn có alen A quy định hoa đỏ a quy định hoa trắng Quần thể P gồm 80% số có kiểu gen dị hợp tử Có dự đốn sau quần thể này? (1) F3 có tỉ lệ hoa trắng tăng 35% so với tỉ lệ hoa trắng P (2) Tần số kiểu gen A a không đổi qua hệ (3) Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ F3 nhỏ tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ P (4) Hiệu số hai loại kiểu gen đồng hợp hệ không đổi A B C D Câu 29 (Thông hiểu): Phép lai sau cho nhiều kiểu gen nhất? giả sử khơng có đột biến xảy A AB/ab x AB/ab B XA XABb x XaYbb C AaBb x AaBb D AB/ab DD x Ab/ab dd Câu 30 (Thơng hiểu): Ở lồi trùng hai cặp alen Aa Bb quy định hai cặp tính trạng thường màu sắc thân độ dài chân Cho P chủng khác hai cặp alen, F1 xuất thân đen, chân dài Đem F1 giao phối với thân nâu, chân ngắn thu 35% Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ tân đen, chân dài: 35% thân nâu, chân ngắn: 15% thân nâu, chân dài: 15% thân đen chân ngắn Đáp án sau đúng? A Kiểu gen F1 AB/ab, tần số hoán vị gen 30% B Kiểu gen F1 AB/ab khơng xảy hốn vị gen C Kiểu gen F1 là: Ab/aB, tần số hoán vị gen 15% D Kiểu gen F1 AaBb Câu 31 (Thơng hiểu): Người ta cho dòng bí tròn chủng lai với F1 bí dẹt Cho F1 tự thụ phấn F2 có tỉ lệ dẹt : tròn Quy luật di truyền chi phối phép lai trên: A Phân li độc lập B Tương tác bổ sung C Tương tác cộng gộp D Tương tác gen Câu 32 (Nhận biết): Thành phần kiểu gen quần thể là: 0,49 AA : 0,42 Aa : 0,09 aa Tần số alen quần thể là: A p = 0,9; q = 0,1 B p = 0,15; q = 0,85 C p = 0,3; q = 0,7 D p = 0,7; q = 0,3 Câu 33 (Nhận biết): Trong quần thể người, tỉ lệ nhóm máu O 48,35%, nhóm máu B 27,94%, nhóm máu A 19,46%, lại nhóm máu B Tần số alen quy định nhóm máu A, B, O quần thể là: A IA = 0,69; IB = 0,13; IO = 0,18 B IA = 0,13; IB = 0,18; IO = 0,69 C IA = 0,17; IB = 0,26; IO = 0,57 D IA = 0,18; IB = 0,13; IO = 0,69 Câu 34 (Nhận biết): Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST sinh vật nhân thực, mức cấu trúc có đường kính 30 nm: A sợi chất nhiễm sắc B Crômatit C sợi D siêu xoắn Câu 35 (Thông hiểu): Những thành tựu ứng dụng công nghệ gen thành tựu công nghệ sinh học sau: Người bệnh tiểu đường điều trị hooc môn insulin tổng hợp nhờ vi khuẩn Ecoli Cây tomato có cà chua củ khoai tây nhờ lai tế bào sinh dưỡng Chuột chứa gen tổng hợp hemôglôbin thỏ Cừu Đôly tạo từ kỹ thuật nhân vơ tính Cừu cho sữa có prơtêin huyết tương người A 1,3,5 B 2,3,4 C 1,2,3 D 3,4,5 Câu 36 (Nhận biết): Phát biểu sau sai nói quần thể ngẫu phối? A Quần thể ngẫu phối đảm bảo đa dạng di truyền Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ B Trong quần thể ngẫu phối cá thể giao phối cách ngẫu nhiên C Qua hệ quần thể ngẫu phối có tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm D Trong điều kiện định, quần thể ngẫu phối có tỉ lệ kiểu gen khơng đổi Câu 37 (Nhận biết): ADN tái tổ hợp tạo kỹ thuật chuyển gen, sau phải đưa vào tế bào vi khuẩn Ecoli nhằm: A để ADN tái tổ hợp kết hợp với ADN vi khuẩn B làm tăng hoạt tính gen chứa ADN tái tổ hợp C dựa vào khả sinh sản nhanh E.coli để làm tăng nhanh số lượng gen mong muốn D để kiểm tra hoạt động ADN tái tổ hợp Câu 38 (Thông hiểu): Ở cà chua A quy định tròn, a bầu dục B ngọt, b chua, cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể Trong phép lai P : AaBb x aaBb Loại bầu dục, vị chua xuất F1 với tỉ lệ nào? A 12,5% B 25% C 37,5% D 50% Câu 39 (Nhận biết): Trong quần thể ngẫu phối cân di truyền từ tần số cá thể có kiểu hình lặn suy ra: A Thành phần gen alen đặc trưng quần thể B Tính ổn định quần thể C Tần số alen tỉ lệ kiểu gen quần thể D Vốn gen quần thể Câu 40 (Nhận biết): Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Phần lớn đột biến điểm đột biến cặp nuclêơtit B Đột biến gen có hại, có lợi trung tính C Phần lớn đột biến gen xảy q trình nhân đơi ADN D Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu q trình tiến hóa Đáp án 1-D 2-B 3-C 4-B 5-A 6-D 7-B 8-C 9-D 10-C 11-D 12-B 13-D 14-C 15-B 16-D 17-A 18-B 19-C 20-D 21-C 22-D 23-A 24-A 25-A 26-D 27-D 28-C 29-A 30-A 31-B 32-D 33-B 34-A 35-A 36-C 37-C 38-A 39-C 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 1: Đáp án D Bố mẹ không truyền đạt cho tính trạng hình thành sẵn mà truyền đạt kiểu gen Kiểu gen quy định khả phản ứng thể trước môi trường Trong trình biểu kiểu hình, kiểu gen chịu nhiều tác động mơi trường bên bên thể Câu 2: Đáp án B Lồi thực vật có 12 nhóm gen liên kết → n = 12 → 2n = 24 Thể có dạng 2n - = 24 - = 23 NST Thể tam bội có dạng 3n = 3.12 = 36 NST Câu 3: Đáp án C Xét di truyền riêng rẽ cặp tính trạng ta có: Lông trắng : lông đen : Lông xám = 12 : : → Tính trạng màu sắc lơng di truyền theo quy luật tương tác gen át chế Dài : r ngắn = : → Tính trạng hình dạng lơng di truyền theo quy luật phân li Menđen F 1: : 3: : → Biến dị tổ hợp giảm, chứng tỏ Gen quy định chiều dài lông liên kết với hai gen chi phối màu lông gen liên kết hồn tồn, khơng có hốn vị gen Câu 4: Đáp án B Quần thể giao phối trạng thái cân di truyền p^2 AA + 2pq Aa + q^2 aa =1 Ta có p^AA = q^aa (p, q > 0) p (A) = q(a) mà p + q = → a(A) = 0,75; q(a) = 0,25 Tỷ lệ số cá thể dị hợp = 2pq = × 0,75 × 0,25 = 0,375 = 37,5% Câu 5: Đáp án A Trường hợp thể sinh vật có cặp NST nhiễm sắc thể tăng thêm chiếc, NST có dạng 2n + → Đây dạng đột biến lệch bội thể ba → Đáp án A Câu 6: Đáp án D (1) Sai mã di truyền đọc theo ba không chồng gối lên (2) Đúng Đây tính phổ biến mã di truyền (3) Sai Một ba mã hóa cho axit amin Đây tính đặc hiệu mã di truyền (4) Đúng Có 61 ba mã hóa cho 20 loại axit amin nên có nhiều ba khác xác định loại axit amin Đây tính thối hóa mã di truyền Câu 7: Đáp án B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ P: Aa x Aa F 1: 1 AA : Aa : aa 4 hay bình thường : bạch tạng 4 Xác suất cặp vợ chồng sinh gái bị bệnh là: 1  Xác suất cặp vợ chồng sinh trai bị bệnh là: 1  Do lần sinh xác suất độc lập Xác suất họ sinh ( gái trai) bị 1 bệnh là: C12  3,125% 8 Câu 8: Đáp án C Khi alen trội thuộc hay nhiều lôcut gen tương tác với theo kiểu alen trội làm tăng biểu kiểu hình kiểu di truyền: tương tác cộng gộp Câu 9: Đáp án D Câu 10: Đáp án C Câu 11: Đáp án D Enzyme giới hạn (restriction enzyme, RE) enzyme endonuclease có vị trí nhận biết điểm cắt DNA đặc hiệu Những enzyme phân huỷ liên kết phosphodieste khung DNA mạch đôi mà không gây tổn hại đến bases Các liên kết hóa học mà bị enzyme cắt nối trở lại loại enzyme khác ligases, phân đoạn giới hạn (sản phẩm phản ứng cắt RE) mà bị cắt từ nhiễm sắc thể gene khác ghép có trình tự đầu dính bổ sung với (xem chi tiết phía dưới) → Enzim giới hạn kỹ thuật chuyển gen có tác dụng: Mở vòng plasmit cắt phân tử ADN điểm xác định Chú ý: Chức nối thực enzim ligaza Câu 12: Đáp án B cho thân cao, hoa trắng giao phấn với thân thấp, hoa đỏ F1 thu toàn thân cao, hoa đỏ → Các tính trạng thân cao, hoa đỏ tính trạng trội Quy ước: A: thân cao, a: thân thấp B: hoa đỏ, b: hoa trắng F dị hợp tử cặp gen, Cây thân thấp, hoa đỏ có kiểu gen aaBTrang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Cây thân thấp, hoa trắng (aabb) sinh chiếm tỉ lệ 2% = 50%ab 4%ab → Cây thân thấp, hoa đỏ lai với f có kiểu gen aB/ab ab = 4% giao tử sinh hoán vị, F 1: Ab/aB, tần số hoán vị gen = 2.4% = 8% Cây dị hợp cặp gen F2 là: AB/ab + Ab/aB = 4%.50% + 46%.50% = 25% Câu 13: Đáp án D Câu 14: Đáp án C Khi loại kiểu gen aa cấu trúc quần thể còn: 0,5AA : 0,5Aa Tần số alen A = 0,5 + 0,5 = 0,75 Tần số alen a = - 0,75 = 0,25 Qua ngẫu phối, thành phần kiểu gen quần thể hệ sau dự đoán: 0, 752 AA : 2.0,75.0,25Aa : 0, 252 aa hay 0,5625 AA : 0,375 Aa : 0,0625 aa Câu 15: Đáp án B Số Nu mARN là: 2040 : 3,4 = 600 Nu Số Nu loại mARN là: A = 600.20% = 120 Nu Um = 15%.600 = 90 Nu Gm = 40% 600 = 240 Nu Xm = 25%.600 = 150 Nu Số Nu ADN tổng hợp nên mARN là: A = T = Am + Um = 120 + 90 = 210 Nu G = X = Gm + Xm = 240 + 140 = 390 Nu Câu 16: Đáp án D Câu 17: Đáp án A Gen qui định nhóm máu có alen IA, IB, IO tạo tối đa cặp gen quy định nhóm máu là: IAIA, IAIO quy định nhóm máu A IBIB, IBIB quy định nhóm máu B IOIO quy định nhóm máu O IAIB quy định nhóm máu AB Câu 18: Đáp án B Dạng đột biến gen làm thay đổi cấu trúc phân tử prơtêin gen huy tổng hợp dạng đột bieensthay cặp ba mã hóa cuối dạng đột biến làm chuỗi polipeptit dài không ảnh hưởng đến chuỗi polipeptit Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 19: Đáp án C Xét phát biểu đề bài: Phát biểu ni cấy mơ tạo đời có kiểu gen giống đời mẹ Phát biểu sai ni cấy hạt phấn riêng rẽ (AB, aB, DE,De) sau lưỡng bội hóa thu dòng chủngcó kiểu gen khác (AABB, aaBB, DDEE, DDee.) Phát biểu sai ni cấy hạt phấn riêng rẽ (AB, aB, DE, De) sau lưỡng bội hóa thu dòng chủng có kiểu gen khác (AABB, aaBB, DDEE, DDee.) Phát biểu dung hợp tế bào trần tạo tế bào lai mang NST loài AaBB+ DDEe= AaBBDDEe Vậy có phát biểu 1, 3, Câu 20: Đáp án D Trong quần thể tự thụ phấn giao phối gần, tần số alen không thay đổi qua hệ, tần số kiểu gen thay đổi theo hướng giảm dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp, tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp Câu 21: Đáp án C Câu 22: Đáp án D Quần thể cân quần thể có cấu trúc 100%AA 100%aa y Với quần thể có cấu trúc xAA : yAa : zaa = cân x.z =   2 → Trong quần thể đề bài, quần thể 1, 2, cân Câu 23: Đáp án A Trong chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp giao phối gần hay tự thụ phấn qua nhiều hệ để tạo dòng mang đặc tính di truyền Câu 24: Đáp án A Trong đặc điểm trên, sai di truyền ngồi nhân thể người mẹ định Ở nhiều loài cặp NST giới tính XX lại thể người bố nên kết luận "Cơ thể mang cặp NST giới tính XX có vai trò định" Câu 25: Đáp án A Câu 26: Đáp án D Câu 27: Đáp án D Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Tế bào trần (protoplast) tế bào thực vật bị tách bỏ thành tế bào phần nguyên sinh chất, nhân, quan tử khác màng sinh chất ranh giới phân biệt bên bên tế bào trần Câu 28: Đáp án C (1) Đúng Tỉ lệ hoa trắng F3 tăng là: 0,8.(1-(½)^3 : = 35% (2) Đúng Quần thể khơng chịu tác động nhân tố tiến hóa khác → tần số alen A a không đổi (3) Đúng Tỉ lệ hoa trắng tăng → Tỉ lệ hoa đỏ F3 nhỏ P (4) Đúng Hiệu số gen đồng hợp không đổi = f(A ban đầu) - f (a ban đầu) Câu 29: Đáp án A Câu 30: Đáp án A Câu 31: Đáp án B Câu 32: Đáp án D Tần số alen A = 0,49 + 0, 42 = 0,7 Tần số alen a = - 0,7 = 0,3 Câu 33: Đáp án B Gọi p, q, r tần số tương đối alen IA, IB, IO Vì tỷ lệ người có nhóm máu O 48,35% → r = 0,69 → Loại đáp án A, C Vì tỉ lệ nhóm máu B 27,94% nên q^2 + 2qr = 0,2794 → q = 0,18 → tần số alen IB = 0,18 Câu 34: Đáp án A Câu 35: Đáp án A (2), (4) thành tựu công nghệ tế bào (1), (3), (5) thành tựu công nghệ gen Câu 36: Đáp án C C sai qua hệ ngẫu phối, tần số kiểu gen tần số alen không thay đổi qua hệ Câu 37: Đáp án C Câu 38: Đáp án A P : AaBb x aaBb = (Aa x aa)(Bb x Bb) Aa x aa → 1 Aa : aa 2 Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Bb x Bb → 1 BB : Bb : bb 4 Loại bầu dục, vị chua (aabb) xuất F1 với tỉ lệ: 1 aa bb = = 12,5% Câu 39: Đáp án C Trong quần thể ngẫu phối cân di truyền từ tần số cá thể có kiểu hình lặn suy tần số alen lặn (q) → Tính tần số alen trội p = - q Vì quần thể cân nên cấu trúc quần thể có dạng: p AA : 2pqAa : q aa = → Ta tính Tần số alen tỉ lệ kiểu gen quần thể Câu 40: Đáp án A A sai phần lớn đột biến điểm đột biến thay cặp Nu gây hậu nghiêm trọng với thể đột biến Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... 11-D 12-B 13-D 14-C 15-B 16-D 17-A 18-B 19-C 20-D 21-C 22-D 23-A 24-A 25-A 26-D 27-D 28-C 29-A 30-A 31-B 32-D 33-B 34-A 35-A 36-C 37-C 38-A 39-C 40-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Trang http://dethithpt.com... hóa thu dòng chủng có kiểu gen khác Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word gửi đến 0982.563.365... http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/
- Xem thêm -

Xem thêm: 28 đề thi học kì THPT quang trung đống đa hà nội file word có lời giải chi tiết , 28 đề thi học kì THPT quang trung đống đa hà nội file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay