Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Ngô Văn Bộ - xã Thịnh Đức - thành phố Thái Nguyên

65 79 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2018, 14:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐIÊU THỊ KHUN Tên đề tài: TÌM HIỂU MƠ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRANG TRẠI NGÔ VĂN BỘ XÃ THỊNH ĐỨC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài Chuyên ngành Khoa Khóa học : Hướng ứng dụng : Phát triển nơng thôn : Kinh tế phát triển nông thôn : 2013 - 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐIÊU THỊ KHUYÊN Tên đề tài: TÌM HIỂU MƠ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRANG TRẠI NGÔ VĂN BỘ XÃ THỊNH ĐỨC, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Lớp : K45 - PTNT - N02 Khoa : Kinh tế Phát triển nông thôn Khóa học : 2013 - 2017 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Quốc Huy Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Ngun, Khoa Kinh tế Phát triển nơng thơn, Phòng Đào tạo trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn "Tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại Ngô Văn Bộ xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên" nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực nghiên cứu luận văn Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo, Thạc sĩ Nguyễn Quốc Huy trực tiếp bảo, hướng dẫn khoa học giúp đỡ suốt trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn UBND Xã Thịnh Đức, cá nhân chủ Trang trại, tổ chức đồn thể địa bàn xóm giúp đỡ, cung cấp thông tin, số liệu cho suốt q trình thực nghiên cứu luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình ơng Ngơ Văn Bộ, xóm Cây Thị, Xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên tạo điều kiện tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập gia đình Xin chân thành cảm ơn gia đình, tất ban bè động viên, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Do thời gian nghiên cứu có hạn, đề tài mang tính mới, luận văn tơi hẳn khơng thể tránh khỏi sơ suất, thiếu sót, tơi mong nhận đóng góp thầy giáo tồn thể bạn đọc Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Điêu Thị Khuyên ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Chi phí xây dựng ban đầu trang trại Ngô Văn Bộ 34 Bảng 3.2 Chi phí đầu tư trang thiết bị trang trại Ngô Văn Bộ 35 Bảng 3.3 Thức ăn hàng năm trang trại nhập từ công ty 38 Bảng 3.4 Lượng thuốc hàng năm mà trang trại nhập từ đại lý từ công ty thuốc thú y 39 Bảng 3.5 chi phí sản xuất trang trại ơng Ngơ văn Bộ tính lứa 41 Bảng 3.6 Doanh thu trang trại Ngơ Văn Bộ tính lứa 42 Bảng 3.7 Lợi nhuận trang trại Ngô Văn Bộ năm 2017 42 Bảng 3.8 Bảng đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức mơ hình trang trại phát triển kinh tế trang trại 43 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Mơ hình trang trại ông Ngô Văn Bộ 24 Hình 3.2 Sơ đồ máy tổ chức trang trại Ngô Văn Bộ 33 Hình 3.3 Sơ đồ quản lý chất thải chăn ni 38 Hình 3.4 Kênh tiêu thụ trang trại ông Ngô Văn Bộ 40 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT GAP : Good Agricultural Practices TCN : Tiêu chuẩn ngành ASEAN : Association of Southeast Asian Nations APEC : Asia-Pacific Economic Cooperation AFTA : ASEAN Free Trade Area WTO : World Trade Organization TPP : Trans-Pacific Partnership Agreement UBND : Uỷ ban nhân dân HTX : Hợp tác xã BNN : Bộ nông nghiệp PTNT : Phát triển nông thôn NQ : Nghị CP : Chính phủ TTLT : Thơng tư liên tịch TCTK : Tiêu cục thống kê v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập 1.2 Mục tiêu cụ thể: 1.2.1 Về chuyên môn 1.2.2 Về thái độ 1.2.3 Về kỹ sống, kỹ làm việc 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 1.3.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 1.4 Thời gian địa điểm thực tập Phần 2: TỔNG QUAN 2.1 Về sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm kinh tế trang trại: 2.1.1.1 Khái niệm trang trại: 2.1.1.2 Khái niệm kinh tế trang trại 10 2.1.1.3 Tiêu chí nhận biết trang trại 11 2.1.2 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 13 2.2 Cơ sở thực tiễn 13 2.2.1 Tình hình phát triển kinh tế trang trại giới 13 2.2.2 Tình hình phát triển kinh tế trang trại Việt Nam 15 vi 2.2.3 Kinh nghiệm số địa phương 18 Phần 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP 23 3.1 Khái quát sở thực tập 23 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển trang trại Ngô văn Bộ 23 3.1.2 Những thành tựu đạt trang trại ông Ngô Văn Bộ 24 3.1.3 Những thuận lợi khó khăn phát triển mơ hình trang trại 25 3.1.3.1 Thuận lợi 25 3.1.3.2 Khó khăn 26 3.2 Kết thực tập 27 3.2.1 Tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại Ngô Văn Bộ 27 3.2.1.1 Tìm hiểu cơng ty Japfa comfeed Việt Nam 27 3.2.1.2 Tìm hiểu cấu tổ chức Ngô Văn Bộ 27 3.2.1.3 Chi phi xây dựng trang trại trang trại 28 3.2.1.4 Tìm hiểu quy trình chăm sóc gà trang trại 28 3.2.1.5 Công tác phòng bệnh trang trại Ngơ Văn Bộ 28 3.2.1.6 Tìm hiểu hệ thống xử lý rác thải trang trại 28 3.2.1.7 Các yếu tố đầu vào đầu trang trại Ngô Văn Bộ 29 3.2.1.8 Chi phí sản xuất trang trại 29 3.2.1.9 Đánh giá hiệu kinh tế trang trại 29 3.2.1.10 Phân tích SWOT 29 3.2.2 Các công việc thực tập trang trại Ngô Văn Bộ 30 3.2.3 Tóm tắt kết thực tập 30 3.2.3.1 Tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại Ngô Văn Bộ 30 3.2.3.2 Cơ cấu tổ chức trang trại 33 3.2.3.3 Chi phí xây dựng trang trại 34 3.2.3.4 Tìm hiểu quy trình chăm sóc gà trang trại 35 3.2.3.5 Cơng tác phòng bệnh trang trại 37 vii 3.2.3.6 Tìm hiểu hệ thống xử lý chất thải chăn ni trang trại 37 3.2.3.7 Các yếu tố đầu vào, đầu trang trại Ngô Văn Bộ 38 3.2.3.8 Chi phí trang trại 41 3.2.3.9 Đánh giá hiệu kinh tế trang trại 42 3.2.3.10 Phân tích SWOT 43 3.2.4 Các công việc cụ thể thực tập trang trại Ngô Văn Bộ 44 3.2.5 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 48 3.2.6 Đề xuất giải pháp 49 3.2.6.1 Nâng cao trình độ ứng dụng khoa học công nghệ (KH&CN) trang trại 49 3.2.6.2 Hỗ trợ trang trại tiếp cận thị trường, tiêu thụ nơng lâm sản hàng hố50 3.2.6.3 Nâng cao lực quản lý chủ trang trại nâng cao tay nghề người lao động 50 3.2.6.4 Thực sách hỗ trợ Nhà nước phát triển kinh tế trang trại 50 Phần 4: KẾT LUẬN 52 4.1 Kết luận 52 4.2 Kiến nghị 53 4.2.1 Đối với Nhà nước 53 4.2.2 Đối với Công ty 54 4.2.3 Đối với chủ trang trại 54 4.2.4 Đối với quyền địa phương 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 I Tài liệu tiếng Việt 56 II Tài liệu từ Internet 56 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập Trong tiến trình phát triển nơng nghiệp, nơng thơn nước ta, sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hố, với quy mơ ngày lớn mang tính thâm canh, chuyên canh, phân vùng yêu cầu tất yếu khách quan Sự phát triển kinh tế trang trại đã, đóng góp to lớn khối lượng nông sản sản xuất, đáp ứng nhu cầu nơng sản nước, mặt khác đóng vai trò tiến trình hội nhập với kinh tế quốc tế, với sản lượng kim ngạch xuất hàng năm tăng trưởng tích cực ổn định, đóng góp trang trại lớn, đem lại lợi nhuận cho trang trại, mà cải thiện đáng kể thu nhập người lao động trang trại Việt Nam tham gia tổ chức thương mại lớn hành tinh, tạo nhiều hội thách thức cho kinh tế nước ta nói chung, ngành nơng nghiệp nói riêng Thách thức lớn mà nơng nghiệp Việt Nam phải đối mặt, mở cửa hàng hố nơng sản nước, tổ chức WTO lưu thông mà áp đặt thuế nhập với thuế suất cao để bảo hộ hàng nước Do đó, hàng hố nơng sản ta bị cạnh tranh khốc liệt, sản phẩm sản xuất theo kiểu truyền thống theo mơ hình tự cung, tự cấp chắn cạnh tranh với nông sản ngoại nhập, giải pháp cho sản xuất hàng hố nơng sản Việt Nam? Sự phát triển trang trại góp phần khai thác thêm nguồn vốn dân, mở mang thêm diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hoá, vùng trung du, miền núi ven biển, tạo thêm việc làm cho người lao động nơng thơn, góp phần xố đói giảm nghèo, tăng thêm nơng sản hàng hố, góp phần chuyển ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐIÊU THỊ KHUN Tên đề tài: TÌM HIỂU MƠ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRANG TRẠI NGÔ VĂN BỘ XÃ THỊNH ĐỨC, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN KHÓA... nghiên cứu thực luận văn "Tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại Ngô Văn Bộ xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên" nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Tôi xin... tư liệu sản xuất, hoạt động dịch vụ tổ chức chế biến tiêu thụ nơng sản - Trang trại loại hình sản xuất đa dạng linh hoạt tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp Trang trại có hình thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Ngô Văn Bộ - xã Thịnh Đức - thành phố Thái Nguyên, Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Ngô Văn Bộ - xã Thịnh Đức - thành phố Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn