12 THPT phạm công bình vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

14 21 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 18:45

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Đề KSCL THPT Phạm Cơng Bình - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Điều hoà hoạt động gen A điều hồ lượng mARN gen tạo B điều hoà lượng tARN gen tạo C điều hoà lượng sản phẩm gen tạo D điều hoà lượng rARN gen tạo Câu Đột biến gen A biến đổi tạo alen B biến đổi tạo nên kiểu hình C biến đổi cấu trúc gen D biến đổi cặp nuclêôtit gen Câu Cơ chế điều hoà opêron lac E.coli dựa vào tương tác yếu tố nào? A Dựa vào tương tác prơtêin ức chế với nhóm gen cấu trúc B Dựa vào tương tác prôtêin ức chế với vùng P C Dựa vào tương tác prôtêin ức chế với vùng O D Dựa vào tương tác prôtêin ức chế với thay đổi môi trường Câu Điều không với cấu trúc gen? A Vùng khởi đầu nằm đầu gen mang tín hiệu khởi đầu kiểm sốt q trình phiên mã B Vùng mã hố gen mang thơng tin mã hố axit amin C Vùng khởi đầu nằm đầu gen mang tín hiệu khởi đầu kiểm sốt q trình dịch mã D Vùng kết thúc nằm cuối gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã Câu Nguyên tắc bổ sung thể chế phiên mã A A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G B A liên kết với X, G liên kết với T C A liên kết với U, G liên kết với X D A liên kết với T, G liên kết với X Câu Bộ phận đóng vai trò điều khiển hoạt động thể là: A não B não trung gian C bán cầu đại não D tiểu não hành não Câu Bộ ba ba vô nghĩa (không mã hoá axit amin) làm nhiệm vụ báo hiệu kết thúc q trình tổng hợp prơtêin? A AUA, AUG, UGA B UAA, UAG, UGA C UAX, AXX, UGG D UAA, UGA, UXG Câu Phép lai sau thấy phép lai phân tích? I Aa x aa; II Aa x Aa; III AA x aa; IV AA x Aa; V aa x aa Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu trả lời là: A I, III B I, III, V C II, III D I, V Câu Trình tự sau phù hợp với trình tự nuclêơtit phiên mã từ gen có đoạn mạch bổ sung AGX TTA GXA? A TXG AAT XGT B UXG AAU XGU C AGX TTA GXA D AGX UUA GXA C 64 D 21 Câu 10 Số ba mã hoá cho axit amin A 61 B 42 Câu 11 Một cá thể sinh vật có tất tế bào xơma thừa nhiễm sắc thể cặp định so với bình thường Cá thể gọi A thể khuyết B thể tam bội C thể D thể ba Câu 12 Những động vật sinh trưởng phát triển qua biến thái hoàn toàn là: A cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi B châu chấu, ếch, muỗi C bọ ngựa, cào cào, tôm, cua D cá chép, gà, thỏ, khỉ Câu 13 Cấu trúc NST sinh vật nhân thực có mức xoắn theo trật tự A phân tử ADN > sợi > nuclêôxôm > sợi nhiễm sắc > crômatit B phân tử ADN > nuclêôxôm > sợi > sợi nhiễm sắc > crômatit C phân tử ADN > nuclêôxôm > sợi nhiễm sắc > sợi > crômatit D phân tử ADN > sợi > sợi nhiễm sắc > nuclêơxơm > crơmatit Câu 14 Q trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn phận tế bào nhân thực? A Nhân B Tế bào chất C Màng tế bào D Thể Gơngi Câu 15 Trình tự gen opêron Lac sau: A Gen điều hoà (R) > vùng vận hành (O) > gen cấu trúc: gen Z - gen Y - gen A B Vùng khởi động (P) > vùng vận hành (O) > gen cấu trúc: gen Z - gen Y - gen A C Vùng vận hành (O) > vùng khởi động (P) > gen cấu trúc: gen Z - gen Y - gen A D Gen điều hoà (R) > vùng khởi động (P) > vùng vận hành (O) >các gen cấu trúc Câu 16 Ở vi khuẩn, axit amin đưa đến ribơxơm q trình dịch mã A alanin B formyl mêtiônin C valin D mêtiônin Câu 17 Đặc điểm đặc điểm mã di truyền? A Tính phổ biến B Tính bán bảo tồn C Tính đặc hiệu Câu 18 Ứng động trinh nữ va chạm kiểu: D Tính thối hố Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A quang ứng động B ứng động không sinh trưởng C ứng động sinh trưởng D điện ứng động Câu 19 Trong ống tiêu hóa, chất dinh dưỡng hấp thụ vào máu chủ yếu A dày B miệng C ruột non D thực quản Câu 20 Ý không với đặc điểm phản xạ co ngón tay? A Là phản xạ bẩm sinh B Là phản xạ không điều kiện C Là phản xạ có tính di truyền D Là phản xạ có điều kiện Câu 21 Menđen tìm qui luật phân li độc lập sở nghiên cứu phép lai A cặp tính trạng B nhiều cặp trạng C hai cặp tính trạng D nhiều cặp tính trạng Câu 22 Ở người hoocmơn tham gia điều chỉnh hàm lượng đường glucôzơ máu là: A Testosterôn, Glucagôn B Ostrôgen, Insulin C Glucagôn, Ostrôgen D Insulin, Glucagôn Câu 23 Hậu đột biến đoạn lớn NST A làm tăng cường độ biểu tính trạng B làm giảm cường độ biểu tính trạng C làm giảm sức sống gây chết D ảnh hưởng tới sức sống thể Câu 24 Ở người, đoạn nhiễm sắc thể số 21 gây nên bệnh A ung thư máu B bệnh Đao C máu khó đơng D hồng cầu hình liềm Câu 25 Sự hình thành cừu Đơlly kết hình thức sinh sản nào? A Trinh sinh B Sinh sản vơ tính C Sinh sản hữu tính D Nhân vơ tính Câu 26 Ở người, thể lệch bội có ba NST 21 gây A bệnh ung thư máu B hội chứng Đao C hội chứng mèo kêu D hội chứng Claiphentơ Câu 27 Hướng tiến hoá sinh sản động vật là: A Từ vơ tính đến hữu tính, từ thụ tinh đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ B Từ hữu tính đến vơ tính, từ thụ tinh đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ C Từ vơ tính đến hữu tính, thụ tinh đến thụ tinh ngoài, từ đẻ đến đẻ trứng D Từ vơ tính đến hữu tính, từ thụ tinh đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ Câu 28 Theo Menđen, tính trạng thể A nhân tố di truyền quy định B cặp nhân tố di truyền quy định C hai nhân tố di truyền khác loại quy định D hai cặp nhân tố di truyền quy định Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 29 Phân tử mARN tổng hợp theo chiều A mạch khuôn B từ 3’ đến 5’ C ngẫu nhiên D từ 5’ đến 3’ Câu 30 Các hooc mơn kích thích sinh trưởng bao gồm: A auxin, gibêrelin, xitôkinin B auxin, gibêrelin, êtilen C auxin, axit abxixic, xitôkinin D auxin, êtilen, axit abxixic Câu 31 Loại ARN mang ba đối mã (anticôđon)? A mARN B rARN C ARN vi rút D tARN Câu 32 Sự nhân đôi ADN xảy phận tế bào nhân thực? A Lục lạp, trung thể, ti thể B Ti thể, nhân, lục lạp C Lục lạp, nhân, trung thể D Nhân, trung thể, ti thể II Thông hiểu Câu 33 Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay cặp A - T cặp G - X số liên kết hyđrơ A giảm B tăng C tăng D giảm Câu 34 Ở người nhóm máu ABO gen alen IA, IB, IO quy định: - Nhóm máu A quy định kiểu gen IA IA, IAIO - Nhóm máu B quy định kiểu gen IB IB, IBIO - Nhóm máu O quy định kiểu gen IO IO - Nhóm máu AB quy định kiểu gen IA IB Mẹ có nhóm máu AB, sinh có nhóm máu AB Nhóm máu chắn khơng phải nhóm máu người bố? A Nhóm máu AB B Nhóm máu O C Nhóm máu B D Nhóm máu A Câu 35 Guanin dạng kết cặp với Timin tái tạo nên A đột biến thay cặp G - X cặp A - T B sai hỏng ngẫu nhiên C đột biến thay cặp A - T cặp G - X D nên phân tử timin đoạn mạch ADN gắn nối với Câu 36 Phân tử ADN vi khuẩn E.coli chứa N15 phóng xạ Nếu chuyển E.coli sang mơi trường có N14 sau lần chép có phân tử ADN chứa N15? A Có phân tử ADN B Có 16 phân tử ADN C Có phân tử ADN D Có phân tử ADN Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 37 Quá trình tự nhân đơi ADN, có mạch tổng hợp liên tục mạch lại tổng hợp gián đoạn enzim ADN - pơlimeraza A trượt mạch khuôn theo chiều 3’ > 5’ tổng hợp mạch bổ sung theo chiều từ 5’ > 3’ B trượt mạch khuôn theo chiều 5’ > 3’ tổng hợp mạch bổ sung theo chiều từ 3’ >5’ C có lúc trượt mạch khn theo chiều 5’ > 3’ có lúc trượt mạch khn theo chiều 3’ > 5’và mạch tổng hợp theo chiều từ 3’ >5’ D có lúc trượt mạch khn theo chiều 5’ > 3’ có lúc trượt mạch khn theo chiều 3’ > 5’và mạch tổng hợp theo chiều từ 5’ > 3’ Câu 38 Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh Cho giao phấn hạt vàng chủng với hạt xanh, kiểu hình F1 nào? A hạt vàng : hạt xanh B hạt vàng : hạt xanh C hạt vàng : hạt xanh D 100% hạt vàng Câu 39 Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục Kết phép lai sau: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm > F1: 75% đỏ thẫm : 25% màu lục Kiểu gen bố mẹ công thức lai nào? A AA x AA B AA x Aa C Aa x Aa D Aa x aa Câu 40 Khi nồng độ testôstêron máu cao có tác dụng: A Gây ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH B Kích thích tuyến yên vùng đồi làm tăng tiết GnRH, FSH LH C Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm làm hai phận không tiết GnRH, FSH LH D Ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi làm giảm tiết GnRH, FSH LH Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án C Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo tế bào hay điều hòa q trình nhân đơi ADN, phiên mã tạo ARN (mARN, tARN, rARN) trình tổng hợp protein → Đáp án C Câu Chọn đáp án C Đột biến gen biến đổi nhỏ cấu trúc gen có liên quan đến cặp nu (đột biến điểm) số cặp nu xảy điểm ADN Đột biến gen làm xuất alen mới, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn giống tiến hóa → Đáp án C Câu Chọn đáp án C Sự hoạt động Operon chịu điều khiển gen điều hòa R nằm phía trước Operon Gen R tổng hợp protein ức chế gắn vào vùng vận hành O, ngăn cản trình phiên mã, gen cấu trúc khơng hoạt động Khi mơi trường có chất cảm ứng lactozo, lactozo liên kết với protein ức chế, làm bị bất hoạt, khơng thể liên kết với vùng O, operon chuyển sang trạng thái hoạt động Khi chất cảm ứng bị phân giải hết, protein ức chế lại liên kết với vùng O, phiên mã bị dừng lại → Đáp án C Câu Chọn đáp án C Gen có cấu trúc phần: - Vùng điều hòa nằm đầu 3’ mạch mã gốc gen, mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã - Vùng mã hóa nằm gen mang thơng tin mã hóa axit amin - Vùng kết thúc nằm đầu 5’ mạch mã gốc gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã → C sai Câu Chọn đáp án A Trong chế phiên mã, nguyên tắc bổ sung là: A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G → Đáp án A Câu Chọn đáp án C Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ - Não giữa: kiểm soát phản hồi liên quan đến thông tin cảm giác, điều chỉnh hành động thể theo phản hồi - Não trung gian: điều hòa q trình trao đổi chất, điều hòa thân nhiệt - Tiểu não hành não: điều hòa phối hợp cử động phức tạp giữ thăng thể - Bán cầu đại não có vai trò quan trọng hệ thần kinh, thống nhất, điều khiển hoạt động thể → Đáp án C Câu Chọn đáp án B Bộ ba vơ nghĩa (khơng mã hóa axit amin) làm nhiệm vụ báo hiệu kết thúc trình tổng hợp protein ba kết thúc: UAA, UAG UGA → Đáp án B Câu Chọn đáp án A Phép lai phân tích phép lai thể kiểu hình trội cần xác định kiểu gen với thể có kiểu hình lặn ⇒ Phép lai I, III phép lai phân tích → Đáp án A Câu Chọn đáp án D Mạch bổ sung: AGX TTA GXA → Mạch gốc: TXG AAT XGT → mARN: AGX UUA GXA → Đáp án D Câu 10 Chọn đáp án A Trong tổng số 4^3 = 64 ba có ba kết thúc khơng mã hóa axit amin (UAA, UAG, UGA) mà làm nhiệm vụ báo hiệu kết thúc trình tổng hợp protein ⇒ Số ba mã hóa axit amin = 64 – = 61 Câu 11 Chọn đáp án D - Thể khuyết nhiễm (thể không 2n – 2): tế bào lưỡng bội thiếu NST cặp NST - Thể (2n – 1): tế bào lưỡng bội thiếu NST cặp NST - Thể tam bội (3n): tế bào lưỡng bội mà tất cặp NST có NST - Thể ba (2n + 1): tế bào lưỡng bội thừa NST cặp NST Đặt mua file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ → Đáp án D Câu 12 Chọn đáp án A - Những động vật sinh trưởng khơng qua biến thái: non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lí tương tự trưởng thành; gặp đa số động vật có xương sống nhiều động vật khơng xương sống - Những động vật sinh trưởng qua biến thái khơng hồn tồn: ấu trùng phát triển chưa hồn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành trưởng thành; gặp số côn trùng như: châu chấu, gián, tôm, cua … - Những động vật sinh trưởng qua biến thái hoàn toàn: ấu trùng có hình dạng, cấu tạo sinh lí khác trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian, ấu trùng biến đổi thành trưởng thành; gặp đa số côn trùng (như: bướm, ruồi, ong…) lưỡng cư → Đáp án A Câu 13 Chọn đáp án B Cấu trúc NST sinh vật nhân thực: phân tử ADN có cấu trúc mạch xoắn kép quấn quanh khối cầu protein histon (mỗi khối gồm phân tử histon, quấn 1,75 vòng) → nucleoxom → xoắn bậc tạo sợi → xoắn bậc tạo sợi nhiễm sắc → xoắn tiếp tạo vùng xếp cuộn → đóng xoắn tiếp tạo cấu trúc cromatit → Đáp án B Câu 14 Chọn đáp án B Ở sinh vật nhân thực, q trình nhân đơi ADN phiên mã xảy nhân tế bào; sau mARN sơ khai cắt Intron, nối Exon tạo mARN trưởng thành, mARN trưởng thành di chuyển tế bào chất để tiến hành trình dịch mã → Đáp án B Câu 15 Chọn đáp án B Cấu tạo Operon Lac là: P O Z Y A - Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A nằm kề - Vùng vận hành O nằm trước gen cấu trúc - Vùng khởi động P nằm trước vùng vận hành → Đáp án B Câu 16 Chọn đáp án B Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Axit amin đưa đến riboxom trình dịch mã axit amin mở đầu Ở vi khuẩn (sinh vật nhân sơ), axit amin mở đầu foocmin metionin; sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu metionin → Đáp án B Câu 17 Chọn đáp án B Các đặc điểm mã di truyền: - Mã di truyền mã ba, đọc từ điểm xác định theo ba không gối lên - Mã di truyền có tính phổ biến: tất loại có chung mã di truyền ⇒ phản ánh nguồn gốc chung loài - Mã di truyền có tính đặc hiệu: ba mã hóa cho loại axit amin - Mã di truyền có tính thối hóa: axit amin mã hóa nhiều ba khác (trừ AUG- metionin UGG- triptophan) → Đáp án B Câu 18 Chọn đáp án B Ứng động sinh trưởng kiểu ứng động tế bào phía đối diện quan có tốc độ sinh trưởng khác tác động kích thước khơng định hướng vào ngoại cảnh Gồm quang ứng động (VD: nở hoa vào ban ngày, khép vào ban đêm…) nhiệt ứng động Ứng động không sinh trưởng: kiểu ứng động xảy không liên quan đến phân chia, lớn lên tế bào Gồm ứng động sức trương (phản ứng cụp trinh nữ…) ứng động tiếp xúc hóa ứng động (vận động bắt mồi gọng vó…) → Đáp án B Câu 19 Chọn đáp án C - Thức ăn biến đổi học miệng đẩy vào thực quản xuống dày - Tại dày, thức ăn trộn lẫn với enzyme tiêu hóa axit dày nghiền nát, phần chất dinh dưỡng hấp thụ Thức ăn nghiền nát chuyển xuống ruột non biến đổi hóa học - Ruột non có đầy đủ loại enzyme để phân giải chất hữu phức tạp thành phân tử đơn giản để thể hấp thụ Diện tích bề mặt hấp thụ ruột lớn → hấp thụ triệt để chất dinh dưỡng: Ruột dài, niêm mạc có nếp gấp, nếp gấp có lơn ruột, lơng ruột có lơng cực nhỏ, lớp niêm mạc có mao mạch máu bạch huyết để hấp thụ chất dinh dưỡng đơn giản Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ - Lượng cặn bã thức ăn không hấp thụ chuyển xuống ruột già sau thải ngồi qua hậu môn → Đáp án C Câu 20 Chọn đáp án D - Phản xạ không điều kiện phản xạ sinh có, khơng cần tập luyện → mang tính bẩm sinh, bền vững, có tính di truyền, mang tính chủng loại - Phản xạ có điều kiện phản xạ hình thành đời sống cá thể, kết trình học tập, rèn luyện kinh nghiệm → hình thành đời sống cá thể, dễ không củng cố, mang tính cá thể khơng di truyền ⇒ Phản xạ co ngón tay phản xạ khơng điều kiện → Đáp án D Câu 21 Chọn đáp án C Menden tìm quy luật phân li độc lập sở phép lai hai cặp tính trạng đậu Hà Lan: P chủng (hạt vàng, vỏ trơn) × (hạt xanh, vỏ nhăn) → Đáp án C Câu 22 Chọn đáp án D Ở người hoocmon tham gia điều chỉnh hàm lượng đường glucozo máu insulin glucagon Đường huyết máu điều hòa chủ yếu nhờ hoocmon đảo tụy tiết - Khi tỉ lệ đường máu cao 0,12%, tế bào beta bị kích thích tiết insulin; insulin có tác dụng chuyển hóa glucozo thành glicogen dự trữ gan - Khi tỉ lệ đường máu thấp 0,12%, tế bào anpha tiết glucagon biến glycogen gan thành glucozo → Đáp án D Câu 23 Chọn đáp án C Đột biến đoạn lớn NST làm giảm số lượng gen NST, gây cân hệ gen → thường gây chết giảm sức sống → Đáp án C Câu 24 Chọn đáp án A - Ở người, đoạn NST số 21 gây bệnh ung thư máu Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ - Hội chứng Đao có NST số 21 - Bệnh máu khó đơng gen lặn NST giới tính X quy định - Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm đột biến gen trội gây nên → Đáp án A Câu 25 Chọn đáp án D Cừu Đôly thành tựu tạo giống động vật công nghệ tế bào thông qua nhân vơ tính kĩ thuật chuyển nhân Câu 26 Chọn đáp án B - Bệnh ung thư máu đột biến đoạn NST số 21 - Hội chứng tiếng mèo kêu đột biến đoạn NST số - Hội chứng Claiphento (XXY) phân li bất thường cặp NST giới tính - Hội chứng Đao có NST 2n + 1, cặp NST số 21 mang Câu 27 Chọn đáp án D Hướng tiến hóa sinh sản động vật: - Sinh sản vơ tính → Sinh sản hữu tính: tạo đa dạng kiểu gen, tăng khả tồn tại, thích nghi trước chọn lọc tự nhiên - Thụ tinh → Thụ tinh trong: tỉ lệ thụ tinh thành công cao - Đẻ trứng → Đẻ con: phôi thai phát triển tốt nhờ lấy chất dinh dưỡng từ mẹ bảo vệ tốt Câu 28 Chọn đáp án B Trong tế bào lưỡng bội, NST tồn thành cặp, gen tồn thành cặp alen tương ứng cặp NST tương đồng Mỗi bên bố mẹ giảm phân NST cặp phân li giao tử, loại giao tử chứa nhân tố di truyền (gen) bố mẹ tổ hợp lại với qua thụ tinh Từ phân tích kết thí nghiệm, Menden phát quy luật phân li: “Mỗi tính trạng quy định cặp alen (cặp nhân tố di truyền) Do phân li đồng cặp alen giảm phân nên giao tử chứa alen cặp.” → Đáp án B Câu 29 Chọn đáp án D Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Trong phiên mã, mạch mã gốc gen sử dụng có chiều 3’-5’ → mARN tổng hợp theo chiều 5’-3’ → Đáp án D Câu 30 Chọn đáp án A Các hoocmon kích thích sinh trưởng: auxin, giberelin, xitokinin Các hoocmon ức chế sinh trưởng: etilen, axit abxixic → Đáp án A Câu 31 Chọn đáp án D ARN gồm loại: ARN thông tin (mARN), ARN riboxom (rARN) ARN vận chuyển (tARN) - mARN mạch khn q trình dịch mã, chứa ba mã hóa (codon) - rARN thành phần chủ yếu Riboxom - Loại ARN mang ba đổi mã (anticodon) đến khớp bổ sung với codon mARN ARN vận chuyển tARN → Đáp án D Câu 32 Chọn đáp án B - Ở sinh vật nhân thực, ADN tồn nhân tế bào tế bào chất tạ bào quan như: ti thể lạp thể: ⇒ Nhân đôi ADN xảy nhân, ti thể lạp thể - Trung thể gồm trung tử nằm vng góc khơng chạm nhau; trung tử có vai trò quan trọng phân bào, bào quan hình thành thoi tơ vơ sắc → Đáp án B Câu 33 Chọn đáp án C A liên kết với T liên kết hidro, G liên kết với X liên kết hidro ⇒ Khi gen bị đột biến thay cặp A-T cặp G-X, số liên kết hidro H(đb) = H – + = H + ⇒ số liên kết hidro tăng lên liên kết → Đáp án C Câu 34 Chọn đáp án B Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Mẹ có nhóm máu AB, sinh có nhóm máu AB ⇒ Con nhận alen IA IB từ mẹ, nhận alen IB IA từ bố ⇒ Bố phải có nhóm máu A, B AB Câu 35 Chọn đáp án A - Đột biến thay cặp A-T cặp G-X chất 5-BU gây ra: A-T- → A-5BU → G-5BU → G-X - Tác động tác nhân vật lí tia tử ngoại UV làm cho phân tử Timin đoạn mạch ADN liên kết với - Đột biến gen sai hỏng ngẫu nhiên: liên kết cacbon số đường pentozo Adenin ngẫu nhiên bị đứt, gây đột biến Adenin - Guanin dạng G* làm biến đổi cặp G*-X thành A-T theo sơ đồ sau: G*-X → G*-T → A-T → Đáp án A Câu 36 Chọn đáp án A Phân tử ADN ban đầu chứa N15, gồm mạch N15 Khi chuyển sang môi trường N14 chép lần tạo 16 ADN con, gồm 32 mạch; có 30 mạch N14 mạch N15 cũ ⇒ Số tb chứa hoàn toàn nguyên liệu N14 2^4 – = 14 ⇒ Số tb chứa mạch mạch cũ N14 N15 2tb → Đáp án A Câu 37 Chọn đáp án A Do phân tử ADN có mạch đối song song ngược chiều enzyme ADN-polimeraza bổ sung vào đầu 3’ –OH, trượt mạch khuôn theo chiều 3’-5’ tổng hợp mạch theo chiều 5’-3’ nên: - Mạch khn có chiều 3’-5’, mạch tổng hợp liên tục - Mạch khn có chiều 5’-3’, mạch tổng hợp gián đoạn → Đáp án A Câu 38 Chọn đáp án D Hạt vàng trội hoàn toàn với hạt xanh Quy ước: A- hạt vàng, a- hạt xanh Phép lai hạt vàng chủng hạt xanh P: AA × aa → F1: 100% Aa, KH: 100% hạt vàng Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ → Đáp án D Câu 39 Chọn đáp án C A: thân đỏ thẫm, a- thân xanh lục P: đỏ thẫm × đỏ thẫm → F1: đỏ thẫm : xanh lục = = x → P có kiểu gen dị hợp Aa → Đáp án C Câu 40 Chọn đáp án D Cơ chế điều hòa sinh tinh: - FSH kích thích ống ính tinh sản sinh tinh trùng - LH kích thích tế bào kẽ tinh hồn sản sinh testosterone - Testosteron kích thích phát triển ống sinh tinh sản xuất tinh trùng - Khi nồng độ testosterone máu cao ức chế ngược lên tuyến yên vùng đồi, làm phận giảm tiết GnRH, FSH LH, dẫn đến tế bào kẽ giảm tiết testosterone - Nồng độ testosterone giảm không gây ức chế lên vùng đồi tuyến yên nữa, nên phận lại tăng tiết hoocmon ... trường có N14 sau lần chép có phân tử ADN chứa N15? A Có phân tử ADN B Có 16 phân tử ADN C Có phân tử ADN D Có phân tử ADN Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2 018 file word ... giảm tiết GnRH, FSH LH Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2 018 file word gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2 018 / HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT... phân tử ADN có mạch đối song song ngược chi u enzyme ADN-polimeraza bổ sung vào đầu 3’ –OH, trượt mạch khuôn theo chi u 3 -5 ’ tổng hợp mạch theo chi u 5 -3 ’ nên: - Mạch khn có chi u 3 -5 ’, mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 THPT phạm công bình vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết , 12 THPT phạm công bình vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay