Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

96 195 3
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2018, 07:09

Tại Việt Nam, quá trình cổ phần hóa được thực hiện từ năm 1992 đã giúp thay đổi cơ cấu sở hữu của công ty nhà nước bằng cách bán một phần cổ phần cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với mục tiêu cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty. Điều này cho thấy, sở hữu tư nhân và nước ngoài đã đóng một vai trò trọng yếu trong việc cải thiện nền kinh tế của Việt Nam.Tháng 10 năm 2014, Hội nghị Trung ương 3 khóa XI đã quyết định tái cơ cấu nền kinh tế đến năm 2020, tập trung ưu tiên vào ba lĩnh vực quan trọng nhất là tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Thoái vốn nhà nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài là một trong những vấn đề đang được quan tâm ở Việt Nam hiện nay trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Vậy việc thoái vốn nhà nước và gia tăng sở hữu nước ngoài có tác động như thế nào đến các công ty niêm yết. Để trả lời cho câu hỏi này, các nghiên cứu về tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của công ty là rất cần thiết trong quá trình tái cơ cấu này.Trên thế giới các nghiên cứu về mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động đã xuất hiện từ rất sớm và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động của các công ty tại các quốc gia phát triển như Mỹ và các quốc gia tại châu Âu. Đa số các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của công ty cho thấy ảnh hưởng ngược chiều của sở hữu nhà nước và ảnh hưởng thuận chiều của sở hữu nước ngoài lên hiệu quả hoạt động của công ty trên các thị trường này. Tuy nhiên, có một số nghiên cứu cũng cho thấy các kết quả trái ngược: Firth và cộng sự (2008), Le và Buck (2014) cho thấy ảnh hưởng tích cực của sở hữu nhà nước đến hiệu quả hoạt động công ty. Sự khác nhau giữa các kết quả tại các quốc gia khác nhau đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu để có thể đem đến sự thống nhất giữa các nghiên cứu về vấn đề này.Các tài liệu về cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của công ty trong bối cảnh Việt Nam hiện nay là tương đối nhiều bởi vấn đề này ngày càng thu hút nhiều học giả, nhà kinh tế tham gia nghiên cứu. Việc điều tra mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngoài và hiệu quả hoạt động công ty cũng dần được thực hiện một cách có hệ thống. Mục đích tác giả thực hiện nghiên cứu nhằm bổ sung thực nghiệm về mối quan hệ này trong khuôn khổ một quốc gia. Khác với nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh Huệ, Đặng Tùng Lâm (2017), tác giả thực hiện nghiên cứu trong khoảng thời gian 20132018 và hiệu quả hoạt động được nghiên cứu trên ba giác độ là tỷ suất sinh lời tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) và hệ số Tobin’s Q. Nghiên cứu của Lê Đức Hoàng (2018) mặc dù cũng thực hiện đo lường hiệu quả hoạt động công ty theo ba chỉ tiêu trên, tuy nhiên về không gian và thời gian nghiên cứu, tác giả thực hiện nghiên cứu tại 164 công ty phi tài chính niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ 20132018. Thêm vào đó, cho đến nay, các nghiên cứu ở Việt Nam chưa đề cập đến sự tập trung của cấu trúc sở hữu. Trong nghiên cứu này, ngoài sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngoài, tác giả còn xem xét đến tác động của sự tập trung cấu trúc sở hữu thông qua sự tồn tại của cổ đông lớn đến hiệu quả hoạt động của công ty.Và quan trọng hơn, để góp phần thực hiện thành công quá trình tái cơ cấu kinh tế đến năm 2020 đang được diễn ra với nhịp độ khẩn trương, đồng thời nhằm đóng góp thêm minh chứng thực nghiệm vào kho tàng lý luận Việt Nam. Việc nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động trong các công ty Việt Nam là rất cần thiết, đặc biệt cho các công ty, các nhà lập pháp, các học giả và Chính phủ.Xuất phát từ những lí do đó mà tác giả xin chọn đề tài: “Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh” ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ THU TRANG TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ THU TRANG TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số:60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Đề tài nghiên cứu thân thực hướng dẫn PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Các thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cam đoan Tác giả luận văn Phạm Thị Thu Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HOSE : Sàn Giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh HNX: Sàn Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội SGDCK TP.HCM : Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh ROS: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu ROA: Tỷ suất sinh lời tài sản RE: Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản ROE: Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Tobin’s Q: Tỷ số giá trị thị trường giá trị thay tài sản FEM: Mơ hình tác động cố định REM: Mơ hình tác động ngẫu nhiên OLS: Phương pháp hồi quy liệu chéo CSH: Chủ sở hữu TS: Tài sản Q: số Tobin’s Q GOV: Sở hữu nhà nước FORG: Sở hữu nước BLOCK: Sự tồn cổ đông lớn SIZE: Quy mô công ty LEV: Cấu trúc tài cơng ty GROW: Tốc độ tăng trưởng công ty AGE: Tuổi công ty LSDV: Phương pháp ước lượng hồi quy biến giả tối thiểu FE: Ước lượng tác động cố định NĐT: Nhà đầu tư i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iv MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Chương 4: Kết luận hàm ý sách rút từ kết nghiên cứu.CHƯƠNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.1 CẤU TRÚC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Các hình thức cấu trúc sở hữu .7 1.2 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động công ty 10 1.3 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 13 1.3.1 Sở hữu nhà nước hiệu hoạt động công ty 13 1.3.2 Sở hữu nước hiệu hoạt động công ty 16 1.3.3 Một số khía cạnh khác cấu trúc sở hữu hiệu hoạt động công ty 18 ii KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 25 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 25 2.1 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 25 2.1.1 Xác định biến mơ hình 25 2.1.2 Mơ hình nghiên cứu 32 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 34 2.2.1 Thu thập liệu 34 2.2.2 Xử lý liệu 36 2.2.3 Xây dựng ma trận hệ số tương quan 37 2.2.4 Lựa chọn biến đưa vào mơ hình 37 2.2.5 Ước lượng tham số mơ hình 37 2.2.6 Kiểm định phù hợp mơ hình 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 39 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 39 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 39 3.2 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN .41 3.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NHÀ NƯỚC, SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CỔ ĐÔNG LỚN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 42 3.3.1 Tác động sở hữu nhà nước đến hiệu hoạt động (Q, ROE, ROA) .42 3.3.2 Tác động sở hữu nước đến hiệu hoạt động (Q, iii ROE, ROA) 45 3.3.3 Tác động tồn cổ đông lớn đến hiệu hoạt động (Q, ROE, ROA) 49 3.3.4 Tác động sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngồi tồn cổ đơng lớn đến hiệu hoạt động (Q, ROE, ROA) 50 3.4 Kiểm định phù hợp mơ hình .52 3.5 Nhận xét kết nghiên cứu 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 CHƯƠNG 57 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 57 4.1 KẾT LUẬN 57 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH .59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 KẾT LUẬN 65 Những kết đạt 65 Hạn chế 65 Hướng nghiên cứu phát triển sau hoàn thành đề tài .66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC - - iv DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Tên bảng Tổng hợp giả thuyết Thống kê mơ tả biến mơ hình Ma trận hệ số tương quan biến Tác động GOV tới Q Tác động GOV tới ROA Tác động GOV tới ROA sau loại biến LOGAGE Tác động GOV tới ROE Tác động FORG tới Q Tác động FORG tới Q sau loại biến LOGAGE Tác động FORG tới ROA Tác động FORG tới ROA sau loại biến LOGAGE Tác động FORG đến ROE Tác động tồn cổ đông lớn đến Q, ROA, ROE Tác động đồng thời GOV, FORG, BLOCK đến Q, ROA, ROE So sánh cấu trúc sở hữu nhóm cơng ty Trang 32 39 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 54 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 3.1 3.2 3.3 Tên hình So sánh nhóm nhóm theo ROE So sánh nhóm nhóm theo ROA So sánh nhóm nhóm theo Q Trang 55 55 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tại Việt Nam, q trình cổ phần hóa thực từ năm 1992 giúp thay đổi cấu sở hữu công ty nhà nước cách bán phần cổ phần cho nhà đầu tư nước, với mục tiêu cải thiện hiệu hoạt động công ty Điều cho thấy, sở hữu tư nhân nước ngồi đóng vai trò trọng yếu việc cải thiện kinh tế Việt Nam Tháng 10 năm 2014, Hội nghị Trung ương khóa XI định tái cấu kinh tế đến năm 2020, tập trung ưu tiên vào ba lĩnh vực quan trọng tái cấu đầu tư với trọng tâm đầu tư cơng; cấu lại thị trường tài với trọng tâm tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại tổ chức tài chính; tái cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm tập đồn kinh tế tổng cơng ty nhà nước Thoái vốn nhà nước thu hút vốn đầu tư nước vấn đề quan tâm Việt Nam trình tái cấu kinh tế Vậy việc thoái vốn nhà nước gia tăng sở hữu nước ngồi có tác động đến công ty niêm yết Để trả lời cho câu hỏi này, nghiên cứu tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động công ty cần thiết trình tái cấu Trên giới nghiên cứu mối quan hệ cấu trúc sở hữu hiệu hoạt động xuất từ sớm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động công ty quốc gia phát triển Mỹ quốc gia châu Âu Đa số kết nghiên cứu thực nghiệm tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động công ty cho thấy ảnh hưởng ngược chiều sở hữu nhà nước ảnh hưởng thuận chiều sở hữu nước lên hiệu hoạt động công ty thị trường Tuy nhiên, có số nghiên cứu cho thấy kết trái ngược: Firth cộng (2008), Le Buck (2014) cho thấy ảnh hưởng tích cực sở hữu nhà nước đến hiệu hoạt động công ty Sự khác kết quốc gia khác đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu để đem đến thống nghiên cứu vấn đề Các tài liệu cấu trúc sở hữu hiệu hoạt động công ty bối cảnh Việt Nam tương đối nhiều vấn đề ngày thu hút nhiều học giả, nhà kinh tế tham gia nghiên cứu Việc điều tra mối quan hệ sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngồi hiệu hoạt động cơng ty dần thực cách có hệ thống Mục đích tác giả thực nghiên cứu nhằm bổ sung thực nghiệm mối quan hệ khuôn khổ quốc gia Khác với nghiên cứu Nguyễn Thị Minh Huệ, Đặng Tùng Lâm (2017), tác giả thực nghiên cứu khoảng thời gian 2013-2018 hiệu hoạt động nghiên cứu ba giác độ tỷ suất sinh lời tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) hệ số Tobin’s Q Nghiên cứu Lê Đức Hoàng (2018) thực đo lường hiệu hoạt động công ty theo ba tiêu trên, nhiên không gian thời gian nghiên cứu, tác giả thực nghiên cứu 164 cơng ty phi tài niêm yết Sàn Giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ 20132018 Thêm vào đó, nay, nghiên cứu Việt Nam chưa đề cập đến tập trung cấu trúc sở hữu Trong nghiên cứu này, sở hữu nhà nước, sở hữu nước ngồi, tác giả xem xét đến tác động tập trung cấu trúc sở hữu thông qua tồn cổ đông lớn đến hiệu hoạt động cơng ty Và quan trọng hơn, để góp phần thực thành cơng q trình tái cấu kinh tế đến năm 2020 diễn với nhịp độ khẩn trương, đồng thời nhằm đóng góp thêm minh chứng thực nghiệm vào kho tàng lý luận Việt Nam Việc nghiên cứu tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động HỒI QUY TÁC ĐỘNG CỦA BLOCK ĐẾN Q, ROA, ROE THEO FEM 10 HỒI QUY TÁC ĐỘNG CỦA GOV, FORG, BLOCK ĐẾN Q, ROA, ROE THEO FEM 11 12 13 Danh sách 164 công ty nghiên cứu niêm yết sàn HOSE STT Mã CK AAA AAM ABT ACL APC Tên công ty STT Mã CK Tên công ty Công ty Cổ phần Nhựa Môi trường Xanh An 83 OPC Công ty cổ phần Dược phẩm OPC Phát Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong 84 PAC Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam 85 PAN Công ty Cổ phần Xun Thái Bình 86 PET Cơng ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú 87 PGC ASP Công ty Cổ phần Tập đồn Dầu khí An Pha 88 PGD BBC Công ty Cổ phần Bibica 89 PHR Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa BCE 90 PIT Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Petrolimex BHS 91 PJT Công ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản Bến Tre Công ty cổ phần Xuất nhập Thủy sản Cửu Long An Giang Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hồ Tổng Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Tổng Cơng ty Gas Petrolimex-CTCP Cơng ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolim 14 10 BMC Công ty cổ phần Khống sản Bình Định 92 PNC Cơng ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam 11 BMP Cơng ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 93 POM Cơng ty Cổ phần Thép Pomina 12 BTP Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 94 PTC Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu điện 13 BTT 95 PVD 14 CDC 96 PVT 15 CII 97 PXI 16 CLC Công ty Cổ phần Cát Lợi 98 PXS 17 CMG Công ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC 99 PXT 18 CMT 100 RAL 19 CMV 101 REE Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành Công ty Cổ phần Chương Dương Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Công nghệ Mạng Truyền thông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau Tổng Công ty Cổ phần Khoan Dịch vụ Khoan Dầu khí Tổng cơng ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cơng ty Cổ phần Xây dựng cơng nghiệp dân dụng Dầu khí Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí Cơng ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Cơng ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đơng Cơng ty Cổ phần Cơ điện lạnh 15 20 CMX 21 COM 22 CSM 23 CTD 24 CTI 25 DAG 26 Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập 102 SAM 103 SAV 104 SBA Công ty Cổ phần Sông Ba 105 SBT Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh 106 SC5 Công ty Cổ phần Xây dựng số Công ty Cổ phần Tập đồn Nhựa Đơng Á 107 SFC Cơng ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn DCL Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 108 SFI Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI 27 DHA Công ty Cổ phần Hóa An 109 SGT 28 DHG Cơng ty Cổ phần Dược Hậu Giang 110 SHI Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 29 DIC Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC 111 SJD Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn Thuỷ sản Cà Mau Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sacom Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế Xuất nhập SAVIMEX Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 16 30 DLG 31 DMC 32 DPM 33 DPR 34 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai 112 SMA Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 113 SMC Cơng ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC 114 SPM Công ty Cổ phần S.P.M Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 115 SRC Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng DQC Cơng ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang 116 SSC Công ty Cổ phần Giống trồng Miền Nam 35 DRC Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 117 ST8 Công ty Cổ phần Siêu Thanh 36 DSN Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen 118 STG Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam 37 DTL Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc 119 SVC Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 38 DTT Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành 120 TAC Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An 39 DVP 121 TBC Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà Công ty Cổ phần Xuất nhập Y tế Domesco Tổng Cơng ty Phân bón Hóa chất Dầu khíCTCP Cơng ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ 17 40 DXV 41 ELC 42 EVE 43 Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải 122 TCL 123 TCM Công ty cổ phần Everpia Việt Nam 124 TCR FMC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 125 TDW Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức 44 FPT Công ty Cổ phần FPT 126 TIC Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên 45 GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 127 TIE Công ty Cổ phần TIE 46 GIL 128 TLG Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thiên Long 47 GMC 129 TLH Công ty Cổ phần Tập đồn Thép Tiến Lên 48 HAP Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hapaco 130 TMP Cơng ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ 49 HAS Công ty Cổ phần HACISCO 131 TMT 50 HAX Công ty Cổ phần Dịch vụ Ơ tơ Hàng Xanh 132 TNA Cơng ty Cổ phần Ơ tơ TMT Cơng ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Xây lắp Đà Nẵng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thôn Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập Bình Thạnh Cơng ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn Xếp dỡ Tân Cảng Cơng ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera Thiên Nam 18 51 HBC 52 HLG 53 HMC 54 HPG 55 Công ty cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa 133 TNC Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất 134 TNT Công ty Cổ phần Tài nguyên 135 TPC Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng Cơng ty cổ phần Tập đồn Hòa Phát 136 TRA Công ty Cổ phần TRAPHACO HRC Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình 137 TRC Cơng ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 56 HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 138 TSC 57 HT1 Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 139 TTF 58 HTI 140 TV1 59 HTV Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên 141 TYA 60 HVX Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 142 UDC ốc Hồ Bình Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hồng Long Cơng ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel Cơng ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ Công ty Cổ phần Tập đồn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành Cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đô 61 ICF Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản 143 UIC 62 IMP Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM 144 VFG Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam 63 KHP Cơng ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 145 VHC Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn 64 KMR Cơng ty Cổ phần Mirae 146 VHG Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam 65 KSA 147 VID 66 KSB 148 VIP Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 67 KSH Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển KSH 149 VIS Công ty Cổ phần Thép Việt Ý 68 L10 Công ty cổ phần Lilama 10 150 VMD 69 LAF 151 VNE 70 LBM 152 VNG Cơng ty Cổ phần Cơng nghiệp Khống sản Bình Thuận Cơng ty Cổ phần Khống sản Xây dựng Bình Dương Cơng ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất Long An Cơng ty Cổ phần Khống sản Vật liệu xây dựng Lâm Đồng thị Idico Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam 20 71 LCG Công ty cổ phần LICOGI 16 153 VNH Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật 72 LGC Cơng Ty Cổ Phần Cơ Khí Điện Lữ Gia 154 VNL Công ty CP Giao nhận Vận tải Thương mại 73 LIX Công ty Cổ phần Bột giặt Lix 155 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 74 LM8 Công ty Cổ phần Lilama 18 156 VNS Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam 75 LSS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 157 VOS Cơng ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam 76 MCG Công ty CP Cơ điện Xây dựng Việt Nam 158 VPK Cơng ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật 77 MCP Công ty cổ phần In Bao bì Mỹ Châu 159 VRC Cơng ty Cổ phần Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu 78 MHC Công ty Cổ phần Hàng Hải Hà Nội 160 VSC Công ty CP Tập đồn Container Việt Nam 79 MSN Cơng ty Cổ phần Tập đồn MaSan 161 VSH Cơng ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 80 NAV Công ty Cổ phần Nam Việt 162 VSI Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước 81 NNC Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ 163 VTB Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình 21 82 NSC Công ty cổ phần Giống trồng Trung ương 164 VTO Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO ... tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu hoạt động công ty niêm yết Sàn Giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh - Đề xuất khuyến nghị công ty, phủ chủ thể có liên quan tác động cấu trúc sở hữu đến hiệu. .. NẴNG PHẠM THỊ THU TRANG TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số:60.34.02.01... CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.1 CẤU TRÚC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY 1.1.1 Khái niệm Cấu trúc sở hữu hiểu phân bổ vốn chủ sở hữu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh, Tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH, KẾT LUẬN CHƯƠNG 4, Hướng nghiên cứu và phát triển sau khi hoàn thành đề tài, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay