Đề thi thptqg 2018 THPT hai bà trưng – vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

24 37 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2018, 20:53

Đặt mua trọn file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Toán 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THPT TRƯỜNG THPT HAI TRƯNG N ỐC GIA LẦN H C 2018 Mơn: Tốn 12 (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Cho log5  m, log3  n Tính A  log 25 2000  log9 675 theo m, n A A   2m  n B A   2m  n C A   2m  n D A   2m  n Câu 2: Trong khẳng định sau khẳng định đúng? A Hai đường thẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song với B Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng song song với C Hai mặt phẳng vng góc với mặt phẳng thứ ba song song với D Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng thứ ba song song với Câu 3: tiếp tuyến với đồ thị  C  : y  x  3x  song song với đường thẳng  : y  x  25 ? A B C D Câu 4: Trong khẳng định sau khẳng định sai? A Không gian mẫu tập tất kết xẩy phép thử B Gọi P  A  tập xác xuất biến cố A ta ln  P  A   C Biến cố tập không gian mẫu D Phép thử ngẫu nhiên phép thử mà ta khơng biết xác kết ta biết tập tất kết xẩy phép thử Trang http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 5: Gọi x1 , x2 hai nghiệm phương trình x  x   Tính giá trị A  x1  x2 A A  125 B A  3125 C A  150 D A  15625 Câu 6: số tự nhiên nhỏ 1000 lập từ chữ số 0,1, 2,3, ? A 125 B 120 C 100 D 69 Câu 7: Gọi D tập tất giá trị x để log  2018  x  nghĩa Tìm D ? A D   0; 2018 B D   ; 2018  C D   ; 2018 D  0; 2018     Câu 8: Trong hàm số sau hàm số đồng biến   ;  ?  2 B y  tanx A y  cot x D y  s inx C y  cosx Câu 9: Cho hàm số y  f  x  bảng biến thiên hình vẽ Trong khẳng định sau khẳng định đúng? x  y' + y  - +   A Hàm số giá trị cực đại B Hàm số giá trị cực tiểu C Hàm số đồng biến  ;    6;   D Hàm số đạt cực tiểu x  Câu 10: Thiết diện mặt phẳng với tứ diện là: A Một tứ giác ngũ giác B Một tam giác hình bình hành C Một tam giác tứ giác D Một tam giác ngũ giác Trang http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 11: Phương trình cos x  số nghiệm đoạn  2 ; 2  là: A C B D Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn  C  : x  y  x  y   đường tròn  C ' : x  y  x  y   Tìm tâm vị trí hai đường tròn? A I  0;1 J  3;  B I  1; 2  J  3;  C I 1;  J  3; 2  D I 1;0  J  4;3 Câu 13: Tìm tập xác định hàm số y   x  1 A D  \ 1 B D  1;   C D  D D  \ 0 Câu 14: Cho hàm số f  x   sin x Tính f '  x  ? A f '  x   2sin x B f '  x   3sin x C f '  x   6sin x D f '  x   3sin x Câu 15: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng  : x  y   Viết phương trình đường thẳng  ' ảnh đường thẳng  qua phép quay tâm O góc 90 A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 16: Cho hình chóp tứ giác S ABCD Số mặt phẳng qua điểm S cách điểm A, B, C , D là: A B C D Câu 17: Cho hình chóp S ABC đáy ABC tam giác vuông A , BC  2a , ABC  60 Gọi M trung điểm BC Biết SA  SB  SM  A 2a B 4a a 39 Khoảng cách từ S đến mặt phẳng  ABC  C 3a D a Câu 18: Trong khẳng định sau khẳng định đúng? Trang http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A Hình lăng trụ đứng hình lăng trụ B Hình lăng trụ đáy đa giác hình lăng trụ C Hình lăng trụ đứng đáy đa giác hình lăng trụ D Hình lăng trụ tứ giác hình lập phương Câu 19: Khối đa diện sau số đỉnh nhiều nhất? A Khối tứ diện B Khối nhị thập diện C Khối bát diện D Khối thập nhị diện Câu 20: Để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20  11 Đoàn trường THPT Hai Trưng phân công ban khối: khối 10 , khối 11 khối 12 khối chuẩn bị ba tiết mục gồm tiết mục múa, tiết mục kịch tiết mục hát tốp ca Đến ngày tổ chức ban tổ chức chọn ngẫu nhiên ba tiết mục Tính xác xuất ba tiết mục chọn đủ ba khối đủ ba nội dung A 14 B 84 C 28 D 56 Câu 21: Cho a số thực dương Viết biểu thức P  a a dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ A P  a 13 B P  a C P  a  13 D P  a 19 15 2x  x  ? x 1 x2 1 Câu 22: Tính I  lim A I  B I  Câu 23: Đồ thị hàm số y  A C I  D I  2x 1 đường tiệm cận? x 3 B C D Trang http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Toán 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 24: Tìm m để đường thẳng y  x  m cắt đồ thị hàm số y        A m ;2  2   2;  C m ;1    3;         B m ;4  2   2;    D m ;3  2   2;  Câu 25: Trong hàm số sau hàm số đồng biến A Hàm số y  2x hai điểm phân biệt x 1 x2 x 1  ? B Hàm số y  x3  3x  D Hàm số y  tanx C Hàm số y  x  x  Câu 26: Cho bảng biến thiên y  f  x  bảng biến thiên hình vẽ Hàm số điểm cực trị? x  f' x1 x2 + -  x3 +  x4 +  x5 - +  y2 a f  A y1 B Câu 27: Cho hàm số f  x   y3 C D x2 Tính f '  x  ? x 1 Trang http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A f '  x    x  1 B f '  x    x  1 C f '  x   2  x  1 D f '  x   1  x  1 Câu 28: Hệ số x khai triển 1  2x  thành đa thức là: 10 A 13440 B 210 C 210 D 13440 Câu 29: Trong khẳng định sau khẳng định đúng? A Hình chóp hình chóp đáy đa giác cạnh bên B Hình chóp hình chóp chân đường cao hạ từ đỉnh xuống mặt đáy trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy C Hình chóp tứ diện D Hình chóp hình chóp đáy đa giác Câu 30: Cho biết năm 2003, Việt Nam 80902400 người tỷ lệ tăng dân số 1, 47% Hỏi năm 2018 Việt Nam người, tỷ lệ tăng dân số hang năm không đổi? A 100861000 B 102354624 C 100699267 D 100861016 x  x  neáu x    x 4  Câu 31: Cho hàm số f  x   x  3b neáu x  liên tục x  Tính I  a  b ? 2a  b  neáu x    A I  9 30 B I   93 16 C I  19 32 D I   173 16 Câu 32: Trong khẳng định sau khẳng định đúng? A Phương trình cos x  a nghiệm với số thực a B Phương trình tan x  a phương trình cot x  a nghiệm với số thực a Trang http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Toán 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ C Phương trình sin x  a nghiệm với số thực a D Cả ba đáp án sai Câu 33: số tự nhiên bốn chữ số? A 5040 B 4536 C 10000 D 9000 Câu 34: Trong khẳng định sau khẳng định đúng? A Khối đa diện loại  p; q khối đa diện p mặt, q đỉnh B Khối đa diện loại  p; q khối đa diện lồi thỏa mãn mặt đa giác p cạnh đỉnh đỉnh chung q mặt C Khối đa diện loại  p; q khối đa diện p cạnh, q mặt D Khối đa diện loại  p; q khối đa diện lồi thỏa mãn đỉnh đỉnh chung p mặt mặt đa giác q cạnh Câu 35: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số đây? A y   x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y  x  x  Trang http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 36: Đồ thị hàm số y  A x2  x2 đường tiệm cận? B C D Câu 37: Trong hàm số sau hàm số tuần hoàn với chu kỳ  ? A y  sin x B y  tan x C y  cosx D y  cot x Câu 38: Một chất điểm chuyển động theo quy luật S   t  4t  9t với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động S (mét) quãng đường vật chuyển động thời gian đó.Hỏi khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn chất điểm bao nhiêu? A 88  m / s  B 25  m / s  C 100  m / s  D 11 m / s  Câu 39: Cắt hình chóp tứ giác mặt phẳng vng góc với đường cao hình chóp thiết diện hình gì? A Một hình bình hành B Một ngũ giác C Một hình tứ giác D Một hình tam giác Câu 40: Cho hai đường thẳng song song d d ' Trong khẳng định sau khẳng định đúng? A Cả ba khẳng định B phép tịnh tiến biến d thành d ' C vơ số phép tịnh tiến biến d thành d ' D Phép tịnh tiến theo véc tơ v giá vng góc với đường thẳng d biến d thành d ' Câu 41: Tìm m để hàm số y  cot x     đồng biến  ;  ? cot x  m 4 2 Trang http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A m   ; 2   1 B m   ; 1  0;   2 C m   2;   1  D m   ;   2  Câu 42: Trên đường thẳng y  x  điểm kẻ đến đồ thị  C  hàm số x3 x 1 tiếp tuyến? A B C D Câu 43: Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' tất cạnh góc phẳng đỉnh A 60 Tính khoảng cách hai đường thẳng AB ' A ' C ' A 22 11 B 11 C 11 D 11 Câu 44: Tổng nghiệm phương trình cos x  cos x  1  đoạn  4 ; 6  là: A 61 B 72  C 50  D 56  Câu 45: Cho hình chóp S ABC ASB  BSC=CSA=60 , SA  2, SB  3, SC  Tính thể tích khối chóp S ABC A  đvtt  B 18  đvtt  C  đvtt  D  đvtt  Câu 46: Hàm số f  x   x  x  đạt giá trị lớn đoạn  1;1 giá trị x ? A B C D Câu 47: Cho x, y số thực thỏa mãn x  xy  y  Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ P  x4  y  Giá trị A  M  15m là: x2  y  Trang http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A A  17  B A  17  D A  17  C A  17  Câu 48: Xét bảng ô vuông gồm  ô vuông Người ta điền vào vng hai số 1 cho tổng số hang tổng số cột Hỏi cách? A 72 B 90 C 80 D 144 Câu 49: Cho tứ diện ABCD, M , N trung điểm AB BC , P điểm cạnh CD cho CP  2PD Mặt phẳng  MNP  cắt AD Q Tính tỷ số A B C AQ QD D Câu 50: Tìm tất giá trị thực m để bất phương trình sau nghiệm với x thuộc tập xác định x  x   x   x  m A m  12  B m   C m  12  D m   MA TRẬN ST T Mức độ kiến thức đánh giá Tổng số Các chủ đề Nhận Thông Vận Vận Trang 10 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải câu hỏi Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Hàm số biết hiểu dụng dụng cao 4 13 toán liên quan Mũ v Lô r Nguyên hàm Tích 0 0 phân ứng dụng Lớp 12 Số phức 0 0 Thể tích khố đ d ện 0 Khối tròn xoay 0 0 P ươ 0 0 2 (48 %) ọ độ không gian Hàm số ượng giác v ươ rì ượng giác Tổ hợp-Xác suất Dãy số Cấp số 0 0 cộng Cấp số nhân Lớp 11 Giới hạn 0 Đạo hàm Trang 11 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Toán 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (52%) Phép d i hình 1 2 1 Số câu 11 20 13 50 Tỷ lệ% 22 40 26 12 100% é đồng dạng mặt phẳng Đư ng thẳng mặt phẳng không gian Quan hệ song song Vec ro k ô gian Quan hệ vng góc khơng gian Tổng ĐÁP ÁN 1.A 2.D 6A 11D 16C 21D 26C 31C 36B 41D 46C 7B 12A 17A 22A 27A 32B 37A 42C 47A Trang 12 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ 3.C 8D 13B 18C 23D 28D 33D 38B 43A 48A 4B 9B 14B 19B 24D 29A 34B 39C 44A 49A 5C 10C 15A 20A 25B 30C 35C 40C 45D 50C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A 1 1 Ta A  log52  24.53   log 32  52.33   log 24  log 53  log 52  log 33 2 2  2log5  log3   2m  n  Câu 2: Đáp án D Câu 3: Đáp án C Ta y  3x  x Gọi M  x0 ; y0  tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với  : y  x  25 nên  x0   y0  x02  x0     x0  1  y0  2 PT tiếp tuyến M  3;  y   x  3   x  25 (Loại) PT tiếp tuyến M  1; 2  y   x  1   x  (Thỏa mãn) Câu 4: Đáp án B Sửa  P  A   Câu 5: Đáp án C  x1  Ta x  x     Vậy A  52  53  150  x2  Câu 6: Đáp án A +) số TN chữ số: 0,1,2,3,4 +) 4.5  20 số TN chữ số +) 4.5.5  100 số tự nhiên chữ số Vậy 100  20   125 số Câu 7: Đáp án B ĐK : 2018  x   x  2018 Trang 13 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Vậy D    ;2018  Câu 8: Đáp án D     ;  Ta  sin x   cos x  x    2     Vậy hàm số y  sin x đồng biến  ;   2 Câu 9: Đáp án B Câu 10: Đáp án C Câu 11: Chọn D PT   cos x   cos x   x  Để x   2 ; 2  2   k    k  x   2  2   k  k 9  2 k 2 Do k  Z  k  4; 3; 2; 1;0;1; 2;3 Vậy nghiệm thỏa mãn YCBT Câu 12: Đáp án A Đường tròn  C  tâm O 1;  bán kính R  Đường tròn  C   tâm O  3; 2  bán kính R  Tâm vị tự hai đường tròn nằm đường thẳng OO : x  y   Gọi I  x0 ; x0  1 tâm vị tự hai đường tròn 2 2 Ta OI  3OI   x0  3   x0      x0  1   x0        x0    x0  1  x0  2   x0  3   x0  1     x0   x0   3  x0  1 Vậy tâm vị tự  3;   0;1 Câu 13: Đáp án B ĐK x    x  Vậy TXĐ: D  1;   Câu 14: Đáp án B Trang 14 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Toán 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Ta f   x    sin 3x   2sin 3x  sin 3x   2.sin 3x.3.cos 3x  3sin x Câu 15: Đáp án A Lấy A  0;3    Gọi A  Q o ,900  A  A  3;0    Đường thẳng  qua A vng góc với  Vậy  : x  y   Câu 16: Đáp án C Đó mặt phẳng: Qua S song song với  ABCD  ; qua S trung điểm cạnh AB CD; qua S trung điểm cạnh AD CB; Câu 17: Đáp án A S A C H M B AMB tam giác cạnh a (vì AM  MB  a ABM  600 ) Gọi H chân đường cao hạ từ S xuống  ABC  Do SA  SB  SM nên H trùng với trọng tâm tam giác AMB a a 13a a    2a Ta AH  Vậy SH  SA2  AH  3 3 Câu 18: Đáp án C Câu 19: Đáp án B Số đỉnh khối nhị thập diện 20 Câu 20: Đáp án A +) Chọn tiết mục C93  84 (cách) Trang 15 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ +) Chọn tiết mục khối 10 cách Chọn tiếp tiết mục khối 11 không trùng với nội dung chọn khối 11 cách Chọn tiếp tiết mục khối 12 không trùng với nội dung chọn khối 10 khối 11 cách Do cá cách chọn tiết mục thoản mãn yêu cầu đề Vậy xác suất cần tính  84 14 Câu 21: Đáp án D 19 Ta P  a a  a 15 Câu 22: Đáp án A      2x  x  2x  x  2x  x  x2  x   lim  lim x 1 x 1 x2 1  x  1 x  1 x  x  x1  x  1 x  1 x  x  Ta I  lim   x  1 x  3 4x   lim x 1 x 1  x  1 x  1  x  x    x  1  x   lim x3    Câu 23: Đáp án D Đồ thị hàm số TCĐ x  TCN y  Câu 24: Đáp án D Hoành độ giao điểm đồ thị nghiệm phương trình 2x  x  m, x 1  x  1  x  x  x  mx  m  x   m  1 x  m  (*) Để đồ thị cắt điểm phân biệt (*) nghiệm phân biệt khác -1     m  1  4m    m2  6m    m  ;3  2   2;  (   1   1  m  1  m      Câu 25: Đáp án B Ta y  3x   x  Vậy hàm số đồng biến Câu 26: Đáp án C Dễ thấy hàm số đạt cực trị x2 , x4 , x5 Câu 27: Đáp án A Trang 16 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Ta f   x    x    x  1   x  1  x    2  x  1  x  1 Câu 28: Đáp án D 10 Ta 1  x    C10k  2 x  1 10 k 0 k 10  k 10   C10k  2  x k k k 0 Vậy hệ số x khai triển C106  2   13340 Câu 29: Đáp án A Câu 30: Đáp án C Dân số Việt Nam vào năm 2003 C  A 1  r   80902400 1  1, 47%  N 2018 2003  100699267 (người) Câu 31: Đáp án C    x x2 x x2 x x2 x2  x   lim  lim Ta lim f  x   lim x 2 x 2 x 2 x 2 x2   x2  4 x  x   x2  4 x  x     x   x  1 x 1  lim x2  x   x    x  x   x2  x    x   lim  x2    16 lim f  x   lim  x  ax  3b   2a  3b  x 2 x 2 f    2a  b   179 a  b     a  16  Hàm số liên tục x   lim f  x   lim f  x   f     32 x 2 x 2  2a  b   b  5  16 Vậy a  b  19 32 Câu 32: Đáp án B Câu 33: Đáp án D 9.10.10.10  9000 số Câu 34: Đáp án B Câu 35: Đáp án C Trang 17 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Đồ thị bề lõm quay lên  a  Hàm số cực trị  b  Tại x  y   c  Câu 36: Đáp án B Đồ thị hàm số TCĐ x  3 TCN y  Câu 37: Đáp án A Hàm số y  sin x tuần hồn với chu kì 2 nên hàm số y  sin x tuần hồn với chu kì  Câu 38: Đáp án B Ta V  t0   S   t0   t0  8t0  Xét V  t0   t0  8t0  với t0   0;9 Ta V   t0   2t0  Do V   t0    t0  Lại V    9;V    25;V    Vậy vận tốc lớn chất điểm 25 (m/s) Câu 39: Đáp án C Câu 40: Đáp án C Câu 41: Đáp án D    Đặt cot x  t Do x   ;  nên t   0;1 4 2 Khi y  t   Ta y  t   2t  với t   0;1 tm  t  m    2t  1 t  m  2m  t  m  y  t   0, x   0;1 2m    m Hàm số đồng biến  0;1   m   1;0   m   0;1 Câu 42: Đáp án C  x 3 Gọi M  x0 ;  tiếp điểm x0    Trang 18 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Ta y  4  x0  1  x  x0   x0  x0  Giả sử tiếp tuyến qua A  x1; x1  1  x1   4  x0  1  x1  x0   x0  x0   x1 x02   x1   x0  x1   (*) Qua A kẻ tiếp tuyến đến đồ thị phương trình (*) nghiệm  x  1     x1    x1  x1     8 x12  x1  16     x1  Vậy điểm thuộc d mà từ kẻ tiếp tuyến đén đồ thị cho Câu 43: Đáp án A B C A D B' A' C' D' Ta A ABC chóp tất cạnh  VA ABD  VA ABD   VBABC  VB.BAC 12 Ta h  d  AB, AC    d  AC ,  ACB    d  A,  ACB    d  B,  ACB    3VB.BAC SBAC Lại ABC BC  AD  1; AC  AB  ( ABCD hình thoi cạnh BAD  600 ) Do S B AC  11 Trang 19 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Toán 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ 22 Vậy h   11 11 Câu 44: Đáp án A PT  2cos 3x   4sin x   Do sin x  khơng nghiệm phương trình sin x  Nhân vế với sin x ta 2cos 3x  3sin x  4sin x   sin x  2cos 3x.sin 3x  sin x k 2  x   sin x  sin x    x    l 2  7 k 2  4   6 10  k  15  Do x   4 ;6  nên  14  l  20 4    l 2  6  7 Vậy tổng tất nghiệm thỏa mãn yêu cầu đề S k 2 20   l 2       61  k 10 l 14  15 Câu 45: Đáp án D Trang 20 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ S F D E A C B Goii D, E , F SA, SB, SC cho SD  SE  SF   S.DEF hình chóp cạnh a Ta VS DEF  3 12 Lại VS DEF SD SE SF 1 1 VS ABC SA SB SC 36 Vậy VS ABC  36  (dvtt) 12 Câu 46: Đáp án C Xét g  x   x  x  đoạn  1;1 Ta g   x   32 x3  16 x; g   x    x   x  1   Mặt khác g  1  g    g 1  1; g     1 2  Do đoạn hàm số f  x   g  x  đạt giá trị lớn giá trị x Câu 47: Đáp án A Ta x  xy  y   x  y   xy  x  y  x y  x y  xy   x  y   x y  xy  Trang 21 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Toán 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Do P   x y  xy  xy  Lại x  y   xy  xy  xy  x  y  xy   x  y   3xy    x  y    3xy   xy  Đặt xy  t  P  Ta t  2t  , 2t 1  1  với t   ;1 3   2t    t    t  2t   t  4t  P   2 2  t  2  t  t  2   tm  P   t  4t     t  2   loai   1  13 Ta P    ; P 1  1; P 2      15  Do m  P   11 ; M  max P   15 Vậy A    11  17  Câu 48: Đáp án A Xét hàng (hay cột bất kì) Giả sử hàng x số y số -1 Ta tổng chữ số hàng x  y Theo đề x  y   x  y Lần lượt xếp số vào hàng ta số cách xếp 3!.3!.2.1 =72 (Cách) Câu 49: Đáp án A Trang 22 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A M Q D B E P N C Gọi NP  BD  E; EM  AD  Q Q giao điểm  MNP  AD Áp dụng định lí Menelaus BCD ta có: NC EB PD EB EB   1 2 NB ED PC ED ED Áp dụng định lí Menelaus ABD ta có: MA EB QD QD QD   1.2 1  MB ED QA QA QA Câu 50: Đáp án C ĐK  x  Đặt f  x   x  x   x   x +) f     f    12  +) Với x   0;  ta f   x    x  f    4  Do max f  x   f     f  x   f    12  x0;6 x0;6 Vậy f  x   m với x thuộc tập xác định  m  f  x   12  x0;6 Trang 23 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Trang 24 http://dethithpt.com Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... ĐÁP ÁN 1. A 2.D 6A 11 D 16 C 21D 26C 31C 36B 41D 46C 7B 12 A 17 A 22A 27A 32B 37A 42C 47A Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua trọn file word soạn... Cấp số nhân Lớp 11 Giới hạn 0 Đạo hàm Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Tốn 2 018 file word gửi đến... ĐK : 2 018  x   x  2 018 Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua trọn file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Toán 2 018 file word gửi đến 0982.563.365
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thptqg 2018 THPT hai bà trưng – vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết , Đề thi thptqg 2018 THPT hai bà trưng – vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay