phuong phap day hoc dai hoc2 buoi 3

30 48 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 16:06

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC Khái niệm  Phương pháp  “Methodos” = đường, cách thức đạt tới mục đích MĐ ND PP Phương pháp dạy học  Cách thức hoạt động phối hợp thống người dạy người học chủ đạo người dạy nhằm thực tối ưu mục đích nhiệm vụ dạy học cấp độ PPDH  Cấp độ : ( nghĩa rộng)   Cấp độ : ( PPDH cụ thể)   Sự kết hợp CS lý thuyết, NTDH vai trò GV, SV  định hướng việc tổ chức HĐDH Cách thức tiến hành HĐDH  tạo phong cách riêng GV Cấp độ : ( mặt kỹ thuật)  Những hành động, thao tác thực theo tiến trình đảm bảo thành công PP Lưu ý Bản chất QT DHĐH QTNT có tính chất nghiên cứu SV vai trò chủ đạo GV  PPDHĐH phải tiếp cận với PPNCKH Đặc điểm PPDH đại học Gắn liền với NN đào tạo  trang bị tri thức KH + ý rèn KN,KX nghề nghiệp Gắn liền với thực tiễn XH, thực tiễn phát triển KHCN  kịp thời đổi nội dung, PP HTTC dạy học Tiếp cận với PPNCKH  trình bày quan điểm, học thuyết khác quan tâm bồi dưỡng PPNCKH cho SV Có tác dụng phát huy cao độ tính tích cực, độc lập, sáng tạo SV  tơn trọng, tạo điều kiện SV tham gia học tập, NCKH Đa dạng, tương ứng loại trường, môn, điều kiện, phương tiện DH, đặc điểm nhân cách GV 6.Phát huy tối ưu thiết bị phương tiện DH đại PHÂN LOẠI HỆ THỐNG CÁC PPDHĐH  Theo logic QTDH      PP kích thích tính tich cực học tập PP tổ chức điều khiển việc lĩnh hội tri thức PP hình thành KN,KX học tập PP ôn tập, củng cố tri thức rèn KN PP kiểm tra, đánh giá PP trực quan Quan sát Minh họa PP dùng lời Thuyết trình Đàm thoại SGK, tài liệu S.I Petrovski E.Ia Golan PP thực hành Luyện tập Thực hành Thí nghiệm Theo phương tiện sử dụng  Theo tính chất hoạt động nhận thức người học ( I.A.Lecne M.N.Xkatkin)      PP giải thích, PP minh họa, PP tái PP nêu vấn đề PP nghiên cứu phần PP nghiên cứu Tích cực hóa HĐNT Cách mạng PPDH Cá biệt hóa Cơng nghệ hóa Phương hướng biện pháp cải tiến PPDHĐH Phát huy cao độ tính tích cực, độc lập sáng tạo SV  Phối hợp kiểu, nhóm PPDH cụ thể với  Chú trọng PP tích cực hóa hoạt động nhận thức  Bồi dưỡng PP tự học  Luyện tập vận dụng vào tình đa dạng  Góp phần rèn luyện tay nghề cho SV  Xác định MT đào tạo cụ thể tri thức, kỹ năng, lực phẩm chất nghề nghiệp  PPDH trang bị tri thức hệ thống hướng đến MT đào tạo  Chú trọng rèn luyện kỹ kỹ xảo nghề nghiệp  Đánh giá theo tiêu chí thành thạo tri thức, kỹ nghề nghiệp  Tổ chức học tập tiếp cận PP nghiên cứu KH  Gắn liền nhà trường với viện nghiên cứu, sở sản xuất, tổ chức xã hội…  Cập nhật tri thức khoa học  cho nhận xét, phê phán, đánh giá  Đẩy mạnh lôi SV tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học với GV, nhà nghiên cứu  Cải tiến việc kiểm tra, đánh giá Đảm bảo cơng bằng, khách quan, có tác dụng giáo dục phát triển  Cơng khai hóa nội dung kiểm tra từ đầu  Thông báo kịp thời kết thi, kiểm tra  SV tự điều chỉnh phấn đấu  Kết hợp nhiều kiểu đánh giá  Sử dụng tối ưu điều kiện phương tiện dạy học     Đầu tư CSVC Liên kết với viện nghiên cứu, sở sản xuất, tăng cường hợp tác quốc tế Đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật sử dụng phương tiện đại Khuyến khích tự chế tạo phương tiện Lưu ý QTDH hệ thống hoàn chỉnh  Cải tiến đồng thành tố không cải tiến PPDH  CƠNG NGHỆ DẠY HỌC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH  DH cổ truyền dựa lời nói chữ viết  Đầu năm 40 (XX), sử dụng phim ảnh  Những năm 50, DH nêu vấn đề, DH chương trình hóa với máy dạy học  Cuối 60, ứng dụng rộng rãi phương tiện kỹ thuật  Thuật ngữ CN đào tạo, CN giáo dục, CN dạy học  CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO   Theo nghĩa hẹp : QT sử dụng phương tiện kỹ thuật phương tiện hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng học tập Theo nghĩa rộng : xác lập nguyên tắc hợp lí, điều kiện thuận lợi để tiến hành QT đào tạo, PP PT hiệu quả, tiết kiệm để đạt MĐ đào tạo Theo nghĩa rộng CN đào tạo liên quan MĐ, nhiệm vụ đào tạo, soạn thảo ND, chương trình PP, PT…  CNDH : hệ thống dẫn sử dụng PP, PT hoạt động GV- HV nhằm đạt MT đào tạo cách tối ưu  CNHD : QT sử dụng thành tựu KH, KT, CN vào QTDH nhằm thực MĐDH với hiệu kinh tế cao  Cơng nghệ hóa QTDH  Tổ chức cách khoa học QTDH cách xác định đắn, xác, sử dụng tối ưu đầu ( mục tiêu DH), đầu vào ( trình độ ban đầu HV), nội dung DH, điều kiện, phương tiện kỹ thuật, tiêu chuẩn đánh giá Các thành tố QTDHĐH theo CNDH     Đầu mong muốn thể MĐ, NV Đầu vào :trình độ ban đầu SV ( lực, phẩm chất, thái độ…) Các quy trình cơng nghệ vi mô vĩ mô nhằm biến đầu vào thành đầu Hiệu kinh tế QTDHĐH HÌNH THỨC TỔ CHỨC DHĐH   Hình thức tác động qua lại hoạt động dạy hoạt động học, thầy thầy, trò trò, thành tố QTDH thể tối ưu Hình thức DH  Phương pháp DH HTTCDH giúp SV tìm tòi tri thức, KN,KX Kiểm tra Đánh giá Ngoại khóa HTTCDH chủ yếu      Lớp – (Diễn giảng) Xêmina Làm việc nhóm Tự học Nghiên cứu khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: phuong phap day hoc dai hoc2 buoi 3, phuong phap day hoc dai hoc2 buoi 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay