TC thep trang doc 3 123

134 43 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2018, 13:55

TCXDVN 338 : 2005 Tiêu chuẩn xây dựng việt nam 338 : 2005 tcXDvn KÕt cÊu thÐp – Tiªu chuÈn thiết kế Steel structures Design standard Nguyên tắc chung 1.1 Các quy định chung 1.1.1 Tiêu chuẩn dùng để thiết kế kết cấu thép công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp Tiêu chuẩn không dùng để thiết kế công trình giao thông, thủy lợi nh loại cầu, công trình đờng, cửa van, ®êng èng, v.v Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu thép số loại công trình chuyên dụng nh kết cấu lò cao, công trình thủy công, công trình biển kết cấu thép có tính chất đặc biệt nh kết cấu thành mỏng, kết cấu thép tạo hình nguội, kết cấu ứng lực trớc, kết cấu không gian, v.v , cần theo yêu cầu riêng quy định tiêu chuẩn chuyên ngành 1.1.2 Kết cấu thép phải đợc thiết kế đạt yêu cầu định Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam đảm bảo an toàn chịu lực đảm bảo khả sử dụng bình thờng suốt thời hạn sử dụng công trình 1.1.3 Khi thiết kế kết cấu thép cần tuân thủ tiêu chuẩn tơng ứng phòng chống cháy, bảo vệ chống ăn mòn Không đợc tăng bề dày thép với mục đích bảo vệ chống ăn mòn nâng cao khả chống cháy cña kÕt cÊu 1.1.4 Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp cần phải: Tiết kiệm vật liệu thép; Ưu tiên sử dụng loại thép Việt Nam sản xuất; Lựa chọn sơ đồ kết cấu hợp lí, tiết diện cấu kiện hợp lí mặt kinh tế - kĩ thuật; Ưu tiên sử dụng công nghệ chế tạo tiên tiến nh hàn tự động, hàn bán tự động, bu lông cờng độ cao; tcXDvn 338 : 2005 – Chó ý viƯc c«ng nghiƯp hãa cao trình sản xuất dựng lắp, sử dụng liên kết dựng lắp liên tiếp nh liên kết mặt bích, liên kết bulông cờng độ cao; dùng liên kết hàn để dựng lắp có hợp lí; Kết cấu phải có cấu tạo để dễ quan sát, làm bụi, sơn, tránh tụ nớc Tiết diện hình ống phải đợc bịt kín hai đầu 1.2 Các yêu cầu thiết kế 1.2.1 Kết cấu thép phải đợc tính toán với tổ hợp tải trọng bất lợi nhất, kể tải trọng theo thời gian yếu tố tác động khác Việc xác định nội lực thực theo phơng pháp phân tích đàn hồi phân tích dẻo Trong phơng pháp đàn hồi, cấu kiện thép đợc giả thiết đàn hồi dới tác dụng tải trọng tính toán, sơ đồ kết cấu sơ đồ ban đầu không biến dạng Trong phơng pháp phân tích dẻo, cho phép kể đến biến dạng không đàn håi cđa thÐp mét bé phËn hay toµn bé kết cấu, thoả mãn điều kiện sau: giới hạn chảy thép không đợc lớn 450 N/mm2, có vùng chảy dẻo rõ rệt; kết cấu chịu tải trọng tác dụng tĩnh (không có tải trọng động lực va chạm tải trọng lặp gây mỏi); cấu kiện sử dụng thép cán nóng, có tiết diện đối xứng 1.2.2 Các cấu kiện thép hình phải đợc chọn theo tiết diện nhỏ thoả mãn yêu cầu Tiêu chuẩn Tiết diện cấu kiện tổ hợp đợc thiết lập theo tính toán cho ứng suất không lớn 95% cờng độ tính toán vật liệu 1.2.3 Trong vẽ thiết kế kết cấu thép văn đặt hàng vật liệu thép, phải ghi rõ mác tiêu chuẩn tơng ứng thép làm kết cấu thép làm liên kết, yêu cầu phải đảm bảo tính học hay thành phần hoá học hai, nh yêu cầu riêng vật liệu đợc quy định tiêu chuẩn kĩ thuật Nhà nớc nớc 1.3 Các đơn vị đo kí hiệu dùng tiêu chuẩn 1.3.1 Tiêu chuẩn sử dụng đơn vị đo theo hệ SI, cụ thể là: Đơn vị dài: mm; đơn vị lực: N; đơn vị ứng suất: N/mm (MPa); đơn vị khối lợng: kg 1.3.2 Tiêu chuẩn sư dơng c¸c kÝ hiƯu chÝnh nh sau: TCXDVN 338 : 2005 a) Các đặc trng hình học A diện tÝch tiÕt diƯn nguyªn An diƯn tÝch tiÕt diƯn thùc Af diƯn tÝch tiÕt diƯn c¸nh Aw diƯn tÝch tiÕt diƯn b¶n bơng Abn diƯn tÝch tiÕt diƯn thùc cđa bulông Ad diện tích tiết diện xiên b chiều rộng bf chiều rộng cánh bo chiều rộng phần nhô cđa c¸nh bs chiỊu réng cđa sên ngang h chiỊu cao cđa tiÕt diƯn hw chiỊu cao cđa b¶n bụng hf chiều cao đờng hàn góc hfk khoảng cách trục cánh dầm i bán kính qu¸n tÝnh cđa tiÕt diƯn ix, iy b¸n kÝnh qu¸n tính tiết diện trục tơng ứng x-x, y-y imin b¸n kÝnh qu¸n tÝnh nhá nhÊt cđa tiết diện If mômen quán tính tiết diện nhánh Im, Id mômen quán tính cánh xiên giàn Ib mômen quán tính tiết diện giằng Is, Isl mômen quán tính tiết diện sờn ngang dọc It mômen quán tính xoắn Itr mômen quán tính xoắn ray, dầm Ix, Iy mômen quán tính tiết diện nguyên trục tơng ứng x-x y-y Inx, Iny mômen quán tính tiết diện thực trục tơng ứng x-x y-y L chiều cao đứng, cột chiều dài nhịp dầm l chiều dài nhịp ld chiều dài xiên tcXDvn 338 : 2005 lm chiều dài khoang cánh giàn cột rỗng lo chiều dài tính toán cấu kiên chịu nén lx, ly chiều dài tính toán cấu kiện mặt phẳng vuông góc với trục tơng ứng x-x, y-y lw chiều dài tính toán đờng hàn S mômen tĩnh s bớc lỗ bulông t chiều dày tf , tw chiều dày cánh bụng u khoảng cách đờng lỗ bu lông Wnmin môđun chống uốn (mômen kháng) nhỏ tiết diện thực trục tính toán Wx , Wy môđun chống uốn (mômen kháng) tiết diện nguyên trục tơng ứng x-x, y-y Wnx,min , Wny,min môđun chống uốn (mômen kháng) nhỏ tiết diện thực trục tơng ứng x-x, y-y b) Ngoại lực nội lực F, P ngoại lực tập trung M mômen uốn Mx , My mômen uốn trục tơng ứng x-x, y-y Mt mômen xoắn cục bé N lùc däc Nd néi lùc phô NM lùc dọc nhánh mômen gây p áp lực tính toán V lực cắt Vf lực cắt qui ớc tác dụng mặt phẳng (bản) giằng Vs lực cắt qui ớc tác dụng (bản) giằng nhánh c) Cờng độ ứng suất E môđun đàn hồi fy cờng độ tiêu chuẩn lấy theo giới hạn chảy thép fu cờng độ tiêu chn cđa thÐp theo søc bỊn kÐo ®øt TCXDVN 338 : 2005 f cờng độ tính toán thép chịu kéo, nén, uốn lấy theo giới hạn chảy ft cờng ®é tÝnh to¸n cđa thÐp theo søc bỊn kÐo ®øt fv cờng độ tính toán chịu cắt thép fc cờng độ tính toán thép ép mặt theo mặt phẳng tì đầu (có gia công phẳng) fcc cờng độ tính toán ép mặt cục khớp trụ (mặt cong) tiếp xúc chặt fth cờng độ tính toán chịu kéo sợi thép cờng độ cao fub cờng độ kéo đứt tiêu chuẩn bulông ftb cờng độ tính toán chịu kéo bulông fvb cờng độ tính toán chịu cắt bulông fcb cờng độ tính toán chịu ép mặt bulông fba cờng độ tính toán chịu kéo bulông neo fhb cờng độ tính toán chịu kéo bulông cờng độ cao fcd cờng độ tính toán chịu ép mặt theo đờng kính lăn fw cờng độ tính toán mối hàn đối đầu chịu nén, kéo, uốn theo giới hạn chảy fwu cờng độ tính toán mối hàn đối đầu chịu nén, kéo, uốn theo sức bền kéo đứt fw v cờng độ tính toán mối hàn đối đầu chịu cắt fwf cờng độ tính toán đờng hàn góc (chịu cắt qui ớc) theo kim loại mối hàn fws cờng độ tính toán đờng hàn góc (chịu cắt qui ớc) theo kim loại biên nóng chảy fwun cờng độ tiêu chuẩn kim loại đờng hàn theo sức bền kéo đứt G môđun trợt ứng st ph¸p c øng st ph¸p cơc bé x, y ứng suất pháp song song với trục tơng øng x-x, y-y cr ,c,cr c¸c øng st ph¸p tíi hạn ứng suất cục tới hạn ứng st tiÕp cr øng st tiÕp tíi h¹n d) KÝ hiệu thông số tcXDvn 338 : 2005 c1, cx, cy hệ số dùng để kiểm tra bền dầm chịu uốn mặt e m me n, p, phẳng hai mặt phẳng có kể đến phát triển biến dạng dẻo độ lệch tâm lực độ lệch tâm tơng đối độ lệch tâm tơng đối tính đổi thông số để xác định chiều dài tính toán cột na số lợng bulông nửa liên kết nc nQ sè mò nv f , s sè lỵng mặt cắt tính toán; c b M Q u chu kỳ tải trọng hệ số để tính toán đờng hàn góc theo kim loại đờng hàn biên nóng chảy thép hệ số điều kiện làm việc kết cấu hệ số điều kiện làm việc liên kết bulông hệ sè ®é tin cËy vỊ cêng ®é hƯ sè ®é tin cậy tải trọng hệ số độ tin cậy c¸c tÝnh to¸n theo søc bỊn tøc thêi hƯ số ảnh hởng hình dạng tiết diện độ mảnh cđa cÊu kiƯn ( = lo /i )   f /E o độ mảnh qui ớc ( ) độ mảnh tơng đơng tiết diện rỗng độ mảnh tơng đơng qui ớc tiết diện rỗng ( w w w độ mảnh qui ớc bụng ( w ) độ mảnh tính toán cấu kiện mặt phẳng vuông góc với trục tơng ứng x-x, y-y hệ số chiều dài tính toán cña cét x , y   b e    h / t   0 f / E ) f /E hÖ sè uèn däc hÖ số giảm cờng độ tính toán ổn định dạng uốn xoắn hệ số giảm cờng độ tính toán nén lệch tâm, nén uốn hệ số để xác định hệ số b tính toán ổn định dầm (Phụ lục E) Tiêu chuẩn trích dẫn Trong tiêu chuẩn đợc sử dụng đồng thời có trích dẫn tiêu chuẩn sau : - TCVN 2737 : 1995 Tải trọng tác động Tiêu chuẩn thiết kÕ; - TCVN 1765 : 1975 ThÐp c¸c bon kÕt cấu thông thờng Mác thép yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 1766 : 1975 ThÐp c¸c bon kÕt cÊu chất lợng tốt Mác thép yêu cầu kỹ thuật; TCXDVN 338 : 2005 - TCVN 5709 : 1993 Thép bon cán nóng dùng xây dựng Yêu cÇu kü thuËt; - TCVN 6522 : 1999 ThÐp tÊm kÕt cÊu c¸n nãng; - TCVN 3104 : 1979 ThÐp kết cấu hợp kim thấp Mác, yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 3223 : 1994 Que hàn điện dùng cho thép bon thép hợp kim thấp; - TCVN 3909 : 1994 Que hàn điện dùng cho thép bon hợp kim thấp Ph ơng pháp thử; - TCVN 1961 : 1975 Mối hàn hồ quang điện tay; - TCVN 5400 : 1991 Mối hàn Yêu cầu chung lấy mẫu để thử tính; - TCVN 5401 : 1991 Mối hàn Phơng pháp thử uốn; - TCVN 5402 : 1991 Mối hàn Phơng pháp thử uốn va đập; - TCVN 5403 : 1991 Mối hàn Phơng pháp thử kéo; - TCVN 1916 : 1995 Bu lông, vít, vít cấy đai ốc Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 4169 : 1985 Kim loại Phơng pháp thử mỏi nhiều chu trình chu trình; - TCVN 197 :1985 Kim loại Phơng pháp thử kéo; - TCVN 198 :1985 Kim loại Phơng pháp thử uốn; - TCVN 312 :1984 Kim loại Phơng pháp thử uốn va đập nhiệt độ thờng; - TCVN 313 :1985 Kim loại Phơng pháp thử xoắn; - Quy chuẩn xây dựng Việt nam – 1997 C¬ së thiÕt kÕ kÕt cÊu thép 3.1 Nguyên tắc thiết kế 3.1.1 Tiêu chuẩn sử dụng phơng pháp tính toán kết cấu thép theo trạng thái giới hạn Kết cấu đợc thiết kế cho không vợt trạng thái giới hạn 3.1.2 Trạng thái giới hạn trạng thái mà vợt kết cấu không thoả mãn yêu cầu sử dụng dựng lắp đợc đề thiết kế Các trạng thái giới hạn gồm: Các trạng thái giới hạn khả chịu lực trạng thái mà kết cấu không đủ khả chịu lực, bị phá hoại, sụp đổ h hỏng làm nguy hại đến an toàn ngời, công trình Đó trờng hợp: kết cấu không đủ độ bền (phá hoại bền), kết cấu bị ổn định, kết cấu bị phá hoại dòn, vật liệu kết cấu bị chảy Các trạng thái giới hạn sử dụng trạng thái mà kết cấu không sử dụng bình thờng đợc bị biến dạng lớn h hỏng cục Các trạng thái giới hạn gồm: trạng thái giới hạn độ võng biến dạng làm ảnh hởng đến việc sử dụng bình thờng thiết bị máy móc, ngời làm hỏng hoàn thiện kết cấu, hạn chế việc sử dụng công trình; rung động mức; han gØ qu¸ møc tcXDvn 338 : 2005 3.1.3 Khi tính toán kết cấu theo trạng thái giới hạn phải dùng hệ số độ tin cậy sau: Hệ sè ®é tin cËy vỊ cêng ®é M (xem ®iỊu 4.1.4 4.2.2); Hệ số độ tin cậy tải trọng Q ( xem điều 3.2.2); Hệ số ®iỊu kiƯn lµm viƯc C (xem ®iỊu 3.4.1 vµ 3.4.2); Cờng độ tính toán vật liệu cờng độ tiêu chuẩn nhân với hệ số C chia cho hệ số M; tải trọng tính toán tải trọng tiêu chuẩn nhân với hệ số Q 3.2 Tải träng 3.2.1 T¶i träng dïng thiÕt kÕ kÕt cÊu thép đợc lấy theo TCVN 2737 : 1995 tiêu chuÈn thay thÕ tiªu chuÈn trªn (nÕu cã) 3.2.2 Khi tính kết cấu theo giới hạn khả chịu lực dùng tải trọng tính toán tải trọng tiêu chuẩn nhân với hệ số độ tin cậy tải trọng Q (còn gọi hệ số tăng tải hệ số an toàn tải trọng) Khi tính kết cấu theo trạng thái giới hạn sử dụng tính toán mỏi dùng trị số tải trọng tiêu chuẩn 3.2.3 Các trờng hợp tải trọng đợc xét riêng rẽ đợc tổ hợp để có tác dụng bất lợi kết cấu Giá trị tải trọng, loại tổ hợp tải trọng, hệ số tổ hợp, hệ số độ tin cậy tải trọng đợc lấy theo điều TCVN 2737 : 1995 3.2.4 Với kết cấu trực tiếp chịu tải trọng động, tính toán cờng độ ổn định trị số tính toán tải trọng phải nhân với hệ số động lực Khi tính toán mỏi biến dạng không nhân với hệ số Hệ số động lực đợc xác định lý thuyết tính toán kết cấu cho Qui phạm riêng loại kÕt cÊu t¬ng øng 3.2.5 Khi thiÕt kÕ cho giai đoạn sử dụng dựng lắp kết cấu, cần xét đến thay đổi nhiệt độ, giả thiết thay đổi nhiệt độ vùng phía Bắc từ 5C đến 40C, vùng phía Nam từ 10C đến 40C Sự phân chia hai vùng Bắc Nam dựa theo Qui chuẩn Xây dựng Việt Nam, tập III, phụ lục Tuy nhiên, phạm vi biÕn ®éng nhiƯt ®é cã thĨ dùa theo sè liệu khí hậu cụ thể địa điểm xây dựng để xác định xác 3.3 Biến dạng cho phÐp cđa kÕt cÊu 3.3.1 BiÕn d¹ng cđa kÕt cÊu thép đợc xác định theo tải trọng tiêu chuẩn, không kể đến hệ số động lực không xét giảm yếu tiết diện lỗ liên kết 3.3.2 10 Độ võng cấu kiện chịu uốn không đợc vợt trị số cho phép bảng TCXDVN 338 : 2005 3.3.3 Chun vÞ ngang ë møc mép mái nhà công nghiệp kiểu khung tầng, không cầu trục, gây tải trọng gió tiêu chuẩn đợc giới hạn nh sau : Khi tờng tôn kim loại : H/100; Khi tờng tÊm vËt liƯu nhĐ kh¸c : H/150; – Khi têng gạch bê tông : H/240; với H chiều cao cột Nếu có giải pháp cấu tạo để đảm bảo biến dạng dễ dàng liên kết tờng chuyển vị giới hạn tăng lên tơng ứng 3.3.4 Chuyển vị ngang đỉnh khung nhà tầng (không thuộc loại nhà điều 3.3.3) không đợc vợt 1/300 chiều cao khung Chuyển vị ngang đỉnh khung nhà nhiều tầng không đợc vợt 1/500 tổng chiều cao khung Chuyển vị tơng đối tầng nhà nhiều tầng không đợc vợt 1/300 chiều cao tầng 3.3.5 Đối với cột nhà xởng có cầu trục chế độ làm việc nặng cột cầu tải trời có cầu trục chế độ làm việc vừa nặng chuyển vị gây tải trọng nằm ngang cầu trục lớn mức đỉnh dầm cầu trục không đợc vợt trị số cho phép ghi b¶ng 11 tcXDvn 338 : 2005 B¶ng Độ võng cho phép cấu kiện chịu uốn Loại cấu kiện Độ võng cho phép Dầm sàn nhà mái: Dầm L /400 Dầm trần có trát vữa, tính võng cho tải trọng tạm thời L /350 Các dầm khác, trờng hợp L /250 L /150 Tấm sàn Dầm có đờng ray: Dầm đỡ sàn công tác có đờng ray nặng 35 kg/m lớn L /600 Nh trên, đờng ray nặng 25 kg/m nhỏ L /400 Xà gồ: Mái lợp ngói không đắp vữa, mái tôn nhỏ L /150 Mái lợp ngói có đắp vữa, mái tôn múi mái khác L /200 Dầm giàn đỡ cầu trục: Cầu trục chế độ làm việc nhẹ, cầu trục tay, palăng L /400 Cầu trục chế độ làm việc vừa L /500 Cầu trục chế độ làm việc nặng nặng L /600 Sờn tờng: Dầm đỡ tờng xây L /300 Dầm đỡ tờng nhẹ (tôn, fibrô ximăng), dầm ®ì cưa kÝnh L /200 Cét têng L /400 Ghi chú: L nhịp cấu kiện chịu uốn Đối với dầm công xôn L lấy lần độ vơn dầm Bảng Chuyển vị cho phép cột đỡ cầu trục Chuyển vị Tính theo kết cấu phẳng Tính theo kết cấu không gian Chuyển vị theo phơng ngang nhà cột nhà xëng HT / 1250 HT / 2000 Chun vÞ theo phơng ngang nhà cột cầu tải trời HT / 2500 Chuyển vị theo phơng dọc nhµ cđa cét vµ ngoµi nhµ HT / 4000 Ghi chú: HT độ cao từ mặt đáy chân cột đến mặt đỉnh dầm cầu trục hay giàn cầu trục Khi tính chuyển vị theo phơng däc nhµ cđa cét nhµ hay ngoµi trêi, cã thể giả định tải trọng theo phơng dọc nhà cầu trục phân phối cho tất hệ giằng hệ khung dọc cột phạm vi khối nhiệt độ Trong nhà xởng có cầu trục ngoạm cầu trục cào san vật liệu, trị số chuyển vị cho phép cột nhà tơng ứng phải giảm 10% 12 TCXDVN 338 : 2005 Bảng E.3 Hệ số D C Hệ số C tiết diện D Dạng tải trọng Chữ I, n  0,9 Ch÷ T, n = TËp trung nhịp 3,265 0,330 0,0826 Phân bố 2,247 0,481 0,1202 Uốn tuý 4,315 0,101 0,0253 Các kí hiệu bảng E.3: n đó: I1 I1  I ;  = n(1 - n)(9,87 + 1) ; I I  I   l   0,385 t   I1 I h víi: I1 , I2 t¬ng øng mômen quán tính cánh lớn cánh nhỏ ®èi víi trơc ®èi xøng cđa tiÕt diƯn, ®ỵc tÝnh theo công thức (D.4); Mômen quán tính xoắn đợc tính nh sau: It   bi t i3  bi ti tơng ứng chiều rộng chiều dày cánh; = 1,25 tiết diện chữ I trục đối xứng; = 1,20 tiết diện chữ T; xác định nh bảng E.2 122 TCXDVN 338 : 2005 Bảng E.4 Hệ số B Sơ đồ tiết diện vị trí đặt tải Hệ số B sơ đồ đặt tải Tập trung nhịp Phân bố Uốn tuý –1  1–  1– – –  – – Các kí hiệu dùng bảng E.4: n  0,734  ;  n  1,145 ;   b1   b1  b1      0,47  0,035  1   0,072     2n  1 h  h    h     đó: b1 chiều rộng cánh lớn dầm; n – kÝ hiƯu xem b¶ng E.3 B¶ng E.5 – Hệ số b Giá trị Hệ số b cánh chịu nén Cánh lớn Cánh nhỏ 0,85 b = b = 2 2 > 0,85   n  n     b  0,21  0,68       b = 0,68 + 0,212 123 TCXDVN 338 : 2005 Bảng E.6 Mômen quán tính xoắn 124 Số hiệu thÐp I It , cm4 Sè hiÖu thÐp I It , cm4 Sè hiÖu thÐp I It , cm4 10 2,28 22 8,60 33 23,8 12 2,88 22a 9,77 36 31,4 14 3,59 24 11,1 40 40,6 16 4,46 24a 12,8 45 54,7 18 5,60 27 13,6 50 75,4 18a 6,54 27a 16,7 55 100 20 6,92 30 17,4 60 135 20a 7,94 30a 20,3 TCXDVN 338 : 2005 Phô lục F Bảng tính toán mỏi Bảng F.1 Bảng phân nhóm cấu kiện để tính bền mỏi Thứ tự Sơ đồ cấu kiện vị trí tiết diện tính toán Mép thép đợc cán gia công khí Mép thép đợc cắt máy cắt a a r a Đặc điểm cấu kiện a Nhãm cÊu kiƯn 1 MÐp cđa thÐp c¬ đợc gia công khí, bán kính cong chuyển chỗ có chiều rộng khác là: r = 200 mm; r = 10 mm a a a Thép liên kết bulông cêng ®é cao a a a a ThÐp liên kết bulông (bulông tinh), tiết diện khảo sát qua lỗ: a) Khi liên kết hai ghép b) Khi dùng liên kết chồng a 125 TCXDVN 338 : 2005 B¶ng F.1 – (tiÕp theo) Thứ tự Sơ đồ cấu kiện vị trí tiết diện tính toán Đặc điểm cấu kiện Nhóm cấu kiện a Bản mã hình chữ nhật, hàn đối đầu hay hàn thẳng góc kiểu chữ T với cấu kiện, mép chuyển tiếp từ cấu kiện đến mã không đợc gia công khí a a a a a Bản mã đợc hàn đối đầu kiểu chữ T với bụng, cánh dầm a với giàn  45 o a  a a a a a 126 a i1:5 Bản mã hình chữ nhật hay hình thang, liên kết chồng với cánh dầm, thép chu vi đờng hàn không gia công khí Đờng hàn đối đầu không gia công mép; lực vuông góc với đờng hàn; thép có chiều rộng dày nh Đờng hàn đối đầu không gia công mép; thép có chiều rộng dày khác TCXDVN 338 : 2005 Bảng F.1 (tiếp theo) Sơ đồ cấu kiện vÞ trÝ a i1:4 ai1:4 h cđa tiÕt diƯn tÝnh to¸n a a h Thø tù 10 a a a a i1:1 a 11 a Đặc điểm cấu kiện Nhóm cấu kiện Thép gia công khí cho đờng hàn dày lên đợc vát chỗ nối đối đầu: Khi thép đợc nối có chiỊu dµy vµ réng nh Khi chiỊu dµy rộng khác Đờng hàn đối đầu, hàn có lót dới, lực vuông góc với đờng hàn Đờng hàn đối đầu nối thép ống, hàn có đoạn ống lót Liên kết đối đầu thép định hình a 12 a a 13 a a Tiết diện tổ hợp hàn chữ I, chữ T, loại khác đợc hàn đờng hàn dọc, lực tác dụng dọc theo đờng hµn 14 a a  15 a Chi tiÕt phụ, đợc liên kết đờng hàn góc góc:   45o   90o a 16 a Thép có đờng hàn ngang, đờng hàn hai phía, hàn thoải dần xuống thép 127 TCXDVN 338 : 2005 B¶ng F.1 – (kÕt thóc) 128 TCXDVN 338 : 2005 Phụ lục G Các yêu cầu bổ sung tính toán giàn thép ống G.1 Tỉ số đờng kính ống D chiều dày ống t, (D/t), không đợc vợt quá: Đối với cánh: 30; Đối với xiên bụng: 80 90 G.2 Tỉ số đờng kính xiên d đờng kính cánh D không đợc nhỏ (d/D 0,3 G.3 0,3) để tránh tợng ép lõm cánh Trục hình học đợc lấy làm trục để định vị Trong trờng hợp không sử dụng hết khả chịu lực cánh cho phép trục có độ lệch tâm 1/4 đờng kính cánh G.4 Khi hàn thép ống phải đảm bảo độ kín khít đầu ống để tránh tợng xuất ăn mòn mặt bên ống G.5 Để liên kết xiên vào cánh có nhiều biện pháp Thông thờng ngời ta dùng biện pháp liên kết nh hình G.1 Hình G.1 Các dạng liên kết thép ống xiên vào cánh a) Liên kết hàn không mã; b) Liên kết hàn có đệm cong c, d) Liên kết hàn đầu ống đập bẹt; e, f) Liên kết hàn dùng mã G.6 ứng suất dọc theo chiều dài đờng hàn phân bố không phụ thuộc vào tỉ số đờng kính ống thép đợc hàn, chiều dày thành ống cánh, góc nghiêng ống, đặc trng vật liệu làm thép ống làm cánh 129 TCXDVN 338 : 2005 G.7 Độ bền đờng hàn đợc kiểm tra theo điều kiện: N 1 0,85h f lw  Rw w  c (G.1) đó: 0,85 hệ số điều kiện làm việc đờng hàn kể đến phân bố ứng suất không dọc đờng hàn; hf chiều cao đờng hàn; lw chiều dài đờng hàn, đợc tÝnh nh sau:  lw 0,5d 1,5(1+cosec  )  cos ec (G.2) Giá trị phụ thuộc vào ®êng kÝnh èng thÐp, cho b¶ng G.1: B¶ng G.1 Giá trị hệ số d/ 0, D  G.8 0,7 0,7 1, 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 2 0,9 0,9 0,6 0,8 0,8 0,5 1,0 Thành ống cánh vị trí tiếp xúc với bụng vị trí có cấu kiện khác đè lên (xà gồ) cần đợc kiểm tra độ bền uốn cục theo điều sau: a) Các thép ống chịu nén, nén uốn độ mảnh qui ớc f 0,65 E phải thỏa mãn điều kiện: r 280  f t  1400 E (G.3) Ngoài cần kiểm tra ổn định thành ống theo ®iỊu kiƯn: 1  ccr1 ®ã: 130 (G.4) TCXDVN 338 : 2005 1  øng suÊt tÝnh to¸n thành ống ; cr ứng suất tới hạn, lấy giá cEt trị nhỏ hai giá trị f r (ở r giá trị trung bình bán kính ống, t chiều dày ống) Giá trị c đợc xác định tơng ứng theo bảng G.2 G.3 131 TCXDVN 338 : 2005 Bảng G.2 Giá trị hƯ sè  r t HƯ sè  Gi¸ trÞ f, MPa b»ng 25 50 75 100 125 150 200 250 f ≤ 140 1,00 0,98 0,88 0,79 0,72 0,65 0,59 0,45 0,39 f ≥ 280 1,00 0,94 0,78 0z,67 0,57 0,49 0,42 0,29 - GHI CHó: Gi¸ trÞ cđa hƯ sè  140 MPa < f < 280 MPa giá trị trung gian r / t, đợc lấy nội suy tuyến tính Bảng G.3 Giá trị hệ số c r Giá trị t 50 100 150 200 250 500 HÖ sè c 0,30 0,22 0,20 0,18 0,16 0,12 GHI CHú: Đối với giá trị trung gian r/t, hệ số c đợc lấy nội suy tuyến tính Trong trờng hợp nén lệch tâm có phơng song song với đờng sinh trục ống hay uốn tuý mặt phẳng tiết diện ngang mà ứng suất tiếp t 0,07 E r vị trí có mômen lớn không vợt giá trị (1,1 0,1 phải đợc tăng lên cách nhân với giá trị 3/ , øng suÊt cr1  1 )  , víi  1 lµ øng st nhá nhÊt (quy íc øng st kÐo lÊy dÊu “–“) b) Kh«ng cần kiểm tra ổn định thép ống đờng hàn dọc r/t không vợt giá trị G.9 1,7 f E 35 Khi chiều dày cánh không đủ, gia cờng ốp cong Các ốp cong đợc cắt từ ống thép có đờng kính, đợc uốn từ thép có chiều dày không nhỏ chiều dày cánh không lớn lần chiều dày cánh (Hình G.1, b) G.10 Có thể dập bẹt đầu ống thép (chỉ đợc áp dụng thép bon thấp loại thép dẻo khác) (Hình G.1, c, d); số trờng hợp đặc biệt hàn nh hình G.11, e, f 132 TCXDVN 338 : 2005 G.11 C¸c èng thÐp cã đờng kính đợc hàn với ống lót thép (Hình G.2, a) Tính toán kiểm tra chịu nÐn vµ kÐo nh sau: N 1 Dtb t  Rw c (G.5) Dtb đờng kính trung bình ống thép có chiều dày nhỏ hơn; t chiều dày thép ống nhỏ a) b) d) e) c) Hình G.2 Các dạng liên kết thép ống xiên vào cánh a) Liên kết hàn ống lót đờng hàn thẳng; b) Liên kết hàn dùng ống lót đờng hàn xiên c) Liên kết hàn ống thép dùng cong ốp bên d) Liên kết hàn ống thép khác đờng kính; e) Liên kết dùng bu lông Cờng độ mối hàn cờng độ thép cờng độ tính toán thép hàn không nhỏ cờng độ tính toán thép (đối với thép không giảm cờng độ hàn) Trong trờng hợp cờng độ thép hàn nhỏ cờng độ thép dùng đờng hàn xiên có ống đệm bên (Hình G.2, b) Trong trờng hợp không đảm bảo đợc liên kết đối đầu cờng độ liên kết, liên kết ống thép đờng kính đợc thực hai ống thép tròn cuộn từ thép đợc cắt từ ống có đờng kính lớn chút với thép ống cần hàn (Hình G.2,c) Bản ốp cần đợc cắt theo đờng cong để tăng chiều dài đờng hàn đảm bảo cho cờng độ mối hàn cờng độ thép Chiều dày ống lót thép ốp chiều cao đờng hàn nên lấy 20% chiều dày ống thép cần hàn Chiều dài đờng hàn sử dụng ốp cong đợc tính theo công thøc sau:  D  l w  2n a     2n  2 (G.6) 133 TCXDVN 338 : 2005 a chiều dài ®êng cong cđa b¶n èp däc theo trơc èng thÐp; n số lợng đệm cong bao quanh chu vi ống thép Liên kết hàn ống thép chịu nén có đờng kính khác nhau, liên kết vị trí trục bị gãy khúc đợc thực cách dùng mặt bích bịt đầu ống (Hình G.2, d) Tại công trờng hay dùng liên kết bu lông (Hình G.2, e ) Phụ lục H Bảng chuyển đổi đơn vị kỹ thuật cũ sang hệ đơn vị SI Đại lợng Đơn vị kỹ thuật cũ Hệ đơn vị SI Quan hệ chuyển đổi Tên gọi Niutơn Lực Mômen kG kilô Niutơn T (tấn) mêga Niutơn kGm Tm Niutơn mét kilô Niutơn mét Ký hiÖu N kN MN kG = 9,81 N  10 N kN = 000 N T = 9,81 kN  10 kN MN = 000 000 N Nm kGm = 9,81 Nm  10 Nm kNm Tm = 9,81 kNm  10 kNm Pa = N/m2  0,1 kG/m2 kPa = 000 Pa = 000 N/m2 = 100 kG/m2 ứng suất; Cờng độ; Mô đun đàn håi MPa = 000 000 Pa = 1000kPa 100 000 kG/m2 = kG/mm2 Niut¬n/mm2 N/mm2 kG/cm2 Pascan Pa Mªga Pascan MPa T/m =10 kG/cm2 MPa = N/mm2 kG/mm2 = 9,81 N/mm2 kG/cm2 = 9,81 104 N/m2  0,1MN/m2 = 0,1 MPa kG/ m2 = 9,81 N/m2 = 9,81 Pa  10 N/m2 = daN/ m2 134 TCXDVN 338 : 2005 Môc lục Nguyên tắc chung .3 1.1 Các quy định chung 1.2 Các yêu cầu thiết kÕ 1.3 Các đơn vị đo kí hiệu chÝnh dïng tiªu chuÈn Tiªu chuÈn trÝch dÉn C¬ së thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp 3.1 Nguyên tắc thiết kế 3.2 T¶i träng 3.3 BiÕn d¹ng cho phÐp cđa kÕt cÊu 10 3.4 HƯ sè ®iỊu kiƯn lµm viƯc c 11 VËt liƯu cđa kÕt cÊu liên kết .13 4.1 VËt liÖu thÐp dïng kÕt cÊu 13 4.2 VËt liƯu thÐp dïng liªn kÕt 14 TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn .17 5.1 Cấu kiện chịu kéo tâm 17 5.2 CÊu kiƯn chÞu n 18 5.3 CÊu kiƯn chÞu nÐn ®óng t©m 24 5.4 CÊu kiƯn chÞu nÐn n, kÐo n .31 5.5 Chiều dài tính toán cấu kiện chịu nén nén uốn 38 5.6 ổn định cơc bé cđa c¸c cÊu kiƯn cã tÊm máng 47 5.7 KÕt cÊu thÐp tÊm 58 Tính toán liên kết 63 6.1 Liên kết hàn 63 6.2 Liªn kÕt bul«ng 66 6.3 Liên kết bulông cờng ®é cao 67 Tính toán kết cấu thép theo độ bÒn mái 69 Các yêu cầu kỹ thuật cấu tạo khác thÐp 70 thiÕt kÕ cÊu kiƯn kÕt cÊu 8.1 DÇm 70 8.2 Cét 72 8.3 Giàn phẳng hệ không gian .73 135 TCXDVN 338 : 2005 8.4 HÖ gi»ng 74 8.5 DÇm cÇu trơc 75 8.6 Liªn kÕt 77 8.7 Các yêu cầu bổ sung thiết kế dầm có lỗ 80 CáC YÊU CầU kỹ thuật cấu tạo khác KHI THIếT Kế NHà Và CÔNG TRìNH .82 9.1 Nhà công nghiệp 82 9.2 Nhà nhiều tầng 83 9.3 KÕt cÊu thÐp tÊm 83 9.4 KÕt cÊu th¸p, trơ 84 9.5 Cột đờng dây tải điện 87 Phơ lơc A VËt liƯu dïng cho kÕt cÊu thép cờng độ tính toán .92 Phụ lơc B VËt liƯu dïng cho liªn kÕt kÕt cÊu thÐp 96 Phô lôc C Các hệ số để tính độ bền cấu kiện kể đến phát triển biến dạng dẻo 98 Phụ lục D Các hệ số để tính toán ổn định cấu kiện chịu nén tâm, nén lệch tâm nén uốn 100 Phụ lục E Hệ số b để tính ổn định dÇm .111 Phơ lơc F Bảng tính toán mỏi 118 Phụ lục G Các yêu cầu bổ sung tính toán giàn thép ống 122 Phụ lục H 136 Bảng chuyển đổi đơn vị kỹ thuật cũ sang hệ đơn vị SI 127 ... 31 0 295 450 30 0 285 – – – 14Mn2 460 34 0 32 5 460 33 0 31 5 – – – 16MnSi 490 32 0 30 5 480 30 0 285 470 290 275 09Mn2Si 480 33 0 31 5 470 31 0 295 460 290 275 10Mn2Si1 510 36 0 34 5 500 35 0 33 5 480 34 0 32 5... Mác thép yêu cầu kü thuËt; TCXDVN 33 8 : 2005 - TCVN 5709 : 19 93 Thép bon cán nóng dùng xây dựng Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 6522 : 1999 ThÐp tÊm kÕt cÊu c¸n nãng; - TCVN 31 04 : 1979 Thép kết cấu hợp... 26 f   0,0 73 5, 53 E =1 E đợc tÝnh theo (5.21) TCXDVN 33 8 : 2005 Khi 2,5 <   4,5:  = 1,47  13, 0 f f f      0 ,37 1  27 ,3    0,0275  5, 53  E  E E  (5.22) 33 2 Khi  > 4,5:
- Xem thêm -

Xem thêm: TC thep trang doc 3 123 , TC thep trang doc 3 123 , 3 Các đơn vị đo và kí hiệu chính dùng trong tiêu chuẩn, 3 Biến dạng cho phép của kết cấu, 2 Vật liệu thép dùng trong liên kết, 2 Cấu kiện chịu uốn, 3 Cấu kiện chịu nén đúng tâm, 4 Cấu kiện chịu nén uốn, kéo uốn, 5 Chiều dài tính toán của các cấu kiện chịu nén và nén uốn, 6 ổn định cục bộ của các cấu kiện có tấm mỏng, 7 Kết cấu thép tấm, 3 Liên kết bulông cường độ cao, 3 Giàn phẳng và hệ thanh không gian, 4 Kết cấu tháp, trụ, 5 Cột đường dây tải điện, D.1 Xác định hệ số chiều dài tính toán của cột, E.3 Đối với dầm tiết diện chữ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay