Dự án "Khu xử lý chất thải rắn -Huyện Thới Lai (Cần Thơ)" - Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng 0918755356

7 37 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 14:34

ỦY BAN NHÂN DÂN THẢNH PHĨ CẢN THƠ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bộc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 2787/QĐ-lJBND cần Thơ, ngày 06 tháng năm 20Ỉ6 QUYÉT ĐỊNH ệc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 xử chất thải rắn tạỉ huyện Thới Lai, thành cần Thơ Ngàyiợ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ i/én hỗ Sơ SỐ: Căn -eỊí Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng năm IGĨSi • Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014; Căn Nghị định'sổ 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2015 Chính phủ việc Quy định chi tiét số nội dung quy hoạch xây dựng; Căn Thông tư số 12/2016/BXD ngày 29 tháng năm 2016 cùa Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy đmh hồ sơ nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đồ thị quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù Theo đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng Tờ trình số 2504/TTrSXD ngày 26 tháng năm 2016, QUYÉT ĐỊNH: Điều Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu xử chất thải rắn huyện Thói Lai, thành phố cần Thờ, với nội dung cụ thể sau: Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu xử chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố cần Thơ Chủ đầu tư ỉập quy hoạch: Sở Xây dựng thành phổ cần Thơ Phạm vi, ranh giói, quyquy hoạch: a) Phạm vi, ranh giới: Khu đất lập quy hoạch xã Tmờng Xuân, huyện Thói Lai, thành phố cần Thơ, có tứ cận tiép giáp sau: - Hướng Đông Bắc: tiếp giáp kênh Mới; - Hướng Đông Nam: tiếp giáp kênh số 2; - Hướng Tây Nam: tiếp giáp kênh Lò Rèn; - Hướng Tây Bắc: tiếp giáp đất nông nghiệp b) Quy mô điện tích khu đất: khoảng 60,2Ha Tính chất, mục tiêu quy hoạch: a) Cụ thể hóa phần Quy hoạch xử chất thải rắn thành phổ cần Thơ đên năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phê duyệt Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2015 ủy ban nhân dân thành phố b) Xây dựng khu xử chất thải rắn (sinh hoạt, xây dựng, bùn thải từ bể tự hoại bùn thải từ hệ thống thoát nước; xử chất thải rắn y tế nguy hại; xử chât thải răn công nghiệp nguy hại; hỗ ừợ chôn lấp sau xử cho khu xử chất thải rắn địa bàn thành phố) với công nghệ đại, tiên tiến, ưu tiên tái chế, tái tạo lượng, công nghệ khác phù hợp với điều kiện cơng nghệ đảm bảo an tồn mơi trường theo quy định hành c) Xác định tính chất, quy mô, cấu phân khu chức sử dụng đất, tổ chức không ệian CỊuy hoạch kiên trúc cảnh quan, hệ thống hạ tâng kỹ thuật (giao thông, san nền, cấp nước, cấp điện, thơng tin liên lạc, ) cách đồng d) Phục vụ xử chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận Cái Răng, huyện Phong Điền, huyện Thói Lai hỗ trợ cho khu xử chất thải rắn vùng lân cận; xử chất thải rắn nguy hại, bùn bể phốt toàn địa bàn thành phố đ) Làm sở lập ữiển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng sở xử chât thải, cơng trình phụ trợ khác e) Tạo sở pháp cho việc quản đầu tư xây dựng hoạt động xây dựng khư xử chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố cần Thơ Công suất xử lý: - Giai đoạn đến năm 2020 khoảng 750 tấn/ngày đêm - Giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 1.000 tấn/ngày đêm Quy hoạch sử dụng đất: BẢNG TỎNG HỢP sử DỤNG ĐẮT Stt Loai • đất Diện tích (Ha) Tỷ lệ (%) Đất xây dựng khu xử chất thải rắn 40,9 67,9 Đất khu hành 0,8 1,3 Đât xanh 7,8 13,0 Đất khu hạ tầng kỹ thuật 5,0 Đất giao thông, sân bãi 7,7 12,8 Tỗng cộng 60,2 100,0 Tô chức quy hoạch không gian kiên trúc cảnh quan: Khu đất quy hoạch có tổng diện tích khoảng 60,2Ha, chia làm phân khu (A, B, D), bố trí khu chức chính: khu c hành phục vụ tồn khu, khu xử chất thải rắn (sinh hoạt, nguy hại), khu công trình hạ tầng kỹ thuật (trạm điện, khu xử nước thải, khu chôn lãp sau xử lý, 7), xanh (cảnh quan, cách ly) hệ thống giao thông sân bãi, cụ thể: a) Khu A: Gồm khu xử chất thải rắn sinh hoạt, khu xử chất thải rắn nguy hại (y tế), khu chôn lấp (tro, xỉ) sau xử Khi xây dựng cơng ữình phải đảm bảo tuân thủ tiêu ve quy hoạch xây dựng, quy đình sau: - Mật độ xây dựng: < 50%; - Mật độ xanh: > 25 %; - Mật độ đường giao thông, sân bãi: < 25 % - Chiều cao xây dựng cơng trình: + Nhà điều hành: < tầng + Nhà máy, kho tàng: theo đặc thù công nghệ - Khoảng lùi xây dựng cơng trình: + Đối với trục Đường số 1: >10m; + Đối với trục Đường số 3,4 5: >6m b) Khu B: Gồm khu tái chế chất thải rắn công nghiệp, khu xử chất thài rắn xây đựng, khu xử chất thải rắn sinh học, khu hạ tầng kỹ thuật dùng chưng (khu xử nước thải, khu chôn lấp tro, xỉ sau xử lý) Khi xây dựng cơng trình phải đảm bảo tn thủ tiêu quy hoạch xây dựng, quy định sau: - Mật độ xây dựng: < 50%; - Mật độ xanh: > 25 %; - Mật độ đường giao thông, sân bãi: < 25 % - Chiều cao xây dựng cơng trình: + Nhà điều hành: < tầng + Nhà máy, kho tàng: theo đậc thù công nghệ - Khoảng lùi xây dựng cơng trình: ' + Đối với trục Đường số 1: >10m; + Đối với trục Đường số 3, 6: >6m c) Khu C: Gồm khu xử chất thải rắn Khi xây dựng cơng trình phải đảm bảo tn thủ tiêu quy hoạch xây dựng, quy đinh sau: - Mật độ xây dựng: < 50%; - Mật độ xanh: > 25 %; - Mật độ đường giao thông, sân bãi: < 25 % - Chiều cao xây dựng cơng trình: + Nhà điều hành: < tầng + Nhà máy, kho tàng: theo đặc thù cơng nghệ - Khoảng lùi xây dựng cơng trình: + Đối với trục Đường số 1: >10m; + Đối với trục Đường số 2, 6: >6m d) Khu D: Gồm khu điều hành chung toàn khu, khu tái ché chất thải rắn 2, khu xử chất thải rắn 3, đất xanh công viên cảnh quan, khu hạ tầng kỹ thuật dùng chung (trạm điện, ) Khi xây dựng cơng trình phải đảm bảo tuân thủ tiêu quy hoạch xây dựng, quy định sau: - Mật độ xây dựng: < 50%; - Mật độ xanh: > 25 %; - Mật độ đường giao thông, sân bãi: < 25 % - Chiều cao xây dựng cơng trình: + Nhà điều hành: < tầng + Nhà máy, kho tàng: theo đặc thù công nghệ - Khoảng lùi xây dựng công trình: + Đối với trục Đường số 1: >10m; + Đối với trục Đường số 2,4 5: >6m Các quy định khác a) Khỉ triển khai lập dự án xây dựn£ cơng trình xử chất thải rắn tùy u cầu cơng nghệ, quy mơ cơng suất xác định quy mô đất cụ thể đảm bảo yêu cầu Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiệu sử dụng đất b) Việc bố trí cơng trình khác ừong phạm vi khu vực xung quanh khu quy hoạch phải đảm bảo quy định khoảng cách an tồn vệ sinh mơi trường; đồng thời hạn chế chuyển đổi làm thay đổi trạng sử dụng đất phạm vi Quy hoạch hệ thổng hạ tầng kỹ thuật: a) San nền: - Giải pháp san cục để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kể, xây dựng khu chức khu quy hoạch, dựa theo cốt địa hình tự nhiên quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực - Cốt xây đựng: Hxd >2,70m (theo hệ cao độ quốc gia Hòn Dấu) b) Giao thông: Hệ thống giao thông ừong khu quy hoạch đầu tư đồng đảm bảo liên hệ thuận tiện ẹiữa bên ừong bên ngoài, khu chức với nhau, bao gồm tuyển đường sau: - Đường dẫn (kết nối khu quy hoạch với đường tỉnh 919 (đường Bốn Tổng - Một Ngàn hữu) có lộ giới 13m (trong lòng đường rộng 7m, lề đường 3m X 2, chân taluy bên 2m) - Đường số có lộ giới 24m (trong lòng đường rộng 7m, ỉề đường 3m X 2, dải phân cách 4m) - Đường sổ (2, 3, 4, 6) có lộ giới 13m (trong lòng đường rộng 7m, lề đường 3m X 2) c) Cấp nước: - Tổng lượng nước cấp: 33,6m3/ngàyđêm - Nguồn cấp: Từ ữạm cấp nước Trường Xuân B thông qua tuyến ống (D168) cấp nước số 13 dọc đường Bốn Tổng - Một Ngàn vào khu quy hoạch thông qua hệ thống ống uPVC D168, uPVC D100 Đồng thời tận dụng nguồn nước sẵn có từ hệ thống kênh tự nhiên tiếp giáp khu quy hoạch - Các tuyến ống khu quy hoạch thiết kế tạo thành mạng vòng khép kín, cung cấp an tồn cho tồn khu quy hoạch - Bố trí mạng lưới cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy đủ cho nhu cầu đùng nước hàng ngày nhu cầu cứu hỏa toàn khu cần thiết - Hệ thống cấp nước cứu hỏa xây dựng theo quy định; tận dụng nguồn nước từ hệ thống kênh rạch hữu; trụ cứu hỏa bổ trí dọc tuyến giao thông với khoảng cách không 150m d) Thốt nưóc: * Thốt nước mơa - Hệ thống thoát nước mưa thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải, thu gom hệ thống cống bê tông ly tâm (D= 400 - 600) bố trí dọc vỉa hè tuyến đường giao thơng; hướng dốc, độ dốc hệ thống thoát nước mưa thiêt kế theo hệ thống giao thông - Lượng nước từ mặt sân đường thu gom thông qua hệ thống hố ga bơ trí dọc tun đưòng với khoảng cách đảm bào theo quy định - Sau nước mưa thu gom vào cống khỏi ranh quy hoạch băng cửa xả chảy vào kênh tiếp giáp khu quy hoạch (kênh Lò Rèn, kênh Mới, kênh số 2) * Thoát nước thải - Hệ thống thoát nước thải tách riêng với hệ thống thoát nước mưa Nước thải ừong khu quy hoạch chủ yếu nguồn nước thải khu hành chính, nước thải từ khu xử rác, nước thải từ hố chôn lấp rác - Nước thải khu hành chảy vào hố ga chảy vào hệ thông đường ổnệ HDPE (D250) Nước ri rác hố chôn lấp dùng bơm trục đứng bơm lên hô ga chảy vào đường ơng dẫn vào khu xử nước thải tập trung - Nước thải thu gom tới hệ thống xử nước thải tập trung để xử phải đạt yêu cầu theo Quy chuẩn: QCVN 14;2008/BTNMT, QCVN 40:2011/BTNMT, QCVN 25:2009/BTNMT Quy chuẩn liên quan khác trước nhập vào hệ thống nước mưa để xả ngồi khu quy hoạch e) Cấp điện, chiếu sáng: - Nguồn cấp cho khu quy hoạch: Được cấp từ tuyến trung 3pha 22kV hữu dọc kinh Bà Đầm đẫn đến trạm biến áp dự kiến xây dựng khu quy hoạch - Giải pháp cấp điện: Hệ thống đường dây trung ừên trụ bê tông ly tâm đảm bảo hành lang an toàn cho tuyến tuân thủ theo quy định ngành điện; hệ thống hạ ngầm xuất phát từ ữạm bién áp đến tủ phân phối (có điểm chờ đấu nối ) bố trí đọc trục đường khu quy hoạch; sử dụng cáp đảm bảo Tiêu chuẩn quy định - Hệ thống điện chiếu sáng bố ừí cạc tuyến đường giao thơng Cáp chiếu sáng ngầm hào kỹ thuật Hệ thống chiếu sáng xây băng đèn cao áp, công suât từ 150-250W Cột đèn chiếu sáng dùng loại cột thép mạ nhúng kẽm f) Hệ thổng thông tin liên lạc: - Nguồn ghép nối vào mạng viễn thơng có khu vực quy hoạch - Hệ thống cáp thông tin liên lạc ngầm hệ thống hào kỹ thuật 10 Giảỉ pháp bảo vệ mơi trưò ng: Đe giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, cộng đồng dân cư, cần thực đồng giải pháp: - Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường; tuân thủ nghiêm ngặt quy định, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn liên quan đến q trình xây dựng, vận hành cơng trình, thu gom, vận chuyển xừ chất thải rắn; tăng cường sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường - Lập đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng hạ tầng xử chất thải thực theo giải pháp phê duyệt - Tăng cường giám sát, kiểm tra trình thu gom, vận chuyển, xử chất thải răn đảm bảo thực quy định; Đâu tư trang thiêt bị tăng cường công tác quan trắc chất lượng môi trường khơng khí, nguồn nước mặt nước ngầm, đất khu vực có nguy ảnh hưởng - Tăng cường lực dự báo, cảnh báo cố, có biện pháp đảm bảo an toàn, xây dựng giải pháp bảo vệ đự phòng xử trường hợp khẩn cấp, chủ động bảo vệ môi trường Điều Giao Giám đốc Sở Xây dựng, ủy ban nhân dân huyện Thới Lai sở, ngành có liên quan tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch đến tổ chức, cá nhân đơn vị liên quan biết, thực theo quy định Giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Thói Lai ủy ban nhân dân xã Trường Xuân tổ chức triển khai mốc giới thực địa theo nội dung quy hoạch duyệt quản xây dựng theo hồ sơ duyệt Điều Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng quan ban, ngành thành phô, Giám đôc Sở Xây dựng, Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện Thới Lai, Chủ tịch Uy ban nhân dân xã Trường Xuân tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký}.# ' ' Nơi nhận: - TT.Thằnh ủy, TT.HĐND TP; - CT, PCT UBND TP; - Sở: XD, TN&MT, KHĐT,TC, GTVT; - UBND huyện Thới Lai; - V P UBND TP (3D); - Trung tâm Công báo; - Lưu: VT.QH, - TM ỦY BAN NHÂN DÂN * TICH 11262+2504 * Võ Thành Thống ... khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng sở xử lý chât thải, cơng trình phụ trợ khác e) Tạo sở pháp lý cho việc quản lý đầu tư xây dựng hoạt động xây dựng khư xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, ... chế chất thải rắn công nghiệp, khu xử lý chất thài rắn xây đựng, khu xử lý chất thải rắn sinh học, khu hạ tầng kỹ thuật dùng chưng (khu xử lý nước thải, khu chôn lấp tro, xỉ sau xử lý) Khi xây dựng. .. sau xử lý Khi xây dựng cơng ữình phải đảm bảo tn thủ tiêu ve quy hoạch xây dựng, quy đình sau: - Mật độ xây dựng: < 50%; - Mật độ xanh: > 25 %; - Mật độ đường giao thông, sân bãi: < 25 % - Chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án "Khu xử lý chất thải rắn -Huyện Thới Lai (Cần Thơ)" - Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng 0918755356, Dự án "Khu xử lý chất thải rắn -Huyện Thới Lai (Cần Thơ)" - Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng 0918755356

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay